Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1305R(01)

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013)

OJ L 130, 19.5.2016, p. 1–8 (DE, GA, LT)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 1–5 (DA, EN, HR, LV, MT, NL, RO)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 1–4 (CS, ET, SL)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 1–6 (BG, EL, IT, HU, SK, SV)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 1–12 (FR)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 1–7 (PT, FI)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 1–16 (ES)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 1–10 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1305/corrigendum/2016-05-19/oj

19.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 130/1


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005

( Úradný vestník Európskej únie L 347 z 20. decembra 2013 )

1.

Na strane 487 v odôvodnení 2:

namiesto:

„(2)

Politika rozvoja vidieka by mala ustanovená s cieľom sprevádzať a dopĺňať priame platby a trhové opatrenia …“

má byť:

„(2)

Politika rozvoja vidieka by mala byť ustanovená s cieľom sprevádzať a dopĺňať priame platby a trhové opatrenia …“.

2.

Na strane 491 v odôvodnení 20:

namiesto:

„… Uvedené opatrenie by sa malo vzťahovať na rozšírenie a zlepšenie lesných zdrojov prostredníctvom zalesňovania pôdy a vytvárania agrolesníckych systémov, v ktorých sa kombinujú systémy extenzívneho poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Malo by sa tiež vzťahovať na obnovu lesov poškodených požiarmi alebo inými prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a príslušné preventívne opatrenia; na investície do lesníckych technológií a spracovania, mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh s cieľom zlepšiť ekonomickú a environmentálnu výkonnosť správcov lesov; …“

má byť:

„… Uvedené opatrenie by sa malo vzťahovať na rozšírenie a zlepšenie lesných zdrojov prostredníctvom zalesňovania pôdy a vytvárania agrolesníckych systémov, v ktorých sa kombinujú systémy extenzívneho poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Malo by sa tiež vzťahovať na obnovu lesov poškodených požiarmi alebo inými prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a príslušné preventívne opatrenia; na investície do lesníckych technológií a spracovania, mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh s cieľom zlepšiť ekonomickú a environmentálnu výkonnosť podnikov obhospodarujúcich lesy; …“.

3.

Na strane 492 v odôvodnení 23:

namiesto:

„… Členské štáty by mali tiež zabezpečiť, aby platby poľnohospodárom neviedli k dvojitému financovaniu podľa tohto nariadenia i nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 (DP). …“

má byť:

„… Členské štáty by mali tiež zabezpečiť, aby platby poľnohospodárom neviedli k dvojitému financovaniu podľa tohto nariadenia i nariadenia (EÚ) č. 1307/2013. …“.

4.

Na strane 496 v odôvodnení 50:

namiesto:

„Riadiaci orgán by mal mať možnosť delegovať časť svojich povinností a zatiaľ čo si ponechá zodpovednosť za efektívnosť a správnosť riadenia.“

má byť:

„Riadiaci orgán by mal mať možnosť delegovať časť svojich povinností, zatiaľ čo si ponechá zodpovednosť za efektívnosť a správnosť riadenia.“

5.

Na strane 496 v odôvodnení 51:

namiesto:

„(51)

Každý program rozvoja vidieka by mal podliehať pravidelnému monitorovaniu jeho vykonávanie a pokrok v plnení stanovených cieľov.“

má byť:

„(51)

Každý program rozvoja vidieka by mal podliehať pravidelnému monitorovaniu jeho vykonávania a pokroku v plnení stanovených cieľov.“

6.

Na strane 497 v odôvodnení 61:

namiesto:

„… Malo by tiež zahŕňať: osobitné systémy Únie podľa článku 17 ods. 1 písm. a) a charakteristiky skupín výrobcov a druhov činností, na ktoré sa môže získavať podpora podľa článku 17 ods. 2, ako aj stanovenie podmienok na zabránenie narušeniu hospodárskej súťaže, na zabránenie diskriminácii výrobkov a na vylúčenie obchodných značiek z podpory.“

má byť:

„… Malo by tiež zahŕňať: osobitné systémy Únie podľa článku 16 ods. 1 písm. a) a charakteristiky skupín výrobcov a druhov činností, na ktoré sa môže získavať podpora podľa článku 16 ods. 2, ako aj stanovenie podmienok na zabránenie narušeniu hospodárskej súťaže, na zabránenie diskriminácii výrobkov a na vylúčenie obchodných značiek z podpory.“

7.

Na strane 501 v článku 5 druhom odseku druhej vete:

namiesto:

„Programy sa môžu zameriavať na menej ako šesť priorít, ak je to odôvodnené na základe analýzy situácie y hľadiska silných stránok, slabých stránok, príležitostí …“

má byť:

„Programy sa môžu zameriavať na menej ako šesť priorít, ak je to odôvodnené na základe analýzy situácie z hľadiska silných stránok, slabých stránok, príležitostí …“.

8.

Na strane 502 v článku 8 ods. 1 písm. l):

namiesto:

„l)

informácie o komplementárnosti s opatreniami financovanými inými nástrojmi spoločnej poľnohospodárskej politiky a z európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „ESI“);“

má byť:

„l)

informácie o komplementárnosti s opatreniami financovanými inými nástrojmi spoločnej poľnohospodárskej politiky a z európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“);“.

9.

Na strane 505 v článku 15 ods. 4 poslednom pododseku:

namiesto:

„Poradenstvo môže zahŕňať aj iné otázky, najmä informácie súvisiace so zmierňovaním zmeny klímy a adaptáciou na ňu, biodiverzitou a ochranou vôd, ak sa ustanovuje v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013, alebo otázky súvisiace s hospodársku a environmentálnou výkonnosťou poľnohospodárskeho podniku vrátane aspektov konkurencieschopnosti. …“

má byť:

„Poradenstvo môže zahŕňať aj iné otázky, najmä informácie súvisiace so zmierňovaním zmeny klímy a adaptáciou na ňu, biodiverzitou a ochranou vôd, ustanovené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1306/2013, alebo otázky súvisiace s hospodársku a environmentálnou výkonnosťou poľnohospodárskeho podniku vrátane aspektov konkurencieschopnosti. …“.

10.

Na strane 509 v článku 21 ods. 2:

namiesto:

„2.   Obmedzenia vlastníctva lesov ustanovené v článkoch 22 až 26 sa nevzťahujú na tropické ani subtropické lesy a zalesnené oblasti na území Azor, Madeiry, Kanárskych ostrovov, menších ostrovov v Egejskom mori v zmysle nariadenia Rady (EHS) č. 2019/93 (1) a francúzskych zámorských departmánov.

má byť:

„2.   Obmedzenia vlastníctva lesov ustanovené v článkoch 22 až 26 sa nevzťahujú na tropické ani subtropické lesy a zalesnené oblasti na území Azor, Madeiry, Kanárskych ostrovov, menších ostrovov v Egejskom mori v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013 (2) a francúzskych veľmi vzdialených regiónov.

11.

Na strane 510 v článku 26 ods. 1:

namiesto:

„1.   Podpora podľa článku 21 ods. 1 písm. e) sa poskytuje súkromným správcom lesov, obciam a ich združeniam a MSP na investície zvyšujúce lesohospodársky potenciál alebo na investície súvisiace so spracovaním a mobilizáciou lesníckych výrobkov, ktoré takýmto spôsobom získavajú pridanú hodnotu, a ich uvádzaním na trh. Na území Azor, Madeiry, Kanárskych ostrovov, menších ostrovov v Egejskom mori v zmysle nariadenia (EHS) č. 2019/93 a francúzskych zámorských departementov sa podpora môže poskytnúť aj podnikom, ktoré nie sú MSP.“

má byť:

„1.   Podpora podľa článku 21 ods. 1 písm. e) sa poskytuje súkromným správcom lesov, obciam a ich združeniam a MSP na investície zvyšujúce lesohospodársky potenciál alebo na investície súvisiace so spracovaním a mobilizáciou lesníckych výrobkov, ktoré takýmto spôsobom získavajú pridanú hodnotu, a ich uvádzaním na trh. Na území Azor, Madeiry, Kanárskych ostrovov, menších ostrovov v Egejskom mori v zmysle nariadenia (EÚ) č. 229/2013 a francúzskych veľmi vzdialených regiónov sa podpora môže poskytnúť aj podnikom, ktoré nie sú MSP.“

12.

Na strane 512 v článku 28 ods. 6 druhý pododsek:

namiesto:

„Pri výpočte platieb uvedených v prvom pododseku členské štáty odpočítajú sumu potrebnú na vylúčenie dvojitého financovania postupov podľa článku 43 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.“

má byť:

„Pri výpočte platieb uvedených v prvom pododseku členské štáty odpočítajú sumu potrebnú na vylúčenie dvojitého financovania postupov podľa článku 43 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.“

13.

Na strane 512 v článku 28 odsek 11:

namiesto:

„11.   V záujme zabezpečenia vylúčenia dvojitého financovania, ako sa uvádza v odseku 6 druhom pododseku, sa Komisia splnomocňuje prijímať delegované akty v súlade s článkom 83, ktorými stanoví metódu výpočtu, ktorá sa má použiť, a to aj v prípade rovnocenných opatrení podľa článku 43 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.“

má byť:

„11.   V záujme zabezpečenia vylúčenia dvojitého financovania, ako sa uvádza v odseku 6 druhom pododseku, sa Komisia splnomocňuje prijímať delegované akty v súlade s článkom 83, ktorými stanoví metódu výpočtu, ktorá sa má použiť, a to aj v prípade rovnocenných opatrení podľa článku 43 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.“

14.

Na strane 512 v článku 29 odsek 2:

namiesto:

„2.   Podpora sa udeľuje len na záväzky, ktoré presahujú rámec príslušných povinných noriem stanovených podľa kapitoly I hlavy VI nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, príslušných kritérií a minimálnych činností stanovených podľa článku 4 ods. 1 písm. c) bodov ii) a iii) nariadenia (EÚ) č. PD/2013, príslušných minimálnych požiadaviek pre používanie hnojív a prípravkov na ochranu rastlín a iných príslušných povinných požiadaviek stanovených vnútroštátnym právom. Všetky takéto požiadavky sa určia v programe.“

má byť:

„2.   Podpora sa udeľuje len na záväzky, ktoré presahujú rámec príslušných povinných noriem stanovených podľa kapitoly I hlavy VI nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, príslušných kritérií a minimálnych činností stanovených podľa článku 4 ods. 1 písm. c) bodov ii) a iii) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, príslušných minimálnych požiadaviek pre používanie hnojív a prípravkov na ochranu rastlín a iných príslušných povinných požiadaviek stanovených vnútroštátnym právom. Všetky takéto požiadavky sa určia v programe.“

15.

Na strane 513 v článku 31 ods. 1 druhom pododseku:

namiesto:

„Ďalšie náklady a strata príjmu sa vypočítajú v porovnaní s oblasťami, ktoré nie sú postihnuté prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami, pričom sa zohľadnia platby podľa hlavy III kapitoly 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.“

má byť:

„Ďalšie náklady a strata príjmu sa vypočítajú v porovnaní s oblasťami, ktoré nie sú postihnuté prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami, pričom sa zohľadnia platby podľa hlavy III kapitoly 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.“

16.

Na strane 515 v článku 32 ods. 4 poslednom pododseku:

namiesto:

„Odchylne od uvedeného sa prvý pododsek neuplatňuje na členské štáty, ktorých celé územie sa považovalo za oblasť čeliacu osobitným znevýhodneniam podľa nariadení (ES) č. 1698/2005 a (ES) č. 1257/1999.“

má byť:

„Odchylne od uvedeného sa druhý pododsek neuplatňuje na členské štáty, ktorých celé územie sa považovalo za oblasť čeliacu osobitným znevýhodneniam podľa nariadení (ES) č. 1698/2005 a (ES) č. 1257/1999.“

17.

Na strane 518 v článku 38 ods. 1 písm. c):

namiesto:

„c)

má jasné pravidlá pridelenia zodpovednosti za akékoľvek vzniknuté pohľadávky.“

má byť:

„c)

má jasné pravidlá pridelenia zodpovednosti za akékoľvek vzniknuté dlhy.“

18.

Na strane 525 v článku 54 ods. 3 v úvodných slovách:

namiesto:

„3.   Podpora EPFRV podľa článku 51 ods. 3 sa použije na:“

má byť:

„3.   Podpora EPFRV podľa článku 51 ods. 2 sa použije na:“.

19.

Na strane 526 v článku 58 ods. 5:

namiesto:

„5.   Finančné prostriedky, ktoré členský štát presunul podľa článku 14 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, sa odpočítajú od súm, ktoré sa danému členskému štátu pridelili v súlade s odsekom 4.“

má byť:

„5.   Finančné prostriedky, ktoré členský štát presunul podľa článku 14 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, sa odpočítajú od súm, ktoré sa danému členskému štátu pridelili v súlade s odsekom 4.“

20.

Na strane 527 v článku 59 ods. 3 prvom pododseku:

namiesto:

„3.   V programoch rozvoja vidieka sa stanoví jednotná miera príspevku EPFRV uplatniteľná na všetky opatrenia. Podľa potreby sa stanoví samostatná miera príspevku EPFRV pre menej rozvinuté regióny, najvzdialenejšie regióny a menšie ostrovy v Egejskom mori v zmysle nariadenia (EHS) č. 2019/93 ako aj prechodné regióny. …“

má byť:

„3.   V programoch rozvoja vidieka sa stanoví jednotná miera príspevku EPFRV uplatniteľná na všetky opatrenia. Podľa potreby sa stanoví samostatná miera príspevku EPFRV pre menej rozvinuté regióny, najvzdialenejšie regióny a menšie ostrovy v Egejskom mori v zmysle nariadenia (EÚ) č. 229/2013 ako aj prechodné regióny. …“.

21.

Na strane 527 v článku 59 ods. 3 písm. a):

namiesto:

„a)

85 % oprávnených verejných výdavkov v menej rozvinutých regiónoch, najvzdialenejších regiónoch a na menších ostrovoch v Egejskom mori v zmysle nariadenia (EHS) č. 2019/93,“

má byť:

„a)

85 % oprávnených verejných výdavkov v menej rozvinutých regiónoch, najvzdialenejších regiónoch a na menších ostrovoch v Egejskom mori v zmysle nariadenia (EÚ) č. 229/2013,“.

22.

Na strane 527 v článku 59 ods. 4 písm. a):

namiesto:

„… Táto miera sa môže zvýšiť na maximálne 90 % v prípade programov menej rozvinutých regiónov, najvzdialenejších regiónov a menších ostrovov v Egejskom mori v zmysle nariadenia (EHS) č. 2019/93 a prechodných regiónov uvedených v odseku 3 písm. b) a c);“

má byť:

„… Táto miera sa môže zvýšiť na maximálne 90 % v prípade programov menej rozvinutých regiónov, najvzdialenejších regiónov a menších ostrovov v Egejskom mori v zmysle nariadenia (EÚ) č. 229/2013 a prechodných regiónov uvedených v odseku 3 písm. b) a c);“.

23.

Na strane 527 v článku 59 ods. 4 písm. e):

namiesto:

„e)

100 % na operácie financované z finančných prostriedkov prenesených do EPFRV pri uplatnení článku 7 ods. 2 a článku 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013;“

má byť:

„e)

100 % na operácie financované z finančných prostriedkov prenesených do EPFRV pri uplatnení článku 136a ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009 a článkov 7 ods. 2 a 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;“.

24.

Na strane 532 v článku 83 ods. 1:

namiesto:

„1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 2 ods. 3, 14 od. 5, 16 ods. 5, 19 ods. 8, 22 ods. 3, 28 ods. 10 a 11, 29 ods. 6, 30 ods. 8, 33 ods. 4, 34 ods. 5, 35 ods. 10, 36 ods. 5, 45 ods. 6, 47ods. 6 a článku 89 za podmienok stanovených v tomto článku.“

má byť:

„1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 3, článku 14 od. 5, článku 16 ods. 5, článku 19 ods. 8, článku 22 ods. 3, článku 28 ods. 10 a 11, článku 29 ods. 6, článku 30 ods. 8, článku 33 ods. 4, článku 34 ods. 5, článku 35 ods. 10, článku 36 ods. 5, článku 45 ods. 6, článku 47 ods. 6, článku 58 ods. 7 a článku 89 za podmienok stanovených v tomto článku.“

25.

Na strane 533 v článku 83 ods. 2:

namiesto:

„2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 2 ods. 3, 14 od. 5, 16 ods. 5, 19 ods. 8, 22 ods. 3, 28 ods. 10 a 11, 29 ods. 6, 30 ods. 8, 33 ods. 4, 34 ods. 5, 35 ods. 10, 36 ods. 5, 45 ods. 6, 47 ods. 6 a článku 89 sa Komisii udeľuje na obdobie siedmich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. …“

má byť:

„2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 3, článku 14 od. 5, článku 16 ods. 5, článku 19 ods. 8, článku 22 ods. 3, článku 28 ods. 10 a 11, článku 29 ods. 6, článku 30 ods. 8, článku 33 ods. 4, článku 34 ods. 5, článku 35 ods. 10, článku 36 ods. 5, článku 45 ods. 6, článku 47 ods. 6, článku 58 ods. 7 a článku 89 sa Komisii udeľuje na obdobie siedmich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. …“.

26.

Na strane 533 v článku 83 ods. 3:

namiesto:

„3.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 2 ods. 3, 14 od. 5, 16 ods. 5, 19 ods. 8, 22 ods. 3, 28 ods. 10 a 11, 29 ods. 6, 30 ods. 8, 33 ods. 4, 34 ods. 5, 35 ods. 10, 36 ods. 5, 45 ods. 6, 47 ods. 6 a článku 89 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. …“

má byť:

„3.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 3, článku 14 od. 5, článku 16 ods. 5, článku 19 ods. 8, článku 22 ods. 3, článku 28 ods. 10 a 11, článku 29 ods. 6, článku 30 ods. 8, článku 33 ods. 4, článku 34 ods. 5, článku 35 ods. 10, článku 36 ods. 5, článku 45 ods. 6, článku 47 ods. 6, článku 58 ods. 7 a článku 89 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. …“.

27.

Na strane 533 v článku 83 ods. 5:

namiesto:

„5.   Delegovaný akt prijatý podľa článkov 2 ods. 3, 14 od. 5, 16 ods. 5, 19 ods. 8, 22 ods. 3, 28 ods. 10 a 11, 29 ods. 6, 30 ods. 8, 33 ods. 4, 34 ods. 5, 35 ods. 10, 36 ods. 5, 45 ods. 6, 47 ods. 6 a článku 89 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“

má byť:

„5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 3, článku 14 od. 5, článku 16 ods. 5, článku 19 ods. 8, článku 22 ods. 3, článku 28 ods. 10 a 11, článku 29 ods. 6, článku 30 ods. 8, článku 33 ods. 4, článku 34 ods. 5, článku 35 ods. 10, článku 36 ods. 5, článku 45 ods. 6, článku 47 ods. 6, článku 58 ods. 7 a článku 89 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“

28.

Na strane 547 v prílohe VI text nasledujúci za článkom 39:

namiesto:

„Opatrenia mimoriadneho významu pre obnovu, ochranu a posilňovanie ekosystémov závislých na poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve“

má byť:

„Opatrenie mimoriadneho významu pre obnovu, ochranu a posilňovanie ekosystémov, ktoré sa týkajú poľnohospodárstva a lesného hospodárstva“.Top