EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Požiadavky na ekodizajn – externé zdroje napájania

Požiadavky na ekodizajn – externé zdroje napájania

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) 2019/1782, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn externých zdrojov napájania

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Stanovujú sa v ňom požiadavky na ekodizajn* vo vzťahu k uvádzaniu externých zdrojov napájania* na trh alebo do prevádzky.

HLAVNÉ BODY

 • Toto nariadenie sa nevzťahuje na:
  • meniče napätia,
  • zdroje neprerušovaného napájania,
  • nabíjačky batérií bez funkcie napájania elektrinou,
  • meniče pre svietidlá,
  • externé zdroje napájania zdravotníckych zariadení,
  • aktívne injektory ethernetového napájania,
  • dokovacie stanice pre autonómne spotrebiče,
  • externé zdroje napájania uvedené na trh pred 1. aprílom 2025 výlučne ako príslušenstvo alebo náhradná súčiastka nahrádzajúca totožný externý zdroj napájania, ktorý bol uvedený na trh pred 1. aprílom 2020.
 • Požiadavky na ekodizajn sú uvedené v prílohe II.
 • Nariadením sa stanovuje postup posudzovania zhody a v prílohe II v bode 3 sa uvádza metóda merania a výpočty, ktoré sa musia používať.
 • Vnútroštátne orgány musia pri vykonávaní kontrol v rámci dohľadu nad trhom používať postupy overovania vymedzené v prílohe III.
 • V prílohe IV sú uvedené indikatívne referenčné hodnoty najpokročilejších výrobkov a technológií, ktoré sú dostupné na trhu.
 • Európska komisia musí nariadenie preskúmať vzhľadom na technologický pokrok a výsledky preskúmania vrátane prípadného návrhu revízie predložiť do 14. novembra 2022.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. apríla 2020 a v tento deň sa ním zrušuje nariadenie (ES) č. 278/2009.

KONTEXT

Smernicou 2009/125/ES sa vytvára rámec na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov. Komisia musí stanoviť tieto požiadavky pre výrobky, ktoré sa v EÚ bežne predávajú a s ktorými sa bežne obchoduje a ktoré majú významný vplyv na životné prostredie.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Ekodizajn: Politika, ktorej cieľom je zlepšiť environmentálne vlastnosti, najmä energetickú účinnosť, výrobkov počas celého ich životného cyklu prostredníctvom lepšieho dizajnu.
Externý zdroj napájania: zariadenie, ktoré spĺňa každé z týchto kritérií:
 • je skonštruované na premieňanie vstupného striedavého prúdu (AC) z elektrickej siete na jeden alebo viac výstupných jednosmerných prúdov (DC) alebo AC nižšieho napätia,
 • používa sa s jedným alebo viacerými samostatnými zariadeniami, ktoré predstavujú primárny spotrebič,
 • je uložené vo fyzickom obale oddelenom od zariadenia alebo zariadení, ktoré predstavujú primárny spotrebič,
 • je pripojené k zariadeniu alebo zariadeniam, ktoré predstavujú primárny spotrebič, prostredníctvom odpojiteľných alebo neodpojiteľných samčích/samičích elektrických konektorov, káblov, šnúr alebo iných prípojok,
 • jeho menovitý výstupný výkon nepresahuje 250 wattov a
 • používa sa s elektrickými a elektronickými domácimi a kancelárskymi zariadeniami uvedenými v prílohe I.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1782 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn externých zdrojov napájania podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 278/2009 (Ú. v. EÚ L 272, 25.10.2019, s. 95 – 106)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10 – 35)

Následné zmeny smernice 2009/125/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 29.01.2020

Top