Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2244

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2244 z 13. decembra 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1979/2006, pokiaľ ide o dovoznú colnú kvótu na konzervované huby s pôvodom v Číne

C/2016/8295

OJ L 339, 14.12.2016, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2244/oj

14.12.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 339/4


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/2244

z 13. decembra 2016,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1979/2006, pokiaľ ide o dovoznú colnú kvótu na konzervované huby s pôvodom v Číne

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/1972, (EHS) č. 234/1979, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 187 písm. a),

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1979/2006 (2) sa otvára a stanovuje správa colných kvót na konzervované huby rodu Agaricus, patriace pod číselný znak KN 0711 51 00, 2003 10 20 a 2003 10 30 („konzervované huby“) dovezené z tretích krajín.

(2)

Dohodou vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou v zmysle článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii, ktorá bola schválená rozhodnutím Rady (EÚ) 2016/243 (3), sa stanovilo zvýšenie colnej kvóty EÚ na konzervované huby s pôvodom v Číne o 650 ton (čistej hmotnosti bez nálevu).

(3)

Zvýšenie colnej kvóty by sa malo zohľadniť v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1979/2006.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1979/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Dohodu medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou schválila Rada 18. októbra 2016 (4). V súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia (ES) č.1979/2006 sa stanovuje, že dovozcovia musia predložiť svoje žiadosti o dovozné licencie v priebehu prvých piatich pracovných dní mesiaca január. Preto je vhodné, aby sa toto nariadenie uplatňovalo od 1. januára 2017.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena nariadenia (ES) č. 1979/2006

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1979/2006 sa nahrádza textom v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1979/2006 z 22. decembra 2006 ktorým sa otvárajú tarifné kvóty a ustanovuje sa ich správa na konzervované huby dovezené z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 91).

(3)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/243 z 12. februára 2016 o podpise v mene Európskej únie Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 45, 20.2.2016, s. 12).

(4)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1885 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou podľa článku XXIV: 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii. (Ú. v. EÚ L 291, 26.10.2016, s. 7).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

Objem, poradové čísla a obdobie uplatňovania colných kvót podľa článku 1 ods. 1 v tonách (čistá hmotnosť pevnej zložky po odkvapkaní)

Krajina pôvodu

Poradové čísla

od 1. januára do 31. decembra každého roka

Čína

Tradiční dovozcovia 09.4157

30 400

Noví dovozcovia: 09.4193

Iné tretie krajiny

Tradiční dovozcovia: 09.4158

5 030 “

Noví dovozcovia: 09.4194


Top