EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0118

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 118/2014 z  30. januára 2014 , ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1560/2003, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 ustanovujúceho kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov

OJ L 39, 8.2.2014, p. 1–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/118/oj

8.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 39/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 118/2014

z 30. januára 2014,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1560/2003, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 ustanovujúceho kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie (EÚ) č. 604/2013 Európskeho parlamentu a Rady z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3, článok 6 ods. 5, článok 8 ods. 6, článok 16 ods. 4, článok 21 ods. 3, článok 22 ods. 3, článok 23 ods. 4, článok 24 ods. 5, článok 29 ods. 1 a 4, článok 31 ods. 4, článok 32 ods. 1 a 5, a na jeho článok 35 ods. 4,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 1560/2003 (2) bol prijatý rad špecifických opatrení potrebných na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 (3).

(2)

V júni 2013 bolo prijaté nariadenie (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa prepracovalo nariadenie (ES) č. 343/2003. Je potrebné urobiť rad špecifických opatrení na účinné uplatňovanie nariadenia (ES) č. 604/2013.

(3)

Aby sa zvýšila účinnosť systému a zlepšila spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi, je potrebné zmeniť pravidlá týkajúce sa zasielania a spracovania dožiadaní na účely prevzatia a prijatia späť, dožiadaní o informácie, spolupráce na účely dosiahnutia zlúčenia rodinných príslušníkov a iných príbuzných v prípade maloletých osôb bez sprievodu a závislých osôb, ako aj týkajúce sa uskutočnenia odovzdania.

(4)

V nariadení (ES) č. 1560/2003 nie je stanovený spoločný informačný materiál o systéme Dublin/Eurodac, ani osobitný informačný materiál pre maloleté osoby bez sprievodu, štandardné tlačivo na výmenu príslušných informácií o maloletých osobách bez sprievodu, jednotné podmienky pre konzultácie a výmenu informácií o maloletých a závislých osobách, štandardné tlačivo na výmenu informácií uskutočňovanú pred odovzdaním; vzor spoločného osvedčenia o zdravotnom stave, jednotné podmienky a praktické opatrenia v súvislosti s výmenou údajov o zdravotnom stave osoby pred odovzdaním. Preto by sa mali doplniť nové ustanovenia.

(5)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2013 (4) nahrádza nariadenie Rady (ES) č. 2725/2000 (5) a zavádza zmeny v systéme Eurodac. Nariadenie (ES) č. 1560/2003 by sa preto malo upraviť, aby sa riadne zohľadnila interakcia medzi postupmi stanovenými v nariadení (EÚ) č. 604/2013 a uplatňovaním nariadenia (EÚ) č. 603/2013.

(6)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 (6) sa stanovujú pravidlá týkajúce sa zjednodušenia uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 604/2013. V dôsledku toho by sa jednotné podmienky pre prípravu a predkladanie dožiadaní o prevzatie žiadateľov mali zmeniť tak, aby zahŕňali pravidlá využívania údajov vízového informačného systému.

(7)

Je potrebné vykonať technické úpravy ako reakciu na vývoj uplatniteľných noriem a na praktických opatrení týkajúcich sa používania elektronickej prenosovej siete stanovenej v nariadení (ES) č. 1560/2003, aby sa uľahčilo vykonávanie nariadenia (EÚ) č. 604/2013.

(8)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (7) by sa mala uplatňovať na spracovanie vykonávané podľa tohto nariadenia.

(9)

Nariadenie (EÚ) č. 604/2013 sa uplatňuje na žiadosti o medzinárodnú ochranu podané od 1. januára 2014. Je preto potrebné, aby toto nariadenie nadobudlo účinnosť čo najrýchlejšie, aby bolo možné uplatňovať nariadenie (EÚ) č. 604/2013 v plnej miere.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 44 ods. 2 nariadenia (ES) č. 604/2013.

(11)

Nariadenie (ES) č. 1560/2003 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (ES) č. 1560/2003

Nariadenie (ES) č. 1560/2003 sa mení takto:

1.

V článku 1 sa vkladá tento odsek:

„2a.   V prípade, že je dožiadanie založené na kladnom výsledku (zhoda) získanom z vízového informačného systému (VIS) v súlade s článkom 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 (8) po porovnaní odtlačkov prstov žiadateľa o medzinárodnú ochranu s údajmi o odtlačkoch prstov, ktoré boli predtým odobraté a zaslané do VIS v súlade s článkom 9 tohto nariadenia a skontrolované v súlade s článkom 21 tohto nariadenia, takéto dožiadanie zahŕňa tiež údaje z VIS.

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS) (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 60).“"

2.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Príprava dožiadania o prijatie späť

Dožiadania o prijatie späť sa vyplnia na štandardnom tlačive v súlade so vzorom v prílohe III, a uvedie sa v nich podstata dožiadania, jeho dôvody a ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 (9), na ktorých je založené.

Dožiadanie zahŕňa podľa situácie aj:

a)

kópiu všetkých dôkazov a indícií preukazujúcich, že dožiadaný členský štát je zodpovedný za preskúmanie žiadosti o medzinárodnú ochranu, doplnenú v odôvodnených prípadoch poznámkami o okolnostiach, za akých boli dôkazy a indície získané, a o dôkaznej hodnote, ktorú im prisudzuje žiadajúci členský štát, s odkazom na zoznamy dôkazov a indícií uvedených v článku 22 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktoré sú stanovené v prílohe II k tomuto nariadeniu;

b)

kladný výsledok (zhoda) získaný z centrálnej jednotky Eurodac v súlade s článkom 4 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2725/2000 po porovnaní odtlačkov žiadateľa s údajmi o odtlačkoch, ktoré boli predtým odobraté a zaslané do centrálnej jednotky v súlade s článkom 4 ods. 1 a 2 tohto nariadenia a skontrolované v súlade s článkom 4 ods. 6 tohto nariadenia.

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 31).“"

3.

Do článku 8 sa dopĺňa nový odsek:

„3.   Štandardné tlačivo stanovené v prílohe VI sa použije na účely zaslania údajov zodpovednému členského štátu, ktoré sú nevyhnutné, pokiaľ ide o ochranu práv a okamžité potreby osoby, ktorá má byť odovzdaná. Toto štandardné tlačivo sa považuje za vyrozumenie v zmysle odseku 2.“

4.

Do článku 9 sa vkladá nový odsek:

„1a.   Ak sa odovzdanie na žiadosť členského štátu vykonávajúceho odovzdanie pozdržalo, členský štát vykonávajúci odovzdanie a zodpovedný členský štát musia nadviazať kontakt na účely umožnenia organizácie nového odovzdania v najkratšom možnom čase v súlade s článkom 8 a najneskôr do dvoch týždňov od chvíle, kedy sa orgány dozvedeli o tom, že okolnosti, ktoré zapríčinili pozdržanie alebo odloženie, už viac nepretrvávajú. V takom prípade sa pred odovzdaním zašle aktualizované štandardné tlačivo na postúpenie údajov pred odovzdaním, ktoré je stanovené v prílohe VI.“

5.

V článku 9 sa ods. 2 nahrádza takto:

„2.   Členský štát, ktorý na základe jedného z dôvodov uvedených v článku 29 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 604/2013 nemôže uskutočniť odovzdanie v rámci bežnej lehoty šiestich mesiacov od dátumu akceptovania dožiadania o prevzatie alebo prijatie späť dotknutej osoby alebo konečného rozhodnutia o odvolaní alebo preskúmaní, ak má odkladný účinok, informuje o tejto skutočnosti zodpovedný členský štát pred uplynutím tejto lehoty. V opačnom prípade za spracovanie žiadosti o medzinárodnú ochranu a za ostatné povinnosti podľa nariadenia (EÚ) č. 604/2013 zodpovedá žiadajúci členský štát v súlade s článkom 29 ods. 4 uvedeného nariadenia.“

6.

Do článku 11 sa dopĺňa nový odsek:

„6.   Ak sa žiadateľ nachádza na území členského štátu iného ako je štát, v ktorom sa nachádza dieťa, súrodenec alebo rodič v zmysle článku 16 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 604/2013, tieto dva členské štáty navzájom konzultujú a vymieňajú si informácie s cieľom identifikovať:

a)

preukázané rodinné vzťahy medzi žiadateľom a dieťaťom, súrodencom alebo rodičom;

b)

vzťah závislosti medzi žiadateľom a dieťaťom, súrodencom alebo rodičom;

c)

spôsobilosť dotknutej osoby starať sa o závislú osobu;

d)

v prípade potreby skutočnosti, ktoré je potrebné zohľadniť na účely posúdenia neschopnosti dlhší čas cestovať.

Na výmenu informácií uvedenú v prvom pododseku sa použije štandardné tlačivo uvedené v prílohe VII k tomuto nariadeniu.

Dožiadaný členský štát sa snaží odpovedať do štyroch týždňov od prijatia dožiadania. Ak presvedčivé dôkazy naznačujú, že ďalšie šetrenie by prinieslo relevantnejšie informácie, dožiadaný členský štát informuje žiadajúci členský štát, že potrebuje ďalšie dva týždne.

Dožiadanie o informácie podľa tohto článku sa vykonáva pri zabezpečení úplného dodržiavania lehôt uvedených v článku 21 ods. 1, článku 22 ods. 1, článku 23 ods. 2, článku 24 ods. 2 a článku 25 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 604/2013. Touto povinnosťou nie je dotknutý článok 34 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 604/2013.“

7.

V článku 12 sa dopĺňajú tieto odseky:

„3.   S cieľom uľahčiť náležité opatrenia na identifikáciu rodinných príslušníkov, súrodencov alebo príbuzných maloletej osoby bez sprievodu členský štát, v ktorom maloletá osoba bez sprievodu podala žiadosť o medzinárodnú ochranu, po osobnom pohovore podľa článku 5 nariadenia (EÚ) č. 604/2013 vykonanom za prítomnosti zástupcu uvedeného v článku 6 ods. 2 uvedeného nariadenia vyhľadá a/alebo zohľadní všetky informácie poskytnuté maloletou osobou alebo akýmkoľvek iným spoľahlivým zdrojom so znalosťou osobnej situácie alebo trasy precestovanej maloletou osobou alebo niektorým jeho rodinným príslušníkom, súrodencom alebo príbuzným.

Orgány vykonávajúce proces určenia členského štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti maloletej osoby bez sprievodu zapájajú do tohto procesu v najväčšej možnej miere zástupcu uvedeného v článku 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 604/2013.

4.   Ak pri uplatňovaní povinností vyplývajúcich z článku 8 nariadenia (EÚ) č. 604/2013 členský štát, ktorý vykonáva proces určenia členského štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti maloletej osoby bez sprievodu, má informácie umožňujúce začať identifikáciu a/alebo lokalizáciu rodinného príslušníka, súrodenca alebo príbuzného, tento členský štát konzultuje podľa situácie ostatné členské štáty na účely výmeny informácií s cieľom:

a)

identifikovať rodinných príslušníkov, súrodencov alebo príbuzných maloletej osoby bez sprievodu nachádzajúcich sa na území členských štátov;

b)

zistiť existenciu preukázaných rodinných vzťahov;

c)

posúdiť spôsobilosť príbuzného starať sa o maloletú osobu bez sprievodu, vrátane prípadov, keď rodinní príslušníci, súrodenci alebo príbuzní maloletej osoby bez sprievodu majú pobyt vo viac než jednom členskom štáte.

5.   Ak výmena informácií uvedená v odseku 4 naznačuje, že sa viac rodinných príslušníkov, súrodencov alebo príbuzných nachádza v inom členskom štáte alebo štátoch, členský štát, v ktorom sa maloletá osoba bez sprievodu nachádza, spolupracuje s príslušným členským štátom alebo príslušnými členskými štátmi s cieľom určiť najvhodnejšiu osobu, ktorej sa maloletá osoba zverí, a najmä s cieľom určiť:

a)

pevnosť rodinných vzťahov medzi maloletou osobou a rôznymi osobami identifikovanými na území členských štátov;

b)

spôsobilosť a disponibilitu dotknutej osoby starať sa o maloletú osobu;

c)

najlepší záujem maloletej osoby v každom jednotlivom prípade.

6.   Na výmenu informácií uvedenú v odseku 4 sa použije štandardné tlačivo uvedené v prílohe VIII k tomuto nariadeniu.

Dožiadaný členský štát sa snaží odpovedať do štyroch týždňov od prijatia dožiadania. Ak presvedčivé dôkazy naznačujú, že ďalšie šetrenie by prinieslo relevantnejšie informácie, dožiadaný členský štát informuje žiadajúci členský štát, že potrebuje ďalšie dva týždne.

Dožiadanie o informácie podľa tohto článku sa vykonáva pri zabezpečení úplného dodržiavania lehôt uvedených v článku 21 ods. 1, článku 22 ods. 1, článku 23 ods. 2, článku 24 ods. 2 a článku 25 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 604/2013. Touto povinnosťou nie je dotknutý článok 34 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 604/2013.“

8.

V článku 15 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Dožiadania, odpovede a celá písomná korešpondencia medzi členskými štátmi týkajúce sa uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 604/2013 sa zasielajú prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete ‚DubliNet‘ ustanovenej v hlave II tohto nariadenia.“

9.

Vkladá sa nový článok 15a:

„Článok 15a

Jednotné podmienky a praktické opatrenia v súvislosti s výmenou údajov o zdravotnom stave pred uskutočnením odovzdania

Výmena údajov o zdravotnom stave pred uskutočnením odovzdania a najmä zasielanie osvedčenia o zdravotnom stave uvedeného v prílohe IX sa uskutočňujú len medzi orgánmi oznámenými Komisii v súlade s článkom 35 nariadenia (EÚ) č. 604/2013 prostredníctvom siete ‚DubliNet‘.

Členský štát, ktorý vykonáva odovzdanie žiadateľa, a zodpovedný členský štát sa usilujú dohodnúť sa pred zaslaním zdravotného osvedčenia na jazyku, ktorý sa bude používať pri vypĺňaní tohto osvedčenia, pričom sa zohľadnia okolnosti prípadu a najmä potreba prijať prípadné naliehavé opatrenia po príchode.“

10.

Vkladá sa nový článok 16a:

„Článok 16a

Informačné materiály pre žiadateľov o medzinárodnú ochranu

1.   V prílohe X je stanovený spoločný informačný materiál informujúci všetkých žiadateľov o medzinárodnú ochranu o ustanoveniach nariadenia (EÚ) č. 604/2013 a o uplatňovaní nariadenia (EÚ) č. 603/2013.

2.   V prílohe XI je stanovený osobitný informačný materiál pre deti bez sprievodu, ktoré žiadajú o medzinárodnú ochranu.

3.   Informácie pre štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osoby bez štátnej príslušnosti zadržané v súvislosti s nezákonným prekročením vonkajších hraníc sú stanovené v prílohe XII.

4.   Informácie pre štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osoby bez štátnej príslušnosti s neoprávneným pobytom v niektorom z členských štátov sú stanovené v prílohe XIII.“

11.

V článku 18 sa vypúšťa odsek 2.

12.

V článku 19 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Tlačivá, ktorých vzory sú uvedené v prílohách I a III, a tlačivá dožiadania o informácie uvedené v prílohách V, VI, VII, VIII, IX sa zasielajú medzi národnými prístupovými miestami vo formáte, ktorý poskytne Komisia. Komisia informuje členské štáty o požadovaných technických normách.“

13.

V článku 20 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Každé zaslanie má referenčné číslo, ktoré umožní jednoznačne identifikovať prípad, ktorého sa týka, a členský štát, ktorý dožiadanie zaslal. Toto číslo musí takisto umožňovať určiť, či sa zaslanie týka dožiadania o prevzatie (typ 1), dožiadania o prijatie späť (typ 2), dožiadania o informácie (typ 3), výmeny informácií o dieťati, súrodencovi alebo rodičovi žiadateľa v situácii závislosti (typ 4), výmeny informácií o rodine, súrodencovi alebo príbuznom maloletej osoby bez sprievodu (typ 5), či ide o zaslanie informácií pred odovzdaním (typ 6) alebo zaslanie spoločného osvedčenia o zdravotnom stave (druh 7).“

14.

V článku 20 ods. 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Ak je dožiadanie založené na údajoch získaných zo systému Eurodac, obsahuje referenčné číslo Eurodac dožiadaného členského štátu.“

15.

V článku 21 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Ak jedno národné prístupové miesto poslalo údaje inému národnému prístupovému miestu, u ktorého došlo k prerušeniu prevádzky, použije sa ako dôkaz o dátume a čase zaslania záznam o zaslaní vytvorený na úrovni ústrednej komunikačnej infraštruktúry. Lehoty stanovené nariadením (EÚ) č. 604/2013 pre zaslanie dožiadania alebo odpovede sa na dobu prerušenia prevádzky daného národného prístupového miesta nepozastavujú.“

16.

Prílohy sa nahradia textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. januára 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 31.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1560/2003 z 2. septembra 2003, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 ustanovujúceho kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 222, 5.9.2003, s. 3).

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003 ustanovujúce kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 50, 25.2.2003, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2013 z 26. júna 2013 o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 1).

(5)  Nariadenie Rady (ES) č. 2725/2000 z 11. decembra 2000, ktoré sa týka zriadenia systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru (Ú. v. ES L 316, 15.12.2000, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS) (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 60).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).


PRÍLOHA

PRÍLOHA I

Image

Image

Image

Image

PRÍLOHA II

(Odkazy na články nariadenia (EÚ) č. 604/2013)

ZOZNAM A

DÔKAZNÉ PROSTRIEDKY

I.   Postup určovania členského štátu, ktorý je zodpovedný za preskúmanie žiadosti o medzinárodnú ochranu

1.   Prítomnosť rodinného príslušníka, príbuzného alebo blízkej osoby (otec, matka, dieťa, súrodenec, teta, strýko, starý rodič, dieťa, dospelý zodpovedný za dieťa, poručník) žiadateľa, ktorý je maloletou osobou bez sprievodu (článok 8)

Dostatočný dôkaz

písomné potvrdenie informácie iným členským štátom,

výpisy z registrov,

povolenia na pobyt vydané rodinnému príslušníkovi,

dôkaz, ak je k dispozícii, že osoby sú v príbuzenskom vzťahu,

skúška DNA alebo krvná skúška, ak je to potrebné a ak nie je k dispozícii nič z vyššie uvedeného.

2.   Riadny pobyt rodinného príslušníka, ktorý je uznaným požívateľom medzinárodnej ochrany, v členskom štáte (článok 9)

Dostatočný dôkaz

písomné potvrdenie informácie iným členským štátom,

výpisy z registrov,

povolenia na pobyt vydané jednotlivcovi s postavením utečenca alebo doplnkovej ochrany,

dôkaz, ak je k dispozícii, že osoby sú v príbuzenskom vzťahu,

súhlas dotknutých osôb.

3.   Prítomnosť rodinného príslušníka žiadajúceho o medzinárodnú ochranu, ktorého žiadosť ešte nebola predmetom prvého rozhodnutia vo veci samej v členskom štáte (článok 10)

Dostatočný dôkaz

písomné potvrdenie informácie iným členským štátom,

výpisy z registrov,

povolenia na dočasný pobyt vydané jednotlivcovi, kým sa skúma žiadosť,

dôkaz, ak je k dispozícii, že osoby sú v príbuzenskom vzťahu,

skúška DNA alebo krvná skúška, ak je to potrebné a ak nie je k dispozícii nič z vyššie uvedeného,

súhlas dotknutých osôb.

4.   Platné doklady o pobyte (článok 12 ods. 1 a 3) alebo doklady o pobyte, ktorých platnosť sa skončila pred menej ako dvoma rokmi [a dátum nadobudnutia účinnosti] (článok 12 ods. 4)

Dostatočný dôkaz

doklad o pobyte,

výpisy z registra cudzincov alebo podobných registrov,

správy/potvrdenie informácií poskytnuté členským štátom, ktorý vydal povolenie na pobyt.

5.   Platné víza (článok 12 ods. 2 a 3) a víza, ktorých platnosť sa skončila pred menej ako šiestimi mesiacmi [a dátum nadobudnutia účinnosti] (článok 12 ods. 4)

Dostatočný dôkaz

vydané víza (platné, resp. tie, ktorých platnosť sa skončila),

výpisy z registra cudzincov alebo podobných registrov,

kladný výsledok prenesený prostredníctvom VIS v súlade s článkom 21 nariadenia (ES) č. 767/2008,

správy/potvrdenie informácií poskytnuté členským štátom, ktorý vydal vízum.

6.   Legálny vstup na územie cez vonkajšiu hranicu (článok 14)

Dostatočný dôkaz

vstupná pečiatka v pase,

výstupná pečiatka z krajiny susediacej s členským štátom, berúc do úvahy trasu absolvovanú žiadateľom a dátum, kedy bola hranica prekročená,

lístky, ktoré jednoznačne dokazujú vstup cez vonkajšiu hranicu,

vstupná pečiatka alebo podobný záznam v pase.

7.   Nelegálny vstup cez vonkajšiu hranicu (článok 13 ods. 1)

Dostatočný dôkaz

kladný výsledok z Eurodacu pri porovnaní odtlačkov prstov žiadateľa s odtlačkami prstov odobratými podľa článku 14 nariadenia Eurodac,

vstupná pečiatka v pozmenenom alebo sfalšovanom pase,

výstupná pečiatka z krajiny susediacej s členským štátom, berúc do úvahy trasu absolvovanú žiadateľom a dátum, kedy bola hranica prekročená,

lístky, ktoré jednoznačne dokazujú vstup cez vonkajšiu hranicu,

vstupná pečiatka alebo podobný záznam v pase.

8.   Pobyt v členskom štáte najmenej päť mesiacov (článok 13 ods. 2)

Dostatočný dôkaz

povolenia na pobyt vydané na obdobie, kým sa skúma žiadosť o povolenie na pobyt,

výzvy na opustenie územia alebo príkaz na vyhostenie, ktoré boli vydané v rozmedzí najmenej piatich mesiacov alebo ktoré neboli vykonané,

výpisy zo záznamov nemocníc, väzníc a útvarov zaistenia.

9.   Odchod z územia členských štátov (článok 19 ods. 2)

Dostatočný dôkaz

výstupná pečiatka,

výpisy z registrov tretích krajín (odôvodňujúce pobyt),

lístky, ktoré jednoznačne dokazujú odchod alebo vstup cez vonkajšiu hranicu,

správa/potvrdenie od členského štátu, z ktorého žiadateľ opustil územie členských štátov,

pečiatka tretej krajiny susediacej s členským štátom, berúc do úvahy trasu absolvovanú žiadateľom a dátum, kedy bola hranica prekročená.

II.   Povinnosť členského štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti readmitovať alebo prijať späť žiadateľa

1.   Proces určovania zodpovedného členského štátu prebieha v členskom štáte, kde bola žiadosť podaná (článok 20 ods. 5)

Dostatočný dôkaz

kladný výsledok z Eurodacu pri porovnaní odtlačkov prstov žiadateľa s odtlačkami prstov odobratými podľa článku 9 nariadenia Eurodac,

tlačivo predložené žiadateľom,

oficiálna správa vypracovaná úradmi,

odtlačky prstov odobraté v súvislosti so žiadosťou,

výpisy z príslušných registrov a spisov,

písomná správa orgánov dosvedčujúca, že bola podaná žiadosť.

2.   Žiadosť je v procese skúmania, alebo bola predložená už predtým [článok 18 ods. 1 písm. b), c) a d)]

Dostatočný dôkaz

kladný výsledok z Eurodacu pri porovnaní odtlačkov prstov žiadateľa s odtlačkami prstov odobratými podľa článku 9 nariadenia Eurodac,

tlačivo predložené žiadateľom,

oficiálna správa vypracovaná úradmi,

odtlačky prstov odobraté v súvislosti so žiadosťou,

výpisy z príslušných registrov a spisov,

písomná správa orgánov dosvedčujúca, že bola podaná žiadosť.

3.   Odchod z územia členských štátov (článok 20 ods. 5, článok 19 ods. 2)

Dostatočný dôkaz

výstupná pečiatka,

výpisy z registrov tretích krajín (odôvodňujúce pobyt),

výstupná pečiatka tretej krajiny susediacej s členským štátom, berúc do úvahy trasu absolvovanú žiadateľom a dátum, kedy bola hranica prekročená,

písomný dôkaz od úradov, že cudzinec bol skutočne vyhostený.

4.   Vyhostenie z územia členských štátov (článok 19 ods. 3)

Dostatočný dôkaz

písomný dôkaz od úradov, že cudzinec bol skutočne vyhostený,

výstupná pečiatka,

potvrdenie informácie týkajúcej sa vyhostenia treťou krajinou.

ZOZNAM B

INDÍCIE

I.   Postup určovania členského štátu, ktorý je zodpovedný za preskúmanie žiadosti o medzinárodnú ochranu

1.   Prítomnosť rodinného príslušníka (otca, matky, poručníka) žiadateľa, ktorý je maloletou osobou bez sprievodu (článok 8)

Indikatívne dôkazy  (1)

overiteľná informácia od žiadateľa,

vyhlásenia dotknutých rodinných príslušníkov,

správy/potvrdenie informácií od medzinárodnej organizácie, napríklad UNHCR.

2.   Riadny pobyt rodinného príslušníka v členskom štáte, v ktorom má tento príslušník priznané postavenie utečenca alebo požíva medzinárodnú ochranu (článok 9)

Indikatívne dôkazy

overiteľná informácia od žiadateľa,

správy/potvrdenie informácií od medzinárodnej organizácie, napríklad UNHCR.

3.   Prítomnosť rodinného príslušníka žiadajúceho o medzinárodnú ochranu, ktorého žiadosť ešte nebola predmetom prvého rozhodnutia vo veci samej v členskom štáte (článok 10)

Indikatívne dôkazy

overiteľná informácia od žiadateľa,

správy/potvrdenie informácií od medzinárodnej organizácie, napríklad UNHCR.

4.   Platné doklady na pobyt (článok 12 ods. 1 a 3) alebo doklady o pobyte, ktorých platnosť sa skončila pred menej ako dvomi rokmi [a dátum nadobudnutia účinnosti] (článok 12 ods. 4)

Indikatívne dôkazy

podrobné a overiteľné vyhlásenia žiadateľa,

správy/potvrdenie informácií od medzinárodnej organizácie, napríklad UNHCR,

správy/potvrdenie informácií od členského štátu, ktorý nevydal povolenie na pobyt,

správy/potvrdenie informácií od rodinných príslušníkov, spolucestujúcich atď.

5.   Platné víza (článok 12 ods. 2 a 3) a víza, ktorých platnosť sa skončila pred menej ako šiestimi mesiacmi [a dátum nadobudnutia účinnosti] (článok 12 ods. 4)

Indikatívne dôkazy

podrobné a overiteľné vyhlásenia žiadateľa,

správy/potvrdenie informácií od medzinárodnej organizácie, napríklad UNHCR,

správy/potvrdenie informácií od členského štátu, ktorý nevydal povolenie na pobyt,

správy/potvrdenie informácií od rodinných príslušníkov, spolucestujúcich atď.

6.   Legálny vstup na územie cez vonkajšiu hranicu (článok 14)

Indikatívne dôkazy

podrobné a overiteľné vyhlásenia žiadateľa,

správy/potvrdenie informácií od medzinárodnej organizácie, napríklad UNHCR,

správy/potvrdenie informácií od iného členského štátu alebo tretej krajiny,

správy/potvrdenie informácií od rodinných príslušníkov, spolucestujúcich atď.,

odtlačky prstov okrem prípadov, kedy sa úrady rozhodli odobrať odtlačky prstov, keď cudzinec prekročil vonkajšiu hranicu.

V takýchto prípadoch predstavujú dostatočný dôkaz v zmysle zoznamu A,

lístky,

hotelové účty,

vstupenky do verejných a súkromných inštitúcií v členských štátoch,

vyšetrovacie poukazy k lekárom, zubárom atď.,

informácie preukazujúce, že žiadateľ využil služby cestovnej kancelárie,

iné nepriame dôkazy rovnakého druhu.

7.   Nelegálny vstup na územie cez vonkajšiu hranicu (článok 13 ods. 1)

Indikatívne dôkazy

podrobné a overiteľné vyhlásenia žiadateľa,

správy/potvrdenie informácií od medzinárodnej organizácie, napríklad UNHCR,

správy/potvrdenie informácií od iného členského štátu alebo tretej krajiny,

správy/potvrdenie informácií od rodinných príslušníkov, spolucestujúcich atď.,

odtlačky prstov okrem prípadov, kedy sa úrady rozhodli odobrať odtlačky prstov, keď cudzinec prekročil vonkajšiu hranicu.

V takýchto prípadoch predstavujú dostatočný dôkaz v zmysle zoznamu A,

lístky,

hotelové účty,

vstupenky do verejných a súkromných inštitúcií v členských štátoch,

vyšetrovacie poukazy k lekárom, zubárom atď.,

informácie preukazujúce, že žiadateľ využil služby kuriéra alebo cestovnej kancelárie,

iné nepriame dôkazy rovnakého druhu.

8.   Pobyt v členskom štáte najmenej päť mesiacov (článok 13 ods. 2)

Indikatívne dôkazy

podrobné a overiteľné vyhlásenia žiadateľa,

správy/potvrdenie informácií od medzinárodnej organizácie, napríklad UNHCR,

správy/potvrdenie informácií od mimovládnej organizácie, napr. organizácie, zabezpečujúcej ubytovanie pre ľudí v núdzi,

správy/potvrdenie informácií od rodinných príslušníkov, spolucestujúcich atď.,

odtlačky prstov,

lístky,

hotelové účty,

vstupenky do verejných a súkromných inštitúcií v členských štátoch,

vyšetrovacie poukazy k lekárom, zubárom atď.,

informácie preukazujúce, že žiadateľ využil služby kuriéra alebo cestovnej kancelárie,

iné nepriame dôkazy rovnakého druhu.

9.   Odchod z územia členských štátov (článok 19 ods. 2)

Indikatívne dôkazy

podrobné a overiteľné vyhlásenia žiadateľa,

správy/potvrdenie informácií od medzinárodnej organizácie, napríklad UNHCR,

správy/potvrdenie informácií od iného členského štátu,

ad článok 19 ods. 2: výstupná pečiatka z miesta, kde dotknutý žiadateľ opustil územie členského štátu na obdobie najmenej troch mesiacov,

správy/potvrdenie informácií od rodinných príslušníkov, spolucestujúcich atď.

odtlačky prstov okrem prípadov, kedy sa úrady rozhodli odobrať odtlačky prstov, keď cudzinec prekročil vonkajšiu hranicu.

V takýchto prípadoch predstavujú dostatočný dôkaz v zmysle zoznamu A,

lístky,

hotelové účty,

vyšetrovacie poukazy k lekárom, zubárom atď. v tretej krajine,

informácie preukazujúce, že žiadateľ využil služby kuriéra alebo cestovnej kancelárie,

iné nepriame dôkazy rovnakého druhu.

II.   Povinnosť členského štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o medzinárodnú ochranu znovu readmitovať alebo prijať späť žiadateľa

1.   Proces určovania zodpovedného členského štátu prebieha v členskom štáte, kde bola žiadosť podaná (článok 20 ods. 5)

Indikatívne dôkazy

podrobné a overiteľné vyhlásenia žiadateľa,

správy/potvrdenie informácií od medzinárodnej organizácie, napríklad UNHCR,

správy/potvrdenie informácií od rodinných príslušníkov, spolucestujúcich atď.,

správy/potvrdenie informácií od iného členského štátu.

2.   Žiadosť o medzinárodnú ochranu je v procese skúmania alebo bola predložená už predtým [článok 18 ods. 1 písm. b), c) a d)]

Indikatívne dôkazy

podrobné a overiteľné vyhlásenia žiadateľa,

správy/potvrdenie informácií od medzinárodnej organizácie, napríklad UNHCR,

správy/potvrdenie informácií od iného členského štátu.

3.   Odchod z územia členských štátov (článok 20 ods. 5, článok 19 ods. 2)

Indikatívne dôkazy

podrobné a overiteľné vyhlásenia žiadateľa,

správy/potvrdenie informácií od medzinárodnej organizácie, napríklad UNHCR,

správy/potvrdenie informácií od iného členského štátu,

výstupná pečiatka z miesta, kde dotknutý žiadateľ opustil územie členského štátu na obdobie najmenej troch mesiacov,

správy/potvrdenie informácií od rodinných príslušníkov, spolucestujúcich atď.,

odtlačky prstov okrem prípadov, kedy sa úrady rozhodli odobrať odtlačky prstov, keď cudzinec prekročil vonkajšiu hranicu.

V takýchto prípadoch predstavujú dostatočný dôkaz v zmysle zoznamu A,

lístky,

hotelové účty,

vyšetrovacie poukazy k lekárom, zubárom atď. v tretej krajine,

informácie preukazujúce, že žiadateľ využil služby kuriéra alebo cestovnej kancelárie,

iné nepriame dôkazy rovnakého druhu.

4.   Vyhostenie z územia členských štátov (článok 19 ods. 3)

Indikatívne dôkazy

podrobné a overiteľné vyhlásenia žiadateľa,

správy/potvrdenie informácií od medzinárodnej organizácie, napríklad UNHCR,

výstupná pečiatka z miesta, kde dotknutý žiadateľ opustil územie členského štátu na obdobie najmenej troch mesiacov,

správy/potvrdenie informácií od rodinných príslušníkov, spolucestujúcich atď.,

odtlačky prstov okrem prípadov, kedy sa úrady rozhodli odobrať odtlačky prstov, keď cudzinec prekročil vonkajšiu hranicu.

V takýchto prípadoch predstavujú dostatočný dôkaz v zmysle zoznamu A,

lístky,

hotelové účty,

vyšetrovacie poukazy k lekárom, zubárom atď.,

informácie preukazujúce, že žiadateľ využil služby kuriéra alebo cestovnej kancelárie,

iné nepriame dôkazy rovnakého druhu.

PRÍLOHA III

Image

Image

PRÍLOHA IV

Image

PRÍLOHA V

Image

PRÍLOHA VI

Image

Image

PRÍLOHA VII

Image

Image

PRÍLOHA VIII

Image

Image

Image

PRÍLOHA IX

Image

Image

PRÍLOHA X

ČASŤ A

INFORMÁCIE O DUBLINSKOM NARIADENÍ PRE ŽIADATEĽOV O MEDZINÁRODNÚ OCHRANU PODĽA ČLÁNKU 4 NARIADENIA (EÚ) č. 604/2013 (2)

Požiadali ste nás, aby sme Vás ochránili, pretože ste podľa Vášho názoru boli nútený(-á) opustiť svoju vlasť z dôvodu prenasledovania, vojny alebo hrozby vážnej ujmy. Podľa právnych predpisov sa to nazýva „žiadosť o medzinárodnú ochranu“ a Vy ste „žiadateľ“. Ľudia, ktorí žiadajú o ochranu, sa často označujú ako „žiadatelia o azyl“.

Skutočnosť, že ste v tejto krajine požiadali o azyl, nezaručuje, že tu Vašu žiadosť preskúmame. Krajina, ktorá bude skúmať Vašu žiadosť, sa určí na základe postupu stanoveného v právnom predpise Európskej únie, ktorý je známy ako dublinské nariadenie. Podľa tohto predpisu zodpovedá za preskúmanie Vašej žiadosti iba jedna krajina.

Uvedený právny predpis sa uplatňuje v zemepisnej oblasti, ktorú tvorí 32 krajín (3). Na účely tohto informačného materiálu sa týchto 32 krajín nazýva „krajiny dublinského nariadenia“.

Pokiaľ sa v tomto informačnom materiáli nachádza niečo, čomu nerozumiete, obráťte sa na naše orgány.

Skôr ako posúdime Vašu žiadosť o azyl musíme zistiť, či za preskúmanie žiadosti zodpovedáme my, alebo či za jej preskúmanie zodpovedá iná krajina – nazývame to „dublinský postup“. Dublinský postup sa netýka dôvodu, pre ktorý žiadate o azyl. Týka sa iba otázky, ktorá krajina je zodpovedná za prijatie rozhodnutia o Vašej žiadosti o azyl.

Ako dlho sa bude rozhodovať o tom, ktorá krajina posúdi moju žiadosť?

Ako dlho bude trvať, kým sa moja žiadosť preskúma?

Ak naše orgány rozhodnú, že za rozhodnutie o Vašej žiadosti o azyl zodpovedáme my, znamená to, že môžete zostať v tejto krajine a Vaša žiadosť bude preskúmaná tu. Proces skúmania Vašej žiadosti sa potom okamžite začne.

Ak rozhodneme, že za preskúmanie Vašej žiadosti zodpovedá iná krajina, pokúsime sa poslať Vás do tejto krajiny čo najskôr, aby v nej mohli posúdiť Vašu žiadosť. Celý dublinský postup – až kým nebudete odovzdaný(-á) do tejto krajiny – môže za normálnych okolností trvať až 11 mesiacov. Vaša žiadosť o azyl sa potom preskúma v krajine za to zodpovednej. Tento časový rámec sa môže líšiť, pokiaľ sa skrývate pred orgánmi, uväznili Vás alebo zaistili, alebo ak sa proti rozhodnutiu o odovzdaní odvoláte. Ak ste sa ocitli v jednej z uvedených situácií, dostanete konkrétne informácie o tom, ktorý časový rámec sa na Vás vzťahuje. Pokiaľ Vás zaistili, budú Vás informovať o dôvodoch zaistenia a opravných prostriedkoch, ktoré máte k dispozícii.

Ako sa rozhodne o tom, ktorá krajina je zodpovedná za moju žiadosť?

V právnom predpise sú stanovené rôzne dôvody, prečo môže konkrétna krajina zodpovedať za preskúmanie Vašej žiadosti. Tieto dôvody sa posudzujú podľa poradia dôležitosti, ktoré je stanovené v právnom predpise, pričom najprv sa berie do úvahy skutočnosť, či sa v danej krajine dublinského nariadenia nachádza Váš rodinný príslušník; či ste držiteľom víza alebo povolenia na pobyt, ktoré vydala krajina dublinského nariadenia, resp. či ste v minulosti boli ich držiteľom; alebo či ste cestovali do inej krajiny resp. cez inú krajinu dublinského nariadenia, či už legálne alebo nelegálne.

V prípade, že sa v inej krajine dublinského nariadenia nachádzajú Vaši rodinní príslušníci, je dôležité, aby ste nás o tom čo najskôr informovali. Pokiaľ je Váš manžel, manželka alebo dieťa žiadateľom o azyl v inej krajine dublinského nariadenia, alebo im táto krajina udelila medzinárodnú ochranu, mohla by byť táto krajina zodpovedná za preskúmanie Vašej žiadosti o azyl.

Môžeme rozhodnúť, že Vašu žiadosť preskúmame v tejto krajine, a to aj v prípade, že podľa kritérií stanovených v dublinskom nariadení nie sme zodpovední za preskúmanie žiadosti. Nepošleme Vás do krajiny, kde je preukázané, že by sa mohli porušovať Vaše ľudské práva.

Čo ak nechcem ísť do inej krajiny?

Máte možnosť povedať, že nesúhlasíte s rozhodnutím, aby ste boli poslaní do inej krajiny dublinského nariadenia, a toto rozhodnutie môžete napadnúť pred súdom alebo tribunálom. Môžete tiež požiadať o zotrvanie v tejto krajine, až kým sa neprijme rozhodnutie o Vašom odvolaní alebo preskúmaní.

V prípade, že svoju žiadosť o azyl stiahnete a odídete do inej krajiny dublinského nariadenia, je pravdepodobné, že Vás odovzdajú naspäť do tejto krajiny alebo do krajiny, ktorá je zodpovedná za Vašu žiadosť.

Je preto dôležité aby ste po požiadaní o azyl zostali tu, pokým nerozhodneme: 1. kto je zodpovedný za preskúmanie Vašej žiadosti o azyl a/alebo 2. o preskúmaní Vašej žiadosti o azyl v tejto krajine.

Vezmite na vedomie, že pokiaľ usúdime, že by ste sa mohli pokúsiť ujsť alebo sa pred nami skryť, pretože nechcete, aby sme Vás poslali do inej krajiny, môžeme Vás zaistiť (umiestniť do uzatvoreného centra). V takom prípade budete mať právo na právneho zástupcu a budeme Vás informovať o Vašich ďalších právach vrátane práva odvolať sa proti zaisteniu.

Prečo sa požaduje odobratie mojich odtlačkov prstov?

Ak podáte žiadosť o azyl a máte 14 alebo viac rokov, budú Vám odobraté odtlačky prstov a odoslané do databázy odtlačkov prstov s názvom „Eurodac“. Pri tomto postupe musíte spolupracovať – zákon Vám ukladá povinnosť nechať si odobrať odtlačky prstov.

Pokiaľ kvalita Vašich odtlačkov prstov nebude dobrá, vrátane prípadu, že ste si úmyselne poškodili prsty, môžu Vám byť odtlačky prstov odobraté v budúcnosti opäť.

Vaše odtlačky prstov sa preveria v databáze Eurodac, aby sa zistilo, či ste už niekedy žiadali o azyl, alebo či Vám už predtým boli odobraté odtlačky prstov na hraniciach. Pomôže to pri rozhodovaní o tom, ktorá krajina dublinského nariadenia je zodpovedná za preskúmanie Vašej žiadosti o azyl.

Vaše odtlačky prstov môžu byť preverené aj vo vízovom informačnom systéme (VIS), čo je databáza obsahujúca informácie týkajúce sa víz udelených v rámci schengenského priestoru. Pokiaľ ste držiteľom platného víza alebo ste predtým boli držiteľom víza do inej krajiny dublinského nariadenia, môžeme Vás do tejto krajiny poslať na účely posúdenia Vašej žiadosti o medzinárodnú ochranu.

Keďže ste podali žiadosť o azyl, údaje o Vašich odtlačkoch prstov budú uložené v databáze Eurodac 10 rokov. Po 10 rokoch sa z databázy Eurodac automaticky vymažú. Ak so svojou žiadosťou o azyl uspejete, Vaše odtlačky prstov zostanú v databáze, až kým sa automaticky nevymažú. Ak sa stanete občanom krajiny dublinského nariadenia, Vaše odtlačky prstov sa vymažú v okamihu, keď získate občianstvo. Vaše odtlačky a údaj o Vašom pohlaví budú uložené v databáze Eurodac. Vaše meno, fotografia, dátum narodenia a štátna príslušnosť sa nezašlú do databázy Eurodac, ale môžu sa uchovávať vo vnútroštátnej databáze.

Kedykoľvek v budúcnosti nás môžete požiadať o údaje, ktoré sme v súvislosti s Vami zaznamenali do databázy Eurodac. Pokiaľ si myslíte, že údaje sú nesprávne alebo by sa nemali uchovávať, môžete požiadať o ich opravu alebo vymazanie. Informácie o orgánoch zodpovedných za spracovanie (alebo kontrolu) Vašich údajov v tejto krajine a o príslušných orgánoch zodpovedných za dohľad nad ochranou údajov sa nachádzajú ďalej v texte.

Systém Eurodac prevádzkuje agentúra Európskej únie s názvom eu-LISA. Vaše údaje sa môžu použiť iba na účely vymedzené v právnych predpisoch. Vaše údaje sa dostanú iba do centrálneho systému Eurodac. Ak budete v budúcnosti žiadať o azyl v inej krajine dublinského nariadenia, Vaše odtlačky prstov budú odoslané do tejto krajiny na overenie. Údaje uložené v systéme Eurodac sa neposkytnú žiadnej inej krajine alebo organizácii mimo krajín dublinského nariadenia.

Od 20. júla 2015 môžu byť Vaše odtlačky prstov vyhľadávané v systéme orgánmi, ako je polícia a Európsky policajný úrad (Europol), ktoré môžu požiadať o prístup do databázy Eurodac na účely predchádzania, odhaľovania a vyšetrovania závažnej trestnej činnosti a terorizmu.

Aké mám práva v období, počas ktorého sa rozhoduje o krajine, ktorá bude zodpovedná za moju žiadosť o azyl?

Máte právo zostať v tejto krajine, ak sme za preskúmanie Vašej žiadosti o azyl zodpovední my, alebo, ak je za preskúmanie zodpovedná iná krajina, kým do tejto krajiny nebudete odovzdaný(-á). V prípade, že je za preskúmanie Vašej žiadosti o azyl zodpovedná táto krajina, máte právo zostať tu prinajmenšom dovtedy, kým sa neprijme prvé rozhodnutie o Vašej žiadosti o azyl. Okrem toho máte právo využívať materiálne podmienky prijímania, napr. ubytovanie, stravu atď., ako aj základnú zdravotnú starostlivosť a pohotovostnú lekársku pomoc. Dostanete príležitosť poskytnúť nám informácie o svojej situácii a pobyte Vašich rodinných príslušníkov na území krajín dublinského nariadenia ústne a/alebo písomne, a to vo svojom materinskom jazyku alebo v inom jazyku, ktorý dobre ovládate (alebo môžete – v prípade potreby – mať tlmočníka). Dostanete tiež písomnú kópiu rozhodnutia o Vašom odovzdaní do inej krajiny. Navyše máte právo obrátiť sa na nás s žiadosťou o viac informácií a/alebo kontaktovať Úrad Vysokého komisára Organizácie spojených národov pre utečencov (UNHCR) v tejto krajine.

Pokiaľ dospejeme k záveru, že za preskúmanie Vašej žiadosti by mohla byť zodpovedná iná krajina, dostanete podrobnejšie informácie o tomto postupe a ako sa dotýka Vás a Vašich práv. (4)

Kontaktné informácie, predovšetkým (uveďte informácie pre daný členský štát)

adresa a kontaktné údaje azylového orgánu,

údaje o vnútroštátnom dozornom orgáne,

totožnosť kontrolóra Eurodac a jeho zástupcu,

kontaktné údaje úradu kontrolóra,

kontaktné údaje miestneho orgánu UNHCR (ak existuje),

kontaktné údaje poskytovateľov právnej pomoci/organizácií pomáhajúcich utečencom,

kontaktné údaje Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM).

ČASŤ B

DUBLINSKÝ POSTUP – INFORMÁCIE PRE ŽIADATEĽOV O MEDZINÁRODNÚ OCHRANU, NA KTORÝCH SA UPLATŇUJE DUBLINSKÝ POSTUP, PODĽA ČLÁNKU 4 NARIADENIA (EÚ) č. 604/2013 (5)

Tento informačný materiál ste dostali preto, že ste požiadali o medzinárodnú ochranu (azyl) v tejto krajine alebo v inej krajine dublinského nariadenia a miestne orgány majú dôvod domnievať sa, že za preskúmanie Vašej žiadosti môže byť zodpovedná iná krajina.

Uplatnením postupu stanoveného v právnom predpise Európskej únie, ktorý je známy ako dublinské nariadenie, určíme, ktorá krajina je zodpovedná za preskúmanie žiadosti. Tento postup sa nazýva dublinský postup. V tomto informačnom materiáli sa snažíme zodpovedať najčastejšie otázky, ktoré môžete mať v súvislosti s týmto postupom.

Pokiaľ sa v tomto informačnom materiáli nachádza niečo, čomu nerozumiete, obráťte sa na orgány.

Prečo sa na mňa uplatňuje dublinský postup?

Dublinské nariadenie sa uplatňuje v zemepisnej oblasti, ktorú tvorí 32 krajín. Krajinami dublinského nariadenia sú: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, Taliansko) a 4 krajiny „pridružené“ k dublinskému nariadeniu (Nórsko, Island, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko).

V rámci dublinského postupu sa určí, ktorá krajina je zodpovedná za preskúmanie Vašej žiadosti o azyl. Znamená to, že môžete byť odovzdaný(-á) z tejto krajiny do inej krajiny, ktorá zodpovedá za preskúmanie Vašej žiadosti.

Dublinský postup má dva ciele:

zaručiť, aby Vašu žiadosť o azyl dostal orgán v krajine zodpovednej za jej preskúmanie;

zabezpečiť, že nepodáte viac žiadostí o azyl vo viacerých krajinách s cieľom predĺžiť si pobyt v krajinách dublinského nariadenia.

Kým sa nerozhodne, ktorá krajina je zodpovedá za rozhodnutie o Vašej žiadosti, naše orgány sa nebudú zaoberať podrobnosťami Vašej žiadosti.

NEZABUDNITE: Nesmiete odísť do inej krajiny dublinského nariadenia. V prípade, že odídete do inej krajiny dublinského nariadenia, odovzdajú Vás späť do tejto krajiny alebo do krajiny, v ktorej ste predtým požiadali o azyl. Stiahnutie Vašej žiadosti v tejto krajine nemá za následok zmenu krajiny zodpovednej za jej preskúmanie. Pokiaľ sa skryjete alebo ujdete, vystavujete sa riziku zaistenia.

Ak ste sa v minulosti zdržiavali v jednej z krajín dublinského nariadenia a opustili región krajín dublinského nariadenia predtým, než ste prišli do tejto krajiny, musíte nám to oznámiť. Je to dôležité, pretože to môže mať vplyv na určenie krajiny zodpovednej za preskúmanie žiadosti. Môžete byť požiadaný(-á) o predloženie dôkazov o Vašom pobyte mimo krajín dublinského nariadenia, napríklad pečiatky v pase, rozhodnutia o návrate alebo vyhostení alebo úradných dokumentov preukazujúcich, že ste žili alebo pracovali mimo krajín dublinského nariadenia.

Ktoré informácie by som mal určite poskytnúť orgánom? Ako môžem tieto informácie orgánom poskytnúť?

Je pravdepodobné, že absolvujete pohovor, aby bolo možné určiť, ktorá krajina bude zodpovedná za preskúmanie Vašej žiadosti o azyl. Pri tomto pohovore Vám vysvetlíme „dublinský postup“. Mali by ste nám poskytnúť všetky informácie, ktoré máte o pobyte svojich rodinných príslušníkov alebo príbuzných v niektorej z krajín dublinského nariadenia, ako aj akékoľvek iné informácie, ktoré by podľa Vás mohli byť relevantné pre určenie krajiny zodpovednej za preskúmanie žiadosti (nižšie je podrobne uvedené, ktoré informácie sú relevantné). Okrem toho by ste nám mali poskytnúť všetky dokumenty alebo doklady, ktoré máte a ktoré obsahujú relevantné informácie.

Poskytnite nám všetky relevantné informácie, ktoré pomôžu určiť krajinu, ktorá bude zodpovedná za preskúmanie Vašej žiadosti.

Pohovor sa uskutoční v jazyku, ktorému rozumiete resp. v prípade ktorého sa predpokladá, že mu dostatočne rozumiete a ste schopný(-á) v ňom komunikovať.

Môžete požiadať o tlmočníka, ktorý Vám pomôže komunikovať v prípade, že nerozumiete jazyku, v ktorom sa vykonáva pohovor. Tlmočník musí tlmočiť iba to, čo hovoríte Vy a osoba vedúca pohovor. Tlmočník nesmie pridávať svoje osobné názory. Ak máte problémy s porozumením tlmočníkovi, musíte nám to oznámiť a/alebo sa obrátiť na Vášho právnika.

Pohovor bude dôverný. Znamená to, že informácie, ktoré poskytnete, ani informácia, že ste požiadali o azyl, nebudú zaslané osobám alebo orgánom vo Vašej krajine pôvodu, ktoré by mohli nejakým spôsobom ublížiť Vám alebo Vašim rodinným príslušníkom, ktorí sa stále nachádzajú vo Vašej krajine pôvodu.

Právo na pohovor Vám možno odoprieť iba vtedy, ak ste tieto informácie už poskytli iným spôsobom, po tom, ako Vás informovali o postupe podľa dublinského nariadenia a o jeho dôsledkoch pre Vašu situáciu. Ak pohovor neabsolvujete, môžete požiadať o umožnenie poskytnutia ďalších písomných informácií, ktoré sú relevantné pre rozhodovanie o krajine zodpovednej za preskúmanie žiadosti.

Ako určia orgány krajinu, ktorá bude zodpovedná za preskúmanie mojej žiadosti?

Existujú rôzne dôvody, pre ktoré môže byť krajina zodpovedná za preskúmanie Vašej žiadosti. Tieto dôvody sa posudzujú podľa poradia dôležitosti, ktoré je stanovené v právnom predpise. Ak jeden dôvod nie je relevantný, do úvahy sa bude brať ďalší, a tak ďalej.

Dôvody sa týkajú týchto faktorov podľa poradia dôležitosti:

máte rodinného príslušníka (manžel alebo manželka, deti mladšie ako 18 rokov), ktorému bola udelená medzinárodná ochrana alebo ktorý je žiadateľom o azyl v inej krajine dublinského nariadenia;

Preto je dôležité, aby ste nás predtým, než sa prijme prvé rozhodnutie o Vašej žiadosti o azyl, informovali, či sa v inej krajine dublinského nariadenia nenachádzajú Vaši rodinní príslušníci. Ak budete chcieť dosiahnuť zlúčenie s takýmto rodinným príslušníkom v tej istej krajine, Vy a Váš rodinný príslušník budete musieť oznámiť svoje želanie písomne.

už predtým Vám iná krajina dublinského nariadenia vydala vízum alebo povolenie na pobyt;

odtlačky prstov Vám odobrali v inej krajine dublinského nariadenia (a boli uložené v európskej databáze nazývanej Eurodac (6));

existujú dôkazy o tom, že ste už navštívili resp. cestovali cez inú krajinu dublinského nariadenia, aj keď Vám v nej neodobrali odtlačky prstov.

Čo ak som závislý(-á) na starostlivosti niekoho iného alebo je niekto iný závislý na mne?

Môžete byť zlúčený(-á) v rovnakej krajine s Vašou matkou, otcom, dieťaťom, bratom alebo sestrou, pokiaľ sú splnené všetky tieto podmienky:

majú riadny pobyt v jednej z krajín dublinského nariadenia,

niekto z vás je tehotnou ženou alebo má novonarodené dieťa, alebo je niekto z vás vážne chorý, trpí vážnym zdravotným postihnutím alebo je starou osobou,

niekto z vás je závislý od pomoci druhej osoby, ktorá sa o neho alebo o ňu dokáže postarať.

Krajina, v ktorej má pobyt Vaše dieťa, súrodenec alebo rodič, by za normálnych okolností mala prijať zodpovednosť za preskúmanie Vašej žiadosti za predpokladu, že príbuzenské vzťahy medzi vami existovali už vo Vašej krajine pôvodu. Okrem toho budete obaja požiadaní o písomné vyhlásenie, že si prajete byť zlúčení.

O takúto možnosť môžete požiadať, ak sa už nachádzate v krajine, v ktorej sa nachádza Vaše dieťa, súrodenec alebo rodič, alebo ak sa nachádzate v inej krajine, než v ktorej majú pobyt Vaši príbuzní. V prípade, že sa nachádzate v inej krajine, než v ktorej majú pobyt Vaši príbuzní, znamená to, že budete musieť cestovať do príslušnej krajiny, pokiaľ Vám zdravotný stav neznemožňuje dlhší čas cestovať.

Okrem tejto možnosti môžete kedykoľvek počas konania o azyle požiadať o stretnutie so svojimi príbuznými z humanitárnych, rodinných alebo kultúrnych dôvodov. Ak bude žiadosť schválená, budete možno musieť odísť do krajiny, v ktorej sa nachádza Váš príbuzný. V takom prípade budete požiadaný(-á) o poskytnutie písomného súhlasu. Je dôležité, aby ste nás informovali o všetkých humanitárnych dôvodoch, pre ktoré chcete, aby bola Vaša žiadosť preskúmaná tu alebo v inej krajine.

V prípade otázok týkajúcich sa vzťahov, závislosti alebo v prípade humanitárnych otázok môžete byť požiadaný(-á) o poskytnutie vysvetlenia alebo dôkazov na podloženie svojich tvrdení.

Čo sa stane v prípade, že som chorý alebo mám osobitné potreby?

Aby Vám mohla byť zabezpečená náležitá zdravotná starostlivosť alebo liečba, naše orgány musia poznať všetky Vaše osobitné potreby aj Váš zdravotný stav a predovšetkým musia vedieť, či:

ste zdravotne postihnutá osoba,

ste tehotná,

trpíte závažnou chorobou,

Vás mučili, znásilnili alebo sa na Vás dopustili inej závažnej formy psychického, fyzického alebo sexuálneho násilia.

Ak nám poskytnete informácie o svojom zdravotnom stave a rozhodne sa, že Vás pošlú do inej krajiny, vyžiadame si od Vás povolenie na poskytnutie informácií o Vašom zdravotnom stave krajine, do ktorej Vás posielajú. Ak s tým nebudete súhlasiť, informácie o Vašom zdravotnom stave sa nezašlú, ale do krajiny zodpovednej za preskúmanie žiadosti Vás napriek tomu odovzdajú. Uvedomte si, že ak nebudete súhlasiť s tým, aby sme zaslali informácie o Vašom zdravotnom stave príslušnej krajine, táto krajina nebude schopná zabezpečiť Vaše osobitné potreby.

S informáciami o Vašom zdravotnom stave bude zdravotný personál, ktorý je viazaný povinnosťou zachovávať dôvernosť, nakladať prísne dôverne.

Ako dlho sa bude rozhodovať o tom, ktorá krajina bude skúmať moju žiadosť? Ako dlho bude trvať, kým sa moja žiadosť preskúma?

V prípade, že úrady v tejto krajine rozhodnú, že za preskúmanie Vašej žiadosti o azyl sme zodpovední my, znamená to, že môžete zostať v tejto krajine a Vaša žiadosť bude preskúmaná tu.

Čo sa stane, ak bude za krajinu zodpovednú za preskúmanie mojej žiadosti označená iná krajina než tá, v ktorej sa nachádzam?

Ak dospejeme k záveru, že za preskúmanie Vašej žiadosti je zodpovedná iná krajina, dožiadame túto krajinu, aby prevzala zodpovednosť do 3 mesiacov odo dňa podania Vašej žiadosti v tejto krajine.

Pokiaľ sa však zodpovednosť inej krajiny za preskúmanie žiadosti určí na základe údajov o Vašich odtlačkoch prstov, dožiadanie príslušnej krajine sa zašle do 2 mesiacov od okamihu, kedy budú k dispozícii výsledky z databázy Eurodac.

Ak je toto Vaša prvá žiadosť o azyl v krajine dublinského nariadenia, ale existuje dôvod, prečo by Vašu žiadosť o azyl mala preskúmať iná krajina dublinského nariadenia, príslušnú inú krajinu dožiadame, aby Váš prípad „prevzala“.

Krajina, ktorej zašleme dožiadanie, musí odpovedať do 2 mesiacov od prijatia dožiadania. V prípade, že krajina v danej lehote neodpovie, znamená to, že prevzala zodpovednosť za preskúmanie Vašej žiadosti.

Pokiaľ ste už zažiadali o azyl v inej krajine dublinského nariadenia než v tej, v ktorej sa v súčasnosti nachádzate, dožiadame túto krajinu, aby „Vás prijala späť“.

Krajina, ktorej zašleme dožiadanie, musí odpovedať do 1 mesiaca od prijatia dožiadania, alebo do 2 týždňov, pokiaľ sa dožiadanie zakladalo na údajoch z databázy Eurodac. V prípade, že táto krajina neodpovie v uvedenej lehote, znamená to, že prevzala zodpovednosť za preskúmanie Vašej žiadosti a súhlasí s tým, že Vás prijme späť.

Pokiaľ ste však nepožiadali o azyl v tejto krajine a Vaša predchádzajúca žiadosť o azyl v inej krajine bola zamietnutá konečným rozhodnutím, môžeme dožiadať krajinu zodpovednú za preskúmanie žiadosti, aby Vás prijala späť, alebo Vás môžeme vrátiť do krajiny pôvodu resp. do krajiny, kde máte trvalý pobyt, alebo do bezpečnej tretej krajiny (7).

Pokiaľ iná krajina uzná, že je zodpovedná za preskúmanie Vašej žiadosti, budeme Vás informovať o našom rozhodnutí:

nepreskúmať Vašu žiadosť o azyl v tejto krajine a

odovzdať Vás krajine zodpovednej za preskúmanie žiadosti.

Vaše odovzdanie sa uskutoční do 6 mesiacov odo dňa, kedy druhá krajina akceptovala zodpovednosť, alebo, pokiaľ sa rozhodnete rozhodnutie napadnúť, do 6 mesiacov od okamihu, kedy súd alebo tribunál rozhodol, že Vás môžeme poslať do príslušnej krajiny. Táto lehota sa môže predĺžiť v prípade, ak utekáte pred orgánmi v tomto štáte alebo ak Vás uväznili.

V prípade, že ste boli zaistený(-á)/umiestnený(-á) do uzatvoreného centra v tejto krajine v rámci dublinského postupu, platia kratšie lehoty (pre podrobnejšie informácie pozri konkrétny oddiel týkajúci sa zaistenia).

Krajina zodpovedná za preskúmanie žiadosti Vás bude považovať za žiadateľa o azyl a Vy budete môcť využiť všetky práva s tým spojené. Ak ste v danej krajine nikdy predtým nepožiadali o azyl, dostanete príležitosť požiadať o azyl po Vašom príchode.

Čo ak nesúhlasím s rozhodnutím o mojom poslaní do inej krajiny?

Máte možnosť povedať, že nesúhlasíte s rozhodnutím, že Vás pošlú do inej krajiny dublinského nariadenia. Nazýva sa to „odvolanie“ alebo „preskúmanie“.

Môžete tiež požiadať, aby odovzdanie bolo odložené počas trvania odvolacieho konania alebo preskúmania.

Na konci tohto informačného materiálu nájdete informácie o tom, na ktoré orgány sa treba obrátiť, ak chcete napadnúť rozhodnutie v tejto krajine.

Keď od úradov dostanete oficiálne rozhodnutie o odovzdaní, budete mať [x dní  (8)] na podanie odvolania na [názov odvolacieho orgánu  (9)]. Je veľmi dôležité, aby ste rozhodnutie napadli (prostredníctvom odvolania alebo preskúmania) v uvedenej lehote.

Počas trvania posudzovania odvolania alebo preskúmania môžete zostať v tejto krajine. Alebo  (10)

Vaše odovzdanie bude odložené o [y dní  (11)], kým súd alebo tribunál neprijme rozhodnutie o tom, či je pre Vás bezpečné zostať v krajine zodpovednej za preskúmanie žiadosti počas posudzovania Vášho odvolania. Alebo

Máte [y dní  (12)] na to, aby ste požiadali o odloženie odovzdania, kým sa neposúdi Vaše odvolanie. Súd alebo tribunál v krátkom čase rozhodne o tejto žiadosti. Ak odloženie zamietne, oznámia Vám dôvody rozhodnutia.

Počas tohto konania máte právo na právnu pomoc a v prípade potreby aj jazykovú pomoc. Právo na právnu pomoc znamená, že máte právo na právnika, ktorý pripraví Vaše dokumenty a bude Vás zastupovať na súde.

Môžete požiadať o bezplatné poskytnutie tejto pomoci, ak nie ste schopný(-á) hradiť s tým spojené náklady. Informácie o organizáciách poskytujúcich právnu pomoc nájdete na konci tohto informačného materiálu.

Môžu ma zaistiť?

Môžu existovať iné dôvody pre Vaše zaistenie, ale na účely dublinského postupu Vás môžu zaistiť iba vtedy, ak naše orgány zastávajú názor, že existuje reálne riziko, že utečiete, pretože nechcete, aby Vás poslali do inej krajiny dublinského nariadenia.

Čo to znamená?

Ak naše orgány zastávajú názor, že existuje reálne riziko, že utečiete – napríklad pretože ste už kedysi utiekli alebo ste si neplnili ohlasovacie povinnosti atď. – môžu Vás zaistiť kedykoľvek v priebehu dublinského postupu. Dôvody, pre ktoré Vás môžu zaistiť, sú uvedené v právnych predpisoch. V súvislosti s Vaším zaistením nie je možné odvolávať sa na žiadne iné dôvody než tie, ktoré sú uvedené v právnych predpisoch.

Máte právo byť písomne informovaný(-á) o dôvodoch, pre ktoré Vás zaistili, ako aj o možnostiach napadnutia príkazu na zaistenie. Máte tiež právo na právnu pomoc, pokiaľ chcete napadnúť príkaz na zaistenie.

Pokiaľ Vás zaistili v priebehu dublinského postupu, budú sa na Vás vzťahovať tieto lehoty:

dožiadame druhú krajinu, aby prevzala zodpovednosť za preskúmanie žiadosti, do 1 mesiaca od podania Vašej žiadosti o azyl,

krajina, ktorej sme zaslali dožiadanie, musí odpovedať do 2 týždňov od prijatia dožiadania,

Vaše odovzdanie by sa malo uskutočniť do 6 týždňov odo dňa akceptovania dožiadania zo strany krajiny zodpovednej za preskúmanie žiadosti. V prípade, že rozhodnutie o odovzdaní napadnete, bude sa počítať 6 týždňov odo dňa, kedy orgány, súd alebo tribunál rozhodnú, že je pre Vás bezpečné, aby Vás poslali do krajiny zodpovednej za preskúmanie žiadosti, pokým sa bude posudzovať Vaše odvolanie.

Pokiaľ nedodržíme lehoty na zaslanie dožiadania alebo na uskutočnenie Vášho odovzdania, Vaše zaistenie na účely odovzdania podľa dublinského nariadenia sa skončí. V takom prípade sa uplatnia štandardné lehoty uvedené vyššie.

Čo sa stane s osobnými údajmi, ktoré poskytnem? Ako mám vedieť, že nebudú zneužité?

Orgány krajín dublinského nariadenia si môžu vymieňať údaje, ktoré im poskytnete počas dublinského postupu, len na účely plnenia svojich povinností podľa dublinského nariadenia a nariadenia Eurodac. V priebehu celého dublinského postupu máte právo na ochranu všetkých osobných údajov a informácií, ktoré poskytnete o sebe, svojej rodinnej situácii, atď. Vaše údaje sa smú použiť iba na účely vymedzené v právnych predpisoch.

Budete mať právo prístupu:

k údajom, ktoré sa Vás týkajú. Máte právo požadovať, aby sa takéto údaje vrátane údajov z databázy Eurodac opravili v prípade, že sú nesprávne, alebo aby sa vymazali, pokiaľ boli spracované v rozpore s právnymi predpismi,

k informáciám, ktoré objasňujú, ako požiadať o opravu alebo vymazanie Vašich údajov vrátane údajov z databázy Eurodac. Medzi tieto informácie patria aj kontaktné údaje príslušných orgánov zodpovedných za dublinský postup, ktorý sa na Vás vzťahuje, a vnútroštátnych orgánov na ochranu údajov, ktoré majú na starosti žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.

PRÍLOHA XI

INFORMÁCIE PRE DETI BEZ SPRIEVODU, KTORÉ ŽIADAJÚ O MEDZINÁRODNÚ OCHRANU PODĽA ČLÁNKU 4 NARIADENIA (EÚ) č. 604/2013  (13)

Dali sme Vám tento informačný materiál, pretože ste sa vyjadrili, že potrebujete ochranu, a povedali ste nám, že máte menej ako 18 rokov. Pokiaľ máte menej ako 18 rokov, ste pokladaný(-á) za dieťa. Aj orgány budú o Vás hovoriť ako o „maloletej osobe“, čo znamená to isté ako dieťa. „Orgány“ sú ľudia zodpovední za prijatie rozhodnutia o Vašej žiadosti o ochranu.

Pokiaľ tu hľadáte ochranu, pretože vo Vašej krajine pôvodu ste sa báli, nazývame to „žiadosť o azyl“. Azyl je miesto, kde Vám poskytnú ochranu a budete v bezpečí.

Ak orgánom podáte formálnu žiadosť, v ktorej žiadate o azyl, podľa právnych predpisov sa to nazýva „žiadosť o medzinárodnú ochranu“. Osoba, ktorá žiada o ochranu, je „žiadateľ“. Ľudia Vás budú občas nazývať „žiadateľ o azyl“.

Vaši rodičia by mali byť s Vami, ale ak nie sú, alebo ak ste boli od nich počas cesty odlúčený(-á), ste „maloletou osobou bez sprievodu“.

V TOMTO PRÍPADE VÁM POSKYTNEME „ZÁSTUPCU“, KTORÝ JE DOSPELÝ A POMÔŽE VÁM V PRIEBEHU KONANIA. POMÔŽE VÁM S VAŠOU ŽIADOSŤOU A MÔŽE VÁS SPREVÁDZAŤ, KEĎ BUDETE MUSIEŤ HOVORIŤ S ORGÁNMI. SO SVOJÍM ZÁSTUPCOM MÔŽETE HOVORIŤ O SVOJICH PROBLÉMOCH A OBAVÁCH. VÁŠ ZÁSTUPCA JE TU PRETO, ABY ZAISTIL, ABY SA DO ÚVAHY BRALI V PRVOM RADE VÁŠ NAJLEPŠÍ ZÁUJEM, TO ZNAMENÁ, ŽE SA BUDE PRIHLIADAŤ NA VAŠE POTREBY, BEZPEČNOSŤ, BLAHO, SOCIÁLNY ROZVOJ A VAŠE NÁZORY. VÁŠ ZÁSTUPCA BUDE OKREM TOHO VENOVAŤ POZORNOSŤ MOŽNOSTI DOSIAHNUŤ ZLÚČENIE RODINY.

AK NIEČOMU NEROZUMIETE, POŽIADAJTE SVOJHO ZÁSTUPCU ALEBO NAŠE ORGÁNY, ABY VÁM POMOHLI!

AJ KEĎ STE O AZYL POŽIADALI V TEJTO KRAJINE, JE MOŽNÉ, ŽE VAŠU ŽIADOSŤ O OCHRANU BUDE MUSIEŤ PRESKÚMAŤ INÁ KRAJINA.

Za posúdenie Vašej žiadosti o ochranu môže byť zodpovedná iba jedna krajina. Stanovuje sa to v právnom predpise, ktorý sa nazýva „dublinské nariadenie“. V tomto právnom predpise sa od nás vyžaduje, aby sme určili, či sme za preskúmanie Vašej žiadosti zodpovední my alebo či je za jej preskúmanie zodpovedná iná krajina – nazývame to „dublinský postup“.

Tento právny predpis sa uplatňuje v zemepisnej oblasti, ktorú tvorí 32 krajín (14). Na účely tohto informačného materiálu sa týchto 32 krajín nazýva „krajiny dublinského nariadenia“.

NEUTEKAJTE PRED ORGÁNMI ALEBO DO INEJ KRAJINY DUBLINSKÉHO NARIADENIA. NIEKTORÍ ĽUDIA VÁM MOŽNO POVEDIA, ŽE JE TO NAJLEPŠIE, ČO MÔŽETE UROBIŤ. AK VÁM NIEKTO POVIE, ABY STE UTIEKLI ALEBO ABY STE ODIŠLI S TOUTO OSOBOU, BEZODKLADNE TO POVEDZTE SVOJMU ZÁSTUPCOVI ALEBO ŠTÁTNYM ORGÁNOM.

ČO NAJSKÔR INFORMUJTE ŠTÁTNE ORGÁNY, AK:

ste sám(sama) a myslíte si, že Vaša matka, otec, brat alebo setra, teta  (15), strýko  (16), stará mama alebo starý otec by sa mohli nachádzať v jednej z 32 krajín dublinského nariadenia,

ak áno, chcete alebo nechcete žiť s nimi,

cestovali ste do tejto krajiny s niekým iným a ak áno, s kým,

už ste boli v jednej z uvedených 32 krajín dublinského nariadenia,

odobrali Vám odtlačky prstov v inej krajine dublinského nariadenia: odtlačky prstov sú zobrazenia línií Vašich prstov, ktoré pomôžu pri zisťovaní Vašej totožnosti,

už ste požiadali o azyl v inej krajine dublinského nariadenia.

JE VEĽMI DÔLEŽITÉ, ABY STE SPOLUPRACOVALI SO ŠTÁTNYMI ORGÁNMI A ABY STE IM VŽDY HOVORILI PRAVDU.

Dublinský systém Vám môže pomôcť v prípade, že Vás v čase podania žiadosti o ochranu nesprevádza rodič.

Ak budeme mať o Vašich rodičoch alebo príbuzných dostatok informácii, budeme ich hľadať v krajinách dublinského nariadenia. Ak sa nám podarí Vašich rodičov alebo príbuzných nájsť, pokúsime sa, aby došlo k zlúčeniu s nimi v krajine, kde sa nachádzajú. Tá krajina bude potom zodpovedná za preskúmanie Vašej žiadosti o ochranu.

Ak ste sám(sama) a nemáte iného rodinného príslušníka alebo príbuzného v inej krajine dublinského nariadenia, je veľmi pravdepodobné, že Vaša žiadosť bude preskúmaná v tejto krajine.

Môžeme tiež rozhodnúť, že Vašu žiadosť preskúmame v tejto krajine napriek tomu, že podľa právnych predpisov môže byť za preskúmanie žiadosti zodpovedná iná krajina. Môžeme to urobiť z humanitárnych, rodinných alebo kultúrnych dôvodov.

Počas tohto postupu budeme vždy konať vo Vašom najlepšom záujme a nepošleme Vás do krajiny, kde je preukázané, že by mohlo dochádzať k porušovaniu Vašich ľudských práv.

Čo to znamená, že musíme vždy konať vo Vašom najlepšom záujme? Znamená to, že budeme musieť:

zistiť, či je možné zlúčiť Vás s Vašou rodinou v tej istej krajine,

ubezpečiť sa, že budete v bezpečí a chránený(-á), predovšetkým pred ľuďmi, ktorí by s Vami mohli zle zaobchádzať alebo Vám ublížiť,

ubezpečiť sa, že môžete vyrastať v bezpečí a zdraví, že máte čo jesť, máte kde bývať a že sú pokryté potreby týkajúce sa Vášho sociálneho rozvoja,

brať do úvahy Vaše názory – napríklad na to, či by ste chceli zostať s niektorým príbuzným alebo nie.

VÁŠ VEK

Osoby staršie ako 18 rokov sú „dospelí“. Správame sa k nim inak ako k deťom alebo mladistvým („maloletým osobám“).

Uveďte, prosím, pravdivo koľko máte rokov.

Pokiaľ máte pri sebe nejaký doklad, ktorý preukazuje Váš vek, ukážte ho orgánom. V prípade, že orgány spochybnia Váš vek, je možné, že Vás bude chcieť vyšetriť lekár, aby zistil, či ste mladší(-ia) alebo starší(-ia) ako 18 rokov. Skôr, než sa zdravotná prehliadka uskutoční, Vy a/alebo Váš zástupca s ňou musíte najprv súhlasiť.

V NASLEDUJÚCICH RIADKOCH SA POKÚSIME ZODPOVEDAŤ NAJČASTEJŠIE OTÁZKY, KTORÉ MÔŽETE MAŤ V SÚVISLOSTI S DUBLINSKÝM POSTUPOM, AKO VÁM MÔŽE POMÔCŤ A ČO BY STE MALI OČAKÁVAŤ, ŽE SA ĎALEJ STANE:

ODTLAČKY PRSTOV – Čo je to? Prečo sa odoberajú?

Ak žiadate o azyl a máte 14 alebo viac rokov, odoberie sa obraz línií Vašich prstov (nazýva sa „odtlačok prsta“) a zašle sa do databázy odtlačkov prstov s názvom „Eurodac“. Pri tomto postupe musíte spolupracovať – všetci ľudia, ktorí žiadajú o azyl, sú podľa zákona povinní nechať si odobrať odtlačky prstov.

Vaše odtlačky prstov môžu byť v určitej chvíli preverené, aby sa zistilo, či ste už niekedy žiadali o azyl alebo či Vám už predtým boli odobraté odtlačky prstov na hraniciach. Ak sa zistí, že ste už požiadali o azyl v inej krajine dublinského nariadenia, môžu Vás do tejto krajiny poslať, pokiaľ je presun do tejto krajiny vo Vašom najlepšom záujme. Táto krajina bude potom zodpovedná za preskúmanie Vašej žiadosti o medzinárodnú ochranu.

Vaše odtlačky prstov budú uložené 10 rokov. Po 10 rokoch sa z databázy automaticky vymažú. Ak so svojou žiadosťou o azyl uspejete, Vaše odtlačky prstov zostanú v databáze, až kým sa automaticky nevymažú. Ak sa neskôr stanete občanom krajiny dublinského nariadenia, Vaše odtlačky prstov sa vymažú. V databáze Eurodac sa uložia iba Vaše odtlačky a údaj o Vašom pohlaví. Vaše meno, fotografia, dátum narodenia a štátna príslušnosť sa nezašlú do databázy Eurodac, ani sa v nej nebudú uchovávať. Tieto údaje sa však môžu uchovávať v našej vnútroštátnej databáze. Údaje uložené v systéme Eurodac sa neposkytnú žiadnej ďalšej krajine ani organizácii mimo krajín dublinského nariadenia.

Od 20. júla 2015 môžu byť Vaše odtlačky prstov vyhľadávané v systéme orgánmi, ako je polícia a Európsky policajný úrad (Europol), ktoré môžu požiadať o prístup do databázy Eurodac na účely predchádzania, odhaľovania a vyšetrovania závažnej trestnej činnosti a terorizmu.

Ktoré informácie o Vašej situácií by ste mali štátnym orgánom bezpodmienečne poskytnúť?

Je pravdepodobné, že absolvujete pohovor, aby bolo možné určiť, ktorá krajina bude zodpovedná za preskúmanie Vašej žiadosti o azyl. Pri tomto pohovore Vám naše štátne orgány objasnia „dublinský postup“ a pokúsia sa zistiť, či je možné dosiahnuť Vaše zlúčenie s rodinou v inej krajine dublinského nariadenia.

Ak viete, že sa Vaši rodičia, súrodenci alebo príbuzní nachádzajú v inej krajine dublinského nariadenia, nezabudnite to spomenúť osobe, ktorá s Vami vedie pohovor. Poskytnite čo najviac informácií, aby ste nám pomohli nájsť Vašu rodinu – mená, adresy, telefónne čísla atď.

Počas pohovoru sa Vás tiež môžu spýtať, či ste už boli v iných krajinách dublinského nariadenia. Prosím, povedzte pravdu.

Váš zástupca Vás môže sprevádzať na pohovor, pomôcť Vám, byť Vám oporou a urobiť, čo je pre Vás najlepšie. Ak máte dôvody, prečo nechcete, aby tam Váš zástupca bol s Vami, mali by ste ich oznámiť štátnym orgánom.

NA ZAČIATKU POHOVORU VÁM OSOBA, KTORÁ BUDE VIESŤ POHOVOR, A VÁŠ ZÁSTUPCA VYSVETLIA POSTUPY A OBOZNÁMIA VÁS Z VAŠIMI PRÁVAMI. POKIAĽ NEBUDETE NIEČOMU ROZUMIEŤ ALEBO BUDETE MAŤ ĎALŠIE OTÁZKY, OPÝTAJTE SA ICH!

Pohovor patrí medzi Vaše práva a je dôležitou súčasťou Vašej žiadosti.

Pohovor sa uskutoční v jazyku, ktorému rozumiete. Môžete požiadať o tlmočníka, ktorý Vám pomôže komunikovať v prípade, že nerozumiete použitému jazyku. Tlmočník musí tlmočiť iba to, čo hovoríte Vy a osoba, ktorá vedie pohovor. Tlmočník nesmie pridávať svoje osobné názory. Ak máte problémy s porozumením tlmočníkovi, musíte nám to oznámiť a/alebo sa obrátiť na Vášho zástupcu.

Pohovor bude dôverný. Znamená to, že informácie, ktoré poskytnete, ani informácia, že ste požiadali o azyl, nebudú zaslané osobám alebo orgánom vo Vašej krajine pôvodu, ktoré by mohli nejakým spôsobom ublížiť Vám alebo Vašim rodinným príslušníkom, ktorí sa stále nachádzajú vo Vašej krajine pôvodu.

JE DÔLEŽITÉ, ABY STE VY A VÁŠ ZÁSTUPCA POZNALI LEHOTY PLATNÉ V RÁMCI DUBLINSKÉHO POSTUPU!

Prečítajte si odpovede, ktoré uvádzame nižšie.

Ako dlho potrvá, kým sa dozviete, či musíte ísť do inej krajiny, alebo môžete zostať tu?

Čo sa stane, ak sa zistí, že za preskúmanie Vašej žiadosti je zodpovedná iná krajina?

Ak je toto Vaša prvá žiadosť o azyl v krajine dublinského nariadenia, pošleme Vás do inej krajiny, pretože sa v nej nachádza Vaša matka, otec, brat, sestra, teta, strýko, starý otec alebo stará mama a vy sa tam s ním/ňou/nimi stretnete a zostanete spolu počas preskúmania Vašej žiadosti o azyl.  (17)

Ak ste v minulosti nepožiadali o azyl tu, ale v inej krajine dublinského nariadenia, môžete byť poslaný(-á) späť do tej krajiny, aby tamojšie orgány mohli preskúmať Vašu žiadosť o azyl.  (18)
V oboch prípadoch môže trvať až päť mesiacov, kým sa prijme rozhodnutie o Vašom odovzdaní do inej krajiny – buď od chvíle, kedy ste požiadali o azyl alebo od chvíle, kedy sme sa dozvedeli o tom, že ste požiadali o medzinárodnú ochranu v inej krajine dublinského nariadenia. Orgány Vás o rozhodnutí budú informovať čo najskôr po jeho prijatí.

Ak ste o azyl nepožiadali v tejto krajine a Vašu predchádzajúcu žiadosť o azyl v inej krajine po jej úplnom preskúmaní zamietli, musíme buď dožiadať príslušnú inú krajinu, aby Vás prijala späť, alebo Vás vrátiť do krajiny pôvodu resp. do krajiny, kde máte trvalý pobyt, alebo do bezpečnej tretej krajiny.

Pokiaľ rozhodneme, že za preskúmanie Vašej žiadosti o azyl je zodpovedná iná krajina – v prípade, že táto krajina, ktorá bola dožiadaná o prevzatie zodpovednosti, s prevzatím súhlasí – budeme Vás oficiálne informovať o skutočnosti, že nebudeme skúmať Vašu žiadosť o medzinárodnú ochranu a namiesto toho Vás odovzdáme do krajiny zodpovednej za jej preskúmanie.

Vaše odovzdanie sa uskutoční do šiestich mesiacov od okamihu, keď príslušná krajina akceptovala zodpovednosť za Vás, alebo od konečného rozhodnutia o odvolaní alebo preskúmaní v prípade, že ste nesúhlasili a rozhodli sa napadnúť toto rozhodnutie (pozri oddiel nižšie, ktorý vysvetľuje, čo to znamená!). Táto lehota sa môže predĺžiť na jeden rok, pokiaľ Vás uväznia, alebo až na 18 mesiacov, pokiaľ utečiete.

Čo sa stane, ak nechcete ísť do inej krajiny?

POROZPRÁVAJTE SA O TOM SO SVOJÍM ZÁSTUPCOM!

Ak rozhodneme, že by ste mali odísť do inej krajiny, aby Vaša žiadosť bola preskúmaná tam, a vy s tým nebudete súhlasiť, máte možnosť napadnúť rozhodnutie o odovzdaní. Nazývame to „odvolanie“ alebo „preskúmanie“.

Keď od orgánov dostanete rozhodnutie, budete mať [x dní  (19)] na podanie odvolania na [odvolací orgán  (20)]. Je veľmi dôležité, aby ste rozhodnutie napadli v uvedenej lehote. Váš zástupca by Vám s tým mal pomôcť.

Kým sa Vaše odvolanie alebo preskúmanie neposúdi, môžete zostať v tejto krajine. Alebo  (21)

Vaše odovzdanie bude odložené o [y dní  (22)], kým súd alebo tribunál neprijme rozhodnutie o tom, či je pre Vás bezpečné zostať v krajine zodpovednej za preskúmanie žiadosti počas posudzovania Vášho odvolania. Alebo

Máte [y dní  (23)] na to, aby ste požiadali o odloženie odovzdania, kým sa neposúdi Vaše odvolanie. Súd alebo tribunál v krátkom čase rozhodne o tejto žiadosti. Ak odloženie zamietne, oznámia Vám dôvody rozhodnutia.

Na zadnej strane tohto informačného materiálu sú uvedené informácie o tom, na ktorý orgán sa treba obrátiť, ak sa chcete odvolať proti rozhodnutiu v tejto krajine.

Počas „odvolacieho“ konania budete mať prístup k právnej pomoci a v prípade potreby aj k jazykovej pomoci od tlmočníka alebo prekladateľa. Môžete požiadať o bezplatné poskytnutie tejto pomoci, ak na ňu nemáte peniaze. Na zadnej strane tohto informačného materiálu sú uvedené kontaktné údaje organizácií, ktoré poskytujú právnu pomoc a ktoré Vám môžu pomôcť s Vaším odvolaním.

ZAISTENIE

O ľuďoch, ktorí nemôžu slobodne cestovať tam, kam chcú, a sú umiestnení v uzavretej budove, ktorú nemôžu opustiť, hovoríme, že sú „zaistení“.

Ak ste maloletou osobou bez sprievodu, môžete byť ubytovaný(-á) na mieste, kde platia pravidlá ako napríklad, že v noci, alebo ak je vonku tma, musíte zostať vnútri, alebo že musíte oznámiť osobám, ktoré sa o Vás starajú, že idete von, a povedať im čas svojho návratu. Týmito pravidlami sa má zaručiť Vaša bezpečnosť. Neznamená to, že ste zaistený(-á).

DETI NEZAISŤUJEME TAKMER NIKDY!

Ste zaistený(-á)? Ak si nie ste istý(-á), či ste zaistený(-á), čo najskôr sa, prosím, opýtajte orgánov, svojho zástupcu alebo právneho poradcu (24). Môžete s nimi potom hovoriť o svojej situácii a, pokiaľ ste zaistený(-á), o možnosti napadnúť rozhodnutie o zaistení!

Existuje riziko, že budete počas dublinského postupu zaistený(-á). Väčšinou sa to stáva v prípadoch, keď štátne orgány neveria, že máte menej než 18 rokov, a obávajú sa, že by ste mohli utiecť alebo sa pred nimi skryť, pretože sa obávate, že Vás pošlú do inej krajiny.

Máte právo, aby Vás písomne informovali o dôvodoch Vášho zaistenia a o tom, ako napadnúť príkaz na zaistenie. Máte tiež právo na právnu pomoc v prípade, že chcete napadnúť príkaz na zaistenie, takže ak ste nespokojný(-á) so svojou situáciou, porozprávajte sa so svojím zástupcom alebo právnym poradcom.

Ak Vás počas dublinského postupu zaistia, uplatňujú sa vo Vašom prípade tieto lehoty pre postup: do jedného mesiaca od podania Vašej žiadosti o azyl budeme musieť dožiadať inú krajinu, aby za Vás prevzala zodpovednosť. Dožiadaná krajina by mala odpovedať do dvoch týždňov. Ak zostanete v zaistení, Vaše odovzdanie by sa malo uskutočniť do šiestich týždňov odo dňa, kedy krajina zodpovedná za preskúmanie akceptuje dožiadanie.

Ak sa počas Vášho zaistenia rozhodnete napadnúť rozhodnutie o odovzdaní, štátne orgány nie sú povinné odovzdať Vás do šiestich týždňov. Štátne orgány Vás potom budú informovať o Vašich možnostiach.

V prípade, že štátne orgány nedodržia lehoty na dožiadanie inej krajiny, aby za Vás prevzala zodpovednosť, alebo neuskutočnia odovzdanie včas, Vaše zaistenie na účely odovzdania podľa dublinského nariadenia sa ukončí. V takom prípade platia štandardné lehoty uvedené v oddiele „Čo sa stane, ak sa zistí, že za preskúmanie Vašej žiadosti je zodpovedná iná krajina?“

Aké máte práva v období, počas ktorého rozhodujeme, kto je za Vás zodpovedný?

Máte právo zostať v tejto krajine, ak sme za preskúmanie Vašej žiadosti o azyl zodpovední my, alebo, ak je za preskúmanie zodpovedná iná krajina, kým do tejto krajiny nebudete odovzdaný(-á). V prípade, že je za preskúmanie Vašej žiadosti o azyl zodpovedná krajina, v ktorej sa práve nachádzate, máte právo zostať v nej prinajmenšom dovtedy, kým sa neprijme prvé rozhodnutie o Vašej žiadosti o azyl. Okrem toho máte právo využívať materiálne podmienky prijímania, napr. ubytovanie, stravu atď., ako aj základnú zdravotnú starostlivosť a pohotovostnú lekársku pomoc. Máte tiež právo navštevovať školu.

Dostanete príležitosť poskytnúť nám informácie o svojej situácii a pobyte Vašich rodinných príslušníkov na území krajín dublinského nariadenia ústne a/alebo písomne a môžete pri tom používať svoj materinský jazyk alebo iný jazyk, ktorý dobre ovládate, (alebo môžete – v prípade potreby – mať tlmočníka). Dostanete tiež písomnú kópiu rozhodnutia o Vašom odovzdaní do inej krajiny. Navyše máte právo obrátiť sa na nás s žiadosťou o viac informácií a/alebo kontaktovať Úrad Vysokého komisára Organizácie spojených národov pre utečencov (UNHCR) v tejto krajine.

Váš zástupca a štátne úrady Vám podrobnejšie vysvetlia, aké máte práva!

Čo sa stane s osobnými údajmi, ktoré poskytnete? Ako máte vedieť, že nebudú použité na nesprávne účely?

Orgány krajín dublinského nariadenia si môžu vymieňať údaje, ktoré im poskytnete počas dublinského postupu, len na účely plnenia svojich povinností podľa dublinského nariadenia.

Budete mať právo prístupu:

k údajom, ktoré sa Vás týkajú. Máte právo požadovať, aby sa takéto údaje opravili v prípade, že nie sú správne alebo pravdivé, alebo aby sa vymazali, pokiaľ boli nezákonne spracované,

k informáciám, ktoré objasňujú, ako požiadať o opravu alebo vymazanie Vašich údajov, a ku kontaktným údajom príslušných orgánov zodpovedných za dublinský postup, ktorý sa na Vás vzťahuje, a kontaktným údajom vnútroštátnych orgánov na ochranu údajov, ktoré majú na starosti žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.

KAM SA MÔŽETE OBRÁTIŤ O POMOC? (uveďte informácie pre daný členský štát, predovšetkým:)

adresa a kontaktné údaje azylového orgánu,

názov, adresa a kontaktné údaje organizácií, ktoré zabezpečujú zastupovanie maloletých osôb bez sprievodu,

adresa a kontaktné údaje vnútroštátneho orgánu zodpovedného za ochranu detí,

adresa a kontaktné údaje orgánu zodpovedného za vykonávanie dublinského postupu,

údaje o vnútroštátnom dozornom orgáne,

totožnosť kontrolóra Eurodac a jeho zástupcu,

kontaktné údaje úradu kontrolóra,

Červený kríž a jeho úloha,

kontaktné údaje miestneho orgánu UNHCR (ak existuje) a jeho úloha,

kontaktné údaje poskytovateľov právnej pomoci/organizácií pomáhajúcich utečencom/deťom,

kontaktné údaje Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) a jej úloha.

PRÍLOHA XII

INFORMÁCIE PRE ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN ALEBO OSOBY BEZ ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI ZADRŽANÉ V SÚVISLOSTI S NEZÁKONNÝM PREKROČENÍM VONKAJŠÍCH HRANÍC PODĽA ČLÁNKU 29 ODS. 3 NARIADENIA (EÚ) č. 603/2013

Ak máte 14 alebo viac rokov a boli ste zadržaný(-á) v súvislosti s nezákonným prekročením vonkajších hraníc, budú Vám odobraté odtlačky prstov a odoslané do databázy odtlačkov prstov s názvom Eurodac. Pri tomto postupe musíte spolupracovať – zákon Vám ukladá povinnosť nechať si odobrať odtlačky prstov.

Pokiaľ kvalita Vašich odtlačkov prstov nebude dobrá, vrátane prípadu, že ste si úmyselne poškodili prsty, môžu Vám byť odtlačky prstov odobraté v budúcnosti opäť.

Ak budete niekedy v budúcnosti opäť žiadať o azyl, odtlačky prstov Vám budú odobraté znova. Ak požiadate o azyl v inej krajine, než bola krajina, v ktorej Vám boli prvýkrát odobraté odtlačky prstov, môžete byť poslaný(-á) späť do tejto prvej krajiny, v ktorej Vám boli odobraté odtlačky prstov.

Vaše údaje o odtlačkoch prstov budú uložené 18 mesiacov – po 18 mesiacoch budú automaticky vymazané z databázy. Iba Vaše odtlačky prstov a údaj o Vašom pohlaví zostanú uložené v systéme Eurodac – Vaše údaje ako meno, fotografia, dátum narodenia a štátna príslušnosť nie sú odoslané do databázy ani uložené.

Kedykoľvek v budúcnosti môžete krajinu, ktorá odoberá Vaše odtlačky prstov, požiadať o údaje týkajúce sa Vás, ktoré sú zaznamenané v systéme Eurodac. Môžete požiadať, aby boli údaje opravené alebo vymazané – mali by byť vymazané napríklad vtedy, ak sa stanete občanom EÚ alebo pridruženej krajiny alebo ak dostanete povolenie na pobyt v jednej z týchto krajín a nežiadali ste o azyl.

Systém Eurodac prevádzkuje agentúra Európskej únie, ktorá sa nazýva eu-LISA. Vaše údaje sa môžu použiť iba na účely vymedzené v právnych predpisoch. Vaše údaje sa dostanú iba do centrálneho systému Eurodac. Ak budete v budúcnosti žiadať o azyl v inej krajine EÚ alebo pridruženej krajine (25), Vaše odtlačky prstov budú odoslané do tejto krajiny na overenie. Údaje uložené v systéme Eurodac sa neposkytnú žiadnej inej krajine alebo organizácii mimo EÚ a pridružených krajín.

Od 20. júla 2015 môžu byť Vaše odtlačky prstov vyhľadávané v systéme orgánmi, ako je polícia a Európsky policajný úrad (Europol), ktoré môžu požiadať o prístup do databázy Eurodac na účely predchádzania, odhaľovania a vyšetrovania závažnej trestnej činnosti a terorizmu.

Kontaktné informácie (uveďte informácie pre daný členský štát)

totožnosť kontrolóra Eurodac a jeho zástupcu,

kontaktné údaje kontrolóra,

údaje o vnútroštátnom dozornom orgáne (ochrana údajov).

PRÍLOHA XIII

INFORMÁCIE PRE ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN ALEBO OSOBY BEZ ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI S NEOPRÁVNENÝM POBYTOM V NIEKTOROM Z ČLENSKÝCH ŠTÁTOV PODĽA ČLÁNKU 29 ODS. 3 NARIADENIA (EÚ) č. 603/2013

Pokiaľ neoprávnene pobývate v „krajine dublinského nariadenia“ (26), orgány Vám môžu odobrať odtlačky prstov a odoslať ich do databázy odtlačkov prstov s názvom Eurodac. Cieľom je len zistiť, či ste už predtým žiadali o azyl. Vaše údaje o odtlačkoch prstov nebudú uložené v databáze Eurodac, ale ak ste predtým žiadali o azyl v inej krajine, môžete byť poslaný(-á) späť do tejto krajiny.

Pokiaľ kvalita Vašich odtlačkov prstov nebude dobrá, vrátane prípadu, že ste si zámerne poškodili prsty, môžu Vám byť odtlačky prstov odobraté v budúcnosti opäť.

Systém Eurodac prevádzkuje agentúra Európskej únie, ktorá sa nazýva eu-LISA. Vaše údaje sa môžu použiť iba na účely vymedzené v právnych predpisoch. Vaše údaje sa dostanú iba do centrálneho systému Eurodac. Ak budete v budúcnosti žiadať o azyl v inej dublinskej krajine, odtlačky prstov Vám budú odobraté opäť a odoslané do systému Eurodac. Údaje uložené v systéme Eurodac sa neposkytnú žiadnej inej krajine alebo organizácii mimo EÚ a pridružených krajín.

Kontaktné informácie (uveďte informácie pre daný členský štát)

totožnosť kontrolóra Eurodac a jeho zástupcu,

kontaktné údaje kontrolóra,

údaje o vnútroštátnom dozornom orgáne (ochrana údajov).

Ak sa naše orgány domnievajú, že ste sa možno uchádzali o medzinárodnú ochranu v inej krajine, ktorá môže byť zodpovedná za posúdenie tejto žiadosti, dostanete podrobnejšie informácie o postupe, ktorý bude nasledovať, a o tom, ako sa tento postup dotýka Vás a Vašich práv. (27)

(1)  K týmto indikatívnym dôkazom musí byť vždy priložená položka dostatočného dôkazu, ako sa uvádza v zozname A.

(2)  Tento informačný materiál slúži iba na informačné účely. Jeho cieľom je poskytnúť žiadateľom o medzinárodnú ochranu relevantné informácie týkajúce sa dublinského postupu. Nie sú v ňom obsiahnuté a ani ním nevznikajú práva ani právne povinnosti. Práva a povinnosti štátov a osôb podľa dublinského postupu sú stanovené v nariadení (EÚ) č. 604/2013.

(3)  Medzi krajiny dublinského nariadenia patrí 28 krajín Európskej únie (Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, Taliansko) a 4 krajiny „pridružené“ k dublinskému nariadeniu (Nórsko, Island, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko).

(4)  Poskytnutými informáciami sú informácie uvedené v časti B tejto prílohy.

(5)  Tento informačný materiál slúži iba na informačné účely. Jeho cieľom je poskytnúť žiadateľom o medzinárodnú ochranu relevantné informácie týkajúce sa dublinského postupu. Nie sú v ňom obsiahnuté a ani ním nevznikajú práva ani právne povinnosti. Práva a povinnosti štátov a osôb podľa dublinského postupu sú stanovené v nariadení (EÚ) č. 604/2013.

(6)  Viac informácií o databáze Eurodac nájdete v časti A v oddiele „Prečo sa požaduje odobratie mojich odtlačkov prstov?“.

(7)  Tento odsek sa nenachádza v osobitnom informačnom materiáli pre členské štáty, ktoré sa nezúčastňujú na uplatňovaní smernice o návrate.

(8)  Doplní každý členský štát podľa špecifických ustanovení vnútroštátneho práva.

(9)  Doplní každý členský štát.

(10)  Jedna z troch možností, ktorú musí zvoliť každý členský štát v závislosti od jeho výberu účinného systému nápravných opatrení.

(11)  Doplní každý členský štát podľa špecifických ustanovení vnútroštátneho práva.

(12)  Doplní každý členský štát podľa špecifických ustanovení vnútroštátneho práva.

(13)  Tento informačný materiál slúži iba na informačné účely. Jeho cieľom je poskytnúť žiadateľom o medzinárodnú ochranu relevantné informácie týkajúce sa dublinského postupu. Nie sú v ňom obsiahnuté a ani ním nevznikajú práva ani právne povinnosti. Práva a povinnosti štátov a osôb podľa dublinského postupu sú stanovené v nariadení (EÚ) č. 604/2013.

(14)  Medzi krajiny dublinského nariadenia patrí 28 krajín Európskej únie (Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, Taliansko) a 4 krajiny „pridružené“ k dublinskému nariadeniu (Nórsko, Island, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko).

(15)  Sestra Vašej matky alebo Vášho otca.

(16)  Brat Vašej matky alebo Vášho otca.

(17)  Ľudia to môžu nazývať „prevzatie“.

(18)  Ľudia to môžu nazývať „prijatie späť“.

(19)  Doplní každý členský štát podľa špecifických ustanovení vnútroštátneho práva

(20)  Doplní každý členský štát.

(21)  Jedna z troch možností, ktorú musí zvoliť každý členský štát v závislosti od jeho výberu účinného systému nápravných opatrení.

(22)  Doplní každý členský štát podľa špecifických ustanovení vnútroštátneho práva.

(23)  Doplní každý členský štát podľa špecifických ustanovení vnútroštátneho práva

(24)  Osoba, ktorú orgány uznajú ako osobu zastupujúcu Vaše záujmy pred zákonom. Váš zástupca a/alebo orgány by Vám mali poskytnúť radu, či takúto osobu potrebujete, ale môžete ich tiež požiadať, aby ho poverili vo Vašom mene. Na zadnej strane tohto informačného materiálu sú uvedené organizácie, ktoré Vám môžu poskytnúť právneho zástupcu.

(25)  Údaje o Vašich odtlačkoch prstov môžu byť – ak to právne predpisy umožňujú – poskytované v rámci 28 členských štátov EÚ a 4 pridružených krajín (Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska).

(26)  Vzťahuje sa na celú Európsku úniu (Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Českú republiku, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litvu, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Maltu, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko, Taliansko), ako aj na 4 krajiny pridružené k dublinskému nariadeniu (Nórsko, Island, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko).

(27)  Poskytnutými informáciami sú informácie uvedené v časti B prílohy X.


Top