EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Európsky program satelitného monitorovania (Copernicus) - klimatické hľadiská

Európsky program satelitného monitorovania (Copernicus) - klimatické hľadiská

Copernicus je civilný program, ktorý využíva satelitné technológie na monitorovanie Zeme. Poskytuje spoľahlivé a aktuálne informácie o stave nášho prostredia, pričom pravidelne sleduje zmeny atmosféry, oceánov a pevniny. Tieto údaje sú veľmi cenné pri boji so zmenou klímy, ako aj v rozmanitých odvetviach od ľudského zdravia po cestovný ruch.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 377/2014 z 3. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje program Copernicus a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 911/2010.

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Zabezpečuje sa ním právny rámec programu Copernicus na roky 2014 - 2020, stanovujú sa prevádzkové pravidlá a vymedzujú sa hlavné ciele. Monitorovanie zmeny klímy je jednou zo šiestich oblastí, na ktoré boli osobitne navrhnuté služby Copernicus. Ostatné oblasti sú: monitorovanie krajiny, morského prostredia a atmosféry, riadenie mimoriadnych situácií a bezpečnostná služba.

HLAVNÉ BODY

  • Služba monitorovania zmeny klímy poskytuje informácie na podporu politík zameraných na adaptáciu na zmenu klímy a jej zmiernenie s cieľom prispôsobiť sa tejto zmene a znížiť jej vplyv.
  • Zameriava sa na základné klimatické premenné, čiže na ukazovatele, ako je zvýšenie teploty, stúpnutie hladiny morí, topenie ľadovej pokrývky a otepľovanie oceánov.
  • Využíva klimatické indexy založené na záznamoch o teplotách, zrážkach a suchách s cieľom určiť hybné sily klímy, modelovať scenáre zmeny klímy a posúdiť vplyv na spoločnosť.
  • Európske centrum pre strednodobé predpovede počasia vykonáva túto službu podľa dohody s Komisiou z novembra 2014.
  • Do troch rokov od začatia činnosti by malo dosiahnuť prevádzkovú kapacitu.

ODKEDY SA TOTO NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 1. januára 2014.

KONTEXT

Údaje, ktoré poskytuje program Copernicus, využívajú tvorcovia politík a verejné orgány pri tvorbe environmentálnych právnych predpisov a politík a pri reakcii na prírodné katastrofy a humanitárne krízy. Zistenia sú voľne dostupné, pričom európskym spoločnostiam, a najmä MSP, otvárajú dvere k obchodným príležitostiam.

Ďalšie informácie:

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 377/2014

1.1.2014

-

Ú. v. EÚ L 122, 24.4.2014, s. 44 - 66

Posledná aktualizácia 23.04.2015

Top