EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0213

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 213/2011 z  3. marca 2011 , ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií Text s významom pre EHP

OJ L 59, 4.3.2011, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 116 - 119

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/213/oj

4.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 59/4


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 213/2011

z 3. marca 2011,

ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (1), a najmä na jej článok 11 druhý odsek a článok 26 druhý odsek,

keďže:

(1)

Rakúsko požiadalo o vloženie desiatich programov odbornej prípravy týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti do prílohy II k smernici 2005/36/ES. Na tieto programy odbornej prípravy sa vzťahuje vyhláška o špeciálnej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti (GuK-SV BGB1 II No 452/2005) a vyhláška o pedagogickom a manažérskom vzdelávaní v oblasti zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti (GuK-LFV BGB1 II No 453/2005).

(2)

Keďže tieto rakúske programy odbornej prípravy sú rovnocenné s úrovňou odbornej prípravy podľa článku 11 písm. c) bodu i) smernice 2005/36/ES a poskytujú porovnateľný odborný štandard a pripravujú ich účastníkov na porovnateľnú úroveň zodpovednosti a funkcií, je ich zahrnutie do prílohy II k smernici 2005/36/ES na základe článku 11 písm. c) bodu ii) odôvodnené.

(3)

Portugalsko podalo odôvodnenú žiadosť o zahrnutie lekárskej odbornej prípravy špecialistov v oblasti klinickej onkológie do bodu 5.1.3 prílohy V k smernici 2005/36/ES.

(4)

Cieľom klinickej onkológie je systémová liečba rakoviny. Za posledných desať rokov prešla liečba onkologických pacientov vďaka vedeckému pokroku významnými zmenami. Lekárska odborná príprava špecialistov v oblasti klinickej onkológie sa v bode 5.1.3 prílohy V k smernici 2005/36/ES neuvádza. Vo viac ako dvoch pätinách členských štátov sa však klinická onkológia stala osobitným samostatným špecializovaným odborom, čo odôvodňuje jej zahrnutie do bodu 5.1.3 prílohy V k smernici 2005/36/ES.

(5)

Aby sa zaistila dostatočne vysoká úroveň lekárskej odbornej prípravy špecialistov, obdobie odbornej prípravy na automatické uznanie špecializácie na klinickú onkológiu by malo trvať minimálne 5 rokov.

(6)

Francúzsko podalo odôvodnenú žiadosť o zahrnutie lekárskej odbornej prípravy špecialistov v oblasti lekárskej genetiky do bodu 5.1.3 prílohy V k smernici 2005/36/ES.

(7)

Lekárska genetika je špecializáciou reagujúcou na rýchle prehlbovanie poznatkov v oblasti genetiky a jej vplyvu na mnohé špecializované oblasti, akou je onkológia, fetálna medicína, pediatria, chronické choroby. Lekárska genetika má čoraz dôležitejšiu funkciu pri skríningu a prevencii mnohých chorôb. Lekárska odborná príprava špecialistov v oblasti lekárskej genetiky sa v bode 5.1.3 prílohy V k smernici 2005/36/ES neuvádza. Vo viac ako dvoch pätinách členských štátov sa však lekárska genetika stala osobitným samostatným špecializovaným odborom, čo odôvodňuje jej zahrnutie do bodu 5.1.3 prílohy V k smernici 2005/36/ES.

(8)

Aby sa zaistila dostatočne vysoká úroveň lekárskej odbornej prípravy špecialistov, obdobie odbornej prípravy na automatické uznanie špecializácie na lekársku genetiku by malo trvať minimálne 4 roky.

(9)

Smernica 2005/36/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre uznávanie odbornej kvalifikácie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy II a V k smernici 2005/36/ES sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. marca 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22.


PRÍLOHA

Prílohy II a V k smernici 2005/36/ES sa menia a dopĺňajú takto:

1.

V bode 1 prílohy II sa pod výraz „v Rakúsku“ vkladá:

„—

špeciálna odborná príprava v oblasti starostlivosti o deti a mladistvých (Sonderausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege),

špeciálna odborná príprava v oblasti psychiatrickej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti (Sonderausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege),

špeciálna odborná príprava v oblasti intenzívnej starostlivosti (Sonderausbildung in der Intensivpflege),

špeciálna odborná príprava v oblasti intenzívnej starostlivosti v pediatrii (Sonderausbildung in der Kinderintensivpflege),

špeciálna odborná príprava v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti súvisiacej s anestéziou (Sonderausbildung in der Anästhesiepflege),

špeciálna odborná príprava v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti súvisiacej s liečbou nahrádzajúcou obličkovú funkciu (Sonderausbildung in der Pflege bei Nierenersatztherapie),

špeciálna odborná príprava v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti na operačnom oddelení (Sonderausbildung in der Pflege im Operationsbereich),

špeciálna odborná príprava v oblasti nemocničnej hygieny (Sonderausbildung in der Krankenhaushygiene),

špeciálna odborná pedagogická príprava v oblasti zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti (Sonderausbildung für Lehraufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege),

špeciálna odborná manažérska príprava v oblasti zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti (Sonderausbildung für Führungsaufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege),

ktorá predstavuje vzdelávanie a odbornú prípravu s celkovým trvaním aspoň trinásť rokov a šesť mesiacov až štrnásť rokov zahŕňajúcich aspoň desať rokov všeobecného vzdelávania a ďalšie tri roky základnej odbornej prípravy v rámci verejnej služby zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti vyššieho stupňa a šesť až dvanásť mesiacov osobitnej odbornej prípravy týkajúcej sa danej špecializácie, pedagogickej alebo manažérskej odbornej prípravy.“

2.

V bode 5.1.3 prílohy V sa dopĺňa táto tabuľka:

„Štát

Klinická onkológia

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 5 rokov

Lekárska genetika

Minimálna dĺžka štúdia v odbore: 4 roky

Názov

Názov

Belgique/België/Belgien

Oncologie médicale/ Medische oncologie

 

България

Медицинска онкология

Медицинска генетика

Česká republika

Klinická onkologie

Lékařská genetika

Danmark

 

Klinisk genetik

Deutschland

 

Humangenetik

Eesti

 

Meditsiinigeneetika

Ελλάς

Παθολογική Ογκολογία

 

España

 

 

France

Oncologie

Génétique médicale

Ireland

Medical oncology

Clinical genetics

Italia

Oncologia medica

Genetica medica

Κύπρος

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

 

Latvija

Onkoloģija ķīmijterapija

Medicīnas ģenētika

Lietuva

Chemoterapinė onkologija

Genetika

Luxembourg

Oncologie médicale

Médecine génétique

Magyarország

Klinikai onkológia

Klinikai genetika

Malta

 

 

Nederland

 

Klinische genetica

Österreich

 

Medizinische Genetik

Polska

Onkologia kliniczna

Genetyka kliniczna

Portugal

Oncologia médica

Genética médica

România

Oncologie medicala

Genetica medicala

Slovenija

Internistična onkologija

Klinična genetika

Slovensko

Klinická onkológia

Lekárska genetika

Suomi/Finland

 

Perinnöllisyyslääketiede/ Medicinsk genetik

Sverige

 

 

United Kingdom

Medical oncology

Clinical genetics“


Top