Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1234

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1234/2014 z 18. novembra 2014 , ktorým sa menia prílohy IIIB, V a VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu Text s významom pre EHP

OJ L 332, 19.11.2014, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1234/oj

19.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 332/15


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1234/2014

z 18. novembra 2014,

ktorým sa menia prílohy IIIB, V a VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (1), a najmä na jeho článok 58 ods. 1,

keďže:

(1)

Na svojom jedenástom zasadnutí, ktoré sa konalo od 28. apríla do 10. mája 2013 v Ženeve, konferencia zmluvných strán Bazilejského dohovoru o riadení pohybu nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní („Bazilejský dohovor“) prijala rozhodnutie B C-11/6, ktorým sa mení príloha IX k Bazilejskému dohovoru. Príloha IX k Bazilejskému dohovoru sa uvádza v zozname B v časti 1 prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1013/2006. Navrhovaná zmena, ktorá zahŕňa dve nové položky odpadu, v súlade s článkom 18 ods. 2 písm. b) Bazilejského dohovoru nadobudne účinnosť po uplynutí šiestich mesiacov od 26. novembra 2013.

(2)

Toky odpadu opísané v týchto dvoch nových položkách B3026 a B3027 zodpovedajú trom existujúcim položkám prílohy IIIB k nariadeniu (ES) č. 1013/2006. Ide o položky BEU01, BEU02 a BEU03. Prvá a druhá podzarážka položky B3026 zodpovedajú položkám BEU02 a BEU03. Položka B3027 zodpovedá položke BEU01.

(3)

S cieľom zohľadniť rozhodnutie BC-11/6 položky B3026 a B3027 sa musia vložiť do zoznamu B v časti 1 prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1013/2006. Zároveň by sa položky BEU01, BEU02 a BEU03 mali vypustiť z prílohy IIIB k nariadeniu (ES) č. 1013/2006, ktorá obsahuje na dočasnom základe nezaradené odpady, kým sa prijme rozhodnutie o ich zaradení do príslušných príloh k Bazilejskému dohovoru alebo k rozhodnutiu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.

(4)

Na tom istom zasadnutí Konferencia zmluvných strán Bazilejského dohovoru prijala rozhodnutím B C-11/15 oddiely 1, 2, 4 a 5 metodického dokumentu o nakladaní s použitými výpočtovými zariadeniami a výpočtovými zariadeniami po skončení životnosti spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia. V nadväznosti na prijatie tohto rozhodnutia by sa mala náležitým spôsobom aktualizovať príloha VIII k nariadeniu (ES) č. 1013/2006.

(5)

Nariadenie (ES) č. 1013/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 39 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy IIIB, V a VIII k nariadeniu (ES) č. 1013/2006 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 26. mája 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. novembra 2014

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).


PRÍLOHA

Prílohy k nariadeniu (ES) č. 1013/2006 sa menia takto:

1.

V prílohe IIIB bode 2 sa vypúšťajú položky BEU01, BEU02 a BEU03.

2.

V prílohe V časti 1 zozname B sa za položku B3020 vkladajú tieto dve položky:

„B3026

Nasledujúce odpady z predbežného spracovania kompozitných obalov na kvapalné látky, ktoré neobsahujú materiály uvedené v prílohe I v koncentráciách dostatočných na to, aby vykazovali vlastnosti podľa prílohy III:

Neoddeliteľné plastové frakcie

Neoddeliteľné plastovo-hliníkové frakcie

B3027

Priľnavé laminované odpady zo samolepiacich štítkov obsahujúce suroviny používané pri výrobe materiálu na štítky“

.

3.

Príloha VIII sa mení takto:

a)

Bod I odsek 14 sa nahrádza takto:

„14.

Metodický dokument o nakladaní s použitými výpočtovými zariadeniami a výpočtovými zariadeniami po skončení životnosti spôsobom prijateľným z hľadiska životného prostredia, oddiely 1, 2, 4 a 5 (1).

(1)  Prijaté na 11. schôdzi konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní, 28. apríla – 10. mája 2013.“"

b)

Druhá položka v bode II sa nahrádza takto:

„Použité a vyradené osobné počítače (2)

(2)  Prijaté Výborom pre environmentálnu politiku OECD vo februári 2003 [dokument ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/V KONEČNOM ZNENÍ].“"Top