Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1361

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1361/2014 z 18. decembra 2014 , ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 3 a 13 a medzinárodný účtovný štandard 40 Text s významom pre EHP

OJ L 365, 19.12.2014, p. 120–123 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1361/oj

19.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 365/120


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1361/2014

z 18. decembra 2014,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 3 a 13 a medzinárodný účtovný štandard 40

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1126/2008 (2) sa prijali určité medzinárodné štandardy a interpretácie, ktoré existovali k 15. októbru 2008.

(2)

V rámci svojho pravidelného procesu vylepšovania, ktorý sa zameriava na zefektívnenie a objasnenie štandardov, Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) uverejnila 12. decembra 2013 Ročné vylepšenia Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva, cyklus 2011 – 2013 (ďalej len „ročné vylepšenia“). Cieľom ročných vylepšení je riešiť otázky, ktoré nie sú naliehavé, ale sú potrebné, a o ktorých diskutuje IASB počas projektového cyklu, ktorý sa začal v roku 2011 a ktorý sa týka oblastí nedôslednosti v rámci medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) alebo prípadov, v ktorých sa vyžaduje objasnenie znenia. Zmeny IFRS 3 a 13 sú objasneniami alebo opravami jednotlivých štandardov. Zmeny medzinárodného účtovného štandardu (IAS) 40 zahŕňajú zmeny jestvujúcich požiadaviek alebo dodatočné usmernenia súvisiace s implementáciou týchto požiadaviek.

(3)

Uvedené zmeny jestvujúcich štandardov obsahujú určité odkazy na IFRS 9, ktorý sa v súčasnosti nemôže uplatňovať, pretože IFRS 9 Únia ešte neprijala. Všetky odkazy na IFRS 9 by sa preto, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu, mali vykladať ako odkazy na IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie.

(4)

Konzultácie so skupinou odborných znalcov Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo potvrdzujú, že vylepšenia spĺňajú technické kritériá na prijatie stanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002.

(5)

Nariadenie (ES) č. 1126/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Regulačného výboru pre účtovníctvo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Príloha k nariadeniu (ES) č. 1126/2008 sa mení takto:

a)

IFRS 3 Podnikové kombinácie sa mení tak, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

b)

IFRS 13 Oceňovanie reálnou hodnotou sa mení tak, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

c)

IAS 40 Investičný nehnuteľný majetok sa mení tak, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Každý odkaz na IFRS 9, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu, sa vykladá ako odkaz na IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie.

Článok 2

Každá spoločnosť uplatňuje zmeny uvedené v článku 1 ods. 1 najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého účtovného obdobia, ktoré sa začína [uveďte prvý deň mesiaca nasledujúceho po dni nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] alebo neskôr.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2014

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy (Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1).


PRÍLOHA

Cyklus ročných zlepšení IFRS 2011 – 2013 (1)

Zmena IFRS 3 Podnikové kombinácie

Mení sa odsek 2 a dopĺňa sa odsek 64J.

ROZSAH PÔSOBNOSTI

2

Tento IFRS sa uplatňuje na transakciu alebo inú udalosť, ktorá zodpovedá definícii podnikovej kombinácie. Tento štandard IFRS sa nevzťahuje na:

a)

účtovanie vytvorenia spoločnej dohody v účtovných závierkach samotnej spoločnej dohody.

b)

Dátum účinnosti

64J

Na základe dokumentu Cyklus ročných zlepšení 2011 – 2013 z decembra 2013 sa zmenil odsek 2 písm. a). Účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu prospektívne na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. júla 2014 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť.

Zmena IFRS 13 Oceňovanie reálnou hodnotou

Mení sa odsek 52 a dopĺňa sa odsek C4.

Uplatnenie na finančné aktíva a finančné záväzky s kompenzačnými pozíciami pri trhových rizikách alebo úverovom riziku protistrany

52

Výnimka uvedená v odseku 48 sa uplatňuje len na finančné aktíva, finančné záväzky a iné zmluvy, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti štandardu IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie alebo IFRS 9 Finančné nástroje. Odkazy na finančné aktíva a finančné záväzky v odsekoch 48 až 51 a odsekoch 53 až 56 by sa mali chápať tak, že sa vzťahujú na všetky zmluvy v rámci rozsahu pôsobnosti a účtované v súlade s IAS 39 alebo IFRS 9, bez ohľadu na to, či spĺňajú definície finančných aktív alebo finančných záväzkov uvedené v IAS 32 Finančné nástroje: prezentácia.

Dodatok C

Dátum účinnosti a prechodné ustanovenia

C4

Na základe dokumentu Cyklus ročných zlepšení 2011 – 2013 z decembra 2013 sa zmenil odsek 52. Účtovná jednotka uplatní uvedenú zmenu na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. júla 2014 alebo neskôr. Účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu prospektívne od začiatku ročného obdobia, v ktorom sa pôvodne uplatňoval IFRS 13. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť.

Zmena IAS 40 Investičný nehnuteľný majetok

Pred odsek 6 sa dopĺňa nadpis. Dopĺňa sa odsek 14A. Za odsek 84 sa dopĺňajú nadpis a odseky 84A a 85D.

Klasifikácia nehnuteľnosti ako investičný nehnuteľný majetok alebo nehnuteľnosť užívaná vlastníkom

6

Podiel na nehnuteľnosti držaný nájomcom na základe operatívneho lízingu sa môže klasifikovať a účtovať ako investičný nehnuteľný majetok vtedy a len vtedy, ak by nehnuteľnosť inak vyhovovala definícii investičného nehnuteľného majetku a nájomca by pre vykazovaný majetok používal model ocenenia reálnou hodnotou uvedený v odsekoch 33 až 55. Túto alternatívu klasifikácie možno použiť podľa charakteru nehnuteľností posudzovaných od prípadu k prípadu. Ak sa však takáto alternatíva klasifikácie zvolí pre jeden takýto podiel na nehnuteľnosti držaný v rámci operatívneho lízingu, všetky nehnuteľnosti klasifikované ako investičný nehnuteľný majetok sa účtujú s použitím modelu ocenenia reálnou hodnotou. Ak sa zvolí táto alternatíva klasifikácie, každý takto klasifikovaný podiel sa zahrnie do zverejnení požadovaných odsekmi 74 až 78.

14

Na určenie, či nehnuteľnosť spĺňa kritériá týkajúce sa investičného nehnuteľného majetku, je potrebný úsudok. Účtovná jednotka si vytvára kritériá tak, aby mohla urobiť tento úsudok konzistentne a v súlade s definíciou investičného nehnuteľného majetku a so súvisiacim návodom v odsekoch 7 až 13. V odseku 75 písm. c) sa požaduje, aby účtovná jednotka v prípade náročnej klasifikácie tieto kritériá zverejnila.

14A

Úsudok je potrebný aj na určenie, či nadobudnutie investičného nehnuteľného majetku je nadobudnutím aktíva alebo skupiny aktív, alebo podnikovou kombináciou v rámci rozsahu pôsobnosti IFRS 3 Podnikové kombinácie. Na určenie, či ide o podnikovú kombináciu, by sa malo odkázať na štandard IFRS 3. Úvahy v odsekoch 7 až 14 tohto štandardu sa týkajú toho, či ide o nehnuteľnosť užívanú vlastníkom majetku alebo o investičný nehnuteľný majetok, a nie určenia, či nadobudnutie nehnuteľnosti je podnikovou kombináciou, ako sa vymedzuje v IFRS 3. Určenie, či konkrétna transakcia zodpovedá definícii podnikovej kombinácie podľa IFRS 3 a zahŕňa investičný nehnuteľný majetok, ako je definovaný v tomto štandarde, si vyžaduje samostatné uplatnenie týchto dvoch štandardov.

Prechodné ustanovenia

Model ocenenia obstarávacou cenou

Podnikové kombinácie

84A

Na základe dokumentu Cyklus ročných zlepšení 2011 – 2013 z decembra 2013 sa doplnil odsek 14A a nadpis pred odsek 6. Účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu prospektívne na akvizície investičného nehnuteľného majetku od začiatku prvého obdobia, za ktoré prijíma túto zmenu. Účtovanie akvizícií investičného nehnuteľného majetku v predchádzajúcich obdobiach sa teda neupravuje. Účtovná jednotka však môže rozhodnúť, že zmenu uplatní na jednotlivé akvizície investičného nehnuteľného majetku, ku ktorým došlo pred začiatkom prvého ročného obdobia, ktoré sa začalo dátumom účinnosti alebo po tomto dátume, a to vtedy a len vtedy, ak má účtovná jednotka k dispozícii informácie potrebné na uplatnenie zmeny na tieto skoršie transakcie.

DÁTUM ÚČINNOSTI

85D

Na základe dokumentu Cyklus ročných zlepšení 2011 – 2013 z decembra 2013 sa pridali nadpisy pred odsek 6 a za odsek 84 a doplnili sa odseky 14A a 84A. Účtovná jednotka uplatní tieto zmeny na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. júla 2014 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatní uvedené zmeny na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť.


(1)  „Reprodukcia povolená v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Všetky existujúce práva vyhradené mimo EHP, s výnimkou práva reprodukovania na účely osobného použitia alebo iného riadneho nakladania. Ďalšie informácie je možné získať od IASB na adrese www.iasb.org.“


Top