EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016L0856

Smernica Rady (EÚ) 2016/856 z 25. mája 2016, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o trvanie povinnosti uplatňovať minimálnu štandardnú sadzbu

OJ L 142, 31.5.2016, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/856/oj

31.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 142/12


SMERNICA RADY (EÚ) 2016/856

z 25. mája 2016,

ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o trvanie povinnosti uplatňovať minimálnu štandardnú sadzbu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 113,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

V článku 97 smernice Rady 2006/112/ES (3) sa stanovuje, že od 1. januára 2011 do 31. decembra 2015 nesmie byť štandardná sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH) nižšia ako 15 %.

(2)

Štandardná sadzba DPH, ktorá je v súčasnosti platná v členských štátoch, spolu s mechanizmom prechodného systému zabezpečuje prijateľné fungovanie uvedeného systému VAT. Vďaka novým pravidlám o mieste poskytovania služieb, ktoré zvýhodňujú zdaňovanie na mieste spotreby, sa ďalej obmedzili možnosti využívať rozdiely v sadzbách DPH prostredníctvom premiestňovania a znížili potenciálne narušenia hospodárskej súťaže.

(3)

S cieľom zabrániť tomu, aby neprimeraný rozdiel štandardných sadzieb DPH uplatňovaných členskými štátmi malo za následok štrukturálne nevyváženosti v Únii a narušenia hospodárskej súťaže v určitých sektoroch činností, je v oblasti nepriameho zdaňovania bežnou praxou stanoviť minimálne sadzby. Ešte stále je to rozumné urobiť v prípade DPH.

(4)

Bolo by predčasné stanoviť stálu štandardnú sadzbu DPH alebo zvažovať zmenu minimálnej sadzby VAT, pokiaľ prebiehajú rokovania o črtách definitívneho režimu DPH pre obchod v rámci Únie.

(5)

Z tohto dôvodu je vhodné zachovať súčasnú minimálnu štandardnú sadzbu vo výške 15 % na obdobie, ktoré bude dostatočne dlhé na to, aby sa zabezpečila právna istota a zároveň umožnilo ďalšie preskúmanie.

(6)

Zachovanie súčasnej minimálnej štandardnej sadzby nevylučuje ďalšiu revíziu právnych predpisov o DPH pred 31. decembrom 2017 s cieľom zamerať sa na zavedenie definitívneho režimu DPH pre obchod v rámci Únie.

(7)

S cieľom zaistiť neprerušované uplatňovanie minimálnej štandardnej sadzby ustanovenej smernicou 2006/112/ES, je vhodné uplatňovať túto smernicu od 1. januára 2016.

(8)

Smernica 2006/112/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Článok 97 smernice 2006/112/ES sa nahrádza takto:

„Článok 97

Od 1. januára 2016 do 31. decembra 2017 nesmie byť štandardná sadzba nižšia ako 15 %.“

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. augusta 2016. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 25. mája 2016

Za Radu

predseda

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Stanovisko z 12. apríla 2016 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko zo 17. februára 2016 (Ú. v. EÚ C 133, 14.4.2016, s. 23).

(3)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1).


Top