Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0413

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 413/2010 z 12. mája 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy III, IV a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu s cieľom zohľadniť zmeny prijaté na základe rozhodnutia Rady OECD C(2008) 156 (Text s významom pre EHP)

OJ L 119, 13.5.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 001 P. 302 - 303

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/413/oj

13.5.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 119/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 413/2010

z 12. mája 2010,

ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy III, IV a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu s cieľom zohľadniť zmeny prijaté na základe rozhodnutia Rady OECD C(2008) 156

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (1), a najmä na jeho článok 58 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Pracovná skupina pre predchádzanie vzniku odpadu a jeho recykláciu (WGWPR) Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) súhlasila na svojom ôsmom zasadnutí v decembri 2005 s objasnením znenia položky B1030 prílohy IX k Bazilejskému dohovoru. Zmena a doplnenie uvedenej položky sa prijalo na základe rozhodnutia Rady OECD C(2008) 156 a je ešte potrebné schváliť ho v rámci Bazilejského dohovoru. Toto objasnenie je vhodné zahrnúť do právnych predpisov Únie, zatiaľ čo sa očakáva súhlas konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru a zmena a doplnenie prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1013/2006.

(2)

WGWPR Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj súhlasila na svojom 11. zasadnutí v apríli 2008 so zmenou a doplnením znenia položky AA010 v žltom zozname OECD týkajúcom sa odpadov. Zmena a doplnenie uvedenej položky sa prijalo na základe rozhodnutia Rady OECD C(2008) 156. Z tohto dôvodu je vhodné zahrnúť uvedenú zmenu a doplnenie do právnych predpisov Únie.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1013/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 18 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy III, IV a V k nariadeniu (ES) č. 1013/2006 sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. mája 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 9.


PRÍLOHA

Prílohy III, IV a V k nariadeniu (ES) č. 1013/2006 sa menia a dopĺňajú takto:

1.

V časti I prílohy III sa tretí odsek nahrádza takto:

„Na účely tohto nariadenia:

a)

každý odkaz na zoznam A, ktorý je uvedený v prílohe IX k Bazilejskému dohovoru, sa pokladá za odkaz na prílohu IV k tomuto nariadeniu;

b)

v položke B1020 Bazilejského dohovoru pojem ‚v kompaktnej forme‘ zahŕňa všetky kovové nedisperzné (3) formy šrotu uvedené v tejto položke;

c)

znenie položky B1030 Bazilejského dohovoru je takéto: ‚Zvyšky obsahujúce žiaruvzdorné kovy‘;

d)

časť položky B1100 Bazilejského dohovoru, ktorá odkazuje na ,Trosky zo spracovania ‚medi‘ atd. sa neuplatňuje a namiesto nej sa uplatňuje položka (OECD) GB040 v časti II;

e)

položka B1110 Bazilejského dohovoru sa neuplatňuje a namiesto nej sa uplatňujú položky (OECD) GC010 a GC020 v časti II;

f)

položka B2050 Bazilejského dohovoru sa neuplatňuje a namiesto nej sa uplatňuje položka (OECD) GG040 v časti II;

g)

odkaz v položke B3010 Bazilejského dohovoru na odpady z fluórovaných polymérov sa považuje za položku zahŕňajúcu aj polyméry a kopolyméry fluórovaného etylénu (PTFE).‘

2.

V časti II prílohy IV sa položka AA010 nahrádza takto:

„AA010

261900

Troska, okuje/okoviny a ostatný odpad zo železiarskeho a oceliarskeho priemyslu (3)“.

3.

V zozname B v časti 3 prílohy V sa položka AA010 nahrádza takto:

„AA010

261900

Troska, okuje/okoviny a ostatný odpad zo železiarskeho a oceliarskeho priemyslu (5).“


Top