EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0042

Smernica Rady 2013/42/EÚ z  22. júla 2013 , ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o mechanizmus rýchlej reakcie proti podvodom v oblasti DPH

OJ L 201, 26.7.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/42/oj

26.7.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/1


SMERNICA RADY 2013/42/EÚ

z 22. júla 2013,

ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o mechanizmus rýchlej reakcie proti podvodom v oblasti DPH

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 113,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Daňové podvody v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH) vedú k významným rozpočtovým stratám a ovplyvňujú podmienky hospodárskej súťaže, a tým aj fungovanie vnútorného trhu. V poslednom čase sa rozvinuli osobitné neočakávané a rozsiahle formy daňových podvodov, najmä prostredníctvom využívania elektronických prostriedkov, ktoré uľahčujú rýchly nezákonný obchod vo veľkom rozsahu.

(2)

Smernica Rady 2006/112/ES (3) umožňuje členským štátom požiadať o výnimku z uvedenej smernice s cieľom zabrániť určitým druhom daňových únikov alebo vyhýbaniu sa daňovej povinnosti.

(3)

Nedávne skúsenosti ukázali, že postupom stanoveným v článku 395 smernice 2006/112/ES nie je možné dostatočne rýchlo reagovať na žiadosti členských štátov o naliehavé opatrenia.

(4)

Skúsenosti tiež ukázali, že určenie príjemcu ako osoby povinnej zaplatiť DPH (prenesenie daňovej povinnosti) je v istých prípadoch účinným opatrením na to, aby sa zabránilo podvodom v oblasti DPH v určitých sektoroch.

(5)

Členské štáty podľa ustanovení o prenesení daňovej povinnosti uvedených v článkoch 199 a 199a smernice 2006/112/ES nemôžu pružne a rýchlo reagovať na neočakávané a rozsiahle podvody týkajúce sa kategórií tovarov a služieb, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti uvedených článkov. Na riešenie týchto situácií je potrebné prijať osobitné opatrenia.

(6)

Vzhľadom na rozsiahle prípady podvodov, ku ktorým došlo, je najlepšou zárukou rýchlej a mimoriadnej reakcie na ďalšie prípady neočakávaných podvodov osobitné opatrenie mechanizmu rýchlej reakcie, ktoré pozostáva z možnosti krátkodobého uplatňovania prenesenia daňovej povinnosti po jeho náležitom oznámení zo strany dotknutého členského štátu. V záujme zabezpečenia primeranosti uplatňovania tejto možnosti vo vzťahu k danému problému by Komisia mala po obdržaní príslušných informácií mať k dispozícii krátku lehotu na posúdenie oznámenia a potvrdenie, či má voči uplatňovaniu osobitného opatrenia mechanizmu rýchlej reakcie námietky. Členské štáty by mali mať príležitosť na to, aby Komisia zohľadnila ich názory, a mali by byť preto v plnom rozsahu informované o oznámeniach a o akýchkoľvek dodatočných informáciách poskytovaných počas celého procesu. Okrem toho by mala Rada potom prostredníctvom vykonávacieho rozhodnutia podľa článku 395 smernice 2006/112/ES rozhodnúť o ďalšom uplatňovaní prenesenia daňovej povinnosti.

(7)

Členský štát, ktorý oznámil svoj úmysel uplatniť osobitné opatrenie mechanizmu rýchlej reakcie, ho môže uplatniť, akonáhle Komisia oznámi, že nemá žiadne námietky voči tomuto úmyslu.

(8)

V záujme zabezpečenia ďalšieho uplatňovania prenesenia daňovej povinnosti, a to čo najskôr a ešte pred uplynutím platnosti osobitného opatrenia mechanizmu rýchlej reakcie, by sa mal postup stanovený v článku 395 smernice 2006/112/ES uskutočniť v kratšej lehote.

(9)

Rýchle spracovanie oznámení členských štátov v rámci mechanizmu rýchlej reakcie sa uľahčí, ak sa pre tieto oznámenia a na účely poskytovania akýchkoľvek dodatočných informácií Komisii stanoví štandardizovaný formulár. Na Komisiu by sa preto mali preniesť vykonávacie právomoci týkajúce sa tohto štandardizovaného formulára.

(10)

Keďže mechanizmus rýchlej reakcie môže byť, vzhľadom na pripravované dlhodobejšie legislatívne riešenia zamerané na posilnenie odolnosti systému DPH voči podvodom v oblasti DPH, len dočasným riešením, tento mechanizmus rýchlej reakcie by sa mal uplatňovať len počas obmedzeného časového obdobia.

(11)

Komisia by s cieľom zhodnotiť účinnosť mechanizmu rýchlej reakcie mala vypracovať súhrnnú správu o posúdení vplyvu mechanizmu na riešenie prípadov neočakávaných a rozsiahlych podvodov.

(12)

Keďže cieľ opatrenia, ktoré sa má prijať najmä na riešenie neočakávaných a rozsiahlych podvodov v oblasti DPH, ktoré majú veľmi často medzinárodný rozmer, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, pretože členské štáty nie sú schopné jednotlivo čeliť podvodným reťazcom spojeným s novými formami obchodu, do ktorých je zapojených niekoľko krajín súčasne, ale z dôvodov zabezpečenia rýchlejšej a v konečnom dôsledku primeranejšej a účinnejšej reakcie je možné tento cieľ lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(13)

Smernica 2006/112/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2006/112/ES sa mení takto:

1.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 199b

1.   Členský štát môže v naliehavých prípadoch potreby a v súlade s odsekmi 2 a 3 určiť príjemcu ako osobu povinnú zaplatiť DPH pri osobitných dodaniach tovaru a poskytnutí služieb odchylne od článku 193 ako osobitné opatrenie mechanizmu rýchlej reakcie s cieľom bojovať proti neočakávaným a rozsiahlym podvodom, ktoré môžu viesť k značným a nenapraviteľným finančným stratám.

Toto osobitné opatrenie mechanizmu rýchlej reakcie podlieha primeraným kontrolným opatreniam členského štátu v súvislosti so zdaniteľnými osobami dodávajúcimi tovar alebo poskytujúcimi služby, na ktoré sa toto opatrenie vzťahuje, a obdobie jeho uplatňovania nepresahuje deväť mesiacov.

2.   Členský štát, ktorý chce zaviesť osobitné opatrenie mechanizmu rýchlej reakcie stanovené v odseku 1, zašle oznámenie Komisii, pričom použije štandardizovaný formulár stanovený v súlade s odsekom 4, a zároveň ho zašle aj ostatným členským štátom. Členský štát poskytne Komisii informácie o príslušnom sektore, druhu a charakteristických znakoch podvodu, o existujúcich závažných dôvodoch naliehavosti, neočakávanom a rozsiahlom charaktere podvodu a jeho dôsledkoch spočívajúcich v značných a nenapraviteľných finančných stratách. Ak Komisia usúdi, že nemá k dispozícii všetky potrebné údaje, do dvoch týždňov od prijatia oznámenia kontaktuje dotknutý členský štát a uvedie, ktoré dodatočné informácie požaduje. Každá dodatočná informácia, ktorú Komisii poskytne dotknutý členský štát, sa zároveň zašle aj ostatným členským štátom. Ak poskytnuté dodatočné informácie nie sú postačujúce, Komisia o tom daný členských štát informuje do jedného týždňa.

Členský štát, ktorý si želá zaviesť osobitné opatrenie mechanizmu rýchlej reakcie ako sa stanovuje v odseku 1, musí zároveň podať žiadosť Komisii v súlade s postupom stanoveným v článku 395 ods. 2 a 3.

3.   Akonáhle už má Komisia k dispozícii všetky informácie, ktoré považuje za potrebné na posúdenie oznámenia uvedeného v prvom pododseku odseku 2, informuje o tom členský štát. V prípade, že vznesie námietku voči osobitnému opatreniu mechanizmu rýchlej reakcie, vypracuje do jedného mesiaca od doručenia oznámenia záporné stanovisko a informuje o tom dotknutý členský štát a výbor pre DPH. V prípade, že sa Komisia rozhodne nevzniesť námietky, potvrdí to písomne v rovnakej lehote dotknutému členskému štátu i výboru pre DPH. Členský štát môže prijať osobitné opatrenie mechanizmu rýchlej reakcie odo dňa obdržania tohto potvrdenia. Komisia pri hodnotení oznámenia vezme do úvahy názory akéhokoľvek iného členského štátu, ktoré sa jej zašlú písomne.

4.   Komisia prijme vykonávací akt, ktorým sa stanoví štandardizovaný formulár na zaslanie oznámenia o osobitnom opatrení mechanizmu rýchlej reakcie uvedený v odseku 2 a informácií uvedených v prvom pododseku odseku 2. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným odseku 5.

5.   Ak sa odvoláva na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (4) a na tento účel je výborom výbor zriadený podľa článku 58 nariadenia Rady (EÚ) č. 904/2010 (5).

2.

V článku 395 sa vkladá tento odsek:

„5.   V naliehavých prípadoch potreby uvedených v článku 199b ods. 1 sa postup stanovený v odsekoch 2 a 3 dokončí do šesť mesiacov od dátumu doručenia žiadosti Komisii.“.

Článok 2

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade pred 1. januárom 2018 súhrnnú správu o posúdení vplyvu mechanizmu rýchlej reakcie stanoveného v článku 1 bode 1.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa do 31. decembra 2018.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 22. júla 2013

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Stanovisko zo 7. februára 2013 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ C 11, 15.1.2013, s. 31.

(3)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(5)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 268, 12.10.2010, s. 1).“;


Top