Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0202

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 202/2014 z  3. marca 2014 , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami Text s významom pre EHP

OJ L 62, 4.3.2014, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/202/oj

4.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/13


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 202/2014

z 3. marca 2014,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 10/2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1, článok 11 ods. 3 a článok 12 ods. 6,

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 10/2011 (2) sa stanovuje zoznam Únie uvádzajúci látky, ktoré sa môžu používať pri výrobe plastových materiálov a predmetov („zoznam povolených látok Únie“).

(2)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vydal 24. júla 2012 priaznivé vedecké hodnotenie, pokiaľ ide o ďalšie dve látky, a to 2-fenyl-3,3-bis(4-hydroxyfenyl)ftalimidín (3) a 1,3-bis(izokyanátometyl)benzén (4). Tieto látky by sa teraz mali pridať na zoznam povolených látok Únie ako materiály prichádzajúce do styku s potravinami (food contact material, FCM) č. 872 a 988.

(3)

Z vedeckého hodnotenia FCM č. 988 vyplýva, že by sa mala kontrolovať migrácia produktu jeho hydrolýzy, 1,3-benzéndimetánamínu. 1,3-benzéndimetánamín už bol povolený ako FCM č. 421. Keďže migrácia FCM č. 421 a 988 sa kontroluje na základe migrácie FCM č. 421, malo by sa zaviesť skupinové obmedzenie zahŕňajúce obe látky. Povolenie FCM č. 421 by sa preto malo zmeniť a do tabuľky 2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 10/2011 by sa malo zaviesť skupinové obmedzenie.

(4)

FCM č. 340 (dikyanodiamid) je v tabuľke 1 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 10/2011 povolený ako prísada do plastov bez špecifického migračného limitu. V stanovisku uvedenom v 33. sérii Vedeckého výboru pre potraviny (5) bol prípustný denný príjem stanovený na 1 mg/kg telesnej hmotnosti, z čoho vyplýva špecifický migračný limit (specific migration limit, SML) v hodnote 60 mg/kg potraviny. Tento limit sa zhoduje so všeobecným špecifickým migračným limitom stanoveným v článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 10/2011. Keďže je však SML v hodnote 60 mg/kg odvodený od toxikologického limitu, ako aj prípustný denný príjem, SML by sa mal osobitne uviesť v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 10/2011.

(5)

S cieľom obmedziť administratívnu záťaž pre obchodných prevádzkovateľov by malo byť možné dovážať a umiestňovať na trh plastové materiály a predmety, ktoré boli zákonne umiestnené na trh na základe požiadaviek stanovených v nariadení (EÚ) č. 10/2011 a ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, a to do 24. marca 2015. Malo by sa umožniť, aby ostali na trhu až do vyčerpania zásob.

(6)

Nariadenie (EHS) č. 10/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 10/2011 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Plastové materiály a predmety, ktoré boli zákonne umiestnené na trh pred 24. marcom 2014 a ktoré nespĺňajú požiadavky tohto nariadenia, sa môžu uvádzať na trh do 24. marca 2015. Uvedené plastové materiály a predmety môžu ostať na trhu po tomto dátume až do vyčerpania zásob.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. marca 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 10/2011 zo 14. januára 2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami (Ú. v. EÚ L 12, 15.1.2011, s. 1).

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(7):2825.

(4)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2012) 10(7):2824.

(5)  Správy Vedeckého výboru pre potraviny, 33. séria, s. 31, Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev, Luxemburg, 1995, ISBN 92-826-9275-2.


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 10/2011 sa mení takto:

1.

Tabuľka 1 sa mení takto:

a)

zápis týkajúci sa FCM č. 340 (dikyanodiamid) sa nahrádza takto:

„340

47440

0000461-58-5

dikyanodiamid

áno

nie

nie

60“

 

 

 

b)

zápis týkajúci sa FCM č. 421 (1,3-benzéndimetanamín) sa nahrádza takto:

„421

13000

0001477-55-0

1,3-benzéndimetanamín

nie

áno

nie

 

(34)“

 

 

c)

v súlade s číselným poradím sa vkladá tento zápis:

„872

 

0006607-41-6

2-fenyl-3,3-bis(4-hydroxyfenyl)ftalimidín

nie

áno

nie

0,05

 

Používať len ako komonomér v polykarbonátových kopolyméroch

(20)“

d)

vkladá sa tento zápis:

„988

 

3634-83-1

1,3-bis(izokyanátometyl)benzén

nie

áno

nie

 

(34)

SML(T) sa týka migrácia produktu jeho hydrolýzy, 1,3-benzéndimetánamínu.

Používať len ako komonomér pri výrobe povlaku strednej vrstvy na poly(etyléntereftalátový) polymérový film vo viacvrstvovom filme.“

 

2.

V tabuľke 2 sa pridáva tento zápis:

„34

421

988

0,05

Vyjadrené ako 1,3-benzéndimetanamín“

3.

V tabuľke 3 sa pridáva tento zápis:

„(20)

Táto látka obsahuje anilín ako nečistotu; je nutné overiť zhodu s obmedzením stanoveným pre primárne aromatické amíny v bode 2 prílohy II.“


Top