EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mechanizmus monitorovania emisií skleníkových plynov

Mechanizmus monitorovania emisií skleníkových plynov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 525/2013 – mechanizmus monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

  • Týmto nariadením, tzv. nariadením o mechanizme monitorovania, sa výrazne rozširuje a posilňuje predchádzajúci mechanizmus monitorovania emisií skleníkových plynov v .
  • Jeho cieľom je zlepšiť postupy monitorovania a nahlasovania a pravidlá týkajúce sa emisií skleníkových plynov.
  • Nariadením sa začleňujú nové požiadavky na nahlasovanie a monitorovanie, ktoré vyplývajú z klimaticko-energetického balíka EÚ do roku 2020 a z nedávnych rozhodnutí, ktoré boli prijaté Rámcovým dohovorom Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC), a nahrádza sa ním starý mechanizmus monitorovania zriadený podľa rozhodnutia 280/2004/ES.

HLAVNÉ BODY

Nariadením sa:

  • zlepšuje monitorovanie, nahlasovanie a preskúmanie postupov a pravidiel, ktorými sa umožňuje vykonávanie vnútroštátnych a medzinárodných záväzkov,
  • zriaďuje v celej EÚ systém inventárov skleníkových plynov*, ktorého cieľom je zlepšiť transparentnosť a úplnosť inventárov skleníkových plynov členských štátov EÚ,
  • začleňujú informácie členských štátov o ich plánovaní a stratégiách týkajúcich sa adaptácie na zmenu klímy, so zahrnutím aspektov, ako sú záplavy, suchá a extrémne teploty,
  • posilňuje nahlasovanie o finančnej a technologickej podpore zo strany EÚ a členských štátov, ktorá sa poskytuje rozvojovým krajinám, a
  • zaisťuje včasnosť, transparentnosť, presnosť, porovnateľnosť a úplnosť údajov nahlasovaných EÚ a členskými štátmi.

Zrušenie

Nariadenie (EÚ) č. 525/2013 sa od 30. decembra 2020 zrušuje a nahrádza nariadením (EÚ) 2018/1999 (pozri súhrn), hoci niektoré prechodné opatrenia sú stále účinné.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 8. júla 2013.

KONTEXT

HLAVNÉ POJMY

Inventár skleníkových plynov: je inventár emisií, ktorý sleduje 7 rôznych skleníkových plynov pochádzajúcich zo všetkých sektorov vrátane energetiky, priemyselných procesov, odpadového hospodárstva, poľnohospodárstva a využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva (LULUCF). Inventár skleníkových plynov EÚ pripravuje každý rok Európska komisia, ktorej pomáha Európska environmentálna agentúra.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 z 21. mája 2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií na úrovni členských štátov a Únie relevantných z hľadiska zmeny klímy a o zrušení rozhodnutia č. 280/2004/ES (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 13 – 40)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 525/2013 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1208 zo 7. augusta 2020 o štruktúre, formáte, postupoch predkladania a preskúmaní informácií nahlasovaných členskými štátmi podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2018/1999, ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 749/2014 (Ú. v. EÚ L 278, 26.8.2020, s. 1 – 132)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 666/2014 z 12. marca 2014, ktorým sa stanovujú základné požiadavky týkajúce sa inventarizačného systému Únie a zohľadňujú zmeny v potenciáloch globálneho otepľovania a medzinárodne dohodnutých usmerneniach o inventúrach podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 26 – 30)

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Pokrok pri plnení kjótskych cieľov a cieľov stratégie EÚ 2020 [vyžadovaná podľa článku 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 z 21. mája 2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií na úrovni členských štátov a Únie relevantných z hľadiska zmeny klímy a o zrušení rozhodnutia č. 280/2004/ES] [COM(2014) 689 final z 28. októbra 2014]

Posledná aktualizácia 19.02.2021

Top