Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0451

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/451 zo 6. marca 2015 o pristúpení Európskej únie k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES)

OJ L 75, 19.3.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/451/oj

19.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 75/1


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2015/451

zo 6. marca 2015

o pristúpení Európskej únie k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 192 ods. 1 v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) (ďalej len „dohovor“), ktorého zmluvnými stranami je 178 krajín vrátane všetkých členských štátov, je významným medzinárodným environmentálnym nástrojom slúžiacim na ochranu ohrozených druhov živočíchov a rastlín prostredníctvom kontrol medzinárodného obchodu s exemplármi daných druhov.

(2)

Gaboronským dodatkom k dohovoru, ku ktorého prijatiu došlo na konferencii strán dohovoru v botswanskom hlavnom meste Gaborone v roku 1983, sa upravilo znenie článku XXI dohovoru tak, že prístup k dohovoru, ktorý bol pôvodne vyhradený len pre štáty, sa otvoril regionálnym organizáciám pre hospodársku integráciu zriadeným zvrchovanými štátmi. Tieto organizácie majú právomoc rokovať o medzinárodných dohodách o záležitostiach, ktoré im postúpili ich členské štáty, a na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, uzatvárať takéto dohody a vykonávať ich. Gaboronský dodatok k dohovoru nadobudol účinnosť 29. novembra 2013.

(3)

Otázky, na ktoré sa vzťahuje dohovor, sa týkajú hlavne ochrany životného prostredia. Ustanovenia dohovoru sa jednotne vykonávajú vo všetkých členských štátoch už od 1. januára 1984. Okrem toho sa prostredníctvom nariadenia Rady (ES) č. 338/97 (2) a nariadenia Komisie (EC) č. 865/2006 (3) prijali pravidlá Únie.

(4)

Vďaka pristúpeniu k dohovoru bude môcť Únia prispievať k fungovaniu dohovoru. Pristúpenie k dohovoru bude pre Úniu predstavovať právny záväzok vykonávať a presadzovať tento dohovor v oblastiach jej právomoci. Dohovorom vznikne Únii formálna zodpovednosť týkajúca sa jej povinnosti zodpovedať sa ďalším stranám za jeho vykonávanie.

(5)

Pristúpenie Únie k dohovoru neovplyvní spôsob, akým Únia a jej členské štáty v oblasti svojich právomocí a v súlade so zmluvami schvaľujú pozície na konferenciu strán dohovoru CITES.

(6)

Pozície Únie a jej členských štátov na konferenciu zmluvných strán dohovoru CITES sa vyjadria v súlade s príslušnými postupmi v oblasti mnohostranných environmentálnych dohôd, a to v oblasti ich právomocí a v súlade so zmluvami.

(7)

Európska únia by preto mala k dohovoru pristúpiť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje pristúpenie Európskej únie k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES).

Text dohovoru je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu splnomocnenú uložiť v mene Únie listinu o pristúpení uvedenú v článku XXI ods. 1 dohovoru s cieľom vyjadriť súhlas Únie s tým, že bude týmto dohovorom viazaná. Splnomocnená osoba súčasne s uložením listiny o pristúpení v súlade s článkom XXI ods. 3 dohovoru uloží vyhlásenie uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia (4).

V Bruseli 6. marca 2015

Za Radu

predseda

K. GERHARDS


(1)  Súhlas zo 16. decembra 2014 (zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19.6.2006, s. 1).

(4)  Dátum nadobudnutia platnosti dohovoru pre Úniu uverejní generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


PRÍLOHA

VYHLÁSENIE EURÓPSKEJ ÚNIE V SÚLADE S ČLÁNKOM XXI (ODS. 3) DOHOVORU O MEDZINÁRODNOM OBCHODE S OHROZENÝMI DRUHMI VOĽNE ŽIJÚCICH ŽIVOČÍCHOV A RASTLÍN

Európska únia vyhlasuje, že v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článkom 192 ods. 1, má právomoc uzatvárať medzinárodné dohody a vykonávať záväzky, ktoré z nich vyplývajú, ak prispievajú k dosahovaniu týchto cieľov:

udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia,

ochrana ľudského zdravia,

rozvážne a racionálne využívanie prírodných zdrojov,

podpora opatrení na medzinárodnej úrovni pri riešení regionálnych alebo celosvetových problémov životného prostredia vrátane zmeny klímy.

Európska únia vyhlasuje, že už prijala právne nástroje záväzné pre členské štáty, ktoré sa týkajú záležitostí spravovaných týmto dohovorom, pričom medzi tieto nástroje patrí najmä nariadenie (ES) č. 338/97 a vykonávacie nariadenie (ES) č. 865/2006.

Európska únia okrem toho vyhlasuje, že si je vedomá zodpovednosti za vykonávanie uvedených záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, na ktoré sa vzťahujú platné právne predpisy Európskej únie.

Výkon právomocí Európskej únie podlieha zo svojej podstaty neustálemu vývoju.


Top