EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Register EÚ v systéme obchodovania s emisnými kvótami

Register EÚ v systéme obchodovania s emisnými kvótami

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 389/2013, ktorým sa zriaďuje register Únie

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V nariadení sa pre celú EÚ zriaďuje register Únie, teda online databáza, v ktorej sa vedú účty pre stacionárne zariadenia, prevádzkovateľov lietadiel a všetky osoby so záujmom o obchodovanie s emisnými kvótami. Cieľom registra je zaručiť presné zúčtovanie kvót vydaných v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS), čo je systém, pomocou ktorého sa majú nákladovo efektívne znížiť emisie skleníkových plynov.

HLAVNÉ BODY

Systém EÚ na obchodovanie s emisiami

EU ETS je nosným pilierom politiky EÚ v boji proti zmene klímy a je kľúčovým nástrojom na nákladovo efektívne znižovanie emisií skleníkových plynov. Je to prvý a doteraz najväčší svetový trh s uhlíkom. EU ETS funguje na princípe „stropov a obchodovania“. Nastaví sa strop pre celkové množstvo určitých skleníkových plynov, ktoré môžu emitovať zariadenia, na ktoré sa systém vzťahuje. Strop sa postupne obmedzuje, takže celkové emisie klesajú.

V rámci stropu spoločnosti dostávajú alebo nakupujú emisné kvóty, s ktorými môžu medzi sebou podľa potreby obchodovať. Môžu tiež nakúpiť obmedzené množstvo medzinárodných kreditov z projektov zameraných na znižovanie emisií na celom svete. Obmedzenie celkového počtu dostupných kvót zabezpečuje, že majú svoju hodnotu.

Každoročne do konca apríla musia zariadenia a prevádzkovatelia lietadiel, na ktoré sa EU ETS vzťahuje, odovzdať dostatočný počet kvót na pokrytie všetkých svojich emisií v predchádzajúcom roku, inak im hrozia vysoké pokuty. Ak spoločnosť svoje emisie zníži, môže si nevyužité kvóty ponechať na pokrytie svojich potrieb v budúcnosti alebo ich môže predať inej spoločnosti, ktorá má kvót nedostatok.

Register Únie

V nariadení sa od 1. januára 2013 zriaďuje pre celú EÚ register Únie, teda online databáza, v ktorej sa vedú účty pre stacionárne zariadenia, prevádzkovateľov lietadiel (zahrnutých do EU ETS od januára 2012) a všetky osoby so záujmom o obchodovanie s emisnými kvótami.

Štandardnou metódou prideľovania kvót nie je bezodplatné prideľovanie ale prideľovanie kvót formou aukcie. Na kvóty, ktoré sa ešte prideľujú bezodplatne, sa uplatňujú harmonizované pravidlá prideľovania.

V registri sa zaznamenávajú:

  • zoznamy zariadení a prevádzkovateľov lietadiel v každej krajine EÚ, na ktoré sa vzťahuje smernica o ETS, a všetky bezodplatné pridelenia kvót každému z nich,
  • účty spoločností alebo jednotlivcov, ktorí majú v držbe emisné kvóty,
  • prevody kvót („transakcie“) realizované majiteľmi účtov,
  • ročné overené emisie CO2 zariadení a prevádzkovateľov lietadiel,
  • ročná rekonciliácia kvót a overených emisií, pri ktorej musí mať každá spoločnosť odovzdaný dostatok kvót na pokrytie všetkých jej overených emisií.

Otvorenie účtu

Aby sa mohli spoločnosti alebo jednotlivci zapojiť do EU ETS, musia si otvoriť účet v registri Únie tak, že pošlú žiadosť vnútroštátnemu správcovi, ktorý zhromažďuje a kontroluje všetku podkladovú dokumentáciu.

Protokol transakcií EÚ

Protokol transakcií EÚ (EUTL) automaticky kontroluje, zaznamenáva a povoľuje všetky transakcie medzi účtami v registri Únie, čím zabezpečuje, že všetky prevody sú v súlade s pravidlami EU ETS.

EUTL je nástupcom nezávislého protokolu transakcií Spoločenstva, ktorý plnil podobnú úlohu pred zavedením registra Únie.

Registre Kjótskeho protokolu

Register únie funguje zároveň ako register Kjótskeho protokolu (KP) s cieľom pomôcť EÚ a krajinám EÚ splniť záväzky, ktoré majú ako zmluvná strana Kjótskeho protokolu.

Zmeny

V pozmeňujúcom nariadení (EÚ) 2015/1844 sú zachytené dôsledky a nové postupy pre register Únie a vnútroštátne registre KP vyplývajúce z dodatku z Dauhy ku Kjótskemu protokolu v záujme jednotného vykonávania medzinárodne dohodnutých požiadaviek účtovania.

V nariadeniach (EÚ) 2018/208 a 2019/401 bola zavedená možnosť ochrániť integritu EU ETS v prípade brexitu.

V nariadení (EÚ) 2019/1122, ktoré nahradí toto nariadenie od 1. januára 2021, sa ustanovuje možnosť prepojenia s registrami iných systémov obchodovania s emisiami skleníkových plynov.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 4. mája 2013.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 389/2013 z 2. mája 2013, ktorým sa zriaďuje register Únie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009/ES a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (EÚ) č. 920/2010 a č. 1193/2011 (Ú. v. EÚ L 122, 3.5.2013, s. 1 – 59)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 389/2013 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/401 z 19. decembra 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/2013, ktorým sa zriaďuje register Únie (Ú. v. EÚ L 72, 14.3.2019, s. 4 – 5)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/208 z 12. februára 2018, ktorým sa mení naradenie (EÚ) č. 389/2013, ktorým sa zriaďuje register Únie (Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2018, s. 3 – 4)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 z 21. mája 2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií na úrovni členských štátov a Únie relevantných z hľadiska zmeny klímy a o zrušení rozhodnutia č. 280/2004/ES (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 13 – 40)

Pozri konsolidované znenie.

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 136 – 148)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003, o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32 – 46)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 28.11.2019

Top