Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1177

Nariadenie Komisie (ES) č. 1177/2009 z 30. novembra 2009 , ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek (Text s významom pre EHP)

OJ L 314, 1.12.2009, p. 64–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 283 - 284

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1177/oj

1.12.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/64


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1177/2009

z 30. novembra 2009,

ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

zo zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (1), a najmä na jej článok 69,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (2), a najmä na jej článok 78,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (3), a najmä na jej článok 68,

po konzultácii s Poradným výborom pre verejné zákazky,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúcim sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (4), uzavrela Rada Dohodu o vládnom obstarávaní (ďalej len „dohoda“). Dohoda by sa mala uplatňovať na každú zákazku na obstarávanie, ktorej hodnota dosiahne alebo presiahne sumy (ďalej len „prahové hodnoty“) stanovené v dohode a vyjadrené ako zvláštne práva čerpania.

(2)

Jedným z cieľov smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES je umožniť obstarávateľom a verejným obstarávateľom, ktorí tieto smernice uplatňujú, aby súčasne dodržiavali aj povinnosti stanovené v dohode. Na účely dosiahnutia tohto cieľa by sa prahové hodnoty stanovené v týchto smerniciach pre verejné zákazky, na ktoré sa súčasne vzťahuje aj Dohoda, mali zosúladiť tak, aby zodpovedali ekvivalentom prahových hodnôt stanovených v dohode, vyjadreným v eurách a zaokrúhleným smerom nadol na celé tisícky.

(3)

Z dôvodu koherentnosti je vhodné zosúladiť aj tie prahové hodnoty v smerniciach 2004/17/ES a 2004/18/ES, na ktoré sa dohoda nevzťahuje. Zároveň by sa mali zosúladiť aj prahové hodnoty ustanovené v smernici 2009/81/ES, a to s revidovanými prahovými hodnotami ustanovenými v článku 16 smernice 2004/17/ES.

(4)

Smernice 2004/17/EHS, 2004/18/EHS a 2009/81/EHS by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Smernica 2004/17/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 16 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene a) sa suma „412 000 EUR“ nahrádza sumou „387 000 EUR“;

b)

v písmene b) sa suma „5 150 000 EUR“ nahrádza sumou „4 845 000 EUR“.

2.

Článok 61 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa suma „412 000 EUR“ nahrádza sumou „387 000 EUR“;

b)

v odseku 2 sa suma „412 000 EUR“ nahrádza sumou „387 000 EUR“.

Článok 2

Smernica 2004/18/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene a) sa suma „133 000 EUR“ nahrádza sumou „125 000 EUR“;

b)

v písmene b) sa suma „206 000 EUR“ nahrádza sumou „193 000 EUR“;

c)

v písmene c) sa suma „5 150 000 EUR“ nahrádza sumou „4 845 000 EUR“.

2.

V článku 8 sa prvý odsek mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene a) sa suma „5 150 000 EUR“ nahrádza sumou „4 845 000 EUR“;

b)

v písmene b) sa suma „206 000 EUR“ nahrádza sumou „193 000 EUR“.

3.

V článku 56 sa suma „5 150 000 EUR“ nahrádza sumou „4 845 000 EUR“.

4.

V článku 63 ods. 1 prvom pododseku sa suma „5 150 000 EUR“ nahrádza sumou „4 845 000 EUR“.

5.

Článok 67 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene a) sa suma „133 000 EUR“ nahrádza sumou „125 000 EUR“;

b)

v písmene b) sa suma „206 000 EUR“ nahrádza sumou „193 000 EUR“;

c)

v písmene c) sa suma „206 000 EUR“ nahrádza sumou „193 000 EUR“.

Článok 3

Článok 8 smernice 2009/81/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V písmene a) sa suma „412 000 EUR“ nahrádza sumou „387 000 EUR“.

2.

V písmene b) sa suma „5 150 000 EUR“ nahrádza sumou „4 845 000 EUR“.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. novembra 2009

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114.

(3)  Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009, s. 76.

(4)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1.


Top