EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1089

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2010 z  23. novembra 2010 , ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov

OJ L 323, 8.12.2010, p. 11–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 003 P. 98 - 189

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089/oj

8.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/11


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1089/2010

z 23. novembra 2010,

ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) (1), a najmä na jej článok 7 ods. 1,

keďže:

(1)

V smernici 2007/2/ES sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre zriadenie Infraštruktúry pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve. Členské štáty musia v rámci tejto infraštruktúry sprístupniť súbory údajov týkajúce sa jednej alebo viacerých príloh k smernici 2007/2/ES a príslušné služby priestorových údajov v súlade s technickými podmienkami pre interoperabilitu a prípadne harmonizovať súbory a služby priestorových údajov.

(2)

V technických podmienkach sa zohľadňujú príslušné požiadavky používateľov, ktoré sa zisťovali u zúčastnených strán na základe prieskumu požiadaviek používateľov a analýzy predložených referenčných materiálov a príslušných politík Únie v oblasti životného prostredia a politík alebo činností, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie.

(3)

Komisia analyzovala uskutočniteľnosť technických podmienok a ich primeranosť z hľadiska pravdepodobných nákladov a prínosov na základe výsledkov testovania oznámených zúčastnenými stranami, odpovedí členských štátov prostredníctvom národných kontaktných miest na žiadosť o informácie týkajúce sa posúdenia nákladov a prínosov, ako aj na základe dôkazov zo štúdií, ktoré uskutočnili členské štáty v súvislosti s nákladmi a prínosmi infraštruktúr pre priestorové údaje na regionálnej úrovni.

(4)

Zástupcovia členských štátov, ako aj iné fyzické či právnické osoby zainteresované na priestorových údajoch vrátane používateľov, výrobcov, poskytovateľov služieb s pridanou hodnotou alebo akýchkoľvek koordinačných orgánov mali možnosť zúčastniť sa na vypracovaní technických podmienok prostredníctvom navrhnutých odborníkov a vyhodnotiť návrh vykonávacích pravidiel v konzultáciách so zúčastnenými stranami a prostredníctvom testovania.

(5)

V záujme dosiahnutia interoperability a prípadného využívania prínosov vyplývajúcich z úsilia spoločenstiev užívateľov a výrobcov sa medzinárodné normy začleňujú do pojmov a definícií prvkov tém priestorových údajov uvedených v prílohe I, II alebo III k smernici 2007/2/ES.

(6)

S cieľom zaistiť interoperabilitu a harmonizáciu všetkých tém priestorových údajov by členské štáty mali splniť požiadavky na spoločné dátové typy, identifikáciu priestorových objektov, metaúdaje pre interoperabilitu, generický sieťový model a iné pojmy a pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všetky témy priestorových údajov.

(7)

S cieľom zaistiť interoperabilitu a harmonizáciu v rámci jednej témy priestorových údajov by členské štáty mali používať klasifikácie a definície priestorových objektov, ich kľúčové atribúty a asociačné roly, dátové typy, domény hodnôt a špecifické pravidlá, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé témy priestorových údajov.

(8)

Nakoľko hodnoty zoznamu kódov potrebných na vykonávanie tohto nariadenia v ňom nie sú zahrnuté, toto nariadenie by sa malo začať uplatňovať až po ich prijatí ako právneho aktu. Uplatňovanie tohto nariadenia je preto vhodné odložiť.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 22 smernice 2007/2/ES,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa ustanovujú požiadavky na technické podmienky pre interoperabilitu a prípadne na harmonizáciu súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov, ako aj vymedzenie pojmov špecifické pre jednotlivé témy, uvedené v prílohe II:

1.

„abstraktný typ“ (abstract type) znamená typ, ktorý nemožno konkretizovať, ale ktorý môže mať atribúty a asociačné roly;

2.

„asociačná rola“ (association role) znamená hodnotu alebo objekt, ku ktorému má typ vzťah podľa článku 8 ods. 2 písm. b) smernice 2007/2/ES;

3.

„atribút“ (attribute) znamená charakteristiku typu podľa článku 8 ods. 2 písm. c) smernice 2007/2/ES;

4.

„kandidátsky typ“ (candidate type) znamená typ, ktorý sa už používa ako súčasť špecifikácie témy priestorových údajov v prílohe I k smernici 2007/2/ES, ale ktorý bude úplne špecifikovaný v téme priestorových údajov v prílohe II alebo III k smernici 2007/2/ES, do ktorej tematicky patrí;

5.

„zoznam kódov“ (code list) znamená otvorenú enumeráciu, ktorú možno rozšíriť;

6.

„dátový typ“ (data type) znamená deskriptor súboru hodnôt, ktoré nemajú identitu, v súlade s normou ISO 19103;

7.

„enumerácia“ (enumeration) znamená dátový typ, ktorého výskyty tvoria pevne stanovený zoznam názvov textových hodnôt. Atribúty vymenovaného typu môžu mať hodnoty len z tohto zoznamu,

8.

„externý objektový identifikátor“ (external object identifier) znamená jedinečný objektový identifikátor uverejnený zodpovedným orgánom, ktorý možno použiť vo vonkajších aplikáciách na referencovanie priestorového objektu;

9.

„identifikátor“ (identifier) znamená lingvisticky nezávislú postupnosť znakov schopných jedinečne a trvale identifikovať to, k čomu má vzťah, v súlade s normou EN ISO 19135;

10.

„konkretizovanie“ (instantiate) znamená vytvorenie objektu, ktorý zodpovedá definícii, atribútom, asociačným rolám a obmedzeniam špecifikovaným pre konkretizovaný typ;

11.

„vrstva“ (layer) znamená základnú jednotku geografickej informácie, ktorú možno požadovať ako mapu zo servera v súlade s normou EN ISO 19128;

12.

„informácie o životnom cykle“ (life-cycle information) znamenajú súbor vlastností priestorového objektu, ktoré popisujú časové charakteristiky verzie priestorového objektu alebo zmeny medzi verziami;

13.

„prvok metaúdajov“ (metadata element) znamená samostatnú jednotku metaúdaja v súlade s normou EN ISO 19115;

14.

„balík“ (package) znamená univerzálny mechanizmus na usporiadanie prvkov do skupín;

15.

„register“ (register) znamená množinu súborov, ktorá obsahuje identifikátory priradené k položkám s popismi asociovaných položiek v súlade s normou EN ISO 19135;

16.

„typ priestorového objektu“ (spatial object type) znamená klasifikáciu priestorových objektov;

17.

„štýl“ (style) znamená priradenie z typov priestorových objektov a ich vlastností a obmedzení parametrizovaných symbolov používaných pri kreslení máp;

18.

„subtyp“ (sub-type of) znamená vzťah medzi špecifickejším typom a všeobecnejším typom, pričom špecifickejší typ je úplne zhodný so všeobecnejším typom a obsahuje ďalšie informácie podľa normy ISO 19103;

19.

„typ“ (type) znamená typ priestorového objektu alebo dátový typ;

20.

„voidable“ (obsaditeľný) znamená, že pre atribút alebo asociačnú rolu možno použiť hodnotu „void“ (neobsadený), ak v súboroch priestorových údajov udržovaných členskými štátmi nie je obsiahnutá žiadna zodpovedajúca hodnota, alebo zodpovedajúcu hodnotu nie je možné za primerané náklady odvodiť z existujúcich hodnôt. V prípade, že atribút alebo asociačná rola nie je voidable (obsaditeľná), bunka tabuľky špecifikujúca jeho/jej voidability (obsaditeľnosť) sa ponechá prázdna.

Článok 3

Spoločné typy

Typy, ktoré sú spoločné pre viaceré témy uvedené v prílohe I, II a III k smernici 2007/2/ES, musia byť v súlade s definíciami a obmedzeniami a zahŕňať atribúty a asociačné roly uvedené v prílohe I.

Článok 4

Typy na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov

1.   Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov zo súborov údajov, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v článku 4 smernice 2007/2/ES, členské štáty použijú typy priestorových objektov a asociované dátové typy, enumerácie a zoznamy kódov uvedené v prílohe II.

2.   Typy priestorových objektov a dátové typy musia byť v súlade s definíciami a obmedzeniami a zahŕňať atribúty a asociačné roly ustanovené v prílohe II.

3.   Enumerácie používané v atribútoch alebo asociačných rolách typov priestorových objektov alebo dátových typov musia byť v súlade s definíciami a zahŕňať hodnoty stanovené v prílohe II. Hodnoty enumerácie sú jazykovo neutrálne technicky spoľahlivé kódy pre počítače.

4.   Zoznamy kódov používané v atribútoch alebo asociačných rolách typov priestorových objektov alebo dátových typov musia byť v súlade s definíciami uvedenými v prílohe II.

Článok 5

Typy

1.   Pre všetky typy vymedzené v tomto nariadení je jazykovo neutrálne meno pre počítače uvedené v zátvorkách v nadpise oddielu, v ktorom sa špecifikujú požiadavky na daný typ. Toto jazykovo neutrálne meno sa používa na uvedenie odkazu na príslušný typ v definícii atribútu alebo asociačnej roly.

2.   Typy, ktoré sú subtypmi iného typu, zahŕňajú aj všetky atribúty a asociačné roly tohto typu.

3.   Abstraktné typy sa nekonkretizujú.

4.   Kandidátske typy sa posudzujú v priebehu vypracovávania požiadaviek na témy priestorových údajov, ku ktorým tematicky patria. Jedinou prípustnou zmenou špecifikácie kandidátskeho typu v priebehu tohto vypracovávania je jej rozšírenie.

Článok 6

Zoznamy kódov a enumerácie

1.   Zoznamy kódov sú jedným z týchto typov uvedených v prílohe II:

a)

zoznamy kódov, ktoré sa vedú v spoločnom registri zoznamov kódov a ktoré členské štáty nesmú rozšíriť;

b)

zoznamy kódov, ktoré členské štáty môžu rozšíriť.

2.   V prípade, že členský štát rozšíri zoznam kódov, prípustné hodnoty rozšírených zoznamov kódov sa musia sprístupniť v registri.

3.   Atribúty alebo asociačné roly typov priestorových objektov alebo dátových typov, ktoré sú typu zoznamu kódov, môžu mať len hodnoty platné podľa registra, v ktorom sa vedie zoznam kódov.

4.   Atribúty alebo asociačné roly typov priestorových objektov alebo dátových typov, ktoré sú typu enumerácie kódov, môžu mať len hodnoty zo zoznamov špecifikovaných pre typ výpočtov.

Článok 7

Kódovanie

1.   Všetky pravidlá kódovania používané na kódovanie priestorových údajov musia byť v súlade s normou EN ISO 19118. Musia sa v nich špecifikovať najmä pravidlá konverzie schémy pre všetky typy priestorových objektov a všetky atribúty a asociačné roly a použitá štruktúra výstupných údajov.

2.   Všetky pravidlá kódovania používané na kódovanie priestorových údajov musia byť dostupné.

Článok 8

Aktualizácie

1.   Členské štáty pravidelne sprístupňujú aktualizácie údajov.

2.   Všetky aktualizácie sa vykonávajú najneskôr do 6 mesiacov po vykonaní zmeny v zdrojovom súbore údajov, pokiaľ v prílohe II nie je pre konkrétnu tému priestorových údajov stanovená iná lehota.

Článok 9

Manažment identifikátorov

1.   Dátový typ Identifier definovaný v oddiele 2.1 prílohy I sa používa ako typ pre externý objektový identifikátor priestorového objektu.

2.   Externý objektový identifikátor na jedinečnú identifikáciu priestorových objektov sa v priebehu životného cyklu priestorového objektu nemení.

Článok 10

Životný cyklus priestorových objektov

1.   Rôzne verzie toho istého priestorového objektu sú vždy výskytmi rovnakého typu priestorových objektov.

2.   Atribúty externého objektového identifikátora namespace a localId zostanú rovnaké pre rôzne verzie priestorového objektu.

3.   Pokiaľ sa používajú atribúty beginLifespanVersion a endLifespanVersion, hodnota endLifespanVersion nesmie byť pred hodnotou beginLifespanVersion.

Článok 11

Časové referenčné systémy

1.   Používa sa štandardný časový referenčný systém uvedený v bode 5 časti B prílohy k nariadeniu Komisie (ES) č. 1205/2008 (2), ak v prílohe II nie sú pre konkrétnu tému priestorových údajov uvedené iné časové referenčné systémy.

2.   V prípade, že sa používajú iné časové referenčné systémy, musia sa uviesť v metaúdajoch súboru údajov.

Článok 12

Iné požiadavky a pravidlá

1.   Doména hodnôt priestorových vlastností definovaná v tomto nariadení je obmedzená na priestorovú schému Simple Feature podľa ustanovení normy EN ISO 19125-1, pokiaľ sa pre konkrétnu tému alebo typ priestorových údajov neustanovuje inak.

2.   Všetky hodnoty merania sa vyjadrujú s použitím jednotiek SI, pokiaľ sa pre konkrétnu tému alebo typ priestorových údajov neustanovuje inak.

3.   V prípade, že sa používajú atribúty validFrom a validTo, hodnota validTo nesmie byť pred hodnotou validFrom.

4.   Okrem toho sa uplatňujú aj všetky požiadavky ustanovené v prílohe II špecifické pre jednotlivé témy.

Článok 13

Metaúdaje potrebné pre interoperabilitu

Metaúdaje opisujúce súbor priestorových údajov zahŕňajú tieto prvky metaúdajov potrebné pre interoperabilitu:

1.   Súradnicový referenčný systém: opis súradnicového(-ých) referenčného(-ých) systému(-ov) používaného(-ých) v súbore údajov.

2.   Časový referenčný systém: opis časového(-ých) referenčného(-ých) systému(-ov) používaného(-ých) v súbore údajov.

Tento prvok je povinný, len ak súbor priestorových údajov obsahuje časové informácie, ktoré sa nevzťahujú na štandardný časový referenčný systém.

3.   Kódovanie: opis konštrukcie(-ií) počítačového jazyka, v ktorom sa špecifikuje reprezentácia dátových objektov v zázname, súbore, správe, pamäťovom zariadení alebo v prenosovom kanále.

4.   Topologická konzistencia: správnosť jednoznačne kódovaných topologických charakteristík súboru údajov tak ako sú popísané rozsahom.

Tento prvok je povinný, len pokiaľ súbor údajov obsahuje typy z generického sieťového modelu (Generic Network Model) a nezaisťuje topológiu osi (konektivitu osí) pre sieť.

5.   Kódovanie znakov: kódovanie znakov používané v súbore údajov.

Tento prvok je povinný, len keď sa používa kódovanie, ktoré nie je založené na UTF-8.

Článok 14

Zobrazenie

1.   Na zobrazenie súborov priestorových údajov s použitím zobrazovacej sieťovej služby podľa nariadenia Komisie č. 976/2009 (3) musia byť k dispozícii:

a)

vrstvy uvedené v prílohe II pre tému alebo témy, ku ktorým sa súbor údajov vzťahuje;

b)

pre každú vrstvu aspoň štandardný štýl zobrazenia s asociovaným názvom a jedinečným identifikátorom ako minimum.

2.   V prílohe II sa pre každú vrstvu vymedzuje:

a)

ľudsky zrozumiteľný názov vrstvy, ktorý sa má použiť na zobrazenie v užívateľskom rozhraní;

b)

typ(y) priestorového(ých) objektu(ov), ktorý(é) tvorí(ia) obsah vrstvy.

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť [dvadsiatym] dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 15. decembra 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. novembra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 326, 4.12.2008, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 274, 20.10.2009, s. 9.


PRÍLOHA I

SPOLOČNÉ TYPY

1.   TYPY DEFINOVANÉ V EURÓPSKYCH A MEDZINÁRODNÝCH NORMÁCH

1.

Pre typy Area, Boolean, CharacterString, DateTime, Distance, Integer, Length, Measure, Number, Sign a Velocity používané v definíciách atribútov a asociačných rol typov priestorových objektov alebo dátových typov sa uplatňujú definície uvedené v norme ISO 19103.

2.

Pre typy GM_Curve, GM_MultiSurface, GM_Object, GM_Point, GM_Primitive a GM_Surface používané v priestorových atribútoch alebo asociačných rolách typov priestorových objektov alebo dátových typov sa uplatňujú definície uvedené v norme EN ISO 19107.

3.

Pre typ TM_Period používaný v definíciách atribútov a asociačných rol typov priestorových objektov alebo dátových typov sa uplatňujú definície uvedené v norme EN ISO 19108.

4.

Pre typy CI_Citation a MD_Resolution používané v definíciách atribútov a asociačných rol typov priestorových objektov alebo dátových typov sa uplatňujú definície uvedené v norme EN ISO 19115.

5.

Pre typy LocalisedCharacterString a URI používané v definíciách atribútov a asociačných rol typov priestorových objektov alebo dátových typov sa uplatňujú definície uvedené v norme ISO 19139.

2.   SPOLOČNÉ DÁTOVÉ TYPY

2.1.   Identifikátor (Identifier)

Externý jedinečný objektový identifikátor uverejnený zodpovedným orgánom, ktorý možno použiť vo vonkajších aplikáciách na uvedenie odkazu na priestorový objekt.

Atribúty dátového typu Identifier

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

localId

Miestny identifikátor, ktorý pridelil poskytovateľ údajov. Miestny identifikátor je v rámci menného priestoru jedinečný, to znamená, že žiadny iný priestorový objekt nemá ten istý jedinečný identifikátor.

CharacterString

 

namespace

Menný priestor jedinečne identifikuje zdroj údajov priestorového objektu.

CharacterString

 

versionId

Identifikátor konkrétnej verzie priestorového objektu maximálne s 25 znakmi. Ak špecifikácia typu priestorových objektov s externým objektovým identifikátorom obsahuje informáciu o životnom cykle, identifikátor verzie sa používa na rozlišovanie medzi rôznymi verziami priestorového objektu. V súbore všetkých verzií priestorového objektu je identifikátor verzie jedinečný.

CharacterString

voidable

Obmedzenia dátového typu Identifier

localId a namespace používajú len tieto súbory znakov: {„A“ … „Z“, „a“ … „z“, „0“ … „9“, „_“, „.“, „–“}, to znamená, že sú prípustné iba písmena latinskej abecedy, číslice, podčiarknutie, bodka a pomlčka.

3.   SPOLOČNÉ ENUMERÁCIE

3.1.   Vertikálna poloha (VerticalPositionValue)

Relatívna vertikálna poloha priestorového objektu.

Prípustné hodnoty pre enumerácia VerticalPositionValue

Hodnota

Definícia

onGroundSurface

Priestorový objekt je na úrovni zemského povrchu.

suspendedOrElevated

Priestorový objekt je nad úrovňou zemského povrchu.

Underground

Priestorový objekt je pod zemou.

4.   SPOLOČNÉ ZOZNAMY KÓDOV

4.1.   Stav zariadenia (ConditionOfFacilityValue)

Stav zariadenia s ohľadom na jeho dokončenie a používanie.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

4.2.   Kód krajiny (CountryCode)

Kód krajiny podľa definície v Medziinštitucionálnej príručke úpravy dokumentov uverejnenej Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie.

5.   GENERICKÝ SIEŤOVÝ MODEL (GENERIC NETWORK MODEL)

5.1.   Typy priestorových objektov

5.1.1.   Krížový odkaz (CrossReference)

Predstavuje odkaz medzi dvomi prvkami v tej istej sieti.

Asociačné roly typu priestorových objektov CrossReference

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

Element

Pretínajúce sa prvky

NetworkElement

 

5.1.2.   Univerzálne spojenie (GeneralisedLink)

Abstraktný základný typ predstavujúci lineárny sieťový prvok, ktorý možno použiť v lineárnych odkazoch ako cieľový.

Tento typ je subtypom NetworkElement.

Tento typ je abstraktný.

5.1.3.   Mimoúrovňové križovanie (GradeSeparatedCrossing)

Ukazovateľ, ktorý z dvoch alebo viacerých križujúcich sa prvkov je dole a ktorý je hore, a ktorý sa používa, keď výškové súradnice nie sú uvedené alebo nie sú spoľahlivé.

Tento typ je subtypom NetworkElement.

Asociačné roly typu priestorových objektov GradeSeparatedCrossing

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

element

Postupnosť spojení križovania. Poradie odráža ich výšku; prvé spojenie je dolné spojenie.

Link

 

5.1.4.   Spojenie (Link)

Krivkový sieťový prvok, ktorý spája dve polohy a predstavuje homogénnu cestu v sieti. Spojené polohy možno reprezentovať ako uzly.

Tento typ je subtypom GeneralisedLink.

Tento typ je abstraktný.

Atribúty typu priestorových objektov Link

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

centrelineGeometry

Geometria, ktorá reprezentuje os spojenia.

GM_Curve

 

Fictitious

Ukazovateľ, že geometria osi spojenia je priamka bez medziľahlých kontrolných bodov – pokiaľ priamka primerane nezobrazuje geografiu v rozlíšení súboru údajov.

Boolean

 


Asociačné roly typu priestorových objektov Link

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

endNode

Voliteľný koncový uzol pre toto spojenie. Koncový uzol môže byť rovnaký výskyt ako počiatočný uzol.

Node

 

startNode

Voliteľný počiatočný uzol pre toto spojenie.

Node

 

5.1.5.   Postupnosť spojenia (LinkSequence)

Sieťový prvok, ktorý predstavuje súvislú cestu v sieti bez akýchkoľvek odbočiek. Prvok má vymedzený začiatok a koniec a každá poloha v postupnosti spojenia je identifikovateľná jediným parametrom, napríklad dĺžkou.

Tento typ je subtypom GeneralisedLink.

Tento typ je abstraktný.

Atribúty typu priestorových objektov LinkSequence

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

link

Usporiadaný súbor nasmerovaných spojení, ktoré tvoria postupnosť spojení.

DirectedLink

 

5.1.6.   Súbor spojení (LinkSet)

Súbor postupností spojení a/alebo jednotlivých spojení, ktoré majú špecifickú funkciu alebo význam v sieti.

Tento typ je subtypom NetworkElement.

Tento typ je abstraktný.

Asociačné roly typu priestorových objektov LinkSet

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

link

Súbor spojení a postupností spojení, ktoré tvoria súbor spojení.

GeneralisedLink

 

5.1.7.   Sieť (Network)

Sieť je súbor sieťových prvkov.

Atribúty typu priestorových objektov Network

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

geographicalName

Geografický názov pre túto sieť.

GeographicalName

voidable


Asociačné roly typu priestorových objektov Network

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

elements

Súbor prvkov, ktorý tvorí sieť.

NetworkElement

 

5.1.8.   Oblasť siete (NetworkArea)

Dvojrozmerný prvok v sieti.

Tento typ je subtypom NetworkElement.

Tento typ je abstraktný.

Atribúty typu priestorových objektov NetworkArea

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

geometry

Predstavuje geometrické vlastnosti oblasti.

GM_Surface

 

5.1.9.   Sieťové spojenie (NetworkConnection)

Predstavuje logické spojenie medzi dvoma alebo viacerými sieťovými prvkami v rôznych sieťach.

Tento typ je subtypom NetworkElement.

Atribúty typu priestorových objektov NetworkConnection

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

type

Kategorizácia sieťového spojenia.

ConnectionTypeValue

voidable

Asociačné roly typu priestorových objektov NetworkConnection

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

element

Sieťové prvky v rôznych sieťach

NetworkElement

 

Obmedzenia typu priestorových objektov NetworkConnection

Všetky prvky musia byť v rôznych sieťach.

5.1.10.   Sieťový prvok (NetworkElement)

Abstraktný základný typ, ktorý predstavuje prvok v sieti. Každý prvok v sieti zabezpečuje určitú funkciu, ktorá má význam v sieti.

Tento typ je abstraktný.

Atribúty typu priestorových objektov NetworkElement

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.

DateTime

voidable

inspireId

Externý objektový identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 


Asociačné roly typu priestorových objektov NetworkElement

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

inNetwork

Siete, v ktorých je členom sieťový prvok.

Network

voidable

5.1.11.   Vlastnosť siete (NetworkProperty)

Abstraktný základný typ, ktorý predstavuje javy nachádzajúce sa na sieťovom prvku alebo pozdĺž neho. Tento základný typ zaisťuje všeobecné vlastnosti na asociáciu javov, ktoré sa vzťahujú na sieť (vlastnosti siete), k sieťovým prvkom.

Tento typ je abstraktný.

Atribúty typu priestorových objektov NetworkProperty

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.

DateTime

voidable

inspireId

Externý objektový identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

networkRef

Priestorový odkaz vlastnosti týkajúcej sa siete.

NetworkReference

voidable

5.1.12.   Uzol (Node)

Predstavuje významné miesto v sieti, ktoré sa vždy vyskytuje na začiatku alebo na konci spojenia.

Tento typ je subtypom NetworkElement.

Tento typ je abstraktný.

Atribúty typu priestorových objektov Node

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

geometry

Poloha uzla.

GM_Point

 


Asociačné roly typu priestorových objektov Node

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

spokeEnd

Spojenia, ktoré vstupujú do uzla.

Link

voidable

spokeStart

Spojenia, ktoré vychádzajú z uzla.

Link

voidable

5.2.   Dátové typy

5.2.1.   Nasmerované spojenie (DirectedLink)

Spojenie buď v jeho kladnom alebo zápornom smere.

Atribúty dátového typu DirectedLink

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

direction

Označuje, či sa nasmerované spojenie zhoduje (kladné) alebo nezhoduje (záporné) s kladným smerom spojenia.

Sign

 


Asociačné roly dátového typu DirectedLink

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

link

Spojenie

Link

 

5.2.2.   Odkaz na spojenie (LinkReference)

Sieťový odkaz na lineárny sieťový prvok.

Tento typ je subtypom NetworkReference.

Atribúty dátového typu LinkReference

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

applicableDirection

Smery univerzálneho spojenia, na ktoré sa vzťahuje odkaz. V prípadoch, keď sa vlastnosť nevzťahuje na smer pozdĺž spojenia, ale predstavuje jav pozdĺž spojenia, „inDirection“ sa vzťahuje na pravú stranu v smere spojenia.

LinkDirectionValue

voidable

Obmedzenia dátového typu LinkReference

Lineárne referenčné ciele musia byť lineárnymi sieťovými prvkami. To znamená, že keď sa používa lineárne referencovanie alebo keď je smer relevantný, cieľom sieťového odkazu je spojenie alebo postupnosť spojenia.

5.2.3.   Sieťový odkaz (NetworkReference)

Odkaz na sieťový prvok.

Asociačné roly dátového typu NetworkReference

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

element

Referencovaný sieťový prvok.

NetworkElement

 

5.2.4.   Jednoduchý lineárny odkaz (SimpleLinearReference)

Sieťový odkaz, ktorý je obmedzený na časť prvku lineárnej siete. Časť je časť sieťového prvku medzi fromPosition a toPosition.

Tento typ je subtypom LinkReference.

Atribúty dátového typu SimpleLinearReference

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

fromPosition

Počiatočná poloha lineárneho prvku vyjadrená ako vzdialenosť od začiatku lineárneho sieťového prvku pozdĺž jeho geometrie krivky.

Length

 

offset

Prípadný posun od geometrie osi univerzálneho spojenia; kladný posun je napravo v smere spojenia, záporný posun je naľavo.

Length

voidable

toPosition

Koncová poloha lineárneho prvku vyjadrená ako vzdialenosť od začiatku lineárneho sieťového prvku pozdĺž jeho geometrie krivky.

Length

 

5.2.5.   Jednoduchý odkaz na bod (SimplePointReference)

Sieťový odkaz, ktorý je obmedzený na bod na lineárnom sieťovom prvku. Bod je miesto na sieťovom prvku v polohe atPosition pozdĺž siete.

Tento typ je subtypom LinkReference.

Atribúty dátového typu SimplePointReference

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

atPosition

Poloha bodu vyjadrená ako vzdialenosť od začiatku lineárneho sieťového prvku pozdĺž jeho geometrie krivky.

Length

 

offset

Prípadný posun od geometrie osi univerzálneho spojenia; kladný posun je napravo v smere spojenia, záporný posun je naľavo.

Length

voidable

5.3.   Zoznamy kódov

5.3.1.   Typ spojenia (ConnectionTypeValue)

Typy spojenia medzi rôznymi sieťami.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

5.3.2.   Smer spojenia (LinkDirectionValue)

Zoznam hodnôt pre smery vzťahujúce sa na spojenie

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.


PRÍLOHA II

POŽIADAVKY NA TÉMY PRIESTOROVÝCH ÚDAJOV UVEDENÉ V PRÍLOHE I K SMERNICI 2007/2/ES

1.   SÚRADNICOVÉ REFERENČNÉ SYSTÉMY

1.1.   Vymedzenie pojmov

Okrem definícií uvedených v článku 2 sa uplatňujú aj tieto definície:

„systém“ znamená parameter alebo súbor parametrov, ktoré vymedzujú polohu počiatku, mierku a orientáciu súradnicového systému v súlade s normou EN ISO 19111,

„geodetický elipsoid“ znamená elipsoid opisujúci vzťah súradnicového systému a Zeme v súlade s normou EN ISO 19111,

„súradnicový systém“ znamená súbor matematických pravidiel na ustanovenie, ako sa majú súradnice priradiť k bodom v súlade s normou EN ISO 19111,

„súradnicový referenčný systém“ znamená súradnicový systém, ktorý sa vzťahuje na reálny svet prostredníctvom elipsoidu, v súlade s normou EN ISO 19111. Táto definícia zahŕňa súradnicové systémy založené na geodetických alebo karteziánskych súradniciach a súradnicových systémoch založených na kartografických zobrazeniach,

„kartografické zobrazenie“ znamená prevod súradníc založený na jednoznačnom vzťahu z geodetického súradnicového systému do roviny vztiahnutej k tomu istému elipsoidu v súlade s normou EN ISO 19111,

„zložený súradnicový referenčný systém“ znamená súradnicový referenčný systém, ktorý na opis polohy používa dva ďalšie nezávislé súradnicové referenčné systémy, jeden pre horizontálny komponent a jeden pre vertikálny komponent, v súlade s normou EN ISO 19111,

„geodetický súradnicový systém“ znamená súradnicový systém, v prípade ktorého je poloha určená geodetickou šírkou, geodetickou dĺžkou a (v trojrozmernom prípade) elipsoidickou výškou v súlade s normou EN ISO 19111.

1.2.   Elipsoid pre trojrozmerné a dvojrozmerné súradnicové referenčné systémy

V prípade trojrozmerných a dvojrozmerných súradnicových referenčných systémov a horizontálneho komponentu zložených súradnicových referenčných systémov používaných na sprístupnenie súborov priestorových údajov systémom bude systém Európskeho terestrického referenčného systému 1989 (ETRS89) v oblastiach patriacich do jeho geografického rozsahu alebo systém Medzinárodného terestrického referenčného systému (ITRS) alebo iné geodetické súradnicové referenčné systémy, ktoré sú v súlade s ITRS a sú mimo geografického rozsahu ETRS89. „V súlade s ITRS“ znamená, že definícia systému vychádza z definície ITRS a medzi obidvoma systémami existuje riadne zdokumentovaný vzťah v súlade s normou EN ISO 19111.

1.3.   Súradnicové referenčné systémy

Súbory priestorových údajov sa sprístupňujú s použitím aspoň jedného zo súradnicových referenčných systémov uvedených v oddieloch 1.3.1, 1.3.2 a 1.3.3, pokiaľ nie je splnená jedna z podmienok uvedených v oddiele 1.3.4.

1.3.1.   Trojrozmerné súradnicové referenčné systémy

Trojrozmerné karteziánske súradnice vztiahnuté k elipsoidu uvedenému v oddiele 1.2 a využívajúce parametre elipsoidu Geodetického referenčného systému 1980 (GRS80).

Trojrozmerné geodetické súradnice (zemepisná šírka, zemepisná dĺžka a elipsoidická výška) vztiahnuté k elipsoidu uvedenému v oddiele 1.2 a využívajúce parametre elipsoidu GRS80.

1.3.2.   Dvojrozmerné súradnicové referenčné systémy

Dvojrozmerné geodetické súradnice (zemepisná šírka a zemepisná dĺžka) vztiahnuté k elipsoidu uvedenému v oddiele 1.2 a využívajúce parametre elipsoidu GRS80.

Rovinné súradnice využívajúce súradnicový referenčný systém s Lambertovou ekvivalentnou azimutálnou projekciou ETRS89.

Rovinné súradnice využívajúce súradnicový referenčný systém ETRS89 s Lambertovou konformnou kónickou projekciou.

Rovinné súradnice využívajúce súradnicový referenčný systém s transverzálnou projekciou Mercator ETRS89.

1.3.3.   Zložené súradnicové referenčné systémy

1.

Pre horizontálny komponent zloženého súradnicového referenčného systému sa používa jeden zo súradnicových referenčných systémov uvedených v oddiele 1.3.2.

2.

Pre vertikálny komponent sa používa jeden z týchto súradnicových referenčných systémov:

V prípade vertikálneho komponentu na zemi sa používa Európsky vertikálny referenčný systém (EVRS) na vyjadrenie fyzikálnych výšok v rámci jeho geografického rozsahu. Iné vertikálne referenčné systémy (EVRS) vztiahnuté k tiažovému poľu Zeme sa používajú na vyjadrenie fyzikálnych výšok v oblastiach, ktoré sú mimo geografického rozsahu EVRS.

Pre vertikálny komponent vo voľnej atmosfére sa používa barometrický tlak prevedený na výšku s použitím normy ISO 2533: 1975 Medzinárodná štandardná atmosféra.

1.3.4.   Iné súradnicové referenčné systémy

Výnimky, keď možno použiť iné súradnicové referenčné systémy ako tie, ktoré sú uvedené v oddiele 1.3.1, 1.3.2 alebo 1.3.3, sú tieto:

1.

Pre konkrétne témy priestorových údajov v tejto prílohe možno špecifikovať iné súradnicové referenčné systémy.

2.

Pre oblasti mimo kontinentálnej Európy môžu členské štáty vymedziť vhodné súradnicové referenčné systémy.

Geodetické kódy a parametre potrebné na opísanie týchto súradnicových referenčných systémov a na umožnenie operácií prevodu a transformácie sa musia zdokumentovať a musí sa vytvoriť identifikátor v súlade s normami EN ISO 19111 a ISO 19127.

1.4.   Súradnicové referenčné systémy používané v zobrazovacej sieťovej službe

Na zobrazenie súborov priestorových údajov zobrazovacou sieťovou službou podľa nariadenia č. 976/2009 musia byť k dispozícii aspoň súradnicové referenčné systémy pre dvojrozmerné geodetické súradnice (zemepisná šírka, zemepisná dĺžka).

1.5.   Identifikátory súradnicových referenčných systémov

1.

Parametre a identifikátory súradnicových referenčných systémov sa vedú v jednom alebo viacerých spoločných registroch súradnicových referenčných systémov.

2.

Na odkazovanie na súradnicové referenčné systémy uvedené v tomto oddiele sa používajú len identifikátory zahrnuté do spoločného registra.

2.   GEOGRAFICKÉ SYSTÉMY SIETÍ

2.1.   Vymedzenie pojmov

Okrem definícií uvedených v článku 2 sa uplatňujú aj tieto definície:

„sieť“ znamená mriežku zloženú z dvoch alebo viacerých súborov kriviek, v ktorých sa členovia každého súboru pretínajú s členmi iných súborov algoritmickým spôsobom,

„bunka siete“ znamená bunku vymedzenú krivkami siete,

„bod siete“ znamená bod nachádzajúci sa na priesečníku dvoch alebo viacerých kriviek v sieti.

2.2.   Siete

V INSPIRE sa použije sieť uvedená v oddiele 2.2.1, pokiaľ nie je splnená jedna z podmienok uvedených v oddiele 2.2.2.

2.2.1.   Sieť pre celoeurópsku priestorovú analýzu a podávanie správ

Sieť definovaná v tomto oddiele sa používa ako georeferenčný rámec, tam, kde sú nutné siete s pevne stanovenými a jednoznačne vymedzenými polohami sieťových buniek s použitím ekvivalentnej projekcie.

Sieť je založená na referenčnom súradnicovom systéme ETRS89 s Lambertovou ekvivalentnou azimutálnou projekciou (ETRS89-LAEA) so stredom zobrazenia v bode 52° severnej zemepisnej šírky, 10° východnej zemepisnej dĺžky a posunom východných súradníc: x0 = 4 321 000 m, posunom severných súradníc: y0 = 3 210 000 m.

Počiatočný bod siete sa zhoduje s ustanoveným počiatkom odpočtu súradníc súradnicového referenčného systému ETRS89-LAEA (x = 0, y = 0).

Body sietí založených na ETRS89-LAEA sa zhodujú s bodmi siete.

Sieť je hierarchická s rozlíšením 1 m, 10 m, 100 m, 1 000 m, 10 000 m a 100 000 m.

Sieť je orientovaná z juhu na sever a zo západu na východ.

Sieť je označená ako Grid_ETRS89-LAEA. Na identifikáciu úrovne jednotlivého rozlíšenia sa pripája veľkosť bunky v metroch.

Referenčným bodom sieťovej bunky je jej dolný ľavý roh.

Na účely jednoznačného referencovania a identifikácie sieťovej bunky sa používa kód bunky, ktorý je vytvorený veľkosťou bunky a súradnicami dolného ľavého rohu bunky v ETRS89-LAEA. Veľkosť buniek sa uvádza v metroch („m“) pre veľkosti buniek do 100 m alebo v kilometroch („km“) pre veľkosti buniek 1 000 m a viac. Hodnoty pre severné a východné súradnice sa delia hodnotou 10n, kde n je počet významných núl v hodnote veľkosti bunky.

2.2.2.   Iné siete

Výnimky, keď možno použiť iné siete ako tie, ktoré sú uvedené v oddiele 2.2.1, sú tieto:

1.

Pre konkrétne témy priestorových údajov v tejto prílohe možno uviesť iné siete. V tomto prípade sa pri výmene údajov s použitím takejto siete špecifickej pre danú tému použijú normy, v ktorých je definícia siete buď zahrnutá s údajmi, alebo je prepojená odkazom.

2.

Na účely sieťového referencovania v oblastiach mimo kontinentálnej Európy môžu členské štáty vymedziť vlastnú sieť na základe geodetického súradnicového referenčného systému, ktorý zodpovedá požiadavkám systému ITRS a Lambertovej ekvivalentnej azimutálnej projekcie, pričom dodržiavajú rovnaké zásady ako v prípade siete uvedenej v oddiele 2.2.1. V tomto prípade sa pre súradnicový referenčný systém vytvorí identifikátor.

3.   ZEMEPISNÉ NÁZVY

3.1.   Typy priestorových objektov

Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov zo súborov údajov, ktoré sa týkajú témy priestorových údajov Zemepisné názvy, sa používajú tieto typy priestorových objektov:

Pomenované miesto

3.1.1.   Pomenované miesto (NamedPlace)

Každá entita reálneho sveta označená jedným alebo viacerými vlastnými menami.

Atribúty typu priestorových objektov NamedPlace

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.

DateTime

voidable

Geometry

Geometria asociovaná s pomenovaným miestom. Táto špecifikácia údajov neobmedzuje typy geometrie.

GM_Object

 

inspireId

Externý objektový identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

leastDetailedViewingResolution

Rozlíšenie, vyjadrené ako inverzná hodnota indikatívnej mierky alebo topografickej vzdialenosti, nad ktorým by sa už v základnej zobrazovacej službe nemalo zobrazovať pomenované miesto a jeho asociovaný(-é) názov(názvy).

MD_Resolution

voidable

localType

Opis druhu entity označenej zemepisným(-i) názvom(názvami) určeným(i) poskytovateľom údajov a uvedenom(-ými) v jednom z úradných jazykov Európskej únie.

LocalisedCharacterString

voidable

mostDetailedViewingResolution

Rozlíšenie, vyjadrené ako inverzná hodnota indikatívnej mierky alebo topografickej vzdialenosti, pod ktorým by sa už v základnej zobrazovacej službe nemalo zobrazovať pomenované miesto a jeho asociovaný(-é) názov(názvy).

MD_Resolution

voidable

Name

Názov pomenovaného miesta.

GeographicalName

 

relatedSpatialObject

Identifikátor priestorového objektu, ktorý predstavuje tú istú entitu, ale objavuje sa v iných témach INSPIRE, pokiaľ vôbec.

Identifier

voidable

Type

Opis druhu entity označenej zemepisným(-i) názvom(názvami).

NamedPlaceTypeValue

voidable

3.2.   Dátové typy

3.2.1.   Zemepisný názov (GeographicalName)

Vlastné meno používané pre entitu reálneho sveta.

Atribúty dátového typu GeographicalName

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

grammaticalGender

Trieda podstatných mien premietnutá do vlastností asociovaných slov.

GrammaticalGenderValue

voidable

grammaticalNumber

Gramatická kategória podstatných mien, ktorá vyjadruje rozdiely v množstve podstatných mien.

GrammaticalNumberValue

voidable

language

Jazyk názvu uvedený ako trojmiestny abecedný kód v súlade buď s normou ISO 639-3 alebo normou ISO 639-5.

CharacterString

voidable

nameStatus

Kvalitatívne informácie umožňujúce rozpoznať, nakoľko sa možno spoľahnúť na názov s ohľadom na jeho štandardizáciu a/alebo aktuálnosť.

NameStatusValue

voidable

nativeness

Informácie umožňujúce potvrdiť, či je názov názvom, ktorý sa používa/používal v oblasti, kde sa nachádza priestorový objekt v okamžiku, keď sa názov používa/používal.

NativenessValue

voidable

pronunciation

Náležitá, správna alebo obvyklá (obvyklá v rámci príslušného lingvistického spoločenstva) výslovnosť zemepisného názvu.

PronunciationOfName

voidable

sourceOfName

Pôvodný zdroj údajov, z ktorého je zemepisný názov prevzatý a začlenený do súboru údajov, ktorý ho poskytuje/uverejňuje. V prípade niektorých pomenovaných priestorových objektov by mohol znova odkazovať na súbor údajov o uverejnení, ak nie sú k dispozícii žiadne iné informácie.

CharacterString

voidable

spelling

Náležitý spôsob písania zemepisného názvu.

SpellingOfName

 

3.2.2.   Výslovnosť názvu (PronunciationOfName)

Náležitá, správna alebo obvyklá (obvyklá v rámci príslušného lingvistického spoločenstva) výslovnosť názvu.

Atribúty dátového typu PronunciationOfName

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

pronunciationIPA

Náležitá, správna alebo obvyklá (obvyklá v rámci príslušného lingvistického spoločenstva) výslovnosť názvu vyjadrená v medzinárodnej fonetickej abecede (International Phonetic Alphabet – IPA).

CharacterString

voidable

pronunciationSoundLink

Náležitá, správna alebo obvyklá (obvyklá v rámci príslušného lingvistického spoločenstva) výslovnosť názvu vyjadrená prepojením na akýkoľvek zvukový súbor.

URI

voidable

Obmedzenia dátového typu PronunciationOfName

Z dvoch atribútov pronunciationSoundLink a pronunciationIPA sa nesmie zrušiť aspoň jeden.

3.2.3.   Hláskovanie názvu (SpellingOfName)

Náležitý spôsob písania názvu.

Atribúty dátového typu SpellingOfName

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

script

Súbor grafických znakov (napríklad abeceda) používaných pri písaní názvu vyjadreného v prípade potreby s použitím štvormiestnych abecedných kódov vymedzených v norme ISO 15924.

CharacterString

voidable

text

Spôsob, akým sa názov píše.

CharacterString

 

transliterationScheme

Metóda používaná na prepis názvov medzi rôznymi abecednými sústavami.

CharacterString

voidable

3.3.   Zoznamy kódov

3.3.1.   Gramatický rod (GrammaticalGenderValue)

Gramatický rod zemepisného názvu.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

3.3.2.   Gramatické číslo (GrammaticalNumberValue)

Gramatické číslo zemepisného názvu.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

3.3.3.   Status názvu (NameStatusValue)

Status zemepisného názvu, t.j. informácie umožňujúce rozpoznať, nakoľko sa možno spoľahnúť na názov s ohľadom na jeho normalizáciu a/alebo aktuálnosť.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

3.3.4.   Typ pomenovaného miesta (NamedPlaceTypeValue)

Typ pomenovaného miesta.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

3.3.5.   Miestny charakter (NativenessValue)

Miestny charakter zemepisného názvu.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

3.4.   Vrstvy

Vrstva pre tému priestorových údajov Zemepisné názvy

Názov vrstvy

Pomenovanie vrstvy

Typ priestorového objektu

GN.GeographicalNames

Zemepisné názvy

NamedPlace

4.   SPRÁVNE JEDNOTKY

4.1.   Typy priestorových objektov

Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov zo súborov údajov, ktoré sa týkajú témy priestorových údajov Správne jednotky, sa používajú tieto typy priestorových objektov:

Správna hranica

Správna jednotka

Kondomínium

Región NUTS

4.1.1.   Správna hranica (AdministrativeBoundary)

Demarkačná čiara medzi správnymi jednotkami.

Atribúty typu priestorových objektov AdministrativeBoundary

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.

DateTime

voidable

country

Dvojmiestny kód krajiny podľa Medziinštitucionálnej príručky úpravy dokumentov uverejnenej Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.

DateTime

voidable

geometry

Geometrická reprezentácia hraničnej čiary.

GM_Curve

 

inspireId

Externý objektový identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

legalStatus

Právne postavenie tejto správnej hranice.

LegalStatusValue

voidable

nationalLevel

Hierarchia úrovní všetkých priľahlých správnych jednotiek, súčasťou ktorých je táto hranica.

AdministrativeHierarchyLevel

 

technicalStatus

Technický stav správnej hranice.

TechnicalStatusValue

voidable


Asociačné roly typu priestorových objektov AdministrativeBoundary

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

admUnit

Správne jednotky oddelené touto správnou hranicou.

AdministrativeUnit

voidable

4.1.2.   Správna jednotka (AdministrativeUnit)

Jednotka správy, v ktorej má členský štát právomoc rozhodovať a/alebo vykonáva túto právomoc na účely miestneho, regionálneho a vnútroštátneho riadenia.

Atribúty typu priestorových objektov AdministrativeUnit

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.

DateTime

voidable

country

Dvojmiestny kód krajiny podľa Medziinštitucionálnej príručky úpravy dokumentov uverejnenej Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.

DateTime

voidable

geometry

Geometrická reprezentácia priestorovej oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto správna jednotka.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Externý objektový identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

name

Úradný štátny zemepisný názov správnej jednotky, v prípade potreby uvedený vo viacerých jazykoch.

GeographicalName

 

nationalCode

Tematický identifikátor zodpovedajúci kódom v štátnej správe ustanoveným v každej krajine.

CharacterString

 

nationalLevel

Úroveň v hierarchii štátnej správy, na ktorej je zriadená správna jednotka.

AdministrativeHierarchyLevel

 

nationalLevelName

Názov úrovne v hierarchii štátnej správy, na ktorej je zriadená správna jednotka.

LocalisedCharacterString

voidable

residenceOfAuthority

Sídlo vnútroštátnej alebo miestnej správy.

ResidenceOfAuthority

voidable

Asociačné roly typu priestorových objektov AdministrativeUnit

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

administeredBy

Správna jednotka zriadená na rovnakej úrovni hierarchie štátnej správy, ktorá spravuje túto správnu jednotku.

AdministrativeUnit

voidable

boundary

Správne hranice medzi touto správnou jednotkou a všetkými k nej priľahlými jednotkami.

AdministrativeBoundary

voidable

coAdminister

Správna jednotka zriadená na rovnakej úrovni hierarchie štátnej správy, ktorá spoločne spravuje túto správnu jednotku.

AdministrativeUnit

voidable

condominium

Kondomínium spravované touto správnou jednotkou.

Kondomínium

voidable

lowerLevelUnit

Jednotky zriadené na nižšej úrovni hierarchie štátnej správy, ktoré spravuje správna jednotka.

AdministrativeUnit

voidable

NUTS

Región NUTS, ktorý topologicky zahŕňa túto správnu jednotku.

NUTSRegion

voidable

upperLevelUnit

Jednotka zriadená na vyššej úrovni hierarchie štátnej správy, ktorú spravuje táto správna jednotka.

AdministrativeUnit

voidable

Obmedzenia typu priestorových objektov AdministrativeUnit

Asociačná rola kondomínium sa vzťahuje len na správne jednotky, ktorých nationalLevel = úroveň 1 (úroveň krajiny).

So žiadnou jednotkou na najnižšej úrovni nemožno asociovať jednotky na nižšej úrovni.

So žiadnou jednotkou na najvyššej úrovni nemožno asociovať jednotky na vyššej úrovni.

4.1.3.   Kondomínium (Condominium)

Správna oblasť vytvorená nezávisle od akéhokoľvek vnútroštátneho správneho členenia územia a spravovaná dvomi alebo viacerými krajinami.

Atribúty typu priestorových objektov Condominium

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.

DateTime

voidable

geometry

Geometrická reprezentácia priestorovej oblasti, na ktorú sa vzťahuje toto kondomínium.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Externý objektový identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

name

Úradný zemepisný názov tohto kondomínia, v prípade potreby uvedený vo viacerých jazykoch.

GeographicalName

voidable


Asociačné roly typu priestorových objektov Condominium

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

admUnit

Správna jednotka, ktorá spravuje kondomínium.

AdministrativeUnit

voidable

4.1.4.   Región NUTS (NUTSRegion)

Územná jednotka na štatistické účely vymedzená v rámci nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003.

Tento typ je kandidátskym typom, ktorý treba posúdiť podľa témy priestorových údajov Štatistické jednotky v prílohe III k smernici 2007/2/ES.

Atribúty typu priestorových objektov NUTSRegion

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

NUTSCode

Jedinečný kód územnej jednotky na štatistické účely podľa vymedzenia v rámci nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003.

CharacterString

 

beginLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.

DateTime

voidable

Geometry

Geometrická reprezentácia priestorovej oblasti, na ktorú sa vzťahuje tento región NUTS.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Externý objektový identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

4.2.   Dátové typy

4.2.1.   Sídlo orgánu (ResidenceOfAuthority)

Dátový typ predstavujúci názov a polohu sídla orgánu.

Atribúty dátového typu ResidenceOfAuthority

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

geometry

Poloha sídla orgánu.

GM_Point

voidable

name

Názov sídla orgánu.

GeographicalName

 

4.3.   Enumerácie

4.3.1.   Právne postavenie (LegalStatusValue)

Opis právneho postavenia správnych hraníc.

Prípustné hodnoty pre enumerácia LegalStatusValue

Hodnota

Definícia

agreed

Porovnanie priebehu hranice bolo odsúhlasené medzi susednými správnymi jednotkami a v súčasnosti je stabilná.

notAgreed

Hranica s porovnanými okrajmi ešte nebola dohodnutá medzi susednými správnymi jednotkami a mohla by sa zmeniť.

4.3.2.   Technický stav (TechnicalStatusValue)

Opis technického stavu správnych hraníc.

Prípustné hodnoty pre enumerácia TechnicalStatusValue

Hodnota

Definícia

edgeMatched

Hranice susediacich správnych jednotiek majú rovnaký súbor súradníc.

notEdgeMatched

Hranice susediacich správnymi jednotiek nemajú rovnaký súbor súradníc.

4.4.   Zoznamy kódov

4.4.1.   Úroveň hierarchie správy (AdministrativeHierarchyLevel)

Úrovne správy v hierarchii štátnej správy. Do tohto zoznamu kódov sa premieta úroveň v hierarchickej pyramíde správnych štruktúr, ktorá je založená na geometrickej agregácii území a neopisuje nevyhnutne podriadenosť medzi príslušnými správnymi orgánmi.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

4.5.   Požiadavky špecifické pre jednotlivé témy

1.

Každý výskyt typu priestorových objektov AdministrativeUnit, ktorý predstavuje členský štát a spoločne spravované jednotky s výnimkou jednotky na úrovni krajiny, sa vzťahuje presne na jednu jednotku na vyššej úrovni hierarchie správy. Tento vzťah sa vyjadruje asociačnou rolou upperLevelUnit typu priestorových objektov AdministrativeUnit.

2.

Každý výskyt typu priestorových objektov AdministrativeUnit s výnimkou tých, ktoré sú na najnižšej úrovni, sa vzťahuje na ich príslušné jednotky na nižšej úrovni. Tento vzťah sa vyjadruje asociačnou rolou lowerLevelUnit typu priestorových objektov AdministrativeUnit.

3.

Ak správnu jednotku spravujú spoločne iné dve alebo viaceré správne jednotky, použije sa asociačná rola administeredBy. Jednotky, ktoré spoločne spravujú túto jednotku, uplatňujú inverznú rolu coAdminister.

4.

Správne jednotky na rovnakej úrovni hierarchie správy koncepčne nezdieľajú spoločné oblasti.

5.

Príklady typu priestorových objektov AdministrativeBoundary zodpovedajú okrajom v topologickej štruktúre úplného grafu hraníc (vrátane všetkých úrovní).

6.

Priestorový rozsah kondomínia nesmie byť súčasťou geometrie, ktorá zobrazuje priestorový rozsah správnej jednotky.

7.

Kondomíniá môžu spravovať len správne jednotky na úrovni krajiny.

4.6.   Vrstvy

Vrstvy pre tému priestorových údajov Správne jednotky

Názov vrstvy

Pomenovanie vrstvy

Typ priestorového objektu

AU.AdministrativeUnit

Správna jednotka

AdministrativeUnit

AU.AdministrativeBoundary

Správna hranica

AdministrativeBoundary

AU.Condominium

Kondomínium

Condominium

AU.NUTSRegion

Región NUTS

NUTSRegion

5.   ADRESY

5.1.   Vymedzenie pojmov

Okrem definícií uvedených v článku 2 sa uplatňujú aj tieto definície:

„adresovateľný objekt“ znamená priestorový objekt, s ktorým má význam asociovať adresy.

5.2.   Typy priestorových objektov

Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov zo súborov údajov, ktoré sa týkajú témy priestorových údajov Adresy, sa používajú tieto typy priestorových objektov:

Adresa

Názov oblasti adresy

Komponent adresy

Názov správnej jednotky

Poštové smerovacie číslo

Názov prejazdnej cesty

5.2.1.   Adresa (Address)

Identifikácia pevne stanovenej polohy nehnuteľnosti prostredníctvom štruktúrovaného zloženia zemepisných názvov a identifikátorov.

Atribúty typu priestorových objektov Address

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

alternativeIdentifier

Externý tematický identifikátor priestorového objektu adresy, ktorý umožňuje interoperabilitu s existujúcimi pôvodnými systémami alebo aplikáciami.

CharacterString

voidable

beginLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.

DateTime

voidable

inspireId

Externý objektový identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

locator

Kód alebo názov čitateľný ľudským okom.

AddressLocator

 

position

Poloha charakteristického bodu, ktorá predstavuje miesto adresy podľa určitej špecifikácie vrátane informácie o pôvode polohy.

GeographicPosition

 

status

Platnosť adresy v životnom cykle (verzii) priestorového objektu adresy.

StatusValue

voidable

validFrom

Dátum a čas, keď táto verzia adresy bola alebo bude platná v reálnom svete.

DateTime

voidable

validTo

Dátum a čas, keď táto verzia adresy prestala alebo prestane existovať v reálnom svete.

DateTime

voidable

Asociačné roly typu priestorových objektov Address

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

building

Stavba, ku ktorej je priradená adresa alebo ktorá sa s touto adresou spája.

Typ, ktorý sa má špecifikovať v téme priestorových údajov Stavby.

voidable

component

Označuje, že komponent adresy sa zadáva ako časť adresy.

AddressComponent

 

Parcel

Katastrálna parcela, ku ktorej je táto adresa priradená alebo ktorá sa s touto adresou spája.

CadastralParcel

voidable

parentAddress

Hlavná (materská) adresa, s ktorou je táto (pod)adresa pevne prepojená.

Address

voidable

Obmedzenia typu priestorových objektov Address

Adresa má priestorový objekt, ktorého komponent adresy zodpovedajúci správnej jednotke je úroveň 1 (krajina).

Adresa má presne jednu štandardnú geografickú polohu („default“ atribút priestorového objektu GeographicPosition musí byť „true“).

5.2.2.   Názov oblasti adresy (AddressAreaName)

Komponent adresy predstavujúci názov geografickej oblasti alebo lokality, ktorá zoskupuje viaceré adresovateľné objekty na účely adresovania bez toho, aby bola správnou jednotkou.

Tento typ je subtypom AddressComponent.

Atribúty typu priestorových objektov AddressAreaName

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

name

Vlastné meno používané na oblasť adresy.

GeographicalName

 


Asociačné roly typu priestorových objektov AddressAreaName

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

namedPlace

Pomenované miesto, ktoré predstavuje tento názov oblasti adresy.

NamedPlace

voidable

5.2.3.   Komponent adresy (AddressComponent)

Identifikátor alebo geografický názov konkrétnej geografickej oblasti, miesta alebo iného priestorového objektu, ktorý vymedzuje rozsah adresy.

Tento typ je abstraktný.

Atribúty typu priestorových objektov AddressComponent

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

alternativeIdentifier

Externý tematický identifikátor priestorového objektu komponentu adresy, ktorý umožňuje interoperabilitu s existujúcimi pôvodnými systémami alebo aplikáciami.

CharacterString

voidable

beginLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.

DateTime

voidable

inspireId

Externý objektový identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

status

Platnosť komponentu adresy v rámci životného cyklu (verzie) priestorového objektu komponentu adresy.

StatusValue

voidable

validFrom

Dátum a čas, keď táto verzia komponentu adresy bola alebo bude platná v reálnom svete.

DateTime

voidable

validTo

Dátum a čas, keď komponent adresy prestal/prestane existovať v reálnom svete.

DateTime

voidable


Asociačné roly typu priestorových objektov AddressComponent

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

situatedWithin

Iný komponent adresy, v rámci ktorého sa nachádza priestorový objekt, ktorý tento komponent adresy predstavuje.

AddressComponent

voidable

5.2.4.   Názov správnej jednotky (AdminUnitName)

Komponent adresy, ktorý predstavuje názov jednotky správy, v ktorej má členský štát právomoc rozhodovať a/alebo vykonáva túto právomoc na účely miestneho, regionálneho a vnútroštátneho riadenia.

Tento typ je subtypom AddressComponent.

Atribúty typu priestorových objektov AdministrativeBoundary

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

level

Úroveň správy v hierarchii štátnej správy.

AdministrativeHierarchyLevel

 

name

Úradný zemepisný názov správnej jednotky, v prípade potreby uvedený v rôznych jazykoch.

GeographicalName

 


Asociačné roly typu priestorových objektov AdminUnitName

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

adminUnit

Správna jednotka, ktorá je zdrojom obsahu názvu správnej jednotky.

AdministrativeUnit

voidable

5.2.5.   Poštové smerovacie číslo (PostalDescriptor)

Komponent adresy, ktorý predstavuje identifikáciu ďalšieho členenia adries a miest doručovania pošty v krajine, regióne alebo meste na poštové účely.

Tento typ je subtypom AddressComponent.

Atribúty typu priestorových objektov PostalDescriptor

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

postCode

Kód vytvorený a udržiavaný na poštové účely s cieľom identifikovať ďalšie členenie adries a miest doručovania pošty.

CharacterString

 

postName

Jeden alebo viacero názvov vytvorených a udržiavaných na poštové účely s cieľom identifikovať ďalšie členenie adries a miest doručovania pošty.

GeographicalName

 

Obmedzenia typu priestorových objektov PostalDescribtor

Ak neexistuje žiadne poštové smerovacie číslo, je nutný poštový názov.

Ak neexistuje žiadny poštový názov, je nutné poštové smerovacie číslo.

5.2.6.   Názov prejazdnej cesty (ThoroughfareName)

Komponent adresy, ktorý predstavuje názov prejazdu alebo cesty z jedného miesta na druhé.

Tento typ je subtypom AddressComponent.

Atribúty typu priestorových objektov ThoroughfareName

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

name

Názov prejazdnej cesty.

ThoroughfareNameValue

 


Asociačné roly typu priestorových objektov ThoroughfareName

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

transportLink

Jedno alebo viacero spojení dopravnej siete, ku ktorým bol určený priestorový objekt názvu prejazdnej cesty.

TransportLink

voidable

5.3.   Dátové typy

5.3.1.   Lokátor adresy (AddressLocator)

Kód alebo názov čitateľný ľudským okom, ktorý používateľovi alebo aplikácii umožňuje referencovať adresu a rozlišovať adresu od susedných adries v rozsahu názvu prejazdnej cesty, názvu oblasti adresy, názvu správnej jednotky alebo poštového smerovacieho čísla, v ktorom sa adresa nachádza.

Atribúty dátového typu AddressLocator

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

designator

Počet alebo postupnosť znakov, ktoré jedinečne identifikujú lokátor v príslušnom(-ých) rozsahu(-och).

LocatorDesignator

 

level

Úroveň, na ktorú sa lokátor vzťahuje.

LocatorLevelValue

 

name

Zemepisný názov alebo popisný text asociovaný k nehnuteľnosti identifikovanej lokátorom.

LocatorName

 

Asociačná rola dátového typu AddressLocator

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

withinScopeOf

Komponent adresy vymedzujúci rozsah, v rámci ktorého sa lokátor adresy priraďuje podľa pravidiel zaisťujúcich jednoznačnosť.

AddressComponent

voidable

Obmedzenia dátového typu AddressLocator

Ak neexistuje žiadny kód, je nutný názov.

Ak neexistuje žiadny názov, je nutný kód.

5.3.2.   Reprezentácia adresy (AddressRepresentation)

Reprezentácia priestorového objektu adresy na používanie v schémach vonkajších aplikácií, ktoré musia obsahovať čitateľné základné informácie o adrese.

Atribúty dátového typu AddressRepresentation

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

addressArea

Názov alebo názvy geografickej oblasti alebo lokality, ktorá zoskupuje viaceré adresovateľné objekty na účely adresovania bez toho, aby bola správnou jednotkou.

GeographicalName

voidable

adminUnit

Názov alebo názvy jednotky správy, v ktorej má členský štát právomoc rozhodovať a/alebo vykonáva túto právomoc na účely miestneho, regionálneho a vnútroštátneho riadenia.

GeographicalName

 

locatorDesignator

Počet alebo postupnosť znakov, ktoré používateľovi alebo aplikácii umožňujú interpretovať, analyzovať a formátovať lokátor v príslušnom rozsahu. Lokátor môže obsahovať viacero kódov lokátora.

CharacterString

 

locatorName

Vlastné meno(-á) používané pre entitu reálneho sveta identifikovanú lokátorom.

GeographicalName

 

postCode

Kód vytvorený a udržiavaný na poštové účely s cieľom identifikovať ďalšie členenie adries a miest doručovania pošty.

CharacterString

voidable

postName

Jeden alebo viacero názvov vytvorených a udržiavaných na poštové účely s cieľom identifikovať ďalšie členenie adries a miest doručovania pošty.

GeographicalName

voidable

thoroughfare

Názov alebo názvy prejazdu alebo cesty z jedného miesta na druhé, ako je pozemná cesta alebo vodná cesta.

GeographicalName

voidable


Asociačné roly dátového typu AddressRepresentation

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

addressFeature

Odkaz na priestorový objekt adresy.

Address

voidable

5.3.3.   Geografická poloha (GeographicPosition)

Poloha charakteristického bodu, ktorá predstavuje miesto adresy podľa určitej špecifikácie vrátane informácie o pôvode polohy.

Atribúty dátového typu GeographicPosition

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

default

Špecifikuje, či by sa táto poloha mala považovať za štandardnú alebo nie.

Boolean

 

geometry

Poloha bodu vyjadrená v súradniciach vo vybranom priestorovom referenčnom systéme.

GM_Point

 

method

Opis, ako a kým bola vytvorená alebo odvodená geografická poloha adresy.

GeometryMethodValue

voidable

specification

Informácie, ktoré vymedzujú špecifikáciu používanú na vytvorenie alebo odvodenie tejto geografickej polohy adresy.

GeometrySpecificationValue

voidable

5.3.4.   Kód lokátora (LocatorDesignator)

Počet alebo postupnosť znakov, ktoré jedinečne identifikujú lokátor v príslušnom(-ých) rozsahu(-och). Úplná identifikácia lokátora by mohla zahŕňať jeden nebo viacero kódov lokátora.

Atribúty dátového typu LocatorDesignator

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

designator

Identifikujúca časť kódu lokátora zložená z jedného alebo viacerých čísiel či iných znakov.

CharacterString

 

type

Typ hodnoty lokátora, ktorý umožňuje aplikácii interpretovať, analyzovať alebo formátovať ho v súlade s určitými pravidlami.

LocatorDesignatorTypeValue

 

5.3.5.   Meno lokátora (LocatorName)

Vlastné meno používané pre entitu reálneho sveta identifikovanú lokátorom.

Atribúty dátového typu LocatorName

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

name

Identifikujúca časť mena lokátora.

GeographicalName

 

type

Typ hodnoty lokátora, ktorý umožňuje aplikácii interpretovať, analyzovať alebo formátovať ho v súlade s určitými pravidlami.

LocatorNameTypeValue

 

5.3.6.   Časť názvu (PartOfName)

Časť celého názvu vyplývajúca z ďalšieho členenia názvu prejazdnej cesty na oddelené sémantické časti s použitím rovnakého jazyka a písma ako celý názov prejazdnej cesty.

Atribúty dátového typu PartOfName

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

part

Reťazec znakov, ktorý vyjadruje oddelenú časť názvu s použitím rovnakého jazyka a písma ako celý názov prejazdnej cesty.

CharacterString

 

type

Klasifikácia časti názvu podľa jeho sémantiky (významu) v celom názve prejazdnej cesty.

PartTypeValue

 

5.3.7.   Hodnota názvu prejazdnej cesty (ThoroughfareNameValue)

Vlastné meno voliteľne používané pre prejazdnú cestu vrátane ďalšieho členenia názvu na časti.

Atribúty dátového typu ThoroughfareNameValue

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

name

Vlastné meno používané pre prejazdnú cestu.

GeographicalName

 

nameParts

Jedna alebo viacero častí, na ktoré možno ďalej členiť názov prejazdnej cesty.

PartOfName

voidable

5.4.   Zoznamy kódov

5.4.1.   Geometrická metóda (GeometryMethodValue)

Opis, ako a kým bola vytvorená alebo odvodená táto geografická poloha adresy.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

5.4.2.   Geometrická špecifikácia (GeometrySpecificationValue)

Informácie, ktoré vymedzujú špecifikáciu používanú na vytvorenie alebo odvodenie tejto geografickej polohy adresy.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

5.4.3.   Typ kódu lokátora (LocatorDesignatorTypeValue)

Opis sémantiky kódu lokátora.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

5.4.4.   Úroveň lokátora (LocatorLevelValue)

Úroveň, na ktorú sa lokátor vzťahuje.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

5.4.5.   Typ názvu lokátora (LocatorNameTypeValue)

Opis sémantiky názvu lokátora.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

5.4.6.   Typ časti (PartTypeValue)

Klasifikácia časti názvu podľa jeho sémantiky v celom názve prejazdnej cesty.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

5.4.7.   Status (StatusValue)

Aktuálna platnosť adresy reálneho sveta alebo komponentu adresy.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

5.5.   Požiadavky špecifické pre jednotlivé témy

5.5.1.   Poloha adresy

1.

Polohu adresy v súbore údajov predstavujú súradnice skutočného miesta s čo najlepšie dosiahnuteľnou presnosťou. Budú to najpresnejšie, priamo namerané súradnice, alebo ak žiadne neexistujú, tak súradnice odvodené z jedného z komponentov adresy, pričom sa uprednostňuje komponent, ktorý umožňuje najpresnejšie určenie polohy.

2.

Ak má adresa viac ako jednu polohu, pre každú z nich sa do atribútu specification dosadí iná hodnota.

5.5.2.   Asociačné roly

1.

Asociačná rola withinScopeOf sa dosadí pre všetky lokátory pridelené podľa pravidiel, ktorých cieľom je zaistiť jednoznačnosť v rámci konkrétneho komponentu adresy (t.j. názov prejazdnej cesty, názov oblasti adresy, poštový kód alebo názov správnej jednotky).

2.

Asociačná rola parentAddress sa dosadí pre všetky adresy, ktoré sú spojené s materskou (alebo hlavnou) adresou.

3.

Adresa má asociáciu s názvom krajiny, v ktorej sa nachádza. Adresa musí mať navyše asociácie s doplňujúcimi komponentmi adresy potrebnými na jednoznačnú identifikáciu a umiestnenie výskytu adresy.

5.6.   Vrstvy

Vrstva pre tému priestorových údajov Adresy

Názov vrstvy

Pomenovanie vrstvy

Typ priestorového objektu

AD.Address

Adresy

Address

6.   KATASTRÁLNE PARCELY

6.1.   Typy priestorových objektov

Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov zo súboru údajov, ktoré sa týkajú témy priestorových údajov Katastrálne parcely, sa používajú tieto typy priestorových objektov:

Základná jednotka nehnuteľnosti

Katastrálna hranica

Katastrálna parcela

Katastrálne rozdelenie na zóny

Katastrálne parcely musia byť vždy prístupné.

Členské štáty sprístupňujú základné jednotky nehnuteľností, keď sa jedinečné katastrálne odkazy uvádzajú len pre základné jednotky nehnuteľností, a nie pre parcely.

Členské štáty sprístupňujú katastrálne hranice, keď sa pre katastrálnu hranicu zaznamenávajú informácie o absolútnej polohovej presnosti.

6.1.1.   Základná jednotka nehnuteľnosti (BasicPropertyUnit)

Základná jednotka vlastníctva, ktorá je zaznamenaná v pozemkových knihách, katastroch nehnuteľností alebo v rovnocenných registroch. Je vymedzená výhradnými vlastníckymi a homogénnymi právami na nehnuteľný majetok a môže sa skladať z jednej alebo viacerých priľahlých alebo geograficky oddelených parciel.

Atribúty typu priestorových objektov BasicPropertyUnit

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

areaValue

Hodnota registrovanej výmery, ktorá kvantifikuje oblasť zobrazovanú na horizontálnej rovine katastrálnych parciel tvoriacich základnú jednotku nehnuteľnosti.

Area

voidable

beginLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.

DateTime

voidable

inspireId

Externý objektový identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

nationalCadastralReference

Tematický identifikátor na vnútroštátnej úrovni, vo všeobecnosti úplný vnútroštátny kód základnej jednotky nehnuteľnosti. Musí zaistiť prepojenie s vnútroštátnym katastrom nehnuteľností alebo rovnocenným registrom.

CharacterString

 

validFrom

Oficiálny dátum a čas, keď základná jednotka nehnuteľnosti bola/bude právne zriadená.

DateTime

voidable

validTo

Dátum a čas, keď sa základná jednotka nehnuteľnosti právne prestala/prestane používať.

DateTime

voidable

Asociačné roly typu priestorových objektov BasicPropertyUnit

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

administrativeUnit

Správna jednotka najnižšej správnej úrovne zahŕňajúca túto základnú jednotku nehnuteľnosti.

AdministrativeUnit

voidable

Obmedzenia typu priestorových objektov BasicPropertyUnit

Hodnota areaValue sa uvádza v metroch štvorcových.

6.1.2.   Katastrálna hranica (CadastralBoundary)

Časť obrysu katastrálnej parcely. Jednu katastrálnu hranicu môžu zdieľať dve susediace katastrálne parcely.

Atribúty typu priestorových objektov CadastralBoundary

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.

DateTime

voidable

estimatedAccuracy

Odhadnutá absolútna polohová presnosť katastrálnej hranice v súradnicovom referenčnom systéme používanom v INSPIRE. Absolútna polohová presnosť je stredná hodnota polohových nepresností pre súbor polôh, pričom polohové nepresnosti sú vzdialenosťou medzi meranou polohou a tým, čo sa považuje za zodpovedajúcu skutočnú polohu.

Length

voidable

geometry

Geometria katastrálnej hranice.

GM_Curve

 

inspireId

Externý objektový identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

validFrom

Oficiálny dátum a čas, keď katastrálna hranica bola/bude právne zriadená.

DateTime

voidable

validTo

Dátum a čas, keď sa katastrálna hranica právne prestala/prestane používať.

DateTime

voidable

Asociačné roly typu priestorových objektov CadastralBoundary

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

parcel

Katastrálna(-e) parcela(-y) vymedzená(-é) touto katastrálnou hranicou. Katastrálna hranica môže vymedzovať jednu alebo dve katastrálne parcely.

CadastralParcel

voidable

Obmedzenia typu priestorových objektov CadastralBoundary

Hodnota estimatedAccuracy sa uvádza v metroch.

6.1.3.   Katastrálna parcela (CadastralParcel)

Výmery vymedzené katastrami nehnuteľností alebo rovnocennými registrami.

Atribúty typu priestorových objektov CadastralParcel

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

areaValue

Hodnota registrovanej výmery, ktorá kvantifikuje oblasť zobrazovanú na horizontálnej rovine katastrálnej parcely.

Area

voidable

beginLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.

DateTime

voidable

geometry

Geometria katastrálnej parcely.

GM_Object

 

inspireId

Externý objektový identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

label

Text bežne používaný na zobrazenie identifikácie katastrálnej parcely.

CharacterString

 

nationalCadastralReference

Tematický identifikátor na vnútroštátnej úrovni, vo všeobecnosti úplný vnútroštátny kód katastrálnej parcely. Musí zaistiť prepojenie s vnútroštátnym katastrom nehnuteľností alebo rovnocenným registrom.

CharacterString

 

referencePoint

Bod v rámci katastrálnej parcely.

GM_Point

voidable

validFrom

Oficiálny dátum a čas, keď parcela bola/bude právne zriadená.

DateTime

voidable

validTo

Dátum a čas, keď sa katastrálna parcela právne prestala/prestane používať.

DateTime

voidable

Asociačné roly typu priestorových objektov CadastralParcel

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

administrativeUnit

Správna jednotka najnižšej správnej úrovne zahŕňajúca túto katastrálnu parcelu.

AdministrativeUnit

voidable

basicPropertyUnit

Základná(-é) jednotka(-y) nehnuteľnosti(-í) zahŕňajúca(-e) túto katastrálnu parcelu.

BasicPropertyUnit

voidable

zoning

Katastrálne rozdelenie najnižšej úrovne zahŕňajúce túto katastrálnu parcelu.

CadastralZoning

voidable

Obmedzenia typu priestorových objektov CadastralParcel

Hodnota areaValue sa uvádza v metroch štvorcových.

Typom geometrie je GM_Surface alebo GM_MultiSurface.

6.1.4.   Katastrálne rozdelenie na zóny (CadastralZoning)

Medziľahlé oblasti používané v záujme rozdelenia štátneho územia na katastrálne parcely.

Atribúty typu priestorových objektov CadastralZoning

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.

DateTime

voidable

estimatedAccuracy

Odhadnutá absolútna polohová presnosť katastrálnych parciel v rámci katastrálneho rozdelenia na zóny v súradnicovom referenčnom systéme používanom v INSPIRE. Absolútna polohová presnosť je stredná hodnota polohových nepresností pre súbor polôh, pričom polohové nepresnosti sú vzdialenosťou medzi meranou polohou a tým, čo sa považuje za zodpovedajúcu skutočnú polohu.

Length

voidable

geometry

Geometria katastrálneho rozdelenia na zóny.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Externý objektový identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

label

Text bežne používaný na zobrazenie identifikácie katastrálneho rozdelenia na zóny.

CharacterString

 

level

Úroveň katastrálneho rozdelenia na zóny vo vnútroštátnej katastrálnej hierarchii.

CadastralZoningLevelValue

voidable

levelName

Názov úrovne katastrálneho rozdelenia na zóny vo vnútroštátnej katastrálnej hierarchii aspoň v jednom úradnom jazyku Európskej únie.

LocalisedCharacterString

voidable

name

Názov katastrálneho rozdelenia na zóny.

GeographicalName

voidable

nationalCadastalZoningReference

Tematický identifikátor na vnútroštátnej úrovni, vo všeobecnosti úplný vnútroštátny kód katastrálneho rozdelenia na zóny.

CharacterString

 

originalMapScaleDenominator

Mierkové číslo pôvodnej papierovej mapy (ak existuje), ktorého rozsahu zodpovedá katastrálne rozdelenie na zóny.

Integer

voidable

referencePoint

Bod v rámci katastrálneho rozdelenia na zóny.

GM_Point

voidable

validFrom

Oficiálny dátum a čas, keď katastrálne rozdelenie na zóny bolo/bude právne zriadené.

DateTime

voidable

validTo

Dátum a čas, keď sa katastrálne rozdelenie na zóny právne prestalo/prestane používať.

DateTime

voidable

Asociačné roly typu priestorových objektov CadastralZoning

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

upperLevelUnit

Nasledujúca horná úroveň katastrálneho rozdelenia na zóny zahŕňajúca toto katastrálne rozdelenie na zóny.

CadastralZoning

voidable

Obmedzenia typu priestorových objektov CadastralZoning

Hodnota estimatedAccuracy sa uvádza v metroch.

Katastrálne rozdelenie na zóny nižšej úrovne je súčasťou rozdelenia na zóny vyššej úrovne.

6.2.   Zoznamy kódov

6.2.1.   Úroveň katastrálneho rozdelenia na zóny (CadastralZoningLevelValue)

Úrovne hierarchie katastrálneho rozdelenia na zóny.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

6.3.   Požiadavky špecifické pre jednotlivé témy

6.3.1.   Geometrická reprezentácia

1.

Doména hodnôt priestorových vlastností definovaná v tomto oddiele nie je obmedzená na priestorovú schému jednoduchých objektov vymedzenú v norme EN ISO 19125-1.

2.

Ak sú ustanovené katastrálne hranice, katastrálne hranice zodpovedajúce vymedzeniu katastrálnej parcely tvoria uzatvorený(-é) okruh(-y).

6.3.2.   Modelovanie odkazov na objekt

Všetky výskyty typu priestorových objektov CadastralParcel majú ako tematický identifikátor atribút nationalCadastralReference. Tento atribút musí používateľom umožniť prepojenie s právami, vlastníkmi a inými katastrálnymi informáciami v štátnych katastroch nehnuteľností alebo rovnocenných registroch.

6.3.3.   Súradnicové referenčné systémy

Ak sú údaje týkajúce sa témy priestorových údajov Katastrálne parcely sprístupnené v rovinných súradniciach s použitím Lambertovej konformnej kónickej projekcie, sprístupnia sa aj v aspoň jednom z ďalších súradnicových referenčných systémov uvedených v oddieloch 1.3.1, 1.3.2 a 1.3.3.

6.4.   Pravidlá zobrazenia

6.4.1.   Vrstvy

Vrstva pre tému priestorových údajov Katastrálne parcely

Názov vrstvy

Pomenovanie vrstvy

Typ priestorového objektu

CP.CadastralParcel

Katastrálna parcela

CadastralParcel

CP.CadastralZoning

Katastrálne rozdelenie na zóny

CadastralZoning

CP.CadastralBoundary

Katastrálna hranica

CadastralBoundary

7.   DOPRAVNÉ SIETE

7.1.   Vymedzenie pojmov

Okrem definícií uvedených v článku 2 sa uplatňujú aj tieto definície:

„referenčný bod letiska“ znamená určenú zemepisnú polohu letiska, ktorá sa nachádza blízko počiatočného alebo plánovaného geometrického stredu letiska a obvykle zostáva tam, kde bola pôvodne ustanovená,

„letisko/vrtuľníkové letisko“ znamená určený priestor na pevnine alebo na vode (vrátane akýchkoľvek budov, zariadení a vybavenia), ktorý sa má úplne alebo čiastočne používať na prílet a odlet lietadiel/vrtuľníkov, ako aj na ich pohyb po zemi,

„trasa v hlbokej vode“ znamená trasu v určenej oblasti v rámci definovaných obmedzení, ktorá bola predmetom presných meraní, aby sa zistila výška vody od morského dna a prekážok pod vodou k minimálnej uvedenej hĺbke vody,

„intermodálne spojenie“ znamená spojenie medzi dvoma prvkami v rôznych dopravných sieťach používajúcich rôzne druhy dopravy, ktoré prepravovaným médiám (osobám, tovaru atď.) umožňujú zmeniť jeden druh dopravy za iný,

„lineárny prvok“ znamená jednorozmerný objekt slúžiaci ako os, pozdĺž ktorej sa uskutočňuje lineárne referencovanie,

„lineárne referencovanie“ znamená špecifikáciu miesta vzťahujúceho sa na jednorozmerný objekt ako meranie pozdĺž (a voliteľne posuv od) tohto prvku,

„navigačné zariadenie“ znamená materiálne navigačné zariadenie umiestnené na zemskom povrchu, ako je Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR), Distance Measuring Equipment (DME), smerový maják, Tactical Air Navigation Beacon (TACAN) atď., ktoré pomáha v bezpečnom navádzaní leteckej premávky na existujúcich letových trasách,

„referencovanie objektu“ znamená stanovenie priestorového rozsahu objektu uvedením odkazu na existujúci priestorový objekt alebo súbor priestorových objektov,

„nákladná stanica“ znamená oblasť, kde sa križujú súbežné, vzájomne prepojené železničné koľaje (obvykle viac ako dve), ktoré sa používajú na zastavenie vlakov s cieľom nakládky/vykládky nákladu bez prerušenia premávky na hlavnej železničnej trati,

„významný bod“ znamená určené geografické miesto používané na vymedzenie trate Air Traffic Service (ATS), letovej trasy lietadla alebo na iné navigačné účely/účely ATS.

7.2.   Štruktúra témy priestorových údajov Dopravné siete

Typy uvedené pre tému priestorových údajov Dopravné siete sú štruktúrované v týchto balíkoch:

Spoločné dopravné prvky

Sieť leteckej dopravy

Sieť lanovej dopravy

Železničná dopravná sieť

Cestná dopravná sieť

Sieť vodnej dopravy

7.3.   Spoločné dopravné prvky

7.3.1.   Typy priestorových objektov

Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú spoločných dopravných prvkov, sa používajú tieto typy priestorových objektov:

Obmedzenie prístupu

Stav zariadenia

Orgán zodpovedný za údržbu

Kilometrovník

Vlastnícka organizácia

Obmedzenie pre vozidlá

Smer dopravného prúdu

Dopravná oblasť

Dopravné spojenie

Postupnosť dopravných spojení

Súbor dopravných spojení

Dopravná sieť

Dopravný uzol

Dopravný objekt

Dopravný bod

Dopravná vlastnosť

Zvislá poloha

7.3.1.1.   Obmedzenie prístupu (AccessRestriction)

Obmedzenie prístupu k dopravnému prvku.

Tento typ je subtypom TransportProperty.

Atribúty typu priestorových objektov AccessRestriction

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

restriction

Charakter obmedzenia prístupu.

AccessRestrictionValue

 

7.3.1.2.   Stav zariadenia (ConditionOfFacility)

Stav prvku dopravnej siete s ohľadom na jeho dokončenie a používanie.

Tento typ je subtypom TransportProperty.

Atribúty typu priestorových objektov ConditionOfFacility

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

currentStatus

Hodnota aktuálneho stavu prvku dopravnej siete s ohľadom na jeho dokončenie a používanie.

ConditionOfFacilityValue

 

7.3.1.3.   Orgán zodpovedný za údržbu (MaintenanceAuthority)

Orgán zodpovedný za údržbu dopravného prvku.

Tento typ je subtypom TransportProperty.

Atribúty typu priestorových objektov MaintenanceAuthority

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

authority

Identifikácia orgánu zodpovedného za údržbu.

CI_Citation

 

7.3.1.4.   Kilometrovník (MarkerPost)

Referenčná značka umiestnená pozdĺž trasy v dopravnej sieti, väčšinou v pravidelných odstupoch, ktorá označuje vzdialenosť od začiatku trasy alebo od nejakého iného referenčného bodu k bodu, kde je umiestnená značka.

Tento typ je subtypom TransportPoint.

Atribúty typu priestorových objektov MarkerPost

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

location

Vzdialenosť od začiatku trasy alebo od nejakého iného referenčného bodu k bodu, kde je umiestnený kilometrovník.

Distance

 


Asociačné roly typu priestorových objektov MarkerPost

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

route

Trasa v dopravnej sieti, pozdĺž ktorej je umiestnený kilometrovník.

TransportLinkSet

voidable

7.3.1.5.   Vlastnícka organizácia (OwnerAuthority)

Organizácia, ktorá vlastní dopravný prvok.

Tento typ je subtypom TransportProperty.

Atribúty typu priestorových objektov OwnerAuthority

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

authority

Identifikácia vlastníckej organizácie.

CI_Citation

 

7.3.1.6.   Obmedzenie pre vozidlá (RestrictionForVehicles)

Obmedzenia pre vozidlá na dopravnom prvku.

Tento typ je subtypom TransportProperty.

Atribúty typu priestorových objektov RestrictionForVehicles

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

measure

Opatrenie určené na obmedzenie.

Measure

 

restrictionType

Druh obmedzenia.

RestrictionTypeValue

 

7.3.1.7.   Smer dopravného prúdu (TrafficFlowDirection)

Označuje smer dopravného prúdu vo vzťahu k smeru vektora dopravného spojenia.

Tento typ je subtypom TransportProperty.

Atribúty typu priestorových objektov TrafficFlowDirection

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

direction

Označuje smer dopravného prúdu.

LinkDirectionValue

 

Obmedzenia typu priestorových objektov TrafficFlowDirection

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom typu Link alebo LinkSequence.

7.3.1.8.   Dopravná oblasť (TransportArea)

Povrch, ktorý predstavuje priestorový rozsah prvku dopravnej siete.

Tento typ je subtypom NetworkArea.

Tento typ je subtypom TransportObject.

Tento typ je abstraktný.

Atribúty typu priestorových objektov TransportArea

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

validFrom

Obdobie, keď dopravná oblasť začala existovať v reálnom svete.

DateTime

voidable

validTo

Obdobie, od ktorého dopravná oblasť už neexistuje v reálnom svete.

DateTime

voidable

Obmedzenia typu priestorových objektov TransportArea

Všetky dopravné oblasti majú externý objektový identifikátor.

7.3.1.9.   Dopravné spojenie (TransportLink)

Lineárny priestorový objekt, ktorý opisuje geometriu a konektivitu dopravnej siete medzi dvoma bodmi v sieti.

Tento typ je subtypom Link.

Tento typ je subtypom TransportObject.

Tento typ je abstraktný.

Atribúty typu priestorových objektov TransportLink

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

validFrom

Obdobie, keď dopravné spojenie začalo existovať v reálnom svete.

DateTime

voidable

validTo

Obdobie, od ktorého dopravné spojenie už neexistuje v reálnom svete.

DateTime

voidable

Obmedzenia typu priestorových objektov TransportLink

Všetky dopravné spojenia majú externý objektový identifikátor.

7.3.1.10.   Postupnosť dopravných spojení (TransportLinkSequence)

Lineárny priestorový objekt zložený z usporiadaného súboru dopravných spojení, ktorý predstavuje súvislú cestu v dopravnej sieti bez akýchkoľvek odbočiek. Prvok má vymedzený začiatok a koniec a každá poloha v postupnosti dopravného spojenia je identifikovateľná jediným parametrom, napríklad dĺžkou. Opisuje prvok dopravnej siete charakterizovaný jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami.

Tento typ je subtypom LinkSequence.

Tento typ je subtypom TransportObject.

Tento typ je abstraktný.

Atribúty typu priestorových objektov TransportLinkSequence

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

validFrom

Obdobie, keď postupnosť dopravného spojenia začala existovať v reálnom svete.

DateTime

voidable

validTo

Obdobie, od ktorého postupnosť dopravného spojenia už neexistuje v reálnom svete.

DateTime

voidable

Obmedzenia typu priestorových objektov TransportLinkSequence

Postupnosť dopravných spojení sa musí skladať z dopravných spojení, z ktorých všetky patria do tej istej dopravnej siete.

Všetky postupnosti dopravných spojení majú externý objektový identifikátor.

7.3.1.11.   Súbor dopravných spojení (TransportLinkSet)

Súbor postupností dopravných spojení a/alebo jednotlivých dopravných spojení, ktoré majú špecifickú funkciu alebo význam v dopravnej sieti.

Tento typ je subtypom LinkSet.

Tento typ je subtypom TransportObject.

Tento typ je abstraktný.

Atribúty typu priestorových objektov TransportLinkSet

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

validFrom

Obdobie, keď súbor dopravných spojení začal existovať v reálnom svete.

DateTime

voidable

validTo

Obdobie, od ktorého súbor dopravných spojení už neexistuje v reálnom svete.

DateTime

voidable

Asociačné roly typu priestorových objektov TransportLinkSet

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

post

Kilometrovník pozdĺž trasy v dopravnej sieti.

MarkerPost

voidable

Obmedzenia typu priestorových objektov TransportLinkSet

Súbor dopravných spojení sa musí skladať z dopravných spojení a/alebo postupností dopravných spojení, z ktorých všetky patria do tej istej dopravnej siete.

Všetky súbory dopravných spojení majú externý objektový identifikátor.

7.3.1.12.   Dopravná sieť (TransportNetwork)

Súbor prvkov siete, ktoré patria k jednému druhu dopravy.

Tento typ je subtypom Network.

Atribúty typu priestorových objektov TransportNetwork

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

inspireId

Externý objektový identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

typeOfTransport

Druh dopravnej siete vychádzajúci z druhu infraštruktúry, ktorú sieť používa.

TransportTypeValue

 

7.3.1.13.   Dopravný uzol (TransportNode)

Bod priestorového objektu, ktorý sa používa na účely konektivity.

Tento typ je subtypom Node.

Tento typ je subtypom TransportObject.

Tento typ je abstraktný.

Atribúty typu priestorových objektov TransportNode

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

validFrom

Obdobie, keď dopravný uzol začal existovať v reálnom svete.

DateTime

voidable

validTo

Obdobie, od ktorého dopravný uzol už neexistuje v reálnom svete.

DateTime

voidable

Obmedzenia typu priestorových objektov TransportNode

Všetky dopravné uzly majú externý objektový identifikátor.

7.3.1.14.   Dopravný objekt (TransportObject)

Základ identity pre objekty dopravnej siete v reálnom svete.

Tento typ je abstraktný.

Atribúty typu priestorových objektov TransportObject

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

geographicalName

Zemepisný názov používaný na identifikáciu objektov dopravnej siete v reálnom svete. Poskytuje „kľúč“ na implicitnú asociáciu rôznych reprezentácií objektu.

GeographicalName

voidable

7.3.1.15.   Dopravný bod (TransportPoint)

Priestorový objekt bodu – ktorý nie je uzlom – a predstavuje polohu prvku dopravnej siete.

Tento typ je subtypom NetworkElement.

Tento typ je subtypom TransportObject.

Tento typ je abstraktný.

Atribúty typu priestorových objektov TransportPoint

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

geometry

Umiestnenie dopravného bodu.

GM_Point

 

validFrom

Obdobie, keď dopravný bod začal existovať v reálnom svete.

DateTime

voidable

validTo

Obdobie, od ktorého dopravný bod už neexistuje v reálnom svete.

DateTime

voidable

Obmedzenia typu priestorových objektov TransportPoint

Všetky dopravné body majú externý objektový identifikátor.

7.3.1.16.   Dopravná vlastnosť (TransportProperty)

Odkaz na vlastnosť, ktorá sa vzťahuje na sieť. Táto vlastnosť sa môže vzťahovať na celý prvok siete, s ktorým je asociovaná, alebo – v prípade lineárnych priestorových objektov – môže byť opísaná s použitím lineárneho referencovania.

Tento typ je subtypom NetworkProperty.

Tento typ je abstraktný.

Atribúty typu priestorových objektov TransportProperty

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

validFrom

Obdobie, keď dopravná vlastnosť začala existovať v reálnom svete.

DateTime

voidable

validTo

Obdobie, od ktorého dopravná vlastnosť už neexistuje v reálnom svete.

DateTime

voidable

Obmedzenia typu priestorových objektov TransportProperty

Všetky dopravné vlastnosti majú externý objektový identifikátor.

7.3.1.17.   Zvislá poloha (VerticalPositionValue)

Zvislá úroveň vo vzťahu k iným prvkom dopravnej siete.

Tento typ je subtypom TransportProperty.

Atribúty typu priestorových objektov VerticalPosition

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

verticalPosition

Relatívna zvislá poloha dopravného prvku.

VerticalPositionValue

 

7.3.2.   Enumerácie

7.3.2.1.   Druh dopravy (TransportTypeValue)

Možné druhy dopravných sietí.

Prípustné hodnoty pre enumeráciu TransportTypeValue

Hodnota

Definícia

air

Dopravnú sieť tvorí letecká doprava.

cable

Dopravnú sieť tvorí lanová doprava.

rail

Dopravnú sieť tvorí železničná doprava.

road

Dopravnú sieť tvorí cestná doprava.

water

Dopravnú sieť tvorí vodná doprava.

7.3.3.   Zoznamy kódov

7.3.3.1.   Obmedzenie prístupu (AccessRestrictionValue)

Druhy obmedzení prístupu pre dopravný prvok.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

7.3.3.2.   Druh obmedzenia (RestrictionTypeValue)

Možné obmedzenia pre vozidlá, ktoré môžu mať prístup k dopravnému prvku.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

7.4.   Sieť leteckej dopravy

7.4.1.   Typy priestorových objektov

Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú leteckej dopravnej siete, sa používajú tieto typy priestorových objektov:

Oblasť letiska

Kategória letiska

Uzol letiska

Typ letiska

Letecké spojenie

Postupnosť leteckých spojení

Letecký uzol

Letová trasa

Spojenie letových trás

Oblasť vzdušného priestoru

Oblasť odbavovacej plochy

Stav leteckého zariadenia

Určený bod

Dĺžka prvku

Šírka prvku

Nadmorská výška letiska

Postup priblíženia podľa prístrojov

Dolná medzná hodnota absolútnej výšky

Navigačný prostriedok

Spojenie postupov

Oblasť vzletovej a pristávacej dráhy

Bod osi vzletovej a pristávacej dráhy

Štandardný prílet podľa prístrojov

Štandardný odlet podľa prístrojov

Zloženie povrchu

Oblasť rolovacej dráhy

Oblasť dotyku so zemou a vzletu

Horná medzná hodnota absolútnej výšky

Obmedzenie používania

7.4.1.1.   Oblasť letiska (AerodromeArea)

Určený priestor na pevnine alebo na vode (vrátane všetkých budov, zariadení a vybavenia), ktorý sa má úplne alebo čiastočne používať na prílet a odlet lietadiel a/alebo vrtuľníkov, ako aj na ich pohyb po zemi.

Tento typ je subtypom TransportArea.

7.4.1.2.   Kategória letiska (AerodromeCategory)

Kategória letiska týkajúca sa rozsahu a dôležitosti letových prevádzkových služieb ponúkaných pri odlete z tohto letiska a prílete na toto letisko.

Tento typ je subtypom TransportProperty.

Atribúty typu priestorových objektov AerodromeCategory

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

aerodromeCategory

Hodnota, ktorá označuje kategóriu letiska.

AerodromeCategoryValue

 

Obmedzenia typu priestorových objektov AerodromeCategory

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je Aerodrome Node alebo Aerodrome Area.

7.4.1.3.   Uzol letiska (AerodromeNode)

Uzol nachádzajúci sa v letiskovom referenčnom bode letiska/vrtuľníkového letiska, ktorý sa používa na jeho zjednodušenú reprezentáciu.

Tento typ je subtypom AirNode.

Atribúty typu priestorových objektov AerodromeNode

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

designatorIATA

Trojmiestny alfabetický kód letiska (letiska/vrtuľníkového letiska) IATA.

CharacterString

voidable

locationIndicatorICAO

Štvormiestny alfabetický identifikačný kód letiska (letiska/vrtuľníkového letiska) ICAO uvedený v DOC 7910 ICAO.

CharacterString

voidable


Asociačné roly typu priestorových objektov AerodromeNode

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

controlTowers

Komplex riadiacich veží, ktoré patria k letisku (letisku/vrtuľníkovému letisku).

Typ, ktorý sa má špecifikovať v téme priestorových údajov Stavby.

voidable

7.4.1.4.   Typ letiska (AerodromeType)

Kód, ktorý špecifikuje typ letiska.

Tento typ je subtypom TransportProperty.

Atribúty typu priestorových objektov AerodromeType

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

aerodromeType

Typ letiska.

AerodromeTypeValue

 

Obmedzenia typu priestorových objektov AerodromeType

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je uzol letiska alebo oblasť letiska.

7.4.1.5.   Letecké spojenie (AirLink)

Lineárny priestorový objekt, ktorý opisuje geometriu a konektivitu leteckej dopravnej siete medzi dvoma bodmi v sieti.

Tento typ je subtypom TransportLink.

Tento typ je abstraktný.

7.4.1.6.   Postupnosť leteckých spojení (AirLinkSequence)

Lineárny priestorový objekt zložený z usporiadaného súboru leteckých spojení, ktorý predstavuje súvislú cestu v leteckej sieti bez akýchkoľvek odbočiek.

Tento typ je subtypom TransportLinkSequence.

7.4.1.7.   Letecký uzol (AirNode)

Uzol, ktorý sa vyskytuje v leteckej sieti.

Tento typ je subtypom TransportNode.

Tento typ je abstraktný.

Atribúty typu priestorových objektov AirNode

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

significantPoint

Atribút, ktorý označuje, či je letecký uzol dôležitým bodom alebo nie.

Boolean

 

7.4.1.8.   Letová trasa (AirRoute)

Špecifikovaná trasa určená na usmerňovanie prúdu dopravy podľa potrieb poskytovania letových prevádzkových služieb od ukončenia vzletu a počiatočnej fázy stúpania do začatia priblíženia a fázy pristátia.

Tento typ je subtypom TransportLinkSet.

Atribúty typu priestorových objektov AirRoute

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

airRouteType

Klasifikácia trás.

AirRouteTypeValue

voidable

designator

Kód alebo znak, ktorý označuje letovú trasu.

CharacterString

voidable

7.4.1.9.   Spojenie letových trás (AirRouteLink)

Časť trasy, ktorá sa má preletieť obvykle bez medzipristátia, vymedzená dvomi po sebe nasledujúcimi významnými bodmi.

Tento typ je subtypom AirLink.

Atribúty typu priestorových objektov AirRouteLink

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

airRouteLinkClass

Trieda alebo typ spojenia letových trás.

AirRouteLinkClassValue

voidable

7.4.1.10.   Oblasť vzdušného priestoru (AirspaceArea)

Vymedzený rozsah vo vzduchu charakterizovaný ako vodorovná projekcia so zvislými hranicami.

Tento typ je subtypom TransportArea.

Atribúty typu priestorových objektov AirspaceArea

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

AirspaceAreaType

Kód označujúci všeobecnú štruktúru alebo charakteristiku konkrétneho vzdušného priestoru.

AirspaceAreaTypeValue

 

7.4.1.11.   Oblasť odbavovacej plochy (ApronArea)

Vymedzená oblasť na pozemnom letisku/vrtuľníkovom letisku určená pre lietadlá/vrtuľníky na účely nastupovania alebo vystupovania cestujúcich a nakladania alebo vykladania pošty alebo nákladu, zásobenie palivom, parkovanie alebo údržbu.

Tento typ je subtypom TransportArea.

7.4.1.12.   Stav leteckého zariadenia (ConditionOfAirFacility)

Stav prvku leteckej dopravnej siete s ohľadom na jeho dokončenie a používanie.

Tento typ je subtypom ConditionOfFacility.

Obmedzenia typu priestorových objektov ConditionOfAirFacility

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je uzol letiska, oblasť letiska alebo oblasť vzletovej a pristávacej dráhy.

7.4.1.13.   Určený bod (DesignatedPoint)

Geografická poloha neoznačená miestom rádionavigačného zariadenia používané na vymedzenie trate ATS, dráhy letu lietadla alebo na iné navigačné účely/účely ATS.

Tento typ je subtypom AirNode.

Atribúty typu priestorových objektov DesignatedPoint

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

designator

Zakódovaný kód bodu.

CharacterString

voidable

7.4.1.14.   Dĺžka prvku (ElementLength)

Fyzická dĺžka prvku.

Tento typ je subtypom TransportProperty.

Atribúty typu priestorových objektov ElementLength

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

length

Fyzická dĺžka prvku.

Measure

 

Obmedzenia typu priestorových objektov ElementLength

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je oblasť vzletovej a pristávacej dráhy, oblasť rolovacej dráhy alebo oblasť dotyku so zemou a vzletu.

7.4.1.15.   Šírka prvku (ElementWidth)

Fyzická šírka prvku.

Tento typ je subtypom TransportProperty.

Atribúty typu priestorových objektov ElementWidth

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

width

Fyzická šírka prvku.

Measure

 

Obmedzenia typu priestorových objektov ElementWidth

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je oblasť vzletovej a pristávacej dráhy, oblasť rolovacej dráhy alebo oblasť dotyku so zemou a vzletu.

7.4.1.16.   Nadmorská výška letiska (FieldElevation)

Nadmorská výška letiska ako zvislá vzdialenosť medzi najvyšším bodom vzletového a pristávacieho priestoru letiska a strednou hladinou mora.

Tento typ je subtypom TransportProperty.

Atribúty typu priestorových objektov FieldElevation

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

altitude

Hodnota nadmorskej výšky.

Measure

 

Obmedzenia typu priestorových objektov FieldElevation

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je uzol letiska alebo oblasť letiska.

7.4.1.17.   Postup priblíženia podľa prístrojov (InstrumentApproachProcedure)

Séria vopred určených letových obratov podľa letových prístrojov s ustanovenou ochranou pred prekážkami od začatia počiatočného priblíženia alebo prípadne od začiatku vymedzenej príletovej trasy do bodu, z ktorého možno uskutočniť pristátie, a pokiaľ sa pristátie neuskutoční, tak na miesto, na ktorom sa uplatňujú kritéria vyčkávania alebo nadmorskej výšky letu nad prekážkami na trati.

Tento typ je subtypom ProcedureLink.

7.4.1.18.   Dolná medzná hodnota výšky (LowerAltitudeLimit)

Výška, ktorá vymedzuje dolnú medznú hodnotu objektu leteckej dopravnej siete.

Tento typ je subtypom TransportProperty.

Atribúty typu priestorových objektov LowerAltitudeLimit

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

altitude

Medzná hodnota absolútnej výšky.

Measure

 

Obmedzenia typu priestorových objektov LowerAltitudeLimit

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je spojenie letových trás alebo oblasť vzdušného priestoru.

7.4.1.19.   Navigačný prostriedok (Navaid)

Jeden alebo viaceré navigačné prostriedky zabezpečujúce navigačné služby.

Tento typ je subtypom AirNode.

Atribúty typu priestorových objektov Navaid

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

designator

Kódovaný identifikátor pridelený systému navigačných prostriedkov.

CharacterString

voidable

navaidType

Druh navigačnej služby.

NavaidTypeValue

voidable

7.4.1.20.   Spojenie postupov (ProcedureLink)

Séria vopred určených letových obratov s ustanovenou ochranou pred prekážkami.

Tento typ je subtypom AirLink.

7.4.1.21.   Oblasť vzletovej a pristávacej dráhy (RunwayArea)

Vymedzená obdĺžniková oblasť na pozemnom letisku/vrtuľníkovom letisku pripravená na pristávanie a vzlet lietadiel.

Tento typ je subtypom TransportArea.

Atribúty typu priestorových objektov RunwayArea

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

designator

Úplný textový kód vzletovej a pristávacej dráhy používaný na jej jedinečnú identifikáciu na letisku/vrtuľníkovom letisku, ktoré má viac ako jednu vzletovú a pristávaciu dráhu.

CharacterString

voidable

runwayType

Typ vzletovej a pristávacej dráhy, buď vzletová a pristávacia dráha pre lietadlá alebo priestor konečného priblíženia a vzletu (FATO) pre vrtuľníky.

RunwayTypeValue

voidable

7.4.1.22.   Bod osi vzletovej a pristávacej dráhy (RunwayCentrelinePoint)

Prevádzkovo dôležitá poloha na osi smeru vzletovej a pristávacej dráhy.

Tento typ je subtypom AirNode.

Atribúty typu priestorových objektov RunwayCentrelinePoint

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

pointRole

Rola bodu pozdĺž osi smeru vzletovej a pristávacej dráhy.

PointRoleValue

 

7.4.1.23.   Štandardný prílet podľa prístrojov (StandardInstrumentArrival)

Určená príletová trať podľa pravidiel pre let podľa prístrojov (IFR) spájajúca významný bod, obvykle na trati ATS, s bodom, z ktorého možno začať oznámený postup pre priblíženie podľa prístrojov.

Tento typ je subtypom ProcedureLink.

Atribúty typu priestorových objektov StandardInstrumentArrival

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

designator

Textový kód štandardného príletu podľa prístrojov.

CharacterString

voidable

7.4.1.24.   Štandardný odlet podľa prístrojov (StandardInstrumentDeparture)

Určená odletová trať podľa pravidiel pre let podľa prístrojov (IFR) spájajúca letisko alebo konkrétnu vzletovú a pristávaciu dráhu letiska so špecifikovaným významným bodom, obvykle na určenej trati ATS, v ktorom začína fáza traťového letu.

Tento typ je subtypom ProcedureLink.

Atribúty typu priestorových objektov StandardInstrumentDepartur

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

designator

Úplný textový kód štandardného odletu podľa prístrojov.

CharacterString

voidable

7.4.1.25.   Zloženie povrchu (SurfaceComposition)

Zloženie povrchu v súvislosti s letiskom/vrtuľníkovým letiskom.

Tento typ je subtypom TransportProperty.

Atribúty typu priestorových objektov SurfaceComposition

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

surfaceComposition

Kód, ktorý udáva zloženie povrchu v súvislosti s letiskom/ vrtuľníkovým letiskom.

SurfaceCompositionValue

 

Obmedzenia typu priestorových objektov SurfaceComposition

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je oblasť vzletovej a pristávacej dráhy, oblasť rolovacej dráhy, oblasť odbavovacej plochy alebo oblasť dotyku so zemou a vzletu.

7.4.1.26.   Oblasť rolovacej dráhy (TaxiwayArea)

Vymedzená dráha na letisku/vrtuľníkovom letisku zriadená na rolovanie lietadiel/vrtuľníkov a určená na zaistenie spojenia medzi jednou časťou letiska a ďalšou.

Tento typ je subtypom TransportArea.

Atribúty typu priestorových objektov TaxiwayArea

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

designator

Textový kód rolovacej dráhy.

CharacterString

voidable

7.4.1.27.   Oblasť dotyku so zemou a vzletu (TouchDownLiftOff)

Nosná plocha, na ktorej sa vrtuľník môže dotknúť zeme alebo z ktorej môže vzlietnuť.

Tento typ je subtypom AirNode.

Atribúty typu priestorových objektov TouchDownLiftOff

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

designator

Textový kód priestoru dotyku so zemou a vzletu.

CharacterString

voidable

7.4.1.28.   Horná medzná hodnota absolútnej výšky (UpperAltitudeLimit)

Absolútna výška, ktorá vymedzuje hornú medznú hodnotu objektu leteckej dopravnej siete.

Tento typ je subtypom TransportProperty.

Atribúty typu priestorových objektov UpperAltitudeLimit

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

altitude

Medzná hodnota absolútnej výšky.

Measure

 

Obmedzenia typu priestorových objektov UpperAltitudeLimit

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je spojenie letových trás alebo oblasť vzdušného priestoru.

7.4.1.29.   Obmedzenie používania (UseRestriction)

Obmedzenia používania objektu leteckej dopravnej siete.

Tento typ je subtypom TransportProperty.

Atribúty typu priestorových objektov UseRestriction

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

restriction

Typ obmedzenia používania objektu leteckej dopravnej siete.

AirUseRestrictionValue

 

Obmedzenia typu priestorových objektov UseRestriction

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorým je letová trasa, letecké spojenie (alebo špecializované letecké spojenie), letecký uzol (alebo špecializovaný letecký uzol) alebo oblasť letiska.

7.4.2.   Zoznamy kódov

7.4.2.1.   Kategória letiska (AerodromeCategoryValue)

Možné kategórie letísk týkajúce sa rozsahu a dôležitosti letových prevádzkových služieb ponúkaných pri odlete z tohto letiska a prílete na toto letisko.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

7.4.2.2.   Typ letiska (AerodromeTypeValue)

Kód, ktorý určuje, či výskyt konkrétnej entity je letisko alebo vrtuľníkové letisko.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

7.4.2.3.   Trieda spojení letových trás (AirRouteLinkClassValue)

Typ trasy z hľadiska navigácie.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

7.4.2.4.   Typ letovej trasy (AirRouteTypeValue)

Klasifikácia trasy ako trasy ATS alebo trate NAT (trate nad severným Atlantikom).

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

7.4.2.5.   Obmedzenie používania v leteckej doprave (AirUseRestrictionValue)

Obmedzenia používania objektu leteckej dopravnej siete.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

7.4.2.6.   Typ oblasti vzdušného priestoru (AirspaceAreaTypeValue)

Uznané typy vzdušného priestoru.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

7.4.2.7.   Typ navigačného prostriedku (NavaidTypeValue)

Druhy navigačných služieb.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

7.4.2.8.   Rola bodu (PointRoleValue)

Rola bodu osi vzletovej a pristávacej dráhy.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

7.4.2.9.   Typ vzletovej a pristávacej dráhy (RunwayTypeValue)

Kód, ktorým sa rozlišujú vzletové a pristávacie dráhy pre lietadlá a FATO pre vrtuľníky.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

7.4.2.10.   Zloženie povrchu (SurfaceCompositionValue)

Kód, ktorý označuje zloženie povrchu.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

7.5.   Sieť lanovej dopravy

7.5.1.   Typy priestorových objektov

Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú siete lanovej dopravy, sa používajú tieto typy priestorových objektov:

Spojenie lanovej dráhy

Postupnosť spojení lanovej dráhy

Súbor spojení lanovej dráhy

Uzol lanovej dráhy

7.5.1.1.   Spojenie lanovej dráhy (CablewayLink)

Lineárny priestorový objekt, ktorý opisuje geometriu a konektivitu lanovej siete medzi dvoma bodmi v sieti lanovej dopravy.

Tento typ je subtypom TransportLink.

Atribúty typu priestorových objektov CablewayLink

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

cablewayType

Typ lanovej dopravy.

CablewayTypeValue

voidable

7.5.1.2.   Postupnosť spojení lanovej dráhy (CablewayLinkSequence)

Usporiadaný súbor spojení lanovej dráhy charakterizovaných jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami.

Tento typ je subtypom TransportLinkSequence.

7.5.1.3.   Súbor spojení lanovej dráhy (CablewayLinkSet)

Súbor postupností spojení lanovej dráhy a/alebo jednotlivých spojení lanovej dráhy, ktorý má špecifickú funkciu alebo význam v sieti lanovej dopravy.

Tento typ je subtypom TransportLinkSet.

7.5.1.4.   Uzol lanovej dráhy (CablewayNode)

Priestorový objekt bodu, ktorý sa používa na reprezentáciu konektivity medzi dvoma po sebe nasledujúcimi spojeniami lanovej dráhy.

Tento typ je subtypom TransportNode.

7.5.2.   Zoznamy kódov

7.5.2.1.   Typ lanovej dráhy (CablewayTypeValue)

Možné typy lanovej dopravy.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

7.6.   Železničná dopravná sieť

7.6.1.   Typy priestorových objektov

Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú železničnej dopravnej siete, sa používajú tieto typy priestorových objektov:

Konštrukčná rýchlosť

Nominálny rozchod koľaje

Počet koľají

Oblasť železnice

Elektrifikácia železníc

Železničná trať

Železničné spojenie

Postupnosť železničných spojení

Železničný uzol

Oblasť železničnej stanice

Kód železničnej stanice

Uzol železničnej stanice

Typ železnice

Používanie železnice

Oblasť nákladnej stanice

Uzol nákladnej stanice

7.6.1.1.   Konštrukčná rýchlosť (DesignSpeed)

Určenie maximálnej rýchlosti, na akú je železničná trať konštruovaná.

Tento typ je subtypom TransportProperty.

Atribúty typu priestorových objektov DesignSpeed

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

speed

Určenie maximálnej rýchlosti, na akú je železničná trať konštruovaná.

Velocity

 

Obmedzenia typu priestorových objektov DesignSpeed

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.

7.6.1.2.   Menovitý rozchod koľaje (NominalTrackGauge)

Menovitá vzdialenosť medzi dvomi vonkajšími koľajnicami (rozchod) železničnej trate.

Tento typ je subtypom TransportProperty.

Atribúty typu priestorových objektov NominalTrackGauge

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

nominalGauge

Jediná hodnota, ktorá udáva rozchod koľaje.

Measure

voidable

nominalGaugeCategory

Stanovenie rozchodu železničnej trate ako neurčitej kategórie s ohľadom na európsky štandardný menovitý rozchod.

TrackGaugeCategoryValue

voidable

Obmedzenia typu priestorových objektov NominalTrackGauge

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.

7.6.1.3.   Počet koľají (NumberOfTracks)

Počet koľají pre železničný úsek.

Tento typ je subtypom TransportProperty.

Atribúty typu priestorových objektov NumberOfTracks

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

minMaxNumberOfTracks

Označuje, či sa počet koľají počíta ako minimálna alebo maximálna hodnota.

MinMaxTrackValue

voidable

numberOfTracks

Počet existujúcich koľají.

Integer

 

Obmedzenia typu priestorových objektov NumberOfTracks

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.

7.6.1.4.   Oblasť železnice (RailwayArea)

Povrch zabraný železničnou traťou vrátane koľajového lôžka.

Tento typ je subtypom TransportArea.

7.6.1.5.   Elektrifikácia železníc (RailwayElectrification)

Označuje, či je železnica napojená na elektrickú sústavu potrebnú na pohon vozidiel, ktoré sa na nej pohybujú.

Tento typ je subtypom TransportProperty.

Atribúty typu priestorových objektov RailwayElectrification

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

electrified

Označuje, či je železnica napojená na elektrickú sústavu potrebnú na pohon vozidiel, ktoré sa na nej pohybujú.

Boolean

 

Obmedzenia typu priestorových objektov RailwayElectrification

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.

7.6.1.6.   Železničná trať (RailwayLine)

Súbor postupností železničných spojení a/alebo jednotlivých železničných spojení charakterizovaných jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami.

Tento typ je subtypom TransportLinkSet.

Atribúty typu priestorových objektov RailwayLine

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

railwayLineCode

Kód pridelený železničnej trati, ktorý je v rámci členského štátu jedinečný.

CharacterString

voidable

7.6.1.7.   Železničné spojenie (RailwayLink)

Lineárny priestorový objekt, ktorý opisuje geometriu a konektivitu železničnej siete medzi dvoma bodmi v sieti.

Tento typ je subtypom TransportLink.

Atribúty typu priestorových objektov RailwayLink

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

fictitious

Železničné spojenie nepredstavuje reálnu a existujúcu železničnú trať, ale fiktívnu trajektóriu.

Boolean

voidable

7.6.1.8.   Postupnosť železničných spojení (RailwayLinkSequence)

Lineárny priestorový objekt zložený z usporiadaného súboru železničných spojení, ktorý predstavuje súvislú cestu v železničnej sieti bez akýchkoľvek odbočiek. Prvok má vymedzený začiatok a koniec a každá poloha v postupnosti železničných spojení je identifikovateľná jediným parametrom, napríklad dĺžkou. Opisuje prvok železničnej siete charakterizovaný jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami.

Tento typ je subtypom TransportLinkSequence.

7.6.1.9.   Železničný uzol (RailwayNode)

Priestorový objekt bodu, ktorý predstavuje významný bod pozdĺž železničnej siete alebo ktorý vymedzuje križovanie železničných tratí použité na opis konektivity siete.

Tento typ je subtypom TransportNode.

Atribúty typu priestorových objektov RailwayNode

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

formOfNode

Druh železničného uzla v rámci železničnej siete.

FormOfRailwayNodeValue

voidable

7.6.1.10.   Oblasť železničnej stanice (RailwayStationArea)

Oblasť priestorového objektu, ktorá sa používa na reprezentáciu topografických limitov zariadení železničnej stanice (budovy, nákladné stanice, zariadenia a vybavenie) určených na realizáciu úkonov v železničnej doprave.

Tento typ je subtypom TransportArea.

7.6.1.11.   Kód železničnej stanice (RailwayStationCode)

Jedinečný kód pridelený železničnej stanici.

Tento typ je subtypom TransportProperty.

Atribúty typu priestorových objektov RailwayStationCode

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

stationCode

Jedinečný kód pridelený železničnej stanici.

CharacterString

 

Obmedzenia typu priestorových objektov RailwayStationCode

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.

7.6.1.12.   Uzol železničnej stanice (RailwayStationNode)

Železničný uzol, ktorý predstavuje polohu železničnej stanice v rámci železničnej siete.

Tento typ je subtypom RailwayNode.

Atribúty typu priestorových objektov RailwayStationNode

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

numberOfPlatforms

Hodnota udávajúca počet nástupíšť, ktoré sú k dispozícii na železničnej stanici.

Integer

voidable

Obmedzenia typu priestorových objektov RailwayStationNode

Pre uzol železničnej stanice je hodnota atribútu „formOfNode“ vždy „RailwayStop“.

7.6.1.13.   Druh železnice (RailwayType)

Druh železničnej dopravy, pre ktorú je trať konštruovaná.

Tento typ je subtypom TransportProperty.

Atribúty typu priestorových objektov RailwayType

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

type

Druh železničnej dopravy, pre ktorú je trať konštruovaná.

RailwayTypeValue

 

Obmedzenia typu priestorových objektov RailwayType

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.

7.6.1.14.   Používanie železnice (RailwayUse)

Aktuálne používanie železnice.

Tento typ je subtypom TransportProperty.

Atribúty typu priestorových objektov RailwayUse

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

use

Aktuálne používanie železnice.

RailwayUseValue

 

Obmedzenia typu priestorových objektov RailwayUse

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou železničnej dopravnej siete.

7.6.1.15.   Oblasť nákladnej stanice (RailwayYardArea)

Priestorový objekt oblasti, ktorý sa používa na reprezentáciu topografických limitov nákladnej stanice.

Tento typ je subtypom TransportArea.

7.6.1.16.   Uzol nákladnej stanice (RailwayYardNode)

Železničný uzol, ktorý sa nachádza v oblasti nákladnej stanice.

Tento typ je subtypom RailwayNode.

Obmedzenia typu priestorových objektov RailwayYardNode

Pre uzol nákladnej stanice je hodnota atribútu „formOfNode“ vždy „RailwayStop“.

7.6.2.   Enumerácie

7.6.2.1.   Minimálny alebo maximálny počet koľají (MinMaxTrackValue)

Hodnoty, ktoré udávajú, či sa počet koľají počíta ako maximálny, minimálny alebo priemerný.

Prípustné hodnoty pre enumeráciu MinMaxTrackValue

Hodnota

Definícia

average

Počet koľají je priemerná hodnota pre danú časť železničnej siete.

maximum

Počet koľají je maximálna hodnota pre danú časť železničnej siete.

minimum

Počet koľají je minimálna hodnota pre danú časť železničnej siete.

7.6.2.2.   Kategória rozchodu koľaje (TrackGaugeCategoryValue)

Možné kategórie železníc týkajúce sa ich menovitého rozchodu koľaje.

Prípustné hodnoty pre enumeráciu TrackGaugeCategoryValue

Hodnota

Definícia

broad

Menovitý rozchod koľaje je širší ako štandardný.

standard

Menovitý rozchod koľaje je rovnaký ako európska norma (1 435 milimetrov).

narrow

Menovitý rozchod koľaje je užší ako štandardný.

notApplicable

Definícia menovitého rozchodu koľaje sa nevzťahuje na daný druh železničnej dopravy.

7.6.3.   Zoznamy kódov

7.6.3.1.   Druh železničného uzla (FormOfRailwayNodeValue)

Možné funkcie železničného uzla v rámci železničnej siete.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

7.6.3.2.   Druh železnice (RailwayTypeValue)

Možné druhy železničnej dopravy.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

7.6.3.3.   Používanie železnice (RailwayUseValue)

Možné používanie železnice.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

7.7.   Cestná dopravná sieť

7.7.1.   Typy priestorových objektov

Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú cestnej dopravnej siete, sa používajú tieto typy priestorových objektov:

Cesta E

Druh cesty

Funkčnosť triedy cesta

Počet jazdných pruhov

Cesta

Oblasť cesty

Cestné spojenie

Postupnosť cestných spojení

Názov cesty

Cestný uzol

Oblasť cestných služieb

Druh cestných služieb

Kategória povrchu cesty

Šírka cesty

Obmedzenie rýchlosti

Oblasť premávky vozidiel

7.7.1.1.   Cesta E (ERoad)

Súbor postupností cestných spojení a/alebo jednotlivých cestných spojení predstavujúci trasu, ktorá je súčasťou medzinárodnej siete ciest E charakterizovanej jej číslom európskej cesty.

Tento typ je subtypom TransportLinkSet.

Atribúty typu priestorových objektov ERoad

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

europeanRouteNumber

Kód označujúci trasu v medzinárodnej sieti ciest E. Kód začína vždy písmenom „E“, po ktorom nasleduje číslo s jednou, dvomi alebo tromi číslicami.

CharacterString

voidable

7.7.1.2.   Druh cesty (FormOfWay)

Klasifikácia založená na fyzických vlastnostiach cestného spojenia.

Tento typ je subtypom TransportProperty.

Atribúty typu priestorových objektov FormOfWay

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

formOfWay

Fyzická forma cesty.

FormOfWayValue

 

Obmedzenia typu priestorových objektov FormOfWay

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.

7.7.1.3.   Funkčosť triedy ciest (FunctionalRoadClass)

Klasifikácia založená na dôležitosti funkcie, ktorú cesta plní v cestnej sieti.

Tento typ je subtypom TransportProperty.

Atribúty typu priestorových objektov FunctionalRoadClass

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

functionalClass

Funkčnosť radu cestného spojenia v cestnej sieti.

FunctionalRoadClassValue

 

Obmedzenia typu priestorových objektov FunctionalRoadClass

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.

7.7.1.4.   Počet jazdných pruhov (NumberOfLanes)

Počet jazdných pruhov cestného prvku.

Tento typ je subtypom TransportProperty.

Atribúty typu priestorových objektov NumberOfLanes

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

direction

Označuje, pre aký smer platí počet jazdných pruhov.

LinkDirectionValue

voidable

minMaxNumberOfLanes

Označuje, či sa počet jazdných pruhov počíta ako minimálna alebo maximálna hodnota.

MinMaxLaneValue

voidable

numberOfLanes

Počet jazdných pruhov.

Integer

 

Obmedzenia typu priestorových objektov NumberOfLanes

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.

7.7.1.5.   Cesta (Road)

Súbor postupností cestných spojení a/alebo jednotlivých cestných spojení charakterizovaných jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami.

Tento typ je subtypom TransportLinkSet.

Atribúty typu priestorových objektov Road

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

localRoadCode

Identifikační kód, ktorý ceste pridelil miestny cestný orgán.

CharacterString

voidable

nationalRoadCode

Vnútroštátne číslo cesty.

CharacterString

voidable

7.7.1.6.   Oblasť cesty (RoadArea)

Plocha, ktorá sa rozprestiera až po hranice cesty, vrátane plôch pre premávku vozidiel a iných častí cesty.

Tento typ je subtypom TransportArea.

7.7.1.7.   Cestné spojenie (RoadLink)

Lineárny priestorový objekt, ktorý opisuje geometriu a konektivitu cestnej siete medzi dvoma bodmi v sieti. Cestné spojenia môžu predstavovať cesty, cesty pre bicyklistov, jednoprúdové cesty, cesty s viacerými jazdnými pruhmi a rovné fiktívne trajektórie naprieč dopravnými štvorcami.

Tento typ je subtypom TransportLink.

7.7.1.8.   Postupnosť cestných spojení (RoadLinkSequence)

Lineárny priestorový objekt zložený z usporiadaného súboru cestných spojení, ktorý predstavuje súvislú cestu v cestnej sieti bez akýchkoľvek odbočiek. Prvok má vymedzený začiatok a koniec a každá poloha v postupnosti cestných spojení je identifikovateľná jediným parametrom, napríklad dĺžkou. Opisuje prvok cestnej siete charakterizovaný jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami.

Tento typ je subtypom TransportLinkSequence.

7.7.1.9.   Názov cesty (RoadName)

Názov cesty, ktorý pridelil zodpovedný orgán.

Tento typ je subtypom TransportProperty.

Atribúty typu priestorových objektov RoadName

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

name

Názov cesty.

GeographicalName

 

Obmedzenia typu priestorových objektov RoadName

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.

7.7.1.10.   Cestný uzol (RoadNode)

Priestorový objekt bodu používaný buď na reprezentáciu konektivity medzi dvoma cestnými spojeniami alebo na reprezentáciu významného priestorového objektu, akým je napríklad čerpacia stanica alebo kruhový objazd.

Tento typ je subtypom TransportNode.

Atribúty typu priestorových objektov RoadNode

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

formOfRoadNode

Opis druhu cestného uzla v cestnej dopravnej sieti.

FormOfRoadNodeValue

voidable

7.7.1.11.   Oblasť cestných služieb (RoadServiceArea)

Plocha pripojená k ceste a určená na poskytovanie konkrétnych služieb, ktoré sa na ňu vzťahujú.

Tento typ je subtypom TransportArea.

7.7.1.12.   Druh cestných služieb (RoadServiceType)

Opis typu oblasti cestných služieb a dostupných zariadení.

Tento typ je subtypom TransportProperty.

Atribúty typu priestorových objektov RoadServiceType

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

availableFacility

Zariadenie, ktoré je k dispozícii pre danú oblasť cestných služieb.

ServiceFacilityValue

 

type

Typ oblasti cestných služieb.

RoadServiceTypeValue

 

Obmedzenia typu priestorových objektov RoadServiceType

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom typu RoadServiceArea alebo RoadNode (kde formOfRoadNode = roadServiceArea).

7.7.1.13.   Kategória povrchu cesty (RoadSurfaceCategory)

Špecifikácia stavu povrchu asociovaného cestného prvku. Označuje, či má cesta spevnený alebo nespevnený povrch.

Tento typ je subtypom TransportProperty.

Atribúty typu priestorových objektov RoadSurfaceCategory

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

surfaceCategory

Druh povrchu cesty.

RoadSurfaceCategoryValue

 

Obmedzenia typu priestorových objektov RoadSurfaceCategory

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.

7.7.1.14.   Šírka cesty (RoadWidth)

Šírka cesty meraná ako priemerná hodnota.

Tento typ je subtypom TransportProperty.

Atribúty typu priestorových objektov RoadWidth

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

measuredRoadPart

Označuje, na ktorú časť cesty sa vzťahuje hodnota pre atribút „width“.

RoadPartValue

voidable

width

Hodnota šírky cesty.

Measure

 

Obmedzenia typu priestorových objektov RoadWidth

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.

7.7.1.15.   Obmedzenie rýchlosti (SpeedLimit)

Obmedzenie rýchlosti vozidla na ceste.

Tento typ je subtypom TransportProperty.

Atribúty typu priestorových objektov SpeedLimit

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

areaCondition

Obmedzenie rýchlosti závisí od okolností prostredia.

AreaConditionValue

voidable

direction

Označuje, pre ktorý smer platí obmedzenie rýchlosti.

LinkDirectionValue

voidable

laneExtension

Počet jazdných pruhov (vrátane počiatočného jazdného pruhu), pre ktoré platí obmedzenie rýchlosti.

Integer

voidable

speedLimitMinMaxType

Označuje, či je obmedzenie rýchlosti maximálne alebo minimálne a či je odporúčané.

SpeedLimitMinMaxValue

 

speedLimitSource

Zdroj obmedzenia rýchlosti.

SpeedLimitSourceValue

voidable

speedLimitValue

Hodnota obmedzenia rýchlosti.

Velocity

 

startLane

Index prvého jazdného pruhu, pre ktorý platí obmedzenie rýchlosti. V krajinách s premávkou po pravej strane sa index 1 vzťahuje na jazdný pruh na pravom okraji a index sa zvyšuje smerom doľava. V krajinách s premávkou po ľavej strane sa index 1 vzťahuje na jazdný pruh na ľavom okraji a index sa zvyšuje smerom doprava.

Integer

voidable

validityPeriod

Obdobie, počas ktorého platí obmedzenie rýchlosti.

TM_Period

voidable

vehicleType

Druh vozidiel, na ktoré sa vzťahuje výhradné obmedzenie rýchlosti.

VehicleTypeValue

voidable

weatherCondition

Poveternostné podmienky, od ktorých závisí obmedzenie rýchlosti.

WeatherConditionValue

voidable

Obmedzenia typu priestorových objektov SpeedLimit

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou cestnej dopravnej siete.

7.7.1.16.   Oblasť premávky vozidiel (VehicleTrafficArea)

Plocha, ktorá predstavuje časť cesty používanú na bežnú premávku vozidiel.

Tento typ je subtypom TransportArea.

7.7.2.   Enumerácie

7.7.2.1.   Funkčnosť triedy cesta (FunctionalRoadClassValue)

Hodnoty pre funkčnú klasifikáciu ciest. Táto klasifikácia je založená na dôležitosti funkcie, ktorú cesta plní v cestnej sieti.

Prípustné hodnoty pre enumeráciu FunctionalRoadClassValue

Hodnota

Definícia

mainRoad

Najdôležitejšie cesty v danej sieti.

firstClass

Druhé najdôležitejšie cesty v danej sieti.

secondClass

Tretie najdôležitejšie cesty v danej sieti.

thirdClass

Štvrté najdôležitejšie cesty v danej sieti.

fourthClass

Piate najdôležitejšie cesty v danej sieti.

fifthClass

Šieste najdôležitejšie cesty v danej sieti.

sixthClass

Siedme najdôležitejšie cesty v danej sieti.

seventhClass

Ôsme najdôležitejšie cesty v danej sieti.

eighthClass

Deviate najdôležitejšie cesty v danej sieti.

ninthClass

Najmenej dôležité cesty v danej sieti.

7.7.2.2.   Minimálny alebo maximálny počet jazdných pruhov (MinMaxLaneValue)

Hodnoty, ktoré udávajú, či sa počet jazdných pruhov počíta ako maximálny, minimálny alebo priemerný.

Prípustné hodnoty pre enumeráciu MinMaxLaneValue

Hodnota

Definícia

maximum

Počet jazdných pruhov je maximálna hodnota pre danú časť cestnej siete.

minimum

Počet jazdných pruhov je minimálna hodnota pre danú časť cestnej siete.

average

Počet jazdných pruhov je priemerná hodnota pre danú časť cestnej siete.

7.7.2.3.   Charakter obmedzenia rýchlosti (SpeedLimitMinMaxValue)

Možné hodnoty na určenie charakteru obmedzenia rýchlosti.

Prípustné hodnoty pre enumeráciu SpeedLimitMinMaxValue

Hodnota

Definícia

maximum

Obmedzenie rýchlosti je maximálna hodnota.

minimum

Obmedzenie rýchlosti je minimálna hodnota.

recommendedMaximum

Obmedzenie rýchlosti je odporúčaná maximálna hodnota.

recommendedMinimum

Obmedzenie rýchlosti je odporúčaná minimálna hodnota.

7.7.3.   Zoznamy kódov

7.7.3.1.   Podmienky týkajúce sa oblasti (AreaConditionValue)

Obmedzenie rýchlosti v závislosti od oblasti.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

7.7.3.2.   Druh cestného uzla (FormOfRoadNodeValue)

Funkcie cestných uzlov.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

7.7.3.3.   Druh cesty (FormOfWayValue)

Klasifikácia založená na fyzických vlastnostiach cestného spojenia.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

7.7.3.4.   Časť cesty (RoadPartValue)

Označuje, na ktorú časť cesty sa vzťahuje hodnota merania.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

7.7.3.5.   Druh cestných služieb (RoadServiceTypeValue)

Druhy oblastí cestných služieb.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

7.7.3.6.   Kategória povrchu cesty (RoadSurfaceCategoryValue)

Hodnoty, ktoré označujú, či má cesta spevnený alebo nespevnený povrch.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

7.7.3.7.   Zariadenie služieb (ServiceFacilityValue)

Možné zariadenia služieb, ktoré sú k dispozícii v oblasti cestných služieb.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

7.7.3.8.   Zdroj obmedzenia rýchlosti (SpeedLimitSourceValue)

Možné zdroje obmedzenia rýchlosti.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

7.7.3.9.   Druh vozidla (VehicleTypeValue)

Možné druhy vozidiel.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

7.7.3.10.   Poveternostné podmienky (WeatherConditionValue)

Hodnoty, ktoré označujú poveternostné podmienky ovplyvňujúce obmedzenie rýchlosti.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

7.8.   Sieť vodnej dopravy

7.8.1.   Typy priestorových objektov

Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú siete vodnej dopravy, sa používajú tieto typy priestorových objektov:

Maják

Bója

Trieda CEMT

Stav vodného zariadenia

Oblasť plavebnej dráhy

Trajektová preprava

Používanie trajektov

Vnútrozemská vodná cesta

Námorná cesta

Oblasť prístavu

Prístavný uzol

Obmedzenie pre plavidlá

Schéma rozdelenia plavby

Oblasť schémy rozdelenia plavby

Križovanie schémy rozdelenia plavby

Jazdný pruh schémy rozdelenia plavby

Kruhový objazd schémy rozdelenia plavby

Deliaci pás schémy rozdelenia plavby

Postupnosť spojení vodnej dopravy

Vodný uzol

Smer dopravného prúdu vodnej dopravy

Vodná cesta

Spojenie vodných ciest

Uzol vodnej cesty

7.8.1.1.   Maják (Beacon)

Vyčnievajúci, špeciálne skonštruovaný objekt, ktorý tvorí jasne viditeľnú značku slúžiacu ako pevná pomôcka pre plavbu alebo na použitie v hydrografickom prieskume.

Tento typ je subtypom TransportPoint.

7.8.1.2.   Bója (Buoy)

Plávajúci objekt pripevnený ku dnu na konkrétnom mieste (zakreslenom do mapy) ako pomôcka pre plavbu alebo na iné špecifické účely.

Tento typ je subtypom TransportPoint.

7.8.1.3.   Trieda CEMT (CEMTClass)

Klasifikácia vnútrozemskej vodnej cesty podľa CEMT (Európska konferencia ministrov dopravy).

Tento typ je subtypom TransportProperty.

Atribúty typu priestorových objektov CEMTClass

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

CEMTClass

Hodnota označujúca klasifikáciu vnútrozemskej vodnej cesty podľa CEMT (Európska konferencia ministrov dopravy).

CEMTClassValue

 

Obmedzenia typu priestorových objektov CEMTClass

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou siete vodnej dopravy.

7.8.1.4.   Stav vodného zariadenia (ConditionOfWaterFacility)

Stav prvku siete vodnej dopravy s ohľadom na jeho dokončenie a používanie.

Tento typ je subtypom ConditionOfFacility.

Obmedzenia typu priestorových objektov ConditionOfWaterFacility

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou siete vodnej dopravy.

7.8.1.5.   Oblasť plavebnej dráhy (FairwayArea)

Najfrekventovanejšia časť vodnej cesty.

Tento typ je subtypom TransportArea.

7.8.1.6.   Trajektová preprava (FerryCrossing)

Špecifická vodná cesta zameraná na podporu prepravy cestujúcich, vozidiel alebo iného nákladu/tovaru cez vodný útvar, ktorá sa obvykle používa ako spojenie prepojujúce dva alebo viacero uzlov pozemnej dopravnej siete.

Tento typ je subtypom Waterway.

7.8.1.7.   Používanie trajektov (FerryUse)

Druh dopravy uskutočňovaný trajektovou prepravou.

Tento typ je subtypom TransportProperty.

Atribúty typu priestorových objektov FerryUse

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

ferryUse

Hodnota označujúca druh dopravy uskutočňovaný trajektovou prepravou.

FerryUseValue

 

Obmedzenia typu priestorových objektov FerryUse

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou siete vodnej dopravy.

7.8.1.8.   Vnútrozemská vodná cesta (InlandWaterway)

Vodná cesta, ktorá je vymedzená vo vnútrozemských kontinentálnych vodách.

Tento typ je subtypom Waterway.

7.8.1.9.   Námorná cesta (MarineWaterway)

Vodná cesta, ktorá je vymedzená v morských vodách.

Tento typ je subtypom Waterway.

Atribúty typu priestorových objektov MarineWaterway

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

deepWaterRoute

Atribút, ktorý označuje, či je námorná trasa na hlbokej vode.

Boolean

voidable

7.8.1.10.   Oblasť prístavu (PortArea)

Priestorový objekt oblasti používaný na reprezentáciu fyzických limitov všetkých zariadení, ktoré tvoria pozemnú zónu námorného alebo vnútrozemského prístavu.

Tento typ je subtypom TransportArea.

7.8.1.11.   Prístavný uzol (PortNode)

Priestorový objekt bodu, ktorý sa používa na zjednodušenú reprezentáciu námorného alebo vnútrozemského prístavu a nachádza sa približne na brehu vodného útvaru, kde je umiestnený prístav.

Tento typ je subtypom WaterNode.

7.8.1.12.   Obmedzenie pre plavidlá (RestrictionForWaterVehicles)

Obmedzenie pre plavidlá na prvku vodnej dopravy.

Tento typ je subtypom RestrictionForVehicles.

Obmedzenia typu priestorových objektov RestrictionForWaterVehicles

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou siete vodnej dopravy.

7.8.1.13.   Schéma rozdelenia plavby (TrafficSeparationScheme)

Schéma zameraná na zníženie rizika zrážky v preťažených oblastiach a/alebo v oblastiach križovania oddelením dopravy, ktorá sa pohybuje v opačných alebo takmer v opačných smeroch.

Tento typ je abstraktný.

Asociačné roly typu priestorových objektov TrafficSeparationScheme

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

component

Komponent schémy rozdelenia plavby.

TrafficSeparationSchemeArea

 

marineWaterRoute

Súbor námorných trás asociovaných so schémou rozdelenia plavby.

MarineWaterway

 

markerBeacon

Označenie, ktoré je súčasťou schémy rozdelenia plavby.

Beacon

 

markerBuoy

Označenie, ktoré je súčasťou schémy rozdelenia plavby.

Buoy

 

7.8.1.14.   Oblasť schémy rozdelenia plavby (TrafficSeparationSchemeArea)

Priestorový objekt oblasti, ktorý je súčasťou schémy rozdelenia plavby.

Tento typ je subtypom TransportArea.

Tento typ je abstraktný.

7.8.1.15.   Križovanie schémy rozdelenia plavby (TrafficSeparationSchemeCrossing)

Vymedzená oblasť, kde sa križujú dopravné pruhy.

Tento typ je subtypom TrafficSeparationSchemeArea.

7.8.1.16.   Dopravný pruh schémy rozdelenia plavby (TrafficSeparationSchemeLane)

Oblasť v rámci stanovených limitov, v ktorej je zavedený jednosmerný dopravný prúd.

Tento typ je subtypom TrafficSeparationSchemeArea.

7.8.1.17.   Kruhový objazd schémy rozdelenia plavby (TrafficSeparationSchemeRoundabout)

Schéma rozdelenia plavby, v ktorej sa doprava pohybuje v smere proti pohybu hodinových ručičiek okolo špecifikovaného bodu alebo zóny.

Tento typ je subtypom TrafficSeparationSchemeArea.

7.8.1.18.   Deliaci pás schémy rozdelenia plavby (TrafficSeparationSchemeSeparator)

Zóna oddeľujúca dopravné pruhy, v ktorej lode plávajú v opačných alebo takmer v opačných smeroch, alebo oddeľujúca dopravné pruhy určené pre konkrétne triedy lodí, ktoré plávajú rovnakým smerom.

Tento typ je subtypom TrafficSeparationSchemeArea.

7.8.1.19.   Postupnosť spojení vodnej dopravy (WaterLinkSequence)

Lineárny priestorový objekt zložený z usporiadaného súboru spojení vodných ciest a/alebo (prípadne) vodných tokov, ktorý predstavuje súvislú cestu v sieti vodnej dopravy bez akýchkoľvek odbočiek.

Tento typ je subtypom TransportLinkSequence.

7.8.1.20.   Vodný uzol (WaterNode)

Priestorový objekt bodu, ktorý sa používa na reprezentáciu konektivity medzi dvoma rôznymi spojeniami vodných ciest alebo medzi spojením vodných ciest a spojením vodných tokov v sieti vodnej dopravy.

Tento typ je subtypom TransportNode.

Tento typ je abstraktný.

7.8.1.21.   Smer dopravného prúdu vodnej dopravy (WaterTrafficFlowDirection)

Označuje smer dopravného prúdu vodnej dopravy vo vzťahu k smeru vektora spojenia vodnej dopravy.

Tento typ je subtypom TrafficFlowDirection.

Obmedzenia typu priestorových objektov WaterTrafficFlowDirection

Túto vlastnosť možno asociovať len s priestorovým objektom, ktorý je súčasťou siete vodnej dopravy.

7.8.1.22.   Vodná cesta (Waterway)

Súbor postupností vodných spojení a/alebo jednotlivých spojení vodných ciest a/alebo (prípadne) vodných tokov charakterizovaných jedným alebo viacerými tematickými identifikátormi a/alebo vlastnosťami, ktoré vytvárajú splavnú trasu v rámci vodného útvaru (oceány, moria, rieky, jazerá, prieplavy alebo kanály).

Tento typ je subtypom TransportLinkSet.

Tento typ je abstraktný.

7.8.1.23.   Spojenie vodných ciest (WaterwayLink)

Lineárny priestorový objekt, ktorý opisuje geometriu alebo konektivitu siete vodnej dopravy medzi dvomi po sebe nasledujúcimi uzlami vodnej cesty alebo vodného toku. Predstavuje lineárny úsek cez vodný útvar, ktorý sa používa na plavbu.

Tento typ je subtypom TransportLink.

7.8.1.24.   Uzol vodnej cesty (WaterwayNode)

Priestorový objekt bodu, ktorý sa používa na reprezentáciu konektivity medzi dvoma rôznymi spojeniami vodných ciest alebo medzi spojením vodných ciest a spojením vodných tokov v sieti vodnej dopravy.

Tento typ je subtypom WaterNode.

Atribúty typu priestorových objektov WaterwayNode

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

formOfWaterwayNode

Opis druhu uzla vodnej cesty v sieti vodnej dopravy.

FormOfWaterwayNodeValue

voidable

7.8.2.   Enumerácie

7.8.2.1.   Trieda CEMT (CEMTClassValue)

Klasifikácia vnútrozemských vodných ciest podľa rezolúcie CEMT č. 92/2 (Európska konferencia ministrov dopravy).

Prípustné hodnoty pre enumeráciu CEMTClassValue

Hodnota

Definícia

I

Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy I CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).

II

Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy II CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).

III

Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy III CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).

IV

Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy IV CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).

Va

Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy Va CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).

Vb

Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy Vb CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).

VIa

Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy VIa CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).

VIb

Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy VIb CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).

VIc

Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy VIc CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).

VII

Vnútrozemská vodná cesta, ktorá patrí do triedy VII CEMT definovanej v rezolúcii Európskej konferencie ministrov dopravy č. 92/2 (tabuľka 1).

7.8.3.   Zoznamy kódov

7.8.3.1.   Používanie trajektov (FerryUseValue)

Druhy dopravy uskutočňované trajektom.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

7.8.3.2.   Druh uzla vodnej cesty (FormOfWaterwayNodeValue)

Funkcia uzla vodnej cesty v sieti vodnej dopravy.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

7.9.   Požiadavky špecifické pre jednotlivé témy

7.9.1.   Súlad medzi súbormi priestorových údajov

1.

Reprezentácie dopravných sietí ako osí a uzly dopravných sietí sa vždy musia nachádzať v rozsahu oblasti reprezentácie toho istého objektu.

2.

Príslušné orgány musia v členských štátoch zaviesť a udržiavať konektivitu medzi dopravnými sieťami prechádzajúcimi cez štátne hranice a v prípade potreby aj cez regionálne hranice (a súbory údajov) s použitím mechanizmov cezhraničnej konektivity zabezpečovaných na základe typu NetworkConnection.

7.9.2.   Modelovanie odkazov na objekt

1.

Ak sa v údajoch o dopravných sieťach používa lineárne referencovanie, poloha referencovaných vlastností na spojeniach a postupnostiach spojení sa musí vyjadriť ako vzdialenosti merané pozdĺž uvedenej geometrie základného(-ých) objektu(-ov) spojenia.

2.

Intermodálne spojenie musí vždy odkazovať na dva prvky, ktoré patria do rôznych sietí.

7.9.3.   Geometrická reprezentácia

1.

Konce dopravných spojení musia byť prepojené vždy, keď existuje križovanie medzi javmi reálneho sveta, ktoré reprezentujú. Na križujúcich sa prvkoch siete sa nesmú vytvoriť žiadne spojenia, keď nie je možný presun od jedného prvku k inému.

2.

V súbore údajov o dopravných sieťach, ktoré obsahujú uzly, sa tieto uzly môžu vyskytovať, len ak spájajú alebo ukončujú dopravné spojenia.

7.9.4.   Modelovanie odkazov na objekt

Siete vodnej dopravy opäť použijú geometriu osi vodnej siete patriacu do témy Hydrografia v prípade, ak existuje a ak je to uskutočniteľné. Referencovanie objektu sa preto použije na účely spojenia vodného dopravného toku s geometriou vodnej siete existujúcou v téme Hydrografia.

7.9.5.   Osi

Osi cestných a železničných objektov patria do rozsahu fyzického objektu reálneho sveta, ktorý reprezentujú, ak je spojenie označené tak, že nie je „fictitious“.

7.9.6.   Zaistenie konektivity siete

1.

Vždy, keď existuje v dopravnej sieti nejaké spojenie, všetky prepojené konce spojení a voliteľný uzol, ktoré sa podieľajú na tomto spojení, musia byť od seba umiestnené vo vzdialenosti menšej, ako je prípustná odchýlka konektivity.

2.

Vzdialenosť medzi koncami spojení a uzlami, ktoré nie sú prepojené, musí byť vždy väčšia ako prípustná odchýlka konektivity.

3.

V súboroch údajov, ktoré zahŕňajú dopravné spojenia aj uzly, musí relatívna poloha uzlov a koncov spojení vo vzťahu k stanovenej prípustnej odchýlke konektivity zodpovedať vzťahom, ktoré medzi nimi existujú v súbore údajov.

7.10.   Vrstvy

Vrstvy pre tému priestorových údajov Dopravné siete

Typ vrstvy

Pomenovanie vrstvy

Typ(y) priestorových objektov

TN.CommonTransportElements.TransportNode

Generický dopravný uzol

TransportNode

TN.CommonTransportElements.TransportLink

Generické dopravné spojenie

TransportLink

TN.CommonTransportElements.TransportArea

Generická oblasť dopravy

TransportArea

TN.RoadTransportNetwork.RoadLink

Cestné spojenie

RoadLink

TN.RoadTransportNetwork.VehicleTrafficArea

Oblasť premávky vozidiel

VehicleTrafficArea

TN.RoadTransportNetwork.RoadServiceArea

Oblasť cestných služieb

RoadServiceArea

TN.RoadTransportNetwork.RoadArea

Oblasť cesty

RoadArea

TN.RailTransportNetwork.RailwayLink

Železničné spojenie

RailwayLink

TN.RailTransportNetwork.RailwayStationArea

Oblasť železničnej stanice

RailwayStationArea

TN.RailTransportNetwork.RailwayYardArea

Oblasť nákladnej stanice

RailwayYardArea

TN.RailTransportNetwork.RailwayArea

Oblasť železnice

RailwayArea

TN.WaterTransportNetwork.WaterwayLink

Spojenie vodných ciest

WaterwayLink

TN.WaterTransportNetwork.FairwayArea

Oblasť plavebnej dráhy

FairwayArea

TN.WaterTransportNetwork.PortArea

Oblasť prístavu

PortArea

TN.AirTransportNetwork.AirLink

Letecké spojenie

AirLink

TN.AirTransportNetwork.AerodromeArea

Oblasť letiska

AerodromeArea

TN.AirTransportNetwork.RunwayArea

Oblasť vzletovej a pristávacej dráhy

RunwayArea

TN.AirTransportNetwork.AirspaceArea

Oblasť vzdušného priestoru

AirspaceArea

TN.AirTransportNetwork.ApronArea

Oblasť odbavovacej plochy

ApronArea

TN.AirTransportNetwork.TaxiwayArea

Oblasť rolovacej dráhy

TaxiwayArea

TN.CableTransportNetwork.CablewayLink

Spojenie lanových dráh

CablewayLink

8.   HYDROGRAFIA

8.1.   Vymedzenie pojmov

Okrem definícií uvedených v článku 2 sa uplatňujú aj tieto definície:

„kolektor podzemnej vody“ znamená podpovrchovú vrstvu alebo vrstvy hornín alebo iných geologických vrstiev s dostatočnou pórovitosťou a priepustnosťou umožňujúce buď významné prúdenie podzemnej vody alebo zachytávanie významných množstiev podzemnej vody,

„podzemná voda“ znamená všetku vodu, ktorá je pod zemským povrchom v zóne nasýtenia a v priamom styku s pôdou alebo pôdnym podložím,

„čiastkové povodie“ znamená územie, z ktorého všetok povrchový odtok odteká prostredníctvom sústavy potokov, riek a prípadne jazier do konkrétneho miesta vodného toku.

8.2.   Štruktúra témy priestorových údajov Hydrografia

Typy špecifikované pre tému priestorových údajov Hydrografia sú štruktúrované v týchto balíkoch:

Hydrografická základňa

Hydrografická sieť

Hydrografické fyzické vody

Podávanie hydrologických správ

8.3.   Hydrografická základňa

8.3.1.   Typy priestorových objektov

Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú hydrologickej základne, sa používajú tieto typy priestorových objektov:

Hydrografický objekt

8.3.1.1.   Hydrografický objekt (HydroObject)

Základ identity pre hydrografické objekty (vrátane umelo vytvorených objektov) v reálnom svete.

Tento typ je abstraktný.

Atribúty typu priestorových objektov HydroObject

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

geographicalName

Zemepisný názov používaný na identifikáciu hydrografického objektu v reálnom svete. Poskytuje „kľúč“ na implicitnú asociáciu rôznych reprezentácií objektu.

GeographicalName

voidable

hydroId

Identifikátor používaný na identifikáciu hydrografického objektu v reálnom svete. Poskytuje „kľúč“ na implicitnú asociáciu rôznych reprezentácií objektu.

HydroIdentifier

 


Asociačné roly typu priestorových objektov HydroObject

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

relatedHydroObject

Príslušný hydrografický objekt, ktorý reprezentuje tú istú entitu reálneho sveta.

HydroObject

voidable

8.3.2.   Dátové typy

8.3.2.1.   Hydrografický identifikátor (HydroIdentifier)

Hydrografický tematický identifikátor.

Atribúty dátového typu HydroIdentifier

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

classificationScheme

Opis používaného systému identifikácie (vnútroštátny, európsky atď.).

CharacterString

 

localId

Miestny identifikátor, ktorý pridelil určitý orgán.

CharacterString

 

namespace

Indikátor rozsahu miestneho identifikátora.

CharacterString

 

8.4.   Hydrografická sieť

8.4.1.   Typy priestorových objektov

Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú hydrografickej siete, sa používajú tieto typy priestorových objektov:

Hydrografický uzol

Spojenie vodných tokov

Postupnosť spojenia vodných tokov

Oddelené križovanie vodných tokov

8.4.1.1.   Hydrografický uzol (HydroNode)

Uzol v rámci hydrografickej siete.

Tento typ je subtypom Node.

Tento typ je subtypom HydroObject.

Atribúty typu priestorových objektov HydroNode

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

hydroNodeCategory

Charakter hydrografického uzla.

HydroNodeCategoryValue

voidable

8.4.1.2.   Spojenie vodných tokov (WatercourseLink)

Segment vodného toku v rámci hydrografickej siete.

Tento typ je subtypom Link.

Tento typ je subtypom HydroObject.

Atribúty typu priestorových objektov WatercourseLink

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

flowDirection

Smer prúdenia vody v segmente vo vzťahu k digitalizácii geometrie segmentu.

LinkDirectionValue

voidable

length

Dĺžka segmentu siete.

Length

voidable

8.4.1.3.   Postupnosť spojení vodných tokov (WatercourseLinkSequence)

Postupnosť spojení vodných tokov, ktoré reprezentuje cestu bez odbočiek cez hydrografickú sieť.

Tento typ je subtypom LinkSequence.

Tento typ je subtypom HydroObject.

8.4.1.4.   Oddelené križovanie vodných tokov (WatercourseSeparatedCrossing)

Prvok v hydrografickej sieti používaný na označenie vzájomne sa neovplyvňujúcich križovaní spojení vodných tokov, ktoré sú oddelené úrovňou.

Tento typ je subtypom GradeSeparatedCrossing.

Tento typ je subtypom HydroObject.

8.4.2.   Zoznamy kódov

8.4.2.1.   Kategória hydrografického uzla (HydroNodeCategoryValue)

Definuje kategórie rôznych typov hydrografických uzlov siete.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

8.5.   Hydrografické fyzické vody

8.5.1.   Typy priestorových objektov

Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú hydrografických fyzických vôd, sa používajú tieto typy priestorových objektov:

Križovanie

Priehrada alebo hať

Povodie

Násyp

Vodopády

Riečny bod

Brod

Hydrografický bod záujmu

Hydroelektráreň

Zaplavované územie

Hranica zem – voda

Plavebná komora

Umelý objekt

Oceánsky región

Potrubie

Prečerpávacia stanica

Kaskády

Povodie rieky

Pobrežie

Pobrežná konštrukcia

Priepust

Stojatá voda

Povrchová voda

Vodný tok

Mokraď

8.5.1.1.   Križovanie (Crossing)

Umelý objekt, ktorý umožňuje prietok vody nad alebo pod prekážkou.

Tento typ je subtypom ManMadeObject.

Atribúty typu priestorových objektov Crossing

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

type

Typ fyzického križovania.

CrossingTypeValue

voidable

8.5.1.2.   Priehrada alebo hať (DamOrWeir)

Trvalá prekážka vybudovaná naprieč vodným tokom používaná na zadržiavanie vody alebo na riadenie jej prúdenia.

Tento typ je subtypom ManMadeObject.

8.5.1.3.   Povodie (DrainageBasin)

Oblasť, ktorá má spoločný výtok pre svoj povrchový odtok.

Tento typ je subtypom HydroObject.

Atribúty typu priestorových objektov DrainageBasin

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

area

Veľkosť plochy povodia.

Area

voidable

basinOrder

Číslo (alebo kód), ktoré vyjadruje stupeň rozvetvenia/členenia v systéme povodia.

HydroOrderCode

voidable

beginLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.

DateTime

voidable

geometry

Geometria povodia reprezentovaná ako plocha.

GM_Surface

 

inspireId

Externý objektový identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

origin

Začiatok povodia.

OriginValue

voidable

Asociačné roly typu priestorových objektov DrainageBasin

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

outlet

Výtok(y) povrchovej vody v povodí.

SurfaceWater

voidable

containsBasin

Menšie čiastkové povodie obsiahnuté vo väčšom povodí.

DrainageBasin

voidable

Obmedzenia typu priestorových objektov DrainageBasin

Povodie rieky nesmie byť obsiahnuté v žiadnom inom povodí.

8.5.1.4.   Násyp (Embankment)

Umelo navŕšená, dlhá hromada zeme alebo iného materiálu.

Tento typ je subtypom ManMadeObject.

Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť v téme priestorových údajov Zóny prírodného rizika v prílohe III k smernici 2007/2/ES.

8.5.1.5.   Vodopády (Falls)

Zvislo tečúca časť vodného toku padajúca z určitej výšky.

Tento typ je subtypom FluvialPoint.

Atribúty typu priestorových objektov Falls

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

height

Vzdialenosť meraná od najnižšieho bodu základne na úrovni zeme alebo vodnej hladiny (na zvažujúcej sa strane/strane po prúde) k najvyššiemu bodu priestorového objektu.

Length

voidable

8.5.1.6.   Riečny bod (FluvialPoint)

Hydrografický bod záujmu, ktorý ovplyvňuje prúdenie vodného toku.

Tento typ je subtypom HydroPointOfInterest.

Tento typ je abstraktný.

8.5.1.7.   Brod (Ford)

Plytk časť vodného toku používaná ako cestný prejazd.

Tento typ je subtypom ManMadeObject.

8.5.1.8.   Hydrografický bod záujmu (HydroPointOfInterest)

Prirodzené miesto, kde sa voda objavuje, stráca alebo mení svoje prúdenie.

Tento typ je subtypom HydroObject.

Tento typ je abstraktný.

Atribúty typu priestorových objektov HydroPointOfInterest

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.

DateTime

voidable

geometry

Geometria hydrografického bodu záujmu reprezentovaná ako bod, krivka alebo plocha.

GM_Primitive

voidable

inspireId

Externý objektový identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

levelOfDetail

Rozlíšenie vyjadrené ako inverzná hodnota indikatívnej mierky alebo topografickej vzdialenosti.

MD_Resolution

 

8.5.1.9.   Hydroelektráreň (HydroPowerPlant)

Zariadenie na výrobu elektrickej energie z tečúcej vody.

Tento typ je subtypom ManMadeObject.

Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť v téme priestorových údajov Zdroje energie v prílohe III k smernici 2007/2/ES.

8.5.1.10.   Zaplavované územie (InundatedLand)

Úsek pravidelne zaplavovaný vodou s výnimkou prílivových vôd.

Tento typ je subtypom HydroObject.

Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť v téme priestorových údajov Zóny prírodného rizika v prílohe III k smernici 2007/2/ES.

Atribúty typu priestorových objektov InundatedLand

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.

DateTime

voidable

geometry

Geometria zaplavovaného územia reprezentovaná ako plocha.

GM_Surface

 

inspireId

Externý objektový identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

inundationReturnPeriod

Priemerné obdobie (vyjadrené v rokoch) medzi výskytom povodní.

Number

voidable

inundationType

Typ zaplavovaného územia podľa príčiny jeho zaplavenia.

InundationValue

voidable

8.5.1.11.   Hranica zem – voda (LandWaterBoundary)

Línia, pozdĺž ktorej je pevninský masív v kontakte s vodným útvarom.

Atribúty typu priestorových objektov LandWaterBoundary

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.

DateTime

voidable

geometry

Geometria hranice zem – voda reprezentovaná ako krivka.

GM_Curve

 

inspireId

Externý objektový identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

origin

Začiatok hranice zem – voda.

OriginValue

voidable

waterLevelCategory

Hladina vody vymedzujúca hranicu zem – voda.

WaterLevelValue

voidable

8.5.1.12.   Plavebná komora (Lock)

Uzatvorený objekt s dvomi alebo viacerými vrátami používaný na zdvihnutie alebo spustenie plavidiel, keď prechádzajú z jedného vodného stupňa do druhého.

Tento typ je subtypom ManMadeObject.

8.5.1.13.   Umelý objekt (ManMadeObject)

Umelý objekt, ktorý sa nachádza vo vnútri vodného útvaru a má jeden z týchto druhov funkcií: - zadržiava vodu, - reguluje množstvo vody, - mení tok vody, - umožňuje vodným tokom vzájomne sa križovať.

Tento typ je subtypom HydroObject.

Tento typ je abstraktný.

Atribúty typu priestorových objektov ManMadeObject

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.

DateTime

voidable

condition

Celkovo posudzovaný stav plánovania, výstavby, opravy a/alebo údržby stavieb a/alebo zariadení, ktoré obsahujú vybavenie a/alebo ktoré sa nachádzajú na mieste.

ConditionOfFacilityValue

voidable

endLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.

DateTime

voidable

geometry

Geometria umelého objektu reprezentovaná ako bod, krivka alebo plocha.

GM_Primitive

voidable

inspireId

Externý objektový identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

levelOfDetail

Rozlíšenie vyjadrené ako inverzná hodnota indikatívnej mierky alebo topografickej vzdialenosti.

MD_Resolution

 

8.5.1.14.   Oceánsky región (OceanRegion)

Jeden z troch veľkých regiónov svetového oceánu, každý s asociovanými podoblasťami a okrajovými oblasťami a s nezávislým režimom prúdenia.

Tento typ je subtypom HydroObject.

Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť v téme priestorových údajov Morské regióny v prílohe III k smernici 2007/2/ES.

Atribúty typu priestorových objektov OceanRegion

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.

DateTime

voidable

geometry

Geometria oceánskeho regiónu reprezentovaná ako plocha.

GM_Surface

voidable

inspireId

Externý objektový identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 


Asociačné roly typu priestorových objektov OceanRegion

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

foreshore

Časť pobrežia alebo pláže, ktorá leží medzi najnižším bodom hladiny a hornou hranicou bežného pôsobenia vĺn.

Pobrežie

voidable

8.5.1.15.   Potrubie (Pipe)

Potrubie na prepravu pevných látok, kvapalín alebo plynov.

Tento typ je subtypom ManMadeObject.

Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť v téme priestorových údajov Verejné a štátne služby v prílohe III k smernici 2007/2/ES.

8.5.1.16.   Prečerpávacia stanica (PumpingStation)

Zariadenie na presun pevných látok, kvapalín alebo plynov prostredníctvom tlaku alebo nasávania.

Tento typ je subtypom ManMadeObject.

Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť v téme priestorových údajov Verejné a štátne služby v prílohe III k smernici 2007/2/ES.

8.5.1.17.   Kaskády (Rapids)

Časti vodného toku so zrýchleným prúdom, v ktorých dochádza k jeho rýchlemu spádu, ale prerušenie na svahu koryta nepostačuje na vytvorenie vodopádu.

Tento typ je subtypom FluvialPoint.

8.5.1.18.   Povodie rieky (RiverBasin)

Pozemná oblasť, z ktorej všetok povrchový odtok odteká v rámci siete potokov, riek a prípadne jazier do mora jediným vyústením, ústím alebo deltou rieky.

Tento typ je subtypom DrainageBasin.

8.5.1.19.   Pobrežie (Shore)

Úzky pás zeme v bezprostrednom styku s akýmkoľvek vodným útvarom vrátane oblasti medzi najvyšším a najnižším stavom vody.

Tento typ je subtypom HydroObject.

Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť v téme priestorových údajov Krajinná pokrývka v prílohe II k smernici 2007/2/ES.

Atribúty typu priestorových objektov Shore

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.

DateTime

voidable

composition

Hlavný(-é) typ(-y) materiálu tvoriaceho priestorový objekt s výnimkou povrchu.

ShoreTypeValue

voidable

delineationKnown

Označenie, že vymedzenie (napríklad: limity a informácie) priestorového objektu je známe.

Boolean

voidable

endLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.

DateTime

voidable

geometry

Geometria pobrežia reprezentovaná ako plocha.

GM_Surface

 

inspireId

Externý objektový identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

8.5.1.20.   Pobrežná konštrukcia (ShorelineConstruction)

Umelá stavba upevnená a vybudovaná na mieste na pevnine, ktoré hraničí s vodným útvarom.

Tento typ je subtypom ManMadeObject.

8.5.1.21.   Priepust (Sluice)

Otvorený, naklonený kanál vybavený vrátami na regulovanie prúdu vody.

Tento typ je subtypom ManMadeObject.

8.5.1.22.   Stojatá voda (StandingWater)

Vodný útvar, ktorý je úplne obklopený pevninou.

Tento typ je subtypom SurfaceWater.

Atribúty typu priestorových objektov StandingWater

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

elevation

Nadmorská výška nad strednou hladinou mora.

Length

voidable

meanDepth

Priemerná hĺbka vodného útvaru.

Length

voidable

surfaceArea

Povrchová plocha vodného útvaru.

Area

voidable

Obmedzenia typu priestorových objektov StandingWater

Geometria stojatej vody môže byť plocha alebo bod.

8.5.1.23.   Povrchová voda (SurfaceWater)

Každý známy vnútrozemský vodný útvar.

Tento typ je subtypom HydroObject.

Tento typ je abstraktný.

Atribúty typu priestorových objektov SurfaceWater

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.

DateTime

voidable

geometry

Geometria povrchovej vody: - buď krivka alebo plocha v prípade vodného toku, - buď bod alebo plocha v prípade stojatej vody.

GM_Primitive

 

inspireId

Externý objektový identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

levelOfDetail

Rozlíšenie vyjadrené ako inverzná hodnota indikatívnej mierky alebo topografickej vzdialenosti.

MD_Resolution

 

localType

Uvádza „miestny“ názov typu povrchovej vody.

LocalisedCharacterString

voidable

origin

Pôvod povrchovej vody.

OriginValue

voidable

persistence

Stupeň perzistencie vody.

HydrologicalPersistenceValue

voidable

tidal

Označuje, či je povrchová voda zasiahnutá prílivovou vodou.

Boolean

voidable


Asociačné roly typu priestorových objektov SurfaceWater

Asociačná rola

Definícia

Typ

Voidability

bank

Breh(-y) spojený(-é) s povrchovou vodou.

Shore

voidable

drainsBasin

Povodie(-a) odvodňované povrchovou vodou.

DrainageBasin

voidable

neighbour

Asociácia s iným výskytom tej istej povrchovej vody reálneho sveta v inom súbore údajov.

SurfaceWater

voidable

8.5.1.24.   Vodný tok (Watercourse)

Prirodzený alebo umelý tečúci vodný tok alebo prúd.

Tento typ je subtypom SurfaceWater.

Atribúty typu priestorových objektov Watercourse

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

condition

Stav plánovania, výstavby, opravy a/alebo údržby vodného toku.

ConditionOfFacilityValue

voidable

delineationKnown

Označenie, že vymedzenie (napríklad: limity a informácie) priestorového objektu je známe.

Boolean

voidable

length

Dĺžka vodného toku.

Length

voidable

level

Zvislá poloha vodného toku vo vzťahu k zemi.

VerticalPositionValue

voidable

streamOrder

Číslo (alebo kód), ktoré vyjadruje stupeň rozvetvenia v hydrologickej sústave.

HydroOrderCode

voidable

width

Šírka vodného toku (ako rozsah) pozdĺž jeho dĺžky.

WidthRange

voidable

Obmedzenia typu priestorových objektov Watercourse

Geometria vodného toku môže byť krivka alebo plocha.

Atribút stavu možno určiť len pre umelý vodný tok.

8.5.1.25.   Mokraď (Wetland)

Zle odvodňovaná alebo pravidelne zaplavovaná oblasť, v ktorej je pôda nasýtená vodou a rastie v nej vegetácia.

Tento typ je subtypom HydroObject.

Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť v téme priestorových údajov Krajinná pokrývka v prílohe II k smernici 2007/2/ES.

Atribúty typu priestorových objektov Wetland

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.

DateTime

voidable

geometry

Geometria mokrade reprezentovaná ako plocha.

GM_Surface

 

inspireId

Externý objektový identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

localType

Uvádza „miestny“ názov typu mokrade.

LocalisedCharacterString

voidable

tidal

Označuje, či je mokraď zasiahnutá prílivovou vodou.

Boolean

voidable

8.5.2.   Dátové typy

8.5.2.1.   Kód hydrologického poradia (HydroOrderCode)

Hydrologicky významný „kód poradia“ na usporiadanie hierarchií vodných tokov a povodí.

Atribúty dátového typu HydroOrderCode

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

order

Číslo (alebo kód), ktorý vyjadruje stupeň rozvetvenia alebo členenia v hydrologickej sústave alebo v sústave povodia.

CharacterString

 

orderScheme

Popis koncepcie usporiadania.

CharacterString

 

scope

Ukazovateľ rozsahu alebo pôvodu kódu poradia (vrátane informácie, či je kód vnútroštátny, nadnárodný alebo európsky).

CharacterString

 

8.5.2.2.   Rozsah šírky (WidthRange)

Rozsah horizontálnej šírky vodného toku pozdĺž jeho dĺžky.

Atribúty dátového typu WidthRange

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

lower

Dolná hranica šírky.

Length

 

upper

Horná hranica šírky.

Length

 

8.5.3.   Enumerácie

8.5.3.1.   Pôvod (OriginValue)

Typ enumerácie, ktorý špecifikuje súbor hydrografických kategórií „pôvodu“ (prirodzený, umelý) pre rôzne hydrografické objekty.

Prípustné hodnoty pre enumeráciu OriginValue

Hodnota

Definícia

natural

Označenie, že priestorový objekt je prirodzený.

manMade

Označenie, že priestorový objekt je umelý.

8.5.4.   Zoznamy kódov

8.5.4.1.   Typ križovania (CrossingTypeValue)

Typy križovania umelých fyzických vodných tokov.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

8.5.4.2.   Hydrologická perzistencia (HydrologicalPersistenceValue)

Kategórie hydrologickej perzistencie vodného útvaru.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

8.5.4.3.   Zaplavenie (InundationValue)

Typ zaplavovaného územia.

Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť v téme priestorových údajov Zóny prírodného rizika v prílohe III k smernici 2007/2/ES.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

8.5.4.4.   Typ pobrežia (ShoreTypeValue)

Kategórie zloženia oblasti pobrežia.

Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť v téme priestorových údajov Krajinná pokrývka v prílohe II k smernici 2007/2/ES.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

8.5.4.5.   Hladina vody (WaterLevelValue)

Referenčná hladina prílivu/hladina vody, na základe ktorých sa označujú hĺbky a výšky.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

8.6.   Podávanie hydrologických správ

8.6.1.   Typy priestorových objektov

Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov, ktoré sa týkajú podávania hydrologických správ, sa používajú tieto typy priestorových objektov:

Pobrežná voda podľa WFD (Water Framework Directive – rámcová smernica o vode)

Útvar podzemnej vody podľa WFD

Jazero podľa WFD

Rieka WFD

Rieka alebo jazero podľa WFD

Útvar povrchovej vody podľa WFD

Brakická voda podľa WFD

Vodný útvar podľa WFD

8.6.1.1.   Pobrežná voda podľa WFD (WFDCoastalWater)

Povrchová voda, ktorá sa nachádza smerom k pevnine od čiary, ktorej každý bod je vo vzdialenosti jednej morskej míle na morskej strane od najbližšieho bodu základnej čiary, od ktorej sa meria šírka pásma výsostných vôd, tam, kde je to primerané, siaha až po vonkajšiu hranicu brakických vôd.

Tento typ je subtypom WFDSurfaceWaterBody.

Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť podľa témy priestorových údajov Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy v prílohe III k smernici 2007/2/ES.

Obmedzenia typu priestorových objektov WFDCoastalWater

Geometria pobrežných vôd musí byť plocha.

8.6.1.2.   Útvar podzemnej vody podľa WFD (WFDGroundWaterBody)

Vymedzený objem podzemnej vody v rámci kolektoru alebo kolektorov podzemnej vody.

Tento typ je subtypom WFDWaterBody.

Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť podľa témy priestorových údajov Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy v prílohe III k smernici 2007/2/ES.

Atribúty typu priestorových objektov WFDGroundWaterBody

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

geometry

Geometria útvaru podzemnej vody podľa WFD.

GM_Primitive

voidable

8.6.1.3.   Jazero podľa WFD (WFDLake)

Útvar stojatej vnútrozemskej povrchovej vody.

Tento typ je subtypom WFDRiverOrLake.

Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť podľa témy priestorových údajov Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy v prílohe III k smernici 2007/2/ES.

Obmedzenia typu priestorových objektov WFDLake

Geometria jazera musí byť plocha.

8.6.1.4.   Rieka podľa WFD (WFDRiver)

Útvar vnútrozemskej vody tečúcej väčšinou na zemskom povrchu, ktorá však môže časťou svojej trasy tiecť pod zemou.

Tento typ je subtypom WFDRiverOrLake.

Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť podľa témy priestorových údajov Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy v prílohe III k smernici 2007/2/ES.

Obmedzenia typu priestorových objektov WFDRiver

Geometria rieky musí byť krivka.

Pre kanály nemožno špecifikovať atribúty main a large.

8.6.1.5.   Rieka alebo jazero podľa WFD (WFDRiverOrLake)

Abstraktná trieda obsahujúca spoločné atribúty pre rieku alebo jazero podľa WFD.

Tento typ je subtypom WFDSurfaceWaterBody.

Tento typ je abstraktný.

Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť podľa témy priestorových údajov Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy v prílohe III k smernici 2007/2/ES.

Atribúty typu priestorových objektov WFDRiverOrLake

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

large

Rieka s rozlohou povodia > 50 000 km2 alebo rieky a hlavné prítoky, ktorých povodie má rozlohu od 5 000 km2 do 50 000 km2. Jazerá, ktoré majú povrchovú rozlohu > 500 km2.

Boolean

voidable

main

Rieky s rozlohou povodia > 500 km2. Jazerá, ktoré majú povrchovú rozlohu > 10 km2.

Boolean

voidable

8.6.1.6.   Útvar povrchovej vody podľa WFD (WFDSurfaceWaterBody)

Vymedziteľný a významný prvok povrchovej vody.

Tento typ je subtypom WFDWaterBody.

Tento typ je abstraktný.

Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť podľa témy priestorových údajov Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy v prílohe III k smernici 2007/2/ES.

Atribúty typu priestorových objektov WFDSurfaceWaterBody

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

artificial

„Umelý vodný útvar“ je útvar povrchovej vody vytvorený ľudskou činnosťou.

Boolean

 

geometry

Geometria útvaru povrchovej vody podľa WFD: - plocha v prípade pobrežnej vody podľa WFD, - plocha v prípade brakickej vody podľa WFD, - krivka v prípade rieky podľa WFD, - plocha v prípade jazera podľa WFD.

GM_Primitive

 

heavilyModified

„Výrazne zmenený vodný útvar“ znamená útvar povrchovej vody, ktorého charakter sa v dôsledku fyzikálnych zmien spôsobených ľudskou činnosťou podstatne zmenil, ako to určil členský štát v súlade s ustanoveniami prílohy II k rámcovej smernici o vode.

Boolean

 

representativePoint

Reprezentatívny bod vodného útvaru podľa WFD.

GM_Point

voidable

Obmedzenia typu priestorových objektov WFDSurfaceWaterBody

Atribút heavilyModified je prípustný, len keď nejde o umelý útvar povrchovej vody.

8.6.1.7.   Brakická voda podľa WFD (WFDTransitionalWater)

Útvary povrchovej vody v blízkosti vyústenia riek, ktoré majú čiastočne slaný charakter v dôsledku svojej blízkosti k pobrežným vodám, ale ktoré sú podstatne ovplyvnené prítokmi sladkej vody.

Tento typ je subtypom WFDSurfaceWaterBody.

Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť podľa témy priestorových údajov Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy v prílohe III k smernici 2007/2/ES.

Obmedzenia typu priestorových objektov WFDTransitionalWater

Geometria brakických vôd musí byť plocha.

8.6.1.8.   Vodný útvar podľa WFD (WFDWaterBody)

Abstraktná trieda predstavujúca útvar povrchovej vody alebo útvar podzemnej vody podľa WFD.

Tento typ je subtypom HydroObject.

Tento typ je abstraktný.

Tento typ je kandidátskym typom, ktorý sa má posúdiť podľa témy priestorových údajov Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy v prílohe III k smernici 2007/2/ES.

Atribúty typu priestorových objektov WFDWaterBody

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu vložená do súboru priestorových údajov alebo zmenená v súbore priestorových údajov.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Dátum a čas, keď bola táto verzia priestorového objektu nahradená v súbore priestorových údajov alebo vyradená zo súboru priestorových údajov.

DateTime

voidable

inspireId

Externý objektový identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

8.7.   Požiadavky špecifické pre jednotlivé témy

8.7.1.   Súlad medzi súbormi priestorových údajov

1.

Hydrografické spojenia, osi a uzly sa vždy musia nachádzať v rozsahu reprezentácie toho istého objektu ako plochy.

2.

Príslušné orgány musia v členských štátoch zaviesť a udržiavať konektivitu medzi hydrografickými sieťami prechádzajúcimi cez štátne hranice a v prípade potreby aj cez regionálne hranice (a súbory údajov) s použitím mechanizmov cezhraničnej konektivity zabezpečovaných na základe typu NetworkConnection.

3.

Všetky atribúty objektov v tomto systéme sú rovnaké ako ekvivalentná vlastnosť daného objektu používaného na účely plnenia povinností v oblasti podávania správ podľa smernice 2000/60/ES.

8.7.2.   Manažment identifikátorov

1.

Ak sa zemepisný názov používa ako jedinečný hydrologický identifikátor pre objekt v tejto špecifikácii, podľa možnosti sa odvodí z celoeurópskeho geografického názvoslovia alebo z iného hodnoverného celoeurópskeho zdroja.

2.

Atribút localId externého objektového identifikátora priestorového objektu je rovnaký ako identifikátor používaný na účely plnenia povinností v oblasti podávania správ podľa smernice 2000/60/ES.

8.7.3.   Modelovanie odkazov na objekt

1.

Ak sa ten istý objekt reálneho sveta v súbore údajov vymieňa s použitím priestorových objektov z viac ako jednej schémy uplatnenia témy Hydrografia, tieto priestorové objekty musia mať buď rovnaký jedinečný zemepisný názov alebo rovnaký hydrografický tematický identifikátor.

2.

Ak sa v údajoch o hydrografickej sieti používa lineárne referencovanie, poloha referencovaných vlastností na spojeniach a postupnostiach spojení sa vyjadruje ako vzdialenosti merané pozdĺž uvedenej geometrie základného(-ých) objektu(-ov) spojenia.

8.7.4.   Geometrická reprezentácia

1.

Ak sa priestorové objekty zabezpečujú pri rôznych priestorových rozlíšeniach, priestorové rozlíšenie sa musí špecifikovať pre každý priestorový objekt, prípadne s použitím atribútu levelOfDetail.

2.

Spojenia vodných tokov sa musia križovať vždy, keď existuje spojenie medzi javmi reálneho sveta, ktoré predstavujú. Na križujúcich sa prvkoch siete sa nesmú vytvoriť žiadne kríženia, keď nie je možný presun od jedného prvku k inému.

3.

V súbore údajov o hydrografickej sieti, ktorá obsahuje uzly, sa tieto uzly môžu vyskytovať iba v prípade, ak spájajú alebo ukončujú spojenia vodných tokov.

4.

Geometria musí byť taká istá ako geometria používaná na účely plnenia povinností v oblasti podávania správ podľa smernice 2000/60/ES.

8.7.5.   Používanie atribútu DelineationKnown

1.

Atribút delineationKnown sa nesmie používať na označenie toho, že určitá geometria je nesprávna/nepresná; toto označenie by sa malo uviesť s použitím príslušného(-ých) prvku(-ov) metaúdajov v súvislosti s kvalitou údajov.

2.

Atribút delineationKnown sa nesmie používať na označenie zmeny geometrie v čase, ak je táto zmena geometrie známa.

8.7.6.   Osi

Osi objektov zodpovedajúcich vodným tokom patria do rozsahu fyzického objektu reálneho sveta, ktorý reprezentujú, ak je spojenie vodných tokov označené tak, že nie je „fictitious“.

8.7.7.   Zaistenie konektivity siete

1.

Vždy, keď existuje v hydrografickej sieti nejaké spojenie, všetky prepojené konce spojení a voliteľný uzol, ktoré sa podieľajú na tomto spojení, musia byť od seba umiestnené vo vzdialenosti menšej, ako je prípustná odchýlka konektivity.

2.

Vzdialenosť medzi koncami spojení a uzlami, ktoré nie sú prepojené, musí byť vždy väčšia ako prípustná odchýlka konektivity.

3.

V súboroch údajov, ktoré zahŕňajú dopravné spojenia aj uzly, musí relatívna poloha uzlov a koncov spojení vo vzťahu k stanovenej prípustnej odchýlke konektivity zodpovedať vzťahom, ktoré medzi nimi existujú v súbore údajov.

8.8.   Vrstvy

Vrstvy pre tému priestorových údajov Hydrografia

Typ vrstvy

Pomenovanie vrstvy

Typ(y) priestorových objektov

HY.PhysicalWaters.Waterbodies

Vodný útvar

Watercourse, StandingWater

HY.PhysicalWaters.LandWaterBoundary

Hranica zem – voda

LandWaterBoundary

HY.PhysicalWaters.Catchments

Povodie

DrainageBasin, RiverBasin

HY.Network

Hydrografická sieť

HydroNode, WatercourseLink

HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest

Hydrografický bod záujmu

Rapids, Falls

HY.PhysicalWaters.ManMadeObject

Umelý objekt

Crossing, DamOrWeir, Sluice, Lock, Ford, ShorelineConstruction

HY.HydroObject

Pobrežie, mokraď

Shore, Wetland

HY.Reporting.WFDRiver

Rieka podľa WFD

WFDRiver

HY.Reporting.WFDLake

Jazero podľa WFD

WFDLake

HY.Reporting.WFDTransitionalWater

Brakická voda podľa WFD

WFDTransitionalWater

HY.Reporting.WFDCoastalWater

Pobrežná voda podľa WFD

WFDCoastalWater

HY.OceanRegion

Oceánsky región

OceanRegion

9.   CHRÁNENÉ ÚZEMIA

9.1.   Typy priestorových objektov

Na výmenu a klasifikáciu priestorových objektov zo súboru údajov, ktoré sa týkajú témy priestorových údajov Chránené územia, sa používajú tieto typy priestorových objektov:

Chránené územie

9.1.1.   Chránené územie (ProtectedSite)

Oblasť vymedzená alebo spravovaná v rámci medzinárodných právnych predpisov, právnych predpisov Únie a právnych predpisov členských štátov na účely dosiahnutia osobitných ochranárskych cieľov.

Atribúty typu priestorových objektov ProtectedSite

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

geometry

Geometria vymedzujúca hranicu chráneného územia.

GM_Object

 

inspireID

Externý objektový identifikátor priestorového objektu.

Identifier

 

legalFoundationDate

Dátum, keď bolo chránené územie právne vytvorené. Je to dátum, keď bol vytvorený objekt reálneho sveta, a nie dátum, keď bola vytvorená jeho reprezentácia v informačnom systéme.

DateTime

voidable

legalFoundationDocument

Internetová adresa (URL) alebo citácia textu s odkazom na právny akt, ktorým bolo chránené územie vytvorené.

CI_Citation

voidable

siteDesignation

Označenie (typ označenia) chráneného územia.

DesignationType

voidable

siteName

Názov chráneného územia.

GeographicalName

voidable

siteProtectionClassification

Klasifikácia chráneného územia na základe účelu ochrany.

ProtectionClassificationValue

voidable

9.2.   Dátové typy

9.2.1.   Typ označenia (DesignationType)

Dátový typ určený tak, aby zahŕňal označenie chráneného územia vrátane použitého systému označenia a hodnoty v rámci tohto systému.

Atribúty dátového typu DesignationType

Atribút

Definícia

Typ

Voidability

designation

Skutočné označenie územia.

DesignationValue

 

designationScheme

Systém, z ktorého pochádza kód označenia.

DesignationSchemeValue

 

percentageUnderDesignation

Percentuálny podiel územia, na ktorý sa vzťahuje označenie. Používa sa najmä v kategorizácii Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov – IUCN. Ak pre tento atribút nie je poskytnutá hodnota, predpokladá sa, že je 100 %.

Percentage

 

Obmedzenia dátového typu DesignationType

Územia musia používať označenia z príslušného systému označenia a hodnota kódu označenia musí zodpovedať systému označenia.

9.3.   Enumerácie

9.3.1.   Klasifikácia ochrany (ProtectionClassificationValue)

Klasifikácia chránených území na základe účelu ochrany.

Prípustné hodnoty pre enumeráciu ProtectionClassificationValue

Hodnota

Definícia

natureConservation

Chránené územie sa ochraňuje s cieľom zachovať biologickú diverzitu.

archaeological

Chránené územie sa ochraňuje s cieľom zachovať archeologické dedičstvo.

cultural

Chránené územie sa ochraňuje s cieľom zachovať kultúrne dedičstvo.

ecological

Chránené územie sa ochraňuje s cieľom zachovať ekologickú stabilitu.

landscape

Chránené územie sa ochraňuje s cieľom zachovať charakteristické znaky krajiny.

environment

Chránené územie sa ochraňuje s cieľom zachovať environmentálnu stabilitu.

geological

Chránené územie sa ochraňuje s cieľom zachovať geologické charakteristické znaky.

9.4.   Zoznamy kódov

9.4.1.   Systém označenia (DesignationSchemeValue)

Systém používaný na pridelenie označenia pre chránené územia.

Členské štáty môžu tento zoznam kódov rozšíriť.

9.4.2.   Označenie (DesignationValue)

Abstraktný základný typ pre zoznamy kódov, ktoré obsahujú klasifikáciu a typy označení podľa rôznych systémov.

Tento typ je abstraktný.

9.4.3.   Označenie IUCN (IUCNDesignationValue)

Zoznam kódov pre systém klasifikácie Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov.

Tento typ je subtypom DesignationValue.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

9.4.4.   Označenie záznamov o národných pamiatkach (NationalMonumentsRecordDesignationValue)

Zoznam kódov pre systém klasifikácie záznamov o národných pamiatkach.

Tento typ je subtypom DesignationValue.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

9.4.5.   Označenie Natura2000 (Natura2000DesignationValue)

Zoznam kódov pre systém označenia Natura2000 v súlade so smernicou Rady 92/43/EHS (1) (smernica o biotopoch).

Tento typ je subtypom DesignationValue.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

9.4.6.   Označenie Ramsar (RamsarDesignationValue)

Zoznam kódov pre systém označenia podľa Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam (Ramsarský dohovor).

Tento typ je subtypom DesignationValue.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

9.4.7.   Označenie podľa programu pre ľudí a biosféru UNESCO (UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue)

Zoznam kódov pre systém klasifikácie programu pre ľudí a biosféru.

Tento typ je subtypom DesignationValue.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

9.4.8.   Označenie svetového dedičstva UNESCO (UNESCOWorldHeritageDesignationValue)

Zoznam kódov pre systém označenia svetového dedičstva.

Tento typ je subtypom DesignationValue.

Tento zoznam kódov sa vedie v spoločnom registri zoznamov kódov.

9.5.   Vrstvy

Vrstvy pre tému priestorových údajov Chránené územia

Typ vrstvy

Pomenovanie vrstvy

Typ(y) priestorových objektov

PS.ProtectedSite

Chránené územia

ProtectedSite


(1)  EÚ L 206, 22.7.1992, s. 7.


Top