Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1178

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1178 z 10. júna 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa zúčtovacej povinnosti (Text s významom pre EHP)

C/2016/3446

OJ L 195, 20.7.2016, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1178/oj

20.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 195/3


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1178

z 10. júna 2016,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa zúčtovacej povinnosti

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 2,

keďže:

(1)

Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) boli oznámené triedy úrokových mimoburzových derivátov, v prípade ktorých niektoré centrálne protistrany získali povolenie na zúčtovanie. Pri každej z týchto tried ESMA posúdil kritériá, ktoré sú nevyhnutné na to, aby tieto triedy podliehali zúčtovacej povinnosti vrátane úrovne štandardizácie, objemu a likvidity, ako aj dostupnosti informácií o tvorbe cien. S celkovým cieľom znížiť systémové riziko ESMA určil triedy úrokových mimoburzových derivátov, ktoré by mali podliehať zúčtovacej povinnosti v súlade s postupom stanoveným v nariadení (EÚ) č. 648/2012.

(2)

Zmluvy o úrokových mimoburzových derivátoch môžu mať konštantnú nominálnu hodnotu, variabilnú nominálnu hodnotu alebo podmienenú nominálnu hodnotu. Zmluvy s konštantnou nominálnou hodnotou majú nominálnu hodnotu, ktorá sa počas trvania zmluvy nemení. Zmluvy s variabilnou nominálnou hodnotou majú nominálnu hodnotu, ktorá sa počas trvania zmluvy mení predvídateľným spôsobom. Zmluvy s podmienenou nominálnou hodnotou majú nominálnu hodnotu, ktorá sa počas trvania zmluvy mení nepredvídateľným spôsobom. Podmienené nominálne hodnoty zvyšujú zložitosť tvorby cien a riadenia rizík súvisiacich so zmluvami o úrokových mimoburzových derivátoch, a teda zvyšujú schopnosť centrálnych protistrán zúčtovávať ich. Táto vlastnosť by sa mala zohľadniť pri vymedzovaní tried úrokových mimoburzových derivátov, ktoré majú podliehať zúčtovacej povinnosti.

(3)

Pri určovaní, ktoré triedy zmlúv o mimoburzových derivátoch by mali podliehať zúčtovacej povinnosti, by sa mala zohľadniť osobitná povaha zmlúv o mimoburzových derivátoch uzavretých s emitentmi krytých dlhopisov alebo s krytými fondmi krytých dlhopisov. V tejto súvislosti by triedy úrokových mimoburzových derivátov, ktoré na základe tohto nariadenia podliehajú zúčtovacej povinnosti, nemali zahŕňať zmluvy uzavreté s emitentmi krytých dlhopisov alebo s krytými fondmi krytých dlhopisov za predpokladu, že spĺňajú určité podmienky.

(4)

Rôzne protistrany potrebujú na zavedenie nevyhnutných mechanizmov na zúčtovanie úrokových mimoburzových derivátov, na ktoré sa vzťahuje zúčtovacia povinnosť, rôzne lehoty. S cieľom zabezpečiť riadne a včasné vykonanie tejto povinnosti by sa protistrany mali zatriediť do kategórií, v ktorých dostatočne podobné protistrany začnú podliehať zúčtovacej povinnosti od toho istého dňa.

(5)

Prvá kategória by mala zahŕňať finančné aj nefinančné protistrany, ktoré sú v deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia zúčtovacími členmi aspoň jednej príslušnej centrálnej protistrany a aspoň pre jednu z tried úrokových mimoburzových derivátov podliehajúcich zúčtovacej povinnosti, keďže uvedené protistrany už majú skúsenosti so zúčtovaním úrokových mimoburzových derivátov a už vytvorili spojenia s uvedenými centrálnymi protistranami s cieľom zúčtovať aspoň jednu z uvedených tried. Do tejto prvej kategórie by mali byť zahrnuté aj nefinančné protistrany, ktoré sú zúčtovacími členmi, keďže ich skúseností a príprava na centrálne zúčtovanie sú porovnateľné so skúsenosťami a prípravou finančných protistrán, ktoré sú v nej zahrnuté.

(6)

Druhá a tretia kategória by mali zahŕňať finančné protistrany, ktoré nie sú zahrnuté v prvej kategórii, zoskupené podľa úrovne ich právnej a prevádzkovej kapacity, pokiaľ ide o mimoburzové deriváty. Úroveň činnosti v oblasti mimoburzových derivátov by mala slúžiť ako základ na rozlíšenie stupňa právnej a prevádzkovej kapacity finančných protistrán, a preto by sa mala vymedziť kvantitatívna prahová hodnota na určenie hranice medzi druhou a treťou kategóriou na základe súhrnnej priemernej nominálnej hodnoty ku koncu mesiaca v prípade derivátov, ktoré sa nezúčtovávajú centrálne. Daná prahová hodnota by sa mala stanoviť na primeranej úrovni s cieľom odlíšiť menších účastníkov trhu, a pritom zachytiť podstatný stupeň rizika v druhej kategórii. Daná prahová hodnota by mala byť takisto zosúladená s prahovou hodnotou dohodnutou na medzinárodnej úrovni vo vzťahu k požiadavkám na marže v prípade derivátov, ktoré sa nezúčtovávajú centrálne, s cieľom posilniť zbližovanie v oblasti regulácie a obmedziť náklady protistrán na dodržiavanie predpisov. Zatiaľ čo táto prahová hodnota sa vo všeobecnosti vzťahuje na úroveň skupiny, a to vzhľadom na potenciálne spoločné riziká v rámci skupiny, by sa rovnako ako v uvedených medzinárodných štandardoch v prípade investičných fondov mala prahová hodnota uplatňovať pre každý fond oddelene, pretože záväzky fondu zvyčajne nie sú dotknuté záväzkami iných fondov alebo ich investičného správcu. Preto by sa prahová hodnota mala uplatňovať pre každý fond oddelene, pokiaľ v prípade platobnej neschopnosti alebo konkurzu fondu každý investičný fond predstavuje úplne oddelenú a účelovo viazanú skupinu aktív, ktoré nie sú zabezpečené kolaterálom, zaručené ani podporené inými investičnými fondmi alebo samotným investičným správcom.

(7)

Na niektoré alternatívne investičné fondy (AIF) sa vymedzenie finančných protistrán podľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012 nevzťahuje, aj keď majú určitý stupeň prevádzkovej kapacity, pokiaľ ide o zmluvy o mimoburzových derivátoch, podobný alternatívnym investičným fondom, na ktoré sa uvedené vymedzenie vzťahuje. Alternatívne investičné fondy zatriedené ako nefinančné protistrany by teda mali byť zaradené do rovnakých kategórií protistrán ako alternatívne investičné fondy zatriedené ako finančné protistrany.

(8)

Štvrtá kategória by mala zahŕňať nefinančné protistrany, ktoré nie sú zahrnuté v iných kategóriách, vzhľadom na ich obmedzenejšie skúsenosti a prevádzkovú kapacitu s mimoburzovými derivátmi a centrálnym zúčtovaním v porovnaní s inými kategóriami protistrán.

(9)

Pri určovaní dátumu, od ktorého nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť pre protistrany v prvej kategórii, by sa mala zohľadniť skutočnosť, že nemusia mať potrebné predchádzajúce spojenia s centrálnymi protistranami v prípade všetkých tried podliehajúcich zúčtovacej povinnosti. Protistrany v tejto kategórii navyše predstavujú prístupový bod k zúčtovaniu pre protistrany, ktoré nie sú zúčtovacími členmi, pričom sa očakáva, že v dôsledku nadobudnutia účinnosti zúčtovacej povinnosti sa podstatne zvýši zúčtovanie klienta a zúčtovanie nepriameho klienta. Táto prvá kategória protistrán predstavuje napokon podstatnú časť objemu úrokových mimoburzových derivátov, ktoré už boli zúčtované, a objem transakcií, ktoré sa majú zúčtovať, sa podstatne zvýši po dni, v ktorom nadobudne účinnosť zúčtovacia povinnosť podľa tohto nariadenia. S cieľom pripraviť zúčtovanie dodatočných tried, zvládnuť zvýšenie zúčtovania klienta a zúčtovania nepriameho klienta a prispôsobiť sa rastúcim objemom transakcií, ktoré sa majú zúčtovať, by sa preto primeraný časový rámec pre protistrany v prvej kategórii mal stanoviť na šesť mesiacov.

(10)

Pri určovaní dátumu, od ktorého nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť pre protistrany v druhej a tretej kategórii, by sa mala zohľadniť skutočnosť, že väčšina z nich získa prístup k centrálnej protistrane tým, že sa stane klientom alebo nepriamym klientom zúčtovacieho člena. Tento proces si môže vyžiadať 12 až 18 mesiacov, a to v závislosti od právnej a prevádzkovej kapacity protistrán a od ich úrovne prípravy, pokiaľ ide o vytvorenie mechanizmov so zúčtovacími členmi, ktoré sú potrebné na zúčtovanie zmlúv.

(11)

Pri určovaní dátumu, od ktorého nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť pre protistrany vo štvrtej kategórii, by sa mala zohľadniť ich právna a prevádzková kapacita, ako aj ich obmedzenejšie skúsenosti s mimoburzovými derivátmi a centrálnym zúčtovaním v porovnaní s inými kategóriami protistrán.

(12)

V prípade zmlúv o mimoburzových derivátoch uzavretých medzi protistranou usadenou v tretej krajine a inou protistranou usadenou v Únii, ktoré patria do tej istej skupiny a ktoré sú v plnom rozsahu zahrnuté do tej istej konsolidácie a podliehajú primeranému centralizovanému hodnoteniu rizika, postupom merania a kontroly, by sa mal zabezpečiť odklad dátumu uplatňovania zúčtovacej povinnosti. Týmto odkladom dátumu uplatňovania by sa malo zabezpečiť, aby uvedené zmluvy počas obmedzenej lehoty nepodliehali zúčtovacej povinnosti v prípade neexistencie vykonávacích aktov podľa článku 13 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 vzťahujúceho sa na zmluvy o mimoburzových derivátoch stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu a týkajúceho sa jurisdikcie, keď je protistrana usadená mimo Únie. Príslušné orgány by mali byť schopné vopred overiť, že protistrany, ktoré uzatvárajú uvedené zmluvy, patria do tej istej skupiny a spĺňajú ostatné podmienky pre transakcie v rámci skupiny v súlade s nariadením (EÚ) č. 648/2012.

(13)

Na rozdiel od mimoburzových derivátov, ktorých protistranami sú nefinančné protistrany, ak sú protistrany zmlúv o mimoburzových derivátoch finančnými protistranami, v nariadení (EÚ) č. 648/2012 sa vyžaduje uplatňovanie zúčtovacej povinnosti na zmluvy uzavreté po oznámení ESMA, ktoré nasleduje po povolení centrálnej protistrane zúčtovávať určitú triedu mimoburzových derivátov, ale predo dňom nadobudnutia účinnosti zúčtovacej povinnosti za predpokladu, že je to odôvodnené zostávajúcou splatnosťou takýchto zmlúv v deň, keď táto povinnosť nadobúda účinnosť. Pri uplatňovaní zúčtovacej povinnosti v prípade uvedených zmlúv by sa mal sledovať cieľ zabezpečiť jednotné a koherentné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 648/2012. Malo by to slúžiť na dosiahnutie finančnej stability a zníženie systémového rizika, ako aj na zabezpečenie rovnakých podmienok pre účastníkov trhu, keď sa trieda zmlúv o mimoburzových derivátoch vyhlási za triedu podliehajúcu zúčtovacej povinnosti. Minimálna zostávajúca splatnosť by sa preto mala stanoviť na takej úrovni, ktorá zabezpečí dosiahnutie uvedených cieľov.

(14)

Pred nadobudnutím účinnosti regulačných technických predpisov prijatých v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 protistrany nemôžu predvídať, či zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré uzavrú, budú zúčtovacej povinnosti podliehať ku dňu, kedy táto povinnosť nadobudne účinnosť. Táto neistota má významný vplyv na kapacitu účastníkov trhu presne stanoviť cenu zmlúv o mimoburzových derivátoch, ktoré uzavrú, pretože centrálne zúčtované zmluvy podliehajú odlišnému režimu kolaterálu ako zmluvy, ktoré sa nezúčtovávajú centrálne. Uložením predbežného zúčtovania (forward-clearing) na zmluvy o mimoburzových derivátoch uzavreté pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia bez ohľadu na ich zostávajúcu splatnosť ku dňu, kedy nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť, by sa mohla obmedziť schopnosť protistrán primerane zaistiť ich trhové riziká a buď ovplyvniť fungovanie trhu a finančnú stabilitu, alebo im zabrániť vo výkone ich obvyklých činností ich zaistením inými vhodnými prostriedkami.

(15)

Zmluvy o mimoburzových derivátoch uzavreté po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a pred nadobudnutím účinnosti zúčtovacej povinnosti by navyše nemali podliehať zúčtovacej povinnosti, až kým protistrany uvedených zmlúv nebudú môcť určiť, do ktorej kategórie sú zatriedené a či podliehajú zúčtovacej povinnosti v prípade konkrétnej zmluvy vrátane ich transakcií v rámci skupiny a pred tým, než budú môcť vykonať opatrenia potrebné na uzavretie uvedených zmlúv s prihliadnutím na zúčtovaciu povinnosť. S cieľom zachovať riadne fungovanie a stabilitu trhu, ako aj rovnaké podmienky pre jednotlivé protistrany, je preto vhodné predpokladať, že uvedené zmluvy by nemali podliehať zúčtovacej povinnosti, a to bez ohľadu na ich zostávajúce doby splatnosti.

(16)

Zmluvy o mimoburzových derivátoch uzavreté po oznámení ESMA, ktoré nasleduje po povolení centrálnej protistrane zúčtovávať určitú triedu mimoburzových derivátov, ale predo dňom nadobudnutia účinnosti zúčtovacej povinnosti, by nemali podliehať zúčtovacej povinnosti, ak nie sú zásadne relevantné vzhľadom na systémové riziko alebo ak by uloženie zúčtovacej povinnosti na uvedené zmluvy mohlo inak ohroziť jednotné a koherentné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 648/2012. Kreditné riziko protistrany súvisiace so zmluvami o úrokových mimoburzových derivátoch s dlhšími dobami splatnosti zostáva na trhu dlhší čas než kreditné riziko súvisiace s úrokovými mimoburzovými derivátmi s krátkymi zostávajúcimi dobami splatnosti. Uloženie zúčtovacej povinnosti na zmluvy s krátkymi zostávajúcimi dobami splatnosti by pre protistrany znamenalo záťaž, ktorá je neprimeraná úrovni zmierneného rizika. Úrokové mimoburzové deriváty s krátkymi zostávajúcimi dobami splatnosti navyše predstavujú relatívne malú časť celkového trhu, a teda relatívne malú časť celkového systémového rizika súvisiaceho s týmto trhom. Minimálne zostávajúce doby splatnosti by sa preto mali stanoviť na úrovni, ktorou sa zabezpečí, aby zmluvy so zostávajúcimi dobami splatnosti, ktoré nie sú dlhšie než niekoľko mesiacov, nepodliehali zúčtovacej povinnosti.

(17)

Protistrany v tretej kategórii znášajú pomerne malý podiel celkového systémového rizika a majú nižšiu úroveň právnej a prevádzkovej kapacity, pokiaľ ide o mimoburzové deriváty, než protistrany v prvej a druhej kategórii. Základné prvky zmlúv o mimoburzových derivátoch vrátane tvorby cien úrokových mimoburzových derivátov podliehajúcich zúčtovacej povinnosti a uzavretých pred tým, ako táto povinnosť nadobudne účinnosť, sa budú musieť v krátkych časových rámcoch prispôsobiť s cieľom zahrnúť zúčtovanie, ktoré sa uskutoční až niekoľko mesiacov po uzavretí zmluvy. Tento proces predbežného zúčtovania zahŕňa významné úpravy modelu tvorby cien a zmeny dokumentácie uvedených zmlúv o mimoburzových derivátoch. Protistrany v tretej kategórii majú veľmi obmedzenú schopnosť začleniť predbežné zúčtovanie do svojich zmlúv o mimoburzových derivátoch. Uložením zúčtovania zmlúv o mimoburzových derivátoch uzavretých pred tým, ako zúčtovacia povinnosť nadobudne účinnosť pre uvedené protistrany, by sa teda mohla obmedziť ich schopnosť primerane zaistiť ich riziká a buď ovplyvniť fungovanie a stabilitu trhu, alebo im zabrániť vo výkone ich obvyklých činností, ak by nemohli pokračovať v zaistení. Preto by zmluvy o mimoburzových derivátoch uzavreté protistranami v tretej kategórii predo dňom, od ktorého nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť, nemali podliehať zúčtovacej povinnosti.

(18)

Zmluvy o mimoburzových derivátoch uzavreté medzi protistranami, ktoré patria do tej istej skupiny, môžu byť navyše oslobodené od zúčtovacej povinnosti, ak sú splnené určité podmienky, a to s cieľom zabrániť obmedzeniu efektívnosti procesov riadenia rizika v rámci skupiny a tým oslabiť plnenie hlavného cieľa nariadenia (EÚ) č. 648/2012. Preto by transakcie v rámci skupiny, ktoré spĺňajú určité podmienky a ktoré sú uzavreté predo dňom, kedy nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť pre uvedené transakcie, nemali podliehať zúčtovacej povinnosti.

(19)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktoré ESMA predložil Komisii.

(20)

Orgán ESMA vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu regulačných technických predpisov, z ktorých vychádza toto nariadenie, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (2) a konzultoval Európsky výbor pre systémové riziká,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Triedy mimoburzových derivátov, ktoré podliehajú zúčtovacej povinnosti

1.   Triedy mimoburzových derivátov uvedené v prílohe I podliehajú zúčtovacej povinnosti.

2.   Triedy mimoburzových derivátov uvedené v prílohe I nezahŕňajú zmluvy uzavreté s emitentmi krytých dlhopisov alebo s krytými fondmi krytých dlhopisov za predpokladu, že uvedené zmluvy spĺňajú všetky tieto podmienky:

a)

používajú sa iba na zaistenie úrokovej sadzby alebo nesúladu mien krytých fondov v súvislosti s krytým dlhopisom;

b)

sú registrované alebo prihlásené v krytom fonde krytého dlhopisu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti krytých dlhopisov;

c)

nie sú vypovedané v prípade riešenia krízovej situácie alebo platobnej neschopnosti emitenta krytých dlhopisov alebo krytého fondu;

d)

protistrana mimoburzového derivátu uzavretého s emitentmi krytých dlhopisov alebo s krytými fondmi krytých dlhopisov má aspoň rovnocenné postavenie s držiteľmi krytých dlhopisov s výnimkou prípadov, keď si protistrana mimoburzového derivátu uzavretého s emitentmi krytých dlhopisov alebo s krytými fondmi krytých dlhopisov nesplnila záväzky, je dotknutou stranou, alebo sa rovnocenného postavenia vzdá;

e)

kryté dlhopisy spĺňajú požiadavky článku 129 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (3) a podliehajú požiadavke regulačnej kolateralizácie vo výške aspoň 102 %.

Článok 2

Kategórie protistrán

1.   Na účely článkov 3 a 4 sa protistrany, ktoré podliehajú zúčtovacej povinnosti, rozdeľujú do týchto kategórií:

a)

kategória 1 zahŕňa protistrany, ktoré sú v deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia zúčtovacími členmi v zmysle článku 2 bodu 14 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 aspoň pre jednu z tried mimoburzových derivátov uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu alebo v prílohe I k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/2205 (4) aspoň jednej centrálnej protistrany, ktorá mala pred uvedeným dňom povolenie alebo bola uznaná na vykonávanie zúčtovania aspoň jednej z uvedených tried;

b)

kategória 2 zahŕňa protistrany, ktoré nepatria do kategórie 1, ale patria do skupiny, ktorej súhrnná priemerná nesplatená hrubá nominálna hodnota derivátov, ktoré sa nezúčtovávajú centrálne, na konci mesiaca januára, februára a marca 2016 presahuje 8 miliárd EUR, a ktoré sú:

i)

finančnými protistranami;

ii)

alternatívnymi investičnými fondmi vymedzenými v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice Európskeho parlalmentu a Rady 2011/61/EÚ (5), ktoré sú nefinančnými protistranami;

c)

kategória 3 zahŕňa protistrany, ktoré nepatria do kategórie 1 ani do kategórie 2 a ktoré sú:

i)

finančnými protistranami;

ii)

alternatívnymi investičnými fondmi vymedzenými v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 2011/61/EÚ, ktoré sú nefinančnými protistranami;

d)

kategória 4 zahŕňa nefinančné protistrany, ktoré nepatria do kategórie 1, kategórie 2 ani do kategórie 3.

2.   Na účely výpočtu súhrnnej priemernej nesplatenej hrubej nominálnej hodnoty na úrovni skupiny ku koncu mesiaca, uvedenej v odseku 1 písm. b), sa musia zahrnúť všetky deriváty v rámci skupiny, ktoré sa nezúčtovávajú centrálne, vrátane menových forwardov, swapov a menových swapov.

3.   Ak sú protistranami alternatívne investičné fondy vymedzené v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 2011/61/EÚ alebo podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov vymedzené v článku 1 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES (6), prahová hodnota vo výške 8 miliárd EUR uvedená v tomto článku ods. 1 písm. b) sa uplatňuje individuálne na úrovni fondu.

Článok 3

Dátumy nadobudnutia účinnosti zúčtovacej povinnosti

1.   Pri zmluvách, ktoré sa týkajú triedy mimoburzových derivátov uvedenej v prílohe I, zúčtovacia povinnosť nadobúda účinnosť:

a)

9. februára 2017 pre protistrany v kategórii 1;

b)

9. júla 2017 pre protistrany v kategórii 2;

c)

9. februára 2018 pre protistrany v kategórii 3;

d)

9. júla 2019 pre protistrany v kategórii 4.

Ak je zmluva uzavretá medzi dvoma protistranami zaradenými do rôznych kategórií protistrán, zúčtovacia povinnosť pre túto zmluvu nadobúda účinnosť neskorším z uvedených dní.

2.   Odchylne od odseku 1 písm. a), b) a c) v súvislosti so zmluvami, ktoré sa týkajú triedy mimoburzových derivátov uvedenej v prílohe I a sú uzavreté medzi inými protistranami, než sú protistrany v kategórii 4, ktoré sú súčasťou tej istej skupiny, a pri ktorých je jedna protistrana usadená v tretej krajine a druhá protistrana je usadená v Únii, zúčtovacia povinnosť nadobúda účinnosť:

a)

9. júla 2019 v prípade, že sa neprijalo rozhodnutie o rovnocennosti podľa článku 13 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 na účely článku 4 uvedeného nariadenia týkajúceho sa zmlúv o mimoburzových derivátoch uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu v súvislosti s príslušnou treťou krajinou, alebo

b)

neskorším z nasledujúcich dní v prípade, že sa prijalo rozhodnutie o rovnocennosti podľa článku 13 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 na účely článku 4 uvedeného nariadenia týkajúceho sa zmlúv o mimoburzových derivátoch uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu v súvislosti s príslušnou treťou krajinou:

i)

60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia prijatého podľa článku 13 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 na účely článku 4 uvedeného nariadenia týkajúceho sa zmlúv o mimoburzových derivátoch uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu v súvislosti s príslušnou treťou krajinou;

ii)

dátumom, kedy nadobúda účinnosť zúčtovacia povinnosť podľa odseku 1.

Táto odchýlka sa uplatňuje len v prípade, že protistrany spĺňajú tieto podmienky:

a)

protistrana usadená v tretej krajine je buď finančnou protistranou, alebo nefinančnou protistranou;

b)

protistrana usadená v Únii je:

i)

finančnou protistranou, nefinančnou protistranou, finančnou holdingovou spoločnosťou, finančnou inštitúciou alebo podnikom pomocných služieb, ktoré podliehajú primeraným prudenciálnym požiadavkám a protistrana uvedená v písmene a) je finančnou protistranou; alebo

ii)

finančná protistrana alebo nefinančná protistrana a protistrana uvedená v písmene a) je nefinančnou protistranou;

c)

obe protistrany sú v plnom rozsahu zahrnuté do tej istej konsolidácie v súlade s článkom 3 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012;

d)

obe protistrany podliehajú primeranému centralizovanému hodnoteniu rizika a postupom merania a kontroly;

e)

protistrana usadená v Únii písomne oznámila príslušnému orgánu, že podmienky stanovené v písmenách a), b), c) a d) sú splnené a príslušný orgán do 30 kalendárnych dní od prijatia oznámenia potvrdil, že uvedené podmienky sú splnené.

Článok 4

Minimálna zostávajúca splatnosť

1.   V prípade finančných protistrán v kategórii 1 minimálna zostávajúca splatnosť uvedená v článku 4 ods. 1 písm. b) bode ii) nariadenia (EÚ) č. 648/2012 ku dňu nadobudnutia účinnosti zúčtovacej povinnosti musí byť:

a)

15 rokov v prípade zmlúv uzavretých alebo obnovených pred 9. októbrom 2016, ktoré patria do tried uvedených v tabuľke 1 v prílohe I;

b)

3 roky v prípade zmlúv uzavretých alebo obnovených pred 9. októbrom 2016, ktoré patria do tried uvedených v tabuľke 2 v prílohe I;

c)

6 mesiacov v prípade zmlúv uzavretých alebo obnovených 9. októbrom 2016 alebo po tomto dni, ktoré patria do tried uvedených v tabuľke 1 alebo tabuľke 2 v prílohe I.

2.   V prípade finančných protistrán v kategórii 2 minimálna zostávajúca splatnosť uvedená v článku 4 ods. 1 písm. b) bode ii) nariadenia (EÚ) č. 648/2012 ku dňu nadobudnutia účinnosti zúčtovacej povinnosti musí byť:

a)

15 rokov v prípade zmlúv uzavretých alebo obnovených pred 9. októbrom 2016, ktoré patria do tried uvedených v tabuľke 1 v prílohe I;

b)

3 roky v prípade zmlúv uzavretých alebo obnovených pred 9. októbrom 2016, ktoré patria do tried uvedených v tabuľke 2 v prílohe I;

c)

6 mesiacov v prípade zmlúv uzavretých alebo obnovených 9. októbrom 2016 alebo po tomto dni, ktoré patria do tried uvedených v tabuľke 1 alebo tabuľke 2 v prílohe I.

3.   V prípade finančných protistrán v kategórii 3 a v prípade transakcií uvedených v článku 3 ods. 2 tohto nariadenia uzavretých medzi finančnými protistranami minimálna zostávajúca splatnosť uvedená v článku 4 ods. 1 písm. b) bode ii) nariadenia (EÚ) č. 648/2012 ku dňu nadobudnutia účinnosti zúčtovacej povinnosti musí byť:

a)

15 rokov v prípade zmlúv, ktoré patria do tried uvedených v tabuľke 1 v prílohe I;

b)

3 roky v prípade zmlúv, ktoré patria do tried uvedených v tabuľke 2 v prílohe I.

4.   Ak je zmluva uzavretá medzi dvoma finančnými protistranami, ktoré patria do rôznych kategórií, alebo medzi dvoma finančnými protistranami zapojenými do transakcií uvedených v článku 3 ods. 2, minimálna zostávajúca splatnosť, ktorá sa má zohľadniť na účely tohto článku, je tá uplatniteľná zostávajúca splatnosť, ktorá je dlhšia.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. júna 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2205 zo 6. augusta 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa zúčtovacej povinnosti (Ú. v. EÚ L 314, 1.12.2015, s. 13).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).


PRÍLOHA

Triedy úrokových mimoburzových derivátov, ktoré podliehajú zúčtovacej povinnosti

Tabuľka 1

Triedy swapov pevnej/pohyblivej úrokovej sadzby

id

Druh

Referenčný index

Vyrovnávacia mena

Splatnosť

Druh vyrovnávacej meny

Voliteľnosť

Druh nominálnej hodnoty

C.1.1

pevná/pohyblivá sadzba

NIBOR

NOK

28D-10Y

jedna mena

nie

konštantný alebo variabilný

C.1.2

pevná/pohyblivá sadzba

WIBOR

PLN

28D-10Y

jedna mena

nie

konštantný alebo variabilný

C.1.3

pevná/pohyblivá sadzba

STIBOR

SEK

28D-15Y

jedna mena

nie

konštantný alebo variabilný


Tabuľka 2

Triedy dohôd o forwardovej úrokovej miere

id

Druh

Referenčný index

Vyrovnávacia mena

Splatnosť

Druh vyrovnávacej meny

Voliteľnosť

Druh nominálnej hodnoty

C.2.1

FRA

NIBOR

NOK

3D-2Y

jedna mena

nie

konštantný alebo variabilný

C.2.2

FRA

WIBOR

PLN

3D-2Y

jedna mena

nie

konštantný alebo variabilný

C.2.3

FRA

STIBOR

SEK

3D-3Y

jedna mena

nie

konštantný alebo variabilný


Top