EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014DC0228

SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní programu politiky rádiového frekvenčného spektra

/* COM/2014/0228 final */

52014DC0228

SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní programu politiky rádiového frekvenčného spektra /* COM/2014/0228 final */


SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE

o vykonávaní programu politiky rádiového frekvenčného spektra

Obsah

1..... Úvod.. Error! Bookmark not defined.

2..... Program politiky rádiového frekvenčného spektra EÚ.. 3

2.1.     Analýza stavu frekvenčného spektra. 4

2.2.     Bezdrôtové širokopásmové služby. 4

2.2.1.       Implementácia pásma 800 MHz. 5

2.3.     Spoločné využívanie. 7

2.3.1.       Nelicencované frekvenčné spektrum.. 8

2.3.2.       Licencovaný spoločný prístup (Licenced shared access, LSA) 8

2.4.     Ostatné politiky EÚ.. 9

3..... Rozhodnutie o rádiovom frekvenčnom spektre.. 9

4..... Záver.. 9

1.           Úvod

Táto správa je odpoveďou na požiadavky článku 15 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 243/2012/EÚ[1], ktorým sa zriaďuje viacročný program politiky rádiového frekvenčného spektra (radio spectrum policy programme, RSPP), v ktorom sa stanovuje, že do apríla 2014 Komisia musí predložiť správu o vyvinutých činnostiach a opatreniach prijatých na základe RSPP. Povinnosť podávať správy o harmonizovanom využívaní rádiového frekvenčného spektra je uvedená aj v článku 9 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 676/2002/ES[2] o regulačnom rámci pre politiku rádiového frekvenčného spektra v Európskom spoločenstve (rozhodnutie o rádiovom frekvenčnom spektre), v tejto správe sú preto tieto povinnosti spojené do jednej súhrnnej správy.

Rádiové frekvenčné spektrum je základom pre bezdrôtové komunikácie, ako sú Wi-Fi a mobilné telefóny, a je kľúčovým zdrojom pre ďalšie odvetvia vrátane rozhlasového a televízneho vysielania, výroby a dopravy a pre nekomerčné základné služby, ako sú obrana, pohotovostné služby a ochrana životného prostredia. Rádiové frekvenčné spektrum je vyčerpateľným prírodným zdrojom, ktorý je opakovane použiteľný a o ktorý je vysoký záujem, pričom zariadenia, ktoré ho využívajú, môžu ľahko prekročiť hranice. Čo najefektívnejšie využívanie frekvenčného spektra na celom vnútornom trhu vrátane jeho spoločného využívania rôznymi aplikáciami a používateľmi na rozličné aplikácie si vyžaduje koordináciu na medzinárodnej aj na európskej úrovni, so zohľadnením jeho dosahu na politiky EÚ.

2.           Program politiky rádiového frekvenčného spektra EÚ

V RSPP sú vymedzené hlavné ciele politiky a stanovené všeobecné zásady strategického plánovania a harmonizácie využívania frekvenčného spektra na zabezpečenie fungovania vnútorného trhu. Na základe týchto zásad sú v RSPP určené priority pre opatrenia v oblasti bezdrôtových širokopásmových komunikácií a audiovizuálnych médií, ako aj v ostatných oblastiach politík EÚ, ako sú program Galileo, európsky program pozorovania Zeme Copernicus, doprava, zdravie, výskum, civilná ochrana, zmierňovanie následkov katastrof, životné prostredie a energeticky úsporné aplikácie.

V súlade s rozhodnutím o rádiovom frekvenčnom spektre a RSPP prijala Komisia vykonávacie rozhodnutia na podporu konkrétnych oblastí politiky EÚ. Medzi tieto konkrétne oblasti politiky EÚ patrí:

Digitálna agenda pre Európu: Harmonizácia frekvenčného spektra pre bezdrôtové širokopásmové pripojenie ako aj pre zariadenia s krátkym dosahom s cieľom napomôcť aplikáciám „internetu vecí“.

Jednotné európske nebo: Harmonizácia frekvenčného spektra pre mobilné komunikácie na palubách lietadiel.

Námorná a pozemná doprava: Harmonizácia využívania frekvenčného spektra, okrem iného, pre inteligentné dopravné systémy vrátane systémov elektronického mýta a pre automobilové radary s krátkym dosahom.

Európska komisia pokračuje v práci na politike frekvenčného spektra, pričom spolupracuje s Výborom pre rádiové frekvenčné spektrum (Radio Spectrum Committee, RSC), so skupinou pre politiku rádiového frekvenčného spektra (Radio Spectrum Policy Group, RSPG)[3] a s Európskou konferenciou poštových a telekomunikačných správ (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations, CEPT)[4].

Komisia sústredí svoje úsilie na niekoľko priorít týkajúcich sa frekvenčného spektra, ktoré sú podrobne popísané v ďalších častiach tejto správy.

2.1.        Analýza stavu frekvenčného spektra

V článku 9 RSPP sa stanovuje analýza stavu frekvenčného spektra, aby bolo možné analyzovať jednotlivé druhy využívania frekvenčného spektra súkromnými a verejnými používateľmi, s cieľom získať lepšie znalosti o súčasnom využívaní frekvenčného spektra. Tým by sa malo Komisii umožniť navrhnúť opatrenia na efektívnejšie využívanie frekvenčného spektra na zabezpečenie udržateľného bezdrôtového pripojenia. Tieto opatrenia by mohli zahŕňať spoločné využívanie príležitostí v pásmach s existujúcimi používateľmi alebo identifikáciu pásiem, ktoré by mohli byť pridelené alebo prerozdelené, aby sa zlepšila účinnosť, podporila inovácia a posilnila hospodárska súťaž. Táto práca pomôže Komisii určiť dostatočné a vhodné frekvenčné spektrum pre bezdrôtové širokopásmové pripojenie, s cieľom vymedziť ďalších 210 MHz nevyhnutných na dosiahnutie cieľa RSPP, ktorým je harmonizované pásmo 1 200 MHz pre bezdrôtové širokopásmové pripojenie.

Podľa článku 9 ods. 2 RSPP Komisia v apríli 2013 prijala vykonávacie rozhodnutie 2013/195/EÚ[5], v ktorom sú vymedzené praktické opatrenia, jednotné formáty a metodika týkajúca sa analýzy stavu rádiového frekvenčného spektra. V uvedenom rozhodnutí sa vyžaduje, aby v období 2013 – 2015 členské štáty pokračovali vo vkladaní údajov do Európskeho frekvenčného informačného systému (EFIS)[6] a aby Komisii poskytovali v strojovo čitateľnom formáte všetky ďalšie dostupné údaje, t. j. údaje, ktoré nie sú zhromaždené v systéme EFIS.

V súlade s článkom 9 ods. 4 RSPP Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade osobitnú správu o výsledkoch analýzy technologických trendov, budúcich potrieb a dopytu po frekvenčnom spektre; predloženie správy je plánované na polovicu roku 2014.

2.2.        Bezdrôtové širokopásmové služby

Článkom 3 písm. b) RSPP sa členské štáty a Komisia vyzývajú, aby spolupracovali pri prideľovaní aspoň 1 200 MHz frekvenčného spektra do roku 2015 na uspokojenie rastúceho dopytu po bezdrôtovom prenose dát. Prostredníctvom rozhodnutí Komisie prijatých na základe rozhodnutia o rádiovom frekvenčnom spektre bolo dosiaľ harmonizovaných celkom 990 MHz na bezdrôtové širokopásmové pripojenie. Na základe týchto vykonávacích opatrení členské štáty pridelili v priemere okolo 600 MHz.

Na dosiahnutie cieľa 1 200 MHz sú vykonávané štúdie v spolupráci s členskými štátmi. Osobitný politický význam má budúcnosť ultravysokofrekvenčného pásma (UHF, 470 – 790 MHz), o ktoré súťažia rozličné služby: audiovizuálne a širokopásmové služby, bezdrôtové mikrofóny, siete na ochranu verejnosti a zmierňovanie následkov katastrof a zariadenia využívajúce biele miesta. Komisia sa usiluje získať strategické rady od RSPG[7] a zriadila skupinu zainteresovaných strán na vysokej úrovni[8] pre možné budúce využitie pásma UHF. Komisia je rozhodnutá dosiahnuť stav, ktorý by bol na prospech všetkých strán v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania a bezdrôtového širokopásmového pripojenia.

Pokračujú aj práce na dosiahnutí udržateľného riešenia pre audio zariadenia na výrobu programov a pre osobitné podujatia (Programme Making and Special Events, PMSE) (napr. bezdrôtové mikrofóny) v súlade s článkom 6 ods. 6 RSPP, pričom sa očakáva efektívnejšie využitie pásma UHF. Je primerané a vhodné poskytnúť komunite PMSE istotu, pokiaľ ide o nepretržitú dostupnosť frekvenčného spektra pre bezdrôtové mikrofóny. Komisia začala rokovania s členskými štátmi vo Výbore pre rádiové frekvenčné spektrum o návrhu rozhodnutia Komisie o harmonizácii frekvenčného spektra pre audio zariadenia PMSE, ktorý má byť prijatý v druhej polovici roku 2014.

V rámci analýzy stavu frekvenčného spektra sa vykonávajú technické štúdie a prebieha analýza s cieľom zistiť, či možno uvažovať o koexistencii bezdrôtového širokopásmového pripojenia so súčasnými službami v ostatných pásmach.

V článku 6 ods. 2 RSPP sa vyžaduje, aby členské štáty do roku 2012 povolili využívanie frekvenčných pásiem, ktoré už boli harmonizované na úrovni EÚ[9]. Komisia sa snaží zabezpečiť včasné plnenie povinnosti členských štátov podľa článku 6 ods. 2 prostredníctvom využívania všetkých dostupných prostriedkov vrátane pilotných listov, ktoré boli zaslané 23 členským štátom, a začatia jedného konania o porušení.

2.2.1.     Implementácia pásma 800 MHz

V článku 6 ods. 4 RSPP sa vyžaduje, aby členské štáty zrealizovali postup udeľovania povolení s cieľom umožniť využívanie pásma 800 MHz, tzv. „pásma digitálnej dividendy“, na poskytovanie služieb elektronických komunikácií do 1. januára 2013. Na základe riadne odôvodnených žiadostí Komisia udelila osobitné výnimky pre členské štáty, v ktorých mimoriadne vnútroštátne alebo miestne okolnosti alebo problémy s cezhraničnou koordináciou frekvencií znemožňujú sprístupnenie pásma (Tabuľka 1).

O výnimky požiadalo štrnásť členských štátov. Dve žiadosti boli zamietnuté v plnom rozsahu, pretože nespĺňali podmienky článku 6 ods. 4. V prípade ostatných 12 krajín Komisia obmedzila trvanie výnimiek na minimálne nevyhnutný čas, s prihliadnutím na jednotlivé špecifické okolnosti. Dvom žiadostiam o výnimku bolo vyhovené len čiastočne a v prípade ďalších štyroch žiadostí boli udelené výnimky na kratší čas, ako bolo požadované. Okrem snahy zabrániť negatívnym dosahom na susedné členské štáty boli výnimky zdôvodnené najmä ťažkosťami pri vypnutí analógového TV signálu pre špecifické zemepisné podmienky alebo hospodársku situáciu, alebo pre problémy s koordináciou medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Dostupnosť frekvenčného spektra 800 MHz sa oneskorí v Bulharsku, pretože Bulharsko v súlade s článkom 1 ods. 3 RSPP oznámilo, že bude naďalej využívať frekvenčné pásmo 800 MHz na vojenské účely, kým sa používané zariadenia postupne nevyradia z prevádzky. Počas posledných dvoch rokov ponúkla skupina RSPG „dobré služby“ na pomoc členským štátom v otázkach cezhraničnej koordinácie v rámci Únie; tomuto cennému sprostredkovaniu však bránia chýbajúce jasné výkonné právomoci.

Tabuľka 1 — Pridelenie harmonizovaného pásma 800 MHz a výnimky

Stav || Členské štáty || Počet ČŠ

Pridelenie v roku 2012 alebo skôr || ES*, DK, DE, IE, FR, IT, LU, NL, PT, SE, HR || 11

Pridelenie v roku 2013** || LT, AT, SK, FI, CZ, BE, UK, EE*** || 8

Výnimka do 1. 1. 2014 || ES || 1

Výnimka do 5. 4. 2014 || RO || 1

Výnimka do 30. 6. 2014 || HU || 1

Výnimka do 30. 10. 2014 || EL || 1

Výnimka do 31. 12. 2014 || MT || 1

Výnimka do 30. 6. 2015 || LV || 1

Výnimka do konca roku 2015 || CY || 1

Zatiaľ nepridelené || BG (vojenské použitie oznámené podľa článku 1 ods. 3); PL (výnimka do konca roku 2013, ale mešká), SI || 3

*          Napriek prideleniu v roku 2011 výnimka do 1. 1. 2014.

**        Vrátane výnimiek do 1. januára 2014

***      Pridelené len pásmo 40 MHz (pásmo 20 MHz pridelené v januári 2014)

Pokiaľ ide o elektronické komunikačné služby (Electronic Communication Services , ECS), v programe RSPP sa vyžaduje, aby sa Komisia v spolupráci s členskými štátmi zaoberala riešením možného rizika trieštenia vnútorného trhu v dôsledku rozdielnych kritérií výberu a postupov pre harmonizované frekvenčné spektrum. To sa má dosiahnuť uľahčením určenia a spoločného využívania najlepších postupov týkajúcich sa podmienok a postupov povoľovania a podporou výmeny informácií s cieľom zvýšiť jednotnosť v celej Únii. Z prvých skúseností získaných s uplatňovaním ustanovení RSPP týkajúcich sa bezdrôtového širokopásmového pripojenia a monitorovaním podmienok a postupov vnútroštátneho povoľovania za posledné dva roky vyplýva, že programom RSPP sa nedostatočne stimuloval jednotný trh, ktorý vedie ku konvergencii licenčných podmienok, integrácii sietí alebo investíciám do bezdrôtového širokopásmového pripojenia a jeho zavádzania s rýchlosťou prenosu porovnateľnou s rýchlosťou prenosu v iných regiónoch alebo potrebnou na dosiahnutie cieľa Digitálnej agendy pre Európu 30 Mbps pre všetkých do roku 2020.

2.3.        Spoločné využívanie

V článku 4 RSPP sa uvádza, že členské štáty a Komisia prijmú vo vhodných prípadoch opatrenia na zvýšenie efektívnosti a pružnosti, najmä prostredníctvom kolektívneho a spoločného využívania frekvenčného spektra, s cieľom podporiť inováciu a investície. V septembri 2012 Európska komisia uverejnila svoj názor na „Podporu spoločného využívania zdrojov rádiového frekvenčného spektra v EÚ“[10]. V tomto oznámení, ktoré bolo prvým dokumentom nadväzujúcim na priority stanovené v RSPP, sa zdôrazňuje význam technológií pre spoločné využívanie rádiových frekvencií, ako aj potreba vytvoriť stimuly a právnu istotu pre novátorov. V oznámení sú navrhnuté spôsoby, ako podporiť efektívnejšie spoločné využívanie frekvenčného spektra pomocou bezdrôtových inovácií.

Pokiaľ ide o konkrétne opatrenia na spoločné využívanie frekvenčného spektra, Komisia napomáha inovácii harmonizáciou frekvenčných pásiem, ktoré sú predmetom všeobecných povolení (nelicencované frekvenčné spektrum) alebo individuálnych práv na využívanie (licencovaný spoločný prístup), ako je uvedené v nasledujúcich častiach, ako aj vyžadovaním príslušných noriem od európskych organizácií pre normalizáciu[11].

2.3.1.     Nelicencované frekvenčné spektrum

Zariadenia s krátkym dosahom (short-range devices, SRD) zvyčajne podliehajú len všeobecným povoleniam pre aplikácie, ako sú zariadenia rádiofrekvenčnej identifikácie (radio frequency identification devices, RFID), ktoré podporujú automatizáciu dodávateľského reťazca a aplikácie typu stroj-stroj (machine-to-machine, M2M), rozvíjajúce sa inteligentné dopravné systémy (intelligent transport systems, ITS), vrátane elektronického mýta a automobilových radarov s krátkym dosahom (short-range radars , SRR), a aplikácie používané občanmi, ako sú alarmy, lekárske prístroje a smerovače Wi-Fi. V rozhodnutí Európskej komisie 2006/771/ES[12] o harmonizácii rádiového frekvenčného spektra na využitie zariadeniami s krátkym dosahom sú stanovené harmonizované frekvenčné pásma a technické podmienky používania zariadení s krátkym dosahom v celej Európe. Aplikácie, ktoré sa spoliehajú na bezlicenčné frekvenčné pásma pre zariadenia s krátkym dosahom, využívajú jednoduchý prístup k rádiovému frekvenčnému spektru, pretože v Európskej únii sa nevyžadujú licencie na frekvenčné pásma. Harmonizácia frekvenčných pásiem pre zariadenia s krátkym dosahom na celom vnútornom trhu navyše podporuje úspory z rozsahu pre výrobcov týchto zariadení.

Vzhľadom na rastúci dopyt po harmonizovaných frekvenčných pásmach pre zariadenia s krátkym dosahom pre rozličné aplikácie Európska komisia pravidelne aktualizuje podmienky harmonizácie frekvenčného spektra pre zariadenia s krátkym dosahom. V rámci tejto pravidelnej aktualizácie bola technická príloha k rozhodnutiu Komisie 2006/771/ES aktualizovaná päťkrát od svojho prvého prijatia v roku 2006, naposledy v roku 2013 (rozhodnutie Komisie 2013/752/EÚ[13]). Najnovšou aktualizáciou sa zavádzajú širšie kategórie zariadení s krátkym dosahom ako základ pre harmonizované prostredia spoločného využívania s cieľom napomôcť ľahšiemu prístupu, inovácii a neutralite technológií a služieb – všetkým dôležitým zásadám obsiahnutým v RSPP.

Ako súčasť návrhu o prepojenom kontinente Komisia navrhla vytvoriť priaznivé prostredie a administratívny režim pre zavedenie mikrobuniek, aby reagovala na budúci dopyt po kapacitách pre širokopásmové pripojenie ako aj poskytovanie pripojenia typu Radio LAN (RLAN alebo Wi-Fi) a spájanie rozličných používateľov zdrojov RLAN.

Okrem toho bol udelený mandát platforme CEPT týkajúci sa možného rozšírenia RLAN v pásme 5 GHz, s výhradou technickej uskutočniteľnosti zachovania iných dôležitých služieb (európskeho programu monitorovania Zeme a inteligentných dopravných systémov), ktoré sú tiež prioritami programu RSPP. Komisia pracuje aj na opatrení, vďaka ktorému sa uľahčí využívanie technológií ultraširokého pásma (UWB), ktoré vysielajú rádiové signály s nízkym výkonom v širokom rozsahu frekvencií a podporujú aplikácie s krátkym dosahom, ako sú vysokorýchlostné komunikácie, sledovanie polohy a podzemný radar.

2.3.2.     Licencovaný spoločný prístup (Licenced shared access, LSA)

V rámci koncepcie LSA sa držiteľom licencií udeľujú práva na frekvenčné spektrá na spoločnom základe za podmienok vymedzených regulačným orgánom, ktorými sa umožňuje zabezpečiť predvídateľná kvalita služieb. Každý používateľ potrebuje individuálne (ale nie výhradné) právo na používanie, aby získal prístup k určitému frekvenčnému pásmu, pričom za nastavenie podmienok povolenia zodpovedá orgán správy frekvenčného spektra, ktorý vymedzuje parametre prístupu prostredníctvom regulácie a licenčných podmienok.

Aktuálne stanovisko skupiny RSPG ku koncepcii LSA možno považovať za východiskový bod pre všeobecnejšie použitie tejto koncepcie. Tak platforma CEPT, ako aj skupina RSPG identifikovali pásmo 2,3 GHz ako možného kandidáta na využitie pre bezdrôtové širokopásmové služby v EÚ. O takomto využití sa uvažuje v súvislosti s LSA, pretože by sa tým zabezpečilo dlhodobé využitie pásma v tých členských štátoch, ktoré sa rozhodli zachovať súčasné využitie, pričom by bola poskytnutá právna istota pre ďalšie licencie.

2.4.        Ostatné politiky EÚ

V článku 8 ods. 2 RSPP sa vyžaduje, aby Komisia v spolupráci s členskými štátmi určila možnosti využívania frekvenčného spektra s cieľom prispieť k nízkouhlíkovému hospodárstvu. Zároveň musia zvážiť sprístupnenie frekvenčného spektra pre bezdrôtové technológie s potenciálom zvýšenia úspor energie a efektívnosti inteligentných energetických rozvodných sietí a inteligentných meracích systémov. V apríli 2012 Komisia vykonala „Verejné konzultácie o využívaní frekvenčného spektra na efektívnejšiu výrobu a distribúciu energie“, z ktorých vyplynulo, že neexistuje spoločné stanovisko k využitiu infraštruktúry informačných a komunikačných technológií pre inteligentné siete a inteligentné meracie prístroje ani spoločné stanovisko k vyhradenému alebo spoločnému využívaniu frekvenčného spektra, či už s licenciou, alebo bez nej.

Okrem toho, neexistuje ani spoločný názor na to, akým spôsobom by mali byť poskytované služby, ktoré sú kritické z hľadiska plnenia úloh. Komisia preto začala realizovať štúdiu o „Využití komerčných mobilných sietí a zariadení pre vysokorýchlostné širokopásmové komunikácie zamerané na plnenie úloh v konkrétnych odvetviach“. Jej cieľom je preskúmať potenciálnu úlohu komerčných mobilných sietí na zabezpečenie poskytovania komunikačných služieb „zameraných na plnenie úloh“ vrátane inteligentných energetických sietí. Výsledkom štúdie by mali byť odporúčania týkajúce sa používania infraštruktúry a frekvenčného spektra pre tieto aplikácie.

3.           Rozhodnutie o rádiovom frekvenčnom spektre

V rozhodnutí o rádiovom frekvenčnom spektre sú stanovené regulačné nástroje na zabezpečenie koordinácie politických prístupov a harmonizované podmienky pre dostupnosť a efektívne využívanie rádiového frekvenčného spektra, ktoré je nevyhnutné pre fungovanie vnútorného trhu. Týmto rozhodnutím bol zriadený aj Výbor pre rádiové frekvenčné spektrum, ktorého úlohou je pomáhať Komisii pri výkone vykonávacích právomocí založených na mandátoch pre CEPT, s cieľom dosiahnuť uvedené ciele politiky. Úspešná realizácia rozhodnutia o rádiovom frekvenčnom spektre stavia na podpore dobrých pracovných vzťahov medzi Komisiou a členskými štátmi zastúpenými vo Výbore pre rádiové frekvenčné spektrum. Táto spolupráca pokračuje aj pri súčasnom vykonávaní programu RSPP. Všetky opatrenia navrhnuté na hlasovanie Výboru pre rádiové frekvenčné spektrum boli odsúhlasené. Zoznam rozhodnutí prijatých v rokoch 2006 – 2013 je uvedený v prílohe 1.

Rozhodnutie o rádiovom frekvenčnom spektre sa osvedčilo pri sprístupňovaní harmonizovaného frekvenčného spektra pre strategické odvetvia na vnútornom trhu a je pozitívnym príkladom spolupráce s členskými štátmi. RSPP okrem toho predstavuje dôležitý strategický rámec pre vykonávanie politík Únie v oblasti frekvenčného spektra pomocou mechanizmov stanovených v rozhodnutí o rádiovom frekvenčnom spektre.

4.           Záver

Programom RSPP sa prispelo k efektívnejšiemu využívaniu frekvenčného spektra tým, že sa podporili prístupy spoločného využívania frekvenčného spektra, napr. stanovením cieľa 1 200 MHz pre bezdrôtové širokopásmové pripojenie, a začal sa proces analýzy stavu frekvenčného spektra, ktorý bude nástrojom umožňujúcim Komisii a členským štátom vymedziť politiku na základe zistených skutočností. V rámci programu RSPP sa okrem toho podporila inovácia a hospodárska súťaž efektívnejším využívaním frekvenčného spektra, čím sa sprístupnilo frekvenčné spektrum pre inovatívne služby. Harmonizácia frekvenčného spektra vytvára potenciál pre úspory z rozsahu a umožňujúc najširšie možné využívanie frekvenčného spektra poskytuje prístup k maximálnemu možnému počtu nových aplikácií pri zachovaní súčasného využitia.

Na druhej strane program RSPP vykázal obmedzenia vyplývajúce zo všeobecného charakteru niektorých regulačných zásad, ktoré sa v rámci neho stanovili a ktoré musia byť presnejšie, aby mohli byť účinne vykonávané. Zatiaľ čo každý členský štát naďalej stanovuje podmienky a postupy povoľovania frekvenčného spektra, veľké rozdiely v týchto podmienkach a postupoch prispievajú k triešteniu vnútorného trhu s nepriaznivým vplyvom na integráciu cezhraničných sietí a dostupné možnosti telefónov a k ďalším nevýhodám pre spotrebiteľov[14]. Samotná výmena informácií a osvedčených postupov na základe všeobecných zásad a podmienok existujúceho rámca nepostačuje na odstránenie týchto prekážok na jednotnom trhu. Právna istota v súvislosti so zavedenými spoločnými zásadami a kritériami, ktoré uplatňujú členské štáty koordinovaným spôsobom v celej Únii, sa javí ako nevyhnutné minimum.

Oneskorenia pri prideľovaní pásma 800 MHz ukazujú potrebu pohotovejších a pružnejších mechanizmov pre harmonizované načasovanie úloh v celej Únii alebo pre kategórie členských štátov, ktoré sú založené na vlastnostiach bezdrôtového širokopásmového pokrytia, a pre harmonizované trvanie práv na využívanie frekvenčného spektra. V súvislosti s tým je dôležité zabezpečiť účinné a včasné prideľovanie existujúceho harmonizovaného frekvenčného spektra, aby sa dosiahli potenciálne sociálno-ekonomické prínosy prostredníctvom digitálnych služieb poskytovaných pomocou bezdrôtových širokopásmových sietí.

Tieto oblasti si naliehavo vyžadujú konkrétnejšie ustanovenia. Na riešenie týchto nedostatkov navrhla Komisia konkrétne legislatívne opatrenia ako súčasť balíka o prepojenom kontinente[15]. Tieto opatrenia tvoria súbor spoločných zásad a kritérií povoľovania frekvenčného spektra, spolu s formálnym časovo obmedzeným mechanizmom partnerského preskúmania vnútroštátnych plánov na zabezpečenie osvedčených postupov.

Právna istota pokiaľ ide o spoločné načasovanie a trvanie úloh týkajúcich sa frekvenčného spektra pre bezdrôtové širokopásmové pripojenie bude navyše prospešná pre prevádzkovateľov pri posudzovaní ich obchodných prípadov a pri ich cezhraničných stratégiách a umožní im predvídateľnejší prístup k frekvenčnému spektru a podmienky pre investície.

S cieľom zabezpečiť, aby politika rádiového frekvenčného spektra účinne prispela k politikám EÚ, treba zintenzívniť koordinačné úsilie vynaložené na základe strategických usmernení RSPP a úspešnú technickú implementáciu prostredníctvom rozhodnutia o rádiovom frekvenčnom spektre, a to posilnením koordinácie povoľovania v rámci EÚ. Záverečná správa o prvom programe RSPP a pokroku pri dosahovaní stanovených cieľov je plánovaná na koniec roku 2015. Príloha 1 – Zoznam rozhodnutí týkajúcich sa frekvenčného spektra v období 2006 – 2013

Program a vymedzenie politiky

Dátum || Rozhodnutie || Obsah

16. decembra 2009 || Rozhodnutie Komisie 2009/978/ES || Zmena rozhodnutia 2002/622/ES, ktorým sa ustanovuje skupina pre politiku rádiového frekvenčného spektra

14. marca 2012 || Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 243/2012/EÚ || Zriadenie viacročného programu politiky rádiového frekvenčného spektra

Bezdrôtové širokopásmové pripojenie

Dátum || Akt Únie || Obsah

12. februára 2007 || rozhodnutie Komisie 2007/90/ES || zmena rozhodnutia Komisie 2005/513/ES o harmonizovanom používaní rádiového frekvenčného spektra v pásme 5 GHz na implementáciu bezdrôtových prístupových systémov vrátane rádiových miestnych počítačových sietí

14. februára 2007 || rozhodnutie Komisie 2007/98/ES || harmonizované využívanie rádiového frekvenčného spektra v pásme 2 GHz na implementáciu systémov zabezpečujúcich mobilné satelitné služby

21. mája 2008 || rozhodnutie Komisie 2008/411/ES || harmonizácia frekvenčného pásma 3 400 – 3 800 MHz pre služby elektronickej komunikácie

13. júna 2008 || rozhodnutie Komisie 2008/477/ES || harmonizácia frekvenčného pásma 2 500 – 2 690 MHz pre služby elektronickej komunikácie

5. augusta 2008 || rozhodnutie Komisie 2008/671/ES || harmonizované využívanie rádiového frekvenčného spektra v pásme 5 875 – 5 905 MHz pre aplikácie inteligentných dopravných systémov súvisiace s bezpečnosťou

16. septembra 2009 || smernica Parlamentu a Rady 2009/114/ES || zmena smernice o GSM s cieľom sprístupniť frekvenčné pásmo 900 MHz pre všetky pozemné systémy schopné poskytovať služby elektronickej komunikácie, ktoré môžu koexistovať so systémami GSM

16. októbra 2009 || rozhodnutie Komisie 2009/766/ES || harmonizácia frekvenčných pásiem 900 MHz a 1 800 MHz pre služby elektronickej komunikácie

6. mája 2010 || rozhodnutie Komisie 2010/267/EÚ || harmonizované technické podmienky využívania frekvenčného pásma 790 – 862 MHz pre služby elektronickej komunikácie

18. apríla 2011 || vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/251/EÚ || zmena rozhodnutia 2009/766/ES o harmonizácii frekvenčných pásiem 900 MHz a 1 800 MHz pre služby elektronickej komunikácie

5. novembra 2012 || vykonávacie rozhodnutie Komisie 2012/688/EÚ || harmonizácia frekvenčných pásiem 1 920 – 1 980 MHz a 2 110 – 2 170 MHz pre služby elektronickej komunikácie

Informácie o využívaní frekvenčného spektra

Dátum || Rozhodnutie Komisie || Obsah

16. mája 2007 || 2007/344/ES || harmonizovaná dostupnosť informácií týkajúcich sa využívania frekvenčného spektra v Spoločenstve

23. apríla 2013 || 2013/195/EÚ || vymedzenie praktických opatrení, jednotných formátov a metodiky týkajúcej sa analýzy stavu rádiového frekvenčného spektra

Spoločné využívanie

Dátum || Rozhodnutie Komisie || Obsah

9. novembra 2006 || 2006/771/ES || harmonizácia rádiového frekvenčného spektra na využitie zariadeniami s krátkym dosahom

23. novembra 2006 || 2006/804/ES || harmonizácia rádiového frekvenčného spektra pre zariadenia rádiofrekvenčnej identifikácie (RFID) prevádzkované v ultravysokofrekvenčnom pásme

21. februára 2007 || 2007/131/ES || povolenie využívania frekvenčného spektra pre rádiové zariadenia používajúce ultraširokopásmové technológie spôsobom harmonizovaným v Spoločenstve

23. mája 2008 || 2008/432/ES || zmena rozhodnutia Komisie 2006/771/ES o harmonizácii rádiového frekvenčného spektra na využitie zariadeniami s krátkym dosahom

5. augusta 2008 || 2008/673/ES || zmena rozhodnutia 2005/928/ES o harmonizácii frekvenčného pásma 169,4 – 169,8125 MHz pre určité typy zariadení s krátkym dosahom

13. mája 2009 || 2009/381/ES || zmena rozhodnutia 2006/771/ES o harmonizácii rádiového frekvenčného spektra na využitie zariadeniami s krátkym dosahom

21. apríla 2009 || 2009/343/ES || zmena rozhodnutia 2007/131/ES o povolení využívania frekvenčného spektra pre rádiové zariadenia používajúce ultraširokopásmové technológie

30. júna 2010 || 2010/368/EÚ || zmena rozhodnutia 2006/771/ES o harmonizácii rádiového frekvenčného spektra na využitie zariadeniami s krátkym dosahom

29. júla 2011 || 2011/485/EÚ || zmena rozhodnutia 2005/50/ES o zosúladení rádiového frekvenčného spektra v pásme 24 GHz na časovo obmedzené využitie pre automobilové radarové zariadenia krátkeho dosahu

8. decembra 2011 || 2011/829/EÚ || zmena rozhodnutia 2006/771/ES o harmonizácii rádiového frekvenčného spektra na využitie zariadeniami s krátkym dosahom

11. decembra 2013 || 2013/752/EÚ || zmena rozhodnutia 2006/771/ES o harmonizácii rádiového frekvenčného spektra na využitie zariadeniami s krátkym dosahom a zrušenie rozhodnutia 2005/928/ES

Komunikácie na palubách lietadiel a lodí

Dátum || Rozhodnutie Komisie || Obsah

7. apríla 2008 || 2008/294/ES || harmonizované podmienky využívania frekvenčného spektra na prevádzkovanie služieb mobilnej komunikácie na palubách lietadiel

19. marca 2010 || 2010/166/EÚ || harmonizované podmienky využívania rádiového frekvenčného spektra na poskytovanie služieb mobilnej komunikácie na palubách plavidiel

12. novembra 2013 || 2013/654/EÚ || zmena rozhodnutia Komisie 2008/294/ES tak, aby obsahovalo dodatočné prístupové technológie a frekvenčné pásma pre služby mobilnej komunikácie v lietadlách.

Prechodné obdobie/dohody o spoločnom využívaní – článok 4 ods. 5 rozhodnutia o rádiovom frekvenčnom spektre

Dátum || Rozhodnutie Komisie || Obsah

22. mája 2007 || 2007/346/ES || Francúzsko — obmedzený vysielací výkon pre RFID

16. decembra 2008 || 2009/1/ES || Bulharsko — harmonizácia pásma 2 500 – 2 690 MHz

25. februára 2009 || 2009/159/ES || Rakúsko — použitie pásma 5 875 – 5 905 MHz pre aplikácie súvisiace s bezpečnosťou ITS

6. októbra 2009 || 2009/740/ES || Francúzsko — harmonizácia pásma 2 500 – 2 690 MHz

26. októbra 2009 || 2009/812/ES || Francúzsko — harmonizácia rádiového frekvenčného spektra na využitie zariadeniami s krátkym dosahom

31. marca 2010 || 2010/194/EÚ || Bulharsko — harmonizácia pásma 2 500 – 2 690 MHz

Výnimky podľa článku 6 ods. 4 rozhodnutia o RSPP týkajúce sa pásma 800 MHz

Dátum rozhodnutia || Rozhodnutie Komisie oznámené členským štátom || Obsah

23. júla 2013 || C(2013) 4546 || Španielsko — 12 mesiacov

23. júla 2013 || C(2013) 4547 || Poľsko —12 mesiacov

23. júla 2013 || C(2013) 4569 || Maďarsko — 18 mesiacov

23. júla 2013 || C(2013) 4570 || Rakúsko — 9 mesiacov

23. júla 2013 || C(2013) 4590 || Malta — 24 mesiacov

23. júla 2013 || C(2013) 4592 || Slovensko — výnimka nebola udelená

23. júla 2013 || C(2013) 4593 || Rumunsko — do 5. 4. 2014

23. júla 2013 || C(2013) 4594 || Slovinsko — výnimka nebola udelená

23. júla 2013 || C(2013) 4595 || Cyprus — 36 mesiacov

23. júla 2013 || C(2013) 4608 || Fínsko — 12 mesiacov

23. júla 2013 || C(2013) 4613 || Litva — 6 mesiacov*

17. októbra 2013 || C(2013) 6765 || Grécko —30.10.2014

17. októbra 2013 || C(2013) 6764 || Lotyšsko — 30 mesiacov

9. decembra 2013 || C(2013) 8690 || Česká republika — 6 mesiacov**

*          30 mesiacov pre subpásmo 820 – 821 MHz.

**        Len dva kraje.

[1]       Ú. v. ES L 81, 21.3.2012, s. 7–17.

[2]       Ú. v. EÚ L 108, 24.4.2002, s. 1–6.

[3]        Skupina pre politiku rádiového frekvenčného spektra je poradnou skupinou Komisie zriadenou rozhodnutím 2002/622/ES.

[4]       CEPT je platformou pre technickú spoluprácu, v rámci ktorej spolupracujú členovia zo 48 európskych krajín v oblasti pôšt, rádiového frekvenčného spektra a telekomunikačných sietí.

[5]       Ú. v. EÚ L 113, 25.4.2013, s. 18–21.

[6]        EFIS je online databáza, ktorou sa plní rozhodnutie ES 2007/344/ES o harmonizovanej dostupnosti informácií týkajúcich sa využívania frekvenčného spektra v Európe a ktorú spravuje Európsky komunikačný úrad v Kodani.

[7]       Dokument RSPG13-543 (príloha 1): Pracovný program verejných konzultácií 2014, s. 2

[8]       Tlačová správa skupiny na vysokej úrovni, IP/14/14 z 13. januára 2014

[9]       Ú. v. EÚ L 144, 4.6.2008, s. 77–81; Ú. v. EÚ L 163, 24.6.2008, S. 37–41; Ú. v. EÚ L 274, 20.10.2009, S. 32–35

[10]     Podpora spoločného využívania zdrojov rádiového frekvenčného spektra v EÚ

[11]      Normalizačné poverenie č. M/512 udelené CEN, CENELEC a ETSI pre konfigurovateľné rádiové systémy.

[12]     Ú. v. EÚ L 312, 11.11.2006, s. 66–70.

[13]     Ú. v. EÚ L 334, 13.12.2013, s. 17–36.

[14]     Posúdenie vplyvu priložené k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa jednotného európskeho trhu s elektronickými komunikáciami a na dosiahnutie prepojeného kontinentu, SWD(2013) 331 final.

[15]     Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o jednotnom telekomunikačnom trhu – COM(2013) 634.

Top