EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Znižovanie emisií CO2 z veľmi ťažkých vozidiel

Znižovanie emisií CO2 z veľmi ťažkých vozidiel

Emisie z cestnej dopravy sa neustále zvyšujú a musia sa skresať, ak chce EÚ splniť svoje ciele v oblasti zmeny klímy a prejsť na nízkouhlíkové hospodárstvo. Zatiaľ čo emisie z áut a dodávok sa už v právnych predpisoch EÚ riešia a začali vďaka tomu klesať, emisie CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel (HDV) sa zatiaľ v EÚ neregulujú, hoci predstavujú približne 25 % emisií z cestnej dopravy.

AKT

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu - Stratégia znižovania spotreby paliva ťažkých úžitkových vozidiel a emisií CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel [COM(2014) 285 final z 21. mája 2014]

SÚHRN

Emisie z cestnej dopravy sa neustále zvyšujú a musia sa skresať, ak chce EÚ splniť svoje ciele v oblasti zmeny klímy a prejsť na nízkouhlíkové hospodárstvo. Zatiaľ čo emisie z áut a dodávok sa už v právnych predpisoch EÚ riešia a začali vďaka tomu klesať, emisie CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel (HDV) sa zatiaľ v EÚ neregulujú, hoci predstavujú približne 25 % emisií z cestnej dopravy.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

Vymedzuje sa v ňom stratégia na zníženie spotreby paliva HDV a ich emisií CO2 spôsobom, ktorý je nákladovo najúčinnejší. Uvádzajú sa možné regulačné postupy, aby odvetvie mohlo primerane investovať a plánovať do budúcnosti.

HLAVNÉ BODY

V oznámení sa identifikujú rôzne spôsoby, ako napĺňať daný dvojitý cieľ:

využívať najnovšie technológie na dosiahnutie väčšej environmentálnej účinnosti motorov a vozidiel a rozvíjať infraštruktúru pre alternatívne palivá (v rámci ktorej sa môžu vozidlá nabiť alebo doplniť si palivo);

riešiť aktuálny nedostatok informácií o emisiách CO2 z HDV prostredníctvom presných meraní a hlásenia týchto emisií. Na tento účel sa môže využiť počítačový simulačný nástroj VECTO, ktorý je aktuálne vo vývoji, s cieľom zmerať emisie CO2 z HDV. Uľahčí sa väčšia transparentnosť na trhu a porovnateľnosť medzi rôznymi vozidlami, pričom sa podnieti hospodárska súťaž medzi výrobcami a zvýši sa informovať spotrebiteľov;

zvážiť strednodobé politické možnosti, ako sú záväzné limity emisií CO2 pre novoevidované HDV, moderné infraštruktúry na podporu alternatívnych palív, inteligentnejšie spoplatňovanie používania infraštruktúry (spoplatnenie používania infraštruktúry podľa zásady „znečisťovateľ platí“ (tí, ktorí znečisťujú pri využívaní infraštruktúry, platia) a „používateľ platí“ (tí, ktorí využívajú infraštruktúru, platia), účinné a jednotné využívanie zdaňovania vozidiel zo strany krajín EÚ a ďalšie trhové mechanizmy.

V oznámení sa poukazuje na to, že európski výrobcovia HDV sú svetoví lídri a zaberajú vyše 40 % celosvetového trhu. Zníženie nákladov na spotrebu paliva bude prospešné pre dopravcov aj ich zákazníkov. Viac vozidiel s pokročilými technológiami zlepší konkurencieschopnosť odvetvia.

KONTEXT

V uplynulých dvadsiatich rokoch sa neustále zvyšuje preprava tovaru prostredníctvom HDV. V rokoch 1990 až 2010 sa ich emisie CO2 zvýšili približne o 36 %. Hoci sa predpokladá, že v nasledujúcich 30 rokoch tieto emisie zostanú na rovnakej úrovni, je nutné ich znížiť, aby sa dosiahol cieľ zníženia emisií skleníkových plynov z odvetvia dopravy o 60 % do roku 2050 v porovnaní s úrovňami v roku 1990.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Európskej komisie o znižovaní emisií CO2z ťažkých úžitkových vozidiel.

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá (Ú. v. EÚ L 307, 28.10.2014, s. 1 - 20)

Posledná aktualizácia: 19.03.2015

Top