EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0088

Smernica Rady 2010/88/EÚ zo 7. decembra 2010 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o trvanie povinnosti uplatňovať minimálnu štandardnú sadzbu

OJ L 326, 10.12.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 361 - 362

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/88/oj

10.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/1


SMERNICA RADY 2010/88/EÚ

zo 7. decembra 2010,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o trvanie povinnosti uplatňovať minimálnu štandardnú sadzbu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 113,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

V článku 97 ods. 1 smernice Rady 2006/112/ES (1) sa ustanovuje, že od 1. januára 2006 do 31. decembra 2010 štandardná sadzba nemôže byť nižšia ako 15 %.

(2)

Štandardná sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorá je v súčasnosti platná v rôznych členských štátoch, spolu s mechanizmom prechodného systému zabezpečila prijateľné fungovanie tohto systému. Vďaka novým pravidlám o mieste poskytovania služieb, ktoré zvýhodňujú zdaňovanie na mieste spotreby, sa ďalej obmedzili možnosti využívať rozdiely v sadzbách DPH pri delokalizácii a znížili potenciálne narušenia hospodárskej súťaže.

(3)

S cieľom zabrániť tomu, aby narastajúce rozpätie štandardných sadzieb DPH uplatňovaných v členských štátoch malo za následok štrukturálne nevyváženosti v Európskej únii a narušenia hospodárskej súťaže v určitých sektoroch činností, je v oblasti nepriameho zdaňovania bežnou praxou stanoviť minimálne sadzby. V prípade DPH je to ešte nutné urobiť.

(4)

Bolo by predčasné stanoviť stálu výšku štandardnej sadzby alebo zvažovať zmenu výšky minimálnej sadzby pred tým, ako sa ukončia konzultácie o novej stratégii DPH, ktorá sa má vzťahovať na budúce úpravy a zodpovedajúce úrovne harmonizácie.

(5)

Z tohto dôvodu je vhodné zachovať súčasnú 15 % minimálnu štandardnú sadzbu na ďalšie obdobie dosť dlhé na to, aby sa zabezpečila právna istota a zároveň stihla preskúmať situácia.

(6)

Nevylučuje sa tým ďalšia revízia právnych predpisov o DPH pred 31. decembrom 2015 s cieľom zohľadniť novú stratégiu DPH.

(7)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (2) sa členské štáty vyzývajú, aby vo vlastnom záujme a v záujme Únie vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky zhody zobrazujúce v čo najväčšej možnej miere vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu.

(8)

Smernica 2006/112/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Článok 97 smernice 2006/112/ES sa nahrádza takto:

„Článok 97

Od 1. januára 2011 do 31. decembra 2015 nesmie byť štandardná sadzba nižšia ako 15 %.“

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 1. januára 2011. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jej uverejnení uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 7. decembra 2010

Za Radu

predseda

D. REYNDERS


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.


Top