Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0023

Smernica Rady 2013/23/EÚ z  13. mája 2013 , ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti finančných služieb

OJ L 158, 10.6.2013, p. 362–364 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 300 - 302

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/23/oj

10.6.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 158/362


SMERNICA RADY 2013/23/EÚ

z 13. mája 2013,

ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti finančných služieb

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Zmluvu o pristúpení Chorvátska, a najmä na jej článok 3 ods. 4,

so zreteľom na akt o pristúpení Chorvátska, a najmä na jeho článok 50,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Podľa článku 50 aktu o pristúpení Chorvátska, ak si akty inštitúcií prijaté pred pristúpením vyžadujú úpravy z dôvodu pristúpenia, pričom nevyhnutné úpravy neboli uvedené v akte o pristúpení ani v jeho prílohách, Rada na tento účel kvalifikovanou väčšinou prijme na návrh Komisie potrebné akty, ak pôvodný akt nebol prijatý Komisiou.

(2)

V záverečnom akte konferencie, na ktorej bola navrhnutá a prijatá Zmluva o pristúpení Chorvátska, sa uvádza, že vysoké zmluvné strany dospeli k politickej dohode o súbore úprav aktov prijatých inštitúciami, ktoré je potrebné vykonať z dôvodu pristúpenia, a vyzývajú Radu a Komisiu, aby pred pristúpením prijali tieto úpravy, ktoré by sa v prípade potreby doplnili a aktualizovali s cieľom zohľadniť vývoj práva Únie.

(3)

Smernice 73/239/EHS (1), 2002/83/ES (2), 2005/68/ES (3) a 2009/138/ES (4) by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernice 73/239/EHS, 2002/83/ES, 2005/68/ES a 2009/138/ES sa menia, ako je uvedené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do dátumu pristúpenia Chorvátska k Únii. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia členské štáty uplatňujú odo dňa pristúpenia Chorvátska k Únii.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Členské štáty určia, ako sa takýto odkaz uvedie.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť za podmienky a od dátumu nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Chorvátska.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 13. mája 2013

Za Radu

predseda

S. COVENEY


(1)  Prvá smernica Rady 73/239/EHS z 24. júla 1973 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie priameho poistenia s výnimkou životného poistenia (Ú. v. ES L 228, 16.8.1973, s. 3).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení (Ú. v. ES L 345, 19.12.2002, s. 1).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/68/ES zo 16. novembra 2005 o zaistení (Ú. v. EÚ L 323, 9.12.2005, s. 1).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).


PRÍLOHA

1.

V článku 8 ods. 1 písm. a) smernice 73/239/EHS sa dopĺňa:

„—

v prípade Chorvátskej republiky: ‚dioničko društvo‘, ‚društvo za uzajamno osiguranje‘.“

2.

Smernica 2002/83/ES sa mení takto:

a)

v článku 6 ods. 1 písm. a) sa za údaje týkajúce sa Francúzskej republiky vkladá tento text:

„—

v prípade Chorvátskej republiky: ‚dioničko društvo‘, ‚društvo za uzajamno osiguranje‘,“.

b)

v článku 18 ods. 3 sa za piatu zarážku vkladá tento text:

„—

1. júlu 2013 pre podniky oprávnené v Chorvátsku a“.

3.

V prílohe I k smernici 2005/68/ES sa za údaje týkajúce sa Francúzskej republiky vkladá tento text:

„—

v prípade Chorvátskej republiky: ‚dioničko društvo‘,“.

4.

Smernica 2009/138/ES sa mení takto:

a)

v článku 73 ods. 5 prvom podoseku sa vkladá toto písmeno:

„ea)

k 1. júlu 2013 pre podniky oprávnené v Chorvátsku;“.

b)

príloha III sa mení takto:

i)

v časti A sa vkladá tento bod:

„10a)

v prípade Chorvátskej republiky: ‚dioničko društvo‘, ‚društvo za uzajamno osiguranje‘;“

ii)

v časti B sa vkladá tento bod:

„10a)

v prípade Chorvátskej republiky: ‚dioničko društvo‘, ‚društvo za uzajamno osiguranje‘;“

iii)

v časti C sa vkladá tento bod:

„10a)

v prípade Chorvátskej republiky: ‚dioničko društvo‘;“.


Top