EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Požiadavky na ekodizajn – elektromotory a pohony s premenlivými otáčkami

Požiadavky na ekodizajn – elektromotory a pohony s premenlivými otáčkami

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) 2019/1781, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn elektromotorov a pohonov s premenlivými otáčkami

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V nariadení sa stanovujú požiadavky na ekodizajn*, ktoré sa týkajú uvádzania elektromotorov* a pohonov s premenlivými otáčkami (VSD)* na trh alebo do prevádzky, vrátane prípadov, keď sú integrované do iných výrobkov.

HLAVNÉ BODY

Nariadenie sa vzťahuje na:

 • indukčné elektrické motory bez uhlíkov, komutátorov, zberných krúžkov alebo elektrických spojení s rotorom určené na prevádzku pri sínusovom napätí vo frekvencii 50 Hz, 60 Hz alebo 50/60 Hz, ktoré
  • majú 2, 4, 6 alebo 8 pólov,
  • majú menovité napätie nad 50 V a do 1 000 V vrátane,
  • majú menovitý výstupný výkon od 0,12 kW až do 1 000 kW vrátane,
  • sú určené na nepretržitú prevádzku a
  • sú určené na prevádzku s priamym zapojením do elektrickej siete,
 • pohony s premenlivými otáčkami s 3-fázovým vstupom, ktoré
  • sú určené na prevádzku s jedným motorom uvedeným vyššie v rámci menovitého výkonu motora v rozsahu od 0,12 kW do 1 000 kW,
  • majú menovité napätie striedavého prúdu nad 100 V a do 1 000 V vrátane a
  • majú len jeden výstup napätia striedavého prúdu.

Z niektorých požiadaviek na energetickú účinnosť a na informácie o výrobku sú vyňaté niektoré typy zariadení skonštruované na prevádzku v určitých podmienkach, napríklad:

 • motory alebo VSD úplne integrované do výrobku (napríklad do prevodovky, čerpadla, ventilátora alebo kompresora), ktorých energetická účinnosť sa nedá skúšať nezávisle,
 • motory osobitne skonštruované a určené na prevádzku výlučne vo vysokých nadmorských výškach alebo pri extrémnych teplotách,
 • motory osobitne skonštruované a určené na prevádzku, pri ktorej sú plne ponorené v kvapaline,
 • motory alebo VSD osobitne určené pre bezpečnosť jadrových zariadení,
 • motory s nevýbušným vyhotovením osobitne skonštruované a certifikované na účely ťažby,
 • motory v bezšnúrových zariadeniach alebo zariadeniach na batérie,
 • motory v ručných náradiach, ktorých hmotnosť je počas prevádzky podopieraná rukou,
 • motory v ručne ovládaných mobilných zariadeniach, ktoré sa počas prevádzky pohybujú,
 • motory uvedené na trh pred 1. júlom 2029 ako náhrada za rovnaké motory integrované vo výrobkoch uvedených na trh pred 1. júlom 2022 a ako také explicitne predávané,
 • motory osobitne skonštruované na pohon elektrických vozidiel.

V nariadení sa:

 • v prílohe I stanovuje harmonogram zavedenia požiadaviek na ekodizajn (najskôr od 1. júla 2021, pričom ďalšie požiadavky budú zavedené od 1. júla 2022 a od 1. júla 2023). Požiadavky sa týkajú:
  • energetickej účinnosti elektromotorov,
  • požiadaviek na informácie o výrobku týkajúce sa elektromotorov,
  • požiadaviek na účinnosť a informácie o výrobku týkajúce sa pohonov s premenlivými otáčkami,
 • stanovuje postup posudzovania zhody a v prílohe II sa uvádzajú metódy merania a výpočty, ktoré sa musia dodržať.

Vnútroštátne orgány musia pri vykonávaní kontrol v rámci dohľadu nad trhom používať postupy overovania vymedzené v prílohe III.

V prílohe IV sú stanovené orientačné referenčné hodnoty vychádzajúce z najlepších dostupných technológií pre motory a pohony s premenlivými otáčkami z hľadiska environmentálnych aspektov, ktoré sa považujú za dôležité a dajú sa kvantifikovať. V prípade motorov bola za najlepšiu dostupnú technológiu označená úroveň IE4.

Komisia musí nariadenie preskúmať vzhľadom na technologický pokrok a výsledky preskúmania vrátane prípadného návrhu revízie poskytnúť konzultačnému fóru najneskôr do 14. novembra 2023.

Nariadením sa mení nariadenie (ES) č. 641/2009 a zrušuje nariadenie (ES) č. 640/2009.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. júla 2021.

KONTEXT

Smernicou 2009/125/ES sa vytvára rámec na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov. Komisia musí stanoviť tieto požiadavky pre výrobky, ktoré sa v EÚ bežne predávajú a s ktorými sa bežne obchoduje a ktoré majú významný vplyv na životné prostredie.

V smernici o OEEZ sú stanovené požiadavky na zhodnocovanie a recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) s cieľom znížiť negatívne účinky vzniku OEEZ a nakladania s ním, ako aj využívania zdrojov, na životné prostredie.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Ekodizajn: Politika, ktorej cieľom je zlepšiť environmentálne vlastnosti, najmä energetickú účinnosť, výrobkov počas celého ich životného cyklu prostredníctvom lepšieho dizajnu.
Elektromotor: zariadenie, ktoré premieňa elektrický príkon na mechanický výstupný výkon vo forme rotácie s rotačnou rýchlosťou a krútiacim momentom, ktorý závisí od faktorov ako napr. frekvencia napájacieho napätia a počet pólov motora.
Pohon s premenlivými otáčkami (VSD): elektronický menič energie, ktorý nepretržite prispôsobuje elektrickú energiu privádzanú do jedného motora s cieľom ovládať mechanický výstupný výkon motora podľa momentovej charakteristiky zaťaženia poháňaného motorom, prispôsobovaním elektrického napájania premenlivej frekvencii a napätiu privádzanému do motora. Zahŕňa všetku elektroniku zapojenú medzi elektrickou sieťou a motorom vrátane rozšírení, ako sú ochranné zariadenia, transformátory a pomocné zariadenia.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1781 z 1. októbra 2019 ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn elektromotorov a pohonov s premenlivými otáčkami podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 641/2009, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn bezupchávkových samostatných obehových čerpadiel a bezupchávkových obehových čerpadiel integrovaných vo výrobkoch a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 640/2009 (Ú. v. EÚ L 272, 25.10.2019, s. 74 – 94)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10 – 35)

Následné zmeny smernice 2009/125/ES boli zahrnuté do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Nariadenie Komisie (ES) č. 641/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn bezupchávkových samostatných obehových čerpadiel a bezupchávkových obehových čerpadiel integrovaných vo výrobkoch (Ú. v. EÚ L 191, 23.7.2009, s. 35 – 41)

Pozri konsolidované znenie.

Oznámenie Komisie v rámci vykonávania nariadenia Komisie (ES) č. 640/2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektromotorov (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa smernice) (Ú. v. EÚ C 394, 20.12.2012, s. 20 – 21)

Posledná aktualizácia 29.01.2020

Top