EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0025

Smernica Rady 2013/25/EÚ z  13. mája 2013 , ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti práva usadiť sa a slobody poskytovať služby

OJ L 158, 10.6.2013, p. 368–375 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 014 P. 97 - 104

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/25/oj

10.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 158/368


SMERNICA RADY 2013/25/EÚ

z 13. mája 2013,

ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti práva usadiť sa a slobody poskytovať služby

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Chorvátska, a najmä na jej článok 3 ods. 4,

so zreteľom na akt o pristúpení Chorvátska, a najmä na jeho článok 50,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Podľa článku 50 aktu o pristúpení Chorvátska sa ustanovuje, že ak si akty inštitúcií prijaté pred pristúpením vyžadujú úpravy z dôvodu pristúpenia, pričom nevyhnutné úpravy neboli uvedené v akte o pristúpení ani v jeho prílohách, Rada konajúca na základe kvalifikovanej väčšiny na návrh Komisie prijme potrebné akty, ak pôvodný akt nebol prijatý Komisiou.

(2)

V záverečnom akte konferencie, na ktorej bola navrhnutá a prijatá zmluva o pristúpení Chorvátska, sa uvádza, že vysoké zmluvné strany dospeli k politickej dohode o súbore úprav aktov prijatých inštitúciami, ktoré je potrebné vykonať z dôvodu pristúpenia, a vyzývajú Radu a Komisiu, aby pred pristúpením prijali tieto úpravy, ktoré by sa v prípade potreby doplnili a aktualizovali s cieľom zohľadniť vývoj práva Únie.

(3)

Smernice 74/557/EHS (1), 77/249/EHS (2), 98/5/ES (3) a 2005/36/ES (4) by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernice 74/557/EHS, 77/249/EHS, 98/5/ES a 2005/36/ES sa menia, ako je uvedené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do dátumu pristúpenia Chorvátska k Únii. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia členské štáty uplatňujú odo dňa pristúpenia Chorvátska k Únii.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Členské štáty určia, ako sa takýto odkaz uvedie.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť za podmienky a od dátumu nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Chorvátska.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 13. mája 2013

Za Radu

predseda

S. COVENEY


(1)  Smernica Rady 74/557/EHS zo 4. júna 1974 o uplatňovaní slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby, pokiaľ ide o činnosti samostatne zárobkovo činných osôb a sprostredkovateľov pôsobiacich v oblasti obchodovania s toxickými výrobkami a ich distribúcie (Ú. v. ES L 307, 18.11.1974, s. 5).

(2)  Smernica Rady 77/249/EHS z 22. marca 1977 na uľahčenie účinného výkonu slobody právnikov poskytovať služby (Ú. v. ES L 78, 26.3.1977, s. 17).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/5/ES zo 16. februára 1998 o uľahčení trvalého výkonu právnického povolania v inom členskom štáte ako v tom, kde bola získaná kvalifikácia (Ú. v. ES L 77, 14.3.1998, s. 36).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22).


PRÍLOHA

ČASŤ A

VZÁJOMNÉ UZNÁVANIE ODBORNÝCH KVALIFIKÁCIÍ

Smernica 2005/36/ES sa mení takto:

1.

V článku 49 ods. 2 prvom pododseku sa vkladá toto písmeno:

„ba)

1. júla 2013 pre Chorvátsko;“.

2.

Príloha V sa mení takto:

a)

Oddiel V.1 sa mení takto:

i)

v tabuľke v bode 5.1.1 sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

„Hrvatska

Diploma ‚doktor medicine/doktorica medicine‘

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

 

1. júl 2013“

ii)

v tabuľke v bode 5.1.2 sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

„Hrvatska

Diploma o specijalističkom usavršavanju

Ministarstvo nadležno za zdravstvo

1. júl 2013“

iii)

v tabuľkách v bode 5.1.3 sa za príslušné údaje týkajúce sa Francúzska vkladajú tieto údaje:

v tabuľke týkajúcej sa „Anesteziológie“ a „Všeobecnej chirurgie“

„Hrvatska

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina

Opća kirurgija“

v tabuľke týkajúcej sa „Neurochirurgie“ a „Pôrodníctva a gynekológie“:

„Hrvatska

Neurokirurgija

Ginekologija i opstetricija“

v tabuľke týkajúcej sa „Všeobecného (vnútorného) lekárstva“ a „Oftalmológie“:

„Hrvatska

Opća interna medicina

Oftalmologija i optometrija“

v tabuľke týkajúcej sa „Otorinolaryngológie“ a „Pediatrie“:

„Hrvatska

Otorinolaringologija

Pedijatrija“

v tabuľke týkajúcej sa „Pneumológie“ a „Urológie“:

„Hrvatska

Pulmologija

Urologija“

v tabuľke týkajúcej sa „Ortopédie“ a „Patologickej anatómie“:

„Hrvatska

Ortopedija i traumatologija

Patologija“

v tabuľke týkajúcej sa „Neurológie“ a „Psychiatrie“:

„Hrvatska

Neurologija

Psihijatrija“

v tabuľke týkajúcej sa „Rádiológie“ a „Radiačnej onkológie“:

„Hrvatska

Klinička radiologija

Onkologija i radioterapija“

v tabuľke týkajúcej sa „Plastickej chirurgie“ a „Klinickej biológie“:

„Hrvatska

Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija“

 

v tabuľke týkajúcej sa „Mikrobiológie – bakteriológie“ a „Biochémie“:

„Hrvatska

Klinička mikrobiologija“

 

v tabuľke týkajúcej sa „Imunológie“ a „Hrudníkovej chirurgie“:

„Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija“

 

v tabuľke týkajúcej sa „Detskej chirurgie“ a „Cievnej chirurgie“:

„Hrvatska

Dječja kirurgija

Vaskularna kirurgija“

v tabuľke týkajúcej sa „Kardiológie“ a „Gastroenterológie“:

„Hrvatska

Kardiologija

Gastroenterologija“

v tabuľke týkajúcej sa „Reumatológie“ a „Všeobecnej hematológie“:

„Hrvatska

Reumatologija

Hematologija“

v tabuľke týkajúcej sa „Endokrinológie“ a „Fyziatrie“:

„Hrvatska

Endokrinologija i dijabetologija

Fizikalna medicina i rehabilitacija“

v tabuľke týkajúcej sa „Neuropsychiatrie“ a „Dermatovenerológie“:

„Hrvatska

 

Dermatologija i venerologija“

v tabuľke týkajúcej sa „Rádiológie“ a „Detskej psychiatrie“:

„Hrvatska

Klinička radiologija

Dječja i adolescentna psihijatrija“

v tabuľke týkajúcej sa „Geriatrie“ a „Nefrológie“:

„Hrvatska

 

Nefrologija“

v tabuľke týkajúcej sa „Infekčných chorôb“ a „Verejného zdravotníctva“:

„Hrvatska

Infektologija

Javnozdravstvena medicina“

v tabuľke týkajúcej sa „Farmakológie“ a „Pracovného lekárstva“:

„Hrvatska

Klinička farmakologija s toksikologijom

Medicina rada i športa“

v tabuľke týkajúcej sa „Alergiológie“ a „Nukleárnej medicíny“:

„Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija

Nuklearna medicina“

v tabuľke týkajúcej sa „Maxilofaciálnej chirurgie (základnej lekárskej prípravy)“:

„Hrvatska

Maksilofacijalna kirurgija“

v tabuľke týkajúcej sa „Biologickej hematológie“:

„Hrvatska“

 

v tabuľke týkajúcej sa „Stomatológie“ a „Dermatológie“:

„Hrvatska“

 

 

v tabuľke týkajúcej sa „Venerológie“ a „Tropickej medicíny“:

„Hrvatska“

 

 

v tabuľke týkajúcej sa „Gastroenterologickej chirurgie“ a „Úrazovej a urgentnej medicíny“:

„Hrvatska

Abdominalna kirurgija

Hitna medicina“

v tabuľke týkajúcej sa „Klinickej neurofyziológie“ a „Dentoalveolárnej a maxilofaciálnej chirurgie (základnej lekárskej a dentálnej prípravy)“:

„Hrvatska“

 

 

v tabuľke týkajúcej sa „Klinickej onkológie“ a „Lekárskej genetiky“:

„Hrvatska“

 

 

iv)

v tabuľke v bode 5.1.4 sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

„Hrvatska

Diploma o specijalističkom usavršavanju

specijalist obiteljske medicine

1. júl 2013“

b)

v tabuľke v oddiele V.2 bode 5.2.2 sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

„Hrvatska

1.

Svjedodžba ‚medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege‘

2.

Svjedodžba

‚prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva‘

1.

Srednje strukovne škole koje izvode program za stjecanje kvalifikacije ‚medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege‘

2.

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Veleučilišta u Republici Hrvatskoj

1.

medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

2.

prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva

1. júl 2013“

c)

v tabuľke v oddiele V.3 bode 5.3.2 sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

„Hrvatska

Diploma ‚doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine‘

Fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

 

doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine

1. júl 2013“

d)

v tabuľke v oddiele V.4 bode 5.4.2 sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

„Hrvatska

Diploma ‚doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine‘

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

1. júl 2013“

e)

v tabuľke v oddiele V.5 bode 5.5.2 sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

„Hrvatska

Svjedodžba

‚prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) primaljstva‘

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Veleučilišta i visoke škole u Republici Hrvatskoj

prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/prvostupnica (baccalaurea) primaljstva

1. júl 2013“

f)

v tabuľke v oddiele V.6 bode 5.6.2 sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

„Hrvatska

Diploma ‚magistar farmacije/magistra farmacije‘

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

 

1. júl 2013“

g)

v tabuľke v oddiele V.7 bode 5.7.1 sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

„Hrvatska“

 

 

 

 

3.

V prílohe VI sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá tento text:

„Hrvatska

diplom ‚magistar inženjer arhitekture i urbanizma/magistra inženjerka arhitekture i urbanizma‘, ktorý udeľuje Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

diplom ‚magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture‘, ktorý udeľuje Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu

diplom ‚magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture‘, ktorý udeľuje Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu

diploma ‚diplomirani inženjer arhitekture‘, ktorý udeľuje Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

diplom ‚diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture‘, ktorý udeľuje Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu

diplom ‚diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture‘, ktorý udeľuje Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu

diplom ‚diplomirani arhitektonski inženjer‘, ktorý udeľuje Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

diploma ‚inženjer‘, ktorý udeľuje Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

diplom ‚inženjer‘, ktorý udeľuje Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu za ukončené štúdium na Arhitektonski odjel Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta

diplom ‚inženjer‘, ktoré udeľuje Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu za ukončené štúdium na Arhitektonski odsjek Tehničkog fakulteta

diplom ‚inženjer‘, ktorý udeľuje Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu za ukončené štúdium na Arhitektonsko-inženjerski odjel Tehničkog fakulteta

diplom ‚inženjer arhitekture‘, ktorý udeľuje Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Všetky diplomy musia byt' doplnené osvedčením o členstve v Chorvátskej komore architektov (Hrvatska komora arhitekata) vydaným Chorvátskou komorou architektov v Záhrebe.

3. školský rok po pristúpení“

ČASŤ B

PRÁVNICKÉ POVOLANIA

1.

V článku 1 ods. 2 smernice 77/249/EHS sa dopĺňa:

„Chorvátsko: Odvjetnik/Odvjetnica.“

2.

V článku 1 ods. 2 písm. a) smernice 98/5/ES sa za údaje týkajúce sa Francúzska vkladá:

„Chorvátsko: Odvjetnik/Odvjetnica“.

ČASŤ C

OBCHODOVANIE S TOXICKÝMI VÝROBKAMI A ICH DISTRIBÚCIA

V prílohe k smernici 74/557/EHS sa dopĺňa:

„—

Chorvátsko:

1.

chemické/toxické výrobky, na ktoré sa vzťahuje zákon o chemických látkach (OG 150/05, 53/08, 49/11) a predpisy prijaté na základe tohto aktu;

2.

prípravky na ochranu rastlín, na ktoré sa vzťahuje zákon o prípravkoch na ochranu rastlín (OG 70/05) a predpisy prijaté na základe tohto aktu.“


Top