Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1174

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1174/2013 z  20. novembra 2013 , ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 10 a 12 a medzinárodný účtovný štandard 27 Text s významom pre EHP

OJ L 312, 21.11.2013, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1174/oj

21.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 312/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1174/2013

z 20. novembra 2013,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 10 a 12 a medzinárodný účtovný štandard 27

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1126/2008 (2) sa prijali určité medzinárodné štandardy a interpretácie, ktoré existovali k 15. októbru 2008.

(2)

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) v októbri 2012 uverejnila zmeny medzinárodného štandardu finančného výkazníctva (IFRS) 10 Konsolidovaná účtovná závierka, medzinárodného štandardu finančného výkazníctva (IFRS) 12 Zverejňovanie podielov v iných účtovných jednotkách a medzinárodného účtovného štandardu (IAS) 27 Individuálna účtovná závierka. IFRS 10 bol zmenený tak, aby lepšie zohľadňoval obchodný model investičných spoločností. Vyžaduje sa v ňom, aby investičné spoločnosti oceňovali svoje dcérske spoločnosti reálnou hodnotou cez hospodársky výsledok namiesto konsolidácie. IFRS 12 bol zmenený tak, aby bolo nutné osobitné zverejnenie o takýchto dcérskych spoločnostiach investičných spoločností. Zmenami IAS 27 sa zároveň odstránila možnosť investičných spoločností oceňovať investície do určitých dcérskych spoločností buď obstarávacou cenou, alebo v reálnej hodnote v ich individuálnych účtovných závierkach. V dôsledku zmien IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27 sú potrebné zmeny IFRS 1, IFRS 3, IFRS 7, IAS 7, IAS 12, IAS 24, IAS 32, IAS 34 a IAS 39, aby sa zaistila konzistentnosť v rámci medzinárodných účtovných štandardov.

(3)

V zmenách IFRS 10, IAS 27 a určitých následných zmenách iných štandardov sa uvádzajú odkazy na IFRS 9 Finančné nástroje, ktorý sa v súčasnosti nemôže uplatňovať, keďže Únia ho ešte neprijala. V súlade s prílohou k tomuto nariadeniu by sa preto každý odkaz na IFRS 9 mal považovať za odkaz na IAS 39.

(4)

Konzultácia so skupinou odborných znalcov (TEG) Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) potvrdzuje, že zmeny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27 spĺňajú technické kritériá na prijatie stanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002.

(5)

Nariadenie (ES) č. 1126/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Regulačného výboru pre účtovníctvo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Príloha k nariadeniu (ES) č. 1126/2008 sa mení takto:

a)

medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 10 Konsolidovaná účtovná závierka sa mení tak, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

b)

IFRS 12 Zverejňovanie podielov v iných účtovných jednotkách sa mení tak, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

c)

medzinárodný účtovný štandard (IAS) 27 Individuálna účtovná závierka sa mení tak, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

d)

IFRS 1 Prvé uplatnenie medzinárodných štandardov finančného výkazníctva, IFRS 3 Podnikové kombinácie, IFRS 7 Finančné nástroje: zverejnenia, IAS 7 Výkaz peňažných tokov, IAS 12 Dane z príjmov, IAS 24 Zverejnenia o spriaznených osobách, IAS 32 Finančné nástroje: prezentácia, IAS 34 Finančné vykazovanie v priebehu účtovného roka a IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie sa menia v súlade so zmenami IFRS 10, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Každý odkaz na IFRS 9 Finančné nástroje v zmenách uvedených v odseku 1 sa považuje za odkaz na IAS 39.

Článok 2

Každá spoločnosť uplatňuje zmeny uvedené v článku 1 ods. 1 najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého účtovného obdobia, ktoré sa začína 1. januára 2014 alebo neskôr.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. novembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1.


PRÍLOHA

MEDZINÁRODNÉ ÚČTOVNÉ ŠTANDARDY

IFRS 10

IFRS 10

Konsolidovaná účtovná závierka

IFRS 12

IFRS 12

Zverejňovanie podielov v iných účtovných jednotkách

IAS 27

IAS 27

Individuálna účtovná závierka

„Reprodukcia povolená v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Všetky existujúce práva vyhradené mimo EHP, s výnimkou práva reprodukovania na účely osobného použitia alebo iného riadneho nakladania. Ďalšie informácie je možné získať od IASB na adrese www.iasb.org.“

Investičné spoločnosti

(Zmeny a doplnenia IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27)

Zmeny a doplnenia IFRS 10 Konsolidovaná účtovná závierka

Menia a dopĺňajú sa odseky 2 a 4.

2

Na splnenie cieľa v odseku 1 sa v tomto IFRS:

a)

c)

stanovuje, ako uplatňovať zásadu ovládania na určenie toho, či investor ovláda subjekt, do ktorého sa investuje, a preto musí subjekt, do ktorého sa investuje, konsolidovať;

d)

stanovujú účtovné požiadavky na prípravu konsolidovanej účtovnej závierky; a

e)

vymedzuje investičná spoločnosť a stanovuje sa výnimka z konsolidovania určitých dcérskych spoločností investičnej spoločnosti.

3

4

Účtovná jednotka, ktorá je materskou spoločnosťou, prezentuje konsolidovanú účtovnú závierku. Tento IFRS platí pre všetky účtovné jednotky s výnimkou týchto prípadov:

a)

c)

investičná spoločnosť nemusí predkladať konsolidovanú účtovnú závierku, ak sa v súlade s odsekom 31 tohto IFRS od nej vyžaduje, aby ocenila všetky svoje dcérske spoločnosti reálnou hodnotou cez hospodársky výsledok.

Za odsekom 26 sa vkladajú nadpisy a odseky 27 až 33.

STANOVENIE TOHO, ČI JE ÚČTOVNÁ JEDNOTKA INVESTIČNOU SPOLOČNOSŤOU

27

Materská spoločnosť určí, či je investičnou spoločnosťou. Investičná spoločnosť je účtovná jednotka, ktorá:

a)

získava finančné prostriedky od jedného alebo viacerých investorov s cieľom poskytovať tomuto investorovi (týmto investorom) služby správy investícií;

b)

sa voči investorovi (investorom) zaväzuje, že jej obchodným účelom je investovať finančné prostriedky len s cieľom výnosov z kapitálového zhodnotenia, investičného výnosu alebo oboch; a

c)

oceňuje a posudzuje výkonnosť v podstate všetkých svojich investícií na základe reálnej hodnoty.

V odsekoch B85A až B85M je poskytnutý príslušný návod na uplatňovanie.

28

V rámci posudzovania, či účtovná jednotka spĺňa vymedzenie opísané v odseku 27, účtovná jednotka zváži, či má tieto typické vlastnosti investičnej spoločnosti:

a)

má viac ako jednu investíciu (pozri odseky B85O až B85P);

b)

má viac ako jedného investora (pozri odseky B85O až B85S);

c)

má investorov, ktorí nie sú spriaznenými osobami účtovnej jednotky (pozri odseky B85T až B85U); a

d)

má vlastnícke podiely vo forme vlastného imania alebo podobných podielov (pozri odseky B85V až B85W).

Neexistencia ktorejkoľvek z týchto typických vlastností automaticky neznamená, že účtovná jednotka nemôže byť klasifikovaná ako investičná spoločnosť. Investičná spoločnosť, ktorá nemá všetky tieto typické vlastnosti, poskytuje dodatočné zverejnenie, ktoré sa vyžaduje odsekom 9A štandardu IFRS 12 Zverejňovanie podielov v iných účtovných jednotkách.

29

Ak skutočnosti a okolnosti naznačujú, že nastali zmeny v jednej alebo vo viacerých z troch prvkov, ktoré tvoria vymedzenie investičnej spoločnosti, ako sa opisuje v odseku 27, alebo v typických vlastnostiach investičnej spoločnosti, ako sa opisuje v odseku 28, materská spoločnosť prehodnotí, či je investičnou spoločnosťou.

30

Materská spoločnosť, ktorá buď prestane byť investičnou spoločnosťou alebo sa ňou stane, vykáže zmenu svojho štatútu prospektívne od dátumu, keď nastane zmena štatútu (pozri odseky B100 až B101).

INVESTIČNÉ SPOLOČNOSTI: VÝNIMKA Z KONSOLIDÁCIE

31

S výnimkou situácie, ktorá je opísaná v odseku 32, investičná spoločnosť nekonsoliduje svoje dcérske spoločnosti ani neuplatňuje IFRS 3, ak získa kontrolu nad inou účtovnou jednotkou. Namiesto toho investičná spoločnosť ocení investíciu v dcérskej spoločnosti reálnou hodnotou prostredníctvom hospodárskeho výsledku v súlade s IFRS 9 (1).

32

Bez toho, aby bola dotknutá požiadavka v odseku 31, ak má investičná spoločnosť dcérsku spoločnosť, ktorá poskytuje služby súvisiace s investičnými činnosťami investičnej spoločnosti (pozri odseky B85C až B85E), konsoliduje danú dcérsku spoločnosť v súlade s odsekmi 19 až 26 tohto IFRS a na nadobudnutie akejkoľvek takejto dcérskej spoločnosti uplatní požiadavky IFRS 3.

33

Materská spoločnosť investičnej spoločnosti konsoliduje všetky účtovné jednotky, ktoré ovláda, vrátane účtovných jednotiek ovládaných prostredníctvom dcérskej spoločnosti investičnej spoločnosti, pokiaľ samotná materská spoločnosť nie je investičnou spoločnosťou.

V dodatku A sa vkladá nové vymedzenie pojmu.

skupina

investičná spoločnosť

Účtovná jednotka, ktorá:

a)

získava finančné prostriedky od jedného alebo viacerých investorov s cieľom poskytovať tomuto investorovi (týmto investorom) služby správy investícií;

b)

sa voči investorovi (investorom) zaväzuje, že jej obchodným účelom je investovať finančné prostriedky len s cieľom výnosov z kapitálového zhodnotenia, investičného výnosu alebo oboch; a

c)

oceňuje a posudzuje výkonnosť v podstate všetkých svojich investícií na základe reálnej hodnoty.

V dodatku B sa vkladajú nadpisy a odseky B85A až B85W.

STANOVENIE TOHO, ČI JE ÚČTOVNÁ JEDNOTKA INVESTIČNOU SPOLOČNOSŤOU

B85A

Pri posudzovaní toho, či je účtovná jednotka investičnou spoločnosťou, účtovná jednotka zváži všetky skutočnosti a okolnosti vrátane svojho účelu a charakteru. Účtovná jednotka, ktorá má tri prvky vymedzenia investičnej spoločnosti stanovené v odseku 27, je investičnou spoločnosťou. V odsekoch B85B až B85M sú podrobnejšie opísané prvky vymedzenia.

Obchodný účel

B85B

Vo vymedzení investičnej spoločnosti sa vyžaduje, aby účelom tejto účtovnej jednotky bolo investovanie len s cieľom kapitálového zhodnotenia, investičného výnosu (ako napríklad dividendy, podiely alebo výnosy z prenájmu) alebo oboch. Dokumentmi, v ktorých sú určené investičné ciele tejto účtovnej jednotky, ako napríklad ponukový obežník účtovnej jednotky, publikácie distribuované účtovnou jednotkou a iné dokumenty o spoločnosti alebo partnerstve, sa zvyčajne poskytujú dôkazy o obchodnom účele investičnej spoločnosti. K ďalším dôkazom môže patriť spôsob, akým sa takáto účtovná jednotka prezentuje ostatným stranám (ako napríklad potenciálnym investorom alebo potenciálnym subjektom, do ktorých sa investuje); účtovná jednotka môže napríklad prezentovať svoju obchodnú činnosť ako poskytovanie strednodobých investícií na účel kapitálového zhodnotenia. Naopak, účtovná jednotka, ktorá sa prezentuje ako investor, ktorého cieľom je spoločne so subjektmi, do ktorých investuje, vyvíjať, vyrábať alebo uvádzať na trh produkty, má obchodný účel, ktorý nie je v súlade s obchodným účelom investičnej spoločnosti, pretože táto účtovná jednotka bude získavať príjmy z vývoja, výroby a uvádzania na trh, ako aj z vlastných investícii (pozri odsek B85I).

B85C

Investičná spoločnosť môže priamo alebo prostredníctvom dcérskej spoločnosti poskytovať služby súvisiace s investovaním (napr. služby investičného poradenstva, správy investícií, podpory investovania a administratívne služby) tretím stranám, ako aj svojim investorom, a to aj v prípade, že tieto činnosti sú pre účtovnú jednotku podstatné.

B85D

Investičná spoločnosť sa môže priamo alebo prostredníctvom dcérskej spoločnosti zúčastňovať aj na nasledujúcich činnostiach súvisiacich s investovaním, ak sa tieto činnosti vykonávajú s cieľom maximalizovať návratnosť investícií (kapitálové zhodnotenie alebo investičný príjem) od svojich subjektov, do ktorých investuje, a pre investičnú spoločnosť nepredstavujú samostatnú podstatnú obchodnú činnosť alebo samostatný podstatný zdroj príjmov:

a)

poskytovanie správcovských služieb a služieb strategického poradenstva pre subjekt, do ktorého sa investuje; a

b)

poskytovanie finančnej podpory pre subjekt, do ktorého sa investuje, ako napríklad úver, kapitálový záväzok alebo záruka.

B85E

Ak investičná spoločnosť má dcérsku spoločnosť, ktorá tejto investičnej spoločnosti alebo iným stranám poskytuje služby alebo činnosti súvisiace s investovaním, ako napríklad tie služby alebo činnosti, ktoré sú opísané v odsekoch B85C až B85D, konsoliduje danú dcérsku spoločnosť v súlade s odsekom 32.

Stratégie ukončenia angažovanosti

B85F

Dôkaz o obchodnom účele účtovnej jednotky poskytujú aj jej investičné plány. Jednou z vlastností, ktorou sa odlišuje investičná spoločnosť od ostatných účtovných jednotiek, je, že investičná spoločnosť neplánuje mať v držbe svoje investície na neurčito, ale má ich v držbe len na určitý čas. Keďže investície do vlastného imania a nefinančné investície do aktív majú potenciál na to, aby boli držané na neurčito, investičná spoločnosť musí mať stratégiu ukončenia angažovanosti, v ktorej je zdokumentované, ako účtovná jednotka plánuje uskutočniť kapitálové zhodnotenie v podstate všetkých svojich investícií do vlastného imania a nefinančných investícií do aktív. Investičná spoločnosť takisto musí mať stratégiu ukončenia angažovanosti pre akékoľvek dlhové nástroje, ktoré majú potenciál na to, aby boli držané na neurčito, napríklad večné dlhové investície. Účtovná jednotka nemusí zdokumentovať konkrétne stratégie ukončenia angažovanosti pre každú jednu investíciu, ale určí rôzne potenciálne stratégie pre rôzne typy alebo portfóliá investícií vrátane samostatného časového rámca pre ukončenie investícií. Mechanizmy na ukončenie, ktoré sa zavádzajú len pre prípad zlyhania, ako napríklad porušenie zmluvy alebo jej neplnenie, sa na účel tohto posúdenia nepovažujú za stratégie ukončenia angažovanosti.

B85G

Stratégie ukončenia angažovanosti sa môžu líšiť podľa druhu investície. Pokiaľ ide o investície do cenných papierov súkromného kapitálu, príklady stratégií ukončenia angažovanosti zahŕňajú prvotnú verejnú ponuku, súkromné umiestnenie, obchodný predaj podniku, rozdelenie (medzi investorov) vlastníckych podielov v subjektoch, do ktorých sa investuje, a predaj majetku (vrátane predaja majetku subjektu, do ktorého sa investuje, a následná likvidácia subjektu, do ktorého sa investuje). Pokiaľ ide o investície do vlastného imania, s ktorými sa obchoduje na verejnom trhu, príklady stratégie ukončenia angažovanosti zahŕňajú predaj investícií v rámci súkromného umiestnenia alebo na verejnom trhu. Pokiaľ ide o investície do nehnuteľností, medzi stratégie ukončenia angažovanosti patrí napríklad predaj nehnuteľnosti prostredníctvom špecializovaných realitných obchodníkov alebo na otvorenom trhu.

B85H

Investičná spoločnosť môže mať investície v ďalšej investičnej spoločnosti, ktorá je vytvorená v spojitosti s účtovnou jednotkou z právnych, regulačných, daňových alebo podobných obchodných dôvodov. V tomto prípade investor investičnej spoločnosti nemusí mať stratégiu ukončenia angažovanosti pre danú investíciu za predpokladu, že subjekt, do ktorého investuje investičná spoločnosť, má pre svoje investície primerané stratégie ukončenia angažovanosti.

Zisky z investícií

B85I

Účtovná jednotka neinvestuje výhradne do kapitálového zhodnotenia, investičného výnosu alebo do oboch, ak účtovná jednotka alebo ďalší člen skupiny, ktorá zahŕňa účtovnú jednotku (napr. skupina, ktorá je kontrolovaná hlavnou materskou spoločnosťou investičnej spoločnosti), získa, alebo má za cieľ získať, ďalšie výhody z investícií účtovnej jednotky, ktoré nie sú dostupné iným osobám nespriazneným so subjektom, do ktorého sa investuje. K týmto výhodám patrí:

a)

získavanie, používanie, výmena alebo využívanie postupov, majetku alebo technológie subjektu, do ktorého sa investuje. Zahŕňalo by to účtovnú jednotku alebo iného člena skupiny, ktorý má neúmerné alebo výhradné práva na nadobúdanie majetku, technológií, výrobkov alebo služieb akéhokoľvek subjektu, do ktorého sa investuje; a to napríklad držaním opcie na kúpu majetku od subjektu, do ktorého sa investuje, ak sa vývoj majetku považuje za priaznivý;

b)

spoločné dohody (ako sú vymedzené v IFRS 11) alebo iné dohody medzi účtovnou jednotkou alebo iným členom skupiny a subjektom, do ktorého sa investuje, s cieľom vyvinúť, vyrábať, uviesť na trh alebo poskytovať výrobky alebo služby;

c)

finančné záruky alebo majetok poskytovaný subjektom, do ktorého sa investuje, slúžiace ako kolaterál dohody o pôžičkách účtovnej jednotky alebo ďalšieho člena skupiny (investičná spoločnosť by však stále vedela využívať investíciu v subjekte, do ktorého investuje, ako kolaterál za ktorúkoľvek z jej pôžičiek);

d)

opcia držaná spriaznenou osobou účtovnej jednotky na kúpu, od danej účtovnej jednotky alebo iného člena skupiny, vlastníckeho podielu účtovnej jednotky v subjekte, do ktorého sa investuje;

e)

s výnimkou prípadu uvedeného v odseku B85J transakcie medzi účtovnou jednotkou alebo iným členom skupiny a subjektom, do ktorého sa investuje, ktoré:

i)

sa realizujú za podmienok, ktoré sú nedostupné účtovným jednotkám, ktoré nie sú spriaznenými osobami buď účtovnej jednotky, iného člena skupiny alebo subjektu, do ktorého sa investuje;

ii)

nie sú ocenené reálnou hodnotou; alebo

iii)

prestavujú podstatnú časť obchodnej činnosti subjektu, do ktorého sa investuje, alebo účtovnej jednotky vrátane obchodných činností iných účtovných jednotiek skupiny.

B85J

Investičná spoločnosť môže mať stratégiu na investovanie do viac ako jedného subjektu, do ktorého sa investuje, v rámci rovnakého odvetvia, trhu alebo geografickej oblasti s cieľom čerpať výhody zo synergií, ktoré zvyšujú kapitálové zhodnotenie a investičný výnos z uvedených subjektov, do ktorých sa investuje. Bez toho, aby bol dotknutý odsek B85I písm. e), účtovná jednotka nie je vylúčená z klasifikovania ako investičná spoločnosť len preto, že tieto subjekty, do ktorých investuje, obchodujú medzi sebou.

Oceňovanie reálnou hodnotou

B85K

Základným prvkom vymedzenia investičnej spoločnosti je, že oceňuje a vyhodnocuje výkonnosť v podstate všetkých svojich investícií na základe reálnej hodnoty, pretože využívanie reálnej hodnoty vedie k relevantnejším informáciám než napríklad konsolidovanie jej dcérskych spoločností alebo využívanie metódy vlastného imania na jej podiely v pridružených alebo spoločných podnikoch. S cieľom preukázať, že spĺňa tento prvok vymedzenia, investičná spoločnosť:

a)

poskytuje investorom informácie o reálnej hodnote a oceňuje v podstate všetky svoje investície reálnou hodnotou vo svojej účtovnej závierke vždy, keď sa reálna hodnota v súlade s IFRS vyžaduje alebo povoľuje; a

b)

interne podáva správy o informáciách týkajúcich sa reálnej hodnoty kľúčovému riadiacemu personálu účtovnej jednotky (ako sa vymedzuje v IAS 24), ktorý využíva reálnu hodnotu ako primárnu vlastnosť oceňovania na vyhodnotenie výkonnosti v podstate všetkých jej investícií a na prijímanie investičných rozhodnutí.

B85L

S cieľom splniť požiadavku v odseku B85K písm. a) investičná spoločnosť:

a)

si zvolí účtovanie akéhokoľvek investičného majetku s použitím modelu reálnou hodnotou podľa IAS 40 Investičný nehnuteľný majetok;

b)

si zvolí výnimku z uplatňovania metódy vlastného imania v IAS 28 na svoje investície v pridružených podnikoch a spoločných podnikoch; a

c)

oceňuje svoje finančné aktíva reálnou hodnotou s použitím požiadaviek v IFRS 9.

B85M

Investičná spoločnosť môže mať neinvestičné aktíva, ako napríklad nehnuteľný majetok ústredia a súvisiace vybavenie, a môže mať aj finančné záväzky. Prvok oceňovania reálnou hodnotou vymedzenia investičnej spoločnosti v odseku 27 písm. c) sa vzťahuje na investície investičnej spoločnosti. Investičná spoločnosť preto nemusí oceňovať svoje neinvestičné aktíva alebo záväzky reálnou hodnotou.

Typické vlastnosti investičnej spoločnosti

B85N

V rámci určovania toho, či účtovná jednotka spĺňa vymedzenie investičnej spoločnosti, účtovná jednotka zváži, či vykazuje typické vlastnosti investičnej spoločnosti (pozri odsek 28). Neexistencia jednej alebo viacerých z týchto typických vlastností automaticky neznamená, že účtovná jednotka nemôže byť klasifikovaná ako investičná spoločnosť, ale naznačuje, že v rámci určovania toho, či je účtovná jednotka investičnou spoločnosťou, sa požaduje ďalšie posúdenie.

Viac ako jedna investícia

B85O

Investičná spoločnosť má v držbe zvyčajne niekoľko investícií, aby rozložila riziko a maximalizovala svoje príjmy. Účtovná jednotka môže mať v držbe priamo alebo nepriamo portfólio investícií, napríklad, držaním jednej investície v ďalšej investičnej spoločnosti, ktorá má sama v držbe niekoľko investícií.

B85P

Môže sa stať, že účtovná jednotka má v držbe jedinú investíciu. Držanie jedinej investície však automaticky nebráni účtovnej jednotke v tom, aby spĺňala vymedzenie investičnej spoločnosti. Investičná spoločnosť môže mať v držbe napríklad len jedinú investíciu, keď účtovná jednotka:

a)

sa nachádza v počiatočnom období a ešte neidentifikovala vhodné investície, a preto ešte nevykonala svoj investičný plán na získanie viacerých investícií;

b)

ešte nerealizovala iné investície, aby nahradila tie, ktoré predala;

c)

je založená, aby združovala finančné prostriedky investorov s cieľom investovať do jedinej investície v prípade, že je daná investícia pre jednotlivých investorov nedostupná (napr. keď minimálna požadovaná investícia je pre jedného investora príliš vysoká); alebo

d)

je v procese likvidácie.

Viac ako jeden investor

B85Q

Investičná spoločnosť by mala zvyčajne mať niekoľko investorov, ktorí združujú svoje finančné prostriedky, aby získali prístup k službám správy investícií a k investičným príležitostiam, ku ktorým by asi jednotlivo prístup nemali. Z dôvodu existencie niekoľkých investorov by bolo menej pravdepodobné, že by účtovná jednotka alebo iní členovia skupiny, ktorá zahŕňa účtovnú jednotku, získali výhody iné než kapitálové zhodnotenie alebo investičný výnos (pozri odsek B85I).

B85R

Investičná spoločnosť môže byť prípadne vytvorená jediným investorom alebo pre jediného investora, ktorý zastupuje alebo podporuje záujmy širšej skupiny investorov (napr. penzijný fond, vládny investičný fond alebo rodinná správa majetku).

B85S

Môže sa stať aj to, že účtovná jednotka má dočasne jediného investora. Investičná spoločnosť môže, napríklad, mať len jediného investora, keď účtovná jednotka:

a)

je v rámci počiatočného obdobia ponuky, ktoré ešte neuplynulo a účtovná jednotka aktívne identifikuje vhodných investorov;

b)

ešte neidentifikovala vhodných investorov, aby nahradila vlastnícke podiely, ktoré boli vyplatené; alebo

c)

je v procese likvidácie.

Nespriaznení investori

B85T

Investičná spoločnosť zvyčajne má niekoľko investorov, ktorí nie sú spriaznenými osobami (ako sa vymedzuje v IAS 24) účtovnej jednotky alebo iných členov skupiny, ktorá zahŕňa účtovnú jednotku. Z dôvodu existencie nespriaznených investorov by bolo menej pravdepodobné, že by účtovná jednotka alebo iní členovia skupiny, ktorá zahŕňa účtovnú jednotku, získali výhody iné než kapitálové zhodnotenie alebo investičný výnos (pozri odsek B85I).

B85U

Účtovná jednotka však môže byť kvalifikovaná ako investičná spoločnosť aj vtedy, keď sú jej investori spriaznení s účtovnou jednotkou. Investičná spoločnosť môže, napríklad, zaviesť samostatný „paralelný“ fond pre skupinu svojich zamestnancov (ako napríklad kľúčový riadiaci personál) alebo iného spriazneného investora (investorov), ktorý odzrkadľuje investície hlavného investičného fondu účtovnej jednotky. Tento „paralelný“ fond sa môže kvalifikovať ako investičná spoločnosť, aj keď sú všetci jeho investori spriaznené osoby.

Vlastnícke podiely

B85V

Investičná spoločnosť je zvyčajne samostatnou právnickou osobou, ale nemusí ňou byť. Vlastnícke podiely v investičnej spoločnosti sú zvyčajne vo forme vlastného imania alebo podobných podielov (napr. partnerských podielov), ku ktorým patria primerané podiely na čistých aktívach investičnej spoločnosti. Existencia rôznych tried investorov, z ktorých niektorí majú práva len na konkrétnu investíciu alebo skupiny investícií alebo ktorí majú rôzne pomerné podiely na čistých aktívach, však nebráni účtovnej jednotke v tom, aby bola investičnou spoločnosťou.

B85W

Okrem toho, účtovná jednotka, ktorá má značné vlastnícke podiely vo forme dlhu, ktorý podľa iných platných IFRS nespĺňa vymedzenie vlastného imania, môže byť stále kvalifikovaná ako investičná spoločnosť za predpokladu, že držitelia dlhu sú vystavení pohyblivým výnosom zo zmien reálnej hodnoty čistých aktív účtovnej jednotky.

V prílohe B sa vkladá nadpis a odseky B100 až B101.

ÚČTOVANIE ZMENY ŠTATÚTU INVESTIČNEJ SPOLOČNOSTI

B100

Keď účtovná jednotka prestane byť investičnou spoločnosťou, uplatňuje IFRS 3 na akúkoľvek dcérsku spoločnosť, ktorá bola predtým oceňovaná reálnou hodnotou cez hospodársky výsledok v súlade s odsekom 31. Za dátum zmeny štatútu sa považuje predpokladaný dátum nadobudnutia. Reálna hodnota dcérskej spoločnosti k predpokladanému dátumu nadobudnutia predstavuje prevedené predpokladané protiplnenie pri oceňovaní akéhokoľvek goodwillu alebo zisku z výhodného nákupu, ktorý vyplýva z predpokladaného nadobudnutia. Všetky dcérske spoločnosti sú konsolidované v súlade s odsekmi 19 až 24 tohto IFRS od dátumu zmeny štatútu.

B101

Keď sa účtovná jednotka stane investičnou spoločnosťou, prestane konsolidovať svoje dcérske spoločnosti k dátumu zmeny štatútu s výnimkou akejkoľvek dcérskej spoločnosti, ktorá je naďalej konsolidovaná podľa odseku 32. Investičná spoločnosť uplatňuje požiadavky odsekov 25 a 26 na tie dcérske spoločnosti, ktoré prestane konsolidovať, akoby investičná spoločnosť stratila kontrolu nad uvedenými dcérskymi spoločnosťami k danému dátumu.

V dodatku C sa vkladá nový odsek C1B.

C1B

Dokumentom Investičné spoločnosti (zmeny a doplnenia IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27), vydaným v októbri 2012, sa zmenili a doplnili odseky 2, 4, C2A, C6A a dodatok A a vložili sa odseky 27 až 33, B85A až B85W, B100 až B101 a C3A až C3F. Účtovná jednotka uplatní uvedené zmeny a doplnenia za ročné obdobia začínajúce sa 1. januára 2014 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatní uvedené zmeny a doplnenia skôr, zverejní uvedenú skutočnosť a uplatní zároveň všetky zmeny a doplnenia zahrnuté v Investičných spoločnostiach.

V dodatku C sa mení a dopĺňa odsek C2A.

C2A

Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky v odseku 28 štandardu IAS 8, keď sa tento IFRS uplatní po prvýkrát a najneskôr vtedy, keď sa prvýkrát uplatnia zmeny a doplnenia Investičných spoločností tohto IFRS, je potrebné, aby účtovná jednotka prezentovala len kvantitatívne informácie vyžadované odsekom 28 písm. f) štandardu IAS 8 za ročné obdobie bezprostredne predchádzajúce dátumu prvotného uplatňovania tohto IFRS (ďalej len „bezprostredne predchádzajúce obdobie“). Účtovná jednotka môže zároveň predkladať tieto informácie za bežné obdobie alebo za predchádzajúce porovnávacie obdobia, ale nie je povinná ich predkladať.

V dodatku C sa vkladajú nové odseky C3A až C3F.

C3A

K dátumu prvotného uplatnenia účtovná jednotka posúdi, či je investičnou spoločnosťou na základe skutočností a okolností, ktoré existujú k danému dátumu. Ak k dátumu prvotného uplatnenia účtovná jednotka dospeje k záveru, že je investičnou spoločnosťou, uplatní požiadavky odsekov C3B až C3F namiesto požiadaviek odsekov C5 až C5A.

C3B

S výnimkou dcérskej spoločnosti, ktorá je konsolidovaná v súlade s odsekom 32 (na ktorú sa vzťahujú odseky C3 a C6 alebo odseky C4 až C4C, podľa toho, ktoré sú relevantné), investičná spoločnosť oceňuje svoju investíciu v každej dcérskej spoločnosti reálnou hodnotou cez hospodársky výsledok, ako keby boli požiadavky tohto IFRS vždy účinné. Investičná spoločnosť retrospektívne upraví ročné obdobie bezprostredne predchádzajúce dátumu prvotného uplatnenia a zároveň upraví vlastné imanie na začiatku bezprostredne predchádzajúceho obdobia o akýkoľvek rozdiel medzi:

a)

predchádzajúcou účtovnou hodnotou dcérskej spoločnosti; a

b)

reálnou hodnotou investície investičnej spoločnosti v dcérskej spoločnosti.

Kumulatívna výška akýchkoľvek úprav reálnej hodnoty predtým vykázaných v ostatných súčastiach komplexného výsledku sa presunie do nerozdeleného zisku na začiatku ročného obdobia bezprostredne predchádzajúceho dátumu prvotného uplatnenia.

C3C

Pred dátumom prijatia IFRS 13 Oceňovanie reálnou hodnotou investičná spoločnosť používa sumy v reálnej hodnote, ktoré boli predtým nahlásené investorom alebo manažmentu, ak uvedené sumy predstavujú sumu, za ktorú by sa investícia mohla vymeniť v nezávislej transakcii medzi informovanými, dobrovoľne súhlasiacimi stranami k dátumu ocenenia.

C3D

Ak ocenenie investície v dcérskej spoločnosti podľa odsekov C3B až C3C nie je realizovateľné (ako je vymedzené v IAS 8), investičná spoločnosť uplatní požiadavky tohto IFRS na začiatku najskoršieho obdobia, pre ktoré je realizovateľné uplatňovanie odsekov C3B až C3C, ktorým môže byť bežné obdobie. Investor retrospektívne upraví ročné obdobie, ktoré bezprostredne predchádza dátumu prvotného uplatnenia, pokiaľ začiatkom najskoršieho obdobia, pre ktoré je realizovateľné uplatnenie tohto odseku, nie je bežné obdobie. V takom prípade sa úprava vlastného imania vykáže na začiatku bežného obdobia.

C3E

Ak investičná spoločnosť predala investíciu alebo stratila kontrolu nad investíciou v dcérskej spoločnosti pred dátumom prvotného uplatnenia tohto IFRS, investičná spoločnosť nemusí vykonať úpravy predchádzajúceho účtovania za danú dcérsku spoločnosť.

C3F

Ak účtovná jednotka uplatňuje zmeny a doplnenia Investičných spoločností za neskoršie obdobie než vtedy, keď po prvýkrát uplatní IFRS 10, odkazy na „dátum prvotného uplatnenia“ v odsekoch C3A až C3E sa chápu ako „začiatok ročného obdobia vykazovania, na ktoré sa prvýkrát začnú uplatňovať zmeny a doplnenia v Investičných spoločnostiach (zmeny a doplnenia IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27) vydané v októbri 2012.“

V dodatku C sa mení a dopĺňa odsek C6A.

C6A

Bez toho, aby boli dotknuté odkazy na ročné obdobie bezprostredne predchádzajúce dátumu prvotného uplatnenia (ďalej len „bezprostredne predchádzajúce obdobie“) v odsekoch C3B až C5A, účtovná jednotka môže tiež predložiť upravené porovnávacie informácie za akékoľvek predchádzajúce prezentované obdobia, nie je však povinná ich predložiť. Ak účtovná jednotka predložila upravené porovnávacie informácie za akékoľvek predchádzajúce obdobia, všetky odkazy na „bezprostredne predchádzajúce obdobie“ v odsekoch C3B až C5A sa chápu ako „najskoršie upravené prezentované porovnávacie obdobie“.

Dodatok

Následné zmeny a doplnenia iných štandardov

Týmto dodatkom sa ustanovujú zmeny a doplnenia iných štandardov, ktoré sú dôsledkom toho, že IASB vydala Investičné spoločnosti (zmeny a doplnenia IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27). Účtovná jednotka uplatní uvedené zmeny a doplnenia na ročné obdobia začínajúce sa 1. januára 2014 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie Investičných spoločností je povolené. Ak účtovná jednotka uplatní uvedené zmeny a doplnenia skôr, uplatní zároveň všetky zmeny a doplnenia zahrnuté v Investičných spoločnostiach. Zmenené a doplnené odseky sú zobrazené tak, že nový text je podčiarknutý a vypustený text prečiarknutý.

IFRS 1 Prvé uplatnenie medzinárodných štandardov finančného výkazníctva

Vkladá sa odsek 39T.

39T

Dokumentom Investičné spoločnosti (zmeny a doplnenia IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27), vydaným v októbri 2012, sa zmenili a doplnili odseky D16, D17 a dodatok C a vložil sa nadpis a odseky E6 až E7. Účtovná jednotka uplatní uvedené zmeny a doplnenia za ročné obdobia začínajúce sa 1. januára 2014 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie Investičných spoločností je povolené. Ak účtovná jednotka uplatní uvedené zmeny a doplnenia skôr, uplatní zároveň aj všetky zmeny a doplnenia zahrnuté v Investičných spoločnostiach.

Mení a dopĺňa sa dodatok C.

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou tohto IFRS. Účtovná jednotka uplatňuje nasledujúce požiadavky na podnikové kombinácie, ktoré účtovná jednotka vykazovala pred dátumom prechodu na IFRS. Tento dodatok sa má uplatňovať len na podnikové kombinácie v rámci rozsahu pôsobnosti IFRS 3 Podnikové kombinácie.

V dodatku D sa menia a dopĺňajú odseky D16 až D17.

D16

V prípade, že sa dcérska spoločnosť stane prvouplatňovateľom neskôr než jej materská spoločnosť, dcérska spoločnosť oceňuje vo svojej účtovnej závierke svoj majetok a záväzky buď:

a)

v ich účtovnej hodnote, ktorá by na základe dátumu prechodu materskej spoločnosti na IFRS bola zahrnutá v konsolidovanej účtovnej závierke materskej spoločnosti, ak sa nevykonali konsolidačné úpravy a úpravy o vplyvy podnikovej kombinácie, v rámci ktorej materská spoločnosť nadobudla dcérsku spoločnosť (táto voľba nie je k dispozícii dcérskej spoločnosti investičnej spoločnosti podľa vymedzenia IFRS 10, ktorá musí byť oceňovaná reálnou hodnotou cez hospodársky výsledok); alebo

b)

D17

Ak sa však účtovná jednotka stane prvouplatňovateľom neskôr než dcérska spoločnosť (alebo pridružený alebo spoločný podnik), účtovná jednotka musí vo svojej konsolidovanej účtovnej závierke oceniť majetok a záväzky dcérskej spoločnosti (alebo pridruženého alebo spoločného podniku) v tých istých účtovných hodnotách ako v účtovnej závierke dcérskej spoločnosti (alebo pridruženého alebo spoločného podniku) po úprave o konsolidáciu, účtovné úpravy vlastného imania a o vplyvy podnikovej kombinácie, v ktorej účtovná jednotka nadobudla dcérsku spoločnosť. Bez toho, aby bola dotknutá táto požiadavka, materská spoločnosť, ktorá nie je investičnou spoločnosťou, neuplatní výnimku z konsolidácie, ktorú používajú akékoľvek dcérske spoločnosti, ktoré sú investičnými spoločnosťami. …

V dodatku E sa za odsekom E5 vkladá nadpis a odseky E6 až E7.

Investičné spoločnosti

E6

Materská spoločnosť, ktorá je prvouplatňovateľom, posúdi, či je investičnou spoločnosťou, ako sa vymedzuje v IFRS 10, na základe skutočností a okolností existujúcich k dátumu prechodu na IFRS.

E7

Investičná spoločnosť, ako sa vymedzuje v IFRS 10, ktorá je prvouplatňovateľom, môže uplatňovať prechodné ustanovenia v odsekoch C3C až C3D štandardu IFRS 10 a v odsekoch 18C až 18G štandardu IAS 27, ak sa jej prvá účtovná závierka podľa IFRS vzťahuje na ročné obdobie končiace sa 31. decembra 2014 alebo skôr. Odkazy v uvedených odsekoch na ročné obdobie, ktoré bezprostredne predchádza dátumu prvotného uplatnenia, sa chápu ako najskoršie prezentované ročné obdobie. V dôsledku toho sa odkazy v uvedených odsekoch chápu ako dátum prechodu na IFRS.

IFRS 3 Podnikové kombinácie

Odsek 7 sa mení a dopĺňa a vkladajú sa odseky 2A a 64G.

2A

Požiadavky tohto štandardu sa neuplatňujú na nadobudnutie investície investičnou spoločnosťou, ako je vymedzená v IFRS 10 Konsolidovaná účtovná závierka, v dcérskej spoločnosti, ktorá musí byť oceňovaná reálnou hodnotou cez hospodársky výsledok.

7

Usmernenie v IFRS 10 sa použije na identifikáciu nadobúdateľa …

64G

Dokumentom Investičné spoločnosti (zmeny a doplnenia IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27), vydaným v októbri 2012, sa zmenil a doplnil odsek 7 a vložil sa odsek 2A. Účtovná jednotka uplatní uvedené zmeny a doplnenia za ročné obdobia začínajúce sa 1. januára 2014 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie Investičných spoločností je povolené. Ak účtovná jednotka uplatní tieto zmeny a doplnenia skôr, uplatní zároveň aj všetky zmeny a doplnenia zahrnuté v Investičných spoločnostiach.

IFRS 7 Finančné nástroje: zverejnenia

Mení a dopĺňa sa odsek 3 a vkladá sa odsek 44X.

3

Tento štandard uplatňujú všetky účtovné jednotky na všetky typy finančných nástrojov s výnimkou:

a)

tých podielov v dcérskych spoločnostiach, pridružených podnikoch alebo v spoločných podnikoch, ktoré sa účtujú podľa IFRS 10 Konsolidovaná účtovná závierka, IAS 27 Individuálna účtovná závierka alebo IAS 28 Podiely v pridružených podnikoch a spoločných podnikoch. IFRS 10, IAS 27 alebo IAS 28 si však v niektorých prípadoch vyžadujú alebo povoľujú účtovnej jednotke zaúčtovať podiel v dcérskej spoločnosti, pridruženom podniku alebo v spoločnom podniku s použitím IFRS 9; v týchto prípadoch účtovné jednotky uplatňujú požiadavky tohto IFRS a v prípade podielov oceňovaných reálnou hodnotou požiadavky IFRS 13 Oceňovanie reálnou hodnotou. Účtovné jednotky takisto uplatňujú tento IFRS na všetky deriváty spojené s podielmi v dcérskych spoločnostiach, pridružených podnikoch alebo v spoločných podnikoch, pokiaľ deriváty nespĺňajú vymedzenie nástroja vlastného imania v IAS 32.

44X

Dokumentom Investičné spoločnosti (zmeny a doplnenia IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27), vydaným v októbri 2012, sa zmenil a doplnil odsek 3. Účtovná jednotka uplatní uvedenú zmenu a doplnenie za ročné obdobia začínajúce sa 1. januára 2014 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie Investičných spoločností je povolené. Ak účtovná jednotka uplatní uvedenú zmenu a doplnenie skôr, uplatní zároveň aj všetky zmeny a doplnenia zahrnuté v Investičných spoločnostiach.

IAS 7 Výkaz peňažných tokov

Menia a dopĺňajú sa odseky 42A a 42B a vkladajú sa odseky 40A a 58.

40A

Investičná spoločnosť, ako je vymedzená v IFRS 10 Konsolidovaná účtovná závierka, nemusí uplatňovať odsek 40 písm. c) alebo odsek 40 písm. d) na investíciu do dcérskej spoločnosti, ktorá musí byť oceňovaná reálnou hodnotou cez hospodársky výsledok.

42A

Peňažné toky vznikajúce zo zmien vo vlastníckych podieloch v dcérskej spoločnosti, ktoré nemajú za následok stratu ovládania, sa vykazujú ako peňažné toky z finančných činností, pokiaľ nie je dcérska spoločnosť v držbe investičnej spoločnosti, ako je vymedzená v IFRS 10, a pokiaľ nemusí byť oceňovaná reálnou hodnotou cez hospodársky výsledok.

42B

Zmeny vo vlastníckych podieloch v dcérskej spoločnosti, ktoré nemajú za následok stratu ovládania, ako napríklad následný nákup alebo predaj nástrojov vlastného imania dcérskej spoločnosti materskou spoločnosťou, sa účtujú ako transakcie vo vlastnom imaní (pozri IFRS 10, pokiaľ dcérska spoločnosť nie je v držbe investičnej spoločnosti a nemusí byť oceňovaná reálnou hodnotou cez hospodársky výsledok). V súlade s tým sa výsledné peňažné toky vykazujú rovnakým spôsobom ako iné transakcie s vlastníkmi opísané v odseku 17.

58

Dokumentom Investičné spoločnosti (zmeny a doplnenia IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27), vydaným v októbri 2012, sa zmenili a doplnili odseky 42A a 42B a vložil sa odsek 40A. Účtovná jednotka uplatní uvedené zmeny a doplnenia za ročné obdobia začínajúce sa 1. januára 2014 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie Investičných spoločností je povolené. Ak účtovná jednotka uplatní uvedené zmeny a doplnenia skôr, uplatní zároveň aj všetky zmeny a doplnenia zahrnuté v Investičných spoločnostiach.

IAS 12 Dane z príjmov

Menia a dopĺňajú sa odseky 58 a 68C a vkladá sa odsek 98C.

58

Splatná a odložená daň sa vykazuje ako výnos alebo náklad a zahrnie sa do hospodárskeho výsledku za dané obdobie, ale s výnimkou prípadov, keď daň vzniká z:

a)

b)

podnikovej kombinácie (inej ako nadobudnutie investičnou spoločnosťou, ako je vymedzená v IFRS 10 Konsolidovaná účtovná závierka, dcérskej spoločnosti, ktorá musí byť oceňovaná reálnou hodnotou cez hospodársky výsledok) (pozri odseky 66 až 68).

68C

Podľa odseku 68A suma daňovej odpočítateľnej položky (alebo odhadnutej budúcej odpočítateľnej položky ocenenej v súlade s odsekom 68B) sa môže líšiť od súvisiacich kumulatívnych nákladov na odmeňovanie. Podľa odseku 58 tohto štandardu sa vyžaduje, aby sa splatná a odložená daň vykazovali ako výnos alebo náklad a zahrnuli do hospodárskeho výsledku za dané obdobie s výnimkou prípadu, ak daň vyplýva z a) transakcie alebo udalosti, ktorá sa vykazuje v tom istom alebo inom období mimo hospodárskeho výsledku alebo b) podnikovej kombinácie (inej ako nadobudnutie dcérskej spoločnosti investičnou spoločnosťou, ktorá musí byť ocenená reálnou hodnotou cez hospodársky výsledok). Ak suma odpočítateľnej položky (alebo odhadnutej budúcej odpočítateľnej položky) presiahne sumu súvisiacich kumulatívnych nákladov na odmeňovanie, znamená to, že odpočítateľná položka nesúvisí len s nákladmi na odmeňovanie, ale aj s položkou základného imania. V takej situácii sa prebytok súvisiacej splatnej alebo odloženej dane vykazuje priamo vo vlastnom imaní.

98C

Dokumentom Investičné spoločnosti (zmeny a doplnenia IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27), vydaným v októbri 2012, sa zmenili a doplnili odseky 58 a 68C. Účtovná jednotka uplatní uvedené zmeny a doplnenia za ročné obdobia začínajúce sa 1. januára 2014 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie Investičných spoločností je povolené. Ak účtovná jednotka uplatní uvedené zmeny a doplnenia skôr, uplatní zároveň aj všetky zmeny a doplnenia zahrnuté v Investičných spoločnostiach.

IAS 24 Zverejnenia o spriaznených osobách

Menia a dopĺňajú sa odseky 4 a 9 a vkladá sa odsek 28B.

4

Transakcie so spriaznenými osobami a neuhradené zostatky účtov s ostatnými účtovnými jednotkami v skupine sú zverejnené v účtovnej závierke účtovnej jednotky. Vnútroskupinové transakcie a neuhradené zostatky účtov so spriaznenými osobami sú eliminované pri príprave konsolidovanej účtovnej závierky skupiny s výnimkou tých, ktoré sú medzi investičnou spoločnosťou a jej dcérskymi spoločnosťami oceňované reálnou hodnotou cez hospodársky výsledok.

9

Pojmy „ovládanie“ a „investičná spoločnosť“, „spoluovládanie“ a „podstatný vplyv“ sú vymedzené v IFRS 10, IFRS 11 Spoločné dohody, resp. IAS 28 Podiely v pridružených podnikoch a spoločných podnikoch a v tomto štandarde sa používajú vo významoch uvedených v príslušných IFRS.

28B

Dokumentom Investičné spoločnosti (zmeny a doplnenia IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27), vydaným v októbri 2012, sa zmenili a doplnili odseky 4 a 9. Účtovná jednotka uplatní uvedené zmeny a doplnenia za ročné obdobia začínajúce sa 1. januára 2014 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie Investičných spoločností je povolené. Ak účtovná jednotka uplatní uvedené zmeny a doplnenia skôr, uplatní zároveň aj všetky zmeny a doplnenia zahrnuté v Investičných spoločnostiach.

IAS 32 Finančné nástroje: prezentácia

Mení a dopĺňa sa odsek 4 a vkladá sa odsek 97N.

4

Tento štandard uplatňujú všetky účtovné jednotky na všetky typy finančných nástrojov s výnimkou:

a)

tých podielov v dcérskych spoločnostiach, pridružených podnikoch alebo v spoločných podnikoch, ktoré sa účtujú podľa IFRS 10 Konsolidovaná účtovná závierka, IAS 27 Individuálna účtovná závierka alebo IAS 28 Podiely v pridružených podnikoch a spoločných podnikoch. IFRS 10, IAS 27 alebo IAS 28 si však v niektorých prípadoch vyžadujú alebo povoľujú účtovnej jednotke zaúčtovať podiel v dcérskej spoločnosti, pridruženom podniku alebo v spoločnom podniku s použitím IFRS 9; v týchto prípadoch účtovné jednotky uplatňujú požiadavky tohto štandardu. Účtovné jednotky takisto uplatňujú tento štandard na všetky deriváty týkajúce sa podielov v dcérskych spoločnostiach, pridružených podnikoch alebo v spoločných podnikoch.

97N

Dokumentom Investičné spoločnosti (zmeny a doplnenia IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27), vydaným v októbri 2012, sa zmenil a doplnil odsek 4. Účtovná jednotka uplatní uvedenú zmenu a doplnenie za ročné obdobia začínajúce sa 1. januára 2014 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie Investičných spoločností je povolené. Ak účtovná jednotka uplatní uvedenú zmenu a doplnenie skôr, uplatní zároveň aj všetky zmeny a doplnenia zahrnuté v Investičných spoločnostiach.

IAS 34 Finančné vykazovanie v priebehu účtovného roka

Mení a dopĺňa sa odsek 16A a vkladá sa odsek 54. Nový text je podčiarknutý.

16A

Okrem zverejnenia významných udalostí a transakcií v súlade s odsekmi 15 až 15C účtovná jednotka zahrnie do poznámok k účtovnej závierke v priebehu roka nasledujúce informácie (ak tieto informácie neboli zverejnené inde vo finančnom výkaze v priebehu účtovného roka). Informácie sa zvyčajne vykazujú na základe obdobia od začiatku roka do príslušného dátumu:

a)

k)

v prípade účtovných jednotiek, z ktorých sa stávajú investičné spoločnosti, alebo ktoré nimi prestávajú byť, ako je vymedzené v IFRS 10 Konsolidovaná účtovná závierka, údaje v IFRS 12 Zverejňovanie podielov v iných účtovných jednotkách odsek 9B.

54

Dokumentom Investičné spoločnosti (zmeny a doplnenia IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27), vydaným v októbri 2012, sa zmenil a doplnil odsek 16A. Účtovná jednotka uplatní uvedenú zmenu a doplnenie za ročné obdobia začínajúce sa 1. januára 2014. Skoršie uplatňovanie Investičných spoločností je povolené. Ak účtovná jednotka uplatní uvedenú zmenu a doplnenie skôr, uplatní zároveň aj všetky zmeny a doplnenia zahrnuté v Investičných spoločnostiach.

IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie

Menia a dopĺňajú sa odseky 2 a 80 a vkladá sa odsek 103R.

2

Tento štandard uplatňujú všetky účtovné jednotky na všetky typy finančných nástrojov s výnimkou:

a)

tých podielov v dcérskych spoločnostiach, pridružených podnikoch a v spoločných podnikoch, ktoré sa účtujú podľa IFRS 10 Konsolidovaná účtovná závierka, IAS 27 Individuálna účtovná závierka alebo IAS 28 Podiely v pridružených podnikoch a spoločných podnikoch. IFRS 10, IAS 27 alebo IAS 28 si však v niektorých prípadoch vyžadujú alebo povoľujú účtovnej jednotke zaúčtovať podiel v dcérskej spoločnosti, pridruženom podniku alebo v spoločnom podniku v súlade s niektorými alebo všetkými požiadavkami tohto štandardu. Účtovné jednotky tiež uplatňujú tento štandard na deriváty na podiel v dcérskej spoločnosti, pridruženom podniku alebo v spoločnom podniku, pokiaľ derivát nespĺňa vymedzenie nástroja vlastného imania účtovnej jednotky podľa IAS 32 Finančné nástroje: prezentácia.

b)

g)

akejkoľvek forwardovej zmluvy medzi nadobúdateľom a predávajúcim akcionárom týkajúcej sa nákupu alebo predaja nadobúdaného subjektu, ktorého výsledkom bude podniková kombinácia v rozsahu pôsobnosti IFRS 3 Podnikové kombinácie k budúcemu dátumu nadobudnutia. Obdobie trvania forwardovej zmluvy by nemal presahovať primerané obdobie, ktoré je zvyčajne potrebné na získanie akýchkoľvek potrebných schválení a na dokončenie transakcie.

80

… Vyplýva z toho, že účtovanie zabezpečenia možno uplatňovať na transakcie medzi účtovnými jednotkami v tej istej skupine len v rámci samostatných alebo individuálnych účtovných závierok týchto účtovných jednotiek, a nie v rámci konsolidovanej účtovnej závierky skupiny s výnimkou v konsolidovanej účtovnej závierky investičnej spoločnosti, ako je vymedzená v IFRS 10, v prípade ktorej transakcie medzi investičnou spoločnosťou a jej dcérskymi spoločnosťami oceňované reálnou hodnotou cez hospodársky výsledok nebudú eliminované v konsolidovanej účtovnej závierke. …

103R

Dokumentom Investičné spoločnosti (zmeny a doplnenia IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27), vydaným v októbri 2012, sa zmenili a doplnili odseky 2 a 80. Účtovná jednotka uplatní uvedené zmeny a doplnenia za ročné obdobia začínajúce sa 1. januára 2014 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie Investičných spoločností je povolené. Ak účtovná jednotka uplatní uvedené zmeny a doplnenia skôr, uplatní zároveň aj všetky zmeny a doplnenia zahrnuté v Investičných spoločnostiach.

Zmeny a doplnenia IFRS 12 Zverejňovanie podielov v iných účtovných jednotkách

Mení a dopĺňa sa odsek 2.

2

Na splnenie cieľa v odseku 1 účtovná jednotka zverejňuje:

a)

významné posúdenia a predpoklady, ktoré urobila pri určovaní:

i)

povahy svojho podielu v inej účtovnej jednotke alebo dohode;

ii)

typu spoločnej dohody, v ktorej má podiel (odseky 7 až 9);

iii)

že spĺňa vymedzenie investičnej spoločnosti, ak sa uplatňuje (odsek 9A); a

b)

Za odsekom 9 sa vkladá nadpis a odseky 9A až 9B.

Štatút investičnej spoločnosti

9A

Keď materská spoločnosť stanoví, že je investičnou spoločnosťou v súlade s odsekom 27 štandardu IFRS 10, investičná spoločnosť zverejní informácie o významných posúdeniach a predpokladoch, ktoré urobila pri určovaní toho, že je investičnou spoločnosťou. Ak investičná spoločnosť nemá jednu alebo viac typických vlastností investičnej spoločnosti (pozri odsek 28 štandardu IFRS 10), zverejní svoje dôvody, na základe ktorých dospela k záveru, že je aj tak investičnou spoločnosťou.

9B

Keď sa účtovná jednotka stane investičnou spoločnosťou, alebo ňou prestane byť, zverejní zmenu štatútu investičnej spoločnosti a dôvody zmeny. Okrem toho účtovná jednotka, ktorá sa stane investičnou spoločnosťou, zverejní vplyv zmeny štatútu na účtovnú závierku za prezentované obdobie vrátane:

a)

celkovej reálnej hodnoty dcérskych spoločností, ktoré prestávajú byť konsolidované, k dátumu zmeny štatútu;

b)

celkový zisk alebo stratu, ak existuje, vypočítanú v súlade s odsekmi B101 štandardu IFRS 10 a

c)

položky v hospodárskom výsledku, v ktorom je vykazovaná strata alebo zisk (ak sa neprezentuje oddelene).

Za odsekom 19 sa vkladá nadpis a odseky 19A až 19G.

PODIELY V NEKONSOLIDOVANÝCH DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTIACH (INVESTIČNÉ SPOLOČNOSTI)

19A

Investičná spoločnosť, ktorá podľa IFRS 10 musí uplatňovať výnimku z konsolidácie a namiesto toho účtovať svoju investíciu do dcérskej spoločnosti v reálnej hodnote cez hospodársky výsledok, uvedenú skutočnosť zverejní.

19B

Investičná spoločnosť za každú nekonsolidovanú dcérsku spoločnosť zverejní:

a)

názov dcérskej spoločnosti;

b)

hlavné miesto podnikania (a krajinu založenia, ak je odlišná od hlavného miesta podnikania) dcérskej spoločnosti; a

c)

podiel vlastníckeho podielu v držbe investičnej spoločnosti a v prípade, že je odlišný, podiel držaných hlasovacích práv.

19C

Ak je investičná spoločnosť materskou spoločnosťou inej investičnej spoločnosti, materská spoločnosť takisto poskytuje údaje uvedené v odseku 19B písm. a) až c) vzhľadom na investície, ktoré ovláda jej dcérska investičná spoločnosť. Údaje sa môžu poskytovať zahrnutím do účtovnej závierky materskej spoločnosti, účtovnej závierky dcérskej spoločnosti (alebo spoločností), ktoré obsahujú uvedené informácie.

19D

Investičná spoločnosť zverejní:

a)

povahu a rozsah významných obmedzení (napr. vyplývajúcich z mechanizmov prijímania pôžičiek, regulačných požiadaviek alebo zmluvných dojednaní) schopnosti nekonsolidovanej dcérskej spoločnosti prevádzať finančné prostriedky na investičnú spoločnosť vo forme hotovostných dividend alebo splácať pôžičky alebo preddavky poskytnuté nekonsolidovanej dcérskej spoločnosti investičnou spoločnosťou; a

b)

akékoľvek súčasné záväzky alebo zámery poskytnúť finančnú alebo inú pomoc nekonsolidovanej dcérskej spoločnosti vrátane záväzkov alebo zámerov asistovať dcérskej spoločnosti pri získavaní finančnej pomoci.

19E

Ak počas obdobia vykazovania investičná spoločnosť alebo ktorákoľvek z jej dcérskych spoločností bez zmluvnej povinnosti v tomto zmysle poskytla finančnú alebo inú podporu nekonsolidovanej dcérskej spoločnosti (napr. nákup majetku dcérskej spoločnosti alebo nástrojov ňou emitovaných alebo asistovanie dcérskej spoločnosti pri získavaní finančnej podpory), účtovná jednotka zverejní:

a)

typ a výšku podpory poskytnutej každej nekonsolidovanej dcérskej spoločnosti a

b)

dôvody poskytnutia tejto podpory.

19F

Investičná spoločnosť zverejní podmienky akýchkoľvek zmluvných dojednaní, ktorými by sa mohlo vyžadovať od účtovnej jednotky alebo jej nekonsolidovaných dcérskych spoločností, aby poskytli finančnú podporu nekonsolidovanej, ovládanej štruktúrovanej účtovnej jednotke vrátane udalostí alebo okolností, ktoré by mohli vykazujúcu účtovnú jednotku vystaviť strate (napr. dojednania o likvidite alebo spúšťače úverového ratingu súvisiace s povinnosťami kúpiť majetok štruktúrovanej účtovnej jednotky alebo poskytnúť finančnú podporu).

19G

Ak počas vykazovaného obdobia investičná spoločnosť alebo ktorákoľvek z jej dcérskych spoločností bez zmluvnej povinnosti v tomto zmysle poskytla finančnú alebo inú podporu nekonsolidovanej, štruktúrovanej účtovnej jednotke, ktorú investičná spoločnosť neovládala, a ak bolo výsledkom podpory ovládanie štruktúrovanej účtovnej jednotky investičnou spoločnosťou, investičná spoločnosť zverejní vysvetlenie príslušných faktorov, na základe ktorých dospela k rozhodnutiu o poskytnutí uvedenej podpory.

Za odsek 21 sa vkladá odsek 21A.

21A

Investičná spoločnosť nemusí poskytovať údaje vyžadované v odsekoch 21 písm. b) až 21 písm. c).

Za odsek 25 sa vkladá odsek 25A.

25A

Investičná spoločnosť nemusí poskytovať údaje vyžadované v odseku 24 pre nekonsolidovanú štruktúrovanú účtovnú jednotku, ktorú ovláda a za ktorú prezentuje údaje vyžadované odsekmi 19A až 19G.

V dodatku A sa vkladá pojem.

V štandardoch IAS 27 (v znení zmien a doplnení z roku 2011), IAS 28 (v znení zmien a doplnení z roku 2011), IFRS 10 a IFRS 11 Spoločné dohody sú vymedzené nasledujúce pojmy a v tomto IFRS sa používajú s významami uvedenými v uvedených IFRS:

pridružený podnik

konsolidovaná účtovná závierka

ovládanie účtovnej jednotky

metóda vlastného imania

skupina

investičná spoločnosť

spoločná dohoda

V dodatku C sa vkladá odsek C1B.

C1B

Dokumentom Investičné spoločnosti (zmeny a doplnenia IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27), vydaným v októbri 2012, sa zmenil a doplnil odsek 2 a dodatok A a vložili sa odseky 9A až 9B, 19A až 19G, 21A a 25A. Účtovná jednotka uplatní uvedené zmeny a doplnenia za ročné obdobia začínajúce sa 1. januára 2014 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatní uvedené zmeny a doplnenia skôr, zverejní uvedenú skutočnosť a uplatní zároveň aj všetky zmeny a doplnenia zahrnuté v Investičných spoločnostiach.

Zmeny a doplnenia IAS 27 Individuálna účtovná závierka

Menia a dopĺňajú sa odseky 5 až 6.

5

V dodatku A štandardu IFRS 10 Konsolidovaná účtovná závierka, dodatku A štandardu IFRS 11 Spoločné dohody a odseku 3 štandardu IAS 28 Podiely v pridružených podnikoch a spoločných podnikoch sú vymedzené tieto pojmy:

pridružený podnik

ovládanie subjektu, do ktorého sa investuje

skupina

investičná spoločnosť

spoluovládanie

6

Individuálne účtovné závierky sú tie, ktoré sa prezentujú popri konsolidovaných účtovných závierkach alebo popri účtovných závierkach, v ktorých sa investície do pridružených podnikov alebo spoločných podnikov vykazujú s použitím metódy vlastného imania s výnimkou okolností stanovených v odsekoch 8 až 8A. Individuálne účtovné závierky nemusia byť priložené alebo sprevádzať uvedené výkazy.

Za odsek 8 sa vkladá odsek 8A.

8A

Investičná spoločnosť, ktorá musí počas celého bežného obdobia a všetkých prezentovaných porovnávacích období uplatňovať výnimku z konsolidácie pre všetky svoje dcérske spoločnosti podľa odseku 31 štandardu IFRS 10, prezentuje individuálnu účtovnú závierku ako svoju jedinú účtovnú závierku.

Za odsek 11 sa vkladajú odseky 11A až 11B.

11A

Ak musí materská spoločnosť podľa odseku 31 štandardu IFRS 10 oceňovať svoju investíciu do dcérskej spoločnosti reálnou hodnotou cez hospodársky výsledok podľa IFRS 9, vykazuje aj svoju investíciu do dcérskej spoločnosti rovnakým spôsobom vo svojej individuálnej účtovnej závierke.

11B

Keď materská spoločnosť prestane byť investičnou spoločnosťou alebo sa stane investičnou spoločnosťou, vykazuje zmenu od dátumu, keď došlo k zmene štatútu, takto:

a)

keď účtovná jednotka prestane byť investičnou spoločnosťou, účtovná jednotka podľa odseku 10 buď:

i)

účtuje investíciu do dcérskej spoločnosti na úrovni nákladov. Reálna hodnota dcérskej spoločnosti k dátumu zmeny štatútu sa použije ako jej reprodukčná cena k danému dátumu; alebo

ii)

naďalej vykazuje investíciu do dcérskej spoločnosti podľa IFRS 9;

b)

keď sa účtovná jednotka stane investičnou spoločnosťou, účtuje investíciu do dcérskej spoločnosti reálnou hodnotou cez hospodársky výsledok podľa IFRS 9. Rozdiel medzi predchádzajúcou účtovnou hodnotou dcérskej spoločnosti a jej reálnou hodnotou k dátumu zmeny štatútu investora sa vykáže ako zisk alebo strata v hospodárskom výsledku. Kumulatívna výška akejkoľvek úpravy reálnej hodnoty predtým vykázanej v ostatných súčastiach komplexného výsledku, pokiaľ ide o uvedené dcérske spoločnosti, sa posudzuje tak, ako keby investičná spoločnosť predala uvedené dcérske spoločnosti k dátumu zmeny štatútu.

Za odsek 16 sa vkladá odsek 16A.

16A

Keď investičná spoločnosť, ktorá je materskou spoločnosťou (inou než materská spoločnosť, na ktorú sa vzťahuje odsek 16), vypracúva podľa odseku 8A individuálnu účtovnú závierku ako svoju jedinú účtovnú závierku, zverejní uvedenú skutočnosť. Investičná spoločnosť prezentuje aj údaje týkajúce sa investičných spoločností vyžadované v IFRS 12 Zverejňovanie podielov v iných účtovných jednotkách.

Mení a dopĺňa sa odsek 17.

17

Keď materská spoločnosť (iná než materská spoločnosť, na ktorú sa vzťahujú odseky 16 až 16A) alebo investor so spoluovládaním alebo podstatným vplyvom na subjekt, do ktorého sa investuje, vypracuje individuálnu účtovnú závierku, materská spoločnosť alebo investor identifikuje účtovnú závierku vypracovanú v súlade s IFRS 10, IFRS 11 alebo IAS 28 (v znení zmien a doplnení z roku 2011), na ktorú sa vzťahuje. Materská spoločnosť alebo investor tiež zverejnia vo svojej individuálnej účtovnej závierke:

a)

Mení a dopĺňa sa odsek 18.

18

… Ak účtovná jednotka uplatní tento štandard skôr, zverejní uvedenú skutočnosť a uplatní zároveň IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12 a IAS 28 (v znení zmien a doplnení z roku 2011).

Za odsek 18 sa vkladajú odseky 18A až 18I.

18A

Dokumentom Investičné spoločnosti (zmeny a doplnenia IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27), vydaným v októbri 2012n sa zmenili a doplnili odseky 5, 6, 17 a 18 a vložili sa odseky 8A, 11A až 11B, 16A a 18B až 18I. Účtovná jednotka uplatní uvedené zmeny a doplnenia za ročné obdobia začínajúce sa 1. januára 2014 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatní uvedené zmeny a doplnenia skôr, zverejní uvedenú skutočnosť a uplatní zároveň aj všetky zmeny a doplnenia zahrnuté v Investičných spoločnostiach.

18B

Ak k dátumu prvotného uplatnenia zmien a doplnení Investičných spoločností (ktorým je na účely tohto IFRS začiatok ročného obdobia vykazovania, v ktorom sa uvedené zmeny a doplnenia uplatňujú po prvý raz), materská spoločnosť dospeje k záveru, že je investičnou spoločnosťou, uplatňuje na investíciu do dcérskej spoločnosti odseky 18C až 18I.

18C

K dátumu prvotného uplatnenia investičná spoločnosť, ktorá predtým oceňovala svoju investíciu do dcérskej spoločnosti obstarávacou cenou, namiesto toho ocení uvedenú investíciu reálnou hodnotou cez hospodársky výsledok, ako keby boli vždy účinné požiadavky tohto IFRS. Investičná spoločnosť retrospektívne upraví ročné obdobie bezprostredne predchádzajúce dátumu prvotného uplatnenia a upraví nerozdelený zisk na začiatku bezprostredne predchádzajúceho obdobia o akýkoľvek rozdiel medzi:

a)

predchádzajúcou účtovnou hodnotou investície; a

b)

reálnou hodnotou investície investora v dcérskej spoločnosti.

18D

K dátumu prvotného uplatnenia investičná spoločnosť, ktorá predtým oceňovala svoju investíciu do dcérskej spoločnosti reálnou hodnotou cez ostatné súčasti komplexného výsledku, naďalej oceňuje uvedenú investíciu reálnou hodnotou. Kumulatívna výška akejkoľvek úpravy reálnej hodnoty predtým zaznamenanej v ostatných súčastiach komplexného výsledku sa presunie do nerozdeleného zisku na začiatku ročného obdobia bezprostredne predchádzajúceho dátumu prvotného uplatnenia.

18E

K dátumu prvotného uplatnenia investičná spoločnosť nevykoná úpravy predchádzajúceho účtovania podielu v dcérskej spoločnosti, pre ktorý si predtým zvolila oceňovanie reálnou hodnotou cez hospodársky výsledok v súlade s IFRS 9, ako to je povolené odsekom 10.

18F

Pred dátumom prijatia IFRS 13 Oceňovanie reálnou hodnotou investičná spoločnosť používa sumy reálnej hodnoty predtým vykázané investorom alebo manažmentu, ak uvedené sumy predstavujú sumu, za ktorú by sa investícia mohla vymeniť v nezávislej transakcii medzi informovanými, dobrovoľne súhlasiacimi stranami k dátumu ocenenia.

18G

Ak ocenenie investície v dcérskej spoločnosti podľa odsekov 18C až 18F nie je realizovateľné (ako je vymedzené v IAS 8 Účtovné politiky, zmeny v účtovných odhadoch a chyby), investičná spoločnosť uplatní požiadavky tohto IFRS na začiatku najskoršieho obdobia, pre ktoré je realizovateľné uplatňovanie odsekov 18C až 18F, ktorým môže byť bežné obdobie. Investor retrospektívne upraví ročné obdobie bezprostredne predchádzajúce dátumu prvotného uplatnenia, pokiaľ začiatkom najskoršieho obdobia, pre ktoré je realizovateľné uplatnenie tohto odseku, nie je bežné obdobie. Keď dátum, ktorý je realizovateľný na to, aby investičná spoločnosť ocenila reálnu hodnotu dcérskej spoločnosti, je skôr než začiatok bezprostredne predchádzajúceho obdobia, investor upraví vlastné imanie na začiatku bezprostredne predchádzajúceho obdobia o akýkoľvek rozdiel medzi:

a)

predchádzajúcou účtovnou hodnotou investície; a

b)

reálnou hodnotou investície investora v dcérskej spoločnosti.

Ak je najskorším obdobím, pre ktoré je realizovateľné uplatnenie tohto odseku, bežné obdobie, úprava vlastného imania sa vykazuje k začiatku bežného obdobia.

18H

Ak investičná spoločnosť predala investíciu alebo stratila kontrolu nad investíciou v dcérskej spoločnosti pred dátumom prvotného uplatnenia zmien a doplnení Investičných spoločností, investičná spoločnosť nemusí vykonať úpravy predchádzajúceho účtovania danej investície.

18I

Bez toho, aby boli dotknuté odkazy na ročné obdobie bezprostredne predchádzajúce dátumu prvotného uplatnenia (ďalej len „bezprostredne predchádzajúce obdobie“) v odsekoch 18C až 18G, účtovná jednotka môže tiež predložiť upravené porovnávacie informácie za akékoľvek predchádzajúce prezentované obdobia, nie je však povinná ich predložiť. Ak účtovná jednotka prezentovala upravené porovnávacie informácie za akékoľvek predchádzajúce obdobia, všetky odkazy na „bezprostredne predchádzajúce obdobie“ v odsekoch 18C až 18G sa chápu ako „najskoršie upravené prezentované porovnávacie obdobie“. Ak účtovná jednotka predloží neupravené porovnávacie informácie za akékoľvek predchádzajúce obdobia, jasne určí informácie, ktoré neboli upravené, uvedie, že boli vypracované na odlišnom základe a vysvetlí uvedený základ.


(1)  V odseku C7 štandardu IFRS 10 Konsolidovaná účtovná závierka sa uvádza: „Ak účtovná jednotka uplatní tento IFRS, ale zatiaľ neuplatňuje IFRS 9, každý odkaz v tomto IFRS na IFRS 9 sa považuje za odkaz na štandard IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie.“


Top