Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1256

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1256/2012 z  13. decembra 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o Medzinárodný štandard finančného výkazníctva IFRS 7 a Medzinárodný účtovný štandard IAS 32 Text s významom pre EHP

OJ L 360, 29.12.2012, p. 145–152 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 003 P. 200 - 207

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1256/oj

29.12.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 360/145


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1256/2012

z 13. decembra 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o Medzinárodný štandard finančného výkazníctva IFRS 7 a Medzinárodný účtovný štandard IAS 32

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1126/2008 (2) sa prijali určité medzinárodné štandardy a interpretácie, ktoré existovali k 15. októbru 2008.

(2)

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) uverejnila 16. decembra 2011 zmeny a doplnenia medzinárodného štandardu finančného výkazníctva (IFRS) 7 Finančné nástroje: Zverejnenia – Započítavanie finančných aktív a finančných záväzkov a medzinárodného účtovného štandardu (IAS) 32 Finančné nástroje: Prezentácia – Započítavanie finančných aktív a finančných záväzkov. Cieľom zmeny a doplnenia IFRS 7 je vyžadovať zverejnenie dodatočných kvantitatívnych informácií, aby používatelia mohli lepšie porovnávať a zosúlaďovať zverejnenia podľa IFRS so zverejneniami podľa všeobecne uznávaných účtovných zásad (GAAP) Spojených štátov amerických. IASB okrem toho zmenila a doplnila IAS 32 s cieľom poskytnúť ďalšie usmernenie, aby sa znížila miera nekonzistentnosti pri uplatňovaní štandardu v praxi.

(3)

Zmeny a doplnenia IFRS 7 Finančné nástroje: Zverejnenia – Prevody finančných aktív boli prijaté nariadením Komisie (EÚ) č. 1205/2011 z 22. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 7 (3), a to po tom, ako ich schválil Regulačný výbor pre účtovníctvo v júni 2011. Došlo však k neúmyselnému opomenutiu vypustenia odseku 13 štandardu IFRS 7. Toto opomenutie by sa mal napraviť týmto nariadením. Aby toto ustanovenie bolo efektívne, malo by sa uplatňovať od 1. júla 2011. Ustanovenie o spätnej účinnosti je nevyhnutné s cieľom zabezpečiť právnu istotu pre dotknutých emitentov.

(4)

Konzultácia so skupinou odborných znalcov (TEG) Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) potvrdzuje, že zmeny a doplnenia IFRS 7 a IAS 32 spĺňajú technické kritériá na prijatie ustanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002.

(5)

Nariadenie (ES) č. 1126/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Regulačného výboru pre účtovníctvo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1126/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1)

Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 7 Finančné nástroje: Zverejnenia sa mení a dopĺňa tak, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu;

2)

Medzinárodný účtovný štandard (IAS) 32 Finančné nástroje: Prezentácia sa mení a dopĺňa v súlade so zmenami a doplneniami IFRS 7, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu;

3)

Štandard IAS 32 Finančné nástroje: Prezentácia sa mení a dopĺňa tak, ak sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu;

4)

Nadpis pred odsekom 13 a odsek 13 štandardu IFRS 7 sa vypúšťajú v súlade so zmenami a doplneniami štandardu IFRS 7 Finančné nástroje: Zverejnenia – Prevody finančných aktív tak, ako bolo schválené v nariadení (EÚ) č. 1205/2011.

Článok 2

1)   Každá spoločnosť uplatní zmeny a doplnenia uvedené v článku 1 bodoch 1) a 2) od dátumu začiatku svojho prvého finančného roka, ktorý sa začína 1. januára 2013 alebo neskôr.

2)   Každá spoločnosť uplatní zmeny a doplnenia uvedené v článku 1 bode 3) najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého finančného roka, ktorý sa začína 1. januára 2014 alebo neskôr.

3)   Každá spoločnosť uplatní zmeny a doplnenia uvedené v článku 1 bode 4) od dátumu začiatku svojho prvého finančného roka, ktorý sa začína 1. júla 2011 alebo neskôr.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. decembra 2012.

za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 305, 23.11.2011, s. 16.


PRÍLOHA

MEDZINÁRODNÉ ÚČTOVNÉ ŠTANDARDY

IFRS 7

Zmeny a doplnenia IFRS 7 Finančné nástroje: Zverejnenia – Započítavanie finančných aktív a finančných záväzkov

IAS 32

Zmeny a doplnenia IAS 32 Finančné nástroje: Prezentácia – Započítavanie finančných aktív a finančných záväzkov

„Reprodukcia povolená v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Všetky existujúce práva vyhradené mimo EHP, s výnimkou práva reprodukovania na účely osobného použitia alebo iného riadneho nakladania. Ďalšie informácie je možné získať od IASB na adrese www.iasb.org.“

Zmeny a doplnenia IFRS 7 Finančné nástroje: Zverejnenia

Za odsek 13 sa vkladajú nadpis a odseky 13A až 13F.

Započítavanie finančných aktív a finančných záväzkov

13A

Zverejneniami v odsekoch 13B až 13E sa dopĺňajú ostatné požiadavky na zverejňovanie tohto IFRS, pričom tieto zverejnenia sa vyžadujú pre všetky vykazované finančné nástroje, ktoré sú započítavané v súlade s odsekom 42 štandardu IAS 32. Tieto zverejnenia sa vzťahujú aj na vykazované finančné nástroje, ktoré podliehajú vymáhateľnej hlavnej dohode o vzájomnom započítaní alebo podobnej dohode bez ohľadu na to, či sa započítavajú v súlade s odsekom 42 štandardu IAS 32.

13B

Účtovná jednotka zverejňuje informácie s cieľom umožniť používateľom jej účtovnej závierky, aby vyhodnotili účinok alebo potenciálny účinok mechanizmov započítavania na finančnú situáciu účtovnej jednotky. Sem patrí účinok alebo potenciálny účinok práv na započítanie súvisiacich s vykazovanými finančnými aktívami a finančnými záväzkami účtovnej jednotky, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti odseku 13A.

13C

V záujme splnenia cieľa uvedeného v odseku 13B zverejňuje účtovná jednotka ku koncu obdobia vykazovania osobitne od vykazovaných finančných aktív a vykazovaných finančných záväzkov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti odseku 13A, tieto kvantitatívne informácie:

(a)

hrubú sumu týchto vykazovaných finančných aktív a vykazovaných finančných záväzkov;

(b)

sumy, ktoré sa započítavajú v súlade s kritériami uvedenými v odseku 42 štandardu IAS 32 pri určovaní čistých súm prezentovaných vo výkaze o finančnej situácii;

(c)

čisté sumy prezentované vo výkaze o finančnej situácii;

(d)

sumy, ktoré podliehajú vymáhateľnej hlavnej dohode o vzájomnom započítaní alebo podobnej dohode a ktoré nie sú inak zahrnuté v odseku 13C písm. b), vrátane:

(i)

súm súvisiacich s vykazovanými finančnými nástrojmi, ktoré nespĺňajú niektoré alebo žiadne z kritérií započítania uvedených odseku 42 štandardu IAS 32; a

(ii)

súm súvisiacich s finančným kolaterálom (vrátane hotovostného kolaterálu); a

(e)

čistú sumu po odpočítaní súm v písm. d) od súm v písm. c) vyššie.

Informácie vyžadované na základe tohto odseku sa prezentujú v tabuľkovom formáte osobitne pre finančné aktíva a finančné záväzky, ak nie je vhodnejší iný formát.

13D

Celková suma zverejnená v súlade s odsekom 13C písm. d) za určitý nástroj sa obmedzí na sumu uvedenú v odseku 13C písm. c) za tento nástroj.

13E

Účtovná jednotka zahrnie do zverejnení opis práv na započítanie, ktoré súvisia s vykazovanými finančnými aktívami a vykazovanými finančnými záväzkami účtovnej jednotky podliehajúcimi vymáhateľným hlavným dohodám o vzájomnom započítaní alebo podobným dohodám, ktoré sa zverejňujú v súlade s odsekom 13C písm. d), vrátane povahy týchto práv.

13F

Ak sa informácie vyžadované v odsekoch 13B až 13E zverejnia vo viac než jednej poznámke k účtovnej závierke, účtovná jednotka zahrnie krížový odkaz na tieto poznámky.

DÁTUM NADOBUDNUTIA ÚČINNOSTI A PRECHODNÉ USTANOVENIA

Pridáva sa odsek 44R.

44R

Dokumentom Zverejnenia – Započítavanie finančných aktív a finančných záväzkov (zmeny a doplnenia IFRS 7), vydaným v decembri 2011, sa vložili odseky IN9, 13A až 13F a B40 až B53. Účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny a doplnenia na ročné obdobia začínajúce sa 1. januára 2013 alebo neskôr a na priebežné obdobia v rámci týchto ročných období. Účtovná jednotka poskytne zverejnenia vyžadované týmito zmenami a doplneniami so spätnou platnosťou.

Za odsek B39 sa vkladajú nadpisy a odseky B40 až B53.

Započítavanie finančných aktív a finančných záväzkov

(odseky 13A až 13F)

Rozsah pôsobnosti (odsek 13A)

B40

Zverejnenia v odsekoch 13B až 13E sa vyžadujú pre všetky vykazované finančné nástroje, ktoré sú započítavané v súlade s odsekom 42 štandardu IAS 32. Okrem toho patria finančné nástroje do rozsahu pôsobnosti požiadaviek na zverejňovanie odsekov 13B až 13E, ak podliehajú vymáhateľnej hlavnej dohode o vzájomnom započítaní alebo podobnej dohode, ktorá za vzťahuje na podobné finančné nástroje a transakcie, a to bez ohľadu na to, či sa tieto finančné nástroje započítavajú v súlade s odsekom 42 štandardu IAS 32.

B41

Podobné dohody uvedené v odsekoch 13A a B40 zahŕňajú dohody o klíringu derivátov, globálne hlavné dohody o spätnom odkúpení (global master repurchase agreements), globálne hlavné dohody o zapožičiavaní cenných papierov (global master securities lending agreements) a všetky súvisiace práva na finančný kolaterál. Podobné finančné nástroje a transakcie uvedené v odseku B40 zahŕňajú deriváty, dohody o predaji a spätnom odkúpení, reverzné dohody o predaji a spätnom odkúpení, požičiavanie cenných papierov a dohody o zapožičiavaní cenných papierov. Príkladmi finančných nástrojov, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti odseku 13A, sú úvery a zákaznícke vklady v jednej a tej istej inštitúcii (ak nie sú započítané vo výkaze o finančnej situácii) a finančné nástroje, ktoré podliehajú iba kolaterálovej dohode.

Zverejnenia kvantitatívnych informácií pri vykazovaných finančných aktívach a vykazovaných finančných záväzkoch v rozsahu pôsobnosti odseku 13A (odsek 13C)

B42

Finančné nástroje zverejňované v súlade s odsekom 13C môžu podliehať rozličným požiadavkám na oceňovanie (napríklad záväzok súvisiaci s dohodou o spätnom odkúpení sa môže oceňovať amortizovanými nákladmi, kým derivát sa bude oceňovať reálnou hodnotou). Účtovná jednotka zahrnie nástroje v ich vykázaných hodnotách a v súvisiacich zverejneniach opíše akékoľvek výsledné rozdiely z ocenenia.

Zverejnenia hrubých súm vykazovaných finančných aktív a vykazovaných finančných záväzkov v rozsahu pôsobnosti odseku 13A [odsek 13C písm. a)]

B43

Sumy vyžadované podľa odseku 13C písm. a) sa týkajú vykazovaných finančných nástrojov, ktoré sa započítavajú v súlade s odsekom 42 štandardu IAS 32. Sumy vyžadované podľa odseku 13C písm. a) sa takisto týkajú vykazovaných finančných nástrojov, ktoré podliehajú vymáhateľnej hlavnej dohode o vzájomnom započítaní alebo podobnej dohode bez ohľadu na to, či spĺňajú kritériá započítania. Zverejnenia vyžadované podľa odseku 13C písm. a) sa však netýkajú žiadnych súm vykazovaných v dôsledku kolaterálových dohôd, ktoré nespĺňajú kritériá započítania uvedené v odseku 42 štandardu IAS 32. Namiesto toho sa zverejnenie takýchto súm vyžaduje v súlade s odsekom 13C písm. d).

Zverejnenia súm, ktoré sa započítavajú v súlade s kritériami uvedenými v odseku 42 štandardu IAS 32 [odsek 13C písm. b)]

B44

V odseku 13C písm. b) sa vyžaduje, aby účtovné jednotky pri určovaní čistých súm prezentovaných vo výkaze o finančnej situácii zverejňovali sumy započítané v súlade odsekom 42 štandardu IAS 32. Sumy vykazovaných finančných aktív aj vykazovaných finančných záväzkov, ktoré sú predmetom započítavania na základe jednej a tej istej dohody, sa zverejnia aj v zverejneniach finančných aktív aj v zverejneniach finančných záväzkov. Zverejňované sumy (napr. v tabuľke) sa však obmedzia na sumy, ktoré sú predmetom započítavania. Napríklad, účtovná jednotka môže mať vykázané derivátové aktívum a vykázaný derivátový záväzok, ktoré spĺňajú kritériá započítania uvedené odseku 42 štandardu IAS 32. Ak je hrubá suma derivátového aktíva vyššia ako hrubá suma derivátového záväzku, tabuľka so zverejneniami finančných aktív bude obsahovať celú sumu derivátového aktíva [v súlade s odsekom 13C písm. a)] a celú sumu derivátového záväzku [v súlade s odsekom 13C písm. b)]. Zatiaľ čo však tabuľka so zverejneniami finančných záväzkov bude obsahovať celú sumu derivátového záväzku [v súlade s odsekom 13C písm. a)], bude obsahovať iba tú sumu derivátového aktíva [v súlade s odsekom 13C písm. b)], ktorá sa rovná sume derivátového záväzku.

Zverejnenie čistých súm prezentovaných vo výkaze o finančnej situácii [odsek 13C písm. c)]

B45

Ak účtovná jednotka má nástroje, ktoré napĺňajú rozsah pôsobnosti týchto zverejnení (podľa odseku 13A), ale nenapĺňajú kritériá započítania uvedené v odseku 42 štandardu IAS 32, sumy, ktorých zverejnenie sa vyžaduje na základe odseku 13C písm. c), by sa rovnali sumám, ktorých zverejnenia sa vyžaduje na základe odseku 13C písm. a).

B46

Sumy, ktorých zverejnenie sa vyžaduje na základe odseku 13C písm. c), sa musia odsúhlasiť so sumami jednotlivých riadkových položiek prezentovanými vo výkaze finančnej situácie. Ak napríklad účtovná jednotka určí, že zoskupovanie alebo rozčleňovanie súm jednotlivých riadkových položiek v účtovnej závierke poskytuje relevantnejšie informácie, musí zosúhlasiť zoskupené alebo rozčlenené sumy zverejnené v odseku 13C písm. c) späť na jednotlivé sumy riadkových položiek prezentované vo výkaze finančnej situácie.

Zverejňovanie súm, ktoré podliehajú vymáhateľnej hlavnej dohode o vzájomnom započítaní alebo podobnej dohode a ktoré nie sú inak zahrnuté v odseku 13C písm. b) [odsek 13C písm. d)]

B47

Odsek 13C písm. d) od účtovných jednotiek vyžaduje zverejňovanie súm, ktoré podliehajú vymáhateľnej hlavnej dohode o vzájomnom započítaní alebo podobnej dohode a ktoré nie sú inak zahrnuté v odseku 13C písm. b). Odsek 13C písm. d) bod i) odkazuje na sumy súvisiace s vykazovanými finančnými nástrojmi, ktoré nespĺňajú niektoré alebo žiadne kritériá započítania uvedené v odseku 42 štandardu IAS 32 [napríklad, súčasné práva na započítanie, ktoré nespĺňajú kritérium uvedené v odseku 42 písm. b) štandardu IAS 32, alebo podmienené práva na započítanie, ktoré sú vymáhateľné a uplatniteľné iba v prípade defaultu alebo iba v prípade platobnej neschopnosti alebo bankrotu ktorejkoľvek z protistrán].

B48

Odsek 13C písm. d) bod ii) odkazuje na sumy súvisiace s finančným kolaterálom vrátane hotovostného kolaterálu, a to tak prijatého, ako aj založeného. Účtovná jednotka zverejňuje reálnu hodnotu tých finančných nástrojov, ktoré boli založené alebo prijaté ako kolaterál. Sumy zverejňované v súlade s odsekom 13C písm. d) bod ii) by mali súvisieť so skutočne prijatým alebo založeným kolaterálom, a nie s akýmikoľvek výslednými záväzkami alebo pohľadávkami vykazovanými na vrátenie alebo spätné získanie takéhoto kolaterálu.

Obmedzenia súm zverejňovaných v odseku 13C písm. d) (odsek 13D)

B49

Pri zverejňovaní súm v súlade s odsekom 13C písm. d) musí účtovná jednotka zohľadniť účinky nadmernej kolateralizácie finančného nástroja. Aby tak urobila, účtovná jednotka musí najprv odpočítať sumy zverejnené v súlade s odsekom 13C písm. d) bod i) od sumy zverejnenej v súlade s odsekom 13C písm. c). Účtovná jednotka potom obmedzí sumy zverejnené v súlade s odsekom 13C písm. d) bod ii) na zostávajúcu sumu podľa odseku 13C písm. c) pre súvisiaci finančný nástroj. Ak však možno práva na kolaterál vymáhať na všetkých finančných nástrojoch, takéto práva sa môžu zahrnúť do zverejnenia poskytovaného v súlade s odsekom 13D.

Opis práv na započítanie podliehajúcich vymáhateľným hlavným dohodám o vzájomnom započítaní alebo podobným dohodám (odsek 13E)

B50

Účtovná jednotka opíše druhy práv na započítanie a podobné mechanizmy zverejnené v súlade s odsekom 13C písm. d) vrátane povahy týchto práv. Účtovná jednotka napríklad opíše svoje podmienené práva. Pre nástroje podliehajúce právam na započítanie, ktoré nie sú podmienené budúcou udalosťou, ale ktoré nespĺňajú ostatné kritériá uvedené v odseku 42 štandardu IAS 32, účtovná jednotka opíše dôvod(y), prečo kritériá nie sú splnené. Pre akýkoľvek prijatý alebo založený kolaterál účtovná jednotka opíše podmienky kolaterálovej dohody (napríklad keď je kolaterál obmedzený).

Zverejňovanie podľa druhu finančného nástroja alebo podľa protistrany

B51

Kvantitatívne zverejnenia vyžadované na základe odseku 13C písm. a) až e) môžu byť zoskupené podľa druhu finančného nástroja alebo transakcie (napríklad deriváty, dohody o spätnom odkúpení a reverzné dohody o spätnom odkúpení alebo dohody o požičiavaní cenných papierov a o zapožičaní cenných papierov).

B52

Alternatívne môže účtovná jednotka zoskupovať kvantitatívne zverejnenia vyžadované na základe odseku 13C písm. a) až e) podľa finančného nástroja a kvantitatívne zverejnenia vyžadované na základe odseku 13C písm. c) až e) podľa protistrany. Ak účtovná jednotka poskytuje vyžadované informácie podľa protistrany, od účtovnej jednotky sa nevyžaduje, aby protistrany identifikovala ich menom. Označovanie protistrán (protistrana A, protistrana B, protistrana C atď.) však musí ostať medziročne za prezentované roky konzistentné, aby sa zachovala porovnateľnosť. Zvážia sa aj kvalitatívne zverejnenia, aby sa mohli poskytnúť ďalšie informácie o druhoch protistrán. Keď sa zverejnenie súm uvedených v odseku 13C písm. c) až e) poskytuje protistrana, sumy, ktoré sú jednotlivo významné z hľadiska celkových súm protistrán, sa zverejňujú oddelene a ostávajúce jednotlivo nevýznamné sumy protistrán sa zoskupia do jednej riadkovej položky.

Iné

B53

Špecifické zverejnenia vyžadované na základe odsekov 13C až 13E sú minimálnymi požiadavkami. V záujme splnenia cieľa uvedeného v odseku 13B účtovná jednotka možno bude musieť doplniť tieto zverejnenia dodatočnými (kvalitatívnymi) zverejneniami v závislosti od podmienok vymáhateľných hlavných dohôd o vzájomnom započítaní alebo podobných dohôd, okrem iného informáciami o povahe práv na započítanie a o ich účinku alebo potenciálnom účinku na finančnú situáciu účtovnej jednotky.

Príloha

Zmena a doplnenie IAS 32 Finančné nástroje: Prezentácia

Mení a dopĺňa sa odsek 43.

43

Tento štandard vyžaduje prezentáciu finančných aktív a finančných záväzkov na čistom základe, ak to odzrkadľuje očakávané budúce peňažné toky účtovnej jednotky z vysporiadania dvoch alebo viacerých samostatných finančných nástrojov. Keď účtovná jednotka má právo prijať alebo platiť jedinú čistú sumu a má zámer to urobiť, v konečnom dôsledku má iba jediné finančné aktívum alebo finančný záväzok. Za iných okolností sa finančné aktíva a finančné záväzky prezentujú oddelene jeden od druhého v súlade s ich charakteristikami ako zdroje alebo záväzky účtovnej jednotky. Účtovná jednotka zverejňuje informácie vyžadované na základe odsekov 13B až 13E štandardu IFRS 7 za vykazované finančné nástroje, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti odseku 13A štandardu IFRS 7.

Započítavanie finančných aktív a finančných záväzkov

Zmeny a doplnenia IAS 32 Finančné nástroje: Prezentácia

DÁTUM NADOBUDNUTIA ÚČINNOSTI A PRECHODNÉ USTANOVENIA

Pridáva sa odsek 97L.

97L

Dokumentom Započítavanie finančných aktív a finančných záväzkov (zmeny a doplnenia IAS 32), vydaným v decembri 2011, sa zrušuje odsek AG38 a vkladajú sa odseky AG38A až AG38F. Účtovná jednotka uplatní tieto zmeny a doplnenia na účtovné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2014 alebo neskôr. Účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny a doplnenia so spätnou platnosťou. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny a doplnenia od skoršieho dátumu, zverejní túto skutočnosť a uskutoční aj zverejnenia vyžadované podľa dokumentu Zverejnenia – Započítavanie finančných aktív a finančných záväzkov (zmeny a doplnenia IFRS 7), vydaného v decembri 2011.

Aplikačné usmernenie

Bezprostredne za nadpisom „Započítavanie finančného aktíva a finančného záväzku“ (odseky 42 až 50) sa vypúšťa odsek AG38. Vkladajú sa nadpisy a odseky AG38A až AG38F.

Kritérium toho, že účtovná jednotka „má v súčasnosti zo zákona vynútiteľné právo kompenzovať vykázané sumy“ [odsek 42 písm. A)]

AG38A

Právo na započítanie môže byť v súčasnosti dostupné alebo môže byť podmienené budúcou udalosťou (právo sa môže začať uplatňovať alebo byť vykonateľné napr. pri výskyte nejakej budúcej udalosti, ako napríklad defaultu, platobnej neschopnosti alebo úpadku jednej z protistrán). Aj keď právo na započítanie nie je podmienené budúcou udalosťou, môže byť zo zákona vynútiteľné len pri bežnom chode podnikania alebo v prípade defaultu, alebo v prípade platobnej neschopnosti alebo úpadku jednej alebo všetkých protistrán.

AG38B

Aby účtovná jednotka splnila kritérium odseku 42 písm. a), musí mať v súčasnosti zo zákona vynútiteľné právo na započítanie. To znamená, že právo na započítanie:

(a)

nesmie byť podmienené budúcou udalosťou; a

(b)

musí byť zo zákona vynútiteľné za všetkých týchto okolností:

(i)

pri bežnom chode podnikania;

(ii)

v prípade defaultu; a

(iii)

v prípade platobnej neschopnosti alebo úpadku

účtovnej jednotky a všetkých protistrán.

AG38C

Povaha a rozsah práva na započítanie vrátane prípadných podmienok súvisiacich s jeho uplatňovaním a toho, či by toto právo bolo zachované v prípade defaultu, platobnej neschopnosti alebo úpadku, sa môže v jednotlivých právnych jurisdikciách líšiť. Následne nemožno predpokladať, že právo na započítanie je automaticky k dispozícii mimo bežného chodu podnikania. Napríklad zákony o úpadku alebo platobnej neschopnosti určitej jurisdikcie môžu za určitých okolností zakazovať alebo obmedzovať právo na započítanie v prípade úpadku alebo platobnej neschopnosti.

AG38D

Aby sa zistilo, či je za bežného chodu podnikania, v prípade defaultu a v prípade platobnej neschopnosti alebo úpadku vymáhateľné právo na započítanie, pokiaľ ide o účtovnú jednotku a všetky protistrany [ako je stanovené v odseku AG38B písm. b)], treba posúdiť právne predpisy platiace pre vzťahy medzi zmluvnými stranami (napríklad zmluvné ustanovenia, zákony upravujúce zmluvy alebo default, zákony o platobnej neschopnosti alebo úpadku uplatniteľné na zmluvné strany).

Kritérium, že účtovná jednotka „má zámer buď vysporiadať aktívum a záväzok na čistom základe alebo realizovať aktívum a vysporiadať záväzok súčasne“ [odsek 42 písm. b)]

AG38E

Aby splnila kritérium odseku 42 písm. b), účtovná jednotka musí mať zámer buď vysporiadať aktívum a záväzok na čistom základe alebo realizovať aktívum a vysporiadať záväzok súčasne. Aj keď účtovná jednotka môže mať právo vysporiadať aktívum a záväzok na čistom základe, môže napriek tomu realizovať aktívum a vysporiadať záväzok osobitne.

AG38F

Ak účtovná jednotka môže vysporiadať sumy takým spôsobom, že výsledok je v podstate rovnocenný s čistým vysporiadaním, účtovná jednotka splní kritérium čistého vysporiadania odseku 42 písm. b). Stane sa tak vtedy a len vtedy, keď mechanizmus hrubého vysporiadania disponuje vlastnosťami, ktorými sa eliminuje úverové a likviditné riziko alebo ktorými sa toto riziko redukuje na nevýznamnú mieru, a ktorými sa pohľadávky a záväzky spracujú v jedinom zúčtovacom procese alebo cykle. Napríklad systém hrubého vysporiadania, ktorý disponuje všetkými nasledovnými vlastnosťami, by spĺňal kritérium čistého vysporiadania odseku 42 písm. b):

(a)

finančné aktíva a finančné záväzky oprávnené na započítanie sa predkladajú na spracovanie v rovnakom čase;

(b)

keď sa finančné aktíva a finančné záväzky už predložia na spracovanie, zmluvné strany sú viazané splniť povinnosť vysporiadať ich;

(c)

neexistuje možnosť, že peňažné toky vyplývajúce z aktíva a záväzkov by sa zmenili, keď už boli predložené na spracovanie [ak nezlyhá spracovanie – pozri písm. d) ďalej];

(d)

aktíva a záväzky, ktoré sú zabezpečené cennými papiermi, sa vysporiadajú systémom prevodu cenných papierov alebo podobným systémom (napríklad dodanie verzus platba), takže ak by prevod cenných papierov zlyhal, spracovanie súvisiacej pohľadávky alebo záväzku, pre ktoré sú cenné papiere kolaterálom, takisto zlyhá (a naopak);

(e)

akékoľvek transakcie, ktoré zlyhajú, ako je uvedené v písm. d), sa opätovne zadajú na spracovanie, pokiaľ sa nevysporiadajú;

(f)

vysporiadanie sa uskutoční prostredníctvom tej istej zúčtovacej inštitúcie (napríklad zúčtovacej banky, centrálnej banky alebo centrálneho depozitára cenných papierov); a

(g)

zavedený je jednodňový úverový nástroj, ktorý poskytne dostatočné debetné sumy na to, aby sa umožnilo spracovanie platieb ku dňu vysporiadania pre každú zo strán, pričom je takmer isté, že tento jednodňový úverový nástroj bude k dispozícii, ak sa vznesie požiadavka na jeho využitie.


Top