Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0633

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 633/2010 z  19. júla 2010 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o interpretáciu 14 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) Text s významom pre EHP

OJ L 186, 20.7.2010, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 173 - 176

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/633/oj

20.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 186/10


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 633/2010

z 19. júla 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o interpretáciu 14 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1126/2008 (2) sa prijali určité medzinárodné štandardy a interpretácie, ktoré existovali k 15. októbru 2008.

(2)

Výbor pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) uverejnil 15. novembra 2009 zmeny a doplnenia interpretácie IFRIC 14 Preddavky v rámci požiadavky minimálneho financovania, ďalej len „zmeny a doplnenia IFRIC 14“. Cieľom týchto zmien a doplnení IFRIC 14 je odstrániť nechcený dôsledok IFRIC 14 v prípadoch, keď účtovná jednotka podliehajúca požiadavke minimálneho financovania uskutoční predčasnú platbu príspevkov, keď by sa za určitých okolností od účtovnej jednotky uskutočňujúcej takýto preddavok vyžadovalo, aby vykázala výdavok. V prípade, že program so stanovenými požitkami podlieha požiadavke minimálneho financovania, v zmene a doplnení IFRIC 14 sa predpisuje, že tento preddavok sa musí ako každý iný preddavok považovať za aktívum.

(3)

Konzultácia so skupinou odborných znalcov (TEG) Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) potvrdzuje, že zmeny a doplnenia IFRIC 14 spĺňajú technické kritériá na prijatie stanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002. V súlade s rozhodnutím Komisie 2006/505/ES zo 14. júla 2006 o zriadení poradnej skupiny pre posudzovanie noriem na účely poskytovania poradenstva Komisii týkajúceho sa objektívnosti a neutrality stanovísk Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) (3) poradná skupina pre posudzovanie noriem posúdila stanovisko EFRAG-u ku schváleniu a informovala Európsku komisiu, že toto stanovisko je vyvážené a objektívne.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1126/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Regulačného výboru pre účtovníctvo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prílohe k nariadeniu (ES) č. 1126/2008 sa mení a dopĺňa interpretácia 14 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC), ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Každá spoločnosť uplatní zmeny a doplnenia IFRIC 14 tak, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu, najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého finančného roka, ktorý sa začína po 31. decembri 2010.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. júla 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 199, 21.7.2006, s. 33.


PRÍLOHA

MEDZINÁRODNÉ ÚČTOVNÉ ŠTANDARDY

IFRIC 14

Zmeny a doplnenia interpretácie IFRIC 14 Preddavky v rámci požiadavky minimálneho financovania

Reprodukcia povolená v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Všetky existujúce práva vyhradené mimo EHP, s výnimkou práva reprodukovania na účely osobného použitia alebo iného riadneho nakladania. Ďalšie informácie je možné získať od IASB na webovej stránke www.iasb.org

ZMENY A DOPLNENIA IFRIC 14

Menia a dopĺňajú sa odseky 16 až 18 a 20 až 22.

Vkladajú sa odseky 3A, 27B a 29.

SÚVISLOSTI

3A

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) v novembri 2009 zmenila a doplnila interpretáciu IFRIC 14 s cieľom odstrániť nechcený dôsledok vyplývajúci zo spôsobu účtovania preddavkov na budúce príspevky za určitých okolností, keď existuje požiadavka minimálneho financovania.

KONSENZUS

Ekonomický požitok dostupný ako zníženie príspevkov

16

Ak v prípade príspevkov týkajúcich sa budúcej služby neexistuje požiadavka minimálneho financovania, ekonomickým požitkom dostupným ako zníženie budúcich príspevkov je:

(a)

[vypúšťa sa]

(b)

náklady účtovnej jednotky na budúcu službu za každé obdobie počas očakávanej dĺžky trvania programu alebo, ak je kratšia, očakávanej existencie účtovnej jednotky. Do nákladov účtovnej jednotky na budúcu službu sa nezahŕňajú sumy, ktoré budú znášať zamestnanci.

17

Účtovná jednotka určí náklady na budúcu službu pomocou predpokladov, ktoré zodpovedajú tým, ktoré sa použili na určenie povinností z definovaných požitkov, a situácii, ktorá existuje ku koncu obdobia vykazovania, ako sa určuje v IAS 19. Preto účtovná jednotka nepredpokladá zmeny v požitkoch, ktoré sa majú v budúcnosti zabezpečiť z programu, kým sa tento program nezmení a nedoplní, pričom predpokladá nezmenený budúci stav zamestnancov okrem prípadu, keď sa účtovná jednotka preukázateľne zaviaže ku koncu obdobia vykazovania znižovať počty zamestnancov, na ktorých sa tento program vzťahuje. Ak sa k tomu zaviaže, tak predpoklad o budúcom stave zamestnancov musí zahŕňať toto zníženie.

Vplyv požiadavky minimálneho financovania na ekonomický požitok dostupný ako zníženie budúcich príspevkov

18

Účtovná jednotka analyzuje všetky požiadavky minimálneho financovania k danému dňu v rámci príspevkov, ktoré sú potrebné na pokrytie a) existujúceho deficitu za minulé služby na základe minimálneho financovania a b) budúcej služby.

20

Ak pre príspevky týkajúce sa budúcej služby existuje požiadavka minimálneho financovania, ekonomickým požitkom dostupným ako zníženie budúcich príspevkov je súčet:

(a)

všetkých súm, ktorými sa znižujú budúce príspevky v rámci požiadavky minimálneho financovania pre budúcu službu, pretože účtovná jednotka zaplatila preddavok (t. j. uhradila sumu predtým, ako sa to od nej požadovalo) a

(b)

odhadovaných nákladov na budúcu službu v každom období v súlade s odsekmi 16 a 17, mínus odhadované príspevky v rámci požiadavky minimálneho financovania, ktoré by sa požadovali na budúcu službu v týchto obdobiach, ak by nedošlo k preddavkom opísaným v písm. a).

21

Účtovná jednotka odhadne budúce príspevky v rámci požiadavky minimálneho financovania na budúcu službu, pričom zohľadní vplyv akéhokoľvek jestvujúceho prebytku určeného na základe minimálneho financovania, ale nezahrnie preddavok opísaný v odseku 20 písm. a). Účtovná jednotka použije predpoklady zodpovedajúce základu minimálneho financovania a, v prípade faktorov nešpecifikovaných v tomto základe, predpoklady zodpovedajúce predpokladom, ktoré sa použili na určenie povinností z definovaných požitkov, a situácii, ktorá existuje ku koncu obdobia vykazovania, ako sa určuje v IAS 19. Odhad zahŕňa všetky zmeny očakávané v dôsledku toho, že účtovná jednotka platí minimálne príspevky, keď sú splatné. Odhad však neobsahuje vplyv očakávaných zmien v podmienkach základu minimálneho financovania, ktoré nie sú v podstate prijaté alebo zmluvne dohodnuté ku koncu obdobia vykazovania.

22

Keď účtovná jednotka určí sumu opísanú v odseku 20 písm. b), ak budúce príspevky v rámci požiadavky minimálneho financovania na budúcu službu presiahnu v ktoromkoľvek období náklady na budúcu službu podľa IAS 19, tento prebytok znižuje sumu ekonomického požitku dostupného ako zníženie budúcich príspevkov. Suma opísaná v odseku 20 písm. b) však nikdy nemôže byť nižšia ako nula.

DÁTUM ÚČINNOSTI

27B

Preddavkami v rámci požiadavky minimálneho financovania sa vložil odsek 3A a zmenili a doplnili odseky 16 až 18 a 20 až 22. Účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny a doplnenia na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2011 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny a doplnenia na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť.

PRECHODNÉ USTANOVENIA

29

Účtovná jednotka uplatní zmeny a doplnenia v odsekoch 3A, 16 až 18 a 20 až 22 od začiatku najskoršieho porovnávacieho obdobia vykázaného v prvej účtovnej závierke, v ktorej účtovná jednotka uplatní túto interpretáciu. Ak účtovná jednotka predtým uplatňovala túto interpretáciu prv, než uplatnila zmeny a doplnenia, vykáže úpravu vyplývajúcu z uplatnenia zmien a doplnení v nerozdelených ziskoch na začiatku najskoršieho vykázaného porovnávacieho obdobia.


Top