EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rámec politiky EÚ v oblasti zmeny klímy a energetiky (2020 až 2030)

Rámec politiky EÚ v oblasti zmeny klímy a energetiky (2020 až 2030)

Európska komisia navrhla rámec politík EÚ v oblasti zmeny klímy a energetiky na roky 2020 až 2030, ktorý stavia na presvedčivom pokroku dosiahnutom pri napĺňaní cieľov na rok 2020 v oblasti emisií skleníkových plynov, energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. Ťažiskovým bodom rámca na rok 2030 je znížiť emisie skleníkových plynov o 40 % do roku 2030.

AKT

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu: Rámec politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie rokov 2020 až 2030 [COM(2014) 15 final/2 z 28. januára 2014 - neuverejnené v úradnom vestníku].

SÚHRN

V tomto oznámení sa zdôrazňuje nutnosť prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo v EÚ, pričom by sa malo stavať na výraznom pokroku dosiahnutom pri napĺňaní cieľov Únie pre rok 2020 v oblasti zníženia emisií skleníkových plynov, využívania energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

V nadväznosti na konzultáciu so zainteresovanými stranami na základe zelenej knihy zverejnenej v marci 2013 sa v oznámení opätovne potvrdzuje význam dosahovania nízkouhlíkového hospodárstva, ktoré zabezpečuje konkurencieschopnosť a cenovo dostupnú energiu pre spotrebiteľov, vytvára rast a pracovné miesta a zvyšuje bezpečnosť dodávok energie, pričom znižuje závislosť od dovozu energie.

Komisia navrhuje, aby rámec politík v oblasti zmeny klímy a energetiky do roku 2030 vychádzal z plného vykonávania cieľov na rok 2020 a z týchto cieľov:

  • znížiť emisie skleníkových plynov EÚ o 40 % do roku 2030 v porovnaní s úrovňou z roku 1990, a to len prostredníctvom vlastných opatrení. Tieto opatrenia sa skladajú zo zníženia emisií v systéme obchodovania s emisiami (ETS) o 43 % v porovnaní s rokom 2005 a z vnútroštátnych opatrení členských štátov na zníženie emisií o 30 % v sektoroch mimo ETS;
  • zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov spotrebovanej v EÚ najmenej na 27 %, čo bude záväzné na úrovni EÚ, no nie na vnútroštátnej úrovni, aby si členské štáty mohli pružne stanoviť nákladovo čo najúčinnejší spôsob dosahovania vytýčených cieľov;
  • reformovať ETS prostredníctvom vytvorenia novej rezervy stability trhu a sprísnením ročného stropu emisií po roku 2020. Legislatívny návrh na zriadenie rezervy bol zverejnený spolu s týmto oznámením;
  • ďalej zlepšovať energetickú účinnosť, ktorá má zásadný význam pre konkurencieschopnosť, bezpečnosť dodávok energie a udržateľnosť. Preskúmanie smernice o energetickej efektívnosti z roku 2012 v druhej polovici roka 2014 umožní vytvorenie budúcej politiky zameranej na úspory energie;
  • nový európsky systém riadenia zameraný na dosahovanie energetických a klimatických cieľov. Členské štáty budú musieť vytvoriť vnútroštátne plány na zabezpečenie konkurencieschopného, bezpečného a udržateľného energetického systému. Tieto plány preskúma a posúdi Komisia;
  • kľúčové ukazovatele na monitorovanie pokroku vo všetkých hľadiskách konkurencieschopnosti, bezpečnosti a udržateľnosti energie.

Komisia vyzvala Radu a Európsky parlament, aby podporili tento návrh. Rada by mala prijať rozhodnutie do októbra 2014. Oznámenie je súčasťou širšieho balíka, ktorý obsahuje aj právne návrhy zamerané na reformu ETS, konkurencieschopnosť, bridlicový plyn a ceny energií a náklady na energie.

SÚVISIACE AKTY

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení a prevádzke rezervy stability trhu pre systém Únie na obchodovanie s emisiami skleníkových plynov a o zmene smernice 2003/87/ES [COM(2014) 20/2 z 22. januára 2014].

Smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012).

Smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009).

Smernica 2009/29/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť schému Spoločenstva na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov (preskúmaná smernica o ETS) (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009).

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2020 (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009).

Plán postupu v energetike do roku 2050 [KOM(2011) 885 v konečnom znení z 15. decembra 2011].

Plán prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 [KOM(2011) 112 v konečnom znení z 8. marca 2011].

Smernica Rady 2013/18/EÚ z 13. mája 2013 , ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátska upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013).

Posledná aktualizácia 08.06.2014

Top