EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0995

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z  20. októbra 2010 , ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva Text s významom pre EHP

OJ L 295, 12.11.2010, p. 23–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 007 P. 290 - 301

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/995/oj

12.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 295/23


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 995/2010

z 20. októbra 2010,

ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 192 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Lesy zabezpečujú rôzne prínosy z environmentálneho, hospodárskeho a sociálneho hľadiska vrátane drevených a nedrevených lesných výrobkov a environmentálnych služieb nevyhnutných pre ľudstvo, ako sú zachovanie biodiverzity a funkcií ekosystému a ochrana klímy.

(2)

Z dôvodu narastajúceho dopytu po dreve a výrobkoch z dreva na celom svete v kombinácii s inštitucionálnymi a správnymi nedostatkami, ktoré sú príznačné pre odvetvie lesného hospodárstva vo viacerých krajinách produkujúcich drevo, vzbudzuje nezákonná ťažba dreva a súvisiaci obchod čoraz väčšie obavy.

(3)

Nezákonná ťažba dreva je všadeprítomným problémom a vzbudzuje veľké obavy v medzinárodnom meradle. Predstavuje značnú hrozbu pre lesy, pretože prispieva k procesu odlesňovania a degradácie lesa, ktorý je zdrojom približne 20 % celkových emisií CO2, ohrozuje biodiverzitu a udržateľné obhospodarovanie a rozvoj lesov vrátane podnikateľskej životaschopnosti hospodárskych subjektov konajúcich v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi. Prispieva aj k dezertifikácii a erózii pôdy a môže vyvolávať extrémne prejavy počasia a záplavy. Okrem toho má aj sociálne, politické a hospodárske dôsledky, pričom často narúša pokrok v oblasti dobrého riadenia, ohrozuje živobytie miestnych komunít závislých od lesa a môže súvisieť s ozbrojenými konfliktmi. Riešenie problému nezákonnej ťažby dreva v kontexte tohto nariadenia by malo prispieť k úsiliu Únie zameranému na zmierňovanie účinkov zmeny klímy hospodárnym spôsobom a malo by dopĺňať činnosť a záväzky Únie v súvislosti s Rámcovým dohovorom Organizácie Spojených národov o zmene klímy.

(4)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES z 22. júla 2002, ktorým sa ustanovuje šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva (3), určilo za prioritu preskúmanie možnosti prijatia aktívnych opatrení na predchádzanie a potláčanie obchodu s nelegálne vyťaženým drevom, ako aj pokračovanie aktívnej účasti Únie a členských štátov pri vykonávaní celosvetových a regionálnych rezolúcií a dohôd o otázkach súvisiacich s lesmi.

(5)

V oznámení Komisie z 21. mája 2003 s názvom Vymáhateľnosť práva, správa a obchod v lesnom hospodárstve (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT): návrh akčného plánu EÚ bol navrhnutý balík opatrení zameraných na podporu medzinárodného úsilia vyriešiť problém nezákonnej ťažby dreva a súvisiaceho obchodu v súvislosti s úsilím Únie dosiahnuť trvalo udržateľnú správu lesov.

(6)

Európsky parlament a Rada uvítali uvedené oznámenie a uznali potrebu prispievania Únie ku globálnemu úsiliu riešiť problém nezákonnej ťažby dreva.

(7)

V súlade s cieľom uvedeného oznámenia, najmä s cieľom zabezpečiť, aby do Únie vstupovali len výrobky z dreva, ktoré boli vyrobené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi produkujúcej krajiny, Únia rokovala o dobrovoľných partnerských dohodách (Voluntary Partnership Agreements – VPA; ďalej len „FLEGT VPA“) s krajinami produkujúcimi drevo (ďalej len „partnerské krajiny“), z ktorých pre zmluvné strany vyplýva právne záväzná povinnosť uplatňovať licenčný systém a regulovať obchod s drevom a výrobkami z dreva určenými v týchto FLEGT VPA.

(8)

Vzhľadom na veľký rozsah a naliehavosť problému je potrebné aktívne podporovať boj proti nezákonnej ťažbe dreva a súvisiacemu obchodu, doplniť a posilniť iniciatívu FLEGT VPA a zlepšiť synergie medzi politikami zameranými na zachovanie lesov a dosahovanie vysokej úrovne ochrany životného prostredia vrátane boja proti zmene klímy a strate biodiverzity.

(9)

Malo by sa oceniť úsilie vynaložené krajinami, ktoré uzatvorili FLEGT VPA s Úniou, ako aj zásady, ktoré sú v nich uvedené, a to najmä v súvislosti s vymedzením zákonne vyprodukovaného dreva, a štáty by sa mali naďalej podporovať pri uzatváraní FLEGT VPA. Treba zohľadniť aj to, že v rámci licenčného systému FLEGT sa do Únie vyváža len drevo vyťažené v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a výrobky získané z takéhoto dreva. Drevo obsiahnuté vo výrobkoch z dreva uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva (4), ktoré pochádzajú z partnerských krajín uvedených v prílohe I k uvedenému nariadeniu, by sa preto malo považovať za zákonne vyťažené, ak takéto výrobky z dreva sú v súlade s uvedeným nariadením a so všetkými jeho vykonávacími ustanoveniami.

(10)

Takisto by sa mala zohľadniť skutočnosť, že v Dohovore o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora – CITES) sa od strán CITES požaduje, aby udelili vývozné povolenie CITES len v tom prípade, ak sa jedince druhov uvedených v CITES získali okrem iného v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vyvážajúcej krajiny. Drevo druhov uvedených v prílohách A, B alebo C k nariadeniu Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (5) by sa preto malo považovať za zákonne vyťažené, ak výrobky, v ktorých je takéto drevo obsiahnuté, sú v súlade s uvedeným nariadením a jeho vykonávacími ustanoveniami.

(11)

Vzhľadom na to, že by sa malo podnecovať používanie recyklovaného dreva a výrobkov z dreva a že zahrnutie týchto výrobkov do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia by hospodárske subjekty neúmerne zaťažilo, použité drevo a výrobky z dreva, ktoré ukončili životný cyklus a boli by inak zlikvidované ako odpad, by sa mali vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(12)

Ako jedno z prvých opatrení tohto nariadenia by sa malo zakázať prvé uvedenie nelegálne vyťaženého dreva alebo výrobkov, ktoré sú získané z takéhoto dreva, na vnútorný trh. Vzhľadom na komplexnosť nezákonnej ťažby dreva, pokiaľ ide o jej základné dôvody a vplyvy, by sa mali prijať osobitné opatrenia, ako sú napríklad opatrenia zacielené na správanie hospodárskych subjektov.

(13)

V súvislosti s akčným plánom FLEGT môžu Komisia a prípadne členské štáty podporovať a uskutočňovať štúdie a výskum o miere a povahe nezákonnej ťažby dreva v rôznych krajinách a zverejňovať takéto informácie, ako aj podporovať poskytovanie praktických usmernení prevádzkovateľom o uplatniteľných právnych predpisoch v krajinách produkujúcich drevo.

(14)

Pri absencii medzinárodne schválenej definície by sa pri vymedzovaní toho, čo predstavuje nelegálnu ťažbu dreva, malo vychádzať z právnych predpisov krajiny, v ktorej sa drevo vyťažilo, vrátane nariadení, ako aj z vykonávania príslušných medzinárodných dohovorov, ktorých je krajina zmluvnou stranou, v tejto krajine.

(15)

Mnohé výrobky z dreva prechádzajú viacerými procesmi predtým a potom, ako sa prvýkrát uvedú na vnútorný trh. Aby sa zabránilo zbytočnému administratívnemu zaťaženiu, iba hospodárske subjekty, ktoré drevo a výrobky z dreva uvádzajú na vnútorný trh prvýkrát, by mali podliehať systému náležitej starostlivosti, pričom obchodník v dodávateľskom reťazci by mal mať povinnosť poskytovať základné informácie o svojom dodávateľovi a odberateľovi, aby sa zaručila vysledovateľnosť dreva a výrobkov z dreva.

(16)

Na základe systematického prístupu by mali hospodárske subjekty, ktoré uvádzajú na vnútorný trh drevo a výrobky z dreva prvýkrát, prijať príslušné kroky, aby sa zabezpečilo, že nelegálne vyťažené drevo a výrobky z takéhoto dreva, sa neuvedú na vnútorný trh. Na tento účel by hospodárske subjekty mali vynaložiť náležitú starostlivosť prostredníctvom systému opatrení a postupov, aby minimalizovali riziko, že na vnútorný trh uvedú nelegálne vyťažené drevo a výrobky z takéhoto dreva.

(17)

Systém náležitej starostlivosti obsahuje tri prvky, ktoré sú vlastné pre riadenie rizík: prístup k informáciám, hodnotenie rizika a zmierňovanie identifikovaného rizika. Systém náležitej starostlivosti by mal zabezpečovať prístup k informáciám o zdrojoch a dodávateľoch dreva a výrobkov z dreva, ktoré sa na vnútorný trh uvádzajú prvýkrát, vrátane relevantných informácií, napr. informácií o súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi, o krajine ťažby, druhoch drevín, množstve, prípadne o vnútroštátnom regióne a povolení na ťažbu. Hospodárske subjekty by na základe týchto informácií mali vykonať hodnotenie rizika. Ak identifikujú nejaké riziko, mali by ho zmierniť spôsobom primeraným tomuto riziku, a to s cieľom zabrániť uvedeniu nelegálne vyťaženého dreva a výrobkov získaných z takéhoto dreva na vnútorný trh.

(18)

V záujme zabránenia zbytočnému administratívnemu zaťaženiu by sa od hospodárskych subjektov, ktoré už využívajú systémy alebo postupy vyhovujúce požiadavkám tohto nariadenia, nemalo vyžadovať, aby vytvárali nové systémy.

(19)

S cieľom uznať osvedčené postupy v odvetví lesného hospodárstva sa pri postupe hodnotenia rizika môže využívať certifikácia alebo iné systémy overenia treťou stranou, ktoré sa vzťahujú na súlad s uplatniteľnými právnymi predpismi.

(20)

Drevospracujúci priemysel má veľký význam pre hospodárstvo Únie. Významnými aktérmi tohto odvetvia sú organizácie hospodárskych subjektov, pretože zastupujú jeho záujmy v širokom meradle a spolupracujú s rôznymi zainteresovanými stranami. Tieto organizácie majú aj odborné znalosti a kapacitu analyzovať príslušné právne predpisy a uľahčovať dodržiavanie súladu zo strany svojich členov, ale nemali by využívať túto schopnosť na dominovanie na trhu. Na uľahčenie vykonávania tohto nariadenia a v záujme rozvoja osvedčených postupov je vhodné uznať organizácie, ktoré vyvinuli systémy náležitej starostlivosti spĺňajúce požiadavky tohto nariadenia. Uznávanie a zrušenie uznania monitorovacích organizácií by sa malo uskutočňovať spravodlivým a transparentným spôsobom. Zoznam takýchto uznaných organizácií by sa mal uverejniť, aby sa tak hospodárskym subjektom umožnilo ich využívanie.

(21)

Príslušné orgány by mali v pravidelných intervaloch vykonávať kontroly, aby sa overilo, či monitorovacie organizácie skutočne plnia svoje povinnosti ustanovené v tomto nariadení. Príslušné orgány by sa navyše mali snažiť vykonávať kontroly, ak majú k dispozícii relevantné informácie vrátane opodstatnených obáv tretích strán.

(22)

Príslušné orgány by mali sledovať, či hospodárske subjekty účinne plnia povinnosti ustanovené v tomto nariadení. Na tento účel by príslušné orgány mali v súlade s plánom podľa potreby vykonávať úradné kontroly, ktoré môžu zahŕňať aj kontroly v priestoroch hospodárskych subjektov a audity v teréne, a mali by byť schopné vyžadovať od hospodárskych subjektov, aby v prípade potreby prijali nápravné opatrenia. Príslušné orgány by sa navyše mali snažiť vykonávať kontroly, ak majú k dispozícii relevantné informácie vrátane opodstatnených obáv tretích strán.

(23)

Príslušné orgány by mali viesť záznamy o kontrolách a príslušné informácie by sa mali sprístupniť v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí (6).

(24)

Vzhľadom na medzinárodný charakter nelegálnej ťažby dreva a súvisiaceho obchodu by príslušné orgány mali spolupracovať navzájom medzi sebou, so správnymi orgánmi tretích krajín a s Komisiou.

(25)

S cieľom uľahčiť schopnosť hospodárskych subjektov, ktoré uvádzajú drevo a výrobky z dreva na vnútorný trh, dodržiavať požiadavky tohto nariadenia, môžu členské štáty za prípadnej pomoci Komisie s prihliadnutím na situáciu malých a stredných podnikov poskytovať hospodárskym subjektom technickú a inú pomoc a uľahčovať výmenu informácií. Takáto pomoc by nemala zbaviť hospodárske subjekty povinnosti vykonávať náležitú starostlivosť.

(26)

Obchodníci a monitorovacie organizácie by sa mali zdržať opatrení, ktoré by mohli ohroziť dosiahnutie cieľa tohto nariadenia.

(27)

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby porušenie tohto nariadenia, či už hospodárskymi subjektmi, obchodníkmi alebo monitorovacími organizáciami, bolo sankcionované účinnými, primeranými a odradzujúcimi sankciami. Vnútroštátne pravidlá môžu ustanoviť, že po uplatnení efektívnych, primeraných a odrádzajúcich pokút za porušenia zákazu uvádzať na vnútorný trh nelegálne vyťažené drevo a výrobky, ktoré sú získané z takéhoto dreva, sa takéto drevo a výrobky z dreva nemusia nevyhnutne likvidovať, ale môžu sa namiesto toho použiť alebo uvoľniť na účely verejného záujmu.

(28)

Komisia by mala byť v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) splnomocnená na prijatie delegovaných aktov týkajúcich sa postupov na uznávanie monitorovacích organizácií a zrušenie takéhoto uznania, ďalších relevantných kritérií hodnotenia rizika, ktoré môžu byť potrebné na doplnenie kritérií ustanovených v tomto nariadení, a zoznamu druhov dreva a výrobkov z dreva, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na expertnej úrovni.

(29)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania by sa mali Komisii zveriť vykonávacie právomoci na prijatie podrobných pravidiel týkajúcich sa frekvencie a povahy kontrol monitorovacích organizácií vykonávaných príslušnými orgánmi a systémov náležitej starostlivosti, s výnimkou ďalších relevantných kritérií hodnotenia rizika. Podľa článku 291 ZFEÚ sa pravidlá a všeobecné zásady kontrolného mechanizmu, ktorým členské štáty uskutočňujú kontrolu nad vykonávaním vykonávacích právomocí Komisie, upravia vopred nariadením, ktoré sa prijme v súlade s riadnym legislatívnym postupom. Až do prijatia tohto nového nariadenia sa naďalej uplatňuje rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (7), s výnimkou regulačného postupu s kontrolou, ktorý sa neuplatňuje.

(30)

Hospodárske subjekty a príslušné orgány by mali mať dostatočné obdobie na to, aby sa pripravili na plnenie požiadaviek tohto nariadenia.

(31)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to boj proti nezákonnej ťažbe dreva a súvisiacemu obchodu, nie je možné dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodu jeho rozsahu ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich drevo a výrobky z dreva na vnútorný trh prvýkrát, ako aj povinnosti obchodníkov.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„drevo a výrobky z dreva“ sú drevo a výrobky z dreva uvedené v prílohe s výnimkou výrobkov z dreva alebo častí takýchto výrobkov vyrobených z dreva alebo z výrobkov z dreva, ktorých životný cyklus sa ukončil a inak by sa s nimi nakladalo ako s odpadom tak, ako sa uvádza v článku 3 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade (8);

b)

„uvádzanie na trh“ je dodávanie dreva a výrobkov z dreva, akýmkoľvek spôsobom a bez ohľadu na techniku predaja, prvýkrát na vnútorný trh na účely distribúcie alebo použitia v rámci obchodnej činnosti, či už za poplatok alebo bezplatne. Zahŕňa tiež dodávanie pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, ako je vymedzená v smernici Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku (9). Dodávanie na vnútorný trh výrobkov, ktoré sú získané z dreva alebo z výrobkov z dreva, ktoré už boli uvedené na trh, sa nepovažuje za „uvedenie na trh“;

c)

„hospodársky subjekt“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá uvádza drevo alebo výrobky z dreva na trh;

d)

„obchodník“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá v rámci obchodnej činnosti na vnútornom trhu predáva alebo kupuje drevo alebo výrobky z dreva, ktoré už boli uvedené na vnútorný trh;

e)

„krajina ťažby“ je krajina alebo územie, kde sa drevo alebo drevo obsiahnuté vo výrobkoch z dreva vyťažilo;

f)

„legálne vyťažené“ znamená vyťažené v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi krajiny ťažby;

g)

„nelegálne vyťažené“ znamená vyťažené v rozpore s uplatniteľnými právnymi predpismi krajiny ťažby;

h)

„uplatniteľné právne predpisy“ sú právne predpisy platné v krajine ťažby, ktoré sa vzťahujú na tieto oblasti:

právo na ťažbu dreva v zákonne uverejnených hraniciach,

platby za práva na ťažbu a drevo vrátane poplatkov súvisiacich s ťažbou dreva,

ťažba dreva vrátane právnych predpisov týkajúcich sa životného prostredia, vrátane lesného hospodárstva a ochrany biodiverzity, ak sa priamo týkajú ťažby dreva,

práva tretích strán týkajúce sa využívania a držby, na ktoré má ťažba dreva vplyv, a

obchodné a colné predpisy, pokiaľ ide o odvetvie lesného hospodárstva.

Článok 3

Štatút dreva a výrobkov z dreva, na ktoré sa vzťahuje systém FLEGT a dohovor CITES

Drevo obsiahnuté vo výrobkoch z dreva uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Rady (ES) č. 2173/2005, ktoré pochádza z partnerských krajín uvedených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 2173/2005 a spĺňa požiadavky uvedeného nariadenia a jeho vykonávacích ustanovení, sa na účely tohto nariadenia považuje za legálne vyťažené.

Drevo druhov uvedených v prílohách A, B alebo C k nariadeniu (ES) č. 338/97, ktoré spĺňa požiadavky uvedeného nariadenia a jeho vykonávacích ustanovení, sa na účely tohto nariadenia považuje za legálne vyťažené.

Článok 4

Povinnosti hospodárskych subjektov

1.   Uvádzanie na trh nelegálne vyťaženého dreva alebo výrobkov, ktoré sú získané z takéhoto dreva, je zakázané.

2.   Hospodárske subjekty uplatňujú pri uvádzaní dreva alebo výrobkov z dreva na trh náležitú starostlivosť. Na tento účel používajú rámec postupov a opatrení, ďalej len „systém náležitej starostlivosti“, ako sa stanovuje v článku 6.

3.   Každý hospodársky subjekt udržiava a pravidelne vyhodnocuje systém náležitej starostlivosti, ktorý používa, s výnimkou prípadov, keď používa systém náležitej starostlivosti vytvorený monitorovacou organizáciou uvedenou v článku 8. Existujúci systém dohľadu podľa vnútroštátnych právnych predpisov a akýkoľvek dobrovoľný mechanizmus nepretržitého zabezpečenia informácií o pôvode, ktorý spĺňa požiadavky tohto nariadenia, sa môžu použiť ako základ systému náležitej starostlivosti.

Článok 5

Povinnosť vysledovateľnosti

Obchodníci musia byť prostredníctvom dodávateľského reťazca schopní identifikovať:

a)

hospodárske subjekty alebo obchodníkov, ktorí dodali drevo a výrobky z dreva, a

b)

prípadne obchodníkov, ktorým dodali drevo a výrobky z dreva.

Obchodníci uchovávajú informácie uvedené v prvom odseku najmenej počas piatich rokov a poskytujú tieto informácie príslušným orgánom na požiadanie.

Článok 6

Systémy náležitej starostlivosti

1.   Systém náležitej starostlivosti uvedený v článku 4 ods. 2 obsahuje tieto prvky:

a)

opatrenia a postupy zabezpečujúce prístup k informáciám o dodávke dreva alebo výrobkov z dreva, ktoré hospodársky subjekt uviedol na trh:

opis vrátane obchodného mena a druhu výrobku, ako aj bežného názvu druhu dreviny a prípadne jej plného vedeckého názvu,

krajinu ťažby a prípadne:

i)

región v rámci krajiny, kde sa drevo vyťažilo, a

ii)

povolenie na ťažbu,

množstvo (vyjadrené objemom, hmotnosťou alebo počtom jednotiek),

meno/názov a adresa dodávateľa hospodárskeho subjektu,

meno/názov a adresa obchodníka, ktorému bolo dodané drevo a výrobky z dreva,

doklady alebo iné informácie, ktoré preukazujú súlad takého dreva a výrobkov z dreva s uplatniteľnými právnymi predpismi;

b)

postupy hodnotenia rizika, ktoré hospodárskemu subjektu umožňujú analyzovať a hodnotiť riziko uvedenia na trh nelegálne vyťaženého dreva alebo výrobkov získaných z takéhoto dreva.

V takýchto postupoch sa zohľadnia informácie uvedené v písmene a), ako aj relevantné kritériá hodnotenia rizika vrátane:

zaistenia súladu s uplatniteľnými právnymi predpismi, ktorého súčasťou môže byť certifikácia alebo iné systémy overenia treťou stranou, ktoré sa vzťahujú na súlad s uplatniteľnými právnymi predpismi,

rozšírenosti nelegálnej ťažby dreva špecifického druhu dreviny,

rozšírenosti nelegálnej ťažby dreva alebo nelegálnych postupov v krajine ťažby a/alebo v regióne v rámci krajiny, kde sa drevo vyťažilo vrátane zváženia rozšírenosti ozbrojeného konfliktu,

sankcií uložených Bezpečnostnou radou OSN alebo Radou Európskej únie týkajúcich sa dovozu a vývozu dreva,

zložitosti dodávateľského reťazca dreva a výrobkov z dreva;

c)

s výnimkou prípadov, keď je riziko identifikované v rámci postupov hodnotenia rizika uvedených pod písmenom b) zanedbateľné, postupy na zmierňovanie rizika, ktoré pozostávajú zo súboru opatrení a postupov, ktoré sú vhodné a primerané na efektívne minimalizovanie takéhoto rizika, a ktoré môžu zahŕňať požiadavku na dodatočné informácie alebo dokumenty a/alebo požiadavku na overenie treťou stranou.

2.   Podrobné pravidlá potrebné na zabezpečenie jednotného vykonávania odseku 1, s výnimkou pravidiel týkajúcich sa ďalších relevantných kritérií hodnotenia rizika uvedených v odseku 1 písm. b) druhej vete tohto článku, sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 18 ods. 2. Tieto pravidlá sa prijmú do 3. júna 2012.

3.   Vzhľadom na vývoj na trhu a skúsenosti nadobudnuté pri vykonávaní tohto nariadenia, najmä skúsenosti identifikované prostredníctvom výmeny informácií uvedenej v článku 13 a správ uvedených v článku 20 ods. 3, prijme Komisia delegované akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o ďalšie relevantné kritériá hodnotenia rizika, ktoré môžu byť potrebné na doplnenie kritérií uvedených v odseku 1 písm. b) druhej vete tohto článku, s cieľom zabezpečiť efektívnosť systému náležitej starostlivosti.

Na delegované akty uvedené v tomto odseku sa uplatňujú postupy ustanovené v článkoch 15, 16 a 17.

Článok 7

Príslušné orgány

1.   Každý členský štát určí jeden alebo viacero príslušných orgánov zodpovedných za uplatňovanie tohto nariadenia.

Členské štáty informujú Komisiu o názvoch a adresách príslušných orgánov do 3. júna 2011. Členské štáty informujú Komisiu o akýchkoľvek zmenách v názvoch a adresách príslušných orgánov.

2.   Komisia zverejní zoznam príslušných orgánov, a to aj na internete. Zoznam sa pravidelne aktualizuje.

Článok 8

Monitorovacie organizácie

1.   Monitorovacia organizácia:

a)

udržiava a pravidelne vyhodnocuje systém náležitej starostlivosti, ako je uvedené v článku 6, a udeľuje hospodárskym subjektom právo používať ho;

b)

overuje, či daný hospodársky subjekt používa jej systém náležitej starostlivosti správne;

c)

prijíma primerané opatrenia, ak hospodársky subjekt nepoužíva jej systém náležitej starostlivosti správne, vrátane informovania príslušného orgánu v prípade významného alebo opakovaného nesprávneho používania systému zo strany hospodárskeho subjektu.

2.   Organizácia sa môže uchádzať o uznanie za monitorovaciu organizáciu, ak spĺňa tieto požiadavky:

a)

má právnu subjektivitu a je usadená v Únii v súlade s právnymi predpismi;

b)

disponuje primeraným kvalifikovaným personálom a kapacitou na výkon funkcií uvedených v odseku 1 a

c)

zaručí, že pri výkone jej funkcií nedôjde z žiadnemu konfliktu záujmov.

3.   Komisia po konzultovaní s príslušným členským štátom alebo príslušnými členskými štátmi uzná za monitorovaciu organizáciu žiadateľa, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v odseku 2.

Komisia oznámi rozhodnutie o uznaní organizácie za monitorovaciu organizáciu príslušným orgánom všetkých členských štátov.

4.   Príslušné orgány vykonávajú v pravidelných intervaloch kontroly s cieľom overiť, či monitorovacie organizácie pôsobiace v rámci právomoci príslušných orgánov aj naďalej plnia funkcie ustanovené v odseku 1 a spĺňajú požiadavky ustanovené v odseku 2. Kontroly sa môžu vykonávať, ak príslušný orgán členského štátu má relevantné informácie vrátane odôvodnených obáv tretích strán alebo ak zistil nedostatky v tom, ako hospodárske subjekty realizujú systém náležitej starostlivosti, ktorý vytvorila monitorovacia organizácia. Správa o kontrolách sa sprístupní v súlade so smernicou 2003/4/ES.

5.   Ak príslušný orgán dospeje k záveru, že monitorovacia organizácia už neplní funkcie ustanovené v odseku 1 alebo už nespĺňa požiadavky ustanovené v odseku 2, bezodkladne o tom informuje Komisiu.

6.   Ak Komisia, najmä na základe informácií podľa odseku 5, dospeje k záveru, že monitorovacia organizácia už neplní funkcie ustanovené v odseku 1 alebo nespĺňa požiadavky ustanovené v odseku 2, zruší uznanie monitorovacej organizácie. Predtým ako zruší uznanie monitorovacej organizácie, Komisia o tom informuje príslušné členské štáty.

Komisia oznámi rozhodnutie o zrušení uznania monitorovacej organizácie príslušným orgánom všetkých členských štátov.

7.   V záujme doplnenia procesných pravidiel, pokiaľ ide o udelenie uznania monitorovacej organizácii a jeho zrušenie, a v prípade, ak sa to vyžaduje na základe skúseností, aj na ich zmenu, prijme Komisia delegované akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pričom zaručí, aby sa uznanie a zrušenie uznania uskutočňovali spravodlivým a transparentným spôsobom.

Na delegované akty uvedené v tomto odseku sa uplatňujú postupy ustanovené v článkoch 15, 16 a 17. Tieto akty sa prijmú do 3. marca 2012.

8.   Podrobné pravidlá o frekvencii a charaktere kontrol uvedených v odseku 4, ktoré sú potrebné na zabezpečenie efektívneho dohľadu nad monitorovacími organizáciami a jednotného vykonávania odseku 4, sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 18 ods. 2. Tieto pravidlá sa prijmú do 3. júna 2012.

Článok 9

Zoznam monitorovacích organizácií

Komisia uverejní zoznam monitorovacích organizácií v Úradnom vestníku Európskej únie v sérii C a sprístupní ho na svojej webovej stránke. Zoznam sa pravidelne aktualizuje.

Článok 10

Kontroly hospodárskych subjektov

1.   Príslušné orgány vykonávajú kontroly s cieľom overiť, či hospodárske subjekty spĺňajú požiadavky ustanovené v článkoch 4 a 6.

2.   Kontroly uvedené v odseku 1 sa vykonávajú v súlade s pravidelne prehodnocovaným plánom na základe prístupu založeného na posúdení rizika. Okrem toho sa kontroly môžu vykonávať, ak má príslušný orgán informácie, vrátane oprávnených obáv tretích strán, týkajúce sa dodržiavania tohto nariadenia zo strany hospodárskeho subjektu.

3.   Kontroly uvedené v odseku 1 môžu okrem iného zahŕňať:

a)

previerku systému náležitej starostlivosti vrátane hodnotenia rizika a postupov na zmierňovanie rizika;

b)

previerku dokumentácie a záznamov, ktoré preukazujú riadne fungovanie systému náležitej starostlivosti a s ním spojených postupov;

c)

kontroly na mieste vrátane auditov v teréne.

4.   Hospodárske subjekty poskytujú akúkoľvek pomoc potrebnú na uľahčenie vykonávania kontrol uvedených v odseku 1, najmä pokiaľ ide o prístup do priestorov a predloženie dokumentácie alebo záznamov.

5.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 19, ak sa pri kontrolách uvedených v odseku 1 zistili nedostatky, príslušné orgány môžu vydať oznámenie o nápravných opatreniach, ktoré má hospodársky subjekt prijať. Navyše podľa povahy zistených nedostatkov môžu členské štáty prijať bezodkladné predbežné opatrenia, okrem iného:

a)

konfiškáciu dreva a výrobkov z dreva;

b)

zákaz obchodovania s drevom a výrobkami z dreva.

Článok 11

Záznamy o kontrolách

1.   Príslušné orgány vedú záznamy o kontrolách uvedených v článku 10 ods. 1, v ktorých uvádzajú najmä ich charakter a výsledky, ako aj akékoľvek oznámenia o nápravných opatreniach vydané podľa článku 10 ods. 5. Záznamy o všetkých kontrolách sa uchovávajú aspoň päť rokov.

2.   Informácie uvedené v odseku 1 sa sprístupnia v súlade so smernicou 2003/4/ES.

Článok 12

Spolupráca

1.   Príslušné orgány spolupracujú navzájom medzi sebou, so správnymi orgánmi tretích krajín a s Komisiou, aby zabezpečili dodržiavanie tohto nariadenia.

2.   Príslušné orgány si s príslušnými orgánmi iných členských štátov a s Komisiou vymieňajú informácie o vážnych nedostatkoch, ktoré sa zistili pri kontrolách uvedených v článku 8 ods. 4 a článku 10 ods. 1, a o druhoch sankcií uložených podľa článku 19.

Článok 13

Technická pomoc, usmerneniaa výmena informácií

1.   Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť hospodárskych subjektov uplatňovať náležitú starostlivosť podľa článku 4 ods. 2, členské štáty, ktorým v prípade potreby pomáha Komisia, môžu poskytovať technickú a inú pomoc a usmernenia hospodárskym subjektom, pri zohľadnení situácie malých a stredných podnikov, s cieľom uľahčiť dodržiavanie požiadaviek tohto nariadenia, najmä v súvislosti s vykonávaním systému náležitej starostlivosti podľa článku 6.

2.   Členské štáty, ktorým v prípade potreby pomáha Komisia, môžu uľahčovať výmenu a šírenie relevantných informácií o nezákonnej ťažbe, najmä s cieľom pomáhať hospodárskym subjektom pri hodnotení rizika tak, ako sa stanovuje v článku 6 ods. 1 písm. b), a o osvedčených postupoch týkajúcich sa vykonávania tohto nariadenia.

3.   Pomoc je poskytovaná tak, aby nebola dotknutá zodpovednosť príslušných orgánov a aby sa zachovala ich nezávislosť pri presadzovaní tohto nariadenia.

Článok 14

Zmeny a doplnenia prílohy

Aby sa na jednej strane zohľadnili skúsenosti nadobudnuté pri vykonávaní tohto nariadenia, a to najmä skúsenosti získané zo správ podávaných podľa článku 20 ods. 3 a 4 a z výmeny informácií uvedenej v článku 13, a na druhej strane vývoj, pokiaľ ide o technické vlastnosti, konečných používateľov a postupy ťažby dreva a výroby výrobkov z dreva, môže Komisia prijať delegované akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zmenu a doplnenie zoznamu dreva a výrobkov z dreva uvedeného v prílohe. Tieto akty nesmú neprimerane zaťažovať hospodárskej subjekty.

Na delegované akty uvedené v tomto článku sa uplatňujú postupy ustanovené v článkoch 15, 16 a 17.

Článok 15

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 3, článku 8 ods. 7 a v článku 14 sa Komisii udeľuje na obdobie siedmich rokov od 2. decembra 2010. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovaných právomocí najneskôr tri mesiace pred uplynutím trojročného obdobia odo dňa začatia uplatňovania tohto nariadenia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ ho Európsky parlament alebo Rada v súlade s článkom 16 neodvolajú.

2.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

3.   Právomoc prijímať delegované akty udelená Komisii podlieha podmienkam stanoveným v článkoch 16 a 17.

Článok 16

Odvolanie delegovania právomoci

1.   Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 3, článku 8 ods. 7 a v článku 14 kedykoľvek odvolať.

2.   Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom rozhodnúť, či delegovanie právomoci odvolať, sa snaží o tom informovať druhú inštitúciu a Komisiu v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať, a možné dôvody odvolania.

3.   Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí v ňom uvedených. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 17

Námietky voči delegovaným aktom

1.   Európsky parlament alebo Rada môžu voči delegovanému aktu vzniesť námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa jeho oznámenia. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

2.   Ak do uplynutia uvedenej lehoty Európsky parlament ani Rada nevzniesli námietku voči delegovanému aktu, tento akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom stanovený.

Delegovaný akt sa môže uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím uvedenej lehoty, ak Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o tom, že nemajú v úmysle vzniesť námietku.

3.   Delegovaný akt nenadobudne účinnosť v prípade, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu vzniesli námietku. Inštitúcia, ktorá vznesie námietku voči delegovanému aktu, uvedie dôvody jej vznesenia.

Článok 18

Výbor

1.   Komisii pomáha Výbor pre vynútiteľnosť práva, správu a obchod v lesnom hospodárstve (FLEGT) zriadený článkom 11 nariadenia (ES) č. 2173/2005.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota stanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

Článok 19

Sankcie

1.   Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných na porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania.

2.   Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce a môžu zahŕňať okrem iného:

a)

pokuty primerané environmentálnej škode, hodnote predmetného dreva alebo výrobkov z dreva a daňovým stratám a hospodárskym škodám spôsobeným porušením predpisov; výška takýchto pokút sa vypočíta tak, aby účinne pripravila zodpovedné subjekty o hospodárske prínosy, ktoré získali vážnym porušením predpisov a bez toho, aby boli dotknuté legitímne práva vykonávať povolanie, a pokuty za opakované závažné porušenia predpisov sa budú postupne zvyšovať;

b)

konfiškáciu predmetného dreva a výrobkov z dreva;

c)

bezodkladné pozastavenie povolenia obchodovať.

3.   Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii a bezodkladne jej oznamujú akékoľvek následné zmeny a doplnenia, ktoré sa na ne vzťahujú.

Článok 20

Predkladanie správ

1.   Členské štáty predkladajú Komisii do 30. apríla každého druhého roka od 3. marca 2013 správu o uplatňovaní tohto nariadenia počas predchádzajúcich dvoch rokov.

2.   Komisia na základe týchto správ vypracuje správu, ktorú predkladá každé dva roky Európskemu parlamentu a Rade. Komisia pri príprave správy zohľadňuje pokrok dosiahnutý pri uzatváraní a fungovaní dobrovoľných partnerských dohôd FLEGT VPA prijatých podľa nariadenia (ES) č. 2173/2005 a to, ako dohody prispeli k minimalizácii prenikania nelegálne vyťaženého dreva a výrobkov, ktoré sú získané z takéhoto dreva, na vnútorný trh.

3.   Do 3. decembra 2015 a následne každých šesť rokov Komisia na základe predložených správ a skúseností z uplatňovania tohto nariadenia preskúma fungovanie a účinnosť tohto nariadenia aj pokiaľ ide o zabránenie tomu, aby sa nelegálne vyťažené drevo alebo výrobky, ktoré sú získané z takéhoto dreva, uvádzali na trh. Posúdi najmä administratívne dôsledky pre malé a stredné podniky a rozsah uplatňovania na výrobky. K správam sa podľa potreby môžu priložiť primerané legislatívne návrhy.

4.   Prvá zo správ uvedených v odseku 3 bude obsahovať hodnotenie súčasnej hospodárskej a obchodnej situácie v Únii, čo sa týka výrobkov uvedených v kapitole 49 kombinovanej nomenklatúry, s osobitným prihliadnutím na konkurencieschopnosť príslušných odvetví, s cieľom zvážiť možné zahrnutie dreva a výrobkov z dreva do zoznamu ustanoveného v prílohe k tomuto nariadeniu.

Správa uvedená v prvom pododseku bude zahŕňať aj posúdenie efektívnosti zákazu uvádzania na trh nelegálne vyťaženého dreva a výrobkov, ktoré sú získané z takéhoto dreva, ako sa stanovuje v článku 4 ods. 1, ako aj systémov náležitej starostlivosti stanovených v článku 6.

Článok 21

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 3. marca 2013. Článok 6 ods. 2, článok 7 ods. 1 a článok 8 ods. 7 a 8 sa však uplatňujú od 2. decembra 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 20. októbra 2010

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

O. CHASTEL


(1)  Ú. v. EÚ C 318, 23.12.2009, s. 88.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 22. apríla 2009 (Ú. v. EÚ C 184 E, 8.7.2010, s. 145), pozícia Rady v prvom čítaní z 1. marca 2010 (Ú. v. EÚ C 114 E, 4.5.2010, s. 17) a pozícia Európskeho parlamentu zo 7. júla 2010 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. ES L 242, 10.9.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2005, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26.

(7)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8)  Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.

(9)  Ú. v. ES L 144, 4.6.1997, s. 19.


PRÍLOHA

Drevo a výrobky z dreva podľa klasifikácie kombinovanej nomenklatúry uvedenej v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87  (1) , na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie

4401 Palivové drevo v polenách, klátoch, konároch, viazaniciach alebo podobných formách; štiepky alebo triesky z dreva; piliny, zvyšky a odpad z dreva, tiež aglomerované v tvare klátov, brikiet, peliet alebo podobných formách,

4403 Surové drevo, tiež odkôrnené alebo zbavené drevnej beli, alebo nahrubo opracované do štvorcových tvarov,

4406 Železničné alebo električkové podvaly (priečne) z dreva,

4407 Drevo rezané alebo pozdĺžne štiepané, krájané alebo nalúpané, hobľované alebo nehobľované, pieskované alebo na koncoch spájané, s hrúbkou nad 6 mm,

4408 Listy na dyhovanie (vrátane dýh získaných lúpaním laminovaného dreva), na preglejky alebo na iné podobné laminované drevo a iné drevo, rezané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, hobľované alebo nehobľované, pieskované, pozdĺžne alebo na koncoch spájané, s hrúbkou do 6 mm,

4409 Drevo (vrátane nezostavených doštičiek a vlysov na parketové podlahy) súvisle profilované (drážkované, žliabkované, s perami, skosené, spojené do V, vrúbkované, zaoblené a pod.) na hranách, koncoch alebo plochách, tiež hobľované, brúsené alebo na koncoch spájané,

4410 Drevotrieskové dosky, orientované trieskové dosky (OSB) a podobné dosky (napríklad trieskové dosky) z dreva alebo ostatných drevitých materiálov, tiež aglomerované živicami alebo ostatnými organickými spojivami,

4411 Drevovláknité dosky alebo vláknité dosky z iných drevitých materiálov, tiež spájané živicami alebo inými organickými spojivami,

4412 Preglejky, dyhované dosky a podobné laminované drevo,

4413 00 00 Tzv. zhutnené drevo, v tvare klátov, dosiek, doštičiek alebo profilov,

4414 00 Drevené rámy na obrazy, fotografie, zrkadlá alebo podobné predmety,

4415 Debny, debničky, prepravky, bubny a podobné obaly z dreva; káblové bubny z dreva; jednoduché palety, skriňové palety a ostatné nakladacie plošiny z dreva; nástavné rámy paliet z dreva,

(Nebaliaci materiál využívaný výlučne ako baliaci materiál na podporu, ochranu a nosenie iného výrobku uvedeného na trh.)

4416 00 00 Sudy, kade, škopky, korytá a iné debnárske výrobky a ich časti z dreva, vrátane dúh (časti steny suda),

4418 Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva z dreva vrátane pórovitých (voštinových) dosiek, zostavených podlahových dosiek a šindľov,

Celulóza a papier uvedené v kapitolách 47 a 48 kombinovanej nomenklatúry s výnimkou výrobkov z bambusu a zhodnotených výrobkov (z odpadu a zvyškov),

9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 a 9403 90 30 Drevený nábytok,

9406 00 20 Montované stavby.


(1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).


Top