EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0061

Smernica Rady 2013/61/EÚ zo 17. decembra 2013 , ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o najvzdialenejšie francúzske regióny, a najmä Mayotte

OJ L 353, 28.12.2013, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/61/oj

28.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 353/5


SMERNICA RADY 2013/61/EÚ

zo 17. decembra 2013,

ktorou sa menia smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES, pokiaľ ide o najvzdialenejšie francúzske regióny, a najmä Mayotte

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 113,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Európska rada rozhodnutím 2012/419/EÚ (3), rozhodla, že Mayotte bude mať od 1. januára 2014 namiesto štatútu zámorskej krajiny a územia v zmysle článku 355 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) štatút najvzdialenejšieho regiónu v zmysle článku 349 ZFEÚ. Počnúc zmenou tohto štatútu budú pre Mayotte platiť daňové právne predpisy Únie.

(2)

Pokiaľ ide o daň z pridanej hodnoty (DPH) a spotrebné dane, Mayotte sa nachádza v podobnej situácii ako ostatné najvzdialenejšie francúzske regióny (Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion a Svätý Martin), ktoré sú vylúčené z územnej pôsobnosti smernice Rady 2006/112/ES (4) a smernice Rady 2008/118/ES (5), a malo by sa vylúčiť z územnej pôsobnosti týchto smerníc počnúc dátumom zmeny štatútu v zmysle ZFEÚ. Príslušné ustanovenia smernice 2006/112/ES a smernice 2008/118/ES je preto potrebné upraviť a zároveň vysvetliť z hľadiska ich uplatňovania na francúzske zámorské územia.

(3)

Aby bolo jasné, že Mayotte a ostatné najvzdialenejšie francúzske regióny sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti smerníc 2006/112/ES a 2008/118/ES bez ohľadu na prípadné zmeny ich štatútu vo francúzskom práve, mal by sa v uvedených smerniciach pre všetky tieto regióny použiť odkaz na článok 349 a článok 355 ods. 1 ZFEÚ.

(4)

Smernice 2006/112/ES a 2008/118/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Článok 6 ods. 1 písm. c) smernice 2006/112/ES sa nahrádza takto:

„c)

francúzske územia uvedené v článku 349 a článku 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;“.

Článok 2

Článok 5 smernice 2008/118/ES sa mení takto:

1.

V odseku 2 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

francúzske územia uvedené v článku 349 a článku 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;“;

2.

odsek 5 sa nahrádza takto:

„Francúzsko môže formou vyhlásenia oznámiť, že táto smernica a smernice uvedené v článku 1 sa uplatňujú na územia uvedené v odseku 2 písm. b), s výhradou opatrení na prispôsobenie sa mimoriadnej odľahlosti týchto územní, v súvislosti so všetkými tovarmi podliehajúcimi spotrebnej dani uvedenými v článku 1 alebo niektorými z takýchto tovarov od prvého dňa druhého mesiaca po uložení takéhoto vyhlásenia.“.

Článok 3

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou s účinnosťou od 1. januára 2014. Komisii oznámia znenie týchto ustanovení pred 1. januárom 2015.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 17. decembra 2013

Za Radu

predseda

L. LINKEVIČIUS


(1)  Stanovisko z 12. decembra 2013 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko zo 16. októbra 2013 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Rozhodnutie Európskej rady 2012/419/EÚ z 11. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa štatút Mayotte vo vzťahu k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2012, s. 131).

(4)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1).

(5)  Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 12).


Top