Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1378

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1378/2014 zo  17. októbra 2014 , ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013

OJ L 367, 23.12.2014, p. 16–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1378/oj

23.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 367/16


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1378/2014

zo 17. októbra 2014,

ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (1), a najmä na jeho článok 58 ods. 7,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (2), a najmä na jeho článok 6 ods. 3 a článok 7 ods. 3,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 11 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Írsko, Grécko, Španielsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, Fínsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo oznámili Komisii k 1. augustu 2014 svoje rozhodnutia prijaté podľa článku 11 uvedeného nariadenia vrátane odhadovaného produktu zníženia na kalendárne roky 2015 až 2019.

(2)

V súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 má byť odhadovaný produkt zníženia platieb, ktorý členské štáty oznámili a ktorý sa uvádza v článku 11 ods. 6 uvedeného nariadenia, sprístupnený ako podpora Únie na opatrenia v rámci programov rozvoja vidieka. V dôsledku toho je potrebné upraviť prílohu I k nariadeniu (EÚ) č. 1305/2013 a prílohu III k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 vzhľadom na sumy oznámené členskými štátmi.

(3)

Okrem toho v určitých prípadoch môže byť produkt zníženia platieb nulový, a to môže byť spôsobené najmä štruktúrou poľnohospodárskych podnikov v členských štátoch a očakávaným rozdelením priamych platieb a možnosťou, že členské štáty môžu uplatňovať článok 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013. Preto Belgicko, Luxembursko, Malta, Rakúsko, Slovinsko a Fínsko oznámili Komisii svoj odhadovaný produkt zníženia, ktorý je nulový pre všetky kalendárne roky 2015 až 2019.

(4)

Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Chorvátsko, Litva a Rumunsko sa rozhodli využiť článok 11 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

(5)

V súlade s článkom 136a ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009 (3) a s článkom 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 Belgicko, Česká republika, Dánsko, Nemecko, Estónsko, Grécko, Holandsko a Rumunsko oznámili Komisii k 1. augustu 2014 svoje rozhodnutie previesť určitý percentuálny podiel svojich vnútroštátnych ročných stropov na kalendárne roky 2015 až 2019 na programy rozvoja vidieka financované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), ako sa vymedzuje v nariadení (EÚ) č. 1305/2013.

(6)

V súlade s článkom 136a ods. 2 tretím pododsekom nariadenia (ES) č. 73/2009 a s článkom 14 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 Maďarsko oznámilo Komisii k 1. augustu 2014 svoje rozhodnutie previesť na priame platby určitý percentuálny podiel sumy vyčlenenej na podporu opatrení v rámci programov rozvoja vidieka financovaných z EPFRV v období rokov 2016 až 2020, ako sa vymedzuje v nariadení (EÚ) č. 1305/2013.

(7)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1305/2013 a prílohy II a III k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Keďže toto nariadenie je potrebné v záujme hladkého a včasného prijatia programov rozvoja vidieka, je vhodné, aby nadobudlo účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 1305/2013 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Prílohy II a III k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 sa nahrádzajú textom v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. októbra 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608.

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16).


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA I

ROZDELENIE PODPORY, KTORÚ ÚNIA POSKYTUJE NA ROZVOJ VIDIEKA (2014 Až 2020)

(bežné ceny v EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

SPOLU

2014 – 2020

Belgicko

78 342 401

78 499 837

91 078 375

97 175 076

97 066 202

102 912 713

102 723 155

647 797 759

Bulharsko

335 499 038

335 057 822

337 270 538

340 409 994

339 966 052

339 523 306

338 990 216

2 366 716 966

Česká republika

314 349 445

312 969 048

345 955 782

344 509 078

343 033 490

323 242 050

321 615 103

2 305 673 996

Dánsko

90 287 658

90 168 920

136 397 742

144 868 072

153 125 142

152 367 537

151 588 619

918 803 690

Nemecko

1 221 378 847

1 219 851 936

1 407 185 642

1 404 073 302

1 400 926 899

1 397 914 658

1 394 588 766

9 445 920 050

Estónsko

103 626 144

103 651 030

111 192 345

122 865 093

125 552 583

127 277 180

129 177 183

823 341 558

Írsko

313 148 955

313 059 463

313 149 965

313 007 411

312 891 690

312 764 355

312 570 314

2 190 592 153

Grécko

605 051 830

604 533 693

705 210 906

703 471 245

701 719 722

700 043 071

698 261 326

4 718 291 793

Španielsko

1 187 488 617

1 186 425 595

1 186 659 141

1 185 553 005

1 184 419 678

1 183 448 718

1 183 394 067

8 297 388 821

Francúzsko

1 404 875 907

1 635 877 165

1 663 306 545

1 665 777 592

1 668 304 328

1 671 324 729

1 675 377 983

11 384 844 249

Chorvátsko

332 167 500

282 342 500

282 342 500

282 342 500

282 342 500

282 342 500

282 342 500

2 026 222 500

Taliansko

1 480 213 402

1 483 373 476

1 491 492 990

1 493 380 162

1 495 583 530

1 498 573 799

1 501 763 408

10 444 380 767

Cyprus

18 895 839

18 893 552

18 897 207

18 894 801

18 892 389

18 889 108

18 881 481

132 244 377

Lotyšsko

138 327 376

150 968 424

153 066 059

155 139 289

157 236 528

159 374 589

161 491 517

1 075 603 782

Litva

230 392 975

230 412 316

230 431 887

230 451 686

230 472 391

230 483 599

230 443 386

1 613 088 240

Luxembursko

14 226 474

14 272 231

14 318 896

14 366 484

14 415 051

14 464 074

14 511 390

100 574 600

Maďarsko

495 668 727

495 016 871

489 265 618

488 620 684

488 027 342

487 402 356

486 662 895

3 430 664 493

Malta

13 880 143

13 965 035

13 938 619

13 914 927

13 893 023

13 876 504

13 858 647

97 326 898

Holandsko

87 118 078

87 003 509

118 496 585

118 357 256

118 225 747

118 107 797

117 976 388

765 285 360

Rakúsko

557 806 503

559 329 914

560 883 465

562 467 745

564 084 777

565 713 368

567 266 225

3 937 551 997

Poľsko

1 569 517 638

1 175 590 560

1 193 429 059

1 192 025 238

1 190 589 130

1 189 103 987

1 187 301 202

8 697 556 814

Portugalsko

577 031 070

577 895 019

578 913 888

579 806 001

580 721 241

581 637 133

582 456 022

4 058 460 374

Rumunsko

1 149 848 554

1 148 336 385

1 176 689 135

1 186 544 149

1 184 725 381

1 141 925 604

1 139 927 194

8 127 996 402

Slovinsko

118 678 072

119 006 876

119 342 187

119 684 133

120 033 142

120 384 760

120 720 633

837 849 803

Slovensko

271 154 575

213 101 979

215 603 053

215 356 644

215 106 447

214 844 203

214 524 943

1 559 691 844

Fínsko

335 440 884

336 933 734

338 456 263

340 009 057

341 593 485

343 198 337

344 776 578

2 380 408 338

Švédsko

257 858 535

258 014 757

249 223 940

249 386 135

249 552 108

249 710 989

249 818 786

1 763 565 250

Spojené kráľovstvo

667 773 873

752 322 030

755 698 156

755 518 938

755 301 511

756 236 113

756 815 870

5 199 666 491

Spolu EÚ-28

13 970 049 060

13 796 873 677

14 297 896 488

14 337 975 697

14 347 801 509

14 297 087 137

14 299 825 797

99 347 509 365

 

Technická pomoc

34 130 699

34 131 977

34 133 279

34 134 608

34 135 964

34 137 346

34 138 756

238 942 629

Spolu

14 004 179 759

13 831 005 654

14 332 029 767

14 372 110 305

14 381 937 473

14 331 224 483

14 333 964 553

99 586 451 994“


PRÍLOHA II

PRÍLOHA II

Vnútroštátne stropy uvedené v článku 6

(v tisícoch EUR)

Kalendárny rok

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgicko

523 658

509 773

502 095

488 964

481 857

505 266

Bulharsko

721 251

792 449

793 226

794 759

796 292

796 292

Česká republika

844 854

844 041

843 200

861 708

861 698

872 809

Dánsko

870 751

852 682

834 791

826 774

818 757

880 384

Nemecko

4 912 772

4 880 476

4 848 079

4 820 322

4 792 567

5 018 395

Estónsko

114 378

114 562

123 704

133 935

143 966

169 366

Írsko

1 215 003

1 213 470

1 211 899

1 211 482

1 211 066

1 211 066

Grécko

1 921 966

1 899 160

1 876 329

1 855 473

1 834 618

1 931 177

Španielsko

4 842 658

4 851 682

4 866 665

4 880 049

4 893 433

4 893 433

Francúzsko

7 302 140

7 270 670

7 239 017

7 214 279

7 189 541

7 437 200

Chorvátsko (1)

183 035

202 065

240 125

278 185

316 245

304 479

Taliansko

3 902 039

3 850 805

3 799 540

3 751 937

3 704 337

3 704 337

Cyprus

50 784

50 225

49 666

49 155

48 643

48 643

Lotyšsko

181 044

205 764

230 431

255 292

280 154

302 754

Litva

417 890

442 510

467 070

492 049

517 028

517 028

Luxembursko

33 604

33 546

33 487

33 460

33 432

33 432

Maďarsko

1 345 746

1 344 461

1 343 134

1 343 010

1 342 867

1 269 158

Malta

5 241

5 241

5 242

5 243

5 244

4 690

Holandsko

749 315

736 840

724 362

712 616

700 870

732 370

Rakúsko

693 065

692 421

691 754

691 746

691 738

691 738

Poľsko

3 378 604

3 395 300

3 411 854

3 431 236

3 450 512

3 061 518

Portugalsko

565 816

573 954

582 057

590 706

599 355

599 355

Rumunsko

1 599 993

1 772 469

1 801 335

1 872 821

1 903 195

1 903 195

Slovinsko

137 987

136 997

136 003

135 141

134 278

134 278

Slovensko

438 299

441 478

444 636

448 155

451 659

394 385

Fínsko

523 333

523 422

523 493

524 062

524 631

524 631

Švédsko

696 890

697 295

697 678

698 723

699 768

699 768

Spojené kráľovstvo

3 173 324

3 179 880

3 186 319

3 195 781

3 205 243

3 591 683

PRÍLOHA III

Čisté stropy uvedené v článku 7

(v miliónoch EUR)

Kalendárny rok

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgicko

523,7

509,8

502,1

489,0

481,9

505,3

Bulharsko

720,9

788,8

789,6

791,0

792,5

798,9

Česká republika

840,1

839,3

838,5

856,7

856,7

872,8

Dánsko

870,2

852,2

834,3

826,3

818,3

880,4

Nemecko

4 912,8

4 880,5

4 848,1

4 820,3

4 792,6

5 018,4

Estónsko

114,4

114,5

123,7

133,9

143,9

169,4

Írsko

1 214,8

1 213,3

1 211,8

1 211,4

1 211,0

1 211,1

Grécko

2 109,8

2 087,0

2 064,1

2 043,3

2 022,4

2 119,0

Španielsko

4 902,3

4 911,3

4 926,3

4 939,7

4 953,1

4 954,4

Francúzsko

7 302,1

7 270,7

7 239,0

7 214,3

7 189,5

7 437,2

Chorvátsko (2)

183,0

202,1

240,1

278,2

316,2

304,5

Taliansko

3 897,1

3 847,3

3 797,2

3 750,0

3 702,4

3 704,3

Cyprus

50,8

50,2

49,7

49,1

48,6

48,6

Lotyšsko

181,0

205,7

230,3

255,0

279,8

302,8

Litva

417,9

442,5

467,1

492,0

517,0

517,0

Luxembursko

33,6

33,5

33,5

33,5

33,4

33,4

Maďarsko

1 276,7

1 275,5

1 274,1

1 274,0

1 273,9

1 269,2

Malta

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

4,7

Holandsko

749,2

736,8

724,3

712,5

700,8

732,4

Rakúsko

693,1

692,4

691,8

691,7

691,7

691,7

Poľsko

3 359,2

3 375,7

3 392,0

3 411,2

3 430,2

3 061,5

Portugalsko

565,9

574,0

582,1

590,8

599,4

599,5

Rumunsko

1 600,0

1 772,5

1 801,3

1 872,8

1 903,2

1 903,2

Slovinsko

138,0

137,0

136,0

135,1

134,3

134,3

Slovensko

435,5

438,6

441,8

445,2

448,7

394,4

Fínsko

523,3

523,4

523,5

524,1

524,6

524,6

Švédsko

696,8

697,2

697,6

698,7

699,7

699,8

Spojené kráľovstvo

3 169,8

3 176,3

3 182,7

3 191,4

3 200,8

3 591,7


(1)  V prípade Chorvátska vnútroštátny strop na kalendárny rok 2021 predstavuje 342 539 000 EUR a na rok 2022 predstavuje 380 599 000 EUR.

(2)  V prípade Chorvátska čistý strop na kalendárny rok 2021 predstavuje 342 539 000 EUR a na rok 2022 predstavuje 380 599 000 EUR.


Top