Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0632

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 632/2010 z  19. júla 2010 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o Medzinárodný účtovný štandard (IAS) 24 a Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 8 Text s významom pre EHP

OJ L 186, 20.7.2010, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 065 P. 136 - 144

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/632/oj

20.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 186/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 632/2010

z 19. júla 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o Medzinárodný účtovný štandard (IAS) 24 a Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 8

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1126/2008 (2) sa prijali určité medzinárodné štandardy a interpretácie, ktoré existovali k 15. októbru 2008.

(2)

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) uverejnila 4. novembra 2009 zrevidovaný Medzinárodný účtovný štandard (IAS) 24 Zverejnenia o spriaznených osobách, ďalej len „zrevidovaný štandard IAS 24“. Cieľom zmien zavedených zrevidovaným štandardom IAS 24 je zjednodušiť vymedzenie pojmu „spriaznená osoba“ a zároveň odstrániť určité interné nekonzistentnosti a poskytnúť určitú úľavu pre účtovné jednotky blízke vláde v súvislosti s množstvom informácií, ktoré sú takéto účtovné jednotky povinné poskytovať o transakciách so spriaznenými osobami.

(3)

Konzultácia so skupinou odborných znalcov (TEG) Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) potvrdzuje, že zrevidovaný štandard IAS 24 spĺňa technické kritériá na prijatie stanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002. V súlade s rozhodnutím Komisie 2006/505/ES zo 14. júla 2006 o zriadení poradnej skupiny pre posudzovanie noriem na účely poskytovania poradenstva Komisii týkajúceho sa objektívnosti a neutrality stanovísk Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) (3) poradná skupina pre posudzovanie noriem posúdila stanovisko EFRAG-u ku schváleniu a informovala Európsku komisiu, že toto stanovisko je vyvážené a objektívne.

(4)

Prijatie zrevidovaného štandardu IAS 24 si následne vyžaduje zmeny a doplnenia medzinárodného štandardu finančného výkazníctva (IFRS) 8, aby sa zabezpečila konzistentnosť medzi medzinárodnými účtovnými štandardmi.

(5)

Nariadenie (ES) č. 1126/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Regulačného výboru pre účtovníctvo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1126/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Medzinárodný účtovný štandard (IAS) 24 sa nahrádza zrevidovaným štandardom IAS 24, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.

Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 8 sa mení a dopĺňa tak, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Každá spoločnosť uplatňuje IAS 24 a zmenu a doplnenie IFRS 8, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu, najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého finančného roku, ktorý sa začína po 31. decembri 2010.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. júla 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 199, 21.7.2006, s. 33.


PRÍLOHA

MEDZINÁRODNÉ ÚČTOVNÉ ŠTANDARDY

IAS 24

IAS 24 Zverejnenia o spriaznených osobách

IFRS 8

Zmena a doplnenie IFRS 8 Prevádzkové segmenty

Reprodukcia povolená v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Všetky existujúce práva vyhradené mimo EHP, s výnimkou práva reprodukovania na účely osobného použitia alebo iného riadneho nakladania. Ďalšie informácie je možné získať od IASB na webovej stránke www.iasb.org

Medzinárodný účtovný štandard 24

Zverejnenia o spriaznených osobách

CIEĽ

1

Cieľom tohto štandardu je zaistiť, aby účtovná závierka účtovnej jednotky obsahovala zverejnenia nevyhnutné na zameranie pozornosti na možnosť, že jej finančná pozícia a hospodársky výsledok mohli byť ovplyvnené existenciou spriaznených osôb, transakciami a neuhradenými zostatkami, vrátane záväzkov, súvisiacimi s týmito osobami.

ROZSAH PÔSOBNOSTI

2

Tento štandard sa uplatňuje pri:

a)

identifikácii vzťahov a transakcií so spriaznenými osobami;

b)

identifikácii neuhradených zostatkov, vrátane záväzkov, medzi účtovnou jednotkou a jej spriaznenými osobami;

c)

identifikácii okolností, za ktorých sa vyžaduje zverejnenie položiek podľa písm. a) alebo b); a

d)

rozhodovaní o zverejnení týchto položiek.

3

Tento štandard vyžaduje zverejniť vzťahy, transakcie a neuhradené zostatky so spriaznenými osobami, vrátane záväzkov, v konsolidovanej a individuálnej účtovnej závierke materskej spoločnosti, spoločníka, alebo investora, prezentovanej v súlade s IAS 27 Konsolidované a individuálne účtovné závierky. Tento štandard sa uplatňuje aj na individuálne účtovné závierky.

4

Transakcie medzi spriaznenými osobami a neuhradené zostatky s ostatnými účtovnými jednotkami v skupine sa zverejňujú v účtovnej závierke účtovnej jednotky. Vnútroskupinové transakcie a neuhradené zostatky so spriaznenými osobami sú eliminované pri príprave konsolidovanej účtovnej závierky skupiny.

ÚČEL ZVEREJNENÍ O SPRIAZNENÝCH OSOBÁCH

5

Vzťahy spriaznených osôb sú bežnou črtou obchodu a podnikania. Účtovné jednotky napríklad často vykonávajú časť svojich činností prostredníctvom dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov. Za týchto okolností má účtovná jednotka možnosť ovplyvňovať finančné a prevádzkové zámery podniku, do ktorého sa investuje, prostredníctvom ovládania, spoluovládania alebo podstatného vplyvu.

6

Vzťahy spriaznených osôb by mohli mať vplyv na hospodársky výsledok a finančnú pozíciu účtovnej jednotky. Spriaznené osoby sa môžu zapájať do transakcií, do ktorých by sa nespriaznené osoby nezapojili. Účtovná jednotka, ktorá napríklad predáva tovar svojej materskej spoločnosti za obstarávaciu cenu, by ho nemohla predávať za takýchto podmienok inému zákazníkovi. Takisto transakcie medzi spriaznenými osobami sa nesmú uskutočňovať za rovnaké sumy ako medzi nespriaznenými osobami.

7

Hospodársky výsledok a finančná pozícia účtovnej jednotky môžu byť ovplyvnené vzťahom so spriaznenou osobou, aj keď k transakciám so spriaznenými osobami nedôjde. Samotná existencia tohto vzťahu môže byť dostatočná na to, aby ovplyvnila transakcie účtovnej jednotky s inými stranami. Dcérska spoločnosť napríklad môže ukončiť vzťahy s obchodným partnerom, ak materská spoločnosť nadobudne sesterskú spoločnosť vykonávajúcu rovnakú činnosť ako predchádzajúci obchodný partner. Podobne sa môže jedna strana zdržať konania z dôvodu podstatného vplyvu inej osoby – napríklad materská spoločnosť môže dať dcérskej spoločnosti pokyn, aby sa nezaoberala výskumom a vývojom.

8

Z týchto dôvodov môže mať vedomosť o transakciách, neuhradených zostatkoch vrátane záväzkov a vzťahov so spriaznenými osobami vplyv na posúdenie činností účtovnej jednotky používateľmi účtovnej závierky vrátane posúdenia rizík a príležitostí, ktorým účtovná jednotka čelí.

VYMEDZENIE POJMOV

9

Ďalej uvedené pojmy sa v tomto štandarde používajú v týchto významoch:

Spriaznená osoba je osoba alebo subjekt, ktoré sú spriaznené s účtovnou jednotkou, ktorá zostavuje svoju účtovnú závierku (a ktorá sa v tomto štandarde označuje ako „vykazujúca účtovná jednotka“).

a)

Osoba alebo blízky rodinný príslušník tejto osoby sú spriaznené vo vzťahu k vykazujúcej účtovnej jednotke, ak táto osoba:

i)

ovláda alebo spoluovláda vykazujúcu účtovnú jednotku;

ii)

má podstatný vplyv na vykazujúcu účtovnú jednotku; alebo

iii)

je členom kľúčového riadiaceho personálu vykazujúcej účtovnej jednotky alebo jej materskej spoločnosti.

b)

Účtovná jednotka je spriaznená s vykazujúcou účtovnou jednotkou, ak platí ktorákoľvek z týchto podmienok:

i)

Účtovná jednotka a vykazujúca účtovná jednotka sú členmi tej istej skupiny (to znamená, že každá materská spoločnosť, dcérska spoločnosť a sesterská spoločnosť sú navzájom spriaznené).

ii)

Jedna účtovná jednotka je pridruženou spoločnosťou alebo spoločným podnikom druhej účtovnej jednotky (alebo pridruženou spoločnosťou alebo spoločným podnikom člena skupiny, ktorej členom je druhá účtovná jednotka).

iii)

Obe účtovné jednotky sú spoločnými podnikmi tej istej tretej strany.

iv)

Jedna účtovná jednotka je spoločným podnikom tretej účtovnej jednotky a druhá účtovná jednotka je pridruženou spoločnosťou tretej účtovnej jednotky.

v)

Účtovná jednotka je programom požitkov po skončení zamestnania pre zamestnancov buď vykazujúcej účtovnej jednotky alebo účtovnej jednotky, ktorá je spriaznená s vykazujúcou účtovnou jednotkou. Ak je vykazujúca účtovná jednotka sama takýmto programom, sponzorujúci zamestnávatelia sú takisto spriaznení s vykazujúcou účtovnou jednotkou.

vi)

Účtovnú jednotku ovláda alebo spoluovláda osoba uvedená v písm. a).

vii)

Osoba uvedená v písm. a) bode i) má podstatný vplyv na účtovnú jednotku alebo je členom kľúčového riadiaceho personálu účtovnej jednotky (alebo materskej spoločnosti tejto účtovnej jednotky).

Transakcia medzi spriaznenými osobami je prevod zdrojov, služieb alebo záväzkov medzi vykazujúcou účtovnou jednotkou a spriaznenou osobou bez ohľadu na to, či sa účtuje cena.

Blízki rodinní príslušníci osoby sú tí členovia rodiny, od ktorých sa môže očakávať, že ovplyvnia alebo budú ovplyvnení touto osobou pri svojich aktivitách s účtovnou jednotkou, pričom k nim patria:

a)

deti tejto osoby a jej manžel/manželka alebo druh/družka;

b)

deti manžela/manželky alebo druha/družky tejto osoby; a

c)

závislé osoby tejto osoby alebo manžela/manželky alebo druha/družky tejto osoby.

Kompenzácia zahŕňa všetky zamestnanecké požitky (ako sú definované v IAS 19 Zamestnanecké požitky) vrátane zamestnaneckých požitkov, na ktoré sa vzťahuje IFRS 2 Platby na základe podielov. Zamestnaneckými požitkami sú všetky formy protihodnoty platené, splatné alebo poskytnuté účtovnou jednotkou, alebo v mene účtovnej jednotky, výmenou za služby poskytnuté účtovnej jednotke. Zahŕňa aj takúto protihodnotu platenú v mene materskej spoločnosti účtovnej jednotky vo vzťahu k účtovnej jednotke. Kompenzácia zahŕňa:

a)

krátkodobé zamestnanecké požitky, ako napríklad mzdy, platy a príspevky na sociálne zabezpečenie, platená ročná dovolenka a poskytovanie náhrady príjmu počas práceneschopnosti, podiely na zisku a prémie (ak sú splatné do dvanástich mesiacov od konca daného obdobia) a nepeňažné požitky (ako napríklad zdravotná starostlivosť, poskytovanie bývania, služobných áut a bezplatných alebo dotovaných tovarov alebo služieb) pre súčasných zamestnancov;

b)

požitky po skončení zamestnania, ako napríklad dôchodky, iné dôchodkové požitky, životné poistenie po skončení zamestnania a zdravotná starostlivosť po skončení zamestnania;

c)

ostatné dlhodobé zamestnanecké požitky vrátane dovolenky pre dlhodobých zamestnancov a študijnej dovolenky, požitky z dôvodu výročia alebo za dlhodobú službu, požitky vyplývajúce z dlhodobej práceneschopnosti a, ak nie sú úplne splatné do dvanástich mesiacov po skončení daného obdobia, podiely na zisku, prémie a odložené plnenia;

d)

požitky vyplývajúce z ukončenia pracovného pomeru; a

e)

platby na základe podielov.

Ovládanie je právomoc riadiť finančnú a prevádzkovú politiku účtovnej jednotky s cieľom získať požitky z jej činností.

Spoluovládanie (spoločná kontrola) je zmluvne dohodnuté podieľanie sa na ovládaní hospodárskej činnosti.

Kľúčový riadiaci personál sú tie osoby, ktoré majú právomoc a zodpovednosť za plánovanie, riadenie a kontrolovanie činností účtovnej jednotky, priamo alebo nepriamo, vrátane každého riaditeľa (či výkonného alebo iného) tejto účtovnej jednotky.

Podstatný vplyv je právomoc podieľať sa na rozhodnutiach o finančných a prevádzkových politikách účtovnej jednotky, ale nie je to ovládanie týchto politík. Podstatný vplyv možno získať vlastníctvom akcií, stanovami alebo dohodou.

Vláda znamená vládu, vládne inštitúcie a podobné orgány bez ohľadu na to, či sú miestne, národné alebo medzinárodné.

Účtovná jednotka blízka vláde je účtovná jednotka, ktorú ovláda, spoluovláda alebo podstatne ovplyvňuje vláda.

10

Pri posudzovaní každého možného vzťahu spriaznenej osoby sa pozornosť upriamuje na podstatu vzťahu a nie len na jeho právnu formu.

11

V kontexte tohto štandardu nie sú spriaznenými osobami:

a)

dve účtovné jednotky len preto, že majú spoločného riaditeľa alebo iného člena kľúčového riadiaceho personálu alebo len preto, že člen kľúčového riadiaceho personálu jednej účtovnej jednotky má podstatný vplyv na druhú účtovnú jednotku;

b)

dvaja spoločníci iba preto, že spoluovládajú spoločný podnik;

c)

i)

poskytovatelia finančných prostriedkov;

ii)

odborové zväzy;

iii)

verejnoprospešné podniky a

iv)

vládne ministerstvá a inštitúcie, ktoré neovládajú, nespoluovládajú alebo podstatne neovplyvňujú vykazujúcu účtovnú jednotku,

iba na základe svojich bežných kontaktov s účtovnou jednotkou (hoci môžu ovplyvňovať slobodu konania účtovnej jednotky alebo sa zúčastňovať na jej rozhodovacom procese);

d)

jednotlivý zákazník, dodávateľ, franšízor, distribútor alebo obchodný zástupca, s ktorým účtovná jednotka realizuje významný objem obchodov, len na základe výslednej hospodárskej závislosti.

12

Vo vymedzení spriaznenej osoby patria k pridruženej spoločnosti aj dcérske spoločnosti tejto pridruženej spoločnosti a k spoločnému podniku patria aj jeho dcérskej spoločnosti. Preto napríklad dcérska spoločnosť pridruženej spoločnosti a investor, ktorý má podstatný vplyv na pridruženú spoločnosť, sú navzájom spriaznené.

ZVEREJNENIA

Všetky účtovné jednotky

13

Vzťahy medzi materskou spoločnosťou a jej dcérskymi spoločnosťami sa zverejňujú bez ohľadu na to, či medzi nimi došlo k transakciám. Účtovná jednotka zverejní názov svojej materskej spoločnosti a názov najvyššej ovládajúcej strany, ak je odlišný. Ak materská spoločnosť účtovnej jednotky ani najvyššia ovládajúca strana nezostavujú konsolidovanú účtovnú závierku, ktorá je k dispozícii verejnosti, zverejní sa aj názov v poradí ďalšej najvyššej materskej spoločnosti, ktorá zverejňuje účtovnú závierku.

14

Aby používatelia účtovnej závierky mali možnosť vytvoriť si názor na vplyv vzťahov spriaznených osôb na účtovnú jednotku, je vhodné v prípade existencie ovládania zverejniť vzťah spriaznených osôb bez ohľadu na to, či medzi spriaznenými osobami došlo k transakciám.

15

Požiadavka zverejniť vzťahy spriaznených osôb medzi materskou spoločnosťou a jej dcérskymi spoločnosťami je dodatočnou požiadavkou popri požiadavkách na zverejnenie v IAS 27, IAS 28 Podiely v pridružených podnikoch a IAS 31 Podiely na spoločnom podnikaní.

16

Odsek 13 odkazuje na v poradí ďalšiu najvyššiu materskú spoločnosť. Touto je prvá materská spoločnosť v skupine nad bezprostrednou materskou spoločnosťou, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, ktorá je k dispozícii verejnosti.

17

Účtovná jednotka zverejní odmeny kľúčovému riadiacemu personálu v súhrne a osobitne pre každú z týchto kategórií:

a)

krátkodobé zamestnanecké požitky;

b)

požitky po skončení zamestnania;

c)

ostatné dlhodobé požitky;

d)

požitky vyplývajúce z ukončenia pracovného pomeru; a

e)

platby na základe podielov.

18

Ak v účtovnej jednotke došlo počas období, na ktoré sa vzťahuje účtovná závierka, k transakciám medzi spriaznenými osobami, účtovná jednotka zverejní povahu vzťahu medzi spriaznenými osobami, ako aj informácie o týchto transakciách a neuhradených zostatkoch, vrátane záväzkov, ktoré sú nevyhnutné pre používateľov, aby pochopili potenciálny vplyv tohto vzťahu na účtovnú závierku. Tieto požiadavky na zverejnenia sú dodatočnými požiadavkami popri požiadavkách odseku 17. Zverejnenia obsahujú minimálne:

a)

sumu transakcií;

b)

sumu neuhradených zostatkov vrátane záväzkov a:

i)

ich zmluvné podmienky vrátane informácie o tom, či sú zabezpečené, a o povahe odmeny poskytovanej pri vysporiadaní a

ii)

podrobnosti o všetkých poskytnutých a prijatých zárukách;

c)

rezervy na pochybné pohľadávky súvisiace so sumou neuhradených zostatkov a

d)

náklady vykázané za dané obdobie vo vzťahu k nevymožiteľným alebo pochybným pohľadávkam splatným od spriaznených osôb.

19

Zverejnenia požadované v odseku 18 sa vykonávajú osobitne pre každú z týchto kategórií:

a)

materskú spoločnosť;

b)

účtovné jednotky spoluovládajúce účtovnú jednotku alebo účtovné jednotky s podstatným vplyvom na účtovnú jednotku;

c)

dcérske spoločnosti;

d)

pridružené spoločnosti;

e)

spoločné podniky, v ktorých je účtovná jednotka spoločníkom;

f)

kľúčový riadiaci personál účtovnej jednotky alebo jej materskej spoločnosti a

g)

iné spriaznené osoby.

20

Klasifikácia súm záväzkov a pohľadávok voči spriazneným osobám v jednotlivých kategóriách podľa požiadaviek uvedených v odseku 19 je rozšírením požiadaviek na zverejňovanie v IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky o informácie prezentované buď vo výkaze finančnej pozície alebo v poznámkach. Kategórie sú rozšírené, aby umožnili ucelenejšiu analýzu zostatkov účtov spriaznených osôb a platia pre transakcie medzi spriaznenými osobami.

21

Ďalej sú uvedené príklady transakcií, ktoré sa zverejnia, ak k nim dochádza so spriaznenými osobami:

a)

nákupy alebo predaje tovaru (dokončeného alebo nedokončeného);

b)

nákupy alebo predaje nehnuteľností a iného majetku;

c)

poskytovanie alebo prijímanie služieb;

d)

lízingy;

e)

prevody výskumu a vývoja;

f)

prevody podľa licenčných zmlúv;

g)

prevody podľa finančných dohôd (vrátane úverov a vkladov do vlastného imania v peniazoch alebo v naturáliách);

h)

poskytovanie záruk alebo zábezpeky;

i)

záväzky vykonať niečo, ak v budúcnosti dôjde k určitej udalosti alebo k určitej udalosti nedôjde, vrátane vykonávateľských zmlúv (1) (vykázané i nevykázané) a

j)

vysporiadanie záväzkov v mene účtovnej jednotky alebo účtovnou jednotkou v mene tejto spriaznenej osoby.

22

Účasť materskej alebo dcérskej spoločnosti na programe so stanovenými požitkami s rozložením rizika medzi účtovnými jednotkami v skupine sa považuje za transakciu medzi spriaznenými osobami (pozri odsek 34B štandardu IAS 19).

23

Zverejnenia, že transakcie medzi spriaznenými osobami sa uskutočnili za rovnakých podmienok, ako prevládajú pri nezávislých transakciách, sa vykonajú iba vtedy, ak je možné takéto podmienky dokázať.

24

Položky podobnej povahy sa môžu zverejniť súhrnne s výnimkou prípadu, keď je potrebné oddelené zverejnenie na pochopenie účinkov transakcií so spriaznenými osobami na účtovnú závierku účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka blízka vláde

25

Vykazujúca účtovná jednotka je oslobodená od požiadaviek na zverejňovanie podľa odseku 18 vo vzťahu k transakciám a neuhradeným zostatkom so spriaznenou osobou, vrátane záväzkov, pri:

a)

vláde, ktorá ovláda, spoluovláda alebo podstatne ovplyvňuje vykazujúcu účtovnú jednotku; a

b)

inej účtovnej jednotke, ktorá je spriaznenou osobou, pretože tá istá vláda ovláda, spoluovláda alebo podstatne ovplyvňuje tak vykazujúcu účtovnú jednotku, ako aj túto inú účtovnú jednotku.

26

Ak vykazujúca účtovná jednotka uplatní oslobodenie podľa odseku 25, zverejní o transakciách a súvisiacich neuhradených zostatkoch uvedených v odseku 25 tieto skutočnosti:

a)

názov vládneho orgánu a povahu jeho vzťahu s vykazujúcou účtovnou jednotkou (t. j. ovládanie, spoluovládanie alebo podstatný vplyv);

b)

ďalej uvedené informácie v dostatočne podrobnej miere na to, aby umožnili používateľom účtovnej závierky účtovnej jednotky pochopiť vplyv transakcií so spriaznenou osobou na jej účtovnú závierku:

i)

povahu a sumu každej jednotlivo významnej transakcie; a

ii)

kvalitatívny alebo kvantitatívny opis rozsahu pri iných transakciách, ktoré sú významné úhrnne, ale nie jednotlivo. Medzi druhy transakcií patria tie, ktoré sú uvedené v odseku 21.

27

Pri uplatňovaní svojho úsudku s cieľom stanoviť úroveň podrobností, ktorá sa má zverejniť v súlade s požiadavkami v odseku 26 písm. b), vykazujúca účtovná jednotka zvažuje blízkosť vzťahu so spriaznenou osobou a iné faktory relevantné pre stanovenie úrovne závažnosti transakcie, ako napr. to, či:

a)

je významná, čo do veľkosti;

b)

k nej dochádza za netrhových podmienok;

c)

k nej dochádza mimo obvyklej každodennej obchodnej prevádzky, ako napr. nákup alebo predaj podnikov;

d)

sa o nej informujú regulačné orgány alebo orgány dohľadu;

e)

sa oznamuje vyššiemu manažmentu;

f)

podlieha schvaľovaniu akcionárov.

DÁTUM NADOBUDNUTIA ÚČINNOSTI A PRECHODNÉ USTANOVENIE

28

Účtovná jednotka uplatní tento štandard spätne na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2011 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie sa povoľuje, a to buď celého štandardu alebo čiastočného oslobodenia podľa odsekov 25 až 27 pre účtovné jednotky blízke vláde. Ak účtovná jednotka uplatní buď celý štandard alebo toto čiastočné oslobodenie na obdobie, ktoré sa začína pred 1. januárom 2011, túto skutočnosť zverejní.

UKONČENIE PLATNOSTI IAS 24 (2003)

29

Týmto štandardom sa nahrádza IAS 24 Zverejnenia o spriaznených osobách (v znení revízie z roku 2003).


(1)  V štandarde IAS 37 Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva sú nesplnené zmluvy definované ako zmluvy, v rámci ktorých žiadna zo zmluvných strán nesplnila žiadnu zo svojich povinností, alebo obe zmluvné strany čiastočne splnili svoje povinnosti v rovnakom rozsahu.

Príloha

Zmena a doplnenie IFRS 8 Prevádzkové segmenty

A1

Odsek 34 sa mení a dopĺňa, ako sa uvádza nižšie (nové znenie je podčiarknuté a vymazané znenie je prečiarknuté) a vkladá sa odsek 36B.

34

Účtovná jednotka poskytne informácie o rozsahu svojej závislosti od svojich hlavných zákazníkov. Ak výnosy z transakcií s jedným externým zákazníkom sú 10 percent a viac z výnosov účtovnej jednotky, táto jednotka zverejní informácie o tejto skutočnosti, celkovú hodnotu výnosov za každého takéhoto zákazníka a označenie príslušného segmentu alebo segmentov vykazujúcich tieto výnosy. Účtovná jednotka nemusí zverejniť totožnosť hlavného zákazníka ani hodnotu výnosov, ktoré každý segment za tohto zákazníka vykazuje. Na účely tohto štandardu sa za jedného zákazníka považuje skupina účtovných jednotiek, o ktorých vykazujúca účtovná jednotka vie, že sú spoluovládané,. sa za jedného zákazníka považuje správny orgán () a subjekty, o ktorých vykazujúca účtovná jednotka vie, že sú pod kontrolou tohto orgánu, . .

36B

Štandardom IAS 24 Zverejnenia o spriaznených osobách (v znení revízie z roku 2009) sa zmenil a doplnil odsek 34 pre ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2011 alebo neskôr. Ak účtovná jednotka uplatní IAS 24 (revidovaný v roku 2009) na skoršie obdobie, uplatní zmenu a doplnenie odseku 34 na toto skoršie obdobie.


Top