EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Požiadavky na ekodizajn – transformátory

Požiadavky na ekodizajn – transformátory

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 548/2014 týkajúce sa transformátorov malého, stredného a veľkého výkonu

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • V nariadení (EÚ) č. 548/2014 ktorým sa vykonáva smernica 2009/125/ES sa stanovujú požiadavky na ekodizajn*, pokiaľ ide o uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky výkonových transformátorov s minimálnym výkonom 1 kVA používaných v sieťach na prenos a distribúciu elektrickej energie s frekvenciou 50 Hz alebo na priemyselné aplikácie.
 • Skúsenosti s vykonávaním smernice ukázali, že v určitých krajinách EÚ existujú vnútroštátne odchýlky od štandardného napätia v elektrickej distribučnej sieti. S ohľadom na tieto odchýlky boli opodstatnené zmeny prahových hodnôt napätia pri kategorizácii transformátorov a uplatňovaných minimálnych požiadaviek na energetickú výkonnosť. Nariadenie (EÚ) č. 548/2014 bolo preto zmenené nariadením (EÚ) 2019/1783.

HLAVNÉ BODY

 • Nariadenie sa uplatňuje na transformátory nakúpené po 11. júni 2014.
 • Transformátory stredného výkonu* a transformátor veľkého* výkonu, bez ohľadu na to, kedy boli uvedené na trh alebo do prevádzky, sa musia opätovne posúdiť z hľadiska zhody a súladu s týmto nariadením, ak:
  • bolo vymenené jadro alebo jeho časť alebo
  • bolo vymenené jedno alebo viaceré úplné vinutia.
 • Z nariadenia sú vylúčené transformátory navrhnuté na rad špecifických účelov vrátane tých, ktoré majú byť:
  • priamo pripojené k peci,
  • nainštalované na pevných alebo plávajúcich plošinách na mori, veterných turbínach na mori alebo na palubách lodí a všetkých druhov plavidiel,
  • používané v zariadeniach na oblúkové zváranie alebo zariadeniach na odporové zváranie.
 • Požiadavky na ekodizajn sú uvedené v prílohách k nariadeniu.
 • V nariadení sa stanovuje postup posudzovania zhody.

Zmeny zavedené nariadením (EÚ) 2019/1783

Patria k nim tieto zmeny:

 • ak sa prahové hodnoty napätia v elektrických distribučných sieťach líšia od normalizovaného napätia v rámci EÚ, krajiny EÚ o tom musia informovať Európsku komisiu, aby bolo možné podať verejné oznámenie k správnemu výkladu jednotlivých tabuliek v prílohe I k nariadeniu (požiadavky na ekodizajn),
 • výrobca, dovozca alebo splnomocnený zástupca nesmie uviesť na trh výrobky schopné rozpoznávať, kedy sa podrobujú skúšaniu, a podľa toho zmeniť svoj výkon,
 • na uľahčenie overovacích skúšok sa orgánom dohľadu nad trhom povoľuje skúšať väčšie transformátory napríklad v priestoroch výrobcu alebo sa na takýchto skúškach zúčastniť,
 • Komisia nariadenie preskúma a výsledky predloží najneskôr do 1. júla 2023.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie (EÚ) č. 548/2014 sa uplatňuje od 11. júna 2014. Zmeny zavedené pozmeňovacím nariadením (EÚ) 2019/1783 sa uplatňujú od 14. novembra 2019.

KONTEXT

Smernicou 2009/125/ES sa vytvára rámec na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov. Komisia musí stanoviť tieto požiadavky pre výrobky, ktoré sa v EÚ bežne predávajú a s ktorými sa bežne obchoduje a ktoré majú významný vplyv na životné prostredie.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Ekodizajn: Politika, ktorej cieľom je zlepšiť environmentálne vlastnosti, najmä energetickú účinnosť, výrobkov počas celého ich životného cyklu prostredníctvom lepšieho dizajnu.
Transformátor stredného výkonu: výkonový transformátor, v ktorom majú všetky vinutia menovitý výkon maximálne 3 150 kVA a najvyššie napätie pre zariadenia vyššie ako 1,1 kV ale nepresahujúce 36 kV.
Transformátor veľkého výkonu: výkonový transformátor, v ktorom má aspoň jedno vinutie menovitý výkon presahujúci 3 150 kVA alebo najvyššie napätie pre zariadenia vyššie ako 36 kV.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 548/2014 z 21. mája 2014, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES s ohľadom na transformátory malého, stredného a veľkého výkonu (Ú. v. EÚ L 152, 22.5.2014, s. 1 – 15)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 548/2014 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Oznámenie Komisie v rámci vykonávania nariadenia Komisie (EÚ) č. 548/2014, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES s ohľadom na transformátory malého, stredného a veľkého výkonu (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie) (Ú. v. EÚ C 416, 11.11.2016, s. 12 – 13)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10 – 35)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 30.01.2020

Top