EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Znižovanie umelých skleníkových plynov (fluórované plyny)

Znižovanie umelých skleníkových plynov (fluórované plyny)

Toto nariadenie má zmieriť zmenu klímy a chrániť životné prostredie znižovaním emisií fluórovaných skleníkových plynov. Cieľom do roku 2030 je znížiť ich objem o dve tretiny v porovnaní s dnešným stavom.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006.

SÚHRN

Toto nariadenie má zmieriť zmenu klímy a chrániť životné prostredie znižovaním emisií fluórovaných skleníkových plynov. Cieľom do roku 2030 je znížiť ich objem o dve tretiny v porovnaní s dnešným stavom.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V nariadení sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa obmedzovania, používania, zhodnotenia a zneškodňovania fluórovaných skleníkových plynov. Zakazuje sa predaj určitých výrobkov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny.

Nariadenie sa vzťahuje na fluórované uhľovodíky (HFC)*, plnofluórované uhľovodíky (PFC)* a fluorid sírový (SF6)*.

Stanovuje sa celkový ročný limit na vplyv HFC na klímu. V období rokov 2015 až 2030 sa bude postupne znižovať.

HLAVNÉ BODY

V nariadení sa stanovujú nasledujúce povinnosti.

  • Zakazuje sa úmyselné uvoľňovanie fluórovaných skleníkových plynov, ak to nie je technicky nutné na zamýšľaný účel výrobku. Výrobcovia musia vynaložiť maximálnu snahu o obmedzenie emisií pri výrobe, preprave a skladovaní fluórovaných skleníkových plynov.
  • Prevádzkovatelia zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny musia prijať všetky opatrenia potrebné na zamedzenie akýmkoľvek únikom. Musia zabezpečiť pravidelné kontroly zariadení z hľadiska únikov. Požiadavky sa líšia v závislosti od potenciálneho vplyvu na klímu a podľa toho, či je zariadenie hermeticky uzavreté.
  • Vnútroštátne orgány sú zodpovedné za vytvorenie certifikačných programov a programov odbornej prípravy pre podniky a osoby vykonávajúce inštaláciu, servis, údržbu, opravu alebo vyraďovanie zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny a zhodnotenie fluórovaných skleníkových plynov.
  • Nariadením sa v období rokov 2015 až 2025 postupne zavádzajú zákazy predaja niektorých kategórií chladničiek a mrazničiek, klimatizačných systémov, pien a aerosólov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny, ak existujú alternatívy priaznivejšie z hľadiska klímy.
  • V priebehu času sa tak znižuje celkový vplyv používania HFC na klímu. Ročný limit pre HFC na trhu v roku 2030 predstavuje 21 % z úrovne z rokov 2009 - 2012. V záujme dodržania týchto limitov Komisia prideľuje výrobcom a dovozcom ročné kvóty, ktoré sa nesmú prekročiť.
  • Výrobcovia, dovozcovia, vývozcovia, používatelia východiskových surovín a podniky vykonávajúce zneškodňovanie fluórovaných skleníkových plynov musia raz ročne podať správu Komisii. Rovnakú povinnosť majú aj dovozcovia zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny a od roku 2017 musia predkladať dôkaz o započítaní HFC v dovezených zariadeniach.

Komisia do 31. decembra 2022 predloží správu o účinkoch tohto nariadenia.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 1. januára 2015.

KONTEXT

Fluórované plyny sú umelo vytvorené skleníkové plyny, ktoré majú 23 000-násobne väčší vplyv na globálne otepľovanie, ako je vplyv oxidu uhličitého. Predstavujú 2 % emisií skleníkových plynov v EÚ. Fluórované skleníkové plyny sa často dajú nahradiť ekologicky priaznivejšími alternatívami.

HLAVNÉ POJMY

* HFC sa používajú ako chladivá, čistiace roztoky a penotvorné látky (napríklad ako hasiace prístroje).

* PFC sa používajú na výrobu polovodičov, ako čistiace roztoky a penotvorné látky.

* Fluorid sírový sa používa vo vysokonapäťových rozvádzačoch a pri spracovaní horčíka.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre oblasť klímy.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 517/2014

9. júna 2014

-

Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 195 - 230

Posledná aktualizácia 23.07.2015

Top