Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0660

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 660/2014 z  15. mája 2014 , ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu

OJ L 189, 27.6.2014, p. 135–142 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/660/oj

27.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 189/135


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 660/2014

z 15. mája 2014,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 192 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 (4) sa na účely ochrany životného prostredia stanovujú požiadavky týkajúce sa prepravy odpadu v rámci Únie aj medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Pri presadzovaní predpisov a uskutočňovaní kontrol zo strany orgánov zapojených do kontrol v členských štátoch sa však zistili nezhody a nedostatky.

(2)

V záujme zriadenia kapacít potrebných na kontroly prepravy odpadu a na účely účinnej prevencie nezákonnej prepravy odpadu je nevyhnutné uvedené kontroly náležite plánovať. Preto by sa mali posilniť ustanovenia uvedené v článku 50 nariadenia (ES) č. 1013/2006, ktoré sa týkajú presadzovania predpisov a uskutočňovania kontrol, s cieľom zabezpečiť pravidelné a konzistentné plánovanie takýchto kontrol. Plány kontrol by sa mali stanoviť pre kontroly vykonávané v súlade s uvedenými ustanoveniami. Plány kontrol by mali vychádzať z posúdenia rizika a mali by obsahovať viacero kľúčových prvkov, a to ciele, priority, zahrnutá geografická oblasť, informácie o plánovaných kontrolách, úlohy pridelené orgánom zapojeným do kontrol, pravidlá spolupráce medzi uvedenými orgánmi zapojenými do kontrol v členskom štáte, v rôznych členských štátoch ako aj, ak je to vhodné, medzi uvedenými orgánmi v členských štátoch a v tretích krajinách, ako aj informácie o odbornej príprave kontrolórov a o ľudských, finančných a iných zdrojoch na realizáciu dotknutého plánu kontroly.

(3)

Plány kontrol sa môžu vypracovať buď samostatne, alebo ako jasne vymedzená súčasť iných plánov.

(4)

Keďže na plány kontrol sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES (5), na takéto plány sa uplatňujú ustanovenia uvedenej smernice a ak je to vhodné, aj výnimky v článku 4.

(5)

Výsledky kontrol a prijaté opatrenia vrátane všetkých uložených sankcií by sa mali zverejniť, a to aj v elektronickej forme na internete.

(6)

V rámci Únie sa možno stretnúť s rozdielnymi predpismi, pokiaľ ide o právomoc a možnosť, aby orgány zapojené do kontrol v členských štátoch vyžadovali dôkazy s cieľom uistiť sa o zákonnosti prepravy. Takéto dôkazy by sa mohli okrem iného týkať pochybností, či je látka alebo vec „odpadom“ v zmysle nariadenia (ES) č. 1013/2006 alebo či bol odpad správne klasifikovaný a či sa odpad prepraví do ekologicky šetrných zariadení v súlade s článkom 49 uvedeného nariadenia. V článku 50 nariadenia (ES) č. 1013/2006 by sa preto mala orgánom zapojeným do kontrol v členských štátoch poskytovať možnosť vyžadovať takéto dôkazy. Takéto dôkazy sa môžu vyžadovať na základe všeobecných ustanovení alebo podľa jednotlivých prípadov. Ak takéto dôkazy nie sú k dispozícii alebo sa považujú za nedostatočné, preprava dotknutej látky alebo dotknutej veci alebo preprava dotknutého odpadu by sa mali považovať za nezákonné a mali by sa riešiť v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1013/2006.

(7)

Nezákonná preprava odpadu často pochádza z nekontrolovaného zberu, triedenia a skladovania. Systematickým vykonávaním kontrol prepravy odpadu by sa preto malo prispieť k identifikácii a riešeniu uvedených nekontrolovaných činností, a tým k presadzovaniu vykonávania nariadenia (ES) č. 1013/2006.

(8)

S cieľom poskytnúť členským štátom dostatočný čas na prípravu uplatňovania opatrení, ktoré sa vyžadujú v zmysle článku 50 nariadenia (ES) č. 1013/2006 zmeneného týmto nariadením, je vhodné, aby sa prvé plány kontrol prijali do 1. januára 2017.

(9)

V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy by sa právomoc prenesená na Komisiu podľa nariadenia (ES) č. 1013/2006 mala zosúladiť s článkami 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

(10)

Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zmenu určitých nepodstatných prvkov nariadenia (ES) č. 1013/2006. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(11)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania nariadenia (ES) č. 1013/2006 by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (6).

(12)

Nariadenie (ES) č. 1013/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1013/2006 sa mení takto:

1.

V článku 2 sa dopĺňajú tieto body:

„7a.

‚opätovné použitie‘ je opätovné použitie, ako je vymedzené v článku 3 ods. 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (7).

35a.

‚kontrola‘ je činnosť vykonávaná zapojenými orgánmi s cieľom zistiť, či zariadenie, podnik, sprostredkovateľ, obchodník, preprava odpadu alebo súvisiace zhodnotenie alebo zneškodnenie je v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení.

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).“"

2.

V článku 26 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Ak s tým súhlasia príslušné dotknuté orgány a oznamovateľ, informácie a doklady uvedené v odseku 1 možno predkladať a vymieňať si prostredníctvom elektronickej výmeny údajov s elektronickým podpisom alebo elektronickým overovaním pravosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES (8) alebo prostredníctvom porovnateľného systému elektronického overovania pravosti, ktorý poskytuje rovnakú úroveň bezpečnosti.

S cieľom uľahčiť vykonávanie prvého pododseku Komisia tam, kde je to možné, prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví technické a organizačné požiadavky týkajúce sa praktickej realizácie elektronickej výmeny údajov na účely predkladania dokumentácie a informácií. Komisia vezme do úvahy všetky príslušné medzinárodné normy a zabezpečí, aby tieto požiadavky boli v súlade so smernicou 1999/93/ES alebo aby poskytovali aspoň rovnakú úroveň bezpečnosti ako sa ustanovuje v uvedenej smernici. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 59a ods. 2

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci spoločenstva pre elektronické podpisy (Ú. v. ES L 13, 19.1.2000, s. 12).“"

3.

Článok 50 sa mení takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Členské štáty prostredníctvom opatrení určených na presadzovanie tohto nariadenia zabezpečia okrem iného kontroly zariadení, podnikov, sprostredkovateľov a obchodníkov v súlade s článkom 34 smernice 2008/98/ES, ako aj kontroly v súvislosti s prepravou odpadu a so súvisiacim zhodnotením, prípadne zneškodnením.“;

b)

vkladá sa tento odsek:

„2a.   Členské štáty do 1. januára 2017 zabezpečia, aby sa vzhľadom na celé ich geografické územie, buď samostatne, alebo ako jasne vymedzená súčasť iných plánov, vytvoril jeden alebo viacero plánov kontrol uskutočňovaných podľa odseku 2 (ďalej len ‚plán kontroly‘). Plány kontroly vychádzajú z posúdenia rizika, ktoré sa týka osobitných tokov odpadu a zdrojov v rámci nezákonnej prepravy odpadu a v ktorom sa v relevantných prípadoch a podľa možností prihliada na spravodajské údaje, ako sú napríklad údaje o vyšetrovaniach zo strany policajných a colných orgánov a analýza trestnej činnosti. Cieľom uvedeného posúdenia rizika je okrem iného stanoviť minimálny počet potrebných kontrol vrátane fyzických kontrol zariadení, podnikov, sprostredkovateľov, obchodníkov a prepravy odpadu alebo súvisiaceho zhodnotenia či zneškodnenia. Plán kontrol obsahuje tieto prvky:

a)

ciele a priority kontrol vrátane opisu, ako sa tieto priority určili;

b)

geografickú oblasť, na ktorú sa vzťahuje plán kontrol;

c)

informácie o plánovaných kontrolách vrátane informácií o fyzických kontrolách;

d)

úlohy pridelené každému orgánu zapojenému do kontrol;

e)

pravidlá spolupráce medzi orgánmi zapojenými do kontrol;

f)

informácie o odbornej príprave kontrolórov v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa kontrol a

g)

informácie o ľudských, finančných a iných zdrojoch na vykonávanie predmetného plánu kontroly.

Plán kontroly sa preskúma aspoň každé tri roky a v prípade potreby sa zaktualizuje. Týmto preskúmaním sa vyhodnotí, do akej miery sa realizovali ciele a ďalšie prvky predmetného plánu kontroly.“;

c)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Kontrola prepravy odpadov sa môže robiť najmä:

a)

v mieste vzniku, a to spolu s pôvodcom, držiteľom alebo oznamovateľom;

b)

v mieste určenia vrátane predbežného a iného než predbežného zhodnotenia alebo zneškodnenia, a to spolu s príjemcom alebo zariadením;

c)

na hraniciach Únie a/alebo

d)

počas prepravy v Únii.“;

d)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Súčasťou kontroly prepravy odpadov je overenie dokladov, potvrdenie totožnosti a ak je to vhodné, aj fyzická kontrola odpadu.“;

e)

vkladajú sa tieto odseky:

„4a.   S cieľom overiť, že látka alebo vec, ktoré sa dopravujú po ceste, po železnici, letecky, po mori alebo po vnútrozemských vodných cestách, nepredstavujú odpad, môžu orgány zapojené do kontrol bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/ES (9), vyžadovať od fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá má danú látku alebo danú vec v držbe alebo ktorá zabezpečuje ich prepravu, aby predložili písomné dôkazy:

a)

týkajúce sa pôvodu a určenia dotknutej látky alebo veci a

b)

o tom, že nejde o odpad, vrátane, ak je to vhodné dôkaz týkajúci sa funkčnosti.

Na účely prvého pododseku sa zaistí aj ochrana danej látky alebo danej veci proti škodám počas prepravy, nakladania a vykladania, napríklad vo forme primeraného obalu a riadneho uloženia nákladu.

4b.   Orgány zapojené do kontrol môžu konštatovať, že dotknutá látka alebo dotknutá vec predstavuje odpad, ak:

sa im dôkazy uvedené v odseku 4a alebo vyžadované podľa iných právnych predpisov Únie na potvrdenie, že daná látka alebo daná vec nie sú odpad, nepredložili v lehote, ktorú tieto orgány určili, alebo

považujú dôkazy a informácie, ktoré sú im k dispozícii, za nedostatočné na to, aby sa dospelo k záveru, alebo považujú ochranu proti škodám uvedenú v druhom pododseku odseku 4a za nedostatočnú.

V takýchto prípadoch sa doprava dotknutej látky alebo dotknutej veci alebo preprava odpadu považuje za nezákonnú prepravu. Následne sa postupuje v súlade s článkami 24 a 25, pričom orgány zapojené do kontrol bezodkladne informujú o situácii príslušný orgán krajiny, v ktorej sa vykonala dotknutá kontrola.

4c.   S cieľom overiť, či preprava odpadu je v súlade s týmto nariadením, môžu orgány zapojené do kontrol vyžadovať, aby im oznamovateľ, osoba, ktorá zabezpečuje prepravu, držiteľ, dopravca, príjemca a zariadenie, ktoré odpad prijme, predložili v lehote, ktorú tieto orgány určia, náležité písomné dôkazy.

S cieľom overiť, či prepravovaný odpad, ktorý podlieha všeobecným požiadavkám na informácie v zmysle článku 18, je určený na činnosti zhodnotenia, ktoré sú v súlade s článkom 49, môžu orgány zapojené do kontrol vyžadovať, aby osoba, ktorá zabezpečuje prepravu, predložila príslušné písomné dôkazy poskytnuté zhodnocovacím zariadením na predbežné alebo iné než predbežné zhodnotenie a v prípade potreby schválené príslušným orgánom miesta určenia.

4d.   Ak dôkazy uvedené v odseku 4c neboli predložené orgánom zapojeným do kontrol v lehote nimi určenej, alebo ak považujú dôkazy a informácie, ktoré majú k dispozícii, za nedostatočné na vyvodenie záveru, dotknutá preprava sa považuje za nezákonnú prepravu. Následne sa s uvedenou prepravou v takých prípadoch postupuje podľa článkov 24 a 25, pričom orgány zapojené do kontroly bezodkladne informujú o situácii príslušný orgán krajiny, v ktorej sa vykonala dotknutá kontrola.

4e.   Komisia do 18. júla 2015 prijme prostredníctvom vykonávacích aktov predbežnú tabuľku zhody medzi kódmi kombinovanej nomenklatúry uvedenými v nariadení Rady (EHS) č. 2658/87 (10) a položkami týkajúcimi sa odpadu uvedenými v prílohách III, IIIA, IIIB, IV,IVA a V k tomuto nariadeniu. Komisia aktualizuje uvedenú tabuľku zhody s cieľom premietnuť do nej zmeny v uvedenej nomenklatúre a v položkách uvedených v týchto prílohách, ako aj zahrnúť všetky nové kódy nomenklatúry harmonizovaného systému súvisiace s odpadom, ktoré môže prijať Svetová colná organizácia.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 59a ods. 2.

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 38)."

(10)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).“;"

f)

odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Členské štáty dvojstranne a viacstranne spolupracujú za účelom uľahčenia prevencie a odhaľovania nezákonnej prepravy odpadu. Vymieňajú si príslušné informácie o prepravovanom odpade, tokoch odpadu, prevádzkovateľoch a zariadeniach a skúsenosti a vedomosti týkajúce sa vynucovacích opatrení v rámci osvedčených štruktúr, vrátane posúdenia rizika vykonávaného podľa odseku 2a tohto článku, a to najmä prostredníctvom siete korešpondentov určených v súlade s článkom 54.“

4.

V článku 51 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Každý členský štát vypracuje na základe doplňujúceho dotazníka pre správy v prílohe IX pred koncom každého kalendárneho roka aj správu za predchádzajúci rok a pošle ju Komisii. Do jedného mesiaca od odoslania uvedenej správy Komisii členské štáty takisto zverejnia tú časť uvedenej správy, ktorá sa týka článku 24 a článku 50 ods. 1, 2 a 2a, vrátane tabuľky 5 prílohy IX, a to aj v elektronickej forme na internete, spolu so všetkými vysvetleniami, ktoré členské štáty považujú za vhodné. Komisia zostaví zoznam hyperlinkových odkazov členských štátov uvedených v časti týkajúcej sa článku 50 ods. 2 a článku 50 ods. 2a v prílohe IX a zverejní ho na svojej webovej stránke.“

5.

Článok 58 sa nahrádza takto:

„Článok 58

Zmena príloh

1.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 58a s cieľom zmeniť:

a)

prílohy IA, IB, IC, II, III, IIIA, IIIB, IV, V, VI a VII, aby sa zohľadnili zmeny dohodnuté v rámci Bazilejského dohovoru a rozhodnutia OECD;

b)

prílohu V tak, aby odrážala dohodnuté zmeny v zozname odpadov prijaté v súlade s článkom 7 smernice 2008/98/ES;

c)

prílohu VIII tak, aby odrážala rozhodnutia prijaté podľa príslušných medzinárodných dohovorov a dohôd.“

6.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 58a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 58 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 17. júla 2014. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 58 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 58 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“

7.

Článok 59 sa vypúšťa.

8.

Článok 59a sa nahrádza takto:

„Článok 59a

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 39 smernice 2008/98/ES. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.“

9.

V článku 60 sa dopĺňa tento odsek:

„2a.   Komisia vykoná do 31. decembra 2020 revíziu tohto nariadenia, pričom okrem iného zohľadní správy vypracované v súvislosti s článkom 51, a predloží správu o jej výsledkoch Európskemu parlamentu a Rade, a to prípadne spolu s legislatívnym návrhom. Pri uvedenej revízii Komisia zohľadní predovšetkým efektívnosť článku 50 ods. 2a v boji proti nezákonnej preprave odpadu, pričom vezme do úvahy environmentálne, sociálne a hospodárske aspekty.“

10.

Príloha IX sa mení takto:

a)

časť týkajúca sa článku 50 ods. 2 sa nahrádza takto:

„Súhrnné informácie o výsledkoch kontrol vykonávaných podľa článku 50 ods. 2 vrátane:

počtu kontrol, vrátane fyzických kontrol, zariadení, podnikov, sprostredkovateľov a obchodníkov v súvislosti s prepravou odpadu:

počtu kontrol prepravy odpadu vrátane fyzických kontrol:

počtu predpokladaných nezákonných situácií v súvislosti so zariadeniami, podnikmi, sprostredkovateľmi a obchodníkmi v súvislosti s prepravou odpadu:

počtu predpokladaných nezákonných prepráv odpadu zistených počas kontrol:

Ďalšie poznámky:“;

b)

vkladá sa táto časť týkajúca sa článku 50 ods. 2a:

Článok 50 ods. 2a

Informácie o plánoch kontrol

Počet plánov kontrol pre celé geografické územie:

Dátumy prijatia plánov kontrol a obdobia, na ktoré sa vzťahujú:

Dátumy poslednej revízie plánov kontrol:

Orgány zapojené do kontrol a spolupráca týchto orgánov:

Uveďte osoby alebo subjekty, ktorým možno hlásiť problémy alebo nezrovnalosti:“;

c)

vkladá sa táto časť týkajúca sa článku 50 ods. 2 a 2a:

„Internetový odkaz na stránku, kde sú v elektronickej forme dostupné informácie zverejnené členskými štátmi na internete v súlade s článkom 51 ods. 2:“.

11.

V prílohe IX tabuľke č. 5 sa nadpis posledného stĺpca nahrádza takto:

„Prijaté opatrenia vrátane všetkých uložených sankcií“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2016.

Bez ohľadu na druhý odsek sa článok 1 bod 4 uplatňuje od 1. januára 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. mája 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 17. apríla 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 6. mája 2014.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS (Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).


Top