Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0404

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 404/2011 z  8. apríla 2011 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva

OJ L 112, 30.4.2011, p. 1–153 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 001 P. 163 - 315

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/404/oj

30.4.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 112/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 404/2011

z 8. apríla 2011,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 5, článok 7 ods. 5, článok 8 ods. 1, článok 9 ods. 5, článok 14 ods. 10, článok 15 ods. 9, článok 16 ods. 2, článok 21 ods. 7, článok 22 ods. 7, článok 23 ods. 5, článok 24 ods. 8, článok 25 ods. 2, článok 32, článok 37 ods. 4, článok 40 ods. 6, článok 55 ods. 5, článok 58 ods. 9, článok 60 ods. 7, článok 61, článok 64 ods. 2, článok 72 ods. 5, článok 73 ods. 9, článok 74 ods. 6, článok 75 ods. 2, článok 76 ods. 4, článok 78 ods. 2, článok 79 ods. 7, článok 92 ods. 5, článok 103 ods. 8, článok 105 ods. 6, článok 106 ods. 4, článok 107 ods. 4, článok 111 ods. 3, článok 116 ods. 6, článok 117 ods. 4 a článok 118 ods. 5,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1224/2009 (ďalej len „nariadenie o kontrole“) sa ustanovuje, že by sa mali prijať podrobné pravidlá a opatrenia na vykonávanie ustanovení, ktoré sa v ňom uvádzajú.

(2)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie týchto podrobných pravidiel sa musia ustanoviť určité definície.

(3)

Článkom 6 ods. 1 nariadenia o kontrole sa ustanovuje, že sa rybárske plavidlo EÚ môže používať na účely komerčného využívania živých vodných zdrojov len vtedy, ak má platnú licenciu na rybolov. Článkom 7 ods. 1 nariadenia o kontrole sa ustanovuje, že rybárske plavidlo EÚ môže vykonávať len také špecifické rybolovné činnosti, aké sú uvedené v platnom oprávnení na rybolov. Je vhodné, ak sa zavedú spoločné pravidlá vystavovania a správy licencií na rybolov a oprávnení na rybolov, ktoré zaručia štandardizovanie informácií uvedených v týchto licenciách a povoleniach.

(4)

V článku 8 ods. 1 nariadenia o kontrole sa ustanovuje, že kapitán rybárskeho plavidla musí rešpektovať podmienky a obmedzenia týkajúce sa označovania a identifikácie rybárskych plavidiel a ich výstroja. Tieto podmienky a obmedzenia platia pre vody EÚ, a preto sa musia ustanoviť na úrovni Európskej únie.

(5)

Podľa článku 9 ods. 1 nariadenia o kontrole prevádzkujú členské štáty satelitný systém monitorovania plavidiel na účinné monitorovanie rybolovných činností rybárskych plavidiel bez ohľadu na to, kde sa tieto plavidlá nachádzajú, a na monitorovanie rybolovných činností vo svojich vodách. Je vhodné, aby sa ustanovili spoločné špecifikácie na úrovni Európskej únie pre takýto systém. Týmito špecifikáciami by sa stanovili najmä vlastnosti družicových sledovacích zariadení, podrobnosti o prenose údajov o polohe a pravidlá pre prípad technickej poruchy alebo nefunkčnosti družicových sledovacích zariadení.

(6)

Článkom 14 ods. 1 nariadenia o kontrole sa ustanovuje, že kapitáni rybárskych plavidiel EÚ s celkovou dĺžkou 10 metrov alebo viac musia viesť rybársky denník o svojich operáciách. Je potrebné stanoviť informácie, ktoré sa musia zaznamenávať v rybárskych denníkoch a ich formát.

(7)

Článkom 14 ods. 7 nariadenia o kontrole sa ustanovuje, že kapitáni rybárskych plavidiel EÚ musia používať koeficienty prepočtu stanovené na úrovni EÚ na prepočet hmotnosti uskladnených alebo spracovaných rýb na živú hmotnosť rýb. Je preto potrebné ustanoviť takéto koeficienty prepočtu.

(8)

Článkom 15 ods. 1 nariadenia o kontrole sa ustanovuje, že kapitáni rybárskych plavidiel EÚ s celkovou dĺžkou 12 metrov alebo viac musia zaznamenávať elektronicky informácie denníka. Je vhodné určiť požiadavky na elektronické vypĺňanie a zasielanie týchto údajov a stanoviť ich formát.

(9)

Článkom 21 ods. 1 a článkom 23 ods. 1 nariadenia o kontrole sa ustanovuje, že kapitáni rybárskych plavidiel EÚ s celkovou dĺžkou 10 metrov alebo viac musia vyplniť a predložiť vyhlásenie o prekládke a vykládke. Je vhodné stanoviť informácie, ktoré sa musia nachádzať v týchto vyhláseniach a spresniť podrobnosti o ich predkladaní.

(10)

Článkom 22 ods. 1 a článkom 24 ods. 1 nariadenia o kontrole sa ustanovuje, že sa elektronické vyplnenie a zaslanie vyhlásení o prekládke a vykládke musí urobiť elektronickými prostriedkami. Je vhodné určiť požiadavky na elektronické vypĺňanie a zasielanie týchto údajov a stanoviť ich formát.

(11)

Článkom 16 ods. 1 a článkom 25 ods. 1 nariadenia o kontrole sa ustanovuje, že každý členský musí na základe odberu vzoriek monitorovať činnosti rybárskych plavidiel, na ktoré sa neuplatňujú požiadavky týkajúce sa vedenia denníka a vyhlásenia o vykládke. V záujme zabezpečenia spoločných noriem pri uvedených odberoch vzoriek by sa mali na úrovni Európskej únie ustanoviť podrobné pravidlá.

(12)

Článkom 37 nariadenia o kontrole sa ustanovuje, že Komisia musí prijať potrebné nápravné opatrenia v prípade, ak zakázala rybolov pre predpokladané vyčerpanie rybolovných možností členského štátu alebo skupiny členských štátov, alebo Európskej únie a preukáže sa, že členský štát v skutočnosti nevyčerpal svoje rybolovné možnosti. Je potrebné prijať vhodné pravidlá prerozdeľovania týchto rybolovných možností, ktoré by brali do úvahy situáciu, kedy je alebo nie je k dispozícii celkový povolený výlov (TAC) pre EÚ, alebo kedy okolnosti nedovoľujú takéto prerozdelenie z dôvodu stanovených ročných rybolovných možností.

(13)

Články 39 až 41 nariadenia o kontrole predpokladajú existenciu pravidiel, ktoré zaručia, že rybárske plavidlá nebudú mať vyšší ako povolený výkon motora. Je potrebné ustanoviť technické pravidlá pre príslušné certifikácie a kontroly, ktoré sa budú robiť v tejto oblasti.

(14)

Článkom 55 nariadenia o kontrole sa ustanovuje, že členské štáty musia zabezpečiť, aby sa rekreačný rybolov vykonával spôsobom, ktorý je v súlade s cieľmi spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva. Členské štáty by mali zberať údaje o úlovkoch z rekreačného rybolovu zo zásob rýb, ktoré sú zahrnuté do plánu obnovy. Ak má takýto rybolov významný vplyv na zdroje, potom môže Rada rozhodnúť o konkrétnych riadiacich opatreniach. Je vhodné stanoviť podrobné pravidlá pre vypracovávanie plánov odberu vzoriek s cieľom umožniť členským štátom monitorovať úlovky zo zásob, ktoré podliehajú plánom obnovy, chytené v rámci rekreačného rybolovu z ich vlastných plavidiel vo vodách, ktoré patria pod ich zvrchovanosť alebo jurisdikciu.

(15)

S cieľom ustanoviť komplexný režim kontroly mal by sa takýto režim zamerať na celý reťazec výroby a odbytu. Článkom 58 nariadenia o kontrole sa ustanovuje súvislý systém sledovateľnosti, ktorý zabezpečí, že všetky dávky produktov rybolovu a akvakultúry sa budú dať vysledovať vo všetkých etapách výroby, spracovania a distribúcie, od lovu alebo zberu až po maloobchodný predaj. Musia sa ustanoviť spoločné pravidlá identifikácie postupov pre príslušné produkty.

(16)

Článkom 60 nariadenia o kontrole sa ustanovuje, že všetky produkty rybného hospodárstva sa musia vážiť na systémoch schválených príslušnými orgánmi, pokiaľ nie je prijatý plán odberu vzoriek schválený Komisiou. Je potrebné, aby všetky členské štáty ustanovili spoločné pravidlá pre váženie čerstvých a zmrazených produktov rybného hospodárstva, preložených produktov rybného hospodárstva a produktov rybného hospodárstva po preprave z miesta vykládky.

(17)

Článkom 61 nariadenia o kontrole sa ustanovuje, že sa produkty rybného hospodárstva môžu vážiť po preprave pod podmienkou, že členský štát prijal plán kontroly, alebo keď sa produkty rybného hospodárstva prepravujú do iného členského štátu, že tento členský štát prijal všeobecný plán kontroly schválený Komisiou a vypracovaný na základe metodiky založenej na riziku a prijatej Komisiou. Musí sa definovať táto metodika založená na riziku.

(18)

Rybolov sleďov, makrel a stavríd má určité špecifiká. Z tohto dôvodu je vhodné ustanoviť osobitné pravidlá týkajúce sa váženia a súvisiace skutočnosti, ktoré budú brať do úvahy tieto špecifiká.

(19)

V článku 64 nariadenia o kontrole sa predpokladá, že sa príjmu podrobné pravidlá obsahu záznamov o predaji. Je vhodné zahrnúť tieto pravidlá do tohto nariadenia.

(20)

Článkami 71 a 72 nariadenia o kontrole sa ustanovuje, že členské štáty vykonávajú dozor vo vodách EÚ a prijímajú potrebné opatrenia, ak spozorovanie nezodpovedá informáciám, ktoré majú k dispozícii. Musia sa ustanoviť spoločné pravidlá pre obsah správy o dozore a prostriedky na jej zasielanie.

(21)

Článkom 73 nariadenia o kontrole sa ustanovuje možnosť, aby Rada ustanovila systémy kontrolných pozorovateľov, a pre hlavné trasy sa ustanovuje profil a úlohy kontrolných pozorovateľov na palube rybárskych plavidiel. Preto by sa mali vypracovať podrobné pravidlá pre nasadenie a povinnosti kontrolných pozorovateľov.

(22)

Podľa kapitoly I hlavy VII nariadenia o kontrole sa ustanoví postup vykonávania inšpekcií s cieľom posilniť štandardizovaný prístup ku kontrolným činnostiam vykonávaným členskými štátmi. Mali by sa stanoviť zásady konania pracovníkov zodpovedných za inšpekcie a povinnosti členských štátov z hľadiska postupovania ich pracovníkov oprávnených vykonávať takéto inšpekcie. Zároveň by sa mali vyjasniť povinnosti prevádzkovateľov počas inšpekcie. Tiež je potrebné ustanoviť spoločné zásady v súvislosti s postupmi inšpekcie na mori, v prístave, počas prepravy, na trhu a z hľadiska správ o inšpekcii a ich prenosu.

(23)

Článkom 79 nariadenia o kontrole sa ustanovuje, že inšpektori Únie môžu vykonávať inšpekcie vo vodách EÚ a na rybárskych plavidlách EÚ mimo vôd EÚ. Je vhodné vypracovať pravidlá týkajúce sa vymenovania inšpektorov Únie, ich úlohy a povinnosti a určiť druh informácií, ktoré uvedú vo svojej správe.

(24)

Článkom 92 nariadenia o kontrole sa ustanovuje zavedenie bodového systému za závažné porušenia predpisov s cieľom zabezpečiť dodržiavanie pravidiel spoločnej rybárskej politiky a zaviesť rovnaké podmienky vo všetkých vodách EÚ. Na dosiahnutie tohto cieľa sa musia ustanoviť spoločné pravidlá používania tohto bodového systému na úrovni Európskej únie, vrátane zoznamu bodov, ktoré sa pridelia za každé závažné porušenie predpisov.

(25)

V súlade s článkom 5 ods. 6 a článkom 103 nariadenia o kontrole je poskytnutie finančnej pomoci v rámci nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (2) a nariadenia Rady (ES) č. 861/2006 z 22. mája 2006, ktorým sa ustanovujú finančné opatrenia Spoločenstva na vykonávanie spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a finančné opatrenia v oblasti morského práva (3), podmienené splnením si povinností v oblasti ochrany a kontroly rybolovu zo strany členského štátu, pričom Komisia má v určitých prípadoch možnosť pozastaviť alebo zrušiť túto finančnú pomoc. Musia sa ustanoviť podrobné pravidlá uplatňovania týchto opatrení.

(26)

Článkom 107 nariadenia o kontrole sa ustanovuje odpočítanie z kvót Komisiou v prípade, ak členský štát nedodrží pravidlá pre zásoby, ktoré podliehajú viacročným plánom, čím sa vážne ohrozí ochrana týchto zásob. Preto sa musia vypracovať pravidlá z hľadiska objemu zníženia s prihliadnutím na povahu nedodržania podmienok, rozsahu vplyvu takéhoto konania a vážnosti ohrozenia zdroja.

(27)

Kapitolou I hlavy XII nariadenia o kontrole sa ustanovujú pravidlá nakladania s údajmi zaznamenanými na účely tohto nariadenia, vrátane povinnosti členského štátu zriadiť počítačovú databázu a systém potvrdzovania údajov, a podmienky súvisiace s prístupom k týmto údajom a ich výmenou. Mali by sa ustanoviť spoločné pravidlá zavádzajúce postupy spracovania týchto údajov a zabezpečenia prístupu k týmto údajom zo strany Komisie a upresňujúce požiadavky na výmenu údajov.

(28)

Článok 110 nariadenia o kontrole sa zaoberá vzdialeným prístupom Komisie alebo ňou povereného orgánu k počítačovým súborom, ktoré obsahujú údaje zaznamenané strediskami monitorovania rybolovu členských štátov. V záujme zabezpečenia tohto prístupu by sa mali stanoviť jasné pravidlá týkajúce sa podmienok a postupov, ktoré by sa mali rešpektovať.

(29)

Článkami 114 až 116 nariadenia o kontrole sa ustanovuje, že členské štáty musia zriadiť oficiálne webové stránky. S ohľadom na zabezpečenie rovnocenného prístupu vo všetkých členských štátoch sa musia zaviesť pravidlá pre tieto webové stránky na úrovni EÚ.

(30)

Podľa článku 117 nariadenia o kontrole sa musí zaviesť systém vzájomnej pomoci, ktorý zabezpečí administratívnu spoluprácu členských štátov a Komisie. Táto administratívna spolupráca je nevyhnutná na zavedenie rovnakých podmienok v EÚ a dôkladné vyšetrenie nelegálnych činností a riadne potrestanie vinníkov. Preto by sa mali navrhnúť pravidlá v súvislosti so systematickou výmenou informácií na požiadanie alebo spontánne a v súvislosti s možnosťou vyžiadať si od iného členského štátu vymáhacie opatrenia a administratívne oznámenie.

(31)

Ochrana fyzických osôb so zreteľom na spracovanie osobných údajov členskými štátmi sa riadi smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (4). Ochrana fyzických osôb so zreteľom na spracovanie osobných údajov Komisiou sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (5), najmä pokiaľ ide o požiadavky na dôvernosť a bezpečnosť spracovania, prenos osobných údajov z vnútroštátnych systémov členských štátov Komisii, zákonnosť spracovania a práva osôb, ktorých údaje sa spracúvajú, na informácie, prístup k ich osobným údajom a ich opravu.

(32)

Na uľahčenie zavedenia systému kontroly rybolovu by sa mali zaviesť podrobné pravidlá v rámci jediného nariadenia. Nasledujúce nariadenia Komisie by sa preto mali zrušiť:

nariadenie (EHS) č. 2807/83 (6), ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre zaznamenávanie údajov o úlovkoch rýb členských štátov,

nariadenie (EHS) č. 3561/85 (7) o informáciách o inšpekciách rybárskych činností vykonávaných národnými kontrolnými úradmi,

nariadenie (EHS) č. 493/87 (8), ktorým sa určujú podrobné pravidlá pre nápravu škôd spôsobených zastavením niektorých typov rybolovu,

nariadenie (EHS) č. 1381/87 (9), ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre označovanie a dokumentovanie rybárskych plavidiel,

nariadenie (EHS) č. 1382/87 (10), ktorým sa ustanovujú presné pravidlá na vykonávanie inšpekcie rybárskych plavidiel,

nariadenie (EHS) č. 2943/95 (11), ktorým sa určujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1627/94, ustanovujúceho všeobecné opatrenia týkajúce sa zvláštnych rybárskych povolení,

nariadenie (ES) č. 1449/98 (12) ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 2847/93 o správach o výlove,

nariadenie (ES) č. 356/2005 (13), ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá označovania a identifikácie pasívnych rybárskych zariadení a rybárskych sietí s rozporným brvnom v ústí siete,

nariadenie (ES) č. 2244/2003 (14), ktorým sa ustanovujú podrobné ustanovenia týkajúce sa systémov monitorovania plavidiel umiestnených na družici,

nariadenie (ES) č. 1281/2005 (15) o spravovaní licencií na rybolov a minimálnych informáciách, ktoré musia obsahovať,

nariadenie (ES) č. 1042/2006 (16), ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania článku 28 ods. 3 a 4 nariadenia Rady (EHS) č. 2371/2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu,

nariadenie (ES) č. 1542/2007 (17) o postupoch vykládky a váženia sleďov, makrel a stavríd,

nariadenie (ES) č. 1077/2008 (18), ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickom zaznamenávaní a vykazovaní rybolovných činností a o prostriedkoch diaľkového snímania, a o zrušení naradenia (ES) č. 1566/2007 a

nariadenie (ES) č. 409/2009 (19), ktorým sa stanovujú koeficienty prepočtu a kódy obchodnej úpravy Spoločenstva používané na prepočet hmotnosti spracovaných rýb na hmotnosť rýb v živom stave, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (EHS) č. 2807/83.

(33)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre rybolov a akvakultúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

ROZSAH PÔSOBNOSTI

Článok 1

Predmet

Týmto nariadením sa ustanovujú podrobné pravidlá používania systému kontroly Európskej únie zriadeného nariadením o kontrole.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

1.

„rybárske plavidlo EÚ“ znamená plavidlo vymedzené v článku 3 písm. d) nariadenia (ES) č. 2371/2002 (20);

2.

„vody EÚ“ znamenajú vody vymedzené v článku 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 2371/2002;

3.

„držiteľ licencie na rybolov“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorej bola vystavená licencia na rybolov v súlade s článkom 6 nariadenia o kontrole;

4.

„inšpektori Únie“ sú inšpektori podľa definície článku 4 ods. 7 nariadenia o kontrole;

5.

„zariadenie na zhlukovanie rýb“ znamená akékoľvek zariadenie plávajúce na hladine mora alebo ukotvené, ktoré slúži na privábenie rýb;

6.

„pasívny výstroj“ znamená akýkoľvek rybársky výstroj, ktorý pri rybolovnej operácii nie je potrebné uviesť do aktívneho pohybu , pričom sem patria aj:

a)

žiabrovky, zakliesňovacie siete, viacstenné žiabrovky, pascové siete;

b)

unášané siete a unášané viacstenné žiabrovky, ktoré môžu byť vybavené ukotvovacím, plávajúcim a navigačným zariadením;

c)

dlhé lovné šnúry, lovné šnúry, koše a pasce;

7.

„vlečná sieť s rozperným rahnom“ je akákoľvek vlečná sieť s otvorom vystuženým rahnom alebo obdobným spôsobom s postrannými kĺzavými doskami na ťahanie po morskom dne alebo bez nich;

8.

„systém monitorovania plavidiel“ (VMS) uvedený v článku 9 ods. 1 nariadenia o kontrole znamená satelitný systém monitorovania rybárskych plavidiel, ktorý v pravidelných intervaloch poskytuje orgánom správy rybolovu informácie o mieste, kurze a rýchlosti plavidiel;

9.

„satelitné sledovacie zariadenie“ uvedené v článku 4 ods. 12 nariadenia o kontrole znamená zariadenie nainštalované na palube rybárskeho plavidla, ktoré automaticky prenáša informácie o polohe a ďalšie súvisiace informácie do strediska pre monitorovanie rybolovu, a ktoré umožňuje zaznamenať a identifikovať rybárske plavidlo v každom okamihu;

10.

„rybársky výjazd“ znamená akúkoľvek plavbu rybárskeho plavidla, počas ktorej sa vykonávajú rybárske činnosti, ktorý sa začína v okamihu, keď rybárske plavidlo opustí prístav a skončí pri vplávaní do prístavu;

11.

„rybolovná operácia“ znamená všetky činnosti v súvislosti s vyhľadávaním rýb, zhadzovaním, ťahaním a vytiahnutím rybárskeho výstroja, nastavením, namočením, vybratím alebo prestavením pasívneho výstroja a vyberaním akéhokoľvek úlovku z výstroja, zo siete na uchovanie živých úlovkov alebo z prepravnej klietky do výkrmných a chovných klietok;

12.

„elektronický rybársky denník“ znamená záznam o podrobnostiach rybolovnej operácie, ktorý vytvorí kapitán rybárskeho plavidla pomocou počítačových prostriedkov a ktorý sa odosiela orgánom členského štátu;

13.

„úprava produktu“ znamená opis stavu spracovania produktu rybolovu alebo jeho časti podľa kódov a opisov uvedených v prílohe I;

14.

„Európska agentúra na kontrolu rybného hospodárstva“ je agentúra podľa definície v článku 1 nariadenia Rady (ES) č. 768/2005 (21);

15.

„spozorovanie“ znamená vizuálne pozorovanie rybárskeho plavidla príslušným orgánom členského štátu;

16.

„obchodne citlivé informácie“ sú informácie, ktorých prezradenie s veľkou pravdepodobnosťou poškodí obchodné záujmy prevádzkovateľa;

17.

„počítačový systém potvrdzovania údajov“ znamená systém, ktorý dokáže overiť, či sú všetky údaje zaznamenané v databázach členských štátov presné, úplné a predložené v stanovených termínoch;

18.

„webová služba“ znamená softvérový systém určený na podporu vzájomnej výmeny informácií dvoch zariadení v sieti.

HLAVA II

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRÍSTUPU DO VÔD A K ZDROJOM

KAPITOLA I

Licencie na rybolov

Článok 3

Vystavovanie a správa licencií na rybolov

1.   Licencia na rybolov podľa článku 6 nariadenia o kontrole platí len pre jedno rybárske plavidlo EÚ.

2.   Licencie na rybolov uvedené v článku 6 nariadenia o kontrole vydávajú, spravujú a odoberajú členské štáty svojim rybárskym plavidlám v súlade s podmienkami tohto nariadenia.

3.   Licencie na rybolov podľa článku 6 nariadenia o kontrole obsahujú aspoň údaje uvedené v prílohe II.

4.   Licencie na rybolov vydané v súlade s nariadením (ES) č. 1281/2005 sa považujú za licencie na rybolov vydané v súlade s týmto nariadením, ak obsahujú minimálne tie údaje, ktoré sa vyžadujú podľa odseku 3 tohto článku.

5.   Licencia na rybolov je platná, len ak sú stále splnené podmienky, na základe ktorých bola vydaná.

6.   Ak je platnosť licencie na rybolov dočasne pozastavená alebo sa licencia na rybolov trvalo odoberie, orgány príslušného členského štátu o tejto skutočnosti bezodkladne informujú držiteľa licencie na rybolov.

7.   Celková kapacita zodpovedajúca licenciám vydaným členským štátom v BRT alebo kW nemôže byť nikdy vyššia ako maximálne úrovne kapacity pre daný členský štát v súlade s článkami 12 a 13 nariadenia (ES) č. 2371/2002 a v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1438/2003 (22), Rady (ES) č. 639/2004 (23) a Komisie (ES) č. 2104/2004 (24).

KAPITOLA II

Oprávnenia na rybolov

Článok 4

Oprávnenia na rybolov

1.   Oprávnenie na rybolov podľa článku 7 nariadenia o kontrole platí len pre jedno rybárske plavidlo EÚ.

2.   Oprávnenia na rybolov podľa článku 7 nariadenia o kontrole obsahujú minimálne údaje uvedené v prílohe III. Vlajkový členský štát zabezpečí, aby boli údaje uvedené v oprávnení na rybolov presné a v súlade s pravidlami spoločnej rybárskej politiky.

3.   Zvláštne rybárske povolenia vydané v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1627/94 (25) sa považujú za oprávnenia na rybolov vydané v súlade s týmto nariadením, ak obsahujú minimálne tie údaje, ktoré sa vyžadujú podľa odseku 2 tohto článku.

4.   Oprávnenie na rybolov v zmysle odseku 2 a licencia na rybolov podľa článku 3 ods. 2 tohto nariadenia sa môžu uvádzať v tom istom dokumente.

5.   Bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá, na rybárske plavidlá EÚ s celkovou dĺžkou menej ako 10 m, ktoré vykonávajú rybolov výlučne v teritoriálnych vodách ich vlajkového členského štátu, sa nevzťahuje povinnosť mať oprávnenie na rybolov.

6.   Odseky 2 a 5 článku 3 tohto nariadenia sa uplatňujú zodpovedajúcim spôsobom.

Článok 5

Zoznam oprávnení na rybolov

1.   Bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá, po sfunkčnení webových stránok uvedených v článku 114 nariadenia o kontrole a najneskôr 1. januára 2012 členské štáty sprístupnia v zabezpečenej časti webovej stránky zoznam ich rybárskych plavidiel, ktoré dostali oprávnenia na rybolov uvedené v článku 7 nariadenia o kontrole predtým, ako dané oprávnenia na rybolov nadobudnú platnosť. V prípade akýchkoľvek zmien týkajúcich sa tohto zoznamu ho aktualizujú predtým, ako dané zmeny nadobudnú účinnosť.

2.   Za obdobie od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011 členské štáty na požiadanie sprístupnia Komisii zoznam svojich rybárskych plavidiel, ktoré dostali oprávnenia na rybolov na rok 2011. O akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa tohto zoznamu Komisiu upovedomia predtým, ako dané zmeny nadobudnú účinnosť.

KAPITOLA III

Označovanie a identifikácia rybárskych plavidiel EÚ a ich výstroja

Oddiel 1

Označovanie a identifikácia rybárskych plavidiel

Článok 6

Označovanie rybárskych plavidiel

Rybárske plavidlo EÚ sa označuje takto:

a)

písmeno (písmená) prístavu alebo okresu, v ktorom je rybárske plavidlo EÚ registrované a číslo (čísla), pod ktorými je zaregistrované, sú namaľované alebo vyvesené na oboch stranách čela, čo najvyššie nad hladinou vody, aby boli dobre viditeľné z mora i zo vzduchu, a farebne kontrastovali s podkladom, na ktorom sú namaľované;

b)

v prípade rybárskych plavidiel EÚ s celkovou dĺžkou viac ako 10 a menej ako 17 metrov majú písmená a číslice výšku najmenej 25 centimetrov a hrúbku čiary najmenej 4 centimetre; v prípade rybárskych plavidiel EÚ s celkovou dĺžkou 17 metrov alebo viac majú písmená a číslice výšku najmenej 45 centimetrov a hrúbku čiary najmenej 6 centimetrov;

c)

vlajkový členský štát môže vyžadovať, aby bol na streche kormidelne namaľovaný medzinárodný rádiový identifikačný volací znak (IRCS) alebo registračné písmená a číslice takým spôsobom, aby boli dobre viditeľné zo vzduchu a farebne kontrastovali s podkladom, na ktorom sú namaľované;

d)

kontrastné farby sú biela a čierna;

e)

vonkajšie registračné písmená a číslice, ktoré sú namaľované alebo znázornené na trupe rybárskeho plavidla EÚ, sa nesmú dať ľahko odstrániť ani zotrieť, nesmú byť pozmenené, nečitateľné, zakryté ani skryté.

Článok 7

Dokumenty na palube rybárskeho plavidla EÚ

1.   Kapitán rybárskeho plavidla EÚ s celkovou dĺžkou 10 metrov alebo viac má na palube dokumenty vydané príslušným orgánom členského štátu, v ktorom je plavidlo registrované, a v ktorých sa uvádzajú aspoň tieto údaje o plavidle:

a)

názov, ak existuje;

b)

písmená prístavu alebo okresu, v ktorom je plavidlo registrované a číslo (čísla), pod ktorým je registrované;

c)

medzinárodný rádiový identifikačný volací znak, ak existuje;

d)

mená a adresy majiteľa (majiteľov), prípadne nájomcu (nájomcov);

e)

celková dĺžka, výkon hnacieho motora, hrubá tonáž a pri rybárskych plavidlách EÚ, ktoré boli uvedené do prevádzky po 1. januári 1987, dátum uvedenia do prevádzky.

2.   Na palube rybárskych plavidiel EÚ s celkovou dĺžkou 17 metrov alebo viac s priestormi na uskladňovanie rýb kapitán uchováva presné výkresy s opisom priestorov na uskladňovanie rýb, vrátane vyznačenia všetkých prístupových bodov a údajov o skladovacej kapacite v metroch kubických

3.   Kapitán plavidiel EÚ, ktoré sú vybavené chladiacimi alebo mraziacimi nádržami s morskou vodou, majú na palube aktualizovaný dokument, v ktorom sa uvádza kalibrácia nádrží v metroch kubických v intervaloch 10 centimetrov.

4.   Platnosť dokumentov uvedených v odsekoch 2 a 3 musí byť potvrdená príslušným orgánom vlajkového členského štátu. Každú zmenu parametrov uvedených v dokumentoch podľa odsekov 1 až 3 musí potvrdiť príslušný orgán vlajkového členského štátu.

5.   Dokumenty uvedené v tomto článku sa na požiadanie príslušných orgánov predložia na účely kontroly a inšpekcie.

Oddiel 2

Označovanie a identifikácia rybárskeho výstroja a člnov

Článok 8

Označovanie člnov a zariadení na zhlukovanie rýb

Člny prepravované na palube rybárskych plavidiel EÚ a zariadenia na zhlukovanie rýb sú označené vonkajšími registračnými písmenami alebo číslicami rybárskeho plavidla (rybárskych plavidiel) EÚ, ku ktorému (ktorým) patria.

Článok 9

Všeobecné pravidlá pre pasívny výstroj a vlečné siete s rozperným rahnom

1.   Ustanovenia článkov 9 až 12 tohto nariadenia sa uplatňujú na rybárske plavidlá EÚ loviace vo všetkých vodách EÚ a ustanovenia uvedené v článkoch 13 až 17 tohto nariadenia sa uplatňujú vo vodách EÚ v pásme 12 námorných míľ od základných čiar pobrežného členského štátu.

2.   Pri rybolovných činnostiach vo vodách EÚ podľa ustanovenia odseku 1 sa zakazuje používať pasívny rybársky výstroj, bóje a vlečné siete s rozperným rahnom, ktoré nie sú označené a identifikovateľné v súlade s ustanoveniami článkov 10 až 17 tohto nariadenia.

3.   Vo vodách EÚ podľa ustanovenia odseku 1 je zakázané mať na palube:

a)

rahná vlečných sietí s rozperným rahnom, ktoré nie sú označené vonkajšími registračnými písmenami a číslicami v súlade s článkom 10 tohto nariadenia;

b)

pasívny výstroj, ktorý nie je označený v súlade s článkom 11 ods. 2 tohto nariadenia;

c)

bóje, ktoré nie sú označené v súlade s článkom 13 ods. 2 tohto nariadenia.

Článok 10

Pravidlá pre vlečné siete s rozperným rahnom

Kapitán rybárskeho plavidla EÚ alebo jeho zástupca zabezpečí, aby bola každá vlečná sieť s rozperným rahnom, ktorá sa preváža na palube alebo používa na rybolov, zreteľne označená registračnými písmenami a číslicami tohto rybárskeho plavidla na vonkajšej strane rahna.

Článok 11

Pravidlá pre pasívny výstroj

1.   Kapitán rybárskeho plavidla EÚ alebo jeho zástupca zabezpečí, aby boli všetky pasívne výstroje, ktoré sa prevážajú na palube alebo používajú na rybolov, zreteľne označené a identifikovateľné v súlade s ustanoveniami tohto článku.

2.   Na každom pasívnom výstroji používanom na rybolov musia byť natrvalo vyznačené vonkajšie registračné písmená a číslice na trupe rybárskeho plavidla, ku ktorému patrí:

a)

pokiaľ ide o siete: na štítku pripevnenom na prvom hornom rade;

b)

pokiaľ ide o lovné šnúry a dlhé lovné šnúry: na štítku v styčnom bode s uväzovacou bójou;

c)

pokiaľ ide o koše a pasce: na štítku pripevnenom k základnému lanu;

d)

v prípade pasívneho výstroja dlhšieho ako jedna námorná míľa na štítkoch pripevnených v súlade s písm. a), b) a c) v pravidelných intervaloch nepresahujúcich jednu námornú míľu, tak aby neostala neoznačená žiadna časť pasívneho výstroja presahujúca jednu námornú míľu.

Článok 12

Pravidlá pre štítky

1.   Každý štítok je:

a)

vyrobený z odolného materiálu;

b)

pevne pripevnený k výstroju;

c)

široký najmenej 65 milimetrov;

d)

dlhý najmenej 75 milimetrov.

2.   Štítok sa nesmie dať odstrániť, zotrieť ani pozmeniť, nesmie byť nečitateľný, prekrytý ani skrytý.

Článok 13

Pravidlá pre bóje

1.   Kapitán rybárskeho plavidla EÚ alebo jeho zástupca zabezpečí, aby boli dve koncové označovacie bóje spolu so strednými označovacími bójami, vybavenými v súlade s prílohou IV, pripevnené k jednotlivým pasívnym výstrojom používaným na rybolov a rozmiestnené v súlade s ustanoveniami tohto oddielu.

2.   Na každej koncovej označovacej bóji a stredovej bóji sa uvedú registračné písmená a číslice, ktoré sú uvedené na trupe rybárskeho plavidla EÚ, ku ktorému patria, a ktoré vypustilo tieto bóje, a to takto:

a)

písmená a číslice sú zobrazené v takej výške nad vodnou hladinou, aby boli dobre viditeľné;

b)

vo farbe, ktorá kontrastuje s povrchom, na ktorom sú zobrazené.

3.   Písmená a číslice, zobrazené na označovacej bóji, nesmú byť zmazané, pozmenené, a nesmú sa stať nečitateľnými.

Článok 14

Pravidlá pre laná

1.   Laná spájajúce bóje s pasívnym výstrojom sú vyrobené z ponorných materiálov, alebo musia byť zaťažené.

2.   Laná spájajúce koncové označovacie bóje s každou súčasťou výstroja sú upevnené na konci tohto výstroja.

Článok 15

Pravidlá pre koncové označovacie bóje

1.   Koncové označovacie bóje sa rozmiestnia tak, aby bolo kedykoľvek možné rozoznať oba konce výstroja.

2.   Sťažne koncových označovacích bójí musia vyčnievať najmenej 1 meter nad hladinou mora pri meraní od vrchu plaváka k spodnému okraju najnižšej vlajky.

3.   Koncové označovacie bóje sú farebné, ale nie červené ani zelené.

4.   Každá koncová označovacia bója má:

a)

jednu alebo dve obdĺžnikové vlajky, ak sa pre jednu bóju vyžadujú dve vlajky, vzdialenosť medzi nimi je aspoň 20 cm; vlajky označujúce kraje toho istého výstroja sú rovnakej veľkosti a farby a nemôžu byť biele;

b)

jedno alebo dve svetlá, ktoré sú žlté a vydávajú záblesk každých päť sekúnd (F1 Y 5s) a sú viditeľné zo vzdialenosti najmenej dvoch námorných míľ.

5.   Súčasťou každej koncovej označovacej bóje môže byť znak umiestnený navrchu bóje s jedným alebo dvomi reflexnými pruhovanými pásmi, ktoré nie sú červenej ani zelenej farby a sú široké najmenej 6 cm.

Článok 16

Pravidlá pre upevnenie koncových označovacích bójí

1.   Každá označovacia bója je upevnená na pasívny výstroj takto:

a)

bója v západnom sektore (t. j. polovici kompasového kruhu od juhu cez západ až po sever vrátane) je vybavená dvoma vlajkami, dvoma pruhovanými reflexnými pásikmi, dvoma svetlami a štítkom v súlade s článkom 12 tohto nariadenia;

b)

bója vo východnom sektore (t. j. polovici kompasového kruhu od severu cez východ až po juh, vrátane) je vybavená jednou zástavkou, jedným pruhovaným reflexným pásikom, jedným svetlom a štítkom v súlade s článkom 12 tohto nariadenia.

2.   Štítok obsahuje informácie uvedené v článku 13 ods. 2 tohto nariadenia.

Článok 17

Stredné označovacie bóje

1.   Stredné označovacie bóje sú upevnené k pasívnemu výstroju dlhšiemu ako päť námorných míľ takto:

a)

stredné označovacie bóje sú rozmiestnené vo vzdialenosti najviac piatich námorných míľ tak, aby žiadna časť výstroja dlhšia ako päť námorných míľ neostala neoznačená;

b)

stredné označovacie bóje sú vybavené žltým svetlom, ktoré vydáva záblesk každých päť sekúnd (F1 Y 5s) a je viditeľné zo vzdialenosti najmenej dvoch námorných míľ. Majú rovnaké charakteristiky ako koncové označovacie bóje vo východnom sektore, ale ich vlajka je biela.

2.   Odchylne od odseku 1 stredné označovacie bóje v Baltskom mori sú upevnené na pasívny výstroj dlhší ako jedna námorná míľa. Stredné označovacie bóje sú rozmiestnené vo vzdialenosti najviac jednej námornej míle tak, aby žiadna časť výstroja dlhšia ako jedna námorná míľa neostala neoznačená.

Stredné označovacie bóje majú rovnaké znaky ako koncová označovacia bója vo východnom sektore okrem tohto:

a)

zástavky sú biele;

b)

každá piata stredná označovacia bója je vybavená radarovým reflektorom vydávajúcim odozvu na vzdialenosť najmenej dvoch námorných míľ.

KAPITOLA IV

Systém monitorovania plavidiel

Článok 18

Požiadavka používať satelitné sledovacie zariadenia na rybárskych plavidlách EÚ

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 25 ods. 3 tohto nariadenia, rybárske plavidlo EÚ, ktoré je povinné používať VMS, nesmie opustiť prístav bez plne funkčného satelitného sledovacieho zariadenia nainštalovaného na palube.

2.   Keď sa rybárske plavidlo EÚ nachádza v prístave, potom môže byť satelitné sledovacie zariadenie vypnuté len v týchto prípadoch:

a)

stredisko pre monitorovanie rybolovu (FMC) vlajkového členského štátu a stredisko pre monitorovanie rybolovu pobrežného členského štátu boli vopred informované a

b)

v ďalšej správe je uvedené, že rybárske plavidlo EÚ nezmenilo svoju polohu vo vzťahu k predchádzajúcej správe.

Príslušné orgány vlajkového členského štátu môžu povoliť, aby sa predbežné oznámenie uvedené v písmene a) nahradilo automatickou správou VMS alebo varovaním vygenerovaným zo systému udávajúcimi, že rybárske plavidlo EÚ sa nachádza v predurčenej zemepisnej oblasti prístavu.

3.   Táto kapitola sa neuplatňuje na rybárske plavidlá EÚ používané výlučne v akvakultúre.

Článok 19

Vlastnosti satelitných sledovacích zariadení

1.   Satelitné sledovacie zariadenie nainštalované na palube rybárskych plavidiel EÚ zabezpečí automatický prenos údajov do strediska pre monitorovanie rybolovu vlajkového členského štátu v pravidelných intervaloch. Medzi tieto údaje patria:

a)

identifikácia rybárskeho plavidla;

b)

posledná zemepisná poloha rybárskeho plavidla, pričom chyba polohy musí byť menšia ako 500 metrov a interval spoľahlivosti 99 %;

c)

dátum a čas (vyjadrený ako koordinovaný svetový čas (UTC)) danej polohy rybárskeho plavidla a

d)

momentálna rýchlosť a kurz rybárskeho plavidla;

2.   Členské štáty zabezpečia, aby boli satelitné sledovacie zriadenia chránené voči zadaniu alebo odoslaniu nesprávnych polôh, a aby sa nedali manuálne nastavovať.

Článok 20

Povinnosti kapitána v súvislosti so satelitnými sledovacími zariadeniami

1.   Kapitáni rybárskeho plavidla EÚ zabezpečia, aby boli satelitné sledovacie zariadenia vždy plne funkčné, a aby prenášali údaje uvedené v článku 19 ods. 1 tohto nariadenia.

2.   Bez tohto, aby bol dotknutý článok 26 ods. 1 tohto nariadenia, kapitán rybárskeho plavidla EÚ zabezpečuje najmä, aby:

a)

neboli údaje žiadnym spôsobom zmenené;

b)

anténa alebo antény pripojené k družicovým sledovacím zariadeniam neboli žiadnym spôsobom zakryté, odpojené alebo blokované;

c)

prívod elektrickej energie do satelitných sledovacích zariadení nebol žiadnym spôsobom prerušený a

d)

satelitné sledovacie zariadenie nebolo odstránené z rybárskeho plavidla.

3.   Je zakázané zničiť, poškodiť alebo znefunkčniť či inak narušiť satelitné sledovacie zariadenie, pokiaľ príslušné orgány vlajkového členského štátu nepovolili jeho opravu alebo nahradenie.

Článok 21

Nariadenie o kontrole prijaté vlajkovými členskými štátmi

Každý vlajkový členský štát zabezpečí pravidelné a systematické monitorovanie a kontrolu správnosti údajov uvedených v článku 19 tohto nariadenia a bude ihneď konať vždy, keď zistí, že sú údaje nesprávne alebo neúplné.

Článok 22

Frekvencia prenosu údajov

1.   Každý členský štát zabezpečí, aby jeho stredisko pre monitorovanie rybolovu dostávalo aspoň každé dve hodiny prostredníctvom VMS informácie uvedené v článku 19 tohto nariadenia týkajúce sa jeho rybárskych plavidiel. Stredisko pre monitorovanie rybolovu môže vyžadovať, aby sa informácie podávali v kratších časových intervaloch.

2.   Stredisko pre monitorovanie rybolovu je schopné vyvolať aktuálnu polohu každého jeho rybárskeho plavidla.

Článok 23

Sledovanie vstupu do a výstupu z konkrétnych oblastí

Každý členský štát zabezpečí, aby jeho stredisko pre monitorovanie rybolovu sledovalo prostredníctvom VMS údajov v prípade vlastných rybárskych plavidiel, dátum a čas vstupu do a výstupu z:

a)

akejkoľvek námornej oblasti, pre ktorú platia špecifické pravidlá pre vstup do vôd a prístup ku zdrojom;

b)

oblastí s obmedzeným rybolovov uvedených v článku 50 nariadenia o kontrole;

c)

regulovaných oblastí regionálnych organizácií na riadenie rybného hospodárstva, ktorých sú niektoré členské štáty alebo Európska únia členom;

d)

vôd patriacich pod zvrchovanosť a jurisdikciu tretej krajiny.

Článok 24

Prenos údajov pobrežnému členskému štátu

1.   VMS zriadený každým členským štátom zabezpečí, aby sa automatický prenos údajov do strediska pre monitorovanie rybolovu pobrežného členského štátu uskutočnil v súlade s článkom 19 tohto nariadenia o rybárskych plavidlách v čase, keď sa tieto plavidlá zdržiavajú vo vodách pobrežného členského štátu. Prenos údajov sa uskutoční súčasne s prijatím v stredisku pre monitorovanie rybolovu vlajkového členského štátu v súlade s formátom uvedeným v prílohe V.

2.   Pobrežné členské štáty monitorujúce spoločne určitú oblasť môžu špecifikovať, aby sa v súlade s článkom 19 tohto nariadenia stanovila spoločná destinácia na prenos dát. Informujú o tom Komisiu a ostatné členské štáty.

3.   Každý členský štát pošle ostatným členským štátom a Komisii podrobný zoznam súradníc zemepisnej šírky a dĺžky, ktoré ohraničujú jeho výlučnú hospodársku zónu alebo výlučnú rybolovnú zónu, a to vo formáte, podľa možnosti elektronickom, zhodnom so svetovým geodetickým systémom 1984 (World Geodetic System, WGS 84). Takisto oznámi ostatným členským štátom aj Komisii akékoľvek zmeny daných súradníc. Členské štáty môžu takisto tento zoznam uverejniť na webovej stránke uvedenej v článku 115 nariadenia o kontrole.

4.   Členské štáty zabezpečia účinnú koordináciu svojich príslušných orgánov v súvislosti s prenosom údajov VMS v súlade s článkom 9 ods. 3 nariadenia o kontrole, vrátane zavedenia zrozumiteľných a zdokumentovaných procesov na tento účel.

Článok 25

Technická porucha alebo nefungovanie satelitného sledovacieho zariadenia

1.   V prípade technickej poruchy alebo nefungovania satelitného sledovacieho zariadenia namontovaného na palube rybárskeho plavidla EÚ kapitán alebo jeho zástupca oznamuje od chvíle, kedy sa táto udalosť zistila, alebo odkedy bola táto osoba o udalosti upovedomená, v súlade s odsekom 4 alebo článkom 26 ods. 1 tohto nariadenia, každé štyri hodiny stredisku pre monitorovanie rybolovu vlakového členského štátu momentálnu zemepisnú polohu rybárskeho plavidla vhodnými telekomunikačnými prostriedkami. Členské štáty rozhodnú, aké telekomunikačné prostriedky sa majú použiť, a uvedú ich na webovej stránke uvedenej v článku 115 nariadenia o kontrole.

2.   Stredisko pre monitorovanie rybolovu vlajkového členského štátu vloží zemepisné polohy podľa odseku 1 do databázy VMS neodkladne po ich prijatí. Údaje ručne zadané do VMS sa dajú v databáze ľahko rozlíšiť od automatických správ. V prípade potreby sa dané ručne vložené údaje VMS neodkladne postúpia pobrežným členským štátom.

3.   V prípade technickej poruchy alebo nefungovania satelitného sledovacieho zariadenia môže rybárske plavidlo EÚ opustiť prístav až potom, ako je satelitné sledovacie zariadenie namontované na palube plne funkčné k spokojnosti príslušných orgánov vlajkového štátu. Odchylne od uvedeného ustanovenia stredisko pre monitorovanie rybolovu vlajkového členského štátu môže povoliť vlastným rybárskym plavidlám opustiť prístav s nefunkčným satelitným sledovacím zariadením na účel jeho opravy alebo nahradenia.

4.   Príslušné orgány vlajkového členského štátu alebo pobrežného členského štátu sa pokúsia informovať kapitána alebo osobu zodpovedajúcu za rybárske plavidlo EÚ alebo ich zástupcu, keď sa zdá, že satelitné sledovacie zariadenie namontované na palube rybárskeho plavidla je chybné alebo nie plne funkčné.

5.   Odstránenie satelitného sledovacieho zariadenia cieľom jeho opravy alebo nahradenia podlieha schváleniu príslušných orgánov vlajkového členského štátu.

Článok 26

Neprijatie údajov

1.   Ak stredisko pre monitorovanie rybolovu vlajkového členského štátu neprijalo prenosy údajov v súlade s článkom 22 ani článkom 25 ods. 1 tohto nariadenia súvisle počas dvanástich hodín, oznámi to čo možno najskôr kapitánovi alebo prevádzkovateľovi rybárskeho plavidla EÚ alebo ich zástupcovi (zástupcom). Ak sa táto situácia vyskytne z hľadiska konkrétneho rybárskeho plavidla EÚ viac ako trikrát v priebehu kalendárneho roka, vlajkový členský štát zabezpečí, aby sa skontrolovalo satelitné sledovacie zariadenia rybárskeho plavidla. Vlajkový členský štát záležitosť prešetrí s cieľom zistiť, či zariadenie nebolo poškodené úmyselne. Odlišne od článku 20 ods. 2 písm. d) tohto nariadenia môže mať toto vyšetrovanie za následok vymontovanie takéhoto zariadenia na preskúmanie.

2.   Ak stredisko pre monitorovanie rybolovu vlajkového členského štátu neprijíma prenosy údajov dvanásť hodín v súlade s článkom 22 ani článkom 25 ods. 1 tohto nariadenia a posledná prijatá poloha bola vo vodách iného členského štátu, oznámi to čo možno najskôr stredisku monitorovania rybolovu tohto pobrežného členského štátu.

3.   Ak príslušné orgány pobrežného členského štátu spozorujú vo svojich vodách rybárske plavidlo EÚ a nedostali údaje v súlade s článkom 24 ods. 1 ani článkom 25 ods. 2 tohto nariadenia, oznámia to kapitánovi rybárskeho plavidla a stredisku pre monitorovanie rybolovu vlajkového členského štátu.

Článok 27

Monitorovanie a záznam rybolovných činností

1.   Členské štáty využívajú údaje získané na základe článku 22, článku 24 ods. 1 a článku 25 tohto nariadenia na účinné monitorovanie rybolovných činností rybárskych plavidiel.

2.   Vlajkové členské štáty:

a)

zabezpečia, aby boli údaje prijaté v súlade s touto kapitolou zaznamenané v elektronickej podobe a bezpečne uložené v počítačovej databáze počas najmenej troch rokov;

b)

prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, že sa použijú len na úradné účely, a zároveň

c)

prijmú všetky potrebné technické opatrenia v záujme ochrany týchto údajov pred akýmkoľvek náhodným alebo úmyselným zničením, náhodnou stratou, poškodením, rozšírením alebo neoprávneným nahliadnutím.

Článok 28

Prístup Komisie k údajom

Komisia môže požiadať členské štáty v súlade s článkom 111 ods. 1 písm. a) nariadenia o kontrole, aby zabezpečovali automatický prenos získaných údajov Komisii alebo ňou určenému orgánu v súlade s článkom 19 tohto nariadenia o konkrétnej skupine rybárskych plavidiel v konkrétnej lehote. Takýto prenos údajov sa uskutoční súčasne s prijatím v stredisku pre monitorovanie rybolovu vlajkového členského štátu a v súlade s formátom uvedeným v prílohe V.

HLAVA III

KONTROLA RYBOLOVU

KAPITOLA I

Rybársky denník, vyhlásenie o prekládke a vyhlásenie o vykládke v papierovej podobe

Oddiel 1

Vyplnenie a predloženie rybárskeho denníka, vyhlásenia o vykládke a vyhlásenia o prekládke v papierovej podobe

Článok 29

Rybárske plavidlá EÚ s povinnosťou vyplniť a predložiť rybársky denník a vyhlásenie o prekládke/vykládke v papierovej podobe

1.   Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia uvedené vo viacročných plánoch, kapitán rybárskeho plavidla EÚ s celkovou dĺžkou 10 alebo metrov, ktoré nemá povinnosť elektronicky vyplniť a zaslať údaje rybárskeho denníka, vyhlásenia o prekládke a vyhlásenia o vykládke, vyplní a predloží údaje z rybárskeho denníka, vyhlásenia o prekládke a vyhlásenia o vykládke uvedené v článkoch 14, 21 a 23 nariadenia o kontrole v papierovej podobe. Tieto vyhlásenia o prekládke a vyhlásenia o vykládke môže vyplniť a predložiť aj zástupca kapitána v jeho mene.

2.   Požiadavka vyplniť a predložiť údaje rybárskeho denníka, vyhlásenia o prekládke a vyhlásenia o vykládke v papierovej podobe sa vzťahuje aj na rybárske plavidlá EÚ s celkovou dĺžkou menej ako 10 metrov, ak vlajkový členský štát povinne vyžaduje, aby si viedli rybársky denník a predkladali vyhlásenia o prekládke a/alebo vykládke v súlade s článkom 16 ods. 3 a článkom 25 ods. 3 nariadenia o kontrole.

Článok 30

Vzory rybárskych denníkov, vyhlásení o prekládke a vyhlásení o vykládke v papierovej podobe

1.   Kapitán rybárskeho plavidla EÚ vypĺňa a predkladá pre všetky rybárske oblasti, okrem podoblasti NAFO 1 a divízií ICES V(a) a XIV, rybársky denník, vyhlásenie o prekládke a vyhlásenie o vykládke v papierovej podobe v súlade so vzorom uvedeným v prílohe VI. Kapitáni rybárskych plavidiel EÚ, ktoré nemajú povinnosť predkladať údaje z rybárskeho denníka, vyhlásenia o prekládke a vyhlásenia o vykládke v elektronickej podobe a ktoré robia denné rybolovné výjazdy len v jednej rybárskej zóne, však môžu použiť vzor uvedený v prílohe VII pre rybolovné operácie vykonávané výlučne v Stredozemnom mori.

2.   Pre podoblasť NAFO 1 a divízie ICES V(a) a XIV sa použije formát uvedený v prílohe VIII pre papierový rybársky denník a formát uvedený v prílohe IX pre papierové vyhlásenia o prekládke a vyhlásenia o vykládke.

3.   Rybársky denník, vyhlásenie o prekládke a vyhlásenie o vykládke v papierovej podobe uvedenej v prílohách VI a VII sa musia uchovávať v súlade s odsekom 1 a článkom 31 tohto nariadenia, keď dané rybárske plavidlá EÚ vykonávajú rybolovné činnosti vo vodách tretej krajiny, vo vodách regulovaných regionálnou organizáciou na riadenie rybného hospodárstva alebo vo vodách mimo vôd EÚ neregulovaných regionálnou organizáciou na riadenie rybného hospodárstva, pokiaľ daná tretia krajina alebo pravidlá príslušnej regionálnej organizácie na riadenie rybného hospodárstva výslovne nevyžadujú, aby sa vyplnil a predložil iný typ rybárskeho denníka, vyhlásenia o prekládke alebo vyhlásenia o vykládke. Ak tretia krajina nepredpíše osobitný rybársky denník, ale vyžaduje údaje líšiace sa od údajov vyžadovaných Európskou úniou, tieto údaje sa zaznamenajú.

4.   Členské štáty môžu naďalej používať rybársky denník v papierovej podobe v súlade s nariadením (EHS) č. 2807/83 v prípade rybárskych plavidiel EÚ, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť elektronického vypĺňania a predkladania údajov z rybárskeho denníka v súlade s článkom 15 nariadenia o kontrole, pokiaľ sa neminú zásoby rybárskych denníkov v papierovej podobe.

Článok 31

Pokyny na vyplnenie a predloženie rybárskych denníkov, vyhlásení o prekládke a vyhlásení o vykládke v papierovej podobe

1.   Rybársky denník, vyhlásenie o prekládke a vyhlásenie o vykládke v papierovej podobe sa vyplnia a predložia v súlade s pokynmi uvedenými v prílohe X.

2.   Ak pokyny ustanovené v prílohe X uvádzajú, že uplatňovanie pravidla je dobrovoľné, vlajkový členský štát to môže zmeniť na povinné.

3.   Všetky záznamy v rybárskom denníku, vyhlásení o prekládke a vyhlásení o vykládke sú čitateľné a nezmazateľné. Žiaden záznam sa nesmie vymazať ani pozmeniť. Ak sa urobí chyba, potom sa nesprávny záznam prečiarkne jednou čiarou a napíše sa nový správny záznam, ktorý kapitán podpíše svojimi iniciálkami. Kapitán musí podpísať iniciálkami každý riadok.

4.   Kapitán rybárskeho plavidla EÚ alebo jeho zástupca v prípade vyhlásení o prekládke a vyhlásení o vykládke potvrdí svojimi iniciálkami alebo podpisom, že záznamy v rybárskom denníku, vyhlásení o prekládke a vyhlásení o vykládke sú správne.

Článok 32

Termíny na predloženie rybárskeho denníka, vyhlásenia o vykládke a vyhlásenia o prekládke v papierovej podobe

1.   Keď rybárske plavidlo EÚ vykonalo vykládku alebo prekládku v prístave alebo na mieste, ktoré sa nachádza v blízkosti pobrežia svojho vlajkového členského štátu, jeho kapitán predloží príslušným orgánom daného členského štátu originál rybárskeho denníka, vyhlásenia o prekládke a vyhlásenia o vykládke čo najskôr a najneskôr do 48 hodín od dokončenia prekládky alebo vykládky. Originály týchto vyhlásení o prekládke a vyhlásení o vykládke môže vyplniť a predložiť aj zástupca kapitána v jeho mene.

2.   Ak sa po rybárskom výjazde nevyložia žiadne úlovky, kapitán predloží originál(-y) rybárskeho denníka a vyhlásenia o prekládke čo možno najskôr a najneskôr 48 hodín po príchode do prístavu. Originál(-y) uvedeného vyhlásenia o prekládke môže predložiť aj zástupca kapitána v jeho mene.

3.   Keď rybárske plavidlo EÚ urobilo prekládku v prístave alebo na mieste, ktoré sa nachádza v blízkosti pobrežia alebo urobilo vykládku v prístave členského štátu iného ako je jeho vlastný vlajkový členský štát, je povinné predložiť originál rybárskeho denníka, vyhlásenia o prekládke a vyhlásenia o vykládke čo najskôr a najneskôr 48 hodín po prekládke alebo vykládke príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa prekládka alebo vykládka uskutočnila. Originál rybárskeho denníka, vyhlásenia o prekládke a vyhlásenia o vykládke sa odošle čo najskôr a najneskôr 48 hodín po prekládke alebo vykládke príslušným orgánom vlajkového členského štátu.

4.   Keď rybárske plavidlo EÚ urobilo prekládku v prístave alebo vodách tretej krajiny alebo na šírom mori, alebo vykládku v prístave tretej krajiny, zašle originál rybárskeho denníka, vyhlásenia o prekládke a vyhlásenia o vykládke čo najskôr a najneskôr 48 hodín po prekládke alebo vykládke príslušným orgánom vlajkového členského štátu.

5.   Keď tretia krajina alebo pravidlá regionálnej organizácie na riadenie rybného hospodárstva vyžadujú iný druh rybárskeho denníka, vyhlásenia o prekládke alebo vyhlásenia o vykládke, než je uvedený v prílohe VI, kapitán rybárskeho plavidla EÚ predloží kópiu tohto dokumentu svojim príslušným orgánom čo najskôr a najneskôr 48 hodín po prekládke alebo vykládke.

Oddiel 2

Osobitné pravidlá pre rybársky denník v papierovej podobe

Článok 33

Vyplnenie rybárskeho denníka v papierovej podobe

1.   V rybárskom denníku v papierovej podobe sa vyplnia všetky povinné informácie, aj keď neboli žiadne úlovky:

a)

každý deň najneskôr o polnoci (24.00 hod.) a pred vstupom do prístavu;

b)

v čase akejkoľvek inšpekcie na mori;

c)

v čase udalostí vymedzených v právnych predpisoch EÚ alebo vlajkovým členským štátom.

2.   Nový riadok v papierovom rybárskom denníku sa vyplní:

a)

za každý deň na mori;

b)

pri rybolove v novej divízii ICES alebo inej rybolovnej oblasti v rovnaký deň;

c)

pri zaznamenávaní údajov o rybolovnom úsilí.

3.   Nová strana v papierovom rybárskom denníku sa vyplní:

a)

keď sa použije odlišný výstroj alebo sieť s odlišnou veľkosťou ôk v porovnaní s predchádzajúcim použitým výstrojom;

b)

za každý rybolov urobený po prekládke alebo medzi-vykládke;

c)

keď nepostačuje počet stĺpcov;

d)

pri opustení prístavu, keď sa neurobila žiadna vykládka.

4.   Pri opustení prístavu alebo po dokončení prekládky, a keď úlovky zostanú na palube, sa množstvo každého jednotlivého druhu uvedie na novej strane v rybárskom denníku.

5.   Na uvedenie použitého rybárskeho výstroja v príslušných hlavičkách papierového rybárskeho denníka sa použijú kódy uvedené v prílohe XI.

Oddiel 3

Špecifické pravidlá pre vyhlásenie o prekládke a vyhlásenie o vykládke v papierovej podobe

Článok 34

Odovzdanie vyhlásenia o prekládke v papierovej podobe

1.   Pri prekládke medzi dvoma rybárskymi plavidlami EÚ kapitán prekladajúceho rybárskeho plavidla alebo jeho zástupca po dokončení prekládky odovzdá kópiu svojho papierového vyhlásenia o prekládke kapitánovi prijímajúceho plavidla alebo jeho zástupcovi. Kapitán prijímajúceho plavidla alebo jeho zástupca po dokončení prekládky tiež odovzdá kópiu svojho papierového vyhlásenia o prekládke kapitánovi prekladajúceho plavidla alebo jeho zástupcovi.

2.   Kópie uvedené v odseku 1 sa na požiadanie príslušnej úradnej osoby predložia na účely kontroly a inšpekcie.

Článok 35

Podpísanie vyhlásenia o vykládke

Každá strana vyhlásenia o vykládke sa podpíše predtým, ako ju kapitán alebo jeho zástupca predloží.

KAPITOLA II

Rybársky denník, vyhlásenie o vykládke a vyhlásenie o prekládke v elektronickej podobe

Oddiel 1

Vyplnenie a odovzdanie údajov z rybárskeho denníka, vyhlásenia o vykládke a vyhlásenia o prekládke v elektronickej podobe

Článok 36

Požiadavka elektronického systému zaznamenávania a podávania správ o rybárskych plavidlách EÚ

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 39 ods. 4 tohto nariadenia, rybárske plavidlo EÚ, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vypĺňať a odovzdávať rybársky denník, vyhlásenie o prekládke a vyhlásenie o vykládke v súlade s článkami 15, 21 a 24 nariadenia o kontrole, nesmie opustiť prístav bez plne funkčného elektronického systému zaznamenávania a podávania správ na palube.

2.   Táto kapitola sa neuplatňuje na rybárske plavidlá EÚ používané výlučne v akvakultúre.

Článok 37

Formát odovzdávania údajov z rybárskeho plavidla EÚ príslušnému orgánu svojho vlajkového štátu

Členské štáty určia formát, ktorý sa má používať medzi rybárskymi plavidlami EÚ plaviacimi sa pod ich vlajkou a ich príslušnými orgánmi, pokiaľ ide o vypĺňanie a prenos údajov z rybárskeho denníka, vyhlásenia o prekládke a vyhlásenia o vykládke podľa článkov 15, 21 a 24 nariadenia o kontrole.

Článok 38

Potvrdenia o prijatí

1.   Rybárskym plavidlám EÚ sa vystavia potvrdenia o prijatí každého prenosu údajov rybárskeho denníka, prekládky, predbežného oznámenia a vykládky. Potvrdenie o prijatí obsahuje informáciu, ktorá potvrdzuje prijatie údajov.

2.   Kapitán rybárskeho plavidla EÚ uchová potvrdenie o prijatí až do ukončenia daného rybárskeho výjazdu.

Článok 39

Ustanovenia v prípade technickej poruchy alebo nefunkčnosti systémov elektronického zaznamenávania a podávania správ

1.   V prípade technickej poruchy alebo nefunkčnosti systému elektronického zaznamenávania a podávania umiestneného na palube rybárskeho plavidla EÚ kapitán rybárskeho plavidla alebo jeho zástupca oznamuje od chvíle, keď sa táto udalosť zistila, alebo odkedy bola táto osoba o udalosti upovedomená, v súlade s článkom 40 ods. 1 tohto nariadenia, údaje z rybárskeho denníka, vyhlásenia o prekládke a vyhlásenia o vykládke príslušným orgánom vlajkového členského štátu vhodnými telekomunikačnými prostriedkami denne a najneskôr o 24.00 hod., a to aj v prípade, ak neboli žiadne úlovky. Členské štáty rozhodnú, aké telekomunikačné prostriedky sa majú použiť, a oznámia to na webovej stránke uvedenej v článku 115 nariadenia o kontrole.

2.   V prípade technickej poruchy alebo nefunkčnosti systému elektronického zaznamenávania a podávania správ sa pošlú údaje z rybárskeho denníka a vyhlásenia o prekládke aj:

a)

na požiadanie príslušného orgánu vlajkového členského štátu;

b)

ihneď po dokončení poslednej rybolovnej operácie alebo po ukončení prekládky;

c)

pred vplávaním do prístavu;

d)

v čase akejkoľvek inšpekcie na mori;

e)

v čase udalostí vymedzených právnymi predpismi EÚ alebo vlajkovým štátom.

Údaje predbežného oznámenia a vyhlásenia o vykládke sa posielajú takisto v prípadoch uvedených v písmenách a) a e).

3.   Príslušný orgán vlajkového členského štátu vloží údaje uvedené v odseku 1 do počítačovej databázy neodkladne po ich prijatí.

4.   Rybárske plavidlo EÚ môže v prípade technickej poruchy alebo nefunkčnosti svojho systému elektronického zaznamenávania a podávania správ opustiť prístav len vtedy, ak je systém elektronického zaznamenávania a podávania správ umiestnený na palube plne funkčný k spokojnosti príslušných orgánov vlajkového členského štátu, alebo ak mu príslušné orgány vlajkového členského štátu povolia opustiť prístav. Keď vlajkový členský štát povolí niektorému zo svojich rybárskych plavidiel opustiť prístav pobrežného členského štátu s nefunkčným systémom elektronického zaznamenávania a podávania správ, ihneď túto skutočnosť oznámi pobrežnému členskému štátu.

5.   Odstránenie systému elektronického zaznamenávania a podávania správ na účel jeho opravy alebo nahradenia podlieha schváleniu príslušných orgánov vlajkového členského štátu.

Článok 40

Neprijatie údajov

1.   Keď príslušné orgány vlajkového členského štátu nedostanú údaje zasielané v súlade s článkami 15, 22 a 24 nariadenia o kontrole, čo najskôr upozornia kapitána alebo prevádzkovateľa rybárskeho plavidla EÚ, alebo ich zástupcu(-ov). Ak sa táto situácia vyskytne pri konkrétnom rybárskom plavidle EÚ viac ako trikrát v priebehu kalendárneho roka, vlajkový členský štát zabezpečí, aby sa systém elektronického zaznamenávania a podávania správ daného rybárskeho plavidla dôkladne skontroloval. Vlajkový členský štát záležitosť vyšetrí, aby zistil, prečo neboli údaje prijaté, a príjme vhodné opatrenia.

2.   Keď príslušné orgány vlajkového členského štátu nedostanú údaje zasielané v súlade s článkami 15, 22 a 24 nariadenia o kontrole a posledná poloha, ktorú prijali prostredníctvom systému monitorovania plavidiel, pochádzala z vôd pobrežného členského štátu, čo najskôr upozornia príslušné orgány tohto pobrežného členského štátu.

3.   Kapitán alebo prevádzkovateľ rybárskeho plavidla EÚ, alebo ich zástupca pošle všetky údaje, ktoré neboli doposiaľ poslané a v súvislosti s ktorými bolo prijaté oznámenie v súlade s odsekom 1, príslušným orgánom vlajkového členského štátu ihneď po prijatí oznámenia.

Článok 41

Zlyhanie prístupu k údajom

1.   Keď príslušné orgány pobrežného členského štátu spozorujú vo svojich vodách rybárske plavidlo EÚ iného členského štátu a nedokážu sa dostať k údajom rybárskeho denníka alebo prekládky v súlade s článkom 44 tohto nariadenia, požiadajú príslušné orgány vlajkového členského štátu, aby im zabezpečili prístup k týmto údajom.

2.   Ak prístup podľa odseku 1 nie je zabezpečený do štyroch hodín od požiadania, pobrežný členský štát na to upozorní vlajkový členský štát. Po prijatí upozornenia vlajkový členský štát ihneď zašle pobrežnému členskému štátu údaje akýmikoľvek dostupnými elektronickými prostriedkami.

3.   Pokiaľ pobrežný členský štát nedostane údaje uvedené v odseku 2, kapitán alebo prevádzkovateľ rybárskeho plavidla EÚ, alebo ich zástupca pošle na základe žiadosti údaje a kópiu potvrdenia o prijatí podľa článku 38 tohto nariadenia príslušným orgánom pobrežného členského štátu akýmikoľvek dostupnými, podľa možnosti elektronickými, prostriedkami. Členské štáty rozhodnú, aké prostriedky oznamovania údajov sa majú použiť, a uvedú ich na webovej stránke uvedenej v článku 115 nariadenia o kontrole.

4.   Pokiaľ kapitán alebo prevádzkovateľ rybárskeho plavidla EÚ, alebo ich zástupca nemôže poskytnúť príslušným orgánom pobrežného členského štátu kópiu potvrdenia o prijatí podľa článku 38 tohto nariadenia, potom sa príslušnému rybárskemu plavidlu zakazujú rybolovné činnosti vo vodách pobrežného členského štátu až do momentu, keď kapitán alebo prevádzkovateľ rybárskeho plavidla, alebo ich zástupca poskytne kópiu potvrdenia o prijatí alebo informácie uvedené v článku 14 ods. 1 nariadenia o kontrole uvedeným orgánom.

Článok 42

Údaje o fungovaní systému elektronického zaznamenávania a podávania správ

1.   Členské štáty si vedú databázy o fungovaní vlastného systému elektronického zaznamenávania a podávania správ. Tieto databázy obsahujú a sú schopné automaticky vygenerovať minimálne tieto údaje:

a)

zoznam ich rybárskych plavidiel, ktorých systémy elektronického zaznamenávania a podávania správ mali technickú poruchu alebo boli nefunkčné;

b)

počet plavidiel, ktoré nevykonali denné elektronické prenosy údajov z rybárskych denníkov a priemerný počet elektronických prenosov údajov z rybárskych denníkov prijatých na jedno rybárske plavidlo, rozčlenený podľa vlajkových členských štátov;

c)

počet prijatých prenosov vyhlásenia o prekládke, vyhlásenia o vykládke, vyhlásenia o prevzatí a dokladu o predaji rozdelených podľa vlajkových členských štátov.

2.   Prehľad údajov vygenerovaných v súlade s odsekom 1 sa na jej požiadanie zašle Komisii. Tieto údaje sa takisto môžu uverejniť v zabezpečenej časti webovej stránky vo formáte a periodicite, o ktorých rozhodne Komisia po konzultáciách s členskými štátmi.

Článok 43

Formát výmeny informácií medzi členskými štátmi

1.   Informácie uvedené v tomto oddiele sa medzi členskými štátmi vymieňajú vo formáte vymedzenom v prílohe XII, z ktorého sa vytvorí formát XML (rozšíriteľný značkovací jazyk). O štandarde XML, ktorý sa má používať pre všetky elektronické výmeny údajov medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi, Komisiou a ňou určeným orgánom, rozhodne Komisia po konzultáciách s členskými štátmi.

2.   Zmeny formátu uvedeného v odseku 1 sa jasne určia a označia s uvedením dátumu aktualizácie. Takéto zmeny nenadobudnú účinnosť skôr ako šesť mesiacov po tom, ako sa o nich rozhodlo.

3.   Keď členský štát dostane od iného členského štátu elektronickú informáciu, zabezpečí vystavenie potvrdenia o prijatí príslušným orgánom tohto členského štátu. Potvrdenie o prijatí obsahuje informáciu, ktorá potvrdzuje prijatie údajov.

4.   Údaje podľa prílohy XII, ktoré sú kapitáni povinní zaznamenať vo svojich rybárskych denníkoch podľa pravidiel EÚ, sú tiež povinné pri výmene medzi členskými štátmi.

Článok 44

Prístup k údajom

1.   Vlajkový členský štát zabezpečí v reálnom čase elektronickú výmenu údajov uvedených v článku 111 ods. 1 nariadenia o kontrole s pobrežným členským štátom týkajúcich sa rybárskych denníkov, vyhlásení o prekládke, predbežných oznámení a vyhlásení o vykládke svojich rybárskych plavidiel, keď vykonávajú rybolovné operácie vo vodách pod zvrchovanosťou alebo jurisdikciou tohto pobrežného členského štátu alebo vstupujú do jeho prístavu.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, vlajkový členský štát môže na požiadanie zabezpečiť v reálnom čase elektronickú výmenu údajov uvedených v článku 111 ods. 1 nariadenia o kontrole týkajúcich sa údajov z rybárskych denníkov a vyhlásení o prekládke svojich rybárskych plavidiel s členským štátom, ktorý vykonáva v súlade s článkom 80 nariadenia o kontrole inšpekcie rybárskych plavidiel iného členského štátu vo vodách EÚ mimo vôd žiadajúceho členského štátu, v medzinárodných vodách alebo vo vodách tretích krajín.

3.   Vlajkový členský štát sprístupni na požiadanie údaje uvedené v odsekoch 1 a 2 za predchádzajúcich dvanásť mesiacov.

4.   Údaje uvedené v odseku 1 obsahujú najmenej údaje od posledného vyplávania z prístavu do ukončenia vykládky. Údaje uvedené v odseku 2 obsahujú aspoň údaje od posledného vyplávania z prístavu do času, v ktorom sa požiadalo o údaje. Údaje uvedené v odsekoch 1 a 2 a súvisiace s rybolovnými výjazdmi za posledných 12 mesiacov sa sprístupnia na požiadanie.

5.   Kapitán rybárskeho plavidla EÚ má kedykoľvek zabezpečený prístup k informáciám svojho elektronického rybárskeho denníka, údajom vyhlásení o prekládke a údajom vyhlásení o vykládke, ktoré sú uložené v databáze vlajkového členského štátu.

6.   Pobrežný členský štát poskytne rybárskemu hliadkovému plavidlu iného členského štátu on-line prístup do svojej databázy údajov rybárskych denníkov, vyhlásení o prekládke, predbežných oznámení a vyhlásení o vykládke prostredníctvom strediska pre monitorovanie rybolovu uvedeného členského štátu v rámci plánu spoločného nasadenia alebo iných dohodnutých spoločných kontrolných činností.

Článok 45

Výmena údajov medzi členskými štátmi

1.   Prístup k údajom uvedeným v článku 44 tohto nariadenia sa poskytuje nonstop cez zabezpečené internetové spojenie.

2.   Členské štáty si vymieňajú relevantné technické informácie, aby mali vzájomne zabezpečený prístup k údajom elektronických rybárskych denníkov, vyhlásení o prekládke a vyhlásení o vykládke a ich výmene.

3.   Členské štáty:

a)

zabezpečia, aby boli údaje prijaté v súlade s touto kapitolou zaznamenané v elektronickej podobe a bezpečne uložené v počítačovej databáze najmenej počas troch rokov;

b)

prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, že sa použijú len na úradné účely, a zároveň

c)

prijmú všetky potrebné technické opatrenia v záujme ochrany týchto údajov pred akýmkoľvek náhodným alebo úmyselným zničením, náhodnou stratou, poškodením, rozšírením alebo neoprávneným nahliadnutím.

Článok 46

Jediný orgán

1.   V každom členskom štáte je za prenos, prijatie, správu a spracovanie všetkých údajov, ktorých sa týka táto kapitola, zodpovedný jediný orgán uvedený v článku 5 ods. 5 nariadenia o kontrole.

2.   Členské štáty si vymenia kontaktné údaje orgánov uvedených v odseku 1 a informujú o nich Komisiu a ňou určený orgán do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

3.   Akékoľvek zmeny informácií uvedených v odsekoch 1 a 2 sa oznámia Komisii, ňou určenému orgánu a ostatným členským štátom predtým, ako nadobudnú účinnosť.

Oddiel 2

Osobitné pravidlá pre rybársky denník v elektronickej podobe

Článok 47

Frekvencia prenosu

1.   Keď sa rybárske plavidlo EÚ nachádza na mori, kapitán posiela informácie z elektronického rybárskeho denníka príslušným orgánom vlajkového členského štátu aspoň raz denne a najneskôr do 24.00 hod. aj v prípade, ak neboli žiadne úlovky. Tieto údaje posiela aj:

a)

na požiadanie príslušného orgánu vlajkového členského štátu;

b)

ihneď po ukončení poslednej rybolovnej operácie;

c)

pred vplávaním do prístavu;

d)

v čase akejkoľvek inšpekcie na mori;

e)

v čase udalostí vymedzených právnymi predpismi EÚ alebo vlajkovým štátom.

Keď sa posledná rybolovná operácia uskutočnila menej ako jednu hodinu pred vplávaním do prístavu, prenosy údajov uvedené v písmenách b) a c) sa môžu zaslať v jedinej správe.

2.   Kapitán môže odoslať opravy elektronických údajov z rybárskeho denníka a vyhlásenia o prekládke až do posledného odoslania údajov uvedeného v odseku 1 písm. c). Opravy musia byť ľahko identifikovateľné. Príslušné orgány vlajkového členského štátu uchovávajú všetky korekcie elektronického rybárskeho denníka a opravy týchto údajov.

3.   Kapitán uchováva kópiu informácií uvedených v odseku 1 na palube rybárskeho plavidla počas trvania každého rybárskeho výjazdu až do predloženia vyhlásenia o vykládke.

4.   Keď je rybárske plavidlo EÚ v prístave, na palube sa nenachádzajú produkty rybolovu a kapitán predložil vyhlásenie o vykládke za všetky rybolovné operácie na poslednom rybárskom výjazde, prenos v súlade s odsekom 1 tohto článku sa môže odložiť za predpokladu predbežného oznámenia stredisku pre monitorovanie rybolovu vlajkového členského štátu. Prenos údajov sa znovu začne, keď rybárske plavidlo EU opustí prístav. Predbežné oznámenie sa nevyžaduje pre rybárske plavidlá EÚ vybavené systémom monitorovania plavidiel (VMS), ktorý sa používa na odovzdávanie údajov.

KAPITOLA III

Spoločné pravidlá pre rybárske denníky, vyhlásenia o prekládke a vyhlásenia o vykládke v papierovej alebo elektronickej podobe

Oddiel 1

Spoločné pravidlá pre stanovenie živej váhy

Článok 48

Vymedzenia pojmov

Na účely tejto kapitoly sa uplatňujú tieto pojmy:

1.

„obchodná úprava“ je podoba, do akej sa ryba upraví na palube rybárskeho plavidla pred vykládkou podľa prílohy I;

2.

„hromadná obchodná úprava“ je obchodná úprava zložená z dvoch alebo viacerých častí rovnakej ryby.

Článok 49

Koeficienty prepočtu

1.   Pri vypĺňaní a predkladaní rybárskych denníkov podľa článkov 14 a 15 nariadenia o kontrole sa uplatňujú koeficienty prepočtu ustanovené v prílohách XIII, XIV a XV na prepočítanie hmotnosti uskladnených alebo spracovaných rýb na živú hmotnosť rýb. Uplatňujú sa na produkty rybolovu na palube alebo preložené alebo vyložené rybárskymi plavidlami EÚ.

2.   Odchylne od odseku 1, ak regionálne organizácie na riadenie rybného hospodárstva, ktorých zmluvnou stranou alebo spolupracujúcou nezmluvnou stranou je Európska únia, ustanovili koeficienty prepočtu pre vlastnú regulovanú oblasť alebo tretiu krajinu, s ktorou má Európska únia podpísanú zmluvu o rybolove, pre vody patriace pod jej suverenitu a jurisdikciu, potom sa uplatňujú tieto koeficienty.

3.   V prípade, ak nie sú ustanovené žiadne koeficienty prepočtu podľa odsekov 1 a 2 pre dané druhy rýb a obchodnú úpravu, potom sa uplatňujú prepočítavacie koeficienty schválené vlajkovým členským štátom.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, príslušné orgány členských štátov používajú koeficienty prepočtu EÚ uvedené v odseku 1 pri výpočte živej váhy prekládok a vykládok s cieľom sledovať čerpanie kvóty.

Článok 50

Metóda výpočtu

1.   Hmotnosť ryby v živom stave sa vypočíta vynásobením hmotnosti spracovanej ryby koeficientmi prepočtu uvedenými v článku 49 tohto nariadenia za každý druh a obchodnú úpravu.

2.   V prípade hromadných obchodných úprav sa použije len jeden koeficient prepočtu platný jednu z časti hromadnej obchodnej úpravy pre druh ryby.

Oddiel 2

Spoločné pravidlá pre vypĺňanie a predkladanie rybárskeho denníka

Článok 51

Všeobecné pravidlá pre rybárske denníky

1.   Rozsah odchýlky uvedený v článku 14 ods. 3 nariadenia o kontrole pri odhade množstiev v kilogramoch živej hmotnosti každého druhu ponechaného na palube sa vyjadrí ako percentuálny podiel údajov zaznamenaných v rybárskom denníku.

2.   Rozsah odchýlky pre úlovky, ktoré sa majú vyložiť neroztriedené, sa vypočíta na základe jednej alebo viacerých zástupných vzoriek za celkové množstvo držané na palube.

3.   Na účely uplatnenia článku 14 nariadenia o kontrole sa druhy ulovené na živú návnadu považujú za druhy ulovené a uskladnené na palube.

4.   Kapitán rybárskeho plavidla EÚ, ktoré prechádza zónou pre ktorú má povolenie na rybolov, je povinný zaznamenať a hlásiť informácie uvedené v článku 14 ods. 5 nariadenia o kontrole, aj keď nevykonáva žiadne rybolovné činnosti v tejto zóne.

Oddiel 3

Spoločné pravidlá pre vypĺňanie a predkladanie vyhlásení o prekládke/vykládke

Článok 52

Rozsah odchýlky vo vyhlásení o prekládke

Rozsah odchýlky uvedený v článku 21 ods. 3 nariadenia o kontrole pri odhade množstva v kilogramoch živej hmotnosti každého druhu preloženého alebo prijatého na palubu sa vyjadrí ako percentuálny podiel údajov zaznamenaných vo vyhlásení o prekládke.

Článok 53

Rozdiel v preložených úlovkoch

Keď existuje rozdiel medzi objemom úlovkov prekladaných z prekladajúceho plavidla a objemom naloženým na palubu prijímajúceho plavidla, potom sa za preložený považuje vyšší objem. Členské štáty zabezpečia, aby sa prijalo ďalšie opatrenie na určenie skutočnej hmotnosti produktov rybného hospodárstva preložených medzi prekladajúcim a prijímajúcim plavidlom.

Článok 54

Dokončenie vykládky

Ak sa produkty rybolovu v súlade s článkom 61 nariadenia o kontrole prepravujú z miesta vykládky skôr, ako boli odvážené, vykládka sa na účely uplatňovania článku 23 ods. 3 a článku 24 ods. 1 nariadenia o kontrole považuje za dokončenú, keď sa produkty rybolovu odvážia.

Článok 55

Rybolovné operácie, do ktorých sú zapojené dve alebo viac rybárskych plavidiel EÚ

Bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá, v prípade rybolovných operácií, do ktorých sú zapojené dve alebo viac rybárskych plavidiel EÚ:

z rôznych členských štátov alebo

z toho istého členského štátu, ale úlovky sa vykladajú v členskom štáte, pod ktorého vlajkou sa neplavia,

vyložené úlovky sa pripíšu rybárskemu plavidlu EÚ, ktoré vykladá produkty rybolovu.

KAPITOLA IV

Plány odberu vzoriek a zhromažďovanie údajov na rybárskych plavidlách EÚ, ktoré nie sú povinné predkladať rybársky denník ani vyhlásenie o vykládke

Článok 56

Zriadenie plánov odberu vzoriek

Členské štáty ustanovia v súlade s touto kapitolou plány odberu vzoriek uvedené v článku 16 ods. 2 a článku 25 ods. 2 nariadenia o kontrole a určené na monitorovanie rybárskych plavidiel EÚ, ktoré nemajú povinnosť predkladať rybársky denník a vyhlásenie o vykládke, s cieľom stanoviť vykládky zásob alebo skupín zásob ulovených danými rybárskymi plavidlami a prípadne ich rybolovné úsilie. Tieto údaje sa používajú na zaznamenanie úlovkov a prípadne rybolovného úsilia podľa článku 33 nariadenia o kontrole.

Článok 57

Metodika odberu a analýzy vzoriek

1.   Plány odberu vzoriek uvedené v článku 56 tohto nariadenia sa vypracúvajú v súlade s prílohou XVI.

2.   Veľkosť vzorky na preskúmanie sa určí na základe rizika takto:

a)

„veľmi malé“ riziko: 3 % vzorky;

b)

„malé“ riziko: 5 % vzorky;

c)

„priemerné“ riziko: 10 % vzorky;

d)

„veľké“ riziko: 15 % vzorky;

e)

„veľmi veľké“ riziko: 20 % vzorky.

3.   Úlovky za deň pripadajúce na flotilu v prípade určitej zásoby sa odhadnú vynásobením celkového počtu aktívnych rybárskych plavidiel EÚ danej flotily priemerným denným úlovkom z konkrétnej zásoby na rybárske plavidlo EÚ na základe úlovkov zo vzorky kontrolovaných rybárskych plavidiel EÚ.

4.   Členské štáty, ktoré systematicky zhromažďujú aspoň na mesačnom základe pre každé svoje rybárske plavidlo, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť predkladať rybársky denník a vyhlásenie o vykládke, údaje.

a)

o všetkých vyložených úlovkoch každého druhu v kilogramoch, vrátane údajov o nulových úlovkoch;

b)

o štatistických obdĺžnikoch, kde sa uvedené úlovky ulovili, sa považujú za spĺňajúce požiadavky plánu odberu vzoriek podľa článku 56 tohto nariadenia.

KAPITOLA V

Kontrola rybolovného úsilia

Článok 58

Správa o rybolovnom úsilí

1.   Správa o rybolovnom úsilí uvedená v článku 28 nariadenia o kontrole sa posiela v súlade s prílohou XVII.

2.   Keď kapitán rybárskeho plavidla EÚ odošle správu príslušným orgánom v súlade s článkom 28 ods. 1 nariadenia o kontrole prostredníctvom rádiového spojenia, členské štáty rozhodnú o tom, ktoré rádiostanice sa majú použiť, a uvedú ich na webovej stránke uvedenej v článku 115 nariadenia o kontrole.

KAPITOLA VI

Nápravné opatrenia

Článok 59

Všeobecné zásady

Aby bolo možné využiť nápravné opatrenia uvedené v článku 37 nariadenia o kontrole, členské štáty informujú Komisiu čo najskôr a v každom prípade do jedného mesiaca odo dňa uverejnenia informácie o uzavretí rybolovnej oblasti v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade s článkom 36 nariadenia o kontrole o rozsahu vzniknutých škôd.

Článok 60

Prideľovanie dostupných rybolovných možností

1.   Keď sa škoda nenapravila v celom rozsahu alebo čiastočne opatrením v súlade s článkom 20 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002, potom Komisia čo najskôr po prijatí informácie uvedenej v článku 59 tohto nariadenia prijme potrebné opatrenia s cieľom napraviť spôsobenú škodu.

2.   V opatrení uvedenom v odseku 1 sa uvádzajú:

a)

členské štáty, ktoré utrpeli škodu („poškodené členské štáty“) a výška škody (znížená o všetky výmeny kvót);

b)

prípadne členské štáty, ktoré prekročili svoje rybolovné možnosti („prekračujúce členské štáty“), a objem prekročenia rybolovných možností (po znížení v dôsledku výmen v súlade s článkom 20 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002);

c)

prípadné zníženia rybolovných možností prekračujúcich členských štátov úmerne k nadmerne prekročeným rybolovným možnostiam;

d)

prípadné zvýšenia rybolovných možností poškodených členských štátov úmerne k utrpenej škode;

e)

prípadný dátum alebo dátumy, kedy zvýšenia a zníženia nadobúdajú účinnosť;

f)

prípadné iné potrebné opatrenie na nápravu utrpenej škody.

KAPITOLA VII

Výkon motora

Článok 61

Osvedčenie o výkone hnacieho motora

1.   Osvedčenie o maximálnom stálom výkone nového hnacieho motora, vymeneného hnacieho motora a hnacieho motora, ktorý bol upravený po technickej stránke, ako je uvedené v článku 40 ods. 1 a 2 nariadenia o kontrole, sa vystavuje v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2930/86 (26).

2.   Hnací motor sa považuje za upravený po technickej stránke podľa odseku 1, ak niektorý z jeho hlavných komponentov (dielov), okrem iného vrátane vstrekovacieho zariadenia, ventilov, turbodúchadla, piestov, vložiek valcov, ojníc, hláv valcov, bol pozmenený alebo nahradený novými dielmi s inými technickými vlastnosťami, čo viedlo k zmene výkonu motora, alebo ak sa zmenilo nastavenie motora, ako napríklad nastavenie vstrekovania, konfigurácia turbodúchadla alebo časovanie ventilov. Povaha technickej úpravy musí byť jasne vysvetlené v osvedčení uvedenom v odseku 1.

3.   Držiteľ licencie na rybolov informuje príslušné orgány pred tým, ako sa namontuje nový hnací motor alebo ako sa nahradí alebo z technického hľadiska upraví.

4.   Tento článok sa uplatňuje na rybárske plavidlá, na ktoré sa vzťahuje režim rybolovného úsilia od 1. januára 2012. Na ostatné rybárske plavidlá sa uplatňuje od 1. januára 2013. Uplatňuje sa len na rybárske plavidlá, na ktoré sa po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia namontoval nový hnací motor alebo ktorých hnací motor bol nahradený alebo z technického hľadiska upravený.

Článok 62

Kontrola a plán odberu vzoriek

1.   Na účely overenia výkonu motora v súlade s článkom 41 nariadenia o kontrole členské štáty zriadia plán odberu vzoriek na identifikáciu rybárskych plavidiel alebo skupín rybárskych plavidiel vo svojej flotile s rizikom deklarovania nižšieho výkonu hnacieho motora ako je skutočný. Plán odberu vzoriek vychádza minimálne z týchto kritérií na stanovenie vysokého rizika:

a)

rybárske plavidlá operujúce v rybolovných oblastiach, ktoré podliehajú režimom rybolovného úsilia, najmä tých rybárskych plavidiel, ktoré majú pridelené individuálne úsilie v kilowattoch za deň;

b)

rybárske plavidlá podliehajúce obmedzeniu výkonu plavidla vyplývajúcemu z právnych predpisov konkrétneho štátu alebo Európskej únie;

c)

rybárske plavidlá, ktorých pomer výkonu plavidla (kW) a tonáže plavidla (GT) je o 50 % nižší ako priemerný pomer rovnakého typu rybárskeho plavidla, typu výstroja a cieľových druhov. Na účely tejto analýzy môžu členské štáty rozdeliť flotilu podľa jedného alebo viacerých nižšie uvedených kritérií:

i)

segmentácie flotily alebo riadiacich útvarov podľa vnútroštátnych právnych predpisov;

ii)

dĺžkových kategórií;

iii)

tonážnych kategórií;

iv)

používaného výstroja;

v)

druhov, na ktoré sa zameriava.

2.   Členské štáty môžu zvážiť pridanie rizikových kritérií na základe vlastného posúdenia.

3.   Členské štáty vypracujú zoznam svojich rybárskych plavidiel, ktoré spĺňajú jedno alebo viac rizikových kritérií uvedených v odseku 1 a prípadne rizikové kritériá uvedené v odseku 2.

4.   Z každej skupiny rybárskych plavidiel spĺňajúcich jedno z rizikových kritérií uvedených v odsekoch 1 a 2 vezmú členské štáty náhodnú vzorku rybárskych plavidiel. Veľkosť vzorky sa rovná druhej odmocnine počtu rybárskych plavidiel v príslušnej skupine zaokrúhlenej na najbližšie celé číslo.

5.   Pre každé rybárske plavidlo z náhodne vybranej vzorky členské štáty overia všetky technické dokumenty uvedené v článku 41 ods. 1 nariadenia o kontrole, ktorými disponujú. V rámci ďalších dokumentov uvedených v článku 41 ods. 1 písm. g) nariadenia o kontrole prípadne členské štáty venujú osobitnú pozornosť katalógovým parametrom výrobcu motora.

6.   Tento článok sa uplatňuje od 1. januára 2012. Fyzické overovania uvedené v článku 41 ods. 2 nariadenia o kontrole uprednostnia plavidlá s vlečnými sieťami vykonávajúce rybolov v rybolovnej oblasti, na ktorú sa vzťahuje režim rybolovného úsilia.

Článok 63

Fyzické overovanie

1.   Ak sa meranie výkonu hnacieho motora robí na palube rybárskeho plavidla v rámci fyzickej kontroly výkonu hnacieho motora ako je uvedené v článku 41 ods. 2 nariadenia o kontrole, výkon hnacieho motora sa môže zistiť na najlepšie prístupnom mieste medzi vrtuľou a motorom.

2.   Ak sa výkon hnacieho motora meria za redukčnou prevodovkou, nameraná hodnota sa upraví vhodným korekčným koeficientom, ktorým sa vypočíta výkon hnacieho motora na výstupovej prírube motora podľa definície článku 5 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2930/86. Táto korekcia zohľadní straty výkonu spôsobené prevodovkou podľa oficiálnych technických údajov poskytnutých výrobcom prevodovky.

KAPITOLA VIII

Kontrola rekreačných rybolovných oblastí

Článok 64

Zriadenie plánov odberu vzoriek

1.   Bez toho, aby tým bolo dotknuté použitie údajov uvedených v odseku 5, v plánoch odberu vzoriek ustanovených členskými štátmi v súlade s článkom 55 ods. 3 nariadenia o kontrole na účely monitorovania úlovkov zásob rýb spadajúcich pod plány obnovy v rámci rekreačného rybolovu sa ustanovuje zber údajov každé dva roky.

2.   Metódy použité v plánoch odberu vzoriek sú ustanovené čo najjasnejšie a v najvyššej možnej miere sú:

a)

stabilné z hľadiska času;

b)

štandardizované v rámci regiónov;

c)

v súlade s normami kvality ustanovenými príslušnými medzinárodnými vedeckými orgánmi a prípadne príslušnými regionálnymi organizáciami na riadenie rybného hospodárstva, ktorých je Európska únia zmluvnou stranou alebo pozorovateľom.

3.   Plán odberu vzoriek zahŕňa spôsob vzorkovania na odhadnutie úlovkov zásob podľa plánov obnovy, použitého výstroja a príslušnej zemepisnej oblasti daného plánu obnovy, kde sa úlovky ulovili.

4.   Členské štáty systematicky posudzujú správnosť a presnosť zozbieraných údajov.

5.   Na účely plánov odberu vzoriek uvedených v odseku 1 môžu členské štáty použiť údaje zozbierané v rámci viacročného programu Spoločenstva ustanoveného nariadením Rady (ES) č. 199/2008 (27) v rozsahu, v akom sú tieto údaje k dispozícii.

6.   Tieto ustanovenia sa neuplatňujú, ak členský štát zakázal rekreačný rybolov zásob, na ktoré sa vzťahuje plán obnovy.

Článok 65

Oznamovanie a vyhodnotenie plánov odberu vzoriek

1.   Členské štáty oznámia svoje plány odberu vzoriek Komisii dvanásť mesiacov po nadobudnutí účinnosti plánu obnovy. V prípade plánov obnovy, ktoré sú platné v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, sa plán odberu vzoriek oznámi v lehote dvanástich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Zmeny a doplnenia plánu odberu vzoriek sa oznámia pred tým, ako nadobudnú účinnosť.

2.   Okrem vyhodnotenia požadovaného v článku 55 ods. 4 nariadenia o kontrole Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo hodnotí takisto:

a)

po oznámení podľa odseku 1 a potom každých päť rokov súlad oznámených plánov odberu vzoriek s kritériami a požiadavkami uvedenými v článku 64 ods. 2 a 3 tohto nariadenia;

b)

súlad všetkých zmien a doplnení plánu odberu vzoriek podľa odseku 1 s kritériami a požiadavkami uvedenými v článku 64 ods. 2 a 3 tohto nariadenia.

3.   Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo odporučí prípadné zlepšenie plánu odberu vzoriek.

HLAVA IV

KONTROLA OBCHODOVANIA

KAPITOLA I

Vysledovateľnosť

Článok 66

Vymedzenia pojmov

Na účely tejto kapitoly sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

„produkty rybolovu a akvakultúry“ sú všetky produkty, ktoré patria do kapitoly 03 a položiek 1604 a 1605 kombinovanej nomenklatúry ustanovenej nariadením Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (28).

Článok 67

Informácie o dávkach

1.   Prevádzkovatelia poskytnú informácie o produktoch rybolovu a akvakultúry uvedené v článku 58 ods. 5 nariadenia o kontrole v okamihu, keď sa produkty rybolovu a akvakultúry rozdelia na dávky a najneskôr pri prvom predaji.

2.   Okrem informácií ustanovených v odseku 1 prevádzkovatelia aktualizujú príslušné informácie uvedené v článku 58 ods. 5 nariadenia o kontrole, ktoré vzniknú spojením alebo rozdelením dávok produktov rybolovu a akvakultúry po prvom predaji, v okamihu, keď sú dostupné.

3.   V prípade, keď v dôsledku spojenia alebo rozdelenia dávok po prvom predaji sa produkty rybolovu a akvakultúry z viacerých rybárskych plavidiel alebo produkcie akvakultúry zmiešajú, prevádzkovatelia sú schopní identifikovať každú pôvodnú dávku minimálne podľa ich identifikačného čísla uvedeného v článku 58 ods. 5 písm. a) nariadenia o kontrole a umožniť ich vysledovateľnosť späť do štádia úlovku alebo zberu v súlade s článkom 58 ods. 3 nariadenia o kontrole.

4.   Systémy a postupy uvedené v článku 58 ods. 4 nariadenia o kontrole umožnia prevádzkovateľom identifikovať bezprostredného(-ých) dodávateľa(-ov), a bezprostredného(-ých) nákupcu(-ov) s výnimkou prípadu, ak sú konečnými spotrebiteľmi.

5.   Informácie o produktoch rybolovu a akvakultúry uvedené v článku 58 ods. 5 nariadenia o kontrole sa poskytujú prostredníctvom štítkovania alebo balenia dávky alebo prostredníctvom obchodnej dokumentácie, ktorá je fyzicky priložená k dávke. Môže k nej byť pripojená pomocou identifikačného nástroja, ako napríklad kód, čiarový kód, elektronický čip alebo podobného zariadenia alebo označovacieho systému. Informácie o dávke ostanú dostupné vo všetkých fázach výroby, spracovania a distribúcie takým spôsobom, aby k nim mali príslušné orgány členských štátov kedykoľvek prístup.

6.   Prevádzkovatelia umiestnia informácie o produktoch rybolovu a akvakultúry uvedené v článku 58 ods. 5 nariadenia o kontrole na dávku pomocou identifikačného nástroja, ako napríklad kódu, čiarového kódu, elektronického čipu alebo podobného zariadenia alebo označovacieho systému:

a)

od 1. januára 2013 v prípade rybného hospodárstva, na ktoré sa vzťahuje viacročný plán;

b)

od 1. januára 2015 v prípade produktov ostatného rybného hospodárstva a akvakultúry.

7.   Keď sa informácie uvedené v článku 58 ods. 5 nariadenia o kontrole poskytujú prostredníctvom obchodnej dokumentácie, ktorá je fyzicky priložená k dávke, na príslušnej dávke sa uvedie minimálne identifikačné číslo.

8.   Členské štáty navzájom spolupracujú na zabezpečení toho, aby príslušné orgány iného členského štátu než je štát, v ktorom boli produkty rybolovu alebo akvakultúry rozdelené do dávky, mali prístup k informáciám uvedeným na dávke a/alebo fyzicky priloženým k dávke, a to najmä vtedy, ak sú informácie uvedené na dávke pomocou identifikačného nástroja, ako napríklad kódu, čiarového kódu, elektronického čipu alebo podobného zariadenia. Prevádzkovatelia, ktorí používajú uvedené nástroje, sa ubezpečia, že vychádzajú z medzinárodne uznaných noriem a špecifikácií.

9.   Údaj o dátume výlovu podľa článku 58 ods. 5 písm. d) nariadenia o kontrole môže zahŕňať niekoľko kalendárnych dní alebo jedno časové obdobie zodpovedajúce viacerým dátumom výlovu.

10.   Údaj o dodávateľoch podľa článku 58 ods. 5 písm. f) nariadenia o kontrole sa týka bezprostredného(-ých) dodávateľa(-ov) daného prevádzkovateľa podľa odseku 4 tohto článku. Tento údaj sa prípadne môže poskytnúť prostredníctvom identifikačnej značky uvedenej v prílohe II oddiele I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (29).

11.   Údaje uvedené v písmenách a) až f) článku 58 ods. 5 nariadenia o kontrole sa neuplatňujú na:

a)

dovezené produkty rybolovu a akvakultúry vylúčené z rozsahu pôsobnosti osvedčenia o úlovku v súlade s článkom 12 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008 (30);

b)

produkty rybolovu a akvakultúry ulovené alebo vyprodukované v sladkých vodách a

c)

okrasné ryby, kôrovce a mäkkýše.

12.   Údaje uvedené v písmenách a) až h) článku 58 ods. 5 nariadenia o kontrole sa neuplatňujú na produkty rybolovu a akvakultúry, ktoré patria do položiek 1604 a 1605 kombinovanej nomenklatúry.

13.   Na účely článku 58 nariadenia o kontrole údaje o príslušnej zemepisnej oblasti predstavujú:

a)

relevantnú geografickú oblasť, ako je vymedzená v článku 4 ods. 30 nariadenia o kontrole pre úlovky zásob alebo skupín zásob, na ktoré sa vzťahuje kvóta a/alebo minimálna veľkosť v rámci legislatívy EÚ, alebo

b)

lovnú oblasť v súlade s článkom 5 nariadenia Komisie (ES) č. 2065/2001 (31) pre ostatné zásoby alebo skupiny zásob.

14.   Hodnota malých množstiev produktov rybolovu a akvakultúry podľa článku 58 ods. 8 nariadenia o kontrole sa uplatňuje na priamy predaj z rybárskych plavidiel, za kalendárny deň a na konečného spotrebiteľa.

Článok 68

Informácie pre spotrebiteľa

1.   Členské štáty zabezpečia, aby informácie uvedené v článku 58 ods. 6 nariadenia o kontrole týkajúce sa obchodného označenia, vedeckého názvu druhov, lovnej oblasti uvedenej v článku 5 nariadenia (ES) č. 2065/2001, spôsobu výroby, boli uvedené na štítku alebo vhodnom označení produktov rybolovu alebo akvakultúry určených na maloobchodný predaj, vrátane dovezených produktov.

2.   Odchylne od odseku 1 vedecký názov druhov sa spotrebiteľovi môže poskytnúť na úrovni maloobchodného predaja v podobe obchodných informácií, akými sú vývesné tabule alebo plagáty.

3.   Ak bol produkt rybolovu alebo akvakultúry predtým zmrazený, na štítku alebo primeranom označení uvedenom v odseku 1 sa uvedie aj výraz „rozmrazené“. Ak sa uvedený výraz na úrovni maloobchodného predaja neuvádza, má sa za to, že produkty rybolovu alebo akvakultúry neboli predtým zmrazené a neskôr znovu rozmrazené.

4.   Odchylne od odseku 3 sa výraz „rozmrazené“ neuvádza na:

a)

produktoch rybolovu a akvakultúry, ktoré boli predtým zmrazené z dôvodov ochrany zdravia v súlade s prílohou III oddielom VIII k nariadeniu (ES) č. 853/2004 a

b)

produktoch rybolovu a akvakultúry, ktoré boli rozmrazené pred spracovaním údením, solením, varením, nakladaním, sušením alebo kombináciou týchto postupov.

5.   Tento článok sa neuplatňuje na produkty rybolovu a akvakultúry, ktoré patria do položiek 1604 a 1605 kombinovanej nomenklatúry.

6.   Produkty rybolovu a akvakultúry a balenia so štítkom alebo označené pred tým, ako nadobudol účinok tento článok, ktoré nie sú v súlade s článkom 58 ods. 5 písm. g) v súvislosti s vedeckým názvom a písm. h) nariadenia o kontrole a s odsekmi 1, 2 a 3 tohto článku sa môžu uvádzať na trh až do vyčerpania daných zásob.

KAPITOLA II

Váženie produktov rybolovu

Oddiel 1

Všeobecné pravidlá pre váženie

Článok 69

Rozsah pôsobnosti

Bez toho, aby boli dotknuté články 78 až 89 tohto nariadenia, ustanovenia tejto kapitoly sa uplatňujú na vykládky z rybárskych plavidiel EÚ uskutočňované v niektorom členskom štáte a prekládky, do ktorých sú zapojené rybárske plavidlá EÚ uskutočňované v prístavoch alebo na miestach blízko pobrežia členského štátu, ako aj na váženie produktov rybolovu na palube rybárskych plavidiel EÚ vo vodách EÚ.

Článok 70

Záznamy o vážení

1.   Registrovaní odberatelia, registrované aukčné spoločnosti alebo iné organizácie alebo osoby, ktoré sú zodpovedné za prvý predaj alebo skladovanie produktov rybolovu pred prvým predajom, alebo prípadne kapitán rybárskeho plavidla EÚ, zaznamenajú hmotnosť zistenú v súlade s článkami 60 a 61 nariadenia o kontrole uvedením týchto informácií:

a)

trojmiestnych abecedných kódov FAO vážených druhov;

b)

výsledku váženia každého množstva každého druhu v kilogramoch hmotnosti produktu;

c)

vonkajšieho identifikačného čísla a názvu plavidla, z ktorého vážené množstvo pochádza;

d)

obchodnej úpravy vážených produktov rybolovu;

e)

dátumu váženia (RRRR-MM-DD).

2.   Registrovaní odberatelia, registrované aukčné spoločnosti alebo iné organizácie alebo osoby, ktoré zodpovedajú za prvý predaj alebo skladovanie produktov rybolovu pred prvým predajom, alebo prípadne kapitán rybárskeho plavidla EÚ, archivujú záznamy uvedené v článku 1 počas troch rokov.

Článok 71

Čas váženia

1.   Ak sa produkty rybolovu prekladajú medzi rybárskymi plavidlami EÚ a prvá vykládka preložených produktov rybolovu sa uskutoční v prístave mimo Európskej únie, produkty rybolovu sa odvážia pred prepravou z prístavu alebo miesta prekládky.

2.   Ak sa produkty rybolovu vážia a palube rybárskeho plavidla EÚ v súlade s článkom 60 ods. 3 nariadenia o kontrole a znovu sa odvážia na pevnine po vykládke, na účely článku 60 ods. 5 nariadenia o kontrole sa použije údaj pochádzajúci z váženia na pevnine.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia platné pre rybárske plavidlá EÚ, ktoré nepodliehajú povinnosti elektronicky vyplniť a zaslať údaje rybárskeho denníka podľa článku 15 nariadenia o kontrole, môže členský štát vyžadovať, aby kapitán odovzdal kópiu denníka príslušným orgánom členského štátu vykládky pred vážením.

Článok 72

Vážiace zariadenia

1.   Všetky vážiace zariadenia sú ciachované a zaplombované v súlade s vnútroštátnymi systémami príslušnými orgánmi členského štátu.

2.   Fyzická alebo právnická osoba, ktorá zodpovedá za vážiace zariadenie, archivuje záznamy o ciachovaní.

3.   Ak sa váženie uskutočňuje pásovou váhou, zariadenie musí mať viditeľné počítadlo, ktorým sa zaznamenáva celková kumulatívna hmotnosť. Zaznamená sa stav počítadla na začiatku váženia a zároveň celková kumulatívna hmotnosť. Každé použitie systému zaznamená fyzická alebo právnická osoba zodpovedná za váženie do záznamov o vážení.

Článok 73

Váženie mrazených produktov rybolovu

1.   Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia a najmä články 70 a 74 tohto nariadenia, keď sa vážia vyložené množstvá mrazených produktov rybolovu, hmotnosť mrazených produktov rybolovu vyložených v škatuliach alebo blokoch sa môže určiť podľa jednotlivých druhov a prípadne úpravy vynásobením celkového počtu škatúľ alebo blokov priemernou čistou hmotnosťou škatule alebo bloku vypočítanou podľa metodiky stanovenej v prílohe XVIII.

2.   Fyzická alebo právnická osoba, ktorá váži produkty rybolovu, vedie záznamy podľa jednotlivých vykládok, v ktorých uvádza:

a)

názov a vonkajšie registračné písmená a čísla plavidla, z ktorého boli produkty rybolovu vyložené;

b)

druhy a prípadne úprava vyložených rýb;

c)

veľkosť dávky a vzorka paliet podľa druhov a prípadne úpravu v súlade s ustanoveniami bodu 1 prílohy XVIII;

d)

hmotnosť každej palety vo vzorke a priemerná hmotnosť paliet;

e)

počet škatúľ alebo blokov na každej palete vo vzorke;

f)

hmotnosť tara na škatuľu, ak sa líši od hmotnosti tara uvedenej v bode 4 prílohy XVIII;

g)

priemernú hmotnosť prázdnej palety v súlade s ustanoveniami bodu 3 písm. b) prílohy XVIII;

h)

priemernú hmotnosť škatule alebo bloku produktov rybolovu podľa jednotlivých druhov a prípadne úpravy.

Článok 74

Ľad a voda

1.   Registrovaný odberateľ, registrovaná aukčná spoločnosť alebo iné organizácie alebo osoby zodpovedajúce za prvý predaj produktov rybolovu zabezpečia pred vážením, aby produkty rybolovu boli primerane očistené od ľadu bez toho, aby to spôsobilo skazenie a zníženie kvality.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá pre pelagické druhy uvedené v článkoch 78 až 89 tohto nariadenia, ktoré sa vykladajú v objemoch voľne ložené na účely prepravy na miesto prvého predaja, skladovania alebo spracovania, nesmie odpočet vody a ľadu z celkovej hmotnosti presiahnuť 2 %. Vo všetkých prípadoch sa percentuálny podiel odpočtu vody a ľadu zaznamená na doklade o vážení spolu so zaznamenaním hmotnosti. Pre iné ako pelagické druhy sa nepoužije žiaden odpočet vody ani ľadu.

Článok 75

Prístup príslušných orgánov

Príslušné orgány majú kedykoľvek úplný prístup k vážiacim zariadeniam, záznamom o vážení, písomným vyhláseniam a do všetkých priestorov, v ktorých sa produkty rybolovu skladujú alebo spracovávajú.

Článok 76

Plány odberu vzoriek

1.   Členské štáty prijmú plán odberu vzoriek uvedený v článku 60 ods. 1 nariadenia o kontrole a akékoľvek jeho podstatné zmeny a doplnenia v súlade s metodikou založenou na riziku opísanou v prílohe XIX.

2.   Členské štáty prijmú plán odberu vzoriek uvedený v článku 60 ods. 3 nariadenia o kontrole a akékoľvek jeho podstatné zmeny a doplnenia v súlade s metodikou založenou na riziku opísanou v prílohe XX. Ak sa úlovky vážia na palube, rozsah odchýlky uvedený v článku 14 ods. 3 a článku 21 ods. 3 nariadenia o kontrole sa neuplatňuje v prípade, keď údaj pochádzajúci z váženia po vykládke je vyšší ako zodpovedajúci údaj pochádzajúci z váženia na palube.

3.   Ak majú členské štáty v úmysle prijať plány odberu vzoriek uvedené v článku 60 ods. 1 a 3 nariadenia o kontrole, najvhodnejšie je, ak predložia jeden plán vzorkovania, ktorý pokrýva všetky príslušné postupy váženia na obdobie troch rokov, do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Uvedený plán odberu vzoriek môže pozostávať z viacerých častí pre rôzne rybolovné činnosti týkajúce sa rôznych zásob.

4.   Každý nový plán odberu vzoriek prijatý po dátume uvedenom v odseku 3 a akékoľvek úpravy týchto plánov sa predložia na chválenie tri mesiace pred koncom príslušného roka.

Článok 77

Plány a programy kontroly váženia produktov rybolovu pred prepravou z miesta vykládky

1.   Členské štáty prijmú plán kontroly uvedený v článku 61 ods. 1 nariadenia o kontrole a akékoľvek jeho podstatné zmeny a doplnenia v súlade s metodikou založenou na riziku opísanou v prílohe XXI.

2.   Ak majú členské štáty v úmysle prijať plány kontroly uvedené v článku 61 ods. 1 nariadenia o kontrole, predložia jediný plán kontroly na členský štát, ktorý sa vzťahuje na všetky spôsoby prepravy produktov rybolovu vážené po preprave. Tento plán kontroly sa predloží do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Uvedený jediný plán kontroly môže pozostávať z viacerých častí pre rôzne rybolovné činnosti týkajúce sa rôznych zásob.

3.   Členské štáty prijmú spoločný plán kontroly uvedený v článku 61 ods. 2 nariadenia o kontrole a akékoľvek jeho podstatné zmeny a doplnenia v súlade s metodikou založenou na riziku opísanou v prílohe XXII.

4.   Ak majú členské štáty v úmysle prijať spoločné programy kontroly uvedené v článku 61 ods. 2 nariadenia o kontrole, predložia ich do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

5.   Každý nový plán kontroly uvedený v odseku 2 alebo spoločný program kontroly uvedený v odseku 4 prijatý po dátume uvedenom v odsekoch 2 a 4 a všetky úpravy týchto plánov alebo programov sa predložia tri mesiace pred koncom roka predchádzajúceho dátumu nadobudnutia účinnosti tohto plánu alebo programu.

Oddiel 2

Osobitné pravidlá pre váženie niektorých pelagických druhov

Článok 78

Rozsah pôsobnosti postupov váženia pre úlovky sleďov, makrel a stavríd

Pravidlá stanovené v tomto oddiele sa uplatňujú pri vážení úlovkov sleďov (Clupea harengus), makrel (Scomber scombrus) a stavríd (Trachurus spp.) alebo ich kombinácie, vyložených v Európskej únii alebo rybárskymi plavidlami EÚ v tretích krajinách a ulovených v:

a)

v prípade sleďov v zónach ICES: I, II, IIIa, IV, Vb, VI a VII;

b)

v prípade makrel v zónach ICES: IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV a vodách EÚ CECAF;

c)

v prípade stavríd: v zónach ICES IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV a vodách EU CECAF,

keď objem vykládky prekročí 10 ton.

Článok 79

Prístavy váženia úlovkov sleďov, makrel a stavríd

1.   Úlovky druhov uvedených v článku 78 tohto nariadenia sa odvážia ihneď pri vykládke. Úlovky z uvedených druhov sa však môžu odvážiť po preprave, keď:

v prípade miesta určenia v členskom štáte dotknutý členský štát prijal plán kontroly uvedený v článku 61 ods. 1 nariadenia o kontrole v súlade s metodikou založenou na riziku opísanou v prílohe XXI,

v prípade miesta určenia v inom členskom štáte dotknutý členský štát prijal spoločný plán kontroly uvedený v článku 61 ods. 2 nariadenia o kontrole v súlade s metodikou založenou na riziku opísanou v prílohe XXII,

a keď uvedený plán kontroly alebo spoločný plán kontroly schválila Komisia.

2.   Každý príslušný členský štát stanoví, v ktorom z jeho prístavov sa uskutoční váženie druhov uvedených v článku 78 tohto nariadenia a zabezpečí, aby sa všetky vykládky týchto druhov robili v týchto prístavoch. Tieto prístavy majú:

a)

stanovené časy vykládky a prekládky;

b)

stanovené miesta vykládky a prekládky;

c)

stanovené postupy inšpekcie a dozoru.

3.   Príslušné členské štáty oznámia Komisii zoznam týchto prístavov a postupy inšpekcie a dozoru, ktoré sa uplatňujú v uvedených prístavoch, vrátane podmienok zaznamenávania a odovzdávania informácií o množstvách akéhokoľvek uvedeného druhu v rámci jednotlivých vykládok.

4.   Každá zmena zoznamov prístavov a postupov inšpekcie a dozoru uvedených v odseku 3 sa pošle Komisii najmenej 15 dní predtým, ako nadobudne účinnosť.

5.   Členské štáty zabezpečia, aby sa všetky vykládky druhov uvedených v článku 78 tohto nariadenia ich vlastnými plavidlami mimo Európskej únie uskutočnili v prístavoch výslovne vybraných na účely váženia tretími krajinami, ktoré uzatvorili dohody s Európskou úniou týkajúce sa týchto druhov.

6.   Komisia zašle informácie uvedené v odsekoch 3 a 4, ako aj zoznam prístavov, ktoré si vybrali tretie krajiny, všetkým príslušným členským štátom.

7.   Komisia a príslušné členské štáty uverejnia zoznam prístavov a jeho zmien na svojich oficiálnych webových stránkach.

Článok 80

Vplávanie do prístavu členského štátu

1.   Na účely váženia informuje kapitán rybárskeho plavidla alebo jeho zástupca príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa má uskutočniť vykládka, najmenej štyri hodiny pred vplávaním do príslušného prístavu vykládky o:

a)

prístave, do ktorého chce vplávať, názve plavidla a vonkajších registračných písmenách a čísliciach;

b)

odhadovanom čase vplávania do tohto prístavu;

c)

množstvách sleďov, makrel a stavríd, ktoré sa nachádzajú na palube, v kilogramoch živej váhy;

d)

relevantnej(-ých) geografickej(-ých) oblasti(-iach), kde sa uskutočnil výlov; zóna musí označovať podoblasť a divíziu alebo subdivíziu, v ktorej sa uplatňujú obmedzenia výlovu podľa právnych predpisov Únie.

2.   Kapitán rybárskeho plavidla EÚ, na ktoré sa vzťahuje povinnosť elektronicky zaznamenávať údaje rybárskeho denníka, zašle údaje uvedené v odseku 1 elektronicky svojmu vlajkovému členskému štátu. Členské štáty neodkladne pošlú uvedené údaje členskému štátu, v ktorom sa má uskutočniť vykládka. Údaje elektronického rybárskeho denníka uvedené v článku 15 nariadenia o kontrole a údaje uvedené v odseku 1 sa môžu poslať jedným elektronickým prenosom.

3.   Členské štáty môžu ustanoviť kratšiu oznamovaciu lehotu, než je stanovená v odseku 1. V tom prípade informujú príslušné členské štáty Komisiu 15 dní pred nadobudnutím účinnosti kratšej oznamovacej lehoty. Komisia a príslušné členské štáty uverejnia túto informáciu na svojich webových stránkach.

Článok 81

Vykladanie

Príslušné orgány príslušného členského štátu vyžadujú, aby vykladanie akýchkoľvek úlovkov uvedených v článku 78 tohto nariadenia nezačalo predtým, ako sa výslovne povolí. Ak sa vykladanie preruší, na ďalšie pokračovanie vo vykladaní je potrebné požiadať o povolenie.

Článok 82

Rybársky denník

1.   Ihneď po vplávaní do prístavu a pred začatím vykládky predloží kapitán rybárskeho plavidla, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť zaznamenať údaje v rybárskom denníku v elektronickej podobe, vyplnenú príslušnú stranu alebo strany rybárskeho denníka na kontrolu príslušnému orgánu členského štátu v prístave vykládky.

2.   Množstvá sleďov, makrel a stavríd na palube, ktoré boli oznámené pred vykládkou podľa článku 80 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia, sa musia zhodovať s množstvami zaznamenanými v rybárskom denníku po dokončení vykládky.

Článok 83

Verejne prevádzkované zariadenia na váženie čerstvých sleďov, makrel a stavríd

Bez toho, aby bol dotknutý článok 72 tohto nariadenia, ak sa používajú verejne prevádzkované vážiace zariadenia, fyzická alebo právnická osoba vážiaca úlovky uvedené v článku 78 tohto nariadenia vystaví kupujúcemu potvrdenie o vážení, na ktorom je uvedený dátum a čas váženia a identifikačné číslo cisternového vozidla. Kópia potvrdenia o vážení sa priloží k potvrdeniu o predaji alebo vyhláseniu o prevzatí.

Článok 84

Súkromne prevádzkované zariadenia na váženie čerstvých rýb

1.   Okrem ustanovení článku 72 tohto nariadenia podlieha používanie súkromne prevádzkovaných vážiacich zariadení tiež požiadavkám tohto článku.

2.   Fyzické alebo právnické osoby, ktoré vážia úlovky uvedené v článku 78 tohto nariadenia, uchovávajú zviazaný záznam o vážiacom zariadení s očíslovanými stranami. Tento záznam sa vyplní ihneď po dokončení váženia jednotlivých vykládok a najneskôr do 23.59 hod. miestneho času v deň dokončenia váženia. V tomto zázname sa uvádzajú:

a)

názov a vonkajšie registračné písmená a číslice plavidla, z ktorého boli úlovky uvedené v článku 78 tohto nariadenia vyložené;

b)

jedinečné identifikačné číslo cisternového vozidla a jeho nákladu v prípade, keď sa úlovky uvedené v článku 78 tohto nariadenia prepravili z prístavu vykládky pred vážením v súlade s článkom 79 tohto nariadenia. Každý náklad cisternového vozidla sa odváži a zaznamená osobitne. Celková hmotnosť všetkých nákladov cisternových vozidiel z rovnakého plavidla sa však môže zaznamenať ako celok v prípade, ak sa tieto cisternové vozidlá odvážia po sebe a bez prerušenia;

c)

druhy rýb;

d)

hmotnosť každej vykládky;

e)

dátum a čas začiatku a dokončenia váženia.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 72 ods. 3 tohto nariadenia, ak sa váženie robí pomocou systému s dopravným pásom, použitie tohto systému sa zaznamená v zviazanom zázname o vážení s očíslovanými stranami.

Článok 85

Váženie mrazených rýb

Keď sa vážia vyložené množstvá mrazených sleďov, makrel a stavríd, hmotnosť mrazených rýb vyložených v škatuliach sa určí podľa jednotlivých druhov v súlade s článkom 73 tohto nariadenia.

Článok 86

Uchovávanie záznamov o vážení

Všetky záznamy o vážení ustanovené v článku 84 ods. 3 a článku 85 tohto nariadenia a kópie prepravných dokladov ako súčasť plánu kontrol alebo spoločného plánu kontrol uvedeného v článku 79 ods. 1 tohto nariadenia sa uchovávajú počas šiestich rokov.

Článok 87

Potvrdenie o predaji a vyhlásenie o prevzatí

Fyzické alebo právnické osoby zodpovedajúce za predloženie potvrdení o predaji a vyhlásení o prevzatí predložia tieto vyhlásenia týkajúce sa druhov uvedených v článku 78 tohto nariadenia príslušným orgánom príslušného členského štátu na požiadanie.

Článok 88

Krížové kontroly

Až do zriadenia počítačovej databázy v súlade s článkom 109 nariadenia o kontrole, vykonávajú príslušné orgány administratívne krížové kontroly všetkých vykládok z hľadiska:

a)

množstiev podľa druhov sleďov, makrel a stavríd uvedených v predbežnom oznámení o vykládke podľa článku 80 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia a množstiev zaznamenaných v rybárskom denníku;

b)

množstiev podľa druhov sleďov, makrel a stavríd zaznamenaných v rybárskom denníku a množstiev zaznamenaných vo vyhlásení o vykládke;

c)

množstiev podľa druhov sleďov, makrel a stavríd zaznamenaných vo vyhlásení o vykládke a množstiev zaznamenaných vo vyhlásení o prevzatí alebo na potvrdení o predaji;

d)

oblasti výlovu zaznamenanej v rybárskom denníku plavidla a údajov VMS príslušného plavidla.

Článok 89

Monitorovanie váženia

1.   Váženie úlovkov sleďov, makrel a stavríd z plavidla sa monitoruje podľa druhov. V prípade plavidiel prečerpávajúcich úlovok na breh sa monitoruje váženie celej vykládky. V prípade vykládok mrazených sleďov, makrel a stavríd sa spočítavajú všetky škatule a monitoruje sa metodika výpočtu priemernej netto hmotnosti škatúľ ustanovená v prílohe XVIII.

2.   Okrem údajov uvedených v článku 88 tohto nariadenia podliehajú krížovej kontrole tieto údaje:

a)

množstvá podľa druhov sleďov, makrel a stavríd zaznamenané v záznamoch o vážení na verejných alebo súkromných vážiacich zariadeniach a množstvá podľa druhov zaznamenané vo vyhlásení o prevzatí alebo na potvrdení o predaji;

b)

množstvá podľa druhov sleďov, makrel a stavríd zaznamenané v prepravných dokumentoch ako súčasť plánu kontrol alebo spoločného plánu kontrol podľa článku 79 ods. 1 tohto nariadenia;

c)

jedinečné identifikačné čísla cisternových vozidiel vložené do záznamov v súlade s článkom 84 ods. 2 písm. b) tohto nariadenia.

3.   Po dokončení vykládky sa overí, že sa v plavidle nenachádzajú žiadne ryby.

4.   Všetky monitorovacie činnosti na ktoré sa vzťahuje tento článok a článok 107 tohto nariadenia sa zdokumentujú. Táto dokumentácia sa uchováva počas šiestich rokov.

KAPITOLA III

Potvrdenia o predaji

Článok 90

Všeobecné pravidlá

1.   Na potvrdení o predaji sa uvedie počet položiek podľa článku 64 ods. 1 písm. f) nariadenia o kontrole, ak sa príslušná kvóta riadi na základe jednotlivých položiek.

2.   Druh obchodnej úpravy uvedený v článku 64 ods. 1 písm. g) nariadenia o kontrole zahŕňa stav obchodnej úpravy podľa prílohy I.

3.   Cena podľa článku 64 ods. 1 písm. l) nariadenia o kontrole sa uvádza v mene platnej v členskom štáte, kde sa predaj uskutočnil.

Článok 91

Formát potvrdenia o predaji

1.   Členské štáty určia formát, ktorý sa má používať na elektronické vypĺňanie a zasielanie potvrdení o predaji podľa článku 63 nariadenia o kontrole.

2.   Informácie uvedené v tejto kapitole sa medzi členskými štátmi vymieňajú vo formáte vymedzenom v prílohe XII, z ktorého sa vytvorí formát XML (rozšíriteľný značkovací jazyk). O štandarde XML, ktorý sa má používať pre všetky elektronické výmeny údajov medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi, Komisiou a ňou určeným orgánom, rozhodne Komisia po konzultáciách s členskými štátmi.

3.   Zmeny formátu uvedeného v odseku 1 sa jasne určia a označia s uvedením dátumu aktualizácie. Takéto zmeny nenadobudnú účinnosť skôr ako šesť mesiacov po tom, ako sa o nich rozhodlo.

4.   Keď členský štát dostane od iného členského štátu elektronickú informáciu, zabezpečí vystavenie potvrdenia o prijatí pre príslušné orgány uvedeného členského štátu. Potvrdenie o prijatí obsahuje informáciu, ktorá potvrdzuje prijatie údajov.

5.   Údaje podľa prílohy XII, ktoré musia registrovaní nákupcovia, registrované dražobné strediská alebo iné subjekty či osoby schválené členskými štátmi zaznamenávať do svojich potvrdení o predaji v súlade s pravidlami EÚ, sa musia takisto uvádzať pri výmenách údajov medzi členskými štátmi.

6.   Členské štáty:

a)

zabezpečia, aby boli údaje prijaté v súlade s touto kapitolou zaznamenané v elektronickej podobe a bezpečne uložené v počítačovej databáze počas najmenej troch rokov;

b)

prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, že sa použijú len na úradné účely a

c)

prijmú všetky potrebné technické opatrenia v záujme ochrany týchto údajov pred akýmkoľvek náhodným alebo úmyselným zničením, náhodnou stratou, poškodením, rozšírením alebo neoprávneným nahliadnutím.

7.   V každom členskom štáte je za odosielanie, prijímanie, správu a spracovanie všetkých údajov, ktorých sa týka táto kapitola, zodpovedný jediný orgán uvedený v článku 5 ods. 5 nariadenia o kontrole.

8.   Členské štáty si vymenia kontaktné údaje orgánov uvedených v odseku 7 a informujú o nich Komisiu a ňou určený orgán do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

9.   Každá zmena informácií uvedených v odsekoch 7 a 8 sa oznámi Komisii, ňou určenému orgánu a ostatným členským štátom predtým, ako nadobudne účinnosť.

10.   O formáte potvrdenia o predaji, ktoré nepodliehajú požiadavke na elektronické vyplnenie a zaslanie, rozhodnú členské štáty. Tieto potvrdenia o predaji musia obsahovať minimálne informácie stanovené v článku 64 ods. 1 nariadenia o kontrole.

HLAVA V

DOZOR

KAPITOLA I

Správy o dozore

Článok 92

Informácie zaznamenávané v správe o dozore

1.   Ustanovia sa správy o dozore uvedené v článku 71 ods. 3 a 4 nariadenia o kontrole v súlade s prílohou XXIII k tomuto nariadeniu.

2.   Členské štáty vložia údaje zo svojich správ o dozore do elektronickej databázy uvedenej v článku 78 nariadenia o kontrole a ustanovia funkcie uvedené v prílohe XXIV č. 2 k tomuto nariadeniu. Do tejto databázy sa zaznamenávajú minimálne informácie uvedené v prílohe XXIII. Fyzické správy o dozore sa môžu takisto dodatočne naskenovať do databázy.

3.   Údaje zo správ sa archivujú v databáze najmenej počas troch rokov.

4.   Po prijatí správy o dozore podľa odseku 1 vlajkový členský štát čo najskôr začne vyšetrovanie činností svojich rybárskych plavidiel, na ktoré sa správa o dozore vzťahuje.

5.   Odsek 1 sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté pravidlá prijaté regionálnymi organizáciami na riadenie rybného hospodárstva, ktorých je Európska únia zmluvnou stranou.

KAPITOLA II

Kontrolní pozorovatelia

Článok 93

Všeobecné pravidlá týkajúce sa kontrolných pozorovateľov

1.   Bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá ustanovené regionálnou organizáciou na riadenie rybného hospodárstva alebo dohodnuté s treťou krajinou, rybárske plavidlá EÚ označené na účely uplatnenia systému kontrolných pozorovateľov majú na palube najmenej jedného kontrolného pozorovateľa v čase určenom systémom.

2.   Členské štáty určia kontrolných pozorovateľov a zabezpečia, aby boli schopní plniť si svoje úlohy. Členské štáty zabezpečia najmä nasadenie kontrolných pozorovateľov na príslušné rybárske plavidlo EÚ a jeho stiahnutie.

3.   Kontrolní pozorovatelia nesmú vykonávať iné úlohy, než aké sú ustanovené článkom 73 nariadenia o kontrole a článkom 95 tohto nariadenia, pokiaľ sa tieto iné úlohy nevykonávajú v súlade so systémom kontrolných pozorovateľov EÚ, alebo ako súčasť programu pozorovateľov v oblasti pôsobnosti regionálnej organizácie na riadenie rybného hospodárstva, alebo nie sú ustanovené pracovným rámcom bilaterálnej dohody s treťou krajinou.

4.   Príslušné orgány zabezpečia, aby kontrolní pozorovatelia na účely svojej úlohy disponovali komunikačnými prostriedkami, ktoré fungujú nezávisle od komunikačného systému rybárskeho plavidla.

5.   Týmito pravidlami nie sú dotknuté právomoci kapitána rybárskeho plavidla ako jediného zodpovedného za činnosti plavidla.

Článok 94

Nezávislosť kontrolných pozorovateľov

Na dosiahnutie nezávislosti od vlastníka, prevádzkovateľa, kapitána rybárskeho plavidla EÚ a všetkých členov posádky, podľa definície článku 73 ods. 2 nariadenia o kontrole, nemôže byť kontrolný pozorovateľ:

príbuzný alebo zamestnanec kapitána rybárskeho plavidla EÚ ani iného člena posádky, zástupcu kapitána ani vlastníka alebo prevádzkovateľa rybárskeho plavidla EÚ, ktorému je pridelený;

zamestnanec spoločnosti pod kontrolou kapitána, člena posádky, zástupcu kapitána alebo vlastníka, alebo prevádzkovateľa rybárskeho plavidla EÚ, ktorému je pridelený.

Článok 95

Povinnosti kontrolných pozorovateľov

1.   Kontrolní pozorovatelia overia príslušné dokumenty a zaznamenajú rybolovné činnosti rybárskeho plavidla EÚ, na ktorom sú nalodení, a ktoré sú uvedené v prílohe XXV.

2.   Kontrolní pozorovatelia na palube rybárskeho plavidla EÚ prípadne informujú o podrobnostiach úradné osoby, ktoré sa chystajú pristúpiť k inšpekcii tohto rybárskeho plavidla po príchode na palubu. Ak to priestory na palube rybárskeho plavidla umožňujú, uskutoční sa prípadne informačné stretnutie za zatvorenými dverami.

3.   Kontrolní pozorovatelia vypracujú správu podľa článku 73 ods. 5 nariadenia o kontrole vo formáte ustanovenom v prílohe XXVI. Túto správu pošlú neodkladne a v každom prípade do 30 dní od dokončenia úlohy svojim orgánom a príslušným orgánom vlajkového členského štátu. Ich príslušné orgány sprístupnia správu, na základe žiadosti, pobrežnému členskému štátu, Komisii alebo ňou poverenému orgánu. V kópiách správ sprístupnených ostatným členským štátom sa nemôžu uvádzať miesta, kde boli úlovky vylovené, z hľadiska začiatočnej a konečnej polohy každej rybolovnej operácie, ale môže sa v nich uvádzať celkový denný úlovok v kilogramoch živej váhy podľa druhov a prípadne divízie alebo zóny ICES.

Článok 96

Pilotné projekty

Únia môže poskytnúť finančnú pomoc na realizáciu pilotných projektov, ktoré zahŕňajú rozmiestnenie kontrolných pozorovateľov v súlade s článkom 8 písm. a) bodom iii) nariadenia (ES) č. 861/2006.

HLAVA VI

INŠPEKCIA

KAPITOLA I

Vykonávanie inšpekcií

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 97

Úradné osoby oprávnené vykonávať inšpekcie na mori alebo na pevnine

1.   Úradné osoby zodpovedajúce za vykonávanie inšpekcií podľa článku 74 nariadenia o kontrole majú povolenie od príslušných orgánov členských štátov. Na tento účel vystavia členské štáty úradným osobám služobný preukaz, v ktorom je uvedená ich identita a postavenie, ktoré zastávajú. Každá úradná osoba v službe nosí tento služobný preukaz a preukáže sa ním počas inšpekcie pri prvej príležitosti.

2.   Členské štáty prenesú na úradné osoby také dostatočné právomoci, ktoré sú potrebné na plnenie úloh súvisiacich s kontrolou, inšpekciou a vymáhaním práva v súlade s týmto nariadením, a na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej rybárskej politiky.

Článok 98

Všeobecné zásady

1.   Bez toho. aby boli dotknuté ustanovenia obsiahnuté vo viacročných plánoch, prijmú príslušné orgány členských štátov prístup založený na princípe rizika na výber cieľov kontroly na základe všetkých dostupných informácií. V súlade s týmto prístupom úradné osoby vykonávajú inšpekcie v súlade s pravidlami ustanovenými v tejto kapitole.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia obsiahnuté vo viacročných plánoch, členské štáty koordinujú svoje činnosti v oblasti kontroly, inšpekcie a donucovania. Na tento účel prijmú a zrealizujú vnútroštátne kontrolné akčné programy kontroly podľa článku 46 nariadenia o kontrole a spoločné programy kontroly podľa článku 94 nariadenia o kontrole, ktoré sa týkajú činnosti na mori aj súši, v rozsahu potrebnom na zabezpečenie súladu s pravidlami spoločnej politiky rybárskeho hospodárstva.

3.   Podľa stratégie kontroly založenej na princípe rizika a donucovania vykoná každý členský štát potrebné inšpekcie objektívnym spôsobom, ktorým sa zabráni uchovávať na palube, prekladať, vykladať, premiestňovať do klietok a na farmy, spracovávať, prepravovať, skladovať, predávať a vytvárať zásoby produktov rybného hospodárstva pochádzajúcich z činností, ktoré nie sú v súlade s pravidlami spoločnej rybárskej politiky.

4.   Inšpekcie sa vykonávajú tak, aby sa v čo najväčšej miere predišlo akémukoľvek negatívnemu vplyvu na hygienu a kvalitu kontrolovaných produktov rybolovu.

5.   Členské štáty zabezpečia, aby im vnútroštátne informačné systémy súvisiace s rybárskym hospodárstvom umožnili priamu elektronickú výmenu informácií o štátnych inšpekciách v prístavoch podľa potreby medzi sebou, s ostatnými členskými štátmi, Komisiou a ňou určeným subjektom v súlade s článkom 111 nariadenia o kontrole.

Článok 99

Povinnosti úradných osôb vo fáze pred inšpekciou

Vo fáze pred inšpekciou zhromaždia úradné osoby podľa možnosti všetky príslušné informácie, vrátane:

a)

informácií o licenciách na rybolov a oprávneniach na rybolov;

b)

informácií VMS, ktoré súvisia s momentálnym rybárskym výjazdom;

c)

informácií získaných leteckým dozorom a iným pozorovaním;

d)

záznamov o predchádzajúcich inšpekciách a dostupných informácií o príslušnom rybárskom plavidle EÚ, ktoré sú uverejnené v zabezpečenej časti webových stránok členského štátu.

Článok 100

Povinnosti úradných osôb oprávnených vykonávať inšpekcie

1.   Úradné osoby oprávnené vykonávať inšpekcie overia a zaznamenajú náležité položky vymedzené v príslušnej časti správy o inšpekcii podľa prílohy XXVII. Na tento účel môžu urobiť fotografie, obrazové a zvukové záznamy v súlade s vnútroštátnym právom a prípadne odobrať vzorky.

2.   Úradné osoby nebudú počas inšpekcie zasahovať do práva prevádzkovateľa na komunikáciu s príslušnými úradmi vlajkového štátu.

3.   Úradné osoby zohľadnia všetky informácie, ktoré im poskytol kontrolný pozorovateľ na palube kontrolovaného rybárskeho plavidla v súlade s článkom 95 ods. 2 tohto nariadenia.

4.   Po dokončení inšpekcie môžu úradné osoby informovať prevádzkovateľa o právnych predpisoch v oblasti rybolovu, ktoré súvisia s okolnosťami, ktoré nastali.

5.   Úradné osoby opustia rybárske plavidlo alebo kontrolované priestory ihneď po dokončení inšpekcie, ak sa nezistí žiadne zrejmé porušenie predpisov.

Článok 101

Povinnosti členských štátov, Komisie a Európskej agentúry na kontrolu rybného hospodárstva

1.   Príslušné orgány členských štátov, a prípadne Komisia a Európska agentúra na kontrolu rybného hospodárstva zabezpečia, aby ich úradné osoby, zdvorilým a citlivým spôsobom, vykonali inšpekcie odborne a na vysokej úrovni.

2.   Príslušné orgány každého členského štátu ustanovia postupy, ktorými sa zabezpečí, že prípadné sťažnosti prevádzkovateľov súvisiace s priebehom inšpekcií vykonaných úradnými osobami sa vyšetria spravodlivým spôsobom a dôkladne v súlade s vnútroštátnym právom.

3.   Pobrežné členské štáty môžu, podľa príslušných dohôd s vlajkovým členským štátom rybárskeho plavidla, prizvať úradné osoby príslušných orgánov tohto členského štátu, aby sa zúčastnili inšpekcií rybárskych plavidiel tohto členského štátu, keď tieto plavidlá operujú vo vodách pobrežného členského štátu alebo robia vykládku v ich prístavoch.

Oddiel 2

Inšpekcie na mori

Článok 102

Všeobecné ustanovenia o inšpekciách na mori

1.   Každé plavidlo, ktoré sa používa na kontrolné účely, vrátane dozoru, má jasne viditeľnú zástavu alebo symbol uvedený v prílohe XXVIII.

2.   Naloďovacie plavidlo použité na uľahčenie prepravy úradných osôb vykonávajúcich inšpekcie musí plávať pod vlajkou alebo zástavkou, ktorej rozmery sú primerané rozmerom naloďovacieho plavidla, a z ktorej vyplýva, že sa plavidlo podieľa na vykonávaní úlohu súvisiacich s inšpekciou rybolovu.

3.   Osoby zodpovedajúce za inšpekčné lode musia náležite dodržiavať pravidlá námorníctva a manévrovať v bezpečnej vzdialenosti od rybárskeho plavidla v súlade s medzinárodnými pravidlami pre prevenciu zrážok na mori.

Článok 103

Nalodenie na rybárske plavidlo na mori

1.   Úradné osoby zodpovedajúce za vykonanie inšpekcie zabezpečia, aby sa zabránilo konaniu, ktoré by mohlo ohroziť bezpečnosť rybárskeho plavidla a jeho posádky.

2.   Úradné osoby nesmú vyžadovať od kapitána rybárskeho plavidla, na ktoré sa naloďujú alebo z ktorého sa vyloďujú, aby zastavil alebo manévroval počas rybolovu, alebo aby prestal vyhadzovať alebo vyťahovať rybársky výstroj. Môžu však vyžadovať, aby prerušil alebo odložil vyhodenie výstroja, aby sa umožnilo bezpečné nalodenie alebo vylodenie, až kým sa nalodia na palubu rybárskeho plavidla alebo sa z neho vylodia. V prípade nalodenia toto odloženie nesmie trvať viac ako 30 minút po nalodení úradných osôb na palubu rybárskeho plavidla, pokiaľ sa nezistilo porušenie predpisov. Týmto ustanovením nie je dotknutá možnosť úradných osôb vyžadovať, aby sa rybársky výstroj vytiahol na účely inšpekcie.

Článok 104

Činnosti na palube

1.   Počas vykonávania inšpekcie úradné osoby overia a zaznamenajú všetky náležité položky uvedené v príslušnej časti správy o inšpekcii stanovenej v prílohe XXVII k tomuto nariadeniu.

2.   Úradné osoby môžu požiadať kapitána, aby sa rybársky výstroj vytiahol na účely inšpekcie.

3.   Inšpekčné tímy sú obyčajne zložené z dvoch úradných osôb. V prípade môžu doplniť inšpekčné tímy potreby Ďalšie úradné osoby.

4.   Inšpekcia nemá trvať viac ako štyri hodiny alebo do vytiahnutia siete a skontrolovania úlovku v sieti, podľa toho, čo trvá dlhšie. Neplatí to v prípade, keď sa zistí zjavné porušenie predpisov, alebo ak úradné osoby potrebujú ďalšie informácie.

5.   V prípade zistenia zjavného porušenia predpisov sa môžu pevne pripevniť identifikačné značky a plomby na každú časť výstroja alebo rybárskeho plavidla, vrátane kontajnerov s produktmi rybolovu a oddelenia(-í), v ktorých môžu byť uložené, a úradná(-é) osoba(-y) môže(-u) zostať na palube tak dlho, ako je to potrebné na náležité prijatie potrebných opatrení, ktoré zaistia zabezpečenie a kontinuitu všetkých dôkazov o zjavnom porušení predpisov.

Oddiel 3

Inšpekcie v prístave

Článok 105

Príprava na inšpekciu

1.   Bez toho, aby boli dotknuté kritériá vymedzené v špecifických programoch kontroly a inšpekcie a článku 9 nariadenia (ES) č. 1005/2008, inšpekcia rybárskeho plavidla sa uskutoční v prístave alebo pri vykládke v týchto prípadoch:

a)

rutinne v rámci metodiky vzorkovania na základe analýzy rizika alebo

b)

keď existuje podozrenie, že neboli dodržané pravidlá spoločnej rybárskej politiky.

2.   V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. b) a bez toho, aby bola dotknutá posledná veta článku 106 ods. 2 tohto nariadenia, príslušné orgány členských štátov zabezpečia, aby boli ich úradné osoby v čase príchodu rybárskeho plavidla, ktorého inšpekcia sa má vykonať v prístave, prítomné na mieste.

3.   Odsekom 1 sa nevylučuje možnosť, aby členské štáty vykonávali náhodné inšpekcie.

Článok 106

Inšpekcie v prístave

1.   Pri vykonávaní inšpekcií úradné osoby overia a zaznamenajú všetky náležité položky uvedené v príslušnej časti správy o inšpekcii ustanovenej v prílohe XXVII k tomuto nariadeniu. Úradné osoby náležite skontrolujú osobitné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na kontrolované rybárske plavidlo, najmä z hľadiska príslušných ustanovení viacročných plánov.

2.   Pri vykonávaní kontroly vykládky úradné osoby sledujú celý proces vykládky od začiatku až do konca príslušnej činnosti. Urobia krížovú kontrolu množstva podľa druhov, ktoré bolo zaznamenané v predbežnom oznámení o vplávaní do prístavu na účely vykládky produktov rybolovu, a množstva podľa druhov, ktoré bolo zaznamenané v rybárskom denníku, a množstva podľa druhov, ktoré boli buď vyložené alebo preložené. Týmto ustanovením sa nevylučuje možnosť, že inšpekcia sa začne po začatí vykládky.

3.   Členské štáty zabezpečia vykonanie účinnej inšpekcie a kontroly priestorov používaných v súvislosti s rybolovnými činnosťami a následným spracovaním produktov rybolovu.

Článok 107

Inšpekcia vykládok niektorých pelagických rýb

Z hľadiska vykládok sleďov, makrel a stavríd uvedených v hlave IV kapitole II oddiele 2 tohto nariadenia príslušné orgány členského štátu zabezpečia, aby sa vykonala inšpekcia najmenej 15 % množstva uvedených vyložených rýb a najmenej 10 % vykládok uvedených rýb.

Oddiel 4

Inšpekcie prepravy

Článok 108

Všeobecné zásady

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia viacročných plánov sa môžu inšpekcie prepravy vykonať kdekoľvek a kedykoľvek medzi miestom vykládky a príchodom produktov rybolovu na miesto predaja alebo spracovania. Pri vykonávaní inšpekcií sa prijmú potrebné opatrenia, aby sa pre kontrolované produkty rybolovu zaistilo zachovanie chladiaceho reťazca.

2.   Bez toho. aby boli dotknuté ustanovenia viacročných plánov a národných programov kontroly alebo osobitných programov kontroly a inšpekcie, súčasťou inšpekcií prepravy je fyzické preskúmanie prepravovaných produktov vždy, keď je to možné.

3.   Súčasťou fyzického skúmania prepravovaných produktov rybného hospodárstva je odber reprezentatívnej vzorky rôznych častí prepravovanej dávky alebo dávok.

4.   Počas vykonávania inšpekcie prepravy úradné osoby skontrolujú a zaznamenajú všetky položky uvedené v článku 68 ods. 5 nariadenia o kontrole a všetky náležité položky v príslušnej časti správy ustanovenej v prílohe XXVII k tomuto nariadeniu. Zahŕňa to kontrolu toho, či množstvá prepravovaných produktov rybolovu zodpovedajú údajom uvedeným v prepravnom dokumente.

Článok 109

Zapečatené prepravné vozidlá

1.   Ak sa vozidlo alebo kontajner zapečatil, aby sa zabránilo manipulácii s nákladom, príslušné orgány členských štátov zabezpečia, aby sa sériové čísla pečatí zaznamenali v prepravnom dokumente. Úradné osoby skontrolujú, či sú plomby nepoškodené, a či sériové čísla zodpovedajú údajom uvedeným v prepravnom dokumente.

2.   Ak sa pečate odstránia na uľahčenie inšpekcie nákladu predtým ako náklad dorazí na miesto určenia, úradné osoby nahradia pôvodnú pečať novou pečaťou a zaznamenajú informácie o pečati v prepravnom dokumente spolu s dôvodmi odstránenia pôvodnej pečate.

Oddiel 5

Inšpekcie trhu

Článok 110

Všeobecné zásady

Úradné osoby overia a zaznamenajú všetky náležité položky uvedené v príslušnej časti záznamu o inšpekcii podľa prílohy XXVII k tomuto nariadeniu pri návšteve chladiarní, veľkoobchodných a maloobchodných predajní, reštaurácií alebo iných priestorov, v ktorých sa skladujú a/alebo predávajú ryby po uskutočnení vykládky.

Článok 111

Ďalšie metodiky a technológie

Okrem položiek uvedených v prílohe XXVII môžu členské štáty využiť dostupné metodiky a technológie na identifikáciu a hodnotenie produktov rybolovu, ich zdroja alebo pôvodu a dodávateľov a loviacich plavidiel alebo výrobných zariadení.

Článok 112

Kontrola produktov rybolovu stiahnutých z trhu

Úradné osoby overia, či sa produkty rybolovu stiahnuté z predaja v súlade s článkom 17 nariadenia Rady (ES) č. 104/2000 (32) zlikvidovali v súlade s ustanoveniami nariadenia Komisie (ES) č. 2493/2001 (33).

KAPITOLA II

Povinnosti prevádzkovateľov

Článok 113

Všeobecné povinnosti prevádzkovateľov

1.   U všetkých prevádzkovateľov na ktorých sa vzťahuje jurisdikcia členského štátu, sa môže vykonať inšpekcia plnenia povinností, ktoré im vyplývajú z pravidiel spoločnej rybárskej politiky.

2.   Všetci prevádzkovatelia, u ktorých sa vykonáva inšpekcia, sú povinní:

a)

uľahčiť činnosť úradných osôb a poskytnúť im na požiadanie potrebné informácie a dokumenty, a ak je to možné, aj ich kópie alebo prístup do príslušnej databázy, týkajúce sa rybolovných činností, ktoré sa musia vyplniť a archivovať v elektronickej alebo papierovej podobe v súlade s pravidlami spoločnej rybárskej politiky;

b)

uľahčiť prístup do všetkých častí plavidiel, priestorov a ku všetkým prepravným prostriedkom, vrátane lietadiel a vznášadiel používaných v súvislosti alebo v spojení s rybolovom a spracovaním;

c)

zaistiť v každom okamihu bezpečnosť úradných osôb a aktívne napomáhať úradné osoby a spolupracovať s nimi pri vykonávaní ich povinností súvisiacich s inšpekciou;

d)

nebrániť úradným osobám v inšpekcii, nezastrašovať ich ani nezasahovať do ich činnosti a nenabádať inú osobu, aby bránila úradným osobám vykonávať inšpekciu, zastrašovala ich alebo zasahovala do činnosti úradných osôb vykonávajúcich inšpekciu;

e)

poskytnúť, ak je to možné, oddelené priestory na informovanie úradných osôb kontrolným pozorovateľom podľa článku 95 ods. 2 tohto nariadenia.

Článok 114

Povinnosti kapitána počas inšpekcie

1.   Kapitán kontrolovaného rybárskeho plavidla alebo jeho zástupca je povinný:

a)

uľahčiť bezpečné a efektívne nalodenie úradných osôb v súlade s dobrými námornými zvykmi, keď sa vyšle príslušný signál podľa medzinárodného kódexu signálov, alebo keď plavidlo alebo helikoptéra prevážajúca úradnú osobu informuje rádiovou komunikáciou o úmysle nalodiť ju;

b)

zabezpečiť naloďovací rebrík spĺňajúci požiadavky prílohy XXIX, ktorý umožní bezpečné a pohodlné vstúpenie na plavidlo, na ktoré sa musí šplhať do výšky 1,5 m alebo viac;

c)

uľahčiť úradným osobám plniť si povinnosti súvisiace s inšpekciou a poskytnúť takú pomoc, ktorá sa od neho požaduje a je primeraná;

d)

umožniť úradným osobám komunikovať s orgánmi vlajkového štátu, pobrežného štátu a štátu vykonávajúceho inšpekciu;

e)

upozorniť úradné osoby na konkrétne bezpečnostné riziká na palube rybárskych plavidiel;

f)

umožniť úradným osobám prístup do všetkých priestorov plavidla, ku všetkým spracovaným alebo nespracovaným úlovkom, všetkým rybárskym výstrojom a všetkým súvisiacim informáciám a dokumentom;

g)

uľahčiť bezpečné vylodenie úradných osôb po dokončení inšpekcie.

2.   Od kapitánov sa nesmie požadovať, aby prezradili obchodne citlivé informácie prostredníctvom voľne prístupných rádiových kanálov.

KAPITOLA III

Správa o inšpekcii

Článok 115

Spoločné pravidlá pre správy o inšpekcii

1.   Bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá pracovného rámca regionálnych organizácií na riadenie rybného hospodárstva, správy o inšpekcii uvedené v článku 76 nariadenia o kontrole obsahujú náležité informácie obsiahnuté v príslušnej časti ustanovenej v prílohe XXVII. Správy vyplnia úradné osoby pri inšpekcii, alebo čo najskôr po dokončení inšpekcie.

2.   Ak sa počas inšpekcie zistí zjavné porušenie predpisov, potom sa v správe o inšpekcii uvedú aj právne a materiálne zložky spolu s všetkými ďalšími informáciami súvisiacimi s porušením predpisov. Ak sa počas inšpekcie zistí niekoľko porušení predpisov, náležité prvky každého porušenia predpisov sa zaznamenajú v správe o inšpekcii.

3.   Úradné osoby oznámia svoje zistenia fyzickej osobe zodpovedajúcej za kontrolované rybárske plavidlo, vozidlo, lietadlo, vznášadlo alebo priestory (prevádzkovateľovi) na konci inšpekcie. Prevádzkovateľ má možnosť vyjadriť pripomienky k inšpekcii a jej zisteniam. Pripomienky prevádzkovateľa sa zaznamenajú do správy o inšpekcii. Ak úradné osoby nehovoria rovnakým jazykom ako prevádzkovateľ, u ktorého vykonávajú inšpekciu, prijmú primerané opatrenia na to, aby ich zisteniam porozumel.

4.   V prípade potreby má prevádzkovateľ právo kontaktovať svojho zástupcu alebo príslušné orgány svojho vlajkového štátu, ak sa vyskytli vážne problémy v súvislosti s porozumením záverom inšpekcie a následnej správy.

5.   Formát elektronického prenosu uvedený v článku 76 ods. 1 nariadenia o kontrole sa určí po konzultácii medzi členskými štátmi a Komisiou.

Článok 116

Vypĺňanie správ o inšpekcii

1.   Keď sa správa o inšpekcii vypracuje ručne v papierovej podobe, musí byť čitateľná, nezmazateľná a jasne zaznamenaná. Žiaden záznam v správe sa nesmie vymazať ani pozmeniť. Ak sa urobí chyba v ručne vypracovanej správe, príslušná úradná osoba nesprávny záznam úhľadne prečiarkne a podpíše iniciálkami.

2.   Úradná osoba zodpovedajúca za inšpekciu podpíše správu. Prevádzkovateľ sa vyzve, aby podpísal správu. Bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy, podpis prevádzkovateľa predstavuje potvrdenie správy a nepovažuje sa za súhlas s jej obsahom.

3.   Úradné osoby môžu vypracovať správy o inšpekcii uvedené v článku 115 tohto nariadenia v elektronickej podobe.

Článok 117

Kópia správy o inšpekcii

Kópia správy o inšpekcii uvedenej v článku 116 tohto nariadenia sa zašle prevádzkovateľovi najneskôr do 15 pracovných dní po dokončení inšpekcie a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi členského štátu, ktorý má suverenitu alebo jurisdikciu v mieste inšpekcie. Ak sa zistí porušenie predpisov, zverejnenie správy sa riadi zákonmi o zverejňovaní informácií v príslušnom členskom štáte.

KAPITOLA IV

Elektronická databáza

Článok 118

Elektronická databáza

1.   Členské štáty zahrnú do svojich národných programov kontroly postupy zaznamenávania správ o kontrole v papierovej alebo elektronickej podobe ich úradnými osobami. Tieto správy sa zaznamenajú v elektronickej databáze uvedenej v článku 78 nariadenia o kontrole a ustanovia funkcie uvedené v prílohe XXIV č. 2 k tomuto nariadeniu. V elektronickej databáze sa zaznamenávajú minimálne informácie uvedené v článku 115 ods. 1 tohto nariadenia a označené ako povinné v prílohe XXVII. Fyzické správy o inšpekcii sa takisto naskenujú do databázy.

2.   Databáza sa sprístupní Komisii a ňou určenému orgánu v súlade s postupmi uvedenými v článkoch 114, 115 a 116 nariadenia o kontrole. K príslušným údajom databázy budú mať prístup aj ostatné členské štáty v zmysle plánu spoločného nasadenia.

3.   Údaje zo správ o inšpekcii sa archivujú v databáze najmenej počas troch rokov.

KAPITOLA V

Inšpektori Únie

Článok 119

Oznámenie inšpektorov Únie

1.   Členské štáty a Európska agentúra na kontrolu rybného hospodárstva oznámia Komisii elektronickou cestou do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia mená svojich úradných osôb, ktoré sa majú zaradiť na zoznam inšpektorov Únie uvedený v článku 79 nariadenia o kontrole.

2.   Úradné osoby, ktoré sa majú zaradiť na zoznam, spĺňajú tieto podmienky:

a)

majú rozsiahle skúsenosti v oblasti kontroly a inšpekcie rybného hospodárstva;

b)

majú hlboké vedomosti o legislatíve Európskej únie v oblasti rybného hospodárstva;

c)

majú veľmi dobrú znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie a uspokojivú znalosť ďalšieho;

d)

sú po fyzickej stránke schopní plniť si svoje pracovné povinnosti;

e)

prípadne absolvovali primeranú odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti na mori.

Článok 120

Zoznam inšpektorov Únie

1.   Na základe oznámení členských štátov a Európskej agentúry na kontrolu rybného hospodárstva Komisia schváli zoznam inšpektorov Únie šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

2.   Po vypracovaní počiatočného zoznamu členské štáty a Európska agentúra na kontrolu rybného hospodárstva informujú Komisiu vždy do októbra príslušného roka o každej zmene a doplnení zoznamu, ktoré si želajú zaviesť pre nasledujúci kalendárny rok. Komisia každoročne zoznam zodpovedajúcim spôsobom zmení a doplní do 31. decembra.

3.   Zoznam a jeho zmeny a doplnenia sa zverejnenia na oficiálnych webových stránkach Európskej agentúry na kontrolu rybného hospodárstva.

Článok 121

Informovanie regionálnych organizácií na riadenie rybného hospodárstva o inšpektoroch Únie

Orgán určený Komisiou informuje sekretariát regionálnej organizácie na riadenie rybného hospodárstva o zozname inšpektorov Únie, ktorí sú oprávnení vykonávať inšpekcie v rámci tejto organizácie.

Článok 122

Právomoci a povinnosti inšpektorov Únie

1.   Pri plnení si svojich úloh sa inšpektori Únie riadia právom Európskej únie a prípadne vnútroštátnym právom členského štátu, v ktorom sa inšpekcia vykonáva, alebo ak sa inšpekcia vykonáva mimo vôd EÚ, vlajkového členského štátu kontrolovaného rybárskeho plavidla a príslušnými medzinárodnými pravidlami.

2.   Inšpektori Únie sa preukážu služobným preukazom, na ktorom je uvedená ich totožnosť a funkcia, na základe ktorej pôsobia. Na tento účel im Komisia alebo Európska agentúra na kontrolu rybného hospodárstva vystaví identifikačný doklad, na ktorom je uvedená ich totožnosť a funkcia.

3.   Členské štáty uľahčia inšpektorom Únie vykonávanie svojich povinností a poskytnú im takú pomoc, ktorá je potrebná na ich plnenie.

4.   Príslušné orgány členských štátov môžu povoliť inšpektorom Únie, aby pomáhali národným inšpektorom pri výkone ich povinností.

5.   Články 113 a 114 tohto nariadenia sa uplatňujú zodpovedajúcim spôsobom.

Článok 123

Správy

1.   Inšpektori Únie predkladajú denný prehľad svojich inšpekčných činností, v ktorom je uvedený názov a identifikačné číslo každého kontrolovaného rybárskeho plavidla alebo člnu a druh vykonanej inšpekcie, príslušným orgánom členského štátu, v ktorého vodách sa inšpekcia vykonala, alebo ak sa inšpekcia vykonala mimo vôd EÚ, vlajkovému členskému štátu kontrolovaného rybárskeho plavidla EÚ a Európskej agentúre na kontrolu rybného hospodárstva.

2.   Ak inšpektori Únie zistia porušenie právnych predpisov v priebehu inšpekcie, bezodkladne predložia súhrnnú správu o inšpekcii príslušným orgánom pobrežného členského štátu, alebo ak sa inšpekcia vykonala mimo vôd EÚ, príslušným orgánom vlajkového štátu kontrolovaného rybárskeho plavidla a Európskej agentúre na kontrolu rybného hospodárstva. V tejto súhrnnej správe o inšpekcii sa uvedie minimálne dátum a miesto inšpekcie, identifikácia kontrolnej platformy, identifikácia predmetu inšpekcie a druh zisteného porušenia predpisov.

3.   Inšpektori Únie predložia kópiu úplnej správy o inšpekcii s uvedením náležitých položiek v príslušnej časti správy o inšpekcii v prílohe XXVII príslušným orgánom vlajkového štátu kontrolovaného rybárskeho plavidla alebo člnu členského štátu, v ktorého vodách sa inšpekcia vykonala, do siedmich dní odo dňa konania inšpekcie. Ak inšpektori Únie zistia priestupok, kópia úplnej správy o inšpekcii sa zašle aj Európskej agentúre na kontrolu rybného hospodárstva.

4.   Denné správy a správy o inšpekcii uvedené v tomto článku sa na požiadanie posielajú Komisii.

Článok 124

Nadväzujúci postup po správach

1.   Členské štáty konajú na základe správ, ktoré predložili inšpektori Únie, v súlade s článkom 123 tohto nariadenia rovnakým spôsobom, akým by konali na základe správ predložených vlastnými úradnými osobami.

2.   Členský štát, ktorý menoval inšpektora Únie, alebo prípadne Komisia alebo Európska agentúra na kontrolu rybného hospodárstva, spolupracuje s členským štátom, ktorý koná na základe správy predloženej inšpektorom Únie, s cieľom uľahčiť súdne a správne konanie.

3.   Inšpektor Únie na požiadanie pomáha a predkladá dôkazy v konaniach o porušení právnych predpisov uskutočňovaných ktorýmkoľvek členským štátom.

HLAVA VII

VYMÁHANIE

BODOVÝ SYSTÉM V PRÍPADE ZÁVAŽNÉHO PORUŠENIA PREDPISOV

Článok 125

Zavedenie a používanie bodového systému v prípade závažného porušenia predpisov

Každý členský štát určí príslušné vnútroštátne orgány, ktoré sú zodpovedné za:

a)

zavedenie systému prideľovania bodov za závažné porušenia predpisov podľa článku 92 ods. 1 nariadenia o kontrole;

b)

udelenie príslušného počtu bodov držiteľom licencie na rybolov;

c)

prevod pridelených bodov akémukoľvek budúcemu držiteľovi licencie na rybolov pre príslušné rybárske plavidlo, ak sa toto plavidlo predá, prevedie alebo iným spôsobom zmení majiteľa, a

d)

vedenie príslušných záznamov o pridelených alebo prevedených bodoch držiteľovi každej licencie na rybolov.

Článok 126

Udeľovanie bodov

1.   Počet bodov za závažné porušenie predpisov udeľuje v súlade s prílohou XXX držiteľovi licencie na rybolov pre dané rybárske plavidlo príslušný orgán vlajkového členského štátu.

2.   Ak sa počas jednej inšpekcie zistia dve alebo viac závažných porušení predpisov týkajúcich sa tej istej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je držiteľom licencie, pridelia sa držiteľovi licencie na rybolov uvedenému v odseku 1 za každé príslušné závažné porušenie predpisov body až do maximálnej výšky 12 bodov.

3.   Držiteľ licencie na rybolov bude informovaný o tom, že mu boli udelené body.

4.   Body sa držiteľovi licencie na rybolov pridelia v deň stanovený v rozhodnutí o ich udelení. Členské štáty zabezpečia, aby uplatňovanie vnútroštátnych pravidiel týkajúcich sa pozastavenia účinku revízneho konania nespôsobilo neúčinnosť bodového systému.

5.   Keď sa zistí závažné porušenie predpisov v členskom štáte inom, ako je vlajkový členský štát, body udelia príslušné orgány vlajkového členského štátu podľa článku 125 tohto nariadenia po oznámení podľa článku 89 ods. 4 nariadenia o kontrole.

Článok 127

Oznamovanie rozhodnutí

Ak orgán určený v súlade s článkom 125 tohto nariadenia nie je ten istý ako jediný orgán uvedený v článku 5 ods. 5 nariadenia o kontrole, jediný orgán dostáva informácie o všetkých rozhodnutiach prijatých podľa tejto hlavy.

Článok 128

Prevod vlastníctva

Ak je rybárske plavidlo ponúknuté na predaj alebo iný druh prevodu vlastníctva, držiteľ licencie na rybolov informuje možného budúceho držiteľa licencie o počte bodov, ktoré má stále pridelené, prostredníctvom overenej kópie od príslušných orgánov.

Článok 129

Pozastavenie platnosti a trvalé odobratie licencie na rybolov

1.   Ak držiteľ licencie na rybolov nadobudne 18, 36, 54, 72 bodov, automaticky sa spustí proces prvého, druhého, tretieho a štvrtého pozastavenia platnosti licencie na rybolov na príslušné obdobia uvedené v článku 92 ods. 3 nariadenia o kontrole.

2.   Ak držiteľ licencie na rybolov nadobudne 90 bodov, automaticky sa mu licencia na rybolov natrvalo odoberie.

Článok 130

Následné kroky po pozastavení platnosti a trvalom odobratí licencie na rybolov

1.   Ak bola pozastavená platnosť licencie na rybolov, alebo ak došlo k jej trvalému odobratiu v súlade s článkom 129 tohto nariadenia, príslušný orgán vlajkového členského štátu ihneď informuje držiteľa licencie na rybolov o pozastavení jej platnosti alebo jej trvalom odobratí.

2.   Po prijatí informácie uvedenej v odseku 1 držiteľ licencie na rybolov zabezpečí okamžité zastavenie rybolovných činností príslušného rybárskeho plavidla. Zároveň zabezpečí, aby sa príslušné rybárske plavidlo okamžite vydalo na cestu do domovského prístavu alebo prístavu, ktorý určia príslušné orgány vlajkového členského štátu. Počas plavby zostane rybársky výstroj zviazaný a odložený v súlade s článkom 47 nariadenia o kontrole. Držiteľ licencie na rybolov zabezpečí, aby sa s každým úlovkom na palube rybárskeho plavidla narábalo v súlade s pokynmi príslušných orgánov vlajkového členského štátu.

Článok 131

Vyradenie licencií na rybolov z príslušných zoznamov

1.   Ak bola pozastavená platnosť licencie na rybolov, alebo ak došlo k jej trvalému odobratiu v súlade s článkom 129 ods. 1 alebo 2 tohto nariadenia, rybárske plavidlo, na ktoré sa licencia na rybolov s pozastavenou platnosťou alebo trvalo odobratá licencia na rybolov vzťahuje, sa označí vo vnútroštátnych zoznamoch uvedených v článku 15 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2371/2002 ako plavidlo bez licencie na rybolov. Toto rybárske plavidlo sa takto označí aj v registri rybárskych lodí EÚ uvedenom v článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2371/2002.

2.   Trvalým odobratím licencie na rybolov v súlade s článkom 129 ods. 2 tohto nariadenia nie sú dotknuté referenčné úrovne členského štátu, ktorý licenciu vydal, podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 2371/2002.

3.   Príslušné orgány členských štátov okamžite aktualizujú zoznam uvedený v článku 116 ods. 1 písm. d) nariadenia o kontrole uvedením všetkých udelených bodov a vyplývajúcich pozastavení platnosti a trvalých odobratí licencie na rybolov, vrátane dátumu, ku ktorému nadobudli účinnosť, a ich trvania.

Článok 132

Nezákonný rybolov počas pozastavenia platnosti alebo po trvalom odobratí licencie na rybolov

1.   Ak rybárske plavidlo, ktorého licencia na rybolov bola pozastavená alebo natrvalo odobratá v súlade s článkom 129 tohto nariadenia, vykonáva rybolovné činnosti počas obdobia pozastavenia platnosti alebo po trvalom odobratí licencie na rybolov, príslušné orgány prijmú okamžité vymáhacie opatrenia v súlade s článkom 91 nariadenia o kontrole.

2.   Rybárske plavidlo uvedené v odseku 1 môže byť prípadne zaradené do zoznamu plavidiel EÚ vykonávajúcich NNN rybolov v súlade s článkom 27 nariadenia (ES) č. 1005/2008.

Článok 133

Vymazanie bodov

1.   Ak bola platnosť licencie na rybolov pozastavená v súlade s článkom 129 tohto nariadenia, body, na základe ktorých bola platnosť licencie na rybolov pozastavená, sa nevymažú. Na účely článku 129 tohto nariadenia sa všetky nové body pridelené držiteľovi licencie na rybolov pridajú k existujúcim bodom.

2.   Na účely uplatňovania článku 92 ods. 3 nariadenia o kontrole, ak boli body vymazané v súlade s článkom 92 ods. 4 nariadenia o kontrole, k držiteľovi licencie na rybolov sa pristupuje, akoby platnosť jeho licencie na rybolov nebola pozastavená v súlade s článkom 129 tohto nariadenia.

3.   Dva body sa vymažú za predpokladu, že celkový počet bodov pridelených držiteľovi licencie na rybolov pre príslušné rybárske plavidlo je viac ako dva, ak:

a)

rybárske plavidlo, ktoré bolo použité pri porušení predpisov, za ktoré boli udelené body, potom používa VMS alebo elektronicky zaznamenáva a odosiela údaje z rybárskeho denníka, vyhlásení o prekládke a vyhlásení o vykládke, hoci nie je právne zaviazaný používať tieto technológie, alebo

b)

držiteľ licencie na rybolov sa po pridelení bodov dobrovoľne podieľa na vedeckej kampani na zlepšenie selektívnosti rybárskeho výstroja, alebo

c)

držiteľ licencie na rybolov je členom organizácie výrobcov a držiteľ licencie na rybolov prijme plán rybolovu prijatý organizáciou výrobcov v roku nasledujúcom po pridelení bodov a zahŕňajúci zníženie rybolovných možností pre držiteľa licencie na rybolov o 10 %, alebo

d)

držiteľ licencie na rybolov sa zapojí do rybolovu, ktorý sa riadi systémom ekologického označovania, a ktorého cieľom je certifikovať a presadzovať používanie štítkov na produktoch z morských lovísk s dobrou správou a sústrediť sa na otázky týkajúce sa udržateľného využívania zdrojov rybného hospodárstva.

Za každé trojročné obdobie od dátumu posledného závažného porušenia predpisov môže držiteľ licencie na rybolov len raz využiť jednu z možností v písmenách a), b), c) alebo d) a znížiť tak počet pridelených bodov za predpokladu, že toto zníženie nepovedie k vymazaniu všetkých bodov v licencii na rybolov.

4.   Ak boli body vymazané v súlade s odsekom 3, držiteľ licencie na rybolov je o tomto vymazaní informovaný. Držiteľ licencie na rybolov je informovaný aj o zostávajúcom počte bodov.

Článok 134

Bodový systém pre kapitánov rybárskych plavidiel

Šesť mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tejto hlavy členské štáty informujú Komisiu o svojich vnútroštátnych bodových systémoch pre kapitánov, ako sa uvádza v článku 92 ods. 6 nariadenia o kontrole.

HLAVA VIII

OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE DODRŽIAVANIA CIEĽOV SPOLOČNEJ RYBÁRSKEJ POLITIKY ČLENSKÝMI ŠTÁTMI

KAPITOLA I

Pozastavenie a zrušenie finančnej pomoci Únie

Článok 135

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto kapitoly sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„platba“ je akýkoľvek finančný príspevok vyplatený Komisiou na základe žiadosti o platbu predloženej členským štátom v priebehu alebo na konci vykonávania operačného programu v rámci nariadenia (ES) č. 1198/2006 alebo projektu podľa článku 8 písm. a) nariadenia (ES) č. 861/2006;

2.

„prerušenie“ je prerušenie lehoty splatnosti;

3.

„pozastavenie“ je pozastavenie platieb podľa osobitných žiadostí o platbu podľa článku 103 ods. 1 nariadenia o kontrole;

4.

„zrušenie“ je zrušenie celého alebo časti pozastaveného príspevku Únie na operačný program podľa nariadenia (ES) č. 1198/2006 alebo konkrétny projekt podľa článku 8 písm. a) nariadenia (ES) č. 861/2006.

Článok 136

Prerušenie lehoty splatnosti

1.   Povoľujúci úradník poverený podľa nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (34) na schvaľovanie platieb môže prerušiť lehotu splatnosti najviac na šesť mesiacov, ak:

a)

zo zistení vyplýva, že sa nedodržali pravidlá spoločnej rybárskej politiky; alebo

b)

poverený povoľujúci úradník musí vykonať ďalšie overenia na základe zistení naznačujúcich, že existujú nedostatky v systéme kontroly členského štátu a/alebo nesúlad s pravidlami spoločnej rybárskej politiky pokiaľ ide o rybolov a rybolovné činnosti.

2.   Príslušný členský štát je písomne informovaný podľa článku 103 ods. 3 nariadenia o kontrole a dôvodoch prerušenia lehoty splatnosti. Bude sa od neho požadovať, aby do jedného mesiaca od dátumu doručenia tohto listu oznámil Komisii prijaté nápravné opatrenia a/alebo informácie týkajúce sa finančnej pomoci poskytnutej v rybárskom sektore v súvislosti s nesúladom podľa prílohy XXXI tohto nariadenia.

3.   Ak príslušný členský štát neodpovie na žiadosť Komisie v lehote uvedenej v odseku 2, alebo ak poskytne neuspokojivú odpoveď, Komisia mu môže poslať upomienku, ktorou mu predĺži lehotu najviac o ďalších 15 dní.

4.   Prerušenie sa ukončí, keď členský štát preukáže vo svojej odpovedi, že prijal nápravné opatrenia, ktorými sa zabezpečí dodržiavanie pravidiel spoločnej rybárskej politiky, alebo že zistenia naznačujúce, že existujú nedostatky v jeho systéme kontroly a/alebo nesúlad s pravidlami spoločnej rybárskej politiky, pokiaľ ide o rybolov a rybolovné činnosti, sú nepodložené.

Článok 137

Pozastavenie platieb

1.   Ak príslušný členský štát neodpovie na žiadosť Komisie v lehote uvedenej v odseku článku 136 tohto nariadenia, alebo ak poskytne neuspokojivú odpoveď, Komisia môže na základe informácií dostupných v čase prijatia rozhodnutia pozastaviť všetky alebo časť platieb finančnej pomoci Únie tomuto členskému štátu (ďalej len „rozhodnutie o pozastavení“) podľa článku 103 ods. 1 nariadenia o kontrole.

2.   V rozhodnutí o pozastavení bude uvedený prehľad príslušných skutkových stavov a právnych otázok, hodnotenie Komisie z hľadiska podmienok uvedených v článku 103 ods. 1 a 6 nariadenia o kontrole a stanovená časť platby, ktorá je pozastavená. Rozhodnutím o pozastavení sa príslušný členský štát vyzve, aby prijal nápravné opatrenia v stanovenej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako šesť mesiacov.

3.   O výške pozastavených platieb sa rozhodne použitím sadzby, ktorá sa stanoví s ohľadom na kritériá uvedené v článku 103 ods. 5 nariadenia o kontrole.

Článok 138

Zrušenie finančnej pomoci

1.   Ak počas obdobia pozastavenia platnosti členský štát nie je stále schopný preukázať, že napravil situáciu, ktorá viedla k prijatiu rozhodnutia o pozastavení podľa článku 103 ods. 2 nariadenia o kontrole, Komisia ho môže informovať o svojom zámere prijať rozhodnutie o zrušení. Článok 136 ods. 2 a 3 tohto nariadenia sa uplatňuje zodpovedajúcim spôsobom.

2.   Ak príslušný členský štát neodpovie na žiadosť Komisie v lehote uvedenej v odseku 1, alebo ak poskytne neuspokojivú odpoveď, Komisia môže prijať rozhodnutie na základe informácií dostupných v čase prijatia rozhodnutia o zrušení všetkých alebo časti pozastavených platieb tomuto členskému štátu.

3.   Súčasťou rozhodnutia o zrušení podľa odseku 2 môže byť prípadné vrátenie časti alebo celej zálohy súvisiacej s finančným príspevkom už zaplateným v súvislosti s projektmi podľa článku 8 písm. a) nariadenia (ES) č. 861/2006, pre ktoré boli platby pozastavené.

4.   O výške zrušených pozastavených platieb sa rozhodne použitím sadzby, ktorá sa stanoví s ohľadom na kritériá uvedené v článku 103 ods. 5 nariadenia o kontrole.

5.   Záloha na finančný príspevok pre projekty, v prípade ktorých boli platby pozastavené, sa musí vrátiť Komisii podľa postupu vrátenia stanoveného v článku 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 861/2006 a článku 72 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002.

KAPITOLA II

Zníženie rybolovných možností

Článok 139

Všeobecné pravidlá pre zníženie rybolovných možností z dôvodu nadmerného využívania

1.   Miera nadmerného využívania rybolovných možností z hľadiska dostupných kvót a rybolovného úsilia, ktoré boli ustanovené na dané obdobie, podľa článku 105 ods. 1 a článku 106 ods. 1 nariadenia o kontrole sa stanoví na základe údajov dostupných k 15. dňu druhého mesiaca nasledujúcemu po uplynutí regulovaného obdobia.

2.   Miera nadmerného využívania rybolovných možností sa určí s ohľadom na rybolovné možnosti na konci každého daného obdobia pre príslušný členský štát s prihliadnutím na rybolovné možnosti v súlade s článkom 20 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002, prenášané kvóty v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 847/96 (35), prerozdelenie dostupných rybolovných možností v súlade s článkom 37 nariadenia o kontrole a zníženie rybolovných možností v súlade s článkami 105, 106 a 107 nariadenia o kontrole.

3.   Výmena rybolovných možností v súlade s článkom 20 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002 pre dané obdobie sa nepovoľuje po poslednom dni prvého mesiaca po uplynutí uvedeného obdobia.

Článok 140

Konzultácie o znížení rybolovných možností

Pre zníženia rybolovných možností v súlade s článkom 105 ods. 4 a 5 a článkom 106 ods. 3 nariadenia o kontrole sa Komisia poradí s príslušným členským štátom o odporúčaných opatreniach. Príslušný členský štát odpovie Komisii do 10 pracovných dní.

KAPITOLA III

Zníženie kvót za nesplnenie cieľov spoločnej rybárskej politiky

Článok 141

Pravidlá pre zníženie kvót za nesplnenie cieľov spoločnej rybárskej politiky

1.   Lehota pre členský štát na preukázanie, že sa rybolovné oblasti môžu bezpečne využívať, uvedená v článku 107 ods. 2 nariadenia o kontrole začína plynúť od dátumu listu Komisie poslaného členskému štátu.

2.   Členské štáty priložia, vo svojej odpovedi podľa článku 107 ods. 2 nariadenia o kontrole, materiálny dôkaz, ktorým preukážu Komisii, že sa rybolovná oblasť môže bezpečne využívať.

Článok 142

Stanovenie množstiev, ktoré sa majú odčítať

1.   Každé zníženie kvót v súlade s článkom 107 nariadenia o kontrole musí byť primerané rozsahu a charakteru nedodržania pravidiel pre zásoby podľa viacročných plánov a vážnosti hrozby pre zachovanie týchto zásob. Bude brať do úvahy škody spôsobené na týchto zásobách nedodržaním pravidiel súvisiacich so zásobami podľa viacročných plánov.

2.   Ak sa zníženie podľa odseku 1 nemôže urobiť z kvóty, prídelu alebo podielu zásoby alebo skupiny zásob, ktorej sa nedodržanie pravidiel týka, pretože príslušný členský štát nemá k dispozícii žiadnu alebo má k dispozícii len nedostatočnú kvótu, prídel alebo podiel na zásobe alebo skupine zásob, potom môže Komisia, po konzultácii s príslušným členským štátom a v súlade s odsekom 1, v nasledujúcom roku alebo rokoch znížiť kvóty pre iné zásoby alebo skupiny zásob, ktoré má tento členský štát k dispozícii v rovnakej geografickej oblasti alebo s rovnakou komerčnou hodnotou.

HLAVA IX

ÚDAJE A INFORMÁCIE

KAPITOLA I

Analýza a audit údajov

Článok 143

Predmet

Počítačový systém potvrdzovania údajov uvedený v článku 109 ods. 1 nariadenia o kontrole tvoria najmä:

a)

databáza(-y) na uchovanie všetkých údajov hodnotených týmto systémom podľa článku 144 tohto nariadenia;

b)

hodnotiace postupy, vrátane kontrol kvality údajov, analýzy a krížovej kontroly všetkých týchto údajov podľa článku 145 tohto nariadenia;

c)

postupy sprístupnenia všetkých týchto údajov Komisiou alebo ňou určeným orgánom podľa článku 146 tohto nariadenia.

Článok 144

Údaje, ktoré sa majú potvrdiť

1.   Na účely počítačového systému potvrdzovania údajov členské štáty zabezpečia, aby všetky údaje uvedené v článku 109 ods. 2 nariadenia o kontrole boli uložené v jednej alebo niekoľkých počítačových databázach. Minimálne zaznamenávané údaje sú položky uvedené v prílohe XXIII, položky označené ako povinné v prílohe XXVII, položky uvedené v prílohe XII a položky uvedené v prílohe XXXII. Systém potvrdzovania údajov môže brať do úvahy aj všetky ďalšie údaje považované za potrebné na účely hodnotiacich postupov.

2.   Údaje v databázach uvedené v odseku 1 musia byť neustále a v reálnom čase prístupné systému potvrdzovania údajov. Systém potvrdzovania údajov musí mať priamy prístup ku všetkým týmto databázam bez akéhokoľvek zásahu človeka. Na tento účel sú všetky databázy alebo systémy členského štátu, ktoré obsahujú údaje uvedené v odseku 1, vzájomne prepojené.

3.   Ak sa údaje uvedené v odseku 1 neukladajú automaticky do databázy, členské štáty počítajú s ručným vkladaním údajov alebo digitalizáciou do databáz bez meškania a pri dodržaní lehôt stanovených v príslušných právnych predpisoch. Dátum prijatia údajov a dátum zaznamenania údajov sa riadne zaznamená v databáze.

Článok 145

Hodnotiace postupy

1.   Počítačový systému potvrdzovania údajov overí každý dátový súbor uvedený v článku 144 ods. 1 tohto nariadenia súvislo, systematicky a podrobne pomocou automatizovaných počítačových algoritmov a postupov. Súčasťou hodnotenia sú postupy na kontrolu kvality základných údajov, kontrola formátu údajov a minimálnych požiadaviek na údaje, rovnako ako aj pokročilejšie podrobné hodnotenie analyzovaním niekoľko záznamov dátového súboru pomocou štatistických metód alebo krížovou kontrolou údajov z rôznych zdrojov.

2.   Pre každý hodnotiaci postup musí byť vytvorené obchodné pravidlo alebo skupina obchodných pravidiel, ktoré určujú, ktoré hodnotenia sa vylúčia v rámci postupu, a ktoré výsledky týchto hodnotení sa uložia. V závislosti od situácie sa uvedú príslušné odkazy na právne predpisy, ktorých uplatnenie sa hodnotí. Po konzultáciách s členskými štátmi môže Komisia vymedziť štandardnú množinu obchodných pravidiel, ktoré sa použijú.

3.   Všetky výsledky počítačového systému potvrdzovania údajov, pozitívne aj negatívne, sa uložia v databáze. Musí sa umožniť okamžité identifikovanie všetkých problémov súvisiacich s nezrovnalosťami a nedodržaním pravidiel zisteným hodnotiacimi postupmi a zároveň prijatie ďalších krokov v súvislosti s týmito prípadmi nezrovnalosťami. Zároveň musí byť umožnené získať identifikáciu rybárskych plavidiel, kapitánov alebo prevádzkovateľov, u ktorých boli zistené nezrovnalosti a prípadné nedodržanie pravidiel opakovane v priebehu posledných troch rokov.

4.   Nadväzné opatrenia súvisiace s nezrovnalosťami zistenými systémom potvrdzovania údajov budú prepojené s výsledkami hodnotenia a ich súčasťou musí byť dátum hodnotenia a nadväzného opatrenia.

Ak sa zistená nezrovnalosť označí za výsledok nesprávneho vloženia údajov, potom sa tieto údaje opravia v databáze a zreteľne sa označia ako opravené a zároveň sa zaznamená pôvodná hodnota alebo záznam a dôvod na opravu údajov.

Ak vedie zistená nezrovnalosť k ďalším krokom, vo výsledkoch hodnotenia sa uvádza prípadný odkaz na správu o inšpekcii a súvisiace nadväzujúce opatrenia.

Článok 146

Prístup Komisie

1.   Členské štáty zabezpečia, aby mala Komisia alebo ňou určený orgán kedykoľvek a v reálnom čase prístup ku:

a)

všetkým údajom uvedeným v článku 144 ods. 1 tohto nariadenia;

b)

všetkým obchodným pravidlám vymedzeným pre systém potvrdzovania údajov, vrátane definície, príslušných právnych predpisov a miesta, kde sú výsledky hodnotenia uložené;

c)

všetkým výsledkom hodnotenia a nadväzným opatreniam spolu s informáciou o tom, či bola údajová položka opravená, a odkazom na prípadné postupy súvisiace s porušením pravidiel.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby boli údaje uvedené v odseku 1 písm. a), b) a c) prístupné na účely automatizovanej výmenu údajov cez zabezpečené internetové služby vymedzené v článku 147 tohto nariadenia.

3.   Údaje sú dostupné na prevzatie v príslušnom formáte výmeny údajov a v súlade so všetkými údajovými prvkami podľa definície prílohy XII a vo formáte XML. Ostatné údajové položky, ktoré budú sprístupnené, a ktoré zároveň nie sú definované v prílohe XII, sú prístupné vo formáte vymedzenom v prílohe XXXII.

4.   Komisia alebo ňou určený orgán má možnosť prevziať údaje uvedené v odseku 1 za každé obdobie a zemepisnú oblasť podľa individuálneho rybárskeho plavidla alebo skupiny rybárskych plavidiel.

5.   Na základe odôvodnenej žiadosti Komisie opraví príslušný členský štát bezodkladne údaje, v ktorých sa podľa Komisie vyskytujú nezrovnalosti. Príslušný členský štát bezodkladne informuje ostatné príslušné členské štáty o tejto oprave.

KAPITOLA II

Webové stránky členských štátov

Článok 147

Prevádzkovanie webových stránok a internetových služieb

1.   Na účely oficiálnych webových stránok uvedených v článkoch 115 a 116 nariadenia o kontrole vytvoria členské štáty internetové služby. Tieto internetové služby budú generovať dynamický obsah v reálnom čase na oficiálnych webových stránkach a umožnia automatický prístup k údajom. V prípade potreby si členské štáty prispôsobia existujúce databázy, alebo vytvoria nové s cieľom poskytovať požadovaný obsah internetových služieb.

2.   Internetové služby umožnia Komisii a ňou určenému orgánu kedykoľvek stiahnuť všetky dostupné údaje uvedené v článkoch 148 a 149 tohto nariadenia. Tento automatizovaný mechanizmus sťahovania údajov sa zakladá na protokole na elektronickú výmenu informácií a formát uvedený v prílohe XII. Internetové služby sa vytvoria v súlade s medzinárodnými normami.

3.   Každá podstránka oficiálnych webových stránok uvedených v odseku 1 obsahuje na ľavej strane menu s hypertextovými odkazmi na všetky ostatné podstránky. V spodnej časti podstránky sa takisto uvádza definícia súvisiacich internetových služieb.

4.   Webové služby a webové stránky sa zriadia centralizovaným spôsobom a každému členskému štátu umožnia len jeden špecifický prístupový bod.

5.   Komisia môže stanoviť spoločné štandardy, technické špecifikácie a postupy pre rozhranie webových stránok, technicky kompatibilné počítačové systémy a internetové služby pre členské štáty, Komisiu a ňou určený orgán. Komisia koordinuje proces vypracovania tejto špecifikácie a postupov po konzultáciách s členskými štátmi.

Článok 148

Verejné prístupné webové stránky a internetové služby

1.   Verejne prístupná časť webových stránok bude obsahovať stránku s prehľadom a rôzne podstránky. Verejná stránka s prehľadom bude obsahovať zoznam hypertextových odkazov podľa článkov 115 písm. a) až g) nariadenia o kontrole a podstránok s informáciami uvedenými v tomto článku.

2.   Každá verejná podstránka obsahuje aspoň jednu z informačných položiek uvedených v článku 115 písm. a) až g) nariadenia o kontrole. Podstránky, ako aj súvisiace internetové služby, obsahujú minimálne informácie stanovené v prílohe XXXIII.

Článok 149

Zabezpečené webové stránky a internetové služby

1.   Zabezpečená časť webových stránok obsahuje stránku s prehľadom a jednotlivé podstránky. Zabezpečená stránka s prehľadom obsahuje zoznam hypertextových odkazov podľa článkov 116 ods. 1 písm. a) až h) nariadenia o kontrole a odkazujúcich na podstránky s informáciami uvedenými v uvedenom článku.

2.   Každá zabezpečená podstránka obsahuje aspoň jednu z informačných položiek uvedených v článku 116 ods. 1 písm. a) až h) nariadenia o kontrole. Podstránky, ako aj súvisiace internetové služby, obsahujú minimálne informácie stanovené v prílohe XXIV.

3.   Zabezpečené webové stránky aj zabezpečené internetové služby používajú elektronické certifikáty uvedené v článku 116 ods. 3 nariadenia o kontrole.

HLAVA X

IMPLEMENTÁCIA

KAPITOLA I

Vzájomná pomoc

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 150

Rozsah pôsobnosti

1.   Touto kapitolou sa ustanovujú podmienky, na základe ktorých členské štáty, tretie krajiny, Komisia a orgán ňou určený navzájom spolupracujú na administratívnej úrovni s cieľom zabezpečiť efektívne uplatňovanie nariadenia o kontrole a tohto nariadenia. Nebráni sa ňou členským štátom, aby ustanovili iné formy správnej spolupráce.

2.   Ustanovenia tejto kapitoly nezaväzujú členské štáty, aby si navzájom poskytovali pomoc, ak by bolo pravdepodobné, že sa tým poruší ich vnútroštátny právny systém, verejný poriadok, bezpečnosť alebo iné základné záujmy. Pred zamietnutím žiadosti o pomoc požiadaný členský štát konzultuje so žiadajúcim členským štátom s cieľom zistiť, či je možné pomoc poskytnúť po častiach na základe osobitných podmienok. Ak sa žiadosti o pomoc nemôže vyhovieť, táto skutočnosť sa spolu s dôvodmi bezodkladne oznámi žiadajúcemu členskému štátu a Komisii alebo ňou určenému orgánu.

3.   Touto kapitolou nie je dotknuté uplatňovanie predpisov o trestnom konaní a vzájomnej pomoci v trestných veciach v členských štátoch vrátane tých, ktoré sa týkajú utajenia súdnych vyšetrovaní.

Článok 151

Náklady

Členské štáty znášajú vlastné náklady spojené s vykonaním žiadosti o pomoc a zriekajú sa všetkých nárokov na náhradu výdavkov, ktoré vzniknú na základe uplatňovania tejto hlavy.

Článok 152

Jediný orgán

Jediný orgán uvedený v článku 5 ods. 5 nariadenia o kontrole koná ako jediný styčný úrad zodpovedajúci za uplatňovanie tejto kapitoly.

Článok 153

Nadväzujúce opatrenia

1.   Ak sa vnútroštátne orgány rozhodnú v odpovedi na žiadosť o pomoc na základe tejto kapitoly alebo v nadväznosti na spontánnu výmenu informácií prijať opatrenia, ktoré je možné vykonať iba na základe schválenia alebo na žiadosť súdneho orgánu, poskytnú príslušnému členskému štátu a Komisii alebo ňou určenému orgánu všetky informácie o týchto opatreniach súvisiacich s nedodržaním pravidiel spoločnej rybárskej politiky.

2.   Každé takéto oznámenie musí najskôr schváliť súdny orgán, ak sa takéto schválenie vyžaduje podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

Oddiel 2

Informácie bez predchádzajúcej žiadosti

Článok 154

Informácie bez predchádzajúcej žiadosti

1.   Ak sa členský štát dozvie o akomkoľvek potenciálnom nedodržaní pravidiel spoločnej rybárskej politiky, najmä o vážnom porušení podľa článku 90 ods. 1 nariadenia o kontrole, alebo má odôvodnené podozrenie, že sa takéto porušenie môže vyskytnúť, bezodkladne to oznámi ostatným dotknutým členským štátom a Komisii alebo ňou určenému orgánu. Toto oznámenie obsahuje všetky potrebné informácie a poskytuje sa prostredníctvom jediného orgánu uvedeného v článku 152 tohto nariadenia.

2.   Ak členský štát prijíma vymáhacie opatrenia v súvislosti s nedodržaním pravidiel alebo porušením uvedeným v odseku 1, oznámi to ostatným dotknutým členským štátom a Komisii alebo ňou určenému orgánu prostredníctvom jediného orgánu podľa článku 152 tohto nariadenia.

3.   Všetky oznámenia podľa tohto článku sa predkladajú písomne.

Oddiel 3

Žiadosti o pomoc

Článok 155

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto oddielu sa „žiadosťou o pomoc“ myslí žiadosť, s ktorou sa jeden členský štát obracia na druhý členský štát, alebo žiadosť, ktorou sa Komisia alebo ňou určený orgán obracia na členský štát v súvislosti s:

a)

informáciami, vrátane informácií v súlade s článkom 93 ods. 2 a 3 nariadenia o kontrole;

b)

vymáhacími opatreniami;

c)

administratívnym oznamovaním.

Článok 156

Všeobecné požiadavky

1.   Žiadajúci členský štát zabezpečí, aby všetky žiadosti o pomoc obsahovali dostatočné informácie, ktoré umožnia požiadanému členskému štátu splniť žiadosť, vrátane všetkých potrebných dôkazov, ktoré je možné získať na území žiadajúceho členského štátu.

2.   Žiadosti o pomoc sa obmedzujú na opodstatnené prípady, keď existuje dôvodné podozrenie, že došlo k porušeniu pravidiel spoločnej rybárskej politiky, najmä vážnym porušeniam uvedeným v článku 90 ods. 1 nariadenia o kontrole, a keď žiadajúci členský štát nedokáže získať požadované informácie, alebo prijať požadované opatrenia vlastnými silami.

Článok 157

Odovzdávanie žiadostí a odpovedí

1.   Žiadosti posiela výlučne jediný orgán žiadajúceho členského štátu alebo Komisia, alebo ňou určený orgán jednému orgánu požiadaného členského štátu. Všetky odpovede na žiadosť sa oznamujú tým istým spôsobom.

2.   Žiadosti o vzájomnú pomoc a príslušné odpovede sa predkladajú písomne.

3.   Na jazykoch žiadostí a odpovedí sa dohodnú príslušné jediné orgány pred predložením žiadosti. Ak sa nedohodnú, žiadosti sa predkladajú v úradnom jazyku alebo úradných jazykoch žiadajúceho členského štátu a odpovede sa poskytujú v úradnom jazyku alebo v úradných jazykoch požiadaného členského štátu.

Článok 158

Žiadosti o informácie

1.   Členský štát poskytne na žiadosť žiadajúceho členského štátu, Komisie alebo ňou určeného orgánu všetky súvisiace informácie potrebné na to, aby sa zistilo, či došlo k porušeniu pravidiel spoločnej rybárskej politiky, najmä vážnym porušeniam uvedeným v článku 90 ods. 1 nariadenia o kontrole, alebo či existuje dôvodné podozrenie, že k nim môže dôjsť. Tieto informácie sa poskytnú prostredníctvom jediného orgánu uvedeného v článku 152 tohto nariadenia.

2.   Požiadaný členský štát vykoná na žiadosť žiadajúceho členského štátu, Komisie alebo ňou určeného orgánu príslušné administratívne vyšetrovanie súvisiace s operáciami, ktoré predstavujú, alebo podľa žiadateľa predstavujú nedodržanie pravidiel spoločnej rybárskej politiky, najmä vážnymi porušeniami uvedenými v článku 90 ods. 1 nariadenia o kontrole. Požiadaný členský štát oznámi výsledky tohto administratívneho vyšetrovania žiadajúcemu členskému štátu a Komisii, alebo ňou určenému orgánu.

3.   Na žiadosť žiadajúceho členského štátu, Komisie alebo ňou určeného orgánu môže požiadaný členský štát povoliť príslušnej úradnej osobe žiadajúceho členského štátu, aby sprevádzala úradné osoby požiadaného členského štátu, Komisie alebo ňou určeného orgánu počas administratívneho vyšetrovania uvedeného v odseku 2. Pokiaľ vnútroštátne právne predpisy o trestnom konaní obmedzujú vykonanie určitých úkonov na úradné osoby osobitne určené na základe vnútroštátnych právnych predpisov, potom sa úradné osoby žiadajúceho členského štátu nezúčastnia týchto úkonov. V žiadnom prípade sa nezúčastnia prehliadok priestorov ani formálneho vypočúvania osôb podľa trestného práva. Úradné osoby žiadajúcich členských štátov prítomné v požiadanom členskom štáte musia byť po celý čas schopné sa preukázať písomným poverením, na ktorom je uvedená ich totožnosť a úradná funkcia.

4.   Na žiadosť žiadajúceho členského štátu poskytne požiadaný členský štát všetky dokumenty alebo overené kópie, ktoré má k dispozícii, súvisiace s porušením pravidiel spoločnej rybárskej politiky alebo vážnymi porušeniami uvedenými v článku 90 ods. 1 nariadenia o kontrole.

5.   Štandardný formulár na výmenu informácií na požiadanie sa uvádza v prílohe XXXIV.

Článok 159

Žiadosti o vymáhacie opatrenia

1.   Požiadaný členský štát na základe dôkazov uvedených v článku 156 tohto nariadenia a na žiadosť žiadajúceho členského štátu, Komisie alebo ňou určeného orgánu prijme všetky potrebné vymáhacie opatrenia s cieľom bezodkladne zastaviť na svojom území alebo v morských vodách pod jeho suverenitou alebo jurisdikciou, každé porušenie pravidiel spoločnej rybárskej politiky alebo vážne porušenia uvedené v článku 90 ods. 1 nariadenia o kontrole.

2.   Požiadaný členský štát môže počas prijímania vymáhacích opatrení uvedených v odseku 1 konzultovať so žiadajúcim členským štátom, Komisiou alebo ňou určeným orgánom.

3.   Požiadaný členský štát oznámi prijaté opatrenia a ich účinok žiadajúcemu členskému štátu, ostatným dotknutým členským štátom, Komisii alebo ňou určenému orgánu prostredníctvom jediného orgánu podľa článku 152 tohto nariadenia.

Článok 160

Lehota na odpovede na žiadosti o informácie a vymáhacie opatrenia

1.   Požiadaný členský štát poskytne informácie uvedené v článku 158 ods. 1 a článku 159 ods. 3 tohto nariadenia čo možno najrýchlejšie, ale najneskôr do 4 týždňov odo dňa prijatia žiadosti. Požiadaný a žiadajúci členský štát, Komisia alebo ňou určený orgán sa môžu dohodnúť na iných lehotách.

2.   Ak požiadaný členský štát nie je schopný odpovedať na žiadosť v lehote, bezodkladne písomne oznámi žiadajúcemu členskému štátu, Komisii alebo ňou určenému orgánu dôvod, pre ktorý nemôže odpovedať a uvedie, kedy bude môcť odpovedať podľa svojho odhadu.

Článok 161

Žiadosti o oznamovanie administratívneho charakteru

1.   Požiadaný členský štát oznámi na žiadosť žiadajúceho členského štátu a v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi upravujúcimi oznamovanie podobných nástrojov a rozhodnutí adresátovi všetky nástroje a rozhodnutia prijaté v oblasti, na ktorú sa vzťahuje spoločná politika rybného hospodárstva, najmä v súvislosti s otázkami regulovanými nariadením o kontrole alebo týmto nariadením, ktoré pochádzajú od správnych orgánov žiadajúceho členského štátu, a ktoré sa majú uplatniť na území požiadaného členského štátu.

2.   Žiadosti o oznámenie sa predkladajú prostredníctvom štandardného formulára priloženého k tomuto nariadeniu v prílohe XXXV.

3.   Požiadaný členský štát pošle svoju odpoveď žiadajúcemu členskému štátu ihneď po oznámení prostredníctvom jediného orgánu uvedeného v článku 152 tohto nariadenia. Odpoveď sa posiela prostredníctvom štandardného formulára stanoveného v prílohe XXXVI.

Oddiel 4

Vzťahy s Komisiou alebo ňou určeným orgánom

Článok 162

Komunikácia medzi členskými štátmi a Komisiou alebo ňou určeným orgánom

1.   Hneď ako členský štát získa informácie, ktoré považuje za významné v súvislosti s metódami, postupmi alebo odhalenými tendenciami, ktoré boli, alebo pravdepodobne mohli byť použité v súvislosti s porušením pravidiel spoločnej rybárskej politiky, najmä vážnymi porušeniami uvedenými v článku 90 ods. 1 nariadenia o kontrole, oznámi to Komisii alebo ňou určenému orgánu.

2.   Hneď ako Komisia alebo ňou určený orgán získa informácie, ktoré by mohli členským štátom pomôcť presadiť nariadenie o kontrole alebo toto nariadenie, oznámi ich členským štátom.

Článok 163

Koordinovanie Komisiou alebo ňou určeným orgánom

1.   Keď sa členský štát dozvie o operáciách, ktoré predstavujú, alebo pri ktorých sa zdá, že by mohli predstavovať porušenie pravidiel spoločnej rybárskej politiky, najmä vážne porušenia uvedené v článku 90 ods. 1 nariadenia o kontrole, a ktoré majú značný význam na úrovni Únie, čo najskôr ako je to možné oznámi Komisii alebo jej určenému orgánu všetky súvisiace informácie potrebné na zistenie faktov. Komisia alebo ňou určený orgán sprostredkuje tieto informácie ostatným dotknutým členským štátom.

2.   Na účely odseku 1 sa operácie, ktoré predstavujú porušenie pravidiel spoločnej rybárskej politiky, najmä vážne porušenia uvedené v článku 90 ods. 1 nariadenia o kontrole, posudzujú ako operácie s osobitným významom na úrovni Európskej únie, najmä vtedy:

a)

ak majú alebo by mohli mať spojenia v jednom alebo viacerých členských štátoch;

b)

ak je podľa členského štátu pravdepodobné, že došlo k podobným operáciám aj v iných členských štátoch.

3.   Ak sa Komisia alebo ňou určený orgán nazdáva, že operácie, ktoré predstavujú porušenie pravidiel spoločnej rybárskej politiky, alebo vážne porušenia uvedené v článku 90 ods. 1 nariadenia o kontrole, sa uskutočnili v jednom alebo viacerých členských štátoch, oznámi to dotknutým členským štátom, ktoré to čo najskôr vyšetria. Príslušné členské štáty oznámia čo najskôr Komisii alebo ňou určenému orgánu závery tohto vyšetrovania.

Oddiel 5

Vzťahy s tretími krajinami

Článok 164

Výmena informácií s tretími krajinami

1.   Ak členský štát prijme od tretej krajiny alebo regionálnej organizácie na riadenie rybného hospodárstva informácie potrebné na zabezpečenie účinného uplatňovania nariadenia o kontrole a tohto nariadenia, oznámi tieto informácie ostatným dotknutým členským štátom, Komisii alebo ňou určenému orgánu prostredníctvom jediného orgánu, ak mu to umožňujú dvojstranné dohody s touto treťou krajinou alebo pravidlá príslušnej regionálnej organizácie na riadenie rybného hospodárstva.

2.   Informácie prijaté podľa tejto kapitoly môže členský štát oznámiť tretej krajine alebo regionálnej organizácii na riadenie rybného hospodárstva patriacej členskému štátu prostredníctvom jediného orgánu v rámci dvojstrannej dohody s uvedenou treťou krajinou alebo v súlade s pravidlami tejto regionálnej organizácie na riadenie rybného hospodárstva. Toto oznámenie sa uskutoční po konzultáciách s členským štátom, ktorý pôvodne tieto informácie oznámil, a v súlade s právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

3.   V rámci dohôd o rybolove uzavretých medzi Úniou a tretími krajinami alebo v rámci regionálnych organizácií na riadenie rybného hospodárstva alebo podobných dohôd, ktorých je Únia zmluvnou stranou alebo spolupracujúcou nezmluvnou stranou, Komisia alebo ňou určený orgán môže oznámiť významné informácie týkajúce sa porušenia pravidiel spoločnej rybárskej politiky alebo vážnych porušení uvedených v článku 90 ods. 1 nariadenia o kontrole ostatným stranám týchto dohôd, organizácií alebo dohovorov na základe súhlasu členského štátu, ktorý informácie poskytol.

KAPITOLA II

Povinnosti podávať správy

Článok 165

Formát správ a lehoty pre správy

1.   Na účely päťročnej správy uvedenej v článku 118 ods. 1 nariadenia o kontrole použijú členské štáty údaje uvedené v prílohe XXXVII.

2.   Správa uvádzajúca pravidlá, ktoré boli použité na vypracovanie správ so základnými údajmi podľa článku 118 ods. 4 nariadenia a kontrole, sa pošle šesť mesiacov potom, ako nadobudne účinnosť toto nariadenie. Členské štáty pošlú novú správu, keď sa zmenia tieto pravidlá.

HLAVA XI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 166

Zrušenie

1.   Nariadenie (EHS) č. 2807/83, nariadenie (EHS) č. 3561/85, nariadenie (EHS) č. 493/87, nariadenie (EHS) č. 1381/87, nariadenie (EHS) č. 1382/87, nariadenie (EHS) č. 2943/95, nariadenie (ES) č. 1449/98, nariadenie (ES) č. 2244/2003, nariadenie (ES) č. 1281/2005, nariadenie (ES) č. 1042/2006, nariadenie (ES) č. 1542/2007, nariadenie (ES) č. 1077/2008 a nariadenie (ES) č. 409/2009 sa zrušujú.

2.   Nariadenie (ES) č. 356/2005 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2012.

3.   Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 167

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie s výnimkou hlavy VII, ktorá nadobúda účinnosť 1. júla 2011.

Hlava II kapitola III a hlava IV kapitola 1 sa uplatňujú od 1. januára 2012. V súlade s článkom 124 písm. c) nariadenia o kontrole a predchádzajúcim odsekom sa hlava VII uplatňuje od 1. januára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. apríla 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 223, 15.8.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 160, 14.6.2006, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(5)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 276, 10.10.1983, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 339, 18.12.1985, s. 29.

(8)  Ú. v. ES L 50, 19.2.1987, s. 13.

(9)  Ú. v. ES L 132, 21.5.1987, s. 9.

(10)  Ú. v. ES L 132, 21.5.1987, s. 11.

(11)  Ú. v. ES L 308, 21.12.1995, s. 15.

(12)  Ú. v. ES L 192, 8.7.1998, s. 4.

(13)  Ú. v. EÚ L 56, 2.3.2005, s. 8.

(14)  Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2003, s. 17.

(15)  Ú. v. EÚ L 203, 4.8.2005, s. 3.

(16)  Ú. v. EÚ L 187, 8.7.2006, s. 14.

(17)  Ú. v. EÚ L 337, 21.12.2007, s. 56.

(18)  Ú. v. EÚ L 295, 4.11.2008, s. 3.

(19)  Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2009, s. 78.

(20)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(21)  Ú. v. EÚ L 128, 21.5.2005, s. 1.

(22)  Ú. v. EÚ L 204, 13.8.2003, s. 21.

(23)  Ú. v. EÚ L 102, 7.4.2004, s. 9.

(24)  Ú. v. EÚ L 365, 10.12.2004, s. 19.

(25)  Ú. v. ES L 171, 6.7.1994, s. 7.

(26)  Ú. v. ES L 274, 25.9.1986, p. 1.

(27)  Ú. v. EÚ L 60, 5.3.2008, s. 1.

(28)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(29)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(30)  Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1

(31)  Ú. v. ES L 278, 23.10.2001, s. 6.

(32)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22.

(33)  Ú. v. ES L 337, 20.12.2001, s. 20.

(34)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(35)  Ú. v. ES L 115, 9.5.1996, s. 3.


PRÍLOHA I

Tabuľka 1

Prezentácia výrobkov trojmiestnymi abecednými kódmi

Trojmiestny abecedný kód obchodnej úpravy výrobku

Obchodná úprava

Opis

CBF

filé z tresky (escalado)

HEA s kožou, chrbtovou kosťou a chvostom

CLA

klepetá

iba klepetá

DWT

kód ICCAT

bez žiabier, vypitvané, bez časti hlavy a plutiev

FIL

filety

HEA + GUT + TLD + vykostené, z každej ryby sa získajú dve filety, ktoré nie sú ničím spojené.

FIS

filety bez kože

FIL + SKI, z každej ryby sa získajú dve filety, ktoré nie sú ničím spojené.

FSB

filetovaná ryba s kožou a kostičkami

filetovaná ryba s kožou a kosťami

FSP

filetovaná ryba bez kože s chrbtovou kosťou

filetovaná ryba bez kože a s chrbtovou kosťou

GHT

bez vnútorností, hlavy a chvosta

GUH + TLD

GUG

bez vnútorností a žiabier

odstránené vnútornosti a žiabre

GUH

bez vnútorností a hlavy

odstránené vnútornosti a hlava

GUL

bez vnútorností s pečeňou

bez vnútorností bez odstránenia pečene

GUS

bez vnútorností, hlavy a kože

GUH + SKI

GUT

bez vnútorností

odstránené všetky vnútornosti

HEA

bez hlavy

odstránená hlava

JAP

japonský rez

priečnym rezom odstránené všetky časti od hlavy po brucho

JAT

japonský rez bez chvosta

japonský rez s odstráneným chvostom

LAP

laponský rez

dvojitý filet, HEA, s kožou, chvostom a plutvami

LVR

pečeň

iba pečeň, v prípade hromadnej obchodnej úpravy sa používa kód LVR-C.

OTH

iné

všetky ostatné obchodné úpravy (1)

ROE

ikry a mliečie

iba ikry a mliečie, v prípade hromadnej obchodnej úpravy sa používa kód ROE-C.

SAD

sušené solené

bez hlavy s kožou, kostičkami, chrbtovou kosťou, chvostom a priamo nasolené

SAL

solené na mokro

CBF + solené

SGH

solené, bez vnútorností a hláv

GUH + solené

SGT

solené, bez vnútorností

GUT + solené

SKI

bez kože

odstránená koža

SUR

rybí proteín vo forme rôsolu (surimi)

rybí proteín vo forme rôsolu (surimi)

TAL

chvost

iba chvosty

TLD

bez chvostu

odstránený chvost

TNG

jazyk

iba jazyk; v prípade hromadnej obchodnej úpravy sa používa kód TNG-C.

TUB

len trup

iba trup (kalmár)

WHL

vcelku

bez spracovania

WNG

krídla

iba krídla


Tabuľka 2

Štádium spracovania

KÓD

STAV

ALI

živé

BOI

varené

DRI

sušené

FRE

čerstvé

FRO

mrazené

SAL

solené


(1)  Keď kapitáni rybárskych plavidiel použijú vo vyhlásení o vykládke alebo vyhlásení o prekládke kód obchodnej úpravy OTH (iné), musia presne opísať, čo obchodná úprava OTH označuje.


PRÍLOHA II

MINIMÁLNE MNOŽSTVO INFORMÁCIÍ, KTORÉ MUSÍ BYŤ OBSIAHNUTÉ V LICENCII NA RYBOLOV

1.   ÚDAJE O RYBÁRSKOM PLAVIDLE (1)

Registračné číslo flotily Spoločenstva (2)

Názov rybárskeho plavidla (3)

Vlajkový štát/krajina registrácie (3)

Prístav registrácie (názov a vnútroštátny kód (3))

Vonkajšie označenie (3)

Medzinárodný rádiový volací znak (IRCS (4))

2.   DRŽITEĽ LICENCIE/VLASTNÍK RYBÁRSKEHO PLAVIDLA (2) /ZÁSTUPCA RYBÁRSKEHO PLAVIDLA (2)

Názov a adresa právnickej osoby alebo meno fyzickej osoby

3.   PARAMETRE KAPACITY RYBOLOVU

Výkon motora (kW) (5)

Tonáž (brutto tonáž) (6)

Celková dĺžka (6)

Hlavný rybársky výstroj (7)

Pomocný rybársky výstroj (7)

INÉ VNÚTROŠTÁTNE OPATRENIA (AK SA HODÍ)


(1)  Táto informácia sa uvádza v licencii na rybolov len vtedy, ak je plavidlo registrované v registri rybárskych flotíl Únie v súlade s ustanoveniami nariadenia Komisie (ES) č. 26/2004 (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 25).

(2)  V súlade s nariadením (ES) č. 26/2004.

(3)  Platí pre plavidlá s názvom.

(4)  V súlade s nariadením (ES) č. 26/2004 pre plavidlá, ktoré požiadali o udelenie IRCS.

(5)  V súlade s nariadením (ES) č. 2930/86.

(6)  V súlade s nariadením (ES) č. 2930/86. Táto informácia sa uvádza v licencii na rybolov len vtedy, ak je plavidlo registrované v registri rybárskych flotíl Únie v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 26/2004.

(7)  V súlade s medzinárodnou štandardnou štatistickou klasifikáciou rybárskeho výstroja (ISSCFCG).


PRÍLOHA III

MINIMÁLNE MNOŽSTVO INFORMÁCIÍ, KTORÉ MUSÍ BYŤ OBSIAHNUTÉ V OPRÁVNENIACH NA RYBOLOV

A.   IDENTIFIKÁCIA

1.

Registračné číslo flotily Spoločenstva (1)

2.

Názov rybárskeho plavidla (2)

3.

Vonkajšie registračné písmená a číslo (1)

B.   PODMIENKY RYBOLOVU

1.

Dátum vydania:

2.

Platnosť:

3.

Podmienky oprávnenia, prípadne vrátane druhov, zóny a rybárskeho výstroja:

 

Od ../../..

do ../../..

Od ../../..

do ../../..

Od ../../..

do ../../..

Od ../../..

do ../../..

Od ../../..

do ../../..

Od ../../..

do ../../..

Zóny

 

 

 

 

 

 

Druhy

 

 

 

 

 

 

Rybársky výstroj

 

 

 

 

 

 

Iné podmienky

 

 

 

 

 

 

Akákoľvek iná požiadavka vyplývajúca zo žiadosti o oprávnenie na rybolov.


(1)  V súlade s nariadením (ES) č. 26/2004.

(2)  Platí pre plavidlá s názvom.


PRÍLOHA IV

ZNAKY KONCOVÝCH A STREDNÝCH OZNAČOVACÍCH BÓJÍ

Image

OZNAČOVACIE BÓJE NA ZÁPADNOM KONCI

Image

OZNAČOVACIE BÓJE NA VÝCHODNOM KONCI

Image

STREDNÉ OZNAČOVACIE BÓJE

Image


PRÍLOHA V

FORMÁT ELEKTRONICKÉHO PRENOSU DÁT VMS Z VLAJKOVÉHO DO POBREŽNÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

A.   Obsah hlásenia o polohe a definícia údajov

Kategória

Údaj

Kód poľa

Druh

Obsah

Povinné (P)/

nepovinné (N)

Definícia

Podrobné údaje systému

Začiatok záznamu

SR

 

 

P

Označuje začiatok záznamu.

 

Koniec záznamu

ER

 

 

P

Označuje koniec záznamu.

Podrobné údaje správy

Adresa miesta určenia

AD

3 písm. (3)

trojmiestny abecedný kód ISO 3166-1

P

Adresa pobrežného členského štátu prijímajúceho správu. Trojmiestny abecedný kód ISO krajiny.

 

Odosielateľ

FR

3 písm. (3)

trojmiestny abecedný kód ISO 3166-1

P

trojmiestny abecedný kód ISO krajiny vlajkového členského štátu prenášajúceho správu

 

Typ správy

TM

3 písm. (3)

kód

P

prvé tri písmená typu správy (POS – pre hlásenie o polohe)

 

Dátum

DA

8 čísl. (3)

RRRRMMDD

P

rok, mesiac a deň prenosu

 

Čas

TI

4 čísl. (3)

HHMM

P

čas prenosu (HHMM v UTC)

Podrobnosti registrácie rybárskeho plavidla

Registračné číslo flotily Spoločenstva

IR

12 písm. (3)

trojmiestny abecedný kód ISO 3166-1 + 9 písm. (3)

N (1)

registračné číslo flotily EÚ, pozostávajúce z kódu členského štátu (trojmiestny abecedný kód ISO krajiny) a jedinečného kódu rybárskeho plavidla

 

Vlajkový štát

FS

3 písm. (3)

trojmiestny abecedný kód ISO 3166-1

P

trojmiestny abecedný kód ISO krajiny vlajkového štátu plavidla

 

Rádiový volací znak

RC

7 písm. (3)

Kód IRCS

P

medzinárodný rádiový volací znak rybárskeho plavidla

 

Názov rybárskeho plavidla

NA

30 písm. (3)

ISO 8859-1

N

názov rybárskeho plavidla

 

Vonkajšia registrácia

XR

14 písm. (3)

ISO 8859-1

N

číslo uvedené na boku plavidla

Podrobné údaje činnosti

Zemepisná šírka (vyjadrená v desiatkovej sústave)

LT

7 písm. (3)

+/-DD.ddd (D ako stupne, d ako desatiny stupňa)

P

zemepisná šírka rybárskeho plavidla v čase prenosu vyjadrená v desiatkovej sústave pomocou systému zemepisných súradníc WGS84 (2)

 

Zemepisná dĺžka (vyjadrená v desiatkovej sústave)

LG

8 písm. (3)

+/-DD.ddd (D ako stupne, d ako desatiny stupňa)

P

Zemepisná dĺžka v čase prenosu vyjadrená v desiatkovej sústave pomocou systému zemepisných súradníc WGS84. Presnosť je na tri desatinné miesta. Poloha na západnej pologuli je záporná (2).

 

Rýchlosť

SP

3 čísl. (3)

Uzly . 10 (3)

P

rýchlosť rybárskeho plavidla v desiatkach uzlov napr. //SP/105 = 10,5 uzla

 

Kurz

CO

3 čísl. (3)

360-stupňová stupnica

P

kurz rybárskeho plavidla 360° stupnice napr. //CO/270 = 270°

 

Číslo výjazdu

TN

3 čísl. (3)

001-999

N

poradové číslo rybárskeho výjazdu v príslušnom roku

B.   Štruktúra hlásenia o polohe

Každý prenos údajov je štruktúrovaný týmto spôsobom:

dve lomky (//) a písmená „SR“ označujú začiatok správy,

dve lomky (//) a kód poľa označujú začiatok údajového prvku,

jedna lomka (/) oddeľuje kód poľa od údajov,

párové údaje sa oddeľujú medzerou,

písmená „ER“ a dve lomky (//) označujú koniec záznamu.


(1)  Povinné pre rybárske plavidlá Európskej Únie.

(2)  Znamienko plus (+) sa nemusí vysielať, počiatočné nuly sa môžu vynechať.

(3)  Trojmiestne abecedné kódy ISO medzinárodných organizácií sú nasledujúce:

XEU

Európska komisia

XFA

CFCA

XNW

NAFO

XNE

NEAFC

XIC

ICCAT

XCA

CCAMLR


PRÍLOHA VI

VZOR KOMBINOVANÉHO RYBÁRSKEHO DENNÍKA EURÓPSKEJ ÚNIE, VYHLÁSENIA O VYKLÁDKE A VYHLÁSENIA O PREKLÁDKE

Image


PRÍLOHA VII

VZOR RYBÁRSKEHO DENNÍKA EURÓPSKEJ ÚNIE A VYHLÁSENIA O VYKLÁDKE/PREKLÁDKE

(STREDOZEMNÉ MORE)

Image


PRÍLOHA VIII

RYBÁRSKY DENNÍK EURÓPSKEJ ÚNIE PRE PODOBLASŤ 1 NAFO A DIVÍZIE ICES Va A XIV

Názov rybárskeho plavidla/vonkajšia identifikácia/IRCS

 

Dátum

Divízia NAFO/ICES

 

 

Deň

Mesiac

Rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Čas začatia vlečenia sietí

(GMT)

Čas dokončenia vlečenia

(GMT)

Počet hodín rybolovu

Poloha pri začatí vlečenia sietí

Typ výstroja

Počet použitých sietí alebo lán

Veľkosť ôk siete

Úlovok podľa druhov (kilogramy – živá váha)

Zemepisná šírka

Zemepisná dĺžka

Divízia NAFO/ ICES

 

Treska

(101)

Sebastes

(103)

Halibut tmavý

(118)

Halibut

(120)

Zubatka

(340)

Koruška polárna

(340)

Krevety

(639)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponechané

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odvrhnutý úlovok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponechané

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odvrhnutý úlovok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponechané

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odvrhnutý úlovok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponechané

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odvrhnutý úlovok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponechané

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odvrhnutý úlovok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponechané

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odvrhnutý úlovok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponechané

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odvrhnutý úlovok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medzisúčet za deň

Ponechané

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odvrhnutý úlovok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkom za plavbu

Ponechané

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odvrhnutý úlovok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Približná hmotnosť (kg – živá hmotnosť) spracovaná dnes na ľudskú spotrebu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Približná hmotnosť (kg – živá hmotnosť) spracovaná dnes na olej a múčku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

Poznámky

 

Podpis kapitána


PRÍLOHA IX

VYHLÁSENIE EURÓPSKEJ ÚNIE O VYKLÁDKE/PREKLÁDKE  (1) ALEBO PODOBLASŤ 1 NAFO A DIVÍZIE ICES Va A XIV

Názov rybárskeho plavidla/vonkajšie identifikačné číslo (1)

IRCS (2)

(3) V prípade prekládky

Názov a/alebo volací znak, vonkajší

Identifikácia a štátna príslušnosť prijímajúceho rybárskeho plavidla:


 

Deň

Mesiac

Hodina

Rok

2.0 …

Meno zástupcu:

Meno kapitána:

Odchod (4)

 

 

 

z/zo

 

 

 

Návrat (5)

 

 

do

 

 

 

Vykládka (6)

 

 

 

 

 

Podpis:

Podpis:


Uveďte hmotnosť v kilogramoch alebo použitých jednotkách (napr. škatuľa, kôš) a vyloženú hmotnosť v kilogramoch tejto jednotky:

 

kilogramov (18) (19)


Druhy

ICES/NAFO (1)

Rybolovná zóna nečlenských štátov

Obchodná úprava

(17)

Obchodná úprava

(17)

Obchodná úprava

(17)

Obchodná úprava

(17)

Obchodná úprava

(17)

Obchodná úprava

(17)

Obchodná úprava

(17)

Obchodná úprava

(17)

Obchodná úprava

(17)

Obchodná úprava

(17)

vcelku

bez vnútorností

bez hlavy

filety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Nehodiace sa prečiarknite.


PRÍLOHA X

POKYNY KAPITÁNOM RYBÁRSKYCH PLAVIDIEL EURÓPSKEJ ÚNIE POVINNÝCH VYPLNIŤ A PREDLOŽIŤ RYBÁRSKY DENNÍK A VYPLNIŤ A PREDLOŽIŤ VYHLÁSENIE O VYKLÁDKE A/ALEBO PREKLÁDKE V PAPIEROVEJ PODOBE

1.   Informácie uvádzané rybárskym plavidlom v rybárskom denníku podľa vzorov príloh VI, VII a VIII

1.1   V závislosti od konkrétneho prípadu sa v rybárskom denníku zaznamenávajú (podľa príslušných čísiel) nasledujúce všeobecné informácie o plavidle alebo plavidlách:

Informácie týkajúce sa rybárskych plavidiel a dátumov výjazdov

Referen-čné číslo

rybárskeho denníka

Názov dátového prvku

(P = povinné)

(N = nepovinné)

Opis a/alebo čas, ktorý sa zaznamenáva

1.

Názov rybárskeho plavidla(-ied), rádiový volací znak

(P)

Zaznamenávajú sa do prvého riadka. Vzhľadom k vedeniu rybárskeho denníka, ak rybolov vykonávajú dve plavidlá, názov druhého plavidla, meno jej kapitána, jeho štátna príslušnosť a vonkajšia identifikácia sa zapisujú pod údaje o plavidle.

2.

Vonkajšia identifikácia

(P)

Vonkajšie registračné písmená a čísla, tak ako sú vyznačené na trupe plavidla.

3.

Meno a adresa kapitána

(P)

Uvádza sa priezvisko, meno a adresa kapitána (názov a číslo ulice, mesto, členský štát).

Kapitán(-i) druhého rybárskeho plavidla (plavidiel) tiež vedie rybársky denník, v ktorom uvádza ulovené a na palube ponechané množstvo, takým spôsobom, aby nedochádzalo k dvojitému započítaniu úlovkov.

4.

Deň, mesiac, hodina (miestny čas) a prístav odchodu

(P)

Zaznamenávajú sa predtým ako rybárske plavidlo opustí prístav.

5.

Deň, mesiac, hodina (miestny čas) a prístav návratu

(P)

Zaznamenávajú sa pred vplávaním do prístavu.

6.

Dátum a prístav vykládky, ak je odlišný od bodu (5)

(P)

Zaznamenávajú sa pred vplávaním do prístavu vykládky.

7.

Dátum, názov, rádiový volací znak, štátna príslušnosť a vonkajšia identifikácia (registračné číslo) prijímajúceho rybárskeho plavidla

(P)

Vypĺňa sa v prípade prekládky.

Informácie o výstroji

8.

Rybársky výstroj

(P)

Typ výstroja sa uvádza pomocou kódov v 1. stĺpci prílohy XI.

9.

Veľkosť ôk siete

(P)

Uvádza sa v milimetroch.

10.

Rozmery

(N)

Veľkosť a rozmery výstroja sa uvádzajú podľa špecifikácií v 2. stĺpci prílohy XI.

Informácie o rybolovných operáciách

11.

Dátum

(P)

Dátum za každý deň na mori sa zaznamenáva do nového riadka a musí zodpovedať každému dňu na mori.

12.

Počet rybolovných úkonov

(P)

Počet rybolovných úkonov sa uvádza podľa špecifikácií v 3. stĺpci prílohy XI.

13.

Čas rybolovu

(N)

Uvádza sa celkový čas strávený hľadaním (napr. pomocou sonaru) alebo rybolovom, ktorý sa musí rovnať počtu hodín strávených na mori mínus čas strávený presunom do lovísk a medzi loviskami, manévrovaním a návratom z lovísk, nečinnosťou alebo čakaním na opravu.

14.

Poloha

(P)

Súvisiaca zemepisná oblasť zachytenia úlovku sa zaznamená pomocou štatistického obdĺžnika, v ktorom bola vylovená prevažná časť úlovku, za ktorým nasleduje odkaz na príslušnú divíziu alebo subdivíziu ICES alebo podoblasť CECAF, GFCM alebo NAFO. (P)

Príklady:

 

Divízia ICES, podoblasť CECAF, GFCM alebo NAFO, divízia NEAFC: nahliadnite do máp na vnútornej strane obalu rybárskeho denníka a uveďte kód každej divízie pre príslušný použitý štatistický obdĺžnik, napr. IVa, VIb, VIId.

 

„Štatistický obdĺžnik“: pozrite štatistický obdĺžnik ICES v tabuľkách na vnútornej strane obalu rybárskeho denníka. Tieto obdĺžniky sú vymedzené zemepisnou šírkou a dĺžkou a zodpovedajú celej hodnote stupňa alebo celej hodnote stupňa plus 30' zemepisnej šírky a celej hodnote stupňa zemepisnej dĺžky. Kombinácia číslic a písmena udáva štatistický obdĺžnik, v ktorom sa ulovila prevažná časť úlovkov (napr. oblasť medzi 56° a 56°30' severnej zemepisnej šírky a medzi 6° a 7° východnej zemepisnej dĺžky = kód ICES 41/F6).

(P)

Nepovinne však možno zapísať údaje o všetkých štatistických obdĺžnikoch, v ktorých plavidlo v určitý deň vykonávalo rybolov.

(N)

„Rybolovná zóna tretích krajín“: uveďte rybolovnú zónu(-y) nečlenských štátov alebo vôd, ktoré nie sú pod výlučnou správou alebo jurisdikciou žiadneho štátu, pomocou trojmiestnych abecedných kódov krajín ISO-3166.

napr. NOR= Nórsko

FRO= Faerské ostrovy

CAN= Kanada

ISL= Island

INT= šíre more

(P)

15.

Množstvá ulovené a ponechané na palube

(P)

Ak množstvo každého druhu držaného na palube ekvivalentu živej hmotnosti, musí sa zaznamenať do rybárskeho denníka. Do týchto množstiev musia byť započítané množstvá odložené bokom na spotrebu posádkou plavidla. Používajú sa trojmiestne abecedné kódy druhov FAO.

Úlovok každého druhu sa zaznamená v kilogramoch ekvivalentu živej hmotnosti.

(N) Ak sa tieto úlovky skladujú v košoch, škatuliach, nádržiach, kartónoch, vreciach, vakoch, blokoch alebo iných nádobách, zaznamená sa čistá hmotnosť jednotky v kilogramoch živej hmotnosti a presný počet týchto použitých jednotiek. Alternatívne sa môže zaznamenať úlovok ponechaný na palube v týchto jednotkách v kilogramoch živej hmotnosti.

16.

Odhadovaný odvrhnutý úlovok

(P)

Zaznamenávajú sa odvrhnuté množstvá všetkých druhov nad 50 kg ekvivalentu živej hmotnosti. Odvrhnuté množstvá použité ako živá návnada a zaznamenané v rybárskom denníku v časti 15 sa tiež zaznamenávajú.

2.   Pokyny týkajúce sa vyhlásenia o vykládke/prekládke

2.1.   Vzory znázornené v prílohách VI a IX (pre vykládky alebo prekládky v NAFO 1 a ICES Va)

2.2.   Informácie, ktoré je potrebné poskytnúť

Ak boli produkty rybolovu, ktoré boli vyložené alebo preložené na iné plavidlo, a ktoré boli odvážené na zariadeniach schválených kompetentnými orgánmi členských štátov buď na palube plavidla dodávateľa alebo príjemcu, za takých okolností sa skutočná hmotnosť vyloženého alebo preloženého množstva uvádza v kilogramoch hmotnosti výrobku vo vyhlásení o vykládke alebo prekládke podľa druhov s nasledujúcimi informáciami:

a)

obchodná úprava [referenčné číslo v rybárskom denníku (17)];

b)

merná jednotka vyložených množstiev [referenčné číslo v rybárskom denníku (18); uvádza sa hmotnosť jednotky v kilogramoch hmotnosti výrobku. Táto jednotka môže byť odlišná od jednotky použitej v rybárskom denníku;

c)

celková hmotnosť podľa druhov, vyložených alebo preložených [referenčné číslo v rybárskom denníku (19)]; uvádza sa hmotnosť skutočne vyloženého alebo preloženého množstva všetkých druhov;

d)

hmotnosť sa musí zhodovať s hmotnosťou vyložených rýb, t. j. po akomkoľvek spracovaní na palube. Príslušné orgány členských štátov potom použijú prepočítavacie koeficienty na výpočet ekvivalentu živej hmotnosti;

e)

podpis kapitána (20);

f)

podpis, meno a adresa zástupcu, podľa okolností (21);

g)

divízia ICES/podoblasť NAFO/CECAF/GFCM/Čierne more/oblasť Francúzskej Guyany (oblasť FAO 31) alebo oblasť riadenia a rybolovná zóna tretích krajín [referenčné číslo v rybárskom denníku: (22)]. Uplatňuje sa rovnakým spôsobom ako pri už uvedenej referencii (14).

3.   Ďalšie pokyny pre kapitánov rybárskych plavidiel Európskej únie s celkovou dĺžkou 10 a viac metrov, ktoré nie sú predmetom ustanovení článku 9 nariadenia o kontrole, ani predmetom systému monitorovania plavidiel alebo elektronického vypĺňania a prenosu dát rybárskeho denníka v súlade s článkom 15 nariadenia o kontrole, a ktoré sú povinné zaznamenávať rybolovné úsilie do rybárskeho denníka.

Tieto pokyny sa vzťahujú na kapitánov rybárskych plavidiel Európskej únie, ktorí podľa pravidiel Európske Únie, majú zaznamenávať čas strávený rybolovom, ktorý je predmetom režimov rybolovného úsilia:

a)

Všetky informácie požadované v tomto oddiele sa zaznamenávajú do rybárskeho denníka pod referenčnými číslami (15) a (16).

b)

Čas sa vyjadruje v koordinovanom svetovom čase (UTC).

c)

Druhy rýb sa zaznamenávajú pomocou trojmiestnych abecedných kódov FAO druhov rýb.

3.1.   Informácie týkajúce sa rybolovného úsilia

a)   Prechod zónou rybolovného úsilia

Ak oprávnené plavidlo vstúpi do zóny rybolovného úsilia bez toho, aby v tejto zóne vykonávalo rybolovnú činnosť, doplní sa ďalší riadok v rybárskom denníku. V tomto riadku sa uvedú nasledujúce informácie:

dátum;

zóna rybolovného úsilia,

dátumy a časy každého vstupu/výstupu,

poloha každého vstupu a výstupu ako zemepisná šírka a zemepisná dĺžka,

úlovky ponechané na palube podľa druhov v čase vstupu,

slovo Prechod.

b)   Vstup do zóny rybolovného úsilia

Ak plavidlo vstúpi do zóny rybolovného úsilia, v ktorej pravdepodobne vykoná rybolovné činnosti, vyplní sa ďalší riadok v rybárskom denníku. V tomto riadku sa uvedú nasledujúce informácie:

dátum,

slovo „vstup“,

zóna rybolovného úsilia,

poloha ako zemepisná šírka a zemepisná dĺžka,

čas vstupu,

úlovky ponechané na palube podľa druhov v čase vstupu a

cieľové druhy.

c)   Výstup zo zóny rybolovného úsilia

Ak plavidlo opustí zónu úsilia, v ktorej vykonalo rybolovné činnosti, a ak vstúpi do ďalšej zóny rybolovného úsilia, v ktorej pravdepodobne vykoná rybolovné činnosti, doplní sa ďalší riadok v rybárskom denníku. V tomto riadku sa uvedú nasledujúce informácie:

dátum,

slovo „vstup“,

poloha ako zemepisná šírka a zemepisná dĺžka,

nová zóna rybolovného úsilia,

čas vstupu/výstupu,

úlovky ponechané na palube podľa druhov v čase výstupu/vstupu a

cieľové druhy.

Ak rybárske plavidlo opustí zónu rybolovného úsilia, v ktorej vykonalo rybolovné činnosti, a nebude v nej vykonávať ďalšie rybolovné činnosti, doplní sa ďalší riadok. V tomto riadku sa uvedú nasledujúce informácie:

dátum,

slovo „výstup“,

poloha ako zemepisná šírka a zemepisná dĺžka,

zóna rybolovného úsilia,

čas odchodu,

úlovky ponechané na palube podľa druhov v čase výstupu a

cieľové druhy.

Transzonálny rybolov znamená, že rybárske plavidlo vykonáva transzonálne rybolovné činnosti (1).

Ak rybárske plavidlo vykonáva transzonálne rybolovné činnosti, musí sa doplniť ďalší riadok. V tomto riadku sa uvedú nasledujúce informácie:

dátum,

slovo „transzonálny“,

čas prvého výstupu a zóna rybolovného úsilia,

poloha prvého vstupu ako zemepisná šírka a zemepisná dĺžka,

čas posledného vstupu a zóna rybolovného úsilia,

poloha posledného výstupu ako zemepisná šírka a zemepisná dĺžka,

úlovky ponechané na palube podľa druhov v čase výstupu/vstupu a

cieľové druhy.

d)   Dodatok pre rybárske plavidlá, ktoré používajú pasívne výstroje:

Ak rybárske plavidlo nastaví alebo prestaví pasívny výstroj, v tomto riadku musia byť uvedené nasledujúce informácie:

dátum,

zóna rybolovného úsilia,

poloha ako zemepisná šírka a zemepisná dĺžka,

slová „nastavenie“ alebo „prestavenie“,

čas.

Keď rybárske plavidlo dokončí operácie so statickým výstrojom:

dátum,

zóna rybolovného úsilia,

poloha ako zemepisná šírka a zemepisná dĺžka,

slovo „koniec“,

čas.

3.2.   Informácie týkajúce sa oznamovania pohybu plavidiel

Ak je rybárske plavidlo vykonávajúce rybolovné činnosti povinné posielať správu o rybolovnom úsilí príslušným orgánom v súlade s článkom 28 nariadenia o kontrole, nasledujúce informácie sa zaznamenávajú okrem informácií uvedených v odseku 3.1:

a)

dátum a čas oznámenia;

b)

zemepisná poloha rybárskeho plavidla ako zemepisná šírka a zemepisná dĺžka;

c)

oznamovací prostriedok a prípadne použitá rádiová stanica a

d)

miesto(-a) určenia oznámenia.


(1)  Plavidlá zdržiavajúce sa v zóne úsilia, nepresahujúcej 5 námorných míľ na žiadnej strane hranice, oddeľujúcej dve zóny úsilia, musia zaznamenať svoj prvý vstup a posledný výstup v lehote do 24 hodín.


PRÍLOHA XI

KÓDY RYBÁRSKYCH VÝSTROJOV A OPERÁCIÍ

Typ výstroja

1. stĺpec

Kód

2. stĺpec

Veľkosť/počet (metre)

(nepovinné)

3. stĺpec

Počet vyhodení každý deň

(povinné)

Vlečná sieť s vodiacimi štítmi na lov pri morskom dne

OTB

model vlečnej siete (uvádza sa model alebo obvod otvoru)

počet vyhodení výstroja

Vlečné siete na homáre

TBN

Vlečné siete na krevety

TBS

Vlečné siete na lov pri morskom dne (nešpecifikované)

TB

Vlečná sieť s rozperným rahnom

TBB

dĺžka rahna. počet rahien

počet vyhodení výstroja

Párové vlečné siete s vodiacimi štítmi

OTT

model vlečnej siete (uvádza sa model alebo obvod otvoru). počet vlečných sietí

počet vyhodení výstroja

Párové vlečné siete na lov pri morskom dne

PTB

model vlečnej siete (uvádza sa model alebo obvod otvoru)

Vlečné siete s vodiacimi štítmi na lov stredných hĺbkach

OTM

model vlečnej siete

Párové vlečné siete na lov v stredných hĺbkach

PTM

model vlečnej siete

ZÁŤAHOVÉ SIETE

Dánske ukotvené záťahové siete

SDN

celková dĺžka záťahových lán

počet vyhodení výstroja

Škótske záťahové siete (obratný záťah)

SSC

Škótske párové záťahové siete (obratný záťah)

SPR

Záťahové siete (nešpecifikované)

SX

Záťahové siete ovládané z člnu alebo plavidla

SV

KRUHOVÉ SIETE

Vaková sieť

PS

dĺžka, výška

počet vyhodení výstroja

Vaková sieť obsluhovaná jedným plavidlom

PS1

dĺžka, výška

Vaková sieť obsluhovaná dvomi plavidlami

PS2

 

Bez zaťahovacích lán (lamparové siete)

LA

 

DREDŽE

Dredže

DRB

šírka. počet dredží

počet vyhodení výstroja

ŽIABROVÉ A PASCOVÉ SPLIETANÉ SIETE

Žiabrové siete (nešpecifikované)

GN

dĺžka, výška

počet vyhodení sietí počas dňa

Žiabrové ukotvené siete (súprava)

GNS

Žiabrové siete (unášané)

GND

Žiabrové siete (kruhové)

GNC

Kombinované viacstenné žiabrové siete

GTN

Viacstenné žiabrové siete

GTR

PASCE

Koše

FPO

počet vylovených košov každý deň

 

Pasce (nešpecifikované)

FIX

nešpecifikované

 

HÁČIKY A RYBÁRSKE VLASCE

Udice a rybárske prúty (ručne ovládané)

LHP

celkový počet háčikov/rybárskych vlascov vyhodených počas dňa

Udice a rybárske prúty (mechanizované)

LHM

Upevnené lovné šnúry

LLS

počet háčikov a lovných šnúr vyhodených každý deň

Unášané lovné šnúry

LLD

Lovné šnúry (nešpecifikované)

LL

Vlečené lovné šnúry

LTL

 

 

Háčiky a rybárske vlasce (nešpecifikované)

LX

 

 

ZBERNÉ ZARIADENIA

Mechanizované dredže

HMD

 

 

 

 

 

 

Rôzny výstroj

MIS

 

 

Výstroj na rekreačný rybolov

RG

 

 

Neznámy alebo nešpecifikovaný výstroj

NK

 

 


PRÍLOHA XII

ELEKTRONICKÉ ZAZNAMENÁVANIE INFORMÁCIÍ A FORMULÁR VÝMENY INFORMÁCIÍ (VERZIA 3.0)

1.

Na účely ERS sa používajú znakové sústavy: západná znaková sústava (UTF-8).

2.

Všetky tri znakové kódy sú prvkami XML (trojznakový kód), všetky dvojznakové kódy sú atribútmi XML.

3.

Vzory súborov XML a najnovšia referenčná definícia XSD a verzia tabuľky predchádzajúcej prílohy budú zverejnené na internetovej stránke Komisie pre rybné hospodárstvo.

4.

Všetky hmotnosti v tabuľke sú vyjadrené v kilogramoch a v prípade potreby s presnosťou na dve desatinné miesta.

Tabuľkový prehľad operácií

Číslo

Názov prvku alebo atribútu

Kód

Opis a obsah

Povinné (P)/povinné ak (P AK) (2)/nepovinné (N) (3)

1

PRVOK OPS

OPS

Prvok operácie: ide o súbor najvyššej úrovne, ktorý zahŕňa všetky hlásenia zaslané internetovej službe. Prvok OPS musí obsahovať jeden z čiastkových prvkov DAT, RET, DEL, COR, QUE, RSP

 

2

Krajina určenia

AD

miesto určenia správy (trojmiestny abecedný kód ISO krajiny)

P

3

Odosielajúca krajina

FR

krajina posielajúca údaje (trojmiestny abecedný kód ISO krajiny)

P

4

Číslo operácie

ON

jedinečné identifikačné číslo (AAARRRRMMDD999999) vytvorené odosielateľom

P

5

Dátum operácie

OD

dátum prenosu správy (RRRR-MM-DD v UTC)

P

6

Čas operácie

OT

čas odoslania správy (HH:MM v UTC)

P

7

Označenie testu

TS

voľný text

N

8

Dátová operácia

DAT

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov DAT.)

P AK

9

Potvrdzujúca správa

RET

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov RET.)

P AK

10

Operácia zmazania

DEL

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov DEL.)

P AK

11

Operácia opravy

COR

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov COR.)

P AK

12

Operácia žiadosti

QUE

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov QUE.)

P AK

13

Operácia odpovede

RSP

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov RSP.)

P AK

14

 

 

 

 

15

Dátová operácia

DAT

dátová operácia, ktorou sa inému členskému štátu oznamujú údaje z lodného denníka alebo dokladov o predaji

 

16

Správa ERS

ERS

obsahuje všetky príslušné údaje ERS, t. j. celú správu

P

17

Typ správy

TM

typ správy [aktuálna (CU) alebo oneskorená (DE)]

P

18

 

 

 

 

19

Operácia zmazania

DEL

operácia zmazania, ktorou sa prijímajúci členský štát požiada, aby zmazal predchádzajúce údaje

 

20

Číslo záznamu

RN

číslo mazaného záznamu (AAARRRRMMDD999999)

P

21

Dôvod zamietnutia

RE

voľný text alebo kód, ktorým sa vysvetľuje zamietnutie

N

22

 

 

 

 

23

Operácia opravy

COR

operácia opravy, ktorou sa prijímajúci členský štát žiada, aby opravil predchádzajúce údaje

 

24

Číslo pôvodnej správy

RN

záznamové číslo opravovanej správy (formát AAARRRRMMDD999999)

P

25

Dôvod opravy

RE

voľný text alebo zoznam kódov (4)

N

26

Nové opravené údaje

ERS

obsahuje všetky príslušné údaje ERS, t. j. celú správu

P

27

 

 

 

 

28

Operácia potvrdenia

RET

operácia potvrdenia, ktorou sa odpovedá na operáciu DAT, DEL alebo COR

 

29

Číslo zaslanej správy

ON

č. potvrdzovanej operácie (AAARRRRMMDD999999)

P

30

Stav odpovede

RS

označuje stav prijatej správy alebo hlásenia (4)

P

31

Dôvod zamietnutia

RE

voľný text alebo zoznam kódov (4), ktorým sa vysvetľuje zamietnutie

O

32

 

 

 

 

33

Operácia žiadosti

QUE

operácia žiadosti, ktorou sa od iného členského štátu vyžiadajú údaje z rybárskeho denníka

 

34

Príkazy na vykonanie

CD

Získanie údajov LOG (za celých 12 mesiacov, pokiaľ nie je určené parametrami SD a ED uvedenými nižšie, najviac za 12 mesiacov). Dostupné aktuálne a najnovšie údaje by sa mali vždy priložiť.

P

35

Typ identifikátora plavidla

ID

Musí sa uviesť aspoň jeden z týchto: RC/IR/XR/NA.

P

36

Hodnota identifikátora plavidla

IV

Ak sa uvedie, musí mať formát uvedený v type identifikátora plavidla.

P

37

Začiatočný dátum

SD

začiatočný dátum vyžiadaného obdobia (najstarší dátum v žiadosti), ak sa požaduje (RRRR-MM-DD)

N

38

Konečný dátum

ED

konečný dátum vyžiadaného obdobia (najnovší dátum v žiadosti), ak sa požaduje (RRRR-MM-DD)

N

39

 

 

 

 

40

Operácia odpovede

RSP

operácia odpovede, ktorou sa odpovedá na operáciu QUE

 

41

Správa ERS

ERS

obsahuje všetky súvisiace údaje ERS v závislosti od typu identifikátora plavidla použitého v žiadosti, t. j. celú správu

N

42

Stav odpovede

RS

označuje stav prijatej správy alebo hlásenia (4)

P

43

Číslo operácie

ON

č. operácie (AAARRRRMMDD999999) súvisiace so žiadosťou, na ktorú sa táto odpoveď odvoláva

P

44

Dôvod zamietnutia

RE

V prípade negatívnej odpovede sa uvedie dôvod, prečo neboli údaje poskytnuté. Voľný text alebo zoznam kódov (4), ktorým sa vysvetľuje zamietnutie.

N

45

Časti odpovede

RP

odpovede s rôznymi systémovými definíciami

P

46

 

 

 

 


Tabuľkový prehľad pre rybársky denník, doklad o predaji a prepravnú listinu

Číslo

Názov prvku alebo atribútu

Kód

Opis a obsah

Povinné (P)/povinné ak (P AK) (2)/nepovinné (N) (3)

47

Správa ERS

ERS

Značka so správou ERS. Správa ERS obsahujúca vyhlásenie LOG, SAL alebo TRN.

 

48

Číslo správy (záznamu)

RN

sériové číslo správy (formát AAARRRRMMDD999999999)

P

49

Dátum správy (záznamu)

RD

dátum prenosu správy (RRRR-MM-DD v UTC)

P

50

Čas správy (záznamu)

RT

čas prenosu správy (HH:MM:SS v UTC)

P

51

 

 

 

 

52

Vyhlásenie vrybárskom denníku

LOG

Vyhlásenie rybárskeho denníka obsahuje jedno alebo niekoľko z týchto vyhlásení: DEP, FAR, RLC, TRA, COE, COX, CRO, TRZ, INS, DIS, PNO, EOF, RTP, LAN, PNT.

 

53

Registračné číslo flotily Európskej únie (číslo CFR)

IR

vo formáte AAAXXXXXXXXX, kde veľké A zastupuje krajinu prvej registrácie v rámci EÚ a X zastupuje písmeno alebo číslo

P

54

IRCS

RC

medzinárodný rádiový volací znak

P

55

Vonkajšia identifikácia plavidla

XR

registračné číslo a písmená plavidla uvedené na boku (trupe)

P AK FAR, PNO

56

Názov plavidla

NA

názov plavidla

P AK FAR, PNO a podľa pravidiel BFT

57

Meno kapitána

MA

meno kapitána (každá zmena počas plavby sa zašle ďalším prenosom LOG)

P

58

Adresa kapitána

MD

adresa kapitána (každá zmena počas plavby sa zašle ďalším prenosom LOG)

P

59

Krajina registrácie

FS

Vlajkový štát, v ktorom je plavidlo registrované. Trojmiestny abecedný kód ISO krajiny.

P

60

Číslo ICCAT plavidla

IN

číslo plavidla v databáze ICCAT

P AK podľa pravidiel BFT

61

Číslo IMO plavidla

IM

číslo IMO podľa pravidiel BFT

P AK podľa pravidiel BFT a ak je známe

62

 

 

 

 

63

Vyhlásenie o vyplávaní

DEP

Vyplávanie podľa prístavného vyhlásenia. Povinné pri každom opustení prístavu, zašle sa ďalšou správou.

 

64

Dátum

DA

dátum vyplávania (RRRR-MM-DD v UTC)

P

65

Čas

TI

Čas vyplávania (HH:MM v UTC). Celý čas povinný v režimoch rybolovného úsilia. Ak je povinná len hodina, potom sa minúty smú nastaviť na hodnotu 30.

P

66

Názov prístavu

PO

kód prístavu (dvojmiestny abecedný kód ISO krajiny + trojpísmenový kód prístavu) zoznam kódov prístavov (CCPPP) (4)

P

67

Predpokladaná činnosť

AA

zoznam kódov (4)

N

68

Výstroj na palube

GEA

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov GEA.)

P

69

Čiastkové vyhlásenie o úlovku na palube (čiastkové vyhlásenia SPE o zozname druhov)

SPE

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov SPE.)

P AK je úlovok na palube plavidla

70

 

 

 

 

71

Vyhlásenie k správe o rybolovnej činnosti

FAR

povinne do polnoci každého dňa na mori alebo ako odpoveď na žiadosť vlajkového štátu

 

72

Ukazovateľ posledného hlásenia

LR

Ukazovateľ informujúci, že toto je posledné hlásenie FAR, ktoré sa odošle (LR = 1). Plavidlo musí každý deň na mori odoslať FAR. Žiadne ďalšie FAR sa nesmie odoslať po FAR s LR = 1 pred vplávaním do prístavu.

P AK posledná správa

73

Ukazovateľ inšpekcie

IS

Ukazovateľ informujúci, že toto hlásenie o rybolovnej činnosti bolo prijaté pred inšpekciou vykonanou na palube plavidla (IS = 1). Vyskytne sa, keď kontrolór požiada rybára, aby aktualizoval rybársky denník pred kontrolou.

P AK sa vykonala inšpekcia

74

Dátum

DA

dátum oznámenia rybolovných činností kým je plavidlo na mori (RRRR-MM-DD v UTC)

P

75

Čas

TI

začiatočný čas rybolovnej činnosti (HH:MM v UTC)

N

76

Párové rybárske partnerské plavidlo(-á)

PFP

Uvádza sa, ak sa na párovej rybolovnej operácii podieľajú ďalšie plavidlá. Povinné na účinné monitorovanie párového rybolovu. Môže ísť o viac ako jedno partnerské plavidlo. Každý zúčastnený partner odovzdá vyhlásenie FAR, v ktorom uvedie všetkých ostatných partnerov. Ak párový rybolov prebieha bez premiestnenia, potom plavidlo vezúce celý úlovok deklaruje prvky SPE a ostatné plavidlá vypĺňajú iba prvok RAS. Ak sa uskutoční premiestnenie, musia sa dodatočne odovzdať vyhlásenia RLC. (Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov PFP.)

P AK existuje párové partnerské rybárske plavidlo(-á) a nevzťahujú sa pravidlá BFT

77

Čiastkové vyhlásenie o príslušnej oblasti

RAS

Uvádza sa, ak sa nechytil žiaden úlovok (na účely rybolovného úsilia). (4)

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov RAS.)

P AK sa nezaznamenáva SPE (a v rámci režimov rybolovného úsilia)

78

Čiastkové vyhlásenie o polohe

POS

poloha napoludnie, ak sa nechytil žiaden úlovok

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov POS.)

P AK podľa pravidiel BFT

79

Čiastkové vyhlásenie o výstroji

GEA

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov GEA.)

najviac jedno GEA pre každé FAR

P AK sa urobia

80

Čiastkové vyhlásenie o strate výstroja

GLS

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov GLS.)

P AK si to vyžadujú pravidlá (3)

81

Čiastkové vyhlásenie o úlovku (čiastkové vyhlásenie o zozname druhov SPE)

SPE

úlovok súvisiaci s touto rybolovnou činnosťou na palube tohto plavidla

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov SPE.)

V prípade spoločnej rybárskej operácie podľa pravidiel BFT sa namiesto toho vypĺňa celkové a pridelené SPE podľa CVT, CVO a JCI.

P AK sa ulovili nejaké ryby a nevypĺňa sa, ak JFO podľa pravidiel BFT

82

Čiastkové vyhlásenie o loviacom plavidle premiestňujúcom ryby

CVT

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov CVT.) V prípade spoločnej rybolovnej operácie podľa pravidiel BFT musí informácie o „loviacom plavidle premiestňujúcom ryby“ hlásiť každé plavidlo, ktoré sa podieľa na JFO.

P AK JFO podľa pravidiel BFT

83

Čiastkové vyhlásenie(-ia) o inom(-ých) loviacom(-ich) plavidle(-ách)

CVO

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov CVO.) V prípade spoločnej rybolovnej operácie podľa pravidiel BFT musí informácie o „inom loviacom plavidle podieľajúcom sa na JFO“ hlásiť každé plavidlo, ktoré sa podieľa na JFO.

P AK JFO podľa pravidiel BFT

84

Čiastkové vyhlásenie o úlovku

JCI

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov JCI.) V prípade spoločnej rybolovnej operácie podľa pravidiel BFT musí informácie o celkovom úlovku JFO hlásiť každé plavidlo, ktoré sa podieľa na JFO.

P AK JFO podľa pravidiel BFT

85

Číslo ICCAT JFO

JF

číslo ICCAT JFO, nepovinne podľa pravidiel BFT

N

86

 

 

 

 

87

Vyhlásenie o premiestnení

RLC

Používa sa, keď sa úlovky (celé alebo ich časti) premiestňujú alebo presúvajú zo spoločného rybárskeho výstroja na plavidlo alebo z úložného priestoru plavidla alebo jeho rybárskeho výstroja do prechovávacej siete, zásobníka alebo klietky (mimo plavidla), v ktorej sa ponechá živý úlovok do vykládky.

 

88

Dátum

DA

dátum premiestnenia úlovku kým je plavidlo na mori (RRRR-MM-DD v UTC)

P

89

Čas

TI

čas premiestnenia (HH:MM v UTC)

P AK podľa pravidiel BFT

90

Prijímajúce plavidlo

REC

identifikácia prijímajúceho plavidla

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov REC.)

V prípade premiestňovania podľa pravidiel BFT sa namiesto toho vypĺňa BTI.

P AK premiestnenie a nevzťahujú sa pravidlá BFT

91

Odovzdávajúce plavidlo(-á)

DON

Identifikácia odovzdávajúceho plavidla

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov DON.)

V prípade premiestňovania podľa pravidiel BFT sa namiesto toho vypĺňa BTI.

P AK premiestnenie a nevzťahujú sa pravidlá BFT

91

Premiestnené do

RT

trojpísmenový kód miesta premiestnenia (4)

P AK povinné, najmä podľa pravidiel BFT

92

Čiastkové vyhlásenie o polohe

POS

miesto premiestnenia

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov POS.)

P

93

Čiastkové vyhlásenie o úlovku (čiastkové vyhlásenie o zozname druhov SPE)

SPE

množstvo premiestnených rýb

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov SPE.)

Ak sa vzťahujú pravidlá BFT, namiesto toho sa vypĺňa BTI.

P AK premiestnenie a nevzťahujú sa pravidlá BFT

94

Čiastkové vyhlásenie o premiestnení

BTI

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov BTI.)

Podľa pravidiel BFT sa vypĺňa BTI namiesto DON, REC a SPE.

P AK podľa pravidiel BFT

95

 

 

 

 

96

Vyhlásenie o prekládke

TRA

Pre každú prekládku úlovku sa vyžaduje vyhlásenie darcu aj príjemcu.

 

97

Dátum

DA

začiatok TRA (RRRR-MM-DD v UTC)

P

98

Čas

TI

začiatok TRA (HH:MM v UTC)

N

99

Čiastkové vyhlásenie o príslušnej oblasti

RAS

zemepisná oblasť, v ktorej sa prekládka uskutočnila (4)

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov RAS.)

P AK sa uskutočnila na mori

100

Názov prístavu

PO

kód prístavu (dvojmiestny abecedný kód ISO krajiny + trojpísmenový kód prístavu) zoznam kódov prístavov (CCPPP) (4)

P AK sa uskutočnila v prístave

101

Číslo CFR prijímajúceho plavidla

IR

vo formáte AAAXXXXXXXXX, kde veľké A zastupuje krajinu registrácie v EÚ a X zastupuje písmeno alebo číslo

P AK rybárske plavidlo Európskej únie

102

Prekládka: prijímajúce plavidlo

TT

medzinárodný rádiový volací znak prijímajúceho plavidla

P

103

Prekládka: vlajkový štát prijímajúceho plavidla

TC

vlajkový štát plavidla, na ktoré sa náklad prekladá (trojmiestny abecedný kód ISO krajiny)

P

104

Číslo CFR odovzdávajúceho plavidla

RF

vo formáte AAAXXXXXXXXX, kde veľké A zastupuje krajinu prvej registrácie v rámci EÚ a X zastupuje písmeno alebo číslo

P AK rybárske plavidlo Európskej únie

105

Prekládka: (odovzdávajúce) plavidlo

TF

medzinárodný rádiový volací znak odovzdávajúceho plavidla

P

106

Prekládka: vlajkový štát odovzdávajúceho plavidla

FC

vlajkový štát odovzdávajúceho plavidla (trojmiestny abecedný kód ISO krajiny)

P

107

Čiastkové vyhlásenie o polohe

POS

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov POS.)

P AK povinné (3)

(vody NEAFC, NAFO alebo pravidlá BFT)

108

Preložený úlovok (čiastkové vyhlásenia o zozname druhov SPE)

SPE

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov SPE.)

P

109

 

 

 

 

110

COE: vyhlásenie o vstupe do zóny rybolovného úsilia

COE

Vyhlásenie o vstupe do zóny rybolovného úsilia. Ak sa rybolov uskutočňuje v oblasti podliehajúcej režimu rybolovného úsilia.

P AK povinné

111

Dátum

DA

dátum vstupu (RRRR-MM-DD v UTC)

P

112

Čas

TI

čas vstupu (HH:MM v UTC)

P

113

Cieľový druh(-y)

TS

druhy, na ktoré sa sústredí rybolovné úsilie v danej zóne (4)

P AK sa rybolovné činnosti robia v rámci režimu rybolovného úsilia a nerobí sa prechod zón

114

Čiastkové vyhlásenie o príslušnej oblasti

RAS

zemepisná poloha plavidla (4)

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov RAS.)

P AK sa rybolovné činnosti robia v rámci režimu rybolovného úsilia a nerobí sa prechod zón

115

Čiastkové vyhlásenie o polohe

POS

Poloha pri vstupe (Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov POS.)

P

116

Čiastkové vyhlásenie o úlovku na palube (čiastkové vyhlásenia SPE o zozname druhov)

SPE

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov SPE.)

N

117

 

 

 

 

118

Vyhlásenie o výstupe zo zóny rybolovného úsilia

COX

Vyhlásenie o výstupe zo zóny úsilia. Ak sa rybolov uskutočňuje v oblasti podliehajúcej režimu rybolovného úsilia.

P AK povinné

119

Dátum

DA

dátum výstupu (RRRR-MM-DD v UTC)

P

120

Čas

TI

čas výstupu (HH:MM v UTC)

P

121

Cieľový druh(-y)

TS

druhy, na ktoré sa sústredí rybolovné úsilie v danej zóne (4)

P AK sa rybolovné činnosti robia v rámci režimu rybolovného úsilia a nerobí sa prechod zón

122

Čiastkové vyhlásenie o príslušnej oblasti

RAS

zemepisná poloha plavidla (4)

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov RAS.)

P AK sa rybolovné činnosti robia v rámci režimu rybolovného úsilia a nerobí sa prechod zón

123

Čiastkové vyhlásenie o polohe

POS

poloha pri výstupe (Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov POS.)

P

124

Čiastkové vyhlásenie o úlovku

SPE

úlovok počas pobytu v zóne (Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov SPE.)

N

125

 

 

 

 

126

Vyhlásenie o prechádzaní zónou rybolovného úsilia

CRO

Vyhlásenie o prechádzaní zónou rybolovného úsilia (bez rybolovnej operácie). Ak prechádzanie zónou podlieha režimu rybolovného úsilia.

P AK povinné

127

Vyhlásenie o vstupe do zóny

COE

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov COE.)

Uvádzať sa musia iba DA TI POS.

P AK

128

Vyhlásenie o výstupe zo zóny

COX

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov COX.)

Uvádzať sa musia iba DA TI POS.

P AK

129

 

 

 

 

130

Vyhlásenie o transzonálnom rybolove

TRZ

Značka označujúca transzonálny rybolov, keď rybolov podlieha režimu rybolovného rybolovného úsilia.

P AK povinné

131

Vyhlásenie o vstupe

COE

prvý vstup (Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov COE.)

P

132

Vyhlásenie o výstupe

COX

posledný výstup (Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov COX.)

P

133

 

 

 

 

134

INS: vyhlásenie o inšpekcii

INS

Značka označujúca začiatok čiastkového vyhlásenia o inšpekcii. Vydávajú kontrolné orgány, ale nie kapitán.

N

135

Krajina inšpekcie

IC

trojmiestny abecedný kód ISO krajiny pobrežného štátu, v ktorom sa uskutočnila inšpekcia

P

136

Pridelený inšpektor

IA

textové pole s menom inšpektora, alebo prípadne štvormiestne číslo identifikujúce inšpektora

N

137

Krajina inšpektora

SC

trojmiestny abecedný kód ISO krajiny inšpektora

N

138

Dátum

DA

dátum inšpekcie (RRRR-MM-DD)

P

139

Čas

TI

čas inšpekcie (HH:MM v UTC)

P

140

Názov prístavu

PO

kód prístavu (dvojmiestny abecedný kód ISO krajiny + trojpísmenový kód prístavu) zoznam kódov prístavov (CCPPP) (4)

P AK sa nerobí vyhlásenie o polohe

141

Čiastkové vyhlásenie o polohe

POS

poloha miesta inšpekcie

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov POS.)

P AK sa nepoužíva kód prístavu

142

 

 

 

 

143

Vyhlásenie o odvrhnutí úlovku

DIS

značka obsahujúca podrobnosti o odvrhnutí úlovku

P AK povinné (3)

144

Dátum

DA

dátum odvrhnutia úlovku (RRRR-MM-DD)

P

145

Čas

TI

čas odvrhnutia úlovku (HH:MM v UTC)

P

146

Čiastkové vyhlásenie o polohe

POS

poloha pri odvrhnutí úlovku

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov POS.)

P AK povinné

147

Čiastkové vyhlásenie o odvrhnutí úlovku

SPE

odvrhnutý úlovok

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov v SPE.)

P

148

 

 

 

 

149

Vyhlásenie o predbežnom oznámení o návrate

PNO

Značka obsahujúca vyhlásenie o predbežnom oznámení. Zašle sa pred návratom do prístavu, alebo ak to predpisujú pravidlá Spoločenstva.

P AK povinné (1)  (2)

150

Predpokladaný dátum príchodu do prístavu

PD

plánovaný deň príchodu/prechádzania (RRRR-MM-DD)

P

151

Predpokladaný čas príchodu do prístavu

PT

plánovaný čas príchodu/prechádzania (HH:MM v UTC)

P

152

Názov prístavu

PO

kód prístavu (dvojmiestny abecedný kód ISO krajiny + trojpísmenový kód prístavu) zoznam kódov prístavov (CCPPP) (4)

P

153

Čiastkové vyhlásenie o príslušnej oblasti

RAS

Rybolovná oblasť, ktorá sa použije na účel predbežného oznámenia o treske. Zoznam kódov rybolovných oblastí a oblastí rybolovného úsilia alebo chránených území. (4)

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov RAS.)

P AK v Baltskom mori

154

Predpokladaný dátum vykládky

DA

plánovaný dátum vykládky (RRRR-MM-DD) v Baltskom mori pre oblasť odplávania

N

155

Predpokladaný čas vykládky

TI

plánovaný čas vykládky (HH:MM v UTC) v Baltskom mori pre oblasť odplávania

N

156

Čiastkové vyhlásenie o úlovku na palube (čiastkové vyhlásenia o zozname druhov SPE)

SPE

úlovok na palube (ak je pelagický, musí sa uviesť zóna ICES)

(Pozri podrobnosti čiastkového vyhlásenia SPE.)

P AK úlovok na palube

157

Čiastkové vyhlásenie o polohe

POS

Poloha pri vstupe/výstupe do/z rybolovnej oblasti/zóny

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov POS.)

P AK

158

Účel volania

PC

LAN pre vykládku, TRA prekládku, ACS pre vstup na účely opravy, OTH pre iné

P

159

Začiatočný dátum rybárskeho výjazdu

DS

dátum začiatku výjazdu (RRRR-MM-DD v UTC)

P

160

 

 

 

 

161

Vyhlásenie o predbežnom oznámení o premiestnení

PNT

Značka obsahujúca vyhlásenie o predbežnom oznámení o premiestnení. Používa sa v rámci pravidiel BFT.

P AK podľa pravidiel BFT

162

Plánovaný dátum

DA

plánovaný dátum premiestnenia do klietky (RRRR-MM-DD)

P

163

Plánovaný čas

TI

plánovaný čas premiestnenia do klietky (HH:MM v UTC)

P

164

Vyhlásenie o plánovanom množstve

SPE

plánované premiestňované množstvo BFT, uvádzajúce množstvá živých rýb aj vzatých na palubu

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov SPE.)

P

165

Čiastkové vyhlásenie o polohe

POS

poloha pri uskutočnení premiestnenia

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov POS.)

P

166

Názov remorkéra

NA

názov remorkéra alebo ťažného plavidla

P

167

Číslo ICCAT remorkéra

IN

číslo remorkéra v databáze plavidiel ICCAT

P

168

Počet ťahaných klietok

CT

počet klietok ťahaných remorkérom

P

169

 

 

 

 

170

Vyhlásenie o ukončení rybolovu

EOF

Značka označujúca ukončenie rybolovných operácií pred návratom do prístavu. Zasiela sa po poslednej rybolovnej operácií a pred návratom do prístavu.

 

171

Dátum

DA

dátum ukončenia rybolovu (RRRR-MM-DD v UTC)

P

172

Čas

TI

čas ukončenia rybolovu (HH:MM v UTC)

P

173

 

 

 

 

174

Vyhlásenie o návrate do prístavu

RTP

Značka označujúca návrat do prístavu. Zasiela sa pri vstupe do prístavu, po každom vyhlásení PNO.

 

175

Dátum

DA

dátum návratu (RRRR-MM-DD v UTC)

P

176

Čas

TI

čas návratu (HH:MM v UTC)

P

177

Názov prístavu

PO

kód prístavu (dvojmiestny abecedný kód ISO krajiny + trojpísmenový kód prístavu) zoznam kódov prístavov (CCPPP) (4)

P

178

Dôvod návratu

RE

dôvod návratu do prístavu (4)

P AK

179

Výstroj na palube

GEA

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov GEA.)

N

180

 

 

 

 

181

Vyhlásenie o vykládke

LAN

Značka označujúca podrobnosti vykládky. Zasiela sa po vykládke úlovku. LAN sa môže používať namiesto vyhlásenia o preprave.

 

182

Dátum

DA

dátum dokončenia vykládky (RRRR-MM-DD v UTC)

P

183

Čas

TI

čas vykládky vo formáte HH:MM v UTC

N

184

Typ odosielateľa

TS

trojpísmenový kód (MAS: kapitán, REP: jeho zástupca, AGE: zástupca)

P

185

Názov prístavu

PO

kód prístavu (dvojmiestny abecedný kód ISO krajiny + trojpísmenový kód prístavu) zoznam kódov prístavov (CCPPP) (4)

P

186

Čiastkové vyhlásenie o vyloženom úlovku (zoznam SPE s čiastkovými vyhláseniami PRO)

SPE

druhy, rybolovné oblasti, vyložené hmotnosti, súvisiace výstroje a obchodné úpravy

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov SPE.)

P

187

Vyhlásenie o preprave

TRN

LAN sa môže používať namiesto vyhlásenia o preprave. Priložením TRN získava prepravca nárok na výnimku z vypĺňania samostatného TRN. V tom prípade sa nemusí vypĺňať SPE na TRN, pretože by bolo redundantné vzhľadom k vyhláseniu o vyloženom úlovku.

N

188

 

 

 

 

189

Čiastkové vyhlásenie o polohe

POS

čiastkové vyhlásenie obsahujúce súradnice zemepisnej polohy

 

190

Zemepisná šírka (vyjadrená v desiatkovej sústave)

LT

zemepisná šírka vyjadrená vo formáte WGS84 používanom pre VMS

P

191

Zemepisná dĺžka (vyjadrená v desiatkovej sústave)

LG

zemepisná dĺžka vyjadrená vo formáte WGS84 používanom pre VMS

P

192

 

 

 

 

193

GEA: čiastkové vyhlásenie o rozmiestnení výstroja

GEA

čiastkové vyhlásenie obsahujúce informácie o rozmiestnení výstroja

 

194

Typ výstroja

GE

kód výstroja podľa medzinárodnej štandardnej štatistickej klasifikácie rybárskeho výstroja FAO (4)

P

195

Veľkosť ôk siete

ME

veľkosť ôk siete (v milimetroch)

P AK má výstroj oká, na ktorú sa vzťahuje požiadavka veľkosti

196

Rozmery výstroja

GC

rozmery výstroja podľa prílohy XI („2. stĺpec“) textová informácia

N

197

Rybolovné operácie

FO

počet rybolovných úkonov

P

198

Čas rybolovu

DU

trvanie rybolovných činností v minútach – vymedzené ako čas rybolovu rovnajúci sa počtu hodín strávených na mori mínus čas strávený presunom do lovísk, manévrovaním, nečinnosťou alebo čakaním na opravu a návratom do lovísk

P

(zlúčené s riadkom 74: prvok FAR/DU)

199

Čiastkové vyhlásenie o vyhodení výstroja

GES

čiastkové vyhlásenie o vyhodení výstroja

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov GES.)

P AK povinné (3) (plavidlo používa statický alebo pevný výstroj)

200

Čiastkové vyhlásenie o vytiahnutí výstroja

GER

čiastkové vyhlásenie o vytiahnutí výstroja

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov GER.)

P AK povinné (3) (plavidlo používa statický alebo pevný výstroj)

201

Čiastkové vyhlásenie o použití žiabrovej siete

GIL

čiastkové vyhlásenie o použití žiabrovej siete

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov GIL.)

P AK má plavidlo povolenia pre zóny ICES IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k a XII

202

Rybolovná hĺbka

FD

Vzdialenosť od hladiny po najnižšiu položenú časť rybárskeho výstroja (v metroch). Vzťahuje sa na plavidlá používajúce vlečný výstroj, dlhé lovné šnúry a pevné siete.

P AK ide o hlbokomorský rybolov a v nórskych vodách

203

Priemerný počet hákov použitých na dlhých lovných šnúrach

NH

priemerný počet hákov použitých na dlhých lovných šnúrach

P AK ide o hlbokomorský rybolov a v nórskych vodách

204

Priemerná dĺžka sietí

GL

priemerná dĺžka sietí pri použití pevných sietí (v metroch)

P AK ide o hlbokomorský rybolov a v nórskych vodách

205

Priemerná výška sietí

GD

priemerná výška sietí pri použití pevných sietí (v metroch)

P AK ide o hlbokomorský rybolov a v nórskych vodách

206

Počet kusov výstroja

QG

celkový počet sietí na palube – oznámený pri vyplávaní z prístavu, ak sú na palube žiabrové siete

P AK sú na palube žiabrové siete

207

Celková dĺžka výstroja

TL

celková dĺžka výstroja na palube – oznámená pri vyplávaní z prístavu, ak sú na palube žiabrové siete

P AK sú na palube žiabrové siete

208

 

 

 

 

209

GES: čiastkové vyhlásenie o vyhodení výstroja

GES

čiastkové vyhlásenie obsahujúce informácie o vyhodení výstroja

P AK si to vyžadujú pravidlá (3)

210

Dátum

DA

dátum vyhodenia výstroja (RRRR-MM-DD v UTC)

P

211

Čas

TI

čas vyhodenia výstroja (HH:MM v UTC)

P

212

Čiastkové vyhlásenie o polohe

POS

miesto vyhodenia výstroja

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov POS.)

P

213

Identifikátor vyhodenia výstroja

GS

dátum dokončenia operácie vyhodenia výstroja a poradové číslo dňa (MMDDXX) (Denné poradové číslo začína hodnotou 01 pre prvú sériu vyhodenia výstroja. Napríklad, druhá séria vyhodenia výstroja dňa 20. decembra by bola 122002.)

N

214

 

 

 

 

215

Čiastkové vyhlásenie o vytiahnutí výstroja

GER

čiastkové vyhlásenie obsahujúce informácie o vytiahnutí výstroja

P AK si to vyžadujú pravidlá (3)

216

Dátum

DA

dátum vytiahnutia výstroja (RRRR-MM-DD v UTC)

P

217

Čas

TI

čas vytiahnutia výstroja (HH:MM v UTC)

P

218

Čiastkové vyhlásenie o polohe

POS

miesto vytiahnutia výstroja

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov POS.)

P

219

Identifikátor vyhodenia výstroja

GS

dátum dokončenia operácie vyhodenia výstroja a poradové číslo dňa (MMDDXX)

N

220

 

 

 

 

221

Čiastkové vyhlásenie o rozmiestnení žiabrovej siete

GIL

čiastkové vyhlásenie o rozmiestnení žiabrovej siete

P AK má plavidlo povolenia pre zóny ICES IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k a XII

222

Nominálna dĺžka jednej siete

NL

informácie, ktoré sa musia zaznamenať počas každého rybárskeho výjazdu (v metroch)

P

223

Počet sietí

NN

počet sietí vo flotile

P

224

Počet flotíl

FL

počet nasadených flotíl

P

225

Čiastkové vyhlásenie o polohe

POS

poloha každej nasadenej flotily

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov POS.)

P

226

Hĺbka každej nasadenej flotily

FD

hĺbka každej nasadenej flotily (vzdialenosť od vodnej hladiny po najnižšie položenú časť rybárskeho výstroja)

P

227

Čas ponorenia každej nasadenej flotily

ST

čas ponorenia každej nasadenej flotily (hodiny)

P

228

Identifikátor vyhodenia výstroja

GS

dátum dokončenia operácie vyhodenia výstroja a poradové číslo dňa (MMDDXX)

N

229

 

 

 

 

230

Čiastkové vyhlásenie o strate výstroja

GLS

čiastkové vyhlásenie o strate pevného výstroja

P AK si to vyžadujú pravidlá (3)

231

Dátum straty výstroja

DA

dátum straty výstroja (RRRR-MM-DD v UTC)

P

232

Čas straty výstroja

TI

čas straty výstroja (HH:MM v UTC)

P

233

Počet jednotiek

NN

počet stratených výstrojov

P

234

Čiastkové vyhlásenie POS

POS

posledná známa poloha výstroja

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov POS.)

P

235

Opatrenia na získanie výstroja

MG

voľný text

P

236

 

 

 

 

237

RAS: čiastkové vyhlásenie o príslušnej oblasti

RAS

Príslušná oblasť v závislosti od príslušnej požiadavky na hlásenie – najmenej jedno pole by malo byť vyplnené. Zoznam kódov bude zverejnený na internetovej stránke ES, ktorej umiestnenie bude spresnené.

P AK

238

Oblasť FAO

FA

oblasť FAO (napr. 27)

P AK je typ príslušnej oblasti FAO

239

Podoblasť FAO

SA

podoblasť FAO (napr. 3)

P AK je typ príslušnej oblasti FAO

240

Divízia FAO

ID

divízia FAO (napr. d)

P AK je typ príslušnej oblasti FAO

241

Subdivízia FAO

SD

subdivízia FAO (napr. 28) (t. j. v spojení s predchádzajúcim bodom 27.3.d.24)

P AK je typ príslušnej oblasti FAO

242

Jednotka FAO

UI

jednotka FAO (napr. 1) (t. j. v spojení s predchádzajúcim bodom 27.3.d.28.1)

P AK je typ príslušnej oblasti FAO

243

Hospodárska zóna

EZ

hospodárska zóna

P AK mimo vôd EÚ

244

Štatistický obdĺžnik

SR

štatistický obdĺžnik (napr. 49E6)

P AK je typ príslušnej oblasti štatistický obdĺžnik

245

Zóna rybolovného úsilia

FE

zoznam kódov rybolovného úsilia (4)

P AK je typ príslušnej oblasti zóna rybolovného úsilia

246

 

 

 

 

247

Čiastkové vyhlásenie o druhoch

SPE

čiastkové vyhlásenie obsahujúce podrobnosti úlovku rýb podľa druhov

 

248

Názov druhu

SN

názov druhu (trojmiestny abecedný kód FAO)

P

249

Hmotnosť rýb

WT

V závislosti od kontextu je táto položka buď:

1.

Celková hmotnosť rýb (v kilogramoch) v rybolovnom období

2.

Celková hmotnosť rýb (v kilogramoch) na palube (súčet) alebo

3.

Celková hmotnosť vyložených rýb (v kilogramoch)

4.

Celková hmotnosť odvrhnutých rýb alebo rýb použitých ako živá návnada

P AK druhy nie sú spočítané; podľa pravidiel BFT

250

Počet rýb

NF

počet rýb (ak musia byť úlovky registrované podľa počtu rýb, t. j. losos, tuniak)

P AK losos; pravidlá BFT

251

Hmotnosť rýb určených na vykládku

WL

celková hmotnosť rýb (v kilogramoch) určených na vykládku alebo preloženie

P AK (ak si to vyžaduje PNO)

252

Počet rýb určených na vykládku

FL

celkový počet rýb určených na vykládku alebo preloženie

P AK (ak si to vyžaduje PNO)

253

Množstvo v sieťach

NQ

odhadované množstvo živých rýb v sieťach, t. j. nie uložených

P AK živé BFT

254

Počet v sieťach

NB

odhadovaný počet živých rýb v sieťach, t. j. nie uložených

P AK živé BFT

255

Čiastkové vyhlásenie o rozdelení podľa veľkosti

SIZ

veľkostné zloženie, ak majú chytené ryby normálnu minimálnu veľkosť

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov SIZ.)

P AK malé ryby podľa pravidiel BFT

256

Čiastkové vyhlásenie o príslušnej oblasti

RAS

zemepisná oblasť, v ktorej bola vylovená väčšina úlovku (4)

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov RAS.)

P

257

Typ výstroja

GE

písmenový kód podľa medzinárodnej štandardnej štatistickej klasifikácie rybárskeho výstroja FAO (4)

P AK je vyhlásenie o vykládke iba pre určité druhy a oblasti

258

Čiastkové vyhlásenie o spracovaní

PRO

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov PRO.)

P AK pre vyhlásenie o vykládke (prekládke)

259

Prostriedky na zistenie hmotnosti

MM

prostriedky na zistenie hmotnosti: odhad (EST), váženie na palube (WGH)

P AK podľa pravidiel BFT

260

 

 

 

 

261

Čiastkové vyhlásenie o spracovaní

PRO

podrobnosti spracovania alebo obchodnej úpravy každého vyloženého druhu

 

262

Kategória čerstvosti rýb

FF

kategória čerstvosti rýb (4)

P AK vyžadované dokladom o predaji

263

Stav uchovávania

PS

písmenový kód stavu rýb (4)

P AK doklad o predaji

264

Obchodná úprava

PR

písmenový kód obchodnej úpravy výrobku (zodpovedá spôsobu spracovania) (4)

P

265

Typ balenia podľa spracovania

TY

trojpísmenový kód (4)

P AK (LAN alebo TRA: a ryby, ktoré neboli predtým vážené)

266

Počet balených jednotiek

NN

počet balených jednotiek: kartóny, škatule, vrecia, nádoby, bloky atď.

P AK (pre LAN alebo TRA a ryby, ktoré neboli predtým vážené)

267

Priemerná hmotnosť na jednotku balenia

AW

hmotnosť výrobku (kg)

P AK (pre LAN alebo TRA a ryby, ktoré neboli predtým vážené)

268

Prepočítavací koeficient

CF

číselný koeficient, ktorý sa používa na prepočítanie hmotnosti spracovaných rýb na hmotnosť rýb v živom stave

P AK neexistuje prepočítavací koeficient platný pre región alebo EÚ pre tento SPE a kombináciu obchodnej úpravy

269

 

 

 

 

270

Čiastkové vyhlásenie CVT

CVT

čiastkové vyhlásenie obsahujúce podrobnosti o loviacom plavidle BFT „prenášajúcom“ ryby ulovené v rámci JFO do klietok

 

271

Názov rybárskeho plavidla

NA

názov rybárskeho plavidla

P

272

Číslo ICCAT

IN

číslo plavidla v databáze plavidiel ICCAT

P

273

Číslo IMO

IM

číslo IMO

P AK dostupné

274

Registračné číslo flotily Spoločenstva (CFR) pridelené plavidlu

IR

vo formáte AAAXXXXXXXXX, kde veľké A zastupuje krajinu prvej registrácie v rámci EÚ a X zastupuje písmeno alebo číslo (len ak ide o plavidlo EÚ)

P AK plavidlo EÚ

275

IRCS plavidla

RC

medzinárodný rádiový volací znak rybárskeho plavidla

P

276

Čiastkové vyhlásenie o kvóte úlovku

SPE

veľkosť úlovku JFO odpočítané od individuálnej kvóty tohto plavidla s prihliadnutím na prideľovacie kľúče JFO

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov SPE.)

P AK sa používa na základe vyhlásenia FAR

277

 

 

 

 

278

Čiastkové vyhlásenie CVO

CVO

Čiastkové vyhlásenie obsahujúce podrobnosti o inom(-ých) loviacom(-ich) plavidle(-ách) BFT podieľajúcom(-ich) sa na JFO, nie však na premiestnení rýb. Jedno čiastkové vyhlásenie CVO pre ďalšie rybolovné plavidlo podieľajúce sa na JFO. Vyplnením CVO plavidlo potvrdzuje, že nevzalo žiaden úlovok na palubu, ani žiaden nepremiestnilo do klietok.

 

279

Názov rybárskeho plavidla

NA

názov rybárskeho plavidla

P

280

Číslo ICCAT

IN

číslo plavidla v databáze plavidiel ICCAT

P

281

Číslo IMO

IM

číslo IMO

P AK dostupné

282

Registračné číslo flotily Spoločenstva (CFR) pridelené plavidlu

IR

vo formáte AAAXXXXXXXXX, kde veľké A zastupuje krajinu prvej registrácie v rámci EÚ a X zastupuje písmeno alebo číslo (len ak ide o plavidlo EÚ)

P AK plavidlo EÚ

283

IRCS plavidla

RC

medzinárodný rádiový volací znak rybárskeho plavidla

P

284

Čiastkové vyhlásenie o kvóte úlovku

SPE

veľkosť úlovku JFO odpočítané od individuálnej kvóty tohto plavidla s prihliadnutím na prideľovacie kľúče JFO

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov SPE.)

P

285

 

 

 

 

286

Čiastkové vyhlásenie JCI

JCI

Čiastkové vyhlásenie s informáciami o úlovkoch JFO. Obsahuje informácie o úlovku a celkovom množstve úlovkov v rámci operácie JFO (podľa pravidiel BFT).

 

287

Dátum úlovku

DA

dátum úlovku

P

288

Čas úlovku

TI

čas úlovku

P

289

Čiastkové vyhlásenie o polohe úlovku

POS

poloha úlovku

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov POS.)

P

290

Čiastkové vyhlásenie o celkovom úlovku JFO

SPE

celkové ulovené množstvo BFT, uvádzajúce množstvá v klietkach aj vzaté na palubu

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov SPE.)

P AK sa niečo ulovilo

291

 

 

 

 

292

Čiastkové vyhlásenie BTI

BTI

Čiastkové vyhlásenie s informáciami o premiestnení BFT. Informácie o premiestnení a premiestňovacom plavidle podieľajúcom sa na operácii premiestnenia BFT.

 

293

Čiastkové vyhlásenie o loviacom plavidle premiestňujúcom ryby

CVT

identifikácia loviaceho plavidla premiestňujúceho ryby (podľa CVT sa SPE nemusí vypĺňať)

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov CVT.)

P

294

Čiastkové vyhlásenie o polohe miesta premiestnenia

POS

poloha miesta premiestnenia

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov POS.)

P

295

Čiastkové vyhlásenie o premiestnenom úlovku

SPE

celkové množstvo BFT premiestnené do klietky

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov SPE.)

P AK sa niečo ulovilo

296

Názov remorkéra

NA

názov remorkéra alebo ťažného plavidla

P

297

Číslo ICCAT remorkéra

IN

číslo remorkéra v databáze plavidiel ICCAT

P

298

Názov cieľovej farmy

FN

názov farmy

P

299

Číslo ICCAT farmy

FI

registračné číslo ICCAT farmy

P

300

 

 

 

 

301

Čiastkové vyhlásenie o rozdelení podľa veľkosti

SIZ

veľkostné zloženie, ak sú chytené ryby menšie než minimálna veľkosť

 

302

Množstvo väčšie než 6,4 kg

S6

množstvo BFT s hmotnosťou viac ako 6,4 kg alebo dĺžkou viac ako 70 cm a hmotnosťou menej ako 8 kg alebo dĺžkou menej ako 75 cm

P AK

303

Množstvo väčšie než 8 kg

S8

množstvo BFT s hmotnosťou viac ako 8 kg alebo dĺžkou viac ako 75 cm a hmotnosťou menej ako 30 kg alebo dĺžkou menej ako 115 cm

P AK

304

 

 

 

 

305

Čiastkové vyhlásenie prijímajúceho plavidla

REC

prvok obsahujúci jedno čiastkové vyhlásenie PFP partnerského plavidla

 

306

Partnerské plavidlo

PFP

identifikácia párového rybárskeho partnerského plavidla

P

307

 

 

 

 

308

Čiastkové vyhlásenie odovzdávajúceho plavidla

DON

Prvok obsahujúci jedno alebo niekoľko čiastkových vyhlásení PFP partnerského plavidla. Na oznámenie viacerých plavidiel spoločne odovzdávajúcich úlovok v rámci jedinej operácie premiestnenia sa môže použiť niekoľko PFP.

 

309

Partnerské plavidlo(-á)

PFP

identifikácia jedného alebo niekoľkých párových rybárskych partnerských plavidiel

P

310

 

 

 

 

311

Čiastkové vyhlásenie PFP

PFP

Informácia o párových rybárskych partnerských plavidlách PFP odovzdávaná za plavidlo(-á) podieľajúce sa na činnostiach párového rybolovu, s premiestnením alebo bez premiestnenia.

 

312

Čísla CFR partnerských plavidiel

IR

vo formáte AAAXXXXXXXXX, kde veľké A zastupuje krajinu prvej registrácie v rámci EÚ a X zastupuje písmeno alebo číslo

N

313

IRCS partnerského plavidla

RC

medzinárodný rádiový volací znak partnerského plavidla

P

314

Vonkajšia identifikácia partnerského plavidla

XR

registračné číslo plavidla uvedené na boku (trupe)

P

315

Vlajkový štát partnerského plavidla

FS

vlajkový štát partnerského plavidla (trojmiestny abecedný kód ISO krajiny)

P

316

Názov partnerského plavidla

NA

názov rybárskeho plavidla

P

317

Meno kapitána partnerského plavidla

MA

meno kapitána (každá zmena počas plavby sa zašle ďalším prenosom LOG)

P

318

 

 

 

 

319

Vyhlásenie o doklade o predaji

SAL

záznam o doklade o predaji

 

320

Registračné číslo flotily Európskej únie (číslo CFR)

IR

vo formáte AAAXXXXXXXXX, kde veľké A zastupuje krajinu prvej registrácie v rámci EÚ a X zastupuje písmeno alebo číslo

P

321

IRCS

RC

medzinárodný rádiový volací znak

P AK CFR neaktualizované

322

Vonkajšia identifikácia plavidla

XR

registračné číslo plavidla, ktoré vyložilo ryby, uvedené na boku (trupe)

P

323

Krajina registrácie

FS

trojmiestny abecedný kód ISO krajiny patriaci plavidlu

P

324

Názov plavidla

NA

názov plavidla, ktoré vyložilo ryby

P

325

Vyhlásenie SLI

SLI

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov SLI.)

P AK ide o predaj

326

Vyhlásenie TLI

TLI

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov TLI.)

P AK ide o prevzatie

327

Referenčné číslo faktúry

NR

referenčné číslo faktúry stanovené členským štátom

P AK, kde je to možné

328

Dátum faktúry

ND

dátum faktúry (RRRR-MM-DD)

P AK, kde je to možné

329

Referenčné číslo zmluvy o prevzatí

CN

referenčné číslo zmluvy o prevzatí

P AK sa uskutočnilo prevzatie

330

Referenčné číslo prepravnej listiny

TR

referenčné číslo prepravnej listiny, identifikujúce prepravnú listinu, pozri TRN

P AK sa používa

331

 

 

 

 

332

Vyhlásenie o predaji položky

SLI

vyhlásenie obsahujúce podrobnosti o predaji zásielky

 

333

Dátum

DA

dátum predaja (RRRR-MM-DD)

P

334

Krajina predaja

SC

krajina, v ktorej sa uskutočnil predaj (trojmiestny abecedný kód ISO krajiny)

P

335

Miesto predaja

SL

zoznam kódov prístavov (CCPPP) (4)

P

336

Názov predajcu

NS

názov aukčného strediska, iného orgánu alebo meno osoby, ktorá ryby predáva

P

337

Názov kupujúceho

NB

názov subjektu alebo meno osoby kupujúcej ryby

P

338

Identifikačné číslo kupujúceho

VN

IČ DPH kupujúceho (dvojmiestny abecedný kód ISO krajiny, za ktorým nasleduje najviac 12 znakov alebo číslic) alebo daňové identifikačné číslo, alebo iný jedinečný identifikátor

P

339

Referenčné číslo kúpno-predajnej zmluvy

CN

referenčné číslo kúpno-predajnej zmluvy

P AK je známe

340

Čiastkové vyhlásenie o doklade o pôvode

SRC

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov SRC.)

P

341

Čiastkové vyhlásenie o predanej zásielke

CSS

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov CSS.)

P

342

Číslo BCD

BC

odkaz na číslo BCD (doklad o úlovku tuniaka obyčajného)

N podľa pravidiel BFT

343

 

 

 

 

344

Čiastkové vyhlásenie o pôvode

SRC

Čiastkové vyhlásenie obsahujúce podrobnosti o doklade o pôvode predanej zásielky. Orgány vlajkového štátu retrospektívne skontrolujú doklad o pôvode na základe rybárskeho denníka plavidla a údajov o vykládke.

 

345

Dátum vykládky

DL

dátum vykládky (RRRR-MM-DD)

P

346

Krajina a názov prístavu

PO

Krajina a názov prístavu pre miesto vykládky. Zoznam kódov prístavov (CCPPP) sa môže použiť na výmenu údajov. (4)

P

347

 

 

 

 

348

Čiastkové vyhlásenie o predanej zásielke

CSS

čiastkové vyhlásenie obsahujúce podrobnosti o predanej položke

 

349

Cena rýb

FP

cena za kg

P

350

Celková cena

TP

Celková cena tejto predanej položky CSS. Uvádza sa, ak sa celková cena nedá odvodiť z ceny za kg. CR, článok 64 1 (l).

P AK

351

Mena predaja

CR

kód meny predajnej ceny (4)

P

352

Kategória veľkosti rýb

SF

veľkosť rýb (1 – 8, jedna veľkosť alebo kg, g, cm, mm prípadne počet rýb na kg) (4)

P AK

353

Miesto určenia výrobku (účel)

PP

kódy určenia výrobku (4)

P AK

354

Stiahnutie

WD

stiahnuté z trhu prostredníctvom organizácie výrobcov (Y – áno, N – nie, T – dočasne)

P

355

Pracovný kód organizácie výrobcov

OP

zoznam kódov organizácie výrobcov (4)

N

356

Druhy v zásielke

SPE

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov SPE.)

P

357

 

 

 

 

358

Vyhlásenie o prevzatí

TLI

vyhlásenie s podrobnosťami o prevzatí

 

359

Dátum

DA

dátum prevzatia (RRRR-MM-DD)

P

360

Krajina prevzatia

SC

krajina, v ktorej sa uskutočnilo prevzatie (trojmiestny abecedný kód ISO krajiny)

P

361

Miesto prevzatia

SL

Kód miesta LOCODE OSN (ak nejde o prístav), kde sa uskutočnilo prevzatie. Ak v prístave – použije sa zoznam kódov prístavov ES. (4)

P

362

Názov preberajúcej organizácie

NT

názov organizácie, ktorá prevzala ryby

P

363

Názov skladu

NF

názov zariadenia, kde sú výrobky uskladnené

P

364

Adresa skladu

AF

adresa zariadenia, kde sú výrobky uskladnené

P

365

Referenčné číslo prepravnej listiny

TR

referenčné číslo prepravnej listiny, identifikujúce prepravnú listinu, pozri TRN

P AK sa používa

366

Čiastkové vyhlásenie o pôvode

SRC

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov SRC.)

P

367

Čiastkové vyhlásenie o prevzatí zásielky

CST

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov CST.)

P

368

 

 

 

 

369

Čiastkové vyhlásenie o prevzatí zásielky

CST

čiastkové vyhlásenie obsahujúce riadok s podrobnosťami o každom prevzatom druhu

 

370

Kategória veľkosti rýb

SF

Veľkosť rýb (1 – 8, jedna veľkosť alebo kg, g, cm, mm prípadne počet rýb na kg). Podľa prílohy II nariadenia Rady č. 2406/96.

N

371

Druhy v zásielke

SPE

(Pozri podrobnosti čiastkových prvkov a atribútov SPE.)

P

372

 

 

 

 

373

Čiastkové vyhlásenie o preprave

TRN

Prepravná listina sa môže poslať elektronicky pred začatím prepravy rýb.

 

374

Miesto určenia zásielky

DC

Kód miesta LOCODE OSN (ak nejde o prístav), kam sa ryby prepravujú. Ak v prístave – použije sa zoznam kódov prístavov ES. (4)

P

375