EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0708

Rozhodnutie Rady a zástupcov vlád členských štátov Európskej únie, zasadajúcich v Rade zo 16. júna 2011 o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane, Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane, Islandom na tretej strane a Nórskym kráľovstvom na štvrtej strane v mene Únie a o podpise a predbežnom vykonávaní Doplnkovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane, Islandom na druhej strane a Nórskym kráľovstvom na tretej strane o uplatňovaní Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane, Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane, Islandom na tretej strane a Nórskym kráľovstvom na štvrtej strane v mene Únie

OJ L 283, 29.10.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 021 P. 285 - 286

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/708/oj

29.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/1


ROZHODNUTIE RADY A ZÁSTUPCOV VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE, ZASADAJÚCICH V RADE

zo 16. júna 2011

o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane, Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane, Islandom na tretej strane a Nórskym kráľovstvom na štvrtej strane v mene Únie a o podpise a predbežnom vykonávaní Doplnkovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane, Islandom na druhej strane a Nórskym kráľovstvom na tretej strane o uplatňovaní Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane, Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane, Islandom na tretej strane a Nórskym kráľovstvom na štvrtej strane v mene Únie

(2011/708/EÚ)

RADA A ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE ZASADAJÚCI V RADE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2 v spojení s článkom 218 ods. 5 a článkom 218 ods. 8 prvým pododsekom,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V Dohode o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej (1) (ďalej len „dohoda o leteckej doprave“), podpísanej Spojenými štátmi americkými a členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Európskym spoločenstvom 25. a 30. apríla 2007, zmenenej a doplnenej Protokolom o zmene a doplnení dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, podpísaným 25. a 30. apríla 2007 (2) (ďalej len „protokol“), podpísaným Spojenými štátmi americkými, členskými štátmi Európskej únie a Európskou úniou 24. júna 2010, sa výslovne ustanovuje pristúpenie tretích krajín k dohode o leteckej doprave.

(2)

V súlade s článkom 18 ods. 5 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom spoločný výbor ustanovený podľa uvedenej dohody pripravil návrh na pristúpenie Islandu a Nórskeho kráľovstva k dohode o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom.

(3)

Spoločný výbor navrhol 16. novembra 2010 Dohodu o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane, Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane, Islandom na tretej strane a Nórskym kráľovstvom na štvrtej strane (ďalej len „dohoda o pristúpení“).

(4)

Komisia rokovaním dohodla Doplnkovú dohodu medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane, Islandom na druhej strane a Nórskym kráľovstvom na tretej strane o uplatňovaní Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane, Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane, Islandom na tretej strane a Nórskym kráľovstvom na štvrtej strane (ďalej len „doplnková dohoda“).

(5)

Dohoda o pristúpení a doplnková dohoda by sa mali podpísať a predbežne vykonávať do ukončenia postupov potrebných na ich uzavretie,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane, Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane, Islandom na tretej strane a Nórskym kráľovstvom na štvrtej strane a Doplnkovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane, Islandom na druhej strane a Nórskym kráľovstvom na tretej strane o uplatňovaní Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane, Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane, Islandom na tretej strane a Nórskym kráľovstvom na štvrtej strane s výhradou uzavretia uvedených dohôd.

Texty dohody o pristúpení a doplnkovej dohody sú pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať v mene Únie dohodu a doplnkovú dohodu.

Článok 3

Únia a v rozsahu povolenom uplatniteľným vnútroštátnym právom jej členské štáty, ako aj príslušné zmluvné strany predbežne vykonávajú dohodu o pristúpení a doplnkovú dohodu od dátumu podpisu (3) do ukončenia postupov potrebných na ich uzavretie.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 16. júna 2011

predseda

VÖLNER P.


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 25.5.2007, s. 4.

(2)  Ú. v. EÚ L 223, 25.8.2010, s. 3.

(3)  Dátum podpisu dohody o pristúpení a doplnkovej dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


Top

29.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/1


PREKLAD

DOHODA O LETECKEJ DOPRAVE

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ (ďalej len „Spojené štáty“)

na jednej strane,

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA

ako zmluvné strany Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie a ako členské štáty Európskej únie (ďalej len „členské štáty“)

a

EURÓPSKA ÚNIA

na druhej strane,

ISLAND

na tretej strane a

NÓRSKE KRÁĽOVSTVO (ďalej len „Nórsko“)

na štvrtej strane,

ŽELAJÚC SI podporovať systém medzinárodnej leteckej dopravy založený na hospodárskej súťaži medzi leteckými spoločnosťami na trhu s minimálnymi zásahmi štátu a štátnou reguláciou,

ŽELAJÚC SI napomáhať rozvoj možností medzinárodnej leteckej dopravy vrátane uspokojovania potrieb cestujúcich a dopravcov v oblasti vyhovujúcich služieb leteckej dopravy prostredníctvom rozvoja siete leteckej dopravy,

ŽELAJÚC SI umožniť leteckým spoločnostiam, aby ponúkali cestujúcej a zasielateľskej verejnosti konkurencieschopné ceny a služby na otvorených trhoch,

ŽELAJÚC SI, aby liberalizovaná dohoda bola na prospech všetkým sektorom leteckej dopravy vrátane pracovníkov leteckých spoločností,

ŽELAJÚC SI zaručiť najvyššiu mieru bezpečnosti a bezpečnostnej ochrany medzinárodnej leteckej dopravy a opätovne potvrdzujúc svoje veľké obavy z činov alebo hrozieb namierených proti bezpečnostnej ochrane lietadiel, ktoré ohrozujú bezpečnosť osôb alebo majetku, majú negatívny vplyv na prevádzku leteckej dopravy a narúšajú dôveru verejnosti v bezpečnosť civilného letectva,

BERÚC NA VEDOMIE Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve otvorený na podpis v Chicagu 7. decembra 1944,

UZNÁVAJÚC, že štátne dotácie môžu mať nepriaznivý vplyv na hospodársku súťaž leteckých spoločností a môžu ohroziť základné ciele tejto dohody,

POTVRDZUJÚC dôležitosť ochrany životného prostredia pri tvorbe a vykonávaní medzinárodnej politiky v oblasti leteckej dopravy,

BERÚC NA VEDOMIE dôležitosť ochrany spotrebiteľov vrátane ochrany poskytovanej Dohovorom o zjednotení niektorých predpisov pre medzinárodnú leteckú dopravu uzatvoreným 28. mája 1999 v Montreale,

ZAMÝŠĽAJÚC stavať na rámci súčasných dohôd s cieľom otvoriť prístup k trhom a maximalizovať výhody pre spotrebiteľov, letecké spoločnosti, pracovníkov a verejnosť na oboch stranách Atlantického oceánu,

UZNÁVAJÚC dôležitosť zlepšenia prístupu svojich leteckých spoločností na svetové kapitálové trhy s cieľom posilniť hospodársku súťaž a presadzovať ciele tejto dohody,

ZAMÝŠĽAJÚC založiť precedens celosvetového významu na podporu výhod liberalizácie v tomto rozhodujúcom hospodárskom odvetví,

UZNÁVAJÚC, že v dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, Európska únia nahradila Európske spoločenstvo a je jeho nástupníckym orgánom a že od uvedeného dátumu sa všetky práva a povinnosti Európskeho spoločenstva, ako aj všetky odkazy naň uvedené v Dohode o leteckej doprave podpísanej Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi 25. a 30. apríla 2007 vzťahujú na Európsku úniu,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

„Zmluvná strana“ sú Spojené štáty, Európska únia a jej členské štáty, Island alebo Nórsko.

Článok 2

Uplatňovanie dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom a prílohy k tejto dohode

Ustanovenia Dohody o leteckej doprave podpísanej Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi 25. a 30. apríla 2007 (ďalej len „dohoda o leteckej doprave“), zmenenej a doplnenej Protokolom o zmene a doplnení dohody o leteckej doprave podpísaným Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou a jej členskými štátmi 24. júna 2010 (ďalej len „protokol“), ktoré sú týmto zapracované formou odkazu, sa uplatňujú na všetky zmluvné strany tejto dohody, podliehajúc prílohe k tejto dohode. Ustanovenia dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom sa vzťahujú na Island a Nórsko tak, akoby boli členskými štátmi Európskej únie, takže Island a Nórsko majú všetky práva a povinnosti členských štátov vyplývajúce z tejto dohody. Ustanovenia prílohy k tejto dohode tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok 3

Ukončenie alebo zastavenie predbežného vykonávania

1.   Spojené štáty alebo Európska únia a jej členské štáty môžu kedykoľvek zaslať diplomatickými kanálmi ostatným trom zmluvným stranám písomné oznámenie o svojom rozhodnutí ukončiť túto dohodu alebo ukončiť predbežné vykonávanie tejto dohody podľa článku 5.

Kópia tohto oznámenia sa súčasne zašle Medzinárodnej organizácii civilného letectva (ICAO). Platnosť tejto dohody alebo predbežné vykonávanie tejto dohody sa končí o polnoci greenwichského času na konci dopravnej sezóny Medzinárodného združenia leteckých prepravcov (IATA) trvajúcej jeden rok odo dňa písomného oznámenia, ak toto oznámenie nie je zrušené dohodou všetkých zmluvných strán pred koncom tohto obdobia.

2.   Island alebo Nórsko môžu kedykoľvek zaslať diplomatickými kanálmi ostatným zmluvným stranám písomné oznámenie o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto dohody alebo ukončiť predbežné vykonávanie tejto dohody podľa článku 5. Kópia tohto oznámenia sa súčasne zašle organizácii ICAO. Takéto odstúpenie alebo zastavenie predbežného vykonávania tejto dohody nadobudne účinnosť o polnoci greenwichského času na konci dopravnej sezóny IATA trvajúcej jeden rok odo dňa písomného oznámenia, ak toto oznámenie nie je zrušené dohodou zmluvnej strany, ktorá zaslala písomné oznámenie, Spojených štátov a Európskej únie a jej členských štátov pred koncom tohto obdobia.

3.   Spojené štáty alebo Európska únia a jej členské štáty môžu kedykoľvek zaslať diplomatickými kanálmi Islandu alebo Nórsku písomné oznámenie o svojom rozhodnutí ukončiť túto dohodu alebo ukončiť predbežné vykonávanie tejto dohody vo vzťahu k Islandu alebo Nórsku. Kópie tohto oznámenia sa súčasne zašlú ostatným dvom zmluvným stranám tejto dohody a organizácii ICAO. Ukončenie alebo zastavenie predbežného vykonávania vo vzťahu k Islandu alebo Nórsku nadobudne účinnosť o polnoci greenwichského času na konci dopravnej sezóny IATA trvajúcej jeden rok odo dňa písomného oznámenia, ak toto oznámenie nie je zrušené dohodou Spojených štátov, Európskej únie a jej členských štátov a zmluvnej strany, ktorá dostala písomné oznámenie, pred koncom tohto obdobia.

4.   Na účely diplomatických nót predpokladaných týmto článkom sa diplomatické nóty adresované Európskej únii a jej členským štátom alebo od Európskej únie a jej členských štátov doručujú Európskej únii, prípadne ich odosiela Európska únia.

5.   Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia tohto článku, ak sa platnosť dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom skončí, súčasne sa skončí platnosť tejto dohody.

Článok 4

Registrácia v organizácii ICAO

Generálny sekretariát Rady Európskej únie zaregistruje túto dohodu a všetky jej zmeny a doplnenia v organizácii ICAO.

Článok 5

Predbežné vykonávanie

Kým táto dohoda nenadobudne platnosť, zmluvné strany súhlasia, že ju budú predbežne vykonávať v rozsahu, v akom to umožňuje platné vnútroštátne právo, od dátumu jej podpisu. Ak sa platnosť dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom ukončí v súlade s jej článkom 23 alebo sa jej predbežné vykonávanie ukončí v súlade s článkom 25 uvedenej dohody, alebo sa predbežné vykonávanie protokolu ukončí v súlade s článkom 9 protokolu, zároveň sa ukončí predbežné vykonávanie tejto dohody.

Článok 6

Nadobudnutie platnosti

Táto dohoda nadobúda platnosť k neskoršiemu z týchto dátumov:

1.

dňom nadobudnutia platnosti dohody o leteckej doprave;

2.

dňom nadobudnutia platnosti protokolu a

3.

jeden mesiac odo dňa poslednej nóty v rámci výmeny diplomatických nót medzi zmluvnými stranami, ktorou sa potvrdzuje ukončenie všetkých postupov potrebných na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

Na účely tejto výmeny diplomatických nót sa diplomatické nóty adresované Európskej únii a jej členským štátom alebo od Európskej únie a jej členských štátov doručia Európskej únii alebo prípadne odošlú Európskou úniou. Diplomatická nóta alebo nóty od Európskej únie a jej členských štátov musia obsahovať oznámenie každého členského štátu, ktorým sa potvrdzuje, že boli splnené jeho postupy potrebné na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

NA DÔKAZ TOHO podpísaní zástupcovia, riadne oprávnení na tento účel, podpísali túto dohodu.

V Luxemburgu a v Osle v štyroch pôvodných vyhotoveniach šestnásteho a dvadsiateho prvého júna 2011.

Image

For the United States of America

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l’Union européenne

Per l’Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Fyrir Ísland

Image

For Kongeriket Norge

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Репyблика Бългaрия

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Zástupcovia Spojených štátov amerických, Európskej únie a jej členských štátov, Islandu a Nórskeho kráľovstva potvrdili, že znenie Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane, Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane, Islandom na tretej strane a Nórskym kráľovstvom na štvrtej strane (ďalej len „dohoda“) sa musí overiť v ostatných jazykoch, tak ako je stanovené, buď výmenou listov pred podpisom dohody, alebo po jej podpise na základe rozhodnutia spoločného výboru.

Toto spoločné vyhlásenie tvorí neoddeliteľnú súčasť dohody.


PRÍLOHA

Osobitné ustanovenia týkajúce sa Islandu a Nórska

Ustanovenia dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom a upravené, ako sa uvádza ďalej v texte, sa vzťahujú na všetky zmluvné strany tejto dohody. Ustanovenia dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom sa vzťahujú na Island a Nórsko tak, akoby boli členskými štátmi Európskej únie, takže Island a Nórsko majú všetky práva a povinnosti členských štátov vyplývajúce z tejto dohody, podliehajúc týmto podmienkam:

1.

Odsek 9 článku 1 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom znie takto:

„ ‚Územie‘ znamená, pokiaľ ide o Spojené štáty, oblasti súše (pevnina a ostrovy), vnútrozemské vody a pobrežné more v rámci ich suverenity alebo súdnej právomoci, a pokiaľ ide o Európsku úniu a jej členské štáty, oblasti súše (pevnina a ostrovy), vnútrozemské vody a pobrežné more, na ktoré sa vzťahuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, a podľa podmienok ustanovených v uvedenej dohode a v akomkoľvek následnom právnom nástroji s výnimkou oblastí súše a vnútrozemských vôd v rámci suverenity alebo súdnej právomoci Lichtenštajnského kniežatstva; uplatňovaním tejto dohody na gibraltárske letisko nie je v súlade s ministerským vyhlásením o gibraltárskom letisku z 18. septembra 2006 z Córdoby dotknutá príslušná právna pozícia Španielskeho kráľovstva a Spojeného kráľovstva, pokiaľ ide o spor o právomoc nad územím, na ktorom sa nachádza toto letisko, ani pokračovanie v neuplatňovaní opatrení Európskej únie pre leteckú dopravu na gibraltárske letisko platných medzi členskými štátmi k 18. septembru 2006 a“.

2.

Články 23 až 26 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom sa neuplatňujú na Island a Nórsko.

3.

Články 9 a 10 protokolu sa neuplatňujú na Island a Nórsko.

4.

Do oddielu 1 prílohy 1 k dohode o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom sa dopĺňajú tieto písmená:

„w)

Island: Dohoda o leteckej doprave podpísaná 14. júna 1995 vo Washingtone, zmenená a doplnená výmenou nót 1. marca 2002, zmenená a doplnená výmenou nót 14. augusta 2006 a 9. marca 2007.

x)

Nórske kráľovstvo: Dohoda týkajúca sa služieb leteckej dopravy uvedená do platnosti výmenou nót 6. októbra 1945 vo Washingtone, zmenená a doplnená výmenou nót 6. augusta 1954, zmenená a doplnená výmenou nót 16. júna 1995.“

5.

Znenie oddielu 2 prílohy 1 k dohode o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom je takéto:

„Bez ohľadu na oddiel 1 tejto prílohy sa v prípade oblastí, ktoré nie sú zahrnuté do vymedzenia pojmu ‚územie‘ v článku 1 tejto dohody, dohody uvedené v písmenách e) (Dánsko – Spojené štáty), g) (Francúzsko – Spojené štáty), v) (Spojené kráľovstvo – Spojené štáty) a x) (Nórsko – Spojené štáty) tohto oddielu uplatňujú ďalej v súlade s ich podmienkami.“

6.

Znenie oddielu 3 prílohy 1 k dohode o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom je takéto:

„Bez ohľadu na článok 3 tejto dohody letecké spoločnosti USA nemajú právo zabezpečovať lety určené len na prepravu nákladu, ktoré nie sú súčasťou letov zabezpečujúcich leteckú dopravu pre Spojené štáty, do miest alebo z miest v členských štátoch s výnimkou prepravy do miest alebo z miest v Českej republike, Francúzskej republike, Spolkovej republike Nemecko, Luxemburskom veľkovojvodstve, na Malte, v Poľskej republike, Portugalskej republike, Slovenskej republike, na Islande a v Nórskom kráľovstve.“

7.

Do článku 3 prílohy 2 k dohode o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom sa na koniec dopĺňa táto veta:

„Pre Island a Nórsko to okrem iného zahŕňa články 53, 54 a 55 Dohody o Európskom hospodárskom priestore a nariadenia Európskej únie o vykonávaní článkov 101, 102 a 105 Zmluvy o fungovaní Európskej únie zapracované do Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ako aj všetky jej zmeny a doplnenia.“

8.

Článok 21 ods. 4 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom sa uplatňuje na Island a Nórsko v rozsahu, v akom sú príslušné právne predpisy a nariadenia Európskej únie zapracované do Dohody o Európskom hospodárskom priestore, v súlade so všetkými z nej vyplývajúcimi úpravami. Island a Nórsko majú práva ustanovené v článku 21 ods. 4 písm. a) a b) dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom len vtedy, ak je Island alebo Nórsko v súvislosti so zavedením prevádzkových obmedzení podmienených hlukom v zmysle príslušných právnych predpisov a nariadení Európskej únie zapracovaných do Dohody o Európskom hospodárskom priestore predmetom dohľadu, ktorý je porovnateľný s dohľadom ustanoveným v článku 21 ods. 4 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom.

Top

29.10.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 283/1


DOPLNKOVÁ DOHODA

medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane, Islandom na druhej strane a Nórskym kráľovstvom na tretej strane o vykonávaní Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane, Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane, Islandom na tretej strane a Nórskym kráľovstvom na štvrtej strane

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA

ako zmluvné strany Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie a ako členské štáty Európskej únie (ďalej len „členské štáty“)

a

EURÓPSKA ÚNIA

na jednej strane,

ISLAND

na druhej strane

a

NÓRSKE KRÁĽOVSTVO (ďalej len „Nórsko“)

na tretej strane,

BERÚC NA VEDOMIE, že Európska komisia v mene Európskej únie a členských štátov rokovaním dohodla dohodu o leteckej doprave so Spojenými štátmi americkými v súlade s rozhodnutím Rady, ktorým sa Komisia splnomocňuje začať rokovania,

BERÚC NA VEDOMIE, že Dohoda o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi (ďalej len „dohoda o leteckej doprave“) bola parafovaná 2. marca 2007, podpísaná 25. apríla 2007 v Bruseli a 30. apríla 2007 vo Washingtone a predbežne sa vykonáva od 30. marca 2008,

BERÚC NA VEDOMIE, že dohoda o leteckej doprave bola zmenená a doplnená Protokolom o zmene a doplnení Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou a jej členskými štátmi (ďalej len „protokol“) parafovaným 25. marca 2010 a podpísaným 24. júna 2010 v Luxemburgu,

BERÚC NA VEDOMIE, že Island a Nórsko ako plne integrovaní členovia jednotného európskeho trhu leteckej dopravy prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore pristúpili k dohode o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom prostredníctvom Dohody medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane, Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane, Islandom na tretej strane a Nórskym kráľovstvom na štvrtej strane (ďalej len „dohoda“) z toho istého dňa, ktorá zahŕňa dohodu o leteckej doprave zmenenú a doplnenú protokolom,

UZNÁVAJÚC, že je potrebné ustanoviť procesné opatrenia pre prípadné rozhodnutie o tom, ako prijať opatrenia podľa článku 21 ods. 5 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom,

UZNÁVAJÚC, že je tiež potrebné ustanoviť procesné opatrenia pre účasť Islandu a Nórska v spoločnom výbore zriadenom podľa článku 18 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom a na rozhodcovských konaniach ustanovených v článku 19 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom. Týmito procesnými opatreniami by sa mala zabezpečiť potrebná spolupráca, tok informácií a konzultácie pred zasadnutiami spoločného výboru, ako aj vykonávanie niektorých ustanovení dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom vrátane ustanovení týkajúcich sa bezpečnosti, bezpečnostnej ochrany, udeľovania a odnímania dopravných práv a štátnej podpory,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Oznámenie

Ak sa Európska únia a jej členské štáty rozhodnú ukončiť dohodu v súlade s jej článkom 3 alebo prerušiť jej predbežné vykonávanie, alebo stiahnuť oznámenia na tento účel, Komisia, prv ako zašle oznámenia diplomatickými kanálmi Spojeným štátom americkým, o tom okamžite informuje Island a Nórsko. Island a/alebo Nórsko rovnako ihneď informujú Komisiu o každom takomto rozhodnutí.

Článok 2

Pozastavenie dopravných práv

Rozhodnutie o neumožnení leteckej spoločnosti druhej zmluvnej strany využívať ďalšie frekvencie alebo vstupovať na nové trhy v rámci dohody a o oznámení tejto skutočnosti Spojeným štátom americkým alebo o súhlase so zrušením takéhoto rozhodnutia, prijaté v súlade s článkom 21 ods. 5 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom, prijíma Rada v mene Európskej únie a členských štátov, konajúc jednomyseľne v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy, ako aj Island a Nórsko. Predseda Rady, konajúc v mene Európskej únie a členských štátov, Island a Nórsko potom takéto rozhodnutie oznámia Spojeným štátom americkým.

Článok 3

Spoločný výbor

1.   Európsku úniu, členské štáty, Island a Nórsko zastupujú v spoločnom výbore zriadenom podľa článku 18 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom zástupcovia Komisie, členských štátov, Islandu a Nórska.

2.   Pozíciu Európskej únie, členských štátov, Islandu a Nórska v rámci spoločného výboru predkladá Komisia s výnimkou oblastí v rámci EÚ, ktoré patria výlučne do právomoci členských štátov, a v takom prípade ju predkladá predsedníctvo Rady, prípadne Komisia, Island alebo Nórsko.

3.   Pozíciu, ktorú má v rámci spoločného výboru prijať Island a Nórsko, pokiaľ ide o záležitosti patriace do rozsahu pôsobnosti článkov 14 alebo 20 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom alebo o záležitosti, ktoré si nevyžadujú prijatie rozhodnutia s právnym účinkom, prijíma Komisia po dohode s Islandom a Nórskom.

4.   Pokiaľ ide o iné rozhodnutia spoločného výboru týkajúce sa záležitostí, na ktoré sa vzťahujú nariadenia a smernice začlenené do Dohody o Európskom hospodárskom priestore, pozíciu, ktorú má prijať Island a Nórsko, prijíma Island a Nórsko na návrh Komisie.

5.   Pokiaľ ide o iné rozhodnutia spoločného výboru týkajúce sa záležitostí, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti nariadení a smerníc, ktoré sú začlenené do Dohody o Európskom hospodárskom priestore, pozíciu, ktorú má prijať Island a Nórsko, prijíma Island a Nórsko po dohode s Komisiou.

6.   Komisia prijíma náležité opatrenia na zabezpečenie plnej účasti Islandu a Nórska na každom zasadnutí, na ktorom sa koordinuje, konzultuje alebo rozhoduje s členskými štátmi, a prístupu k relevantným informáciám pri príprave plánovaných zasadnutí spoločného výboru.

Článok 4

Rozhodcovské konanie

1.   Komisia zastupuje Európsku úniu, členské štáty, Island a Nórsko v rozhodcovských konaniach podľa článku 19 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom.

2.   Komisia v prípade potreby prijme opatrenia, ktorými zabezpečí zapojenie Islandu a Nórska do prípravy a koordinácie rozhodcovských konaní.

3.   Ak sa Rada rozhodne pozastaviť poskytovanie výhod v súlade s článkom 19 ods. 7 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom, toto rozhodnutie sa oznámi Islandu a Nórsku. Island a/alebo Nórsko rovnako informujú Komisiu o každom takomto prijatom rozhodnutí.

4.   O akýchkoľvek iných vhodných opatreniach, ktoré sa majú prijať podľa článku 19 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom vo veciach, ktoré v rámci EÚ patria do právomoci Únie, rozhoduje Komisia s pomocou osobitného výboru zloženého zo zástupcov členských štátov, ktorých vymenuje Rada, a zástupcov Islandu a Nórska.

Článok 5

Výmena informácií

1.   Island a Nórsko ihneď informujú Komisiu o každom rozhodnutí zamietnuť, zrušiť, pozastaviť alebo obmedziť oprávnenia leteckej spoločnosti Spojených štátov amerických, ktoré prijali podľa článku 4 alebo 5 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom. Komisia tiež okamžite informuje Island a Nórsko o každom takomto rozhodnutí prijatom členskými štátmi.

2.   Island a Nórsko ihneď informujú Komisiu o všetkých žiadostiach alebo oznámeniach, ktoré podali alebo prijali podľa článku 8 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom. Komisia tiež ihneď informuje Island a Nórsko o všetkých takýchto žiadostiach alebo oznámeniach, ktoré podali alebo prijali členské štáty.

3.   Island a Nórsko ihneď informujú Komisiu o všetkých žiadostiach alebo oznámeniach, ktoré podali alebo prijali podľa článku 9 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom. Komisia tiež ihneď informuje Island a Nórsko o všetkých takýchto žiadostiach alebo oznámeniach, ktoré podali alebo prijali členské štáty.

Článok 6

Štátne dotácie a podpora

1.   Ak sa Island alebo Nórsko domnieva, že akákoľvek dotácia alebo podpora, ktorú zvažuje poskytnúť alebo ktorú poskytol orgán štátnej správy na území Spojených štátov amerických, bude mať nepriaznivý vplyv na hospodársku súťaž uvedený v článku 14 ods. 2 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom, upozornia na túto skutočnosť Komisiu. Ak niektorý členský štát upozorní Komisiu na podobnú záležitosť, Komisia tiež upozorní Island a Nórsko na túto skutočnosť.

2.   Komisia, Island a Nórsko môžu nadviazať kontakt s takýmto orgánom alebo požiadať o zasadnutie spoločného výboru zriadeného podľa článku 18 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom.

3.   Komisia, Island a Nórsko sa ihneď vzájomne informujú v prípade, keď ich kontaktujú Spojené štáty americké podľa článku 14 ods. 3 dohody o leteckej doprave zmenenej a doplnenej protokolom.

Článok 7

Ukončenie alebo zastavenie predbežného vykonávania

1.   Zmluvná strana môže kedykoľvek zaslať diplomatickými kanálmi ostatným zmluvným stranám písomné oznámenie o svojom rozhodnutí ukončiť túto doplnkovú dohodu alebo ukončiť jej predbežné vykonávanie. Ukončenie tejto doplnkovej dohody alebo ukončenie jej predbežného vykonávania nadobudne účinnosť o polnoci greenwichského času šesť mesiacov odo dňa písomného oznámenia o ukončení alebo zastavení predbežného vykonávania, ak nie je toto oznámenie zrušené dohodou zmluvných strán pred koncom tohto obdobia.

2.   Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia tohto článku, ak sa skončí platnosť dohody alebo sa ukončí jej predbežné vykonávanie, súčasne sa skončí platnosť tejto doplnkovej dohody alebo sa ukončí jej predbežné vykonávanie.

Článok 8

Predbežné vykonávanie

Do nadobudnutia platnosti podľa článku 9 zmluvné strany súhlasia s predbežným vykonávaním tejto doplnkovej dohody v rozsahu, v akom to umožňuje platné vnútroštátne právo, od dátumu podpisu tejto doplnkovej dohody alebo od dátumu uvedeného v článku 5 dohody, podľa toho, čo nastane neskôr.

Článok 9

Nadobudnutie platnosti

Táto doplnková dohoda nadobudne platnosť buď a) jeden mesiac od dátumu poslednej nóty pri výmene diplomatických nót medzi zmluvnými stranami potvrdzujúcej, že boli ukončené všetky postupy potrebné na nadobudnutie platnosti tejto doplnkovej dohody, alebo b) v deň nadobudnutia platnosti dohody, podľa toho, čo nastane neskôr.

NA DÔKAZ TOHO podpísaní zástupcovia, riadne oprávnení na tento účel, podpísali túto doplnkovú dohodu.

V Luxemburgu a v Osle v troch pôvodných vyhotoveniach 16. a 21. júna 2011 v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, islandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, nórskom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom všetky znenia sú autentické.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Fyrir Ísland

Image

For Kongeriket Norge

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Репyблика Бългaрия

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Top