EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pravidlá započítavania pre emisie skleníkových plynov, ktoré emitujú alebo absorbujú lesy a poľnohospodárstvo

Pravidlá započítavania pre emisie skleníkových plynov, ktoré emitujú alebo absorbujú lesy a poľnohospodárstvo

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie č. 529/2013/EÚ – pravidlá započítavania pre emisie a záchyty skleníkových plynov vyplývajúce z využívania pôdy a lesného hospodárstva

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

 • Je prvým krokom k začleneniu emisií a záchytov skleníkových plynov (GHG) vyplývajúcich z využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva (LULUCF)* do záväzkov Európskej únie (EÚ) na zníženie emisií GHG.
 • Krajinám EÚ sa ukladá povinnosť vypracovať a viesť účty GHG, ktoré emitujú alebo absorbujú lesy, ornú pôdu a pastviny, presným, úplným, zosúladeným, porovnateľným a transparentným spôsobom v súlade s usmerneniami Medzivládneho panela o zmene klímy (IPCC) pre národnú inventarizáciu skleníkových plynov.
 • Zaistením úplnejšieho započítavania a nahlasovania GHG sa posilní environmentálna integrita EÚ (t. j. zabezpečí sa odolnosť, rozmanitosť a čistota jej ekosystémov).

HLAVNÉ BODY

 • V aktuálnom období započítavania (2013 – 2020) sú krajiny EÚ povinné nahlasovať a započítavať emisie/záchyty GHG vyplývajúce zo:
  • zalesňovania (sadba nových lesov);
  • odlesňovania (ničenie lesov);
  • obnovy lesa (zahusťovanie existujúcich lesov); a
  • obhospodarovania lesov.
 • Krajiny EÚ sa musia pripraviť na presné započítavanie emisií/záchytov GHG vyplývajúcich z ornej pôdy a pastvín, ktoré sa začne v roku 2021.
 • Krajinám EÚ sa odporúča, aby takisto nahlasovali, aký vplyv na emisie/záchyty GHG má obnova rastlinného porastu (rast vegetácie na inej pôde ako les) a odvodňovanie alebo opätovné zavlažovanie mokradí.

Rozhodnutie č. 529/2013/EÚ bolo pozmenené rozhodnutím (EÚ) 2016/374, v ktorom sa dopĺňajú hodnoty pre Chorvátsko na zoznamoch referenčných úrovní obhospodarovania lesov, minimálne hodnoty na vymedzenie lesa a základného roka emisií.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Od 8. júla 2013.

KONTEXT

 • Lesy a poľnohospodárska pôda pokrývajú vyše 75 % EÚ. Pôdy, rastliny, stromy a organické materiály, ktoré sú od nich odvodené (biomasa) a ktoré vypĺňajú túto rozsiahlu oblasť, sú schopné zachytávať a ukladať veľké zásoby uhlíka.
 • Pri činnostiach, ako je odlesňovanie, obrábanie pôdy a odvodňovanie, sa môžu do atmosféry emitovať GHG, pretože sa narušia zásoby uhlíka uložené v lesoch, pôde a v mokradiach.
 • Preto je dôležité zahrnúť toto odvetvie do opatrení EÚ na znižovanie emisií.

Ďalšie informácie:

* HLAVNÝ POJEM

LUCUCF (využívanie pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesné hospodárstvo): tento pojem zahŕňa emisie GHG do atmosféry a záchyty uhlíka z atmosféry v dôsledku využívania pôdy, stromov, rastlín, biomasy a dreva.

HLAVNÝ DOKUMENT

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 529/2013/EÚ z 21. mája 2013 o pravidlách započítavania pre emisie a záchyty skleníkových plynov vyplývajúce z činností súvisiacich s využívaním pôdy, so zmenami vo využívaní pôdy a s lesným hospodárstvom a o informáciách týkajúcich sa opatrení súvisiacich s týmito činnosťami (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 80 – 97)

Následné zmeny rozhodnutia č. 529/2013/EÚ boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 30.08.2016

Top