Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0244

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 244/2010 z 23. marca 2010 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 2 (Text s významom pre EHP)

OJ L 77, 24.3.2010, p. 42–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 065 P. 128 - 135

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/244/oj

24.3.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 77/42


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 244/2010

z 23. marca 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 2

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných štandardov (1), najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1126/2008 (2) sa prijali určité medzinárodné účtovné štandardy a interpretácie, ktoré existovali k 15. októbru 2008.

(2)

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) uverejnila 18. júna 2009 zmeny a doplnenia medzinárodného štandardu finančného výkazníctva (IFRS) 2 – Platby na základe podielov (ďalej len „zmena a doplnenie IFRS 2“). Zmena a doplnenie IFRS 2 poskytuje objasnenie spôsobu účtovania transakcií s platbami na základe podielov, pri ktorých sa dodávateľovi tovaru alebo služieb platí peňažnými prostriedkami a záväzok vzniká inému subjektu skupiny (skupinové transakcie s platbou na základe podielov vysporiadané peňažnými prostriedkami).

(3)

Konzultácia so skupinou odborných znalcov (TEG) Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) potvrdzuje, že zmena a doplnenie IFRS 2 spĺňa technické kritériá na prijatie stanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002. V súlade s rozhodnutím Komisie 2006/505/ES zo 14. júla 2006 o zriadení poradnej skupiny pre posudzovanie noriem na účely poskytovania poradenstva Komisii týkajúceho sa objektívnosti a neutrality stanovísk Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) (3) poradná skupina pre posudzovanie noriem posúdila stanovisko EFRAG-u ku schváleniu a informovala Európsku komisiu, že toto stanovisko je vyvážené a objektívne.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1126/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Regulačného výboru pre účtovníctvo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1126/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Medzinárodný štandard finančného výkazníctva IFRS 2 Platby na základe podielov sa mení a dopĺňa v súlade so zmenami a doplneniami Medzinárodného štandardu finančného výkazníctva IFRS 2 Platby na základe podielov, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu;

2.

Interpretácia 8 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) a interpretácia IFRIC 11 sa vypúšťajú.

Článok 2

Každá spoločnosť uplatní zmeny a doplnenia, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu, najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého finančného roka, ktorý sa začína po 31. decembri 2009.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. marca 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 199, 21.7.2006, s. 33.


PRÍLOHA

MEDZINÁRODNÉ ÚČTOVNÉ ŠTANDARDY

IFRS 2

Zmeny a doplnenia IFRS 2 Platby na základe podielov

„Reprodukcia povolená v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Všetky existujúce práva vyhradené mimo EHP, s výnimkou práva reprodukovania na účely osobného použitia alebo iného riadneho nakladania. Ďalšie informácie je možné získať od IASB na webových stránkach www.iasb.org“

Zmeny a doplnenia IFRS 2 Platby na základe podielov

ROZSAH PÔSOBNOSTI

Mení a dopĺňa sa odsek 2, vypúšťa sa odsek 3 a vkladá sa odsek 3A.

2

Účtovná jednotka uplatňuje tento IFRS pri účtovaní všetkých transakcií s platbou na základe podielov bez ohľadu na to, či účtovná jednotka dokáže konkrétne identifikovať niektorý alebo všetok prijatý tovar alebo služby vrátane:

a)

transakcií s platbou na základe podielov vysporiadaných akciami,

b)

transakcií s platbou na základe podielov vysporiadaných peňažnými prostriedkami a

c)

transakcií, v rámci ktorých účtovná jednotka prijíma alebo nadobúda tovar alebo služby a zmluvné podmienky umožňujú buď účtovnej jednotke alebo dodávateľovi tovaru alebo služieb vybrať si, či transakciu účtovná jednotka vysporiada v peňažných prostriedkoch (alebo iným majetkom) alebo emitovaním nástrojov vlastného imania,

s výnimkou uvedenou v odsekoch 3A až 6. Pri neexistencii konkrétne identifikovateľného tovaru alebo služieb iné okolnosti môžu naznačovať, že tovar alebo služby boli (alebo budú) prijaté, pričom v takom prípade sa uplatňuje tento IRFS.

3

[Vypúšťa sa.]

3A

Transakciu s platbou na základe podielov môže v mene účtovnej jednotky prijímajúcej alebo nadobúdajúcej tovar alebo služby vysporiadať iná účtovná jednotka skupiny (alebo akcionár ktorejkoľvek účtovnej jednotky skupiny). Odsek 2 sa takisto uplatňuje na účtovnú jednotku, ktorá

a)

prijíma tovar alebo služby, keď iná účtovná jednotka v tej istej skupine (alebo akcionár ktorejkoľvek účtovnej jednotky skupiny) má povinnosť vysporiadať transakciu s platbou na základe podielov, alebo

b)

má povinnosť vysporiadať transakciu s platbou na základe podielov, keď iná účtovná jednotka v tej iste skupine prijme takýto tovar alebo služby,

pokiaľ účel takejto transakcie nie je jasne iný, ako platba za tovar alebo služby dodané účtovnej jednotke, ktorá ich prijíma.

TRANSAKCIE S PLATBOU NA ZÁKLADE PODIELOV VYSPORIADANÉ AKCIAMI

Vkladá sa odsek 13A, ktorý znie takto:

Prehľad

13A

Najmä ak sa (prípadná) identifikovateľná protihodnota prijatá účtovnou jednotkou javí byť nižšia ako reálna hodnota poskytnutých nástrojov vlastného imania alebo vzniknutého záväzku, takáto situácia obvykle naznačuje, že účtovná jednotka prijala (alebo prijme) inú protihodnotu (t. j. neidentifikovateľný tovar alebo služby). Prijatý identifikovateľný tovar alebo služby účtovná jednotka oceňuje v súlade s týmto štandardom IRFS. Prijatý neidentifikovateľný tovar alebo služby (alebo také, ktoré sa majú prijať) účtovná jednotka oceňuje ako rozdiel medzi reálnou hodnotou platby na základe podielov a reálnou hodnotou akéhokoľvek prijatého identifikovateľného tovaru alebo služieb (alebo takých, ktoré sa majú prijať). Prijatý neidentifikovateľný tovar alebo služby účtovná jednotka oceňuje ku dňu ich poskytnutia. Pri transakciách vysporiadaných peňažnými prostriedkami sa však záväzok preceňuje ku koncu každého obdobia vykazovania až dovtedy, kým sa vysporiada v súlade s odsekmi 30 až 33.

Transakcie s platbou na základe podielov medzi účtovnými jednotkami skupiny

Za odsek 43 sa vkladajú nadpis a odseky 43A až 43D.

TRANSAKCIE S PLATBOU NA ZÁKLADE PODIELOV MEDZI ÚČTOVNÝMI JEDNOTKAMI SKUPINY (ZMENY A DOPLNENIA Z ROKU 2009)

43A

Pri transakciách s platbou na základe podielov medzi účtovnými jednotkami skupiny účtovná jednotka prijímajúca tovar alebo služby oceňuje vo svojej oddelenej alebo individuálnej účtovnej závierke prijatý tovar alebo služby buď ako transakciu s platbou na základe podielov vysporiadanú akciami alebo vysporiadanú peňažnými prostriedkami, a to na základe posúdenia:

a)

povahy poskytnutého plnenia a

b)

jej vlastných práv a povinností.

Suma, ktorú vykazuje účtovná jednotka prijímajúca tovar alebo služby, sa môže líšiť od sumy, ktorú vykazuje konsolidovaná skupina alebo iná účtovná jednotka skupiny, ktorá vysporiadava transakciu s platbou na základe podielov.

43B

Účtovná jednotka prijímajúca tovar alebo služby oceňuje prijatý tovar alebo služby ako transakciu s platbou na základe podielov vysporiadanú akciami, keď:

a)

poskytnutým plnením sú jej vlastné nástroje vlastného imania, alebo

b)

účtovná jednotka nemá povinnosť vysporiadať transakciu s platbou na základe podielov.

Účtovná jednotka následne preceňuje takúto transakciu s platbou na základe podielov vysporiadanú akciami len pri zmenách netrhových podmienok nároku v súlade s odsekmi 19 až 21. Vo všetkých ostatných situáciách účtovná jednotka prijímajúca tovar alebo služby oceňuje prijatý tovar alebo služby ako transakciu s platbou na základe podielov vysporiadanú peňažnými prostriedkami.

43C

Účtovná jednotka, ktorá vysporiadava transakciu s platbou na základe podielov, keď iná účtovná jednotka skupiny prijme tovar alebo služby, vykazuje transakciu ako transakciu s platbou na základe podielov vysporiadanú akciami iba vtedy, keď je táto transakcia vysporiadaná v rámci nástrojov vlastného imania tejto účtovnej jednotky. Inak sa transakcia vykazuje ako transakcia s platbou na základe podielov vysporiadaná peňažnými prostriedkami.

43D

Niektoré skupinové transakcie zahŕňajú dohody o zaplatení, na základe ktorých musí jedna účtovná jednotka skupiny zaplatiť druhej účtovnej jednotke skupiny za poskytnutie platby na základe podielov dodávateľom tovaru alebo služieb. V takýchto prípadoch účtovná jednotka, ktorá prijíma tovar alebo služby, účtuje o transakcii s platbou na základe podielov v súlade s odsekom 43B bez ohľadu na vnútroskupinové dohody o zaplatení.

DÁTUM ÚČINNOSTI

Vkladajú sa odsek 63, nadpis a odsek 64.

63

Tieto zmeny a doplnenia uskutočnené na základe Skupinových transakcií s platbou na základe podielov vysporiadaných peňažnými prostriedkami vydaných retrospektívne v júni 2009, podliehajúce prechodným ustanoveniam odsekov 53 až 59 v súlade s IAS 8 Účtovné politiky, zmeny v účtovných odhadoch a chyby, účtovná jednotka uplatňuje na ročné obdobia začínajúce sa 1. januára 2010 alebo neskôr:

a)

zmenu a doplnenie odseku 2, vypustenie odseku 3 a vloženie odsekov 3A a 43A až 43D a odsekov B45, B47, B50, B54, B56 až B58 a B60 v prílohe B v súvislosti s účtovaním o transakciách medzi účtovnými jednotkami skupiny.

b)

revidované vymedzenia týchto pojmov v prílohe A:

transakcia s platbou na základe podielov vysporiadaná peňažnými prostriedkami,

transakcia s platbou na základe podielov vysporiadaná akciami,

dohoda o zaplatení na základe podielov a

transakcia s platbou na základe podielov.

Ak informácie nevyhnutné na retrospektívne uplatňovanie nie sú k dispozícii, účtovná jednotka vykáže vo svojej oddelenej alebo individuálnej účtovnej závierke sumy predtým zaúčtované v konsolidovanej účtovnej závierke skupiny. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny a doplnenia na obdobie, ktoré sa začína pred 1. januárom 2010, zverejní túto skutočnosť.

STIAHNUTIE INTERPRETÁCIÍ

64

Skupinové transakcie s platbou na základe podielov vysporiadané peňažnými prostriedkami vydané v júni 2009 nahrádzajú interpretáciu IFRIC 8 Rozsah pôsobnosti štandardu IFRS 2 a interpretáciu IFRIC 11 IFRS 2 – Vnútroskupinové transakcie a transakcie s vlastnými akciami. Zmeny a doplnenia uskutočnené v tom dokumente zahŕňali predchádzajúce požiadavky stanovené v interpretáciách IFRIC 8 a IFRIC 11 takto:

a)

zmenený a doplnený odsek 2 a vložený odsek 13A v súvislosti s účtovaním o transakciách, pre ktoré účtovná jednotka nedokáže konkrétne identifikovať niektorý alebo všetok prijatý tovar alebo služby. Tieto požiadavky platili pre ročné obdobia začínajúce sa 1. mája 2006 alebo neskôr.

b)

vložené odseky B46, B48, B49, B51 až B53, B55, B59 a B61 v prílohe B v súvislosti s účtovaním o transakciách medzi účtovnými jednotkami skupiny. Tieto požiadavky platili pre ročné obdobia začínajúce sa 1. marca 2007 alebo neskôr.

Tieto požiadavky sa uplatňovali retrospektívne v súlade s požiadavkami IAS 8, podľa prechodných ustanovení štandardu IRFS 2.

VYMEDZENIE POJMOV

V prílohe A sa menia a dopĺňajú tieto vymedzenia pojmov a vkladá sa poznámka pod čiarou.

transakcia s platbou na základe podielov vysporiadaná peňažnými prostriedkami

Transakcia s platbou na základe podielov, v rámci ktorej účtovná jednotka nadobúda tovar alebo služby oproti záväzku previesť peňažné prostriedky alebo iné aktíva dodávateľovi tohto tovaru alebo služieb v sume, ktorej výška vychádza z ceny (alebo hodnoty) nástrojov vlastného imania (vrátane akcií alebo opcií na akcie) účtovnej jednotky alebo inej účtovnej jednotky skupiny.

transakcia s platbou na základe podielov vysporiadaná akciami

Transakcia s platbou na základe podielov, v rámci ktorej účtovná jednotka

a)

prijíma tovar alebo služby ako protihodnotu za svoje vlastné nástroje vlastného imania (vrátane akcií alebo opcií na akcie), alebo

b)

prijíma tovar alebo služby, no nemá povinnosť vysporiadať transakciu s dodávateľom.

dohoda o zaplatení na základe podielov

Dohoda medzi účtovnou jednotkou (alebo inou účtovnou jednotkou skupiny (1) alebo ktorýmkoľvek akcionárom ktorejkoľvek účtovnej jednotky skupiny) a ďalšou stranou (vrátane zamestnancov), ktorá oprávňuje túto druhú stranu prijať

a)

peňažné prostriedky alebo iné aktíva účtovnej jednotky v sume, ktorej výška vychádza z ceny (alebo hodnoty) nástrojov vlastného imania (vrátane akcií alebo opcií na akcie) účtovnej jednotky alebo inej účtovnej jednotky skupiny, alebo

b)

nástroje vlastného imania (vrátane akcií alebo opcií na akcie) účtovnej jednotky alebo inej účtovnej jednotky skupiny,

za predpokladu, že sú splnené prípadné určené podmienky nároku.

transakcia s platbou na základe podielov

Transakcia, v rámci ktorej

a)

účtovná jednotka prijíma tovar alebo služby od dodávateľa tohto tovaru alebo služieb (vrátane zamestnanca) v rámci dohody o zaplatení na základe podielov, alebo

b)

účtovnej jednotke vzniká povinnosť vysporiadať transakciu s dodávateľom v rámci dohody o zaplatení na základe podielov, keď tento tovar alebo služby prijme iná účtovná jednotka skupiny.

ROZSAH PÔSOBNOSTI ŠTANDARDU IFRS 2

Do prílohy B Návod na uplatňovanie sa vkladajú názov a odseky B45 až B61.

Transakcie s platbou na základe podielov medzi účtovnými jednotkami skupiny (zmeny a doplnenia z roku 2009)

B45

V odsekoch 43A až 43C sa rieši účtovanie transakcií s platbou na základe podielov medzi účtovnými jednotkami skupiny v oddelenej alebo individuálnej účtovnej závierke každej účtovnej jednotky. Rozprava v odsekoch B46 až B61 sa zaoberá spôsobom uplatňovania požiadavky odsekov 43A až 43C. Ako sa uvádza v odseku 43D, transakcie s platbou na základe podielov medzi účtovnými jednotkami skupiny sa môžu uskutočňovať z rozličných dôvodov v závislosti od skutočností a okolností. Táto rozprava preto nie je vyčerpávajúca a predpokladá sa v nej, že keď jednotka prijímajúca tovar alebo služby nemá povinnosť vysporiadať transakciu, transakcia je príspevkom vlastného imania od materskej spoločnosti pre dcérsku spoločnosť bez ohľadu na vnútroskupinové dohody o zaplatení.

B46

Aj keď sa ďalej uvedená rozprava zameriava na transakcie so zamestnancami, týka sa aj podobných transakcií s platbou na základe podielov s dodávateľmi tovaru alebo služieb inými ako zamestnanci. Na základe dohody medzi materskou spoločnosťou a jej dcérskou spoločnosťou sa od dcérskej spoločnosti môže vyžadovať, aby zaplatila materskej spoločnosti za nástroje vlastného imania poskytnuté zamestnancom. Ďalej uvedená rozprava sa nezaoberá tým, ako sa má účtovať o takejto vnútroskupinovej dohode o zaplatení.

B47

Pri transakciách s platbou na základe podielov medzi účtovnými jednotkami skupiny sa zvyčajne objavujú štyri otázky. Pre jednoduchosť sa v ďalej uvedených príkladoch o týchto otázkach hovorí z hľadiska materskej spoločnosti a jej dcérskej spoločnosti.

Dohody o zaplatení na základe podielov zahŕňajúce vlastné nástroje vlastného imania účtovnej jednotky

B48

Prvou otázkou je, či by sa tieto transakcie týkajúce sa vlastných nástrojov vlastného imania účtovnej jednotky mali v súlade s požiadavkami tohto IFRS účtovať ako transakcie vysporiadané akciami alebo ako transakcie vysporiadané peňažnými prostriedkami:

a)

účtovná jednotka poskytne svojím zamestnancom práva na nástroje vlastného imania účtovnej jednotky (napr. opcie na akcie) a buď sa rozhodne nakúpiť, alebo musí nakúpiť nástroje vlastného imania (t. j. vlastné akcie) od inej strany, aby splnila svoje povinnosti voči svojim zamestnancom; a

b)

zamestnancom účtovnej jednotky poskytne práva na nástroje vlastného imania účtovnej jednotky (napr. opcie na akcie) buď samotná účtovná jednotka, alebo jej akcionári, a akcionári účtovnej jednotky poskytnú potrebné nástroje vlastného imania.

B49

Transakcie s platbou na základe podielov, pri ktorých účtovná jednotka prijíma služby ako protihodnotu za svoje vlastné nástroje vlastného imania, účtovná jednotka účtuje ako transakcie vysporiadané akciami. Takýto prístup sa uplatní bez ohľadu na to, či sa účtovná jednotka rozhodne alebo je povinná nakúpiť tieto nástroje vlastného imania od inej strany, aby splnila svoje povinnosti voči svojim zamestnancom podľa dohody o zaplatení na základe podielov. Toto ustanovenie sa takisto uplatní bez ohľadu na to, či:

a)

práva zamestnancov na nástroje vlastného imania účtovnej jednotky udelila samotná účtovná jednotka alebo jej akcionár (akcionári); alebo

b)

dohodu o zaplatení na základe podielov vysporiadala samotná účtovná jednotka alebo jej akcionár (akcionári).

B50

Ak má akcionár povinnosť vysporiadať transakciu so zamestnancami podniku, do ktorého investoval, poskytne namiesto svojich vlastných nástrojov nástroje vlastného imania podniku, do ktorého investoval. Preto ak je podnik, do ktorého akcionár investoval, v tej istej skupine ako samotný akcionár, v súlade s odsekom 43C, akcionár oceňuje svoj záväzok v súlade s požiadavkami uplatniteľnými na transakcie s platbou na základe podielov vysporiadané peňažnými prostriedkami v individuálnej účtovnej závierke akcionára a v súlade s požiadavkami uplatniteľnými na transakcie s platbou na základe podielov vysporiadané akciami v konsolidovanej účtovnej závierke akcionára.

Dohody o zaplatení na základe podielov zahŕňajúce nástroje vlastného imania materskej spoločnosti

B51

Druhá otázka sa týka transakcií s platbou na základe podielov medzi dvoma alebo viacerými účtovnými jednotkami v rámci tej istej skupiny, ktoré zahŕňajú nástroj vlastného imania účtovnej jednotky inej skupiny. Napríklad zamestnancom dcérskej spoločnosti sú poskytnuté práva na nástroje vlastného imania jej materskej spoločnosti ako protihodnota za služby poskytnuté dcérskej spoločnosti.

B52

Druhá otázka sa preto týka týchto dohôd o zaplatení na základe podielov:

a)

materská spoločnosť poskytne práva k svojim nástrojom vlastného imania priamo zamestnancom jej dcérskej spoločnosti: materská spoločnosť (nie dcérska) je povinná poskytnúť zamestnancom dcérskej spoločnosti nástroje vlastného imania; a

b)

dcérska spoločnosť poskytne práva na nástroje vlastného imania svojej materskej spoločnosti svojim zamestnancom: dcérska spoločnosť je povinná poskytnúť svojim zamestnancom nástroje vlastného imania.

Materská spoločnosť poskytne práva na svoje nástroje vlastného imania zamestnancom svojej dcérskej spoločnosti [odsek B52 písm. a)]

B53

Dcérska spoločnosť nemá povinnosť poskytnúť nástroje vlastného imania svojej materskej spoločnosti zamestnancom dcérskej spoločnosti. Preto v súlade s odsekom 43B dcérska spoločnosť oceňuje služby, ktoré prijala od svojich zamestnancov, v súlade s požiadavkami uplatniteľnými na transakcie s platbou na základe podielov vysporiadané akciami a vykazuje zodpovedajúci nárast vlastného imania ako príspevok od materskej spoločnosti.

B54

Materská spoločnosť má povinnosť vysporiadať transakciu so zamestnancami dcérskej spoločnosti tak, že poskytne vlastné nástroje vlastného imania patriace materskej spoločnosti. Preto v súlade s odsekom 43C materská spoločnosť oceňuje svoj záväzok v súlade s požiadavkami uplatniteľnými na transakcie s platbou na základe podielov vysporiadané akciami.

Dcérska spoločnosť poskytne práva na nástroje vlastného imania materskej spoločnosti svojim zamestnancom [odsek B52 písm. b)]

B55

Keďže dcérska spoločnosť nespĺňa žiadnu z podmienok v odseku 43B, transakciu so svojimi zamestnancami účtuje ako transakciu vysporiadanú peňažnými prostriedkami. Táto požiadavka sa uplatňuje bez ohľadu na to, akým spôsobom dcérska spoločnosť získa nástroje vlastného imania, aby splnila povinnosti voči svojim zamestnancom.

Dohody o zaplatení na základe podielov zahŕňajúce platby zamestnancom vysporiadané peňažnými prostriedkami

B56

Treťou otázkou je, ako by účtovná jednotka, ktorá prijíma tovar alebo služby od svojich dodávateľov (vrátane zamestnancov), mala účtovať dohody o zaplatení na základe podielov, ktoré sa vysporiadavajú peňažnými prostriedkami, keď sama účtovná jednotka nemá povinnosť uskutočniť požadované platby svojim dodávateľom. Ako príklad zvážme ďalej uvedené dohody, v rámci ktorých materská spoločnosť (nie samotná účtovná jednotka) má povinnosť uskutočniť požadované hotovostné platby zamestnancom účtovnej jednotky:

a)

zamestnanci účtovnej jednotky dostanú hotovostné platby, ktoré sú naviazané na cenu jej nástrojov vlastného imania.

b)

zamestnanci účtovnej jednotky dostanú hotovostné platby, ktoré sú naviazané na cenu nástrojov vlastného imania jej materskej spoločnosti.

B57

Dcérska spoločnosť nemá povinnosť vysporiadať transakciu so svojimi zamestnancami. Preto dcérska spoločnosť účtuje transakciu so svojimi zamestnancami ako transakciu vysporiadanú akciami a vykazuje zodpovedajúci nárast vlastného imania ako príspevok od svojej materskej spoločnosti. Dcérska spoločnosť následne preceňuje náklady na transakciu so zreteľom na akékoľvek zmeny vyplývajúce z netrhových podmienok nároku, ktoré sa nesplnili v súlade s odsekmi 19 až 21. Ide o iný postup, ako pri oceňovaní transakcie ako transakcie vysporiadanej peňažnými prostriedkami v konsolidovanej účtovnej závierke skupiny.

B58

Keďže materská spoločnosť má povinnosť vysporiadať transakciu so zamestnancami a protihodnotou sú peňažné prostriedky, materská spoločnosť (a konsolidovaná skupina) oceňuje svoj záväzok v súlade s požiadavkami uplatniteľnými na transakcie s platbou na základe podielov vysporiadané peňažnými prostriedkami podľa odseku 43C.

Premiestnenie zamestnancov medzi účtovnými jednotkami skupiny

B59

Štvrtá otázka sa týka dohôd o zaplatení na základe podielov v skupine, ktoré zahŕňajú zamestnancov viac než jednej účtovnej jednotky skupiny. Napríklad materská spoločnosť by mohla poskytnúť práva na svoje nástroje vlastného imania zamestnancom svojich dcérskych spoločností pod podmienkou, že títo zamestnanci dokončia stanovenú dobu nepretržitej služby v skupine. Zamestnanec jednej dcérskej spoločnosti by mohol byť premiestnený do inej dcérskej spoločnosti počas stanoveného obdobia nároku bez toho, aby boli dotknuté práva zamestnanca na nástroje vlastného imania materskej spoločnosti podľa pôvodnej dohody o zaplatení na základe podielov. Ak dcérske spoločnosti nemajú povinnosť vysporiadať transakciu s platbou na základe podielov so svojimi zamestnancami, účtujú ju ako transakciu vysporiadanú akciami. Každá dcérska spoločnosť oceňuje služby prijaté od zamestnanca odkazom na reálnu hodnotu nástrojov vlastného imania k dátumu, ku ktorému materská spoločnosť pôvodne poskytla práva na nástroje vlastného imania, ako je to vymedzené v prílohe A, a takisto na časť obdobia nároku, počas ktorého bol zamestnanec zamestnaný v každej z dcérskych spoločností.

B60

Ak má dcérska spoločnosť povinnosť vysporiadať transakciu so svojimi zamestnancami prostredníctvom nástrojov vlastného imania svojej materskej spoločnosti, transakciu účtuje ako transakciu vysporiadanú peňažnými prostriedkami. Každá dcérska spoločnosť oceňuje prijaté služby na základe reálnej hodnoty nástrojov vlastného imania ku dňu poskytnutia, a to za časť obdobia nároku, počas ktorého bol zamestnanec zamestnaný v každej z dcérskych spoločností. Každá dcérska spoločnosť okrem toho vykazuje všetky zmeny v reálnej hodnote nástrojov vlastného imania počas obdobia, počas ktorého bol zamestnanec zamestnaný v každej z dcérskych spoločností.

B61

Môže sa stať, že takýto zamestnanec po premiestnení do iných účtovných jednotiek skupiny nesplní podmienku nároku inú ako trhovú podmienku v zmysle prílohy A, napr. ak zamestnanec opustí skupinu pred ukončením obdobia služby. V tomto prípade, pretože podmienkou nároku je zamestnanie v skupine, každá dcérska spoločnosť upraví predtým vykázanú sumu so zreteľom na služby prijaté od zamestnanca v súlade so zásadami v odseku 19. Preto v prípade, keď sa práva na nástroje vlastného imania poskytnuté materskou spoločnosťou nestali nárokovateľnými z dôvodu nesplnenia podmienky nároku zamestnanca, ktorá je iná ako trhová podmienka, nevykáže sa v účtovnej závierke žiadnej účtovnej jednotky skupiny žiadna suma na kumulovanom základe za služby prijaté od zamestnanca.


(1)  „Skupina“ je v odseku 4 štandardu IAS 27 Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka vymedzená ako „materská spoločnosť a jej dcérske spoločnosti“ z pohľadu najvyššej materskej spoločnosti vykazujúcej účtovnej jednotky.


Top