EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Čistejšie palivá v cestnej doprave

Čistejšie palivá v cestnej doprave

Motorové palivá v doprave výrazne prispievajú k emisiám skleníkových plynov v Európskej únii. V tomto právnom predpise sa zriaďuje rámec na monitorovanie a znižovanie emisií skleníkových plynov počas životného cyklu palív*. Pomáha tak dosahovať ciele znižovania skleníkových plynov.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/30/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES, pokiaľ ide o kvalitu automobilového benzínu, motorovej nafty a plynového oleja a zavedenie mechanizmu na monitorovanie a zníženie emisií skleníkových plynov, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 1999/32/ES, pokiaľ ide o kvalitu paliva využívaného v plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy, a zrušuje smernica 93/12/EHS

SÚHRN

Motorové palivá v doprave výrazne prispievajú k emisiám skleníkových plynov v Európskej únii. V tomto právnom predpise sa zriaďuje rámec na monitorovanie a znižovanie emisií skleníkových plynov počas životného cyklu palív*. Pomáha tak dosahovať ciele znižovania skleníkových plynov.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Reviduje sa ňou smernica o kvalite palív (smernica 98/70/ES). Pozmeňujú sa rôzne prvky vrátane špecifikácií palív a zavádza sa mechanizmus zameraný na monitorovanie a znižovanie emisií skleníkových plynov a na zabezpečenie udržateľnosti biopalív.

HLAVNÉ BODY

  • V právnom predpise sa od dodávateľov palív vyžaduje, aby nahlasovali a znižovali emisie skleníkových plynov počas životného cyklu energií, ktoré dodávajú v cestnej doprave. Cieľom je znížiť do decembra 2020 emisie skleníkových plynov počas životného cyklu o 6 % (alebo až o 10 %, ak sa tak krajina EÚ rozhodne) na jednotku energie z dodaného paliva.
  • Biopalivá by sa mali vyrábať udržateľným spôsobom. Biopalivo môže byť započítané do zníženia skleníkových plynov v tejto smernici, len ak spĺňa kritériá udržateľnosti. Vyžaduje sa, aby sa biopalivá nevyrábali na pôde s vysokou hodnotou z hľadiska biodiverzity a nevyrábali sa zo surovín, ktoré obsahujú veľké množstvo uhlíka.
  • Harmonizácia pravidiel pre palivá, vymedzenie technických špecifikácií, ktoré sú odôvodnené ochranou zdravia a životného prostredia, a najmä zníženie obsahu síry v motorovej nafte a benzíne max. na 10 mg/kg.
  • Smernica uľahčuje primiešavanie biokomponentov do paliva (napr. až 10 % etanolu do benzínu). Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby benzín a motorová nafta uvedené na trh vyhovovali požiadavkám vymedzeným v prílohe I a prílohe II tejto smernice.
  • Podľa právneho predpisu sa spotrebiteľom musia poskytovať vhodné informácie o obsahu biopalív v benzíne a motorovej nafte.

KONTEXT

V dôsledku značného pokroku v oblasti technológie a rozvoja vozidiel a čoraz väčšej dostupnosti biopalív Európska komisia v roku 2007 navrhla preskúmanie špecifikácií kvality palív v smernici 98/70/ES.

Ďalšie informácie nájdete na internetových stránkach Európskej komisie:

HLAVNÉ POJMY

Emisie skleníkových plynov počas životného cyklu palív sú všetky čisté emisie súvisiace s palivom. Inými slovami, tento pojem sa nevzťahuje len na emisie spôsobené spaľovaním, ale aj pestovaním, ťažbou, prepravou, spracovaním a distribúciou paliva.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2009/30/ES

25. júna 2009

31. decembra 2010

Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 88 - 113

Posledná aktualizácia 30.04.2015

Top