Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CJ0190

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. marca 2012.
Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (Génesis) proti Boys Toys SA a Administración del Estado.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Tribunal Supremo.
Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie – Skoršia ochranná známka – Spôsoby podania – Podanie elektronickými prostriedkami – Prostriedok umožňujúci zohľadniť deň, hodinu a minútu podania prihlášky.
Vec C-190/10.

Digital reports (Court Reports - general)

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:157

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora)

z 22. marca 2012 ( *1 )

„Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie — Skoršia ochranná známka — Spôsoby podania — Podanie elektronickými prostriedkami — Prostriedok umožňujúci zohľadniť deň, hodinu a minútu podania prihlášky“

Vo veci C-190/10,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunal Supremo (Španielsko) z 24. februára 2010 a doručený Súdnemu dvoru 16. apríla 2010, ktorý súvisí s konaním:

Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (Génesis)

proti

Boys Toys SA,

Administración del Estado,

SÚDNY DVOR (prvá komora),

v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia A. Borg Barthet, E. Levits (spravodajca), J.-J. Kasel a M. Berger,

generálny advokát: N. Jääskinen,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (Génesis), v zastúpení: D. Garayalde Niño a A. I. Alpera Plazas, advokáti, ako aj V. Venturini Medina, procurador,

španielska vláda, v zastúpení: B. Plaza Cruz, splnomocnená zástupkyňa,

grécka vláda, v zastúpení: K. Georgiadis, Z. Chatzipavlou a G. Alexaki, splnomocnení zástupcovia,

talianska vláda, v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

Európska komisia, v zastúpení: E. Gippini Fournier, splnomocnený zástupca,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 31. marca 2011,

vyhlásil tento

Rozsudok

1

Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 27 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146).

2

Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (ďalej len „Génesis“) a jednak spoločnosťou Boys Toys SA. (ďalej len „Boys Toys“), právnym nástupcom Pool Angel Tomás SL, a jednak Administración del Estado, ktorého predmetom je zamietnutie Oficina Española de Patentes y Marcas (španielsky úrad pre patenty a ochranné známky, ďalej len „OEPM“) námietky podanej spoločnosťou Génesis proti zápisu španielskej národnej ochrannej známky Rizo’s.

Právny rámec

Právo Únie

3

Prvá smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92) bola zrušená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 299, s. 25). Napriek tomu ostáva smernica 89/104 pre spor vo veci samej relevantná a to vzhľadom na dátum uskutočnenia skutkových okolností.

4

V zmysle článku 4 tejto smernice s názvom „Ďalšie dôvody zamietnutia alebo vyhlásenie neplatnosti týkajúce sa konfliktu so skoršími právami“:

„1.   Ochranná známka nebude zapísaná do registra a ak už bola zapísaná, musí byť vyhlásená za neplatnú:

a)

ak je táto ochranná známka zhodná so skoršou ochrannou známkou a tovary alebo služby, pre ktoré je táto ochranná známka podaná, alebo pre ktoré je zapísaná, sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je chránená táto skoršia ochranná známka;

b)

ak existuje z dôvodu totožnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a totožnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje, pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie so skoršou ochrannou známkou.

2.   ‚Skoršími ochrannými známkami‘ v zmysle odseku 1 sú:

a)

ochranné známky nasledujúcich typov s dátumom podania prihlášky skorším, než je dátum podania prihlášky príslušnej ochrannej známky, pričom sa podľa potreby berú do úvahy nárokované priority v súvislosti s týmito ochrannými známkami:

i)

ochranné známky spoločenstva;

c)

prihlášky ochranných známok uvedené v písm. a) a b), s podmienkou ich zápisu;

…“

5

Nariadenie č. 40/94 bolo zrušené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 78, s. 1), ktoré nadobudlo účinnosť 13. apríla 2009. Napriek tomu vzhľadom na dátum uskutočnenia skutkových okolností sa daný spor spravuje prvým uvedeným nariadením, ktoré bolo zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1992/2003 z 27. októbra 2003 (Ú. v. EÚ L 296, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 310, ďalej len „nariadenie č. 40/94 v znení zmien a doplnení“).

6

Článok 8 nariadenia č. 40/94 v znení zmien a doplnení s názvom „Relatívne dôvody zamietnutia“ vo svojich odsekoch 1 a 2 stanovuje:

1.   Na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky, ochranná známka, o zápis ktorej sa žiada, nebude zapísaná:

„a)

ak je zhodná so skoršou ochrannou známkou a tovary alebo služby, o ktorých zápis sa žiada, sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je skoršia ochranná známka chránená;

b)

ak kvôli jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť výmeny [zámeny – neoficiálny preklad] zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť výmeny [zámeny – neoficiálny preklad] zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou.

2.   Na účely odseku 1 sa pod pojmom ‚skoršie ochranné známky‘ rozumie:

a)

ochranné známky nasledujúcich druhov s dátumom podania prihlášky, ktorý je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky spoločenstva, berúc do úvahy prípadne uplatnené právo prednosti vzhľadom na tieto ochranné známky:

i)

ochranné známky spoločenstva;

b)

prihlášky ochranných známok spoločenstva uvedené v pododseku a), s výhradou ich zápisu;

…“

7

Článok 14 nariadenia č. 40/94 v znení zmien a doplnení s názvom „Doplnkové uplatnenie vnútroštátneho práva týkajúceho sa porušenia“ vo svojom odseku 1 uvádza, že účinky ochrannej známky Spoločenstva sú upravené ustanoveniami tohto nariadenia a že v iných ohľadoch je porušenie ochrannej známky Spoločenstva upravené vnútroštátnym právom týkajúcim sa porušenia národnej ochrannej známky v súlade s ustanoveniami hlavy X nariadenia č. 40/94.

8

Článok 26 nariadenia č. 40/94 v znení zmien a doplnení uvádzajúci náležitosti, ktoré musí prihláška spĺňať, znie:

„1.   Prihláška ochrannej známky spoločenstva obsahuje:

a)

žiadosť o zápis ochrannej známky spoločenstva;

b)

informácie identifikujúce prihlasovateľa;

c)

zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré sa zápis žiada;

d)

vyobrazenie ochrannej známky.

2.   Prihláška ochrannej známky spoločenstva je podmienená úhradou prihlasovacieho poplatku a prípadne jedného alebo viacerých poplatkov za triedu.

3.   Prihláška ochrannej známky spoločenstva musí spĺňať podmienky uvedené vo vykonávacom nariadení uvedenom v článku 157.“

9

Podľa článku 27 nariadenia č. 40/94 v znení zmien a doplnení s názvom „Deň podania“:

„Dňom podania prihlášky ochrannej známky spoločenstva je deň, kedy prihlasovateľ podá dokumenty obsahujúce informácie špecifikované v článku 26 (1) na úrad [pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)] alebo, ak bola prihláška podaná na centrálny úrad členského štátu alebo na Úrad pre ochranné známky štátov Beneluxu, na tento úrad, pričom poplatok za podanie prihlášky sa uhradí v lehote jedného mesiaca od podania uvedených dokumentov.“

10

Článok 32 nariadenia č. 40/94 v znení zmien a doplnení s názvom „Rovnocennosť podania v rámci spoločenstva s národným podaním“ stanovuje, že „prihláška ochrannej známky spoločenstva, ktorej bol priznaný deň podania, je v členských štátoch rovnocenná riadnemu národnému podaniu, prípadne s nárokovaným právom prednosti pre prihlášku ochrannej známky spoločenstva“.

11

Článok 97 nariadenia č. 40/94 v znení zmien a doplnení s názvom „Uplatniteľné právo“ znie:

„1.   Súdy pre ochranné známky spoločenstva budú uplatňovať ustanovenia tohto nariadenia.

2.   Vo všetkých záležitostiach, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, bude súd uplatňovať svoje vnútroštátne právo, vrátane svojho súkromného medzinárodného práva.

3.   Pokiaľ nie je v tomto nariadení stanovené inak, bude súd pre ochranné známky spoločenstva uplatňovať pravidlá a postupy [procesné pravidlá – neoficiálny preklad], ktorými sa riadi rovnaký typ žaloby týkajúci sa národnej ochrannej známky v tom členskom štáte, v ktorom má svoje sídlo.“

12

V zmysle pravidla 5 s názvom „Podanie prihlášky“ nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1, Mim. vyd. 17/001, s. 189):

„1.

[ÚHVT] vyznačí na dokumentoch, ktoré sa k prihláške prikladajú, dátum ich prijatia a podacie číslo prihlášky. Úrad vydá prihlasovateľovi bezodkladne potvrdenie, v ktorom bude uvedené minimálne podacie číslo, vyobrazenie, opis alebo iná identifikácia známky, charakter a počet dokumentov a dátum ich prijatia.

2.

Ak sa prihláška podá centrálnemu úradu priemyselného vlastníctva členského štátu alebo úradu pre ochranné známky štátov Beneluxu v súlade s článkom 25 nariadenia, tak podací úrad očísluje všetky strany prihlášky arabskými číslicami. Pred postúpením prihlášky podací úrad označí dokumenty, ktoré sú súčasťou prihlášky dátumom prijatia a počtom strán. Podací úrad vystaví prihlasovateľovi bezodkladne potvrdenie, ktoré bude obsahovať minimálne charakter a počet dokumentov a dátum ich prijatia.

3.

Ak [ÚHVT] obdrží prihlášku zaslanú centrálnym úradom priemyselného vlastníctva členského štátu alebo úradom pre ochranné známky štátov Beneluxu, tak označí prihlášku dátumom prijatia a podacím číslom a vystaví prihlasovateľovi bezodkladne potvrdenie v súlade s druhou vetou odseku 1, s vyznačením dátumu prijatia prihlášky na [ÚHVT].“

Vnútroštátne právo

13

V článku 6 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 17/2001 o ochranných známkach (Ley 17/2001 de Marcas) zo 7. decembra 2001 (BOE č. 294 z 8. decembra 2001, s. 45579) je definícia skoršej ochrannej známky upravená takto:

„…

a)

zapísaná ochranná známka, pri ktorej je deň podania alebo deň prednosti prihlášky skorší než deň podania posudzovanej prihlášky a ktorá patrí do týchto kategórií:

i)

španielske ochranné známky;

ii)

medzinárodne registrované ochranné známky s účinnosťou pre Španielsko;

iii)

ochranné známky Spoločenstva;

c)

prihláška ochrannej známky podľa písmen a) a b) s výhradou potvrdenia jej zápisu;

…“

14

Článok 11 ods. 6 zákona č. 17/2001 s názvom „Podanie prihlášky“ stanovuje:

„Orgán príslušný na prijatie prihlášky vyznačí v okamihu jej prijatia číslo prihlášky a deň, hodinu a minútu jej podania spôsobom uvedeným v nariadení.“

15

Článok 13 zákona č. 17/2001 znie:

„1.   Dňom podania prihlášky je deň, keď príslušný orgán podľa článku 11 prijme podklady, ktoré obsahujú údaje stanovené v článku 12 ods. 1.

2.   Dňom podania prihlášok podaných na pošte je deň, keď tento úrad prijme podklady, ktoré obsahujú údaje stanovené v článku 12 ods. 1, za predpokladu, že sú podané v otvorenej obálke, doporučene a s doručenkou a adresované orgánu príslušnému prijímať prihlášky. Pošta vyznačí deň, hodinu a minútu podania.

3.   Ak niektorý zo správnych orgánov alebo subjektov uvedených v predchádzajúcich odsekoch nevyznačil v okamihu prijatia prihlášky hodinu jej podania, pridelí sa jej posledná hodina dňa. Ak nevyznačil minútu, pridelí sa posledná minúta hodiny. Ak nebola vyznačená hodina ani minúta, pridelí sa posledná hodina a minúta daného dňa.“

Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka

16

Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že 12. decembra 2003 o 11.52 hod. a 12.13 hod. podala Génesis na ÚHVT elektronicky dve prihlášky ochranných známok Spoločenstva, t. j prihlášku slovnej ochrannej známky Rizo pre výrobky zaradené do tried 16, 28, 35 a 36 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení, ako aj prihlášku slovnej ochrannej známky Rizo, El Erizo pre výrobky zaradené do tried 16, 35 a 36 v zmysle tejto dohody.

17

Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania rovnako vyplýva, že v ten istý deň, ale o 17.45 hod., Pool Angel Tomás SL požiadala OEPM o zápis slovnej ochrannej známky Rizo’s pre výrobky zaradené do triedy 28 v zmysle danej dohody.

18

Génesis podala námietky proti prihláške národnej ochrannej známky, pretože sa domnieva, že slovné ochranné známky Spoločenstva Rizo a Rizo, El Erizo jej predchádzali.

19

Keďže OEPM rozhodnutím z 9. decembra 2004 zamietol námietky, Génesis podala odvolanie, v ktorom sa domáhala, aby OEPM určil, že ochranné známky Spoločenstva, ktorých je majiteľkou, sú skoršie na základe skutočnosti, že prihláška týchto ochranných známok Spoločenstva bola podaná elektronicky 12. decembra 2003 a že tento deň treba zohľadniť.

20

Rozhodnutím z 29. júna 2005 OEPM zamietol toto odvolanie. OEPM opätovne zastával názor, že v zmysle článku 27 nariadenia č. 40/94 v znení zmien a doplnení sa podanie prihlášky predmetných ochranných známok Spoločenstva v danej veci uskutočnilo 7. januára 2004, teda v deň skutočného predloženia dokladov, a že tento deň nasledoval až po dni podania prihlášky na zápis španielskej ochrannej známky Rizo’s.

21

Génesis podala proti tomuto rozhodnutiu žalobu, o ktorej rozhodoval druhý správny senát Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Vyšší súd v Madride), ktorý svojím rozsudkom zo 7. februára 2008 potvrdil dôvodnosť zápisu prihlasovanej španielskej ochrannej známky Rizo’s. Súd konštatoval, že dňom podania prihlášky namietaných ochranných známok Spoločenstva bol deň skutočného predloženia podkladov, a nie 12. december 2003, teda deň elektronického podania prihlášky.

22

Génesis podala odvolanie proti tomuto rozsudku na vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania. Vo svojom odvolaní jednak Génesis spochybňuje výklad Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pokiaľ ide o deň podania prihláška ochranných známok Spoločenstva, a uvádza, že správny výklad článkov 26 a 27 nariadenia č. 40/94 v znení zmien a doplnení by mal viesť k tomu, že za deň podania prihlášok by sa považoval deň ich zaslania na ÚHVT a prijatia týmto úradom. Čiže v spore vo veci samej treba zohľadniť dátum 12. december 2003. Jednak Génesis usudzuje, že Tribunal Superior de Justicia de Madrid porušil článok 6 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 17/2001 tým, že neuznal, že ochranné známky Spoločenstva Rizo a Rizo, El Erizo sú skoršie.

23

Za týchto okolností sa Tribunal Supremo rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku:

„Je možné článok 27 nariadenia [č. 40/94 v znení zmien a doplnení] vykladať v tom zmysle, že na účely rozhodnutia o časovej prednosti národnej ochrannej známky prihlásenej v ten istý deň možno zohľadniť nielen deň, ale aj hodinu a minútu podania prihlášky ochrannej známky na ÚHVT, ak je taký údaj preukázaný, pokiaľ vnútroštátne pravidlo, ktoré upravuje zápis tejto ochrannej známky, považuje čas podania prihlášky za relevantný?“

O prejudiciálnej otázke

O prípustnosti návrhu na začatie prejudiciálneho konania

24

Treba uviesť, že otázka, ktorú položil vnútroštátny súd, sa zakladá na predpoklade, že prihlášky ochranných známok Spoločenstva a národnej ochrannej známky boli podané v ten istý deň.

25

Z návrhu na začatie prejudiciálneho konania však vyplýva, že OEPM, ako aj vnútroštátny súd, ktorý rozhodoval vo veci samej, zastávali názor, že deň podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva nasledoval po dni podania prihlášky národnej ochrannej známky, táto okolnosť však neovplyvňuje prípustnosť návrhu na začatie prejudiciálneho konania.

26

Podľa ustálenej judikatúry totiž pri otázkach týkajúcich sa výkladu práva Únie položených vnútroštátnym súdom v rámci právnej úpravy a skutkových okolností, ktoré tento súd vymedzí na svoju vlastnú zodpovednosť a ktorých presnosť Súdnemu dvoru neprináleží preverovať, platí prezumpcia relevantnosti (rozsudky z 15. mája 2003, Salzmann, C-300/01, Zb. s. I-4899, body 29 a 31; zo 7. júna 2007, van der Weerd a i., C-222/05 až C-225/05, Zb. s. I-4233, bod 22, ako aj zo 16. decembra 2008, Cartesio, C-210/06, Zb. s. I-9641, bod 67). Zamietnutie návrhu vnútroštátneho súdu na začatie prejudiciálneho konania Súdnym dvorom je možné len vtedy, ak je zjavné, že požadovaný výklad práva Únie nemá žiadnu súvislosť s existenciou alebo predmetom sporu vo veci samej, pokiaľ ide o hypotetický problém, alebo ak Súdny dvor nedisponuje skutkovými a právnymi podkladmi potrebnými na užitočnú odpoveď na otázky, ktoré sa mu položili (rozsudok Cartesio, už citovaný, bod 67 a citovanú judikatúru).

27

Pred súdom prvého stupňa a aj pred vnútroštátnym súdom, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania, Génesis namietala voči tvrdeniu, podľa ktorého deň podania prihlášky ochranných známok Spoločenstva nasleduje po dni podania prihlášky na zápis národnej ochrannej známky, pričom táto otázka tvorí súčasť predmetu sporu na druhom z uvedených vnútroštátnych súdov. V dôsledku toho sa nezdá, alebo prinajmenšom nie je zjavné, že požadovaný výklad práva Únie nemá žiadnu súvislosť s existenciou alebo predmetom sporu vo veci samej alebo sa týka hypotetického problému.

28

Na prejudiciálnu otázku preto treba odpovedať.

O veci samej

29

Vnútroštátny súd sa svojou otázkou v podstate pýta, či sa má článok 27 nariadenia č. 40/94 v znení zmien a doplnení vykladať v tom zmysle, že umožňuje zohľadniť nielen deň, ale aj hodinu a minútu podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva na ÚHVT na účely určenia, či táto ochranná známka bola skoršia ako národná ochranná známka podaná v ten istý deň, ak sú v tejto súvislosti podľa vnútroštátneho pravidla upravujúceho zápis národnej ochrannej známky hodina a minúta relevantné.

30

Na úvod je potrebné pripomenúť, že pre ochranu ochranných známok v rámci Európskej únie je typická koexistencia viacerých systémov ochrany.

31

Jednak smernica 89/104 má podľa svojho prvého odôvodnenia za cieľ aproximovať vnútroštátne právne predpisy v oblasti ochranných známok s cieľom potlačiť existujúce rozdiely, ktoré môžu brániť voľnému pohybu tovaru a voľnému pohybu služieb a ktoré môžu deformovať hospodársku súťaž v rámci spoločného trhu.

32

Aj keď podľa tretieho odôvodnenia smernice 89/104 „sa nezdá, že by bolo v súčasnosti potrebné urobiť aproximáciu právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok v plnom rozsahu“, pravdou zostáva, že táto smernica harmonizuje ústredné základné pravidlá v dotknutej oblasti, a to, ako vyplýva z rovnakého odôvodnenia, ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré najvýraznejšie ovplyvňujú fungovanie vnútorného trhu, a že toto odôvodnenie úplnú harmonizáciu týchto ustanovení nevylučuje (rozsudky zo 16. júla 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Zb. s. I-4799, bod 23; z 11. marca 2003, Ansul, C-40/01, Zb. s. I-2439, bod 27, a z 22. septembra 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Zb. s. I-8701, bod 30).

33

Piate odôvodnenie smernice 89/104 však predovšetkým spresňuje, že „členské štáty môžu… voľne určovať ustanovenia o postupe týkajúcom sa zápisu, výmazu a vyhlásenia neplatnosti ochranných známok získaných zápisom, keďže môžu napríklad určovať formu zápisu ochranných známok a postupy vyhlásenia ich neplatnosti alebo rozhodovať o tom, či [sa] pri postupe registrácie alebo pri postupe vyhlásenia neplatnosti alebo pri oboch postupoch treba odvolať [na] predchádzajúce práva, a ak umožnia pri postupe registrácie odvolanie sa na predchádzajúce práva, či majú zavedené konanie o námietkach alebo prieskumové konanie ex officio alebo oba postupy“.

34

Je nutné konštatovať, že smernica 89/104 neobsahuje ustanovenia týkajúce sa spôsobu podania alebo určenia dňa podania prihlášok národných ochranných známok. Členské štátny si naďalej zachovávajú v danej oblasti voľnosť pri určovaní vlastných ustanovení, následkom čoho sa tieto môžu v jednotlivých členských štátov odlišovať.

35

Nariadenie č. 40/94 v znení zmien a doplnení má za cieľ, tak ako to vyplýva z jeho druhého odôvodnenia, vytvorenie režimu Spoločenstva pre ochranné známky, ktoré budú požívať jednotnú ochranu a vyvolávať účinky na celom území Únie (pozri v tomto zmysle rozsudok z 12. apríla 2011, DHL Express France, C-235/09, Zb. s. I-2801, bod 41).

36

Systém ochranných známok Spoločenstva predstavuje samostatný systém tvorený súborom právnych noriem a sledujúci ciele, ktoré sú preň špecifické, pričom jeho uplatnenie je nezávislé od akéhokoľvek vnútroštátneho systému (pozri najmä rozsudky z 25. októbra 2007, Develey/ÚHVT, C-238/06 P, Zb. s. I-9375, bod 65; zo 16. júla 2009, American Clothing Associates/ÚHVT a ÚHVT/American Clothing Associates, C-202/08 P a C-208/08 P, Zb. s. I-6933, bod 58, ako aj z 30. septembra 2010, Evets/ÚHVT P, C-479/09 P, bod 49).

37

Systém ochranných známok Spoločenstva ako samostatný a nezávislý systém od národných systémov obsahuje vlastné pravidlá týkajúce sa spôsobu podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, ktoré sú uvedené v nariadeniach č. 40/94 a č. 2868/95. Predovšetkým článok 27 nariadenia č. 40/94 v znení zmien a doplnení obsahuje konkrétne ustanovenie týkajúce sa dňa podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva bez toho, aby v tejto súvislosti odkazoval na ustanovenia vnútroštátneho práva.

38

Aby bolo možné za týchto podmienok odpovedať na položenú otázku, treba po prvé určiť, či sa má pojem „deň podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva“ uvedený v článku 27 nariadenia č. 40/94 v znení zmien a doplnení vykladať v tom zmysle, že zahŕňa zohľadnenie nielen dňa, ale aj hodiny a minúty pri podaní tejto prihlášky.

39

Po druhé, ak sa má pojem „deň podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva“ uvedený v článku 27 nariadenia č. 40/94 v znení zmien a doplnení vykladať v tom zmysle, že nezahŕňa zohľadnenie hodiny a minúty pri podaní prihlášky, treba preveriť, či právo Únie bráni tomu, aby boli tieto ukazovatele napriek tomu vzaté do úvahy podľa vnútroštátneho práva tak, aby bolo možné určiť, či táto ochranná známka Spoločenstva bola skoršia ako národná ochranná známka podaná v ten istý deň, ak vnútroštátne pravidlo upravujúce zápis tejto poslednej uvedenej ochrannej známky považuje hodinu a minútu za relevantné.

O zmysle a pôsobnosti pojmu „deň podania“, ktorý je uvedený v článku 27 nariadenia č. 40/94 v znení zmien a doplnení

40

Na začiatok treba uviesť, že z potreby jednotného uplatňovania práva Únie, ako aj zo zásady rovnosti vyplýva, že znenie ustanovenia práva Únie, ktoré neobsahuje žiadny výslovný odkaz na právo členských štátov s cieľom určiť jeho význam a pôsobnosť, si v zásade vyžaduje autonómny a jednotný výklad v celej Únii, ktorý musí zohľadňovať kontext ustanovenia a cieľ sledovaný príslušnou právnou úpravou (pozri najmä rozsudky z 18. januára 1984, Ekro, 327/82, Zb. s. 107, bod 11; z 19. septembra 2000, Linster, C-287/98, Zb. s. I-6917, bod 43; z 21. októbra 2010, Padawan, C-467/08, Zb. s. I-10055, bod 32, a Budějovický Budvar, už citovaný, bod 29).

41

Následne z judikatúry vyplýva, že určenie zmyslu a pôsobnosti pojmov, pre ktoré právo Únie neobsahuje definíciu, sa musí zistiť podľa ich obvyklého významu v bežnom jazyku, pričom sa zároveň zohľadnia súvislosti, v ktorých sa používajú, ako aj účel sledovaný právnou úpravou, v ktorej sa nachádzajú (pozri najmä rozsudky z 10. marca 2005, easyCar, C-336/03, Zb. s. I-1947, bod 21; z 22. decembra 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07, Zb. s. I-11061, bod 17; z 29. júla 2010, UGT-FSP, C-151/09, Zb. s. I-7587, bod 39, a Budějovický Budvar, už citovaný, bod 39).

42

Nakoniec nevyhnutnosť jednotného výkladu jednotlivých jazykových verzií ustanovenia práva Únie rovnako vyžaduje, aby v prípade rozdielov medzi nimi bolo sporné ustanovenie vykladané na základe celkovej systematiky a účelu právnej úpravy, do ktorej patrí (rozsudky z 24. októbra 1996, Kraaijeveld a i., C-72/95, Zb. s. I-5403, bod 28; z 19. apríla 2007, Profisa, C-63/06, Zb. s. I-3239, bod 14, ako aj z 15. decembra 2011, Møller, C-585/10, Zb. s. I-13407, bod 26).

43

Z porovnania jednotlivých jazykových verzií článku 27 nariadenia č. 40/94 v znení zmien a doplnení vyplýva, že tieto obsahujú určité rozdiely.

44

Česká, nemecká, maďarská, slovenská, fínska a švédska verzia tohto článku sa odvolávajú, tak v názve daného článku, ako aj v jeho texte, na deň podania („Den podání“, „Anmeldetag“, „A bejelentés napja“, „Deň podania“, „Hakemispäivä“, „Ansökningsdag“), zatiaľ čo litovská a poľská verzia rovnakého článku zdôrazňujú, že dátum podania („Padavimo data“, „Data zgłoszenia“) zodpovedá dňu („diena“, „dzień“), keď bola prihláška podaná.

45

Naopak ostatné jazykové verzie používajú jedine výraz „dátum podania“ prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

46

Napriek tomu je nutné relativizovať existujúce rozdiely medzi jednotlivými jazykovými verziami v rozsahu, v akom podľa bežného významu pojem „dátum“ vo všeobecnosti predstavuje deň v mesiaci, mesiac a rok prijatia aktu alebo vzniku skutočnosti. Rovnako uvedenie dňa prijatia aktu alebo vzniku skutočnosti zahŕňa podľa bežného významu nevyhnutnosť označenia mesiaca a roka.

47

Napriek tomu povinnosť uviesť dátum alebo deň podľa bežného významu nezahŕňa povinnosť označiť hodinu a a fortiori minútu. Keďže v článku 27 nariadenia č. 40/94 v znení zmien a doplnení neexistuje výslovný odkazu na hodinu a minútu podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, zdá sa, že normotvorca Spoločenstva nepokladal tieto ukazovatele za dôležité pre určenie okamihu podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva a následne pre určenie, či je skoršia ako iná ochranná známka.

48

Takýto výklad vyplýva aj z kontextu článku 27 nariadenia č. 40/94 v znení zmien a doplnení. Najmä pravidlo 5 nariadenia č. 2868/95 upravujúce náležitosti podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, ktoré musí splniť ÚHVT, centrálny úrad priemyselného vlastníctva členského štátu alebo Úrad pre ochranné známky štátov Beneluxu, trvá iba na povinnosti uviesť na prihlášku dátum jej prijatia a nie hodinu a minútu.

49

Treba sa však domnievať, že pokiaľ by normotvorca Spoločenstva zastával názor, že hodina a minúta podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva musia byť brané do úvahy ako podstatné prvky „dátumu podania“ tejto prihlášky v zmysle článku 27 nariadenia č. 40/94 v znení zmien a doplnení, takého spresnenie by malo byť zahrnuté do nariadenia č. 2868/95.

50

V tejto súvislosti skutočnosť, že podľa údajov uvedených na internetovej stránke ÚHVT deň podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva je deň predloženia podkladov uvedených v článku 26 nariadenia č. 40/94 v znení zmien a doplnení na ÚHVT v stredoeurópskom čase (GMT +1), neumožňuje prísť k záveru, že hodina a minúta podania tejto prihlášky sú relevantné pri určení, či ochranná známka je skoršia. Tak ako to v bode 61 svojich návrhov uviedol generálny advokát, takéto označenie hodiny umožňuje určiť len dátum podania pred ÚHVT.

51

Okolnosť uvedená spoločnosťou Génesis, podľa ktorej počas elektronického podania prihlášok ochranných známok Spoločenstva ÚHVT de facto osvedčuje dátum a hodinu podania žiadostí, nie je relevantná.

52

Podľa článku 10 ods. 2 rozhodnutia predsedu Úradu č. EX-11-03 z 18. apríla 2011 o elektronickej komunikácii z a do Úradu („Základné rozhodnutie o elektronickej komunikácii“) [neoficiálny preklad] je elektronická komunikácia, ktorá obsahuje potvrdenie o prijatí prihlášky ochrannej známky podanej tiež elektronicky, zaslaná odosielateľovi s vyznačením dátumu a hodiny prijatia prihlášky. Napriek tomu z rovnakého článku 10 ods. 2 vyplýva, že komunikácia potvrdzujúca prijatie danej prihlášky obsahuje pripomienku, v zmysle ktorej deň prijatia bude považovaný za deň podania len pod podmienkou zaplatenia poplatku v stanovenej lehote, bez odkazu na hodinu prijatia prihlášky v tejto súvislosti.

53

V každom prípade, keďže v zmysle článku 25 ods. 1 nariadenia č. 40/94 v znení zmien a doplnení môže byť prihláška ochrannej známky Spoločenstva podaná podľa uváženia buď na ÚHVT, alebo na centrálny úrad priemyselného vlastníctva členského štátu alebo na Úrad pre ochranné známky štátov Beneluxu, v prípade ak by bolo nutné vziať do úvahy hodinu a minútu podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, takáto povinnosť by musela vyslovene vyplývať zo všeobecne záväzných ustanovení, a nie z rozhodnutia predsedu ÚHVT o elektronickom podávaní prihlášok ochranných známok Spoločenstva.

54

Z vyššie uvedeného vyplýva, že pojem „deň podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva“ uvedený v článku 27 nariadenia č. 40/94 v znení zmien a doplnení zahŕňa kalendárny deň podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, ale nie hodinu a minútu podania.

O zohľadnení hodiny a minúty podania v zmysle vnútroštátneho práva

55

Po tomto spresnení treba ešte preveriť, či právo Únie bráni tomu, aby boli hodina a minúta podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva napriek tomu vzaté do úvahy podľa vnútroštátneho práva s cieľom určiť, či ochranná známka Spoločenstva bola skoršia ako národná ochranná známka podaná v ten istý deň, ak vnútroštátne pravidlo upravujúce zápis tejto ochrannej známky považuje hodinu a minútu za relevantné ukazovatele.

56

V tejto súvislosti stačí pripomenúť, tak ako je to uvedené v bode 37 tohto rozsudku, že systém ochranných známok Spoločenstva, ako samostatný systém, obsahuje vlastné pravidlá týkajúce sa dňa podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva bez toho, aby odkazoval na ustanovenia vnútroštátneho práva.

57

Na základe tejto skutočnosti môže byť deň podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva určený len prostredníctvom pravidiel práva Únie bez toho, aby riešenia poskytované právnymi poriadkami členských štátov mohli mať na to nejaký vplyv.

58

Jednak, tak ako to v bode 63 svojich návrhov uviedol generálny advokát, zo znenia článku 14 v spojení so znením článku 97 nariadenia č. 40/94 v znení zmien a doplnení vyplýva, že uplatniteľnosť vnútroštátneho práva sa obmedzuje na otázky, ktoré nepatria do pôsobnosti nariadenia č. 40/94 v znení zmien a doplnení.

59

Pripustiť, aby v situácii, aká je vo veci samej, v ktorej dôvodom odvolávania sa na ochrannú známku Spoločenstva je snaha namietať voči zápisu národnej ochrannej známky, bol deň podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva určený s prihliadnutím na ustanovenia vnútroštátneho práva, by znamenalo spochybnenie jednotného charakteru ochrany ochrannej známky Spoločenstva. Tak ako to v bode 34 svojich návrhov uviedol generálny advokát vzhľadom na skutočnosť, že si členské štáty zachovávajú voľnosť pri určovaní spôsobu podania prihlášok ochranných známok, existuje riziko, že rozsah ochrany ochrannej známky Spoločenstva sa bude v jednotlivých členských štátov odlišovať.

60

Záver, podľa ktorého deň podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva môže byť určený len prostredníctvom pravidiel práva Únie, nie je spochybnený článkom 32 nariadenia č. 40/94 v znení zmien a doplnení, podľa ktorého prihláška ochrannej známky Spoločenstva, ktorej bol priznaný deň podania, je v členských štátoch rovnocenná riadnemu národnému podaniu, prípadne s nárokovaným právom prednosti pre prihlášku ochrannej známky Spoločenstva.

61

Tak ako to totiž v bode 65 svojich návrhov uviedol generálny advokát, toto ustanovenie nemení pojem Spoločenstva „deň podania“ ani nepredpokladá subsidiárne uplatňovanie vnútroštátneho práva, ale len priznáva prihláškam ochranných známok Spoločenstva podaným na ÚHVT rovnakú právnu hodnotu ako prihláškam podaným na národných úradoch.

62

Z toho vyplýva, že právo Únie bráni tomu, aby boli hodina a minúta podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva vzaté do úvahy podľa vnútroštátneho práva s cieľom určiť, či ochranná známka Spoločenstva bola skoršia ako národná ochranná známka podaná v ten istý deň, ak vnútroštátne pravidlo upravujúce zápis národnej ochrannej známky považuje v tejto súvislosti hodinu a minútu podania za relevantné ukazovatele.

63

Vzhľadom na vyššie uvedené treba na položenú otázku odpovedať, že článok 27 nariadenia č. 40/94 v znení zmien a doplnení sa má vykladať v tom zmysle, že neumožňuje vziať do úvahy okrem dňa aj hodinu a minútu podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva na ÚHVT na účely určenia, či táto ochranná známka bola skoršia ako národná ochranná známka podaná v ten istý deň, hoci podľa vnútroštátneho pravidla upravujúceho zápis národnej ochrannej známky sú hodina a minúta v tejto súvislosti považované za relevantné ukazovatele.

O trovách

64

Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

 

Z týchto dôvodov Súdny dvor (prvá komora) rozhodol takto:

 

Článok 27 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva, ktoré bolo zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1992/2003 z 27. októbra 2003, sa má vykladať v tom zmysle, že neumožňuje vziať do úvahy okrem dňa aj hodinu a minútu podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva na Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) na účely určenia, či táto ochranná známka bola skoršia ako národná ochranná známka podaná v ten istý deň, hoci podľa vnútroštátneho pravidla upravujúceho zápis národnej ochrannej známky sú hodina a minúta v tejto súvislosti považované za relevantné ukazovatele.

 

Podpisy


( *1 ) Jazyk konania: španielčina.

Top