Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0637

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 637/2014 z  13. júna 2014 , ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1979/2006, pokiaľ ide o colnú kvótu na dovoz konzervovaných húb s pôvodom v Číne

OJ L 175, 14.6.2014, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/637/oj

14.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/20


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 637/2014

z 13. júna 2014,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1979/2006, pokiaľ ide o colnú kvótu na dovoz konzervovaných húb s pôvodom v Číne

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 187 písm. a),

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1979/2006 (2) sa otvárajú tarifné kvóty na konzervované huby dovezené z tretích krajín a stanovuje sa ich správa.

(2)

Podľa dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou v zmysle článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii (3), ktorá bola schválená rozhodnutím Rady 2014/116/EÚ (4), sa množstvo pridelené Čínskej ľudovej republike v rámci colnej kvóty EÚ na konzervované huby rodu Agaricus, ktoré patria pod číselné znaky KN 0711 51 00, 2003 10 20 a 2003 10 30, zvyšuje o 800 ton (čistá hmotnosť pevnej zložky po odkvapkaní).

(3)

Zvýšenie colnej kvóty by sa malo zohľadniť v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1979/2006.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1979/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena nariadenia (ES) č. 1979/2006

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1979/2006 sa nahrádza textom v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júna 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1979/2006 z 22. decembra 2006, ktorým sa otvárajú tarifné kvóty a ustanovuje sa ich správa na konzervované huby (Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 91).

(3)  Ú. v. EÚ L 64, 4.3.2014, s. 2.

(4)  Rozhodnutie Rady 2014/116/EÚ z 28. januára 2014 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou v zmysle článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 64, 4.3.2014, s. 1).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

Objem, poradové čísla a obdobie uplatňovania colných kvót podľa článku 1 ods. 1 v tonách (čistá hmotnosť pevnej zložky po odkvapkaní)

Krajina pôvodu

Poradové čísla

Od 1. januára do 31. decembra každého roku

Čína

Tradiční dovozcovia: 09.4157

29 750

 

Noví dovozcovia: 09.4193

Ostatné tretie krajiny

Tradiční dovozcovia: 09.4158

5 030“

Noví dovozcovia: 09.4194


Top