Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1136

Nariadenie Komisie (ES) č. 1136/2009 z 25. novembra 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 1 (Text s významom pre EHP)

OJ L 311, 26.11.2009, p. 6–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 199 - 213

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1136/oj

26.11.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 311/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1136/2009

z 25. novembra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 1

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných štandardov (1), najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1126/2008 (2) sa prijali určité medzinárodné štandardy a interpretácie, ktoré existovali k 15. októbru 2008.

(2)

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) uverejnila 27. novembra 2008 medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 1 Prvé uplatnenie Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (ďalej len „zrevidovaný IFRS 1“). Zrevidovaným IFRS 1 sa nahrádza súčasný IFRS 1 s cieľom uľahčiť jeho používanie a budúce zmeny a doplnenia. Zrevidovaný IFRS 1 zo štandardu zároveň odstraňuje niektoré zastarané prechodné usmernenia a obsahuje určité menšie zmeny znenia. Súčasné požiadavky sa nemenia.

(3)

Konzultácia so skupinou odborných znalcov (TEG) Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) potvrdzuje, že zrevidovaný štandard IFRS 1 spĺňa technické kritériá na prijatie stanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002. V súlade s rozhodnutím Komisie 2006/505/ES zo 14. júla 2006 o zriadení poradnej skupiny pre posudzovanie noriem na účely poskytovania poradenstva Komisii týkajúceho sa objektívnosti a neutrality stanovísk Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) (3) poradná skupina pre posudzovanie noriem posúdila stanovisko EFRAG-u ku schváleniu a informovala Komisiu, že toto stanovisko je vyvážené a objektívne.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1126/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Regulačného výboru pre účtovníctvo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prílohe k nariadeniu (ES) č. 1126/2008 sa Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 1 Prvé uplatnenie Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva nahrádza štandardom IFRS 1 Prvé uplatnenie Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (zrevidovaný v roku 2008) podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Každá spoločnosť uplatňuje IFRS 1, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu, najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého finančného roku začínajúceho sa po 31. decembri 2009.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. novembra 2009

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 199, 21.7.2006, s. 33.


PRÍLOHA

MEDZINÁRODNÉ ÚČTOVNÉ ŠTANDARDY

IFRS 1

Prvé uplatnenie Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva

„Reprodukcia je povolená v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Všetky existujúce práva vyhradené mimo EHP, s výnimkou práva reprodukovania na účely osobného použitia alebo iného riadneho nakladania. Ďalšie informácie je možné získať od IASB na adrese www.iasb.org“

MEDZINÁRODNÝ ŠTANDARD FINANČNÉHO VÝKAZNÍCTVA 1

Prvé uplatnenie medzinárodných štandardov finančného výkazníctva

CIEĽ

1

Cieľom tohto štandardu je zaistiť, aby prvá účtovná závierka účtovnej jednotky podľa IFRS, ako aj jej finančné výkazy v priebehu účtovného roka, na ktoré sa účtovná závierka vzťahuje, obsahovali kvalitné informácie, ktoré sú:

a)

transparentné pre používateľov a porovnateľné za všetky prezentované obdobia,

b)

poskytujú vhodný východiskový bod na účtovanie v súlade s medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva (IFRS) a

c)

je možné ich vyhotoviť za náklady, ktoré neprevyšujú úžitok.

ROZSAH PÔSOBNOSTI

2

Účtovná jednotka uplatní tento štandard:

a)

vo svojej prvej účtovnej závierke podľa IFRS a

b)

v každej účtovnej závierke zostavenej v priebehu účtovného roka, ak sa takáto zostavuje, prezentuje sa v súlade s IAS 34 Finančné vykazovanie v priebehu účtovného roka za časť obdobia, na ktoré sa vzťahuje prvá účtovná závierka podľa IFRS.

3

Prvá účtovná závierka účtovnej jednotky podľa IFRS je jej prvá ročná účtovná závierka, v ktorej účtovná jednotka po prvýkrát použije IFRS na základe výslovného a bezvýhradného vyhlásenia o tom, že táto účtovná závierka je v súlade so štandardmi IFRS. Účtovná závierka v súlade s IFRS je prvá účtovná závierka účtovnej jednotky podľa IFRS, ak účtovná jednotka, napríklad:

a)

prezentovala svoju poslednú účtovnú závierku:

(i)

v súlade s národnými požiadavkami, ktoré nie sú konzistentné so štandardmi IFRS vo všetkých podrobnostiach,

(ii)

v súlade so štandardmi IFRS vo všetkých detailoch, okrem toho, že účtovná závierka neobsahovala výslovné a bezvýhradné vyhlásenie o tom, že bola zostavená v súlade so štandardmi IFRS,

(iii)

obsahujúcu výslovné vyhlásenie o súlade s niektorými, ale nie so všetkými štandardmi IFRS,

(iv)

v súlade s národnými požiadavkami, ktoré nezodpovedajú IRFS, a pri použití niektorých štandardov IFRS na účtovanie položiek, pre ktoré neexistujú národné požiadavky, alebo

(v)

v súlade s národnými požiadavkami, so zosúhlasením niektorých súm so sumami stanovenými podľa štandardov IFRS,

b)

pripravila účtovnú závierku v súlade s IFRS len na interné použitie, bez toho, aby bol sprístupnená vlastníkom účtovnej jednotky alebo iným externým používateľom,

c)

pripravila balík výkazov v súlade s IFRS na účely konsolidácie, bez toho, aby bola pripravená účtovná závierka v úplnej štruktúre tak, ako je definovaná v IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky (v znení revízie z roku 2007), alebo

d)

neprezentovala účtovnú závierku za predchádzajúce obdobia.

4

Tento štandard sa uplatní vtedy, ak účtovná jednotka použije štandardy IFRS po prvýkrát. Štandard sa neuplatní napríklad v prípade, že účtovná jednotka:

a)

ukončí prezentáciu účtovnej závierky v súlade s národnými požiadavkami, ak v minulosti prezentovala okrem nej aj ďalšiu účtovnú závierku, ktorá obsahovala výslovné a bezvýhradné vyhlásenie o súlade so štandardmi IFRS,

b)

prezentovala účtovnú závierku v minulom roku v súlade s národnými požiadavkami a táto účtovná závierka obsahovala výslovné a bezvýhradné vyhlásenie o súlade so štandardmi IFRS, alebo

c)

prezentovala účtovnú závierku v minulom roku a táto účtovná závierka obsahovala výslovné a bezvýhradné vyhlásenie o súlade so štandardmi IFRS, aj keď audítori na túto účtovnú závierku vydali výrok s výhradou.

5

Tento štandard sa neuplatní na zmeny v účtovnej politike vykonané účtovnou jednotkou, ktorá už používa štandardy IFRS. Takéto zmeny sú predmetom:

a)

požiadaviek na zmeny v účtovnej politike v IAS 8 Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby a

b)

špecifických prechodných požiadaviek v iných štandardoch IFRS.

VYKAZOVANIE A OCEŇOVANIE

Otvárací výkaz o finančnej situácii podľa IFRS

6

Účtovná jednotka pripraví a prezentuje otvárací výkaz o finančnej situácii podľa IFRS k dátumu prechodu na štandardy IFRS. Toto je východiskový bod na jej účtovanie v súlade so štandardmi IFRS.

Účtovná politika

7

Účtovná jednotka používa rovnakú účtovnú politiku vo svojom otváracom výkaze o finančnej situácii podľa IFRS a počas všetkých období prezentovaných v jej prvej účtovnej závierke podľa IFRS. Táto účtovná politika musí byť v súlade s každým štandardom IFRS účinným ku koncu jej prvého obdobia vykazovania podľa IFRS, s výnimkou prípadov uvedených v odsekoch 13 až 19 a v prílohách B až E.

8

Účtovná jednotka neuplatňuje rozdielne verzie štandardov IFRS, ktoré boli účinné ku skorším dátumom. Účtovná jednotka môže uplatniť nový IFRS, ktorý zatiaľ nie je povinný, ak je v ňom povolené skoršie uplatňovanie.

Príklad: Konzistentné uplatňovanie najnovšej verzie IFRS

Východiská

Koniec prvého obdobia vykazovania podľa IFRS účtovnej jednotky A je 31. december 20X5. Účtovná jednotka A sa rozhodne prezentovať porovnávacie informácie v tejto účtovnej závierke len pre jeden rok (pozri odsek 21). To znamená, že jej dátum prechodu na IFRS je začiatok obchodného roku 1. januára 20X4 (alebo rovnako ukončenie obchodného roku 31. decembra 20X3). Účtovná jednotka A prezentovala účtovnú závierku v súlade s jej predchádzajúcimi GAAP doteraz každý rok k 31. decembru a tiež k 31. decembru 20X4.

Uplatňovanie požiadaviek

Od účtovnej jednotky A sa požaduje uplatniť štandardy IFRS účinné pre obdobia končiace sa 31. decembra 20X5 pri:

a)

zostavovaní a prezentácii svojho otváracieho výkazu o finančnej situácii podľa IFRS 1. januára 20X4 a

b)

zostavovaní a prezentácii svojho výkazu o finančnej situácii k 31. decembru 20X5 (vrátane porovnávacích údajov za rok 20X4), výkazu komplexného výsledku, výkazu zmien vlastného imania a výkazu o peňažných tokoch za rok k 31. decembru 20X5 (vrátane porovnávacích údajov za rok 20X4) a zverejnení (vrátane porovnávacích informácií za rok 20X4).

Ak nový štandard ešte nie je povinný, povoľuje sa však skoršie uplatňovanie, účtovná jednotka A ho môže, ale nemusí, použiť vo svojej prvej účtovnej závierke podľa IFRS.

9

Prechodné ustanovenia v ostatných IFRS sa vzťahujú na zmeny v účtovnej politike, ktoré vykonala účtovná jednotka, ktorá už používa IFRS, nevzťahujú sa na prvouplatňovateľa, ktorý prechádza na IFRS, s výnimkou prípadov uvedených v prílohách B až E.

10

S výnimkou prípadov opísaných v odsekoch 13 až 19 a v prílohách B až E, účtovná jednotka vo svojom otváracom výkaze o finančnej situácii podľa IFRS:

a)

vykáže všetky aktíva a záväzky ktorých vykázanie vyžadujú štandardy IFRS,

b)

nevykáže položky aktív a záväzkov, ak štandardy IFRS nepovoľujú ich vykázanie,

c)

preradí položky, ktoré vykázala v súlade s predchádzajúcimi GAAP ako určitý typ aktíva, záväzku alebo zložku vlastného imania, ale v súlade so štandardmi IFRS predstavujú iný typ aktíva, záväzku alebo zložku vlastného imania, a

d)

uplatní štandardy IFRS pri ocenení všetkých vykázaných aktív a záväzkov.

11

Účtovná politika, ktorú účtovná jednotka použije v svojom otváracom výkaze o finančnej situácii podľa IFRS, môže byť odlišná od tej, ktorú použila k tomu istému dátumu použitím predchádzajúcich GAAP. Z toho vyplývajú úpravy, ktoré sú výsledkom udalostí a transakcií, ktoré vznikli pred dátumom prechodu na IFRS. Z toho dôvodu účtovná jednotka vykáže tieto úpravy priamo v nerozdelených ziskoch (alebo prípadne v inej kategórii vlastného imania) k dátumu prechodu na IFRS.

12

Tento štandard zakladá dve kategórie výnimiek zo zásady, že otvárací výkaz účtovnej jednotky o finančnej situácii podľa IFRS musí byť v súlade s každým IFRS:

a)

v prílohe B sa zakazuje spätné uplatňovanie niektorých aspektov iných IFRS,

b)

v prílohách C až E sa poskytujú výnimky pre niektoré požiadavky iných IFRS.

Výnimky zo spätného uplatňovania iných IFRS

13

Tento štandard zakazuje spätné uplatňovanie niektorých aspektov iných IFRS. Tieto výnimky sú uvedené v odsekoch 14 až 17 a v prílohe B.

Odhady

14

Odhady účtovnej jednotky vykonané v súlade s IFRS k dátumu prechodu na IFRS musia byť v súlade s odhadmi vykonanými k tomu istému dátumu v súlade s predchádzajúcimi GAAP (po úpravách, v ktorých sa zohľadňujú rozdielne účtovné politiky), ibaže by existovali objektívne dôkazy o tom, že tieto odhady boli nesprávne.

15

Účtovná jednotka môže po prechode na IFRS dostať informácie o odhadoch, ktoré vykonala podľa predchádzajúcich GAAP. V súlade s odsekom 14 účtovná jednotka považuje prijatie takýchto informácií za udalosti, ktoré si nevyžadujú úpravu po období vykazovania v súlade s IAS 10 Udalosti po období vykazovania. Ak je napríklad dňom prechodu účtovnej jednotky na IFRS 1. január 20X4 a 15. júla 20X4 budú oznámené nové informácie, ktoré si vyžadujú úpravu odhadov vykonaných v súlade s predchádzajúcimi GAAP k 31. decembru 20X3. Účtovná jednotka nezohľadní tieto nové informácie vo svojom otváracom výkaze o finančnej situácii podľa IFRS (ibaže by sa mali odhady upraviť v dôsledku odlišnej účtovnej politiky alebo ak existujú objektívne dôkazy o tom, že odhady boli nesprávne). Namiesto toho účtovná jednotka zohľadní tieto nové informácie v hospodárskom výsledku (alebo prípadne v ostatných súčastiach komplexného výsledku) za rok končiaci sa 31. decembra 20X4.

16

Môže byť potrebné, aby účtovná jednotka vykonala odhady v súlade s IFRS k dátumu prechodu na IFRS, ktoré sa k tomuto dátumu podľa predchádzajúcich GAAP nepožadovali. Na dosiahnutie súladu s IAS 10 tieto odhady v súlade s IFRS musia zohľadňovať podmienky, ktoré existovali k dátumu prechodu na IFRS. Najmä odhady trhových cien, úrokových mier alebo kurzov cudzích mien ku dňu prechodu na IFRS musia zodpovedať trhovým podmienkam k tomuto dňu.

17

Odseky 14 až 16 sa vzťahujú na otvárací výkaz o finančnej situácii podľa IFRS. Uplatnia sa na porovnateľné obdobie prezentované v prvej účtovnej závierke podľa IFRS, v tomto prípade sa odkazy na dátum prechodu na IFRS nahradia odkazmi na koniec porovnateľného obdobia.

Výnimky z iných IFRS

18

Účtovná jednotka si môže zvoliť jednu alebo viacero z výnimiek uvedených v prílohách C až E. Účtovná jednotka neuplatní tieto výnimky analogicky k ostatným položkám.

19

Niektoré výnimky uvedené v prílohách C až E odkazujú na reálnu hodnotu. Pri určovaní reálnych hodnôt v súlade s týmto štandardom, uplatní účtovná jednotka definíciu reálnej hodnoty uvedenú v prílohe A a v akomkoľvek konkrétnejšom návode v iných IFRS na určenie reálnych hodnôt pre aktívum alebo záväzok, ktorých sa to týka. Do týchto reálnych hodnôt sa premietajú podmienky, ktoré existovali k dátumu, pre ktorý boli určené.

PREZENTÁCIA A ZVEREJŇOVANIE

20

Tento štandard neumožňuje výnimky z požiadaviek na prezentáciu a zverejnenie uvedených v iných IFRS.

Porovnávacie informácie

21

Aby bola účtovná jednotka v súlade s IAS 1, prvá účtovná závierka účtovnej jednotky podľa IFRS musí zahŕňať najmenej tri výkazy o finančnej situácii, dva výkazy komplexného výsledku, dva samostatné výkazy ziskov a strát (ak sú prezentované), dva výkazy peňažných tokov a dva výkazy zmien vlastného imania a súvisiace poznámky, vrátane porovnávacích informácií.

Porovnávacie informácie, ktoré nie sú podľa IFRS, a historické súhrny

22

Niektoré účtovné jednotky prezentujú historické súhrny vybraných údajov za obdobia pred prvým obdobím, za ktoré predkladajú úplné porovnávacie informácie v súlade s IFRS. Tento štandard nevyžaduje, aby takéto súhrny boli v súlade s požiadavkami na vykazovanie a oceňovanie podľa IFRS. Niektoré účtovné jednotky prezentujú porovnávacie informácie v súlade s predchádzajúcimi GAAP, ako aj porovnávacie informácie požadované podľa IAS 1. V každej účtovnej závierke, ktorá obsahuje historické súhrny alebo porovnávacie informácie v súlade s predchádzajúcimi GAAP, účtovná jednotka:

a)

informácie podľa predchádzajúcich GAAP označí výrazne ako informácie, ktoré neboli pripravené v súlade s IFRS, a

b)

zverejní povahu hlavných úprav, pomocou ktorých by sa dosiahol súlad informácií so štandardmi IFRS. Účtovná jednotka nemusí tieto úpravy kvantifikovať.

Vysvetlenie prechodu na IFRS

23

Účtovná jednotka vysvetlí, ako prechod z predchádzajúcich GAAP na IFRS ovplyvnil jej vykazovanú finančnú pozíciu, finančnú výkonnosť a peňažné toky.

Zosúhlasenie

24

S cieľom dodržať ustanovenie odseku 23 musí prvá účtovná závierka účtovnej jednotky podľa IFRS obsahovať:

a)

zosúhlasenie vlastného imania vykázaného v súlade s predchádzajúcimi GAAP s vlastným imaním v súlade s IFRS k obom týmto dátumom:

(i)

dátum prechodu na IFRS a

(ii)

koniec posledného obdobia prezentovaného v bezprostredne predchádzajúcej ročnej účtovnej závierke v súlade s predchádzajúcimi GAAP;

b)

zosúhlasenie jej celkového komplexného výsledku v súlade s predchádzajúcimi GAAP za posledné obdobie prezentovaného v bezprostredne predchádzajúcej ročnej účtovnej závierke účtovnej jednotky. Východiskovým bodom pre toto zosúhlasenie je celkový komplexný výsledok v súlade s predchádzajúcimi GAAP za to isté obdobie, alebo ak účtovná jednotka nevykázala takýto celkový komplexný výsledok, hospodársky výsledok podľa predchádzajúcich GAAP,

c)

ak účtovná jednotka vykázala alebo zrušila straty zo zníženia hodnoty prvýkrát pri príprave svojho otváracieho výkazu o finančnej situácii podľa IFRS, zverejnenia, ktoré by požadoval IAS 36 Zníženie hodnoty majetku, ak by účtovná jednotka vykázala tieto straty zo zníženia hodnoty alebo ich zrušenia v období, ktoré sa začína k dátumu prechodu na IFRS.

25

Zosúhlasenie požadované v odseku 24 písm. a) a b) musí byť dostatočne podrobné na to, aby umožnilo používateľom pochopiť významné úpravy na výkaz o finančnej situácii a výkaz komplexného výsledku. Ak účtovná jednotka prezentovala výkaz o peňažných tokoch podľa predchádzajúcich GAAP, vysvetlí aj významné úpravy na výkaz o peňažných tokoch.

26

Ak účtovná jednotka zistí chyby, ktoré vznikli v rámci predchádzajúcich GAAP, v zosúhlaseniach požadovaných odsekom 24 písm. a) a b) odlíši opravy týchto chýb od zmien v účtovnej politike.

27

IAS 8 sa nezaoberá zmenami v účtovnej politike, ktoré vzniknú, keď účtovná jednotka prvýkrát uplatní IFRS. Teda požiadavky IAS 8 na zverejnenia o zmenách v účtovnej politike sa neuplatnia v prvej účtovnej závierke účtovnej jednotky podľa IFRS.

28

Ak účtovná jednotka neprezentovala účtovnú závierku za predchádzajúce obdobia v svojej prvej účtovnej závierke podľa IFRS, zverejní túto skutočnosť.

Označenie finančného aktíva alebo finančného záväzku

29

Účtovná jednotka smie označiť predtým vykazované finančné aktívum alebo finančný záväzok ako finančné aktívum alebo finančný záväzok ako oceňované v reálnej hodnote cez hospodársky výsledok alebo ako k dispozícii na predaj v súlade s odsekom D19. Účtovná jednotka zverejní reálnu hodnotu finančných aktív alebo finančných záväzkov zaradených do každej kategórie k dátumu označenia a ich klasifikáciu a účtovnú hodnotu v predchádzajúcej účtovnej závierke.

Použitie reálnej hodnoty ako reprodukčnej ceny

30

Ak účtovná jednotka použije reálnu hodnotu vo svojom otváracom výkaze o finančnej situácii podľa IFRS ako reprodukčnú cenu pre položku nehnuteľnosti, stroje a zariadenia, investičný nehnuteľný majetok, alebo nehmotný majetok (pozri odseky D5 a D7), zverejní vo svojej prvej účtovnej závierke podľa IFRS pre každý riadok otváracieho výkazu o finančnej situácii podľa IFRS:

a)

súhrn týchto reálnych hodnôt a

b)

súhrn úprav účtovných hodnôt vykázaných podľa predchádzajúcich GAAP.

Použitie reprodukčnej ceny pri investíciách do dcérskych spoločností, spoluovládaných účtovných jednotiek a pridružených podnikov

31

Podobne, ak účtovná jednotka použije reprodukčnú cenu vo svojom otváracom výkaze o finančnej situácii podľa IFRS pre investíciu do dcérskej spoločnosti, spoluovládanej účtovnej jednotky alebo pridruženého podniku vo svojej samostatnej účtovnej závierke (pozri odsek D15), zverejní vo svojej prvej samostatnej účtovnej závierke podľa IFRS:

a)

celkovú reprodukčnú cenu týchto investícií, pre ktoré je reprodukčná cena ich účtovnou hodnotou podľa predchádzajúcich GAAP,

b)

celkovú reprodukčnú cenu týchto investícií, pre ktoré je reprodukčná cena reálnou hodnotou, a

c)

súhrn úprav účtovných hodnôt vykázaných podľa predchádzajúcich GAAP.

Finančné vykazovanie v priebehu účtovného roka

32

S cieľom dodržať ustanovenie odseku 23 musí účtovná jednotka popri požiadavkách IAS 34 v prípade, keď prezentuje finančný výkaz v priebehu účtovného roka v súlade s IAS 34 za časť obdobia zahrnutého v jej prvej účtovnej závierke podľa IFRS, splniť tieto požiadavky:

a)

každý takýto finančný výkaz v priebehu účtovného roka, ak účtovná jednotka prezentovala finančný výkaz v priebehu účtovného roka pre porovnateľné obdobie za bezprostredne predchádzajúci finančný rok, obsahuje:

(i)

zosúhlasenie vlastného imania v súlade s predchádzajúcimi GAAP na konci takejto časti porovnateľného obdobia s vlastným imaním podľa IFRS k tomuto dátumu; a

(ii)

zosúhlasenie na celkový komplexný výsledok v súlade s IFRS pre takúto časť porovnateľného obdobia (bežného a od začiatku roka) v priebehu účtovného roka. Východiskovým bodom pre toto zosúhlasenie je celkový komplexný výsledok v súlade s predchádzajúcimi GAAP za to isté obdobie, alebo ak účtovná jednotka nevykázala takýto celkový komplexný výsledok, hospodársky výsledok v súlade s predchádzajúcimi GAAP.

b)

Navyše k požiadavkám na zosúhlasenie podľa písm. a) prvý finančný výkaz v priebehu účtovného roka v súlade s IAS 34 za časť obdobia zahrnutého v jej prvej účtovnej závierke musí obsahovať zosúhlasenie opísané v odseku 24 písm. a) a b) (doplnené o podrobnosti požadované v odsekoch 25 a 26) alebo krížový odkaz na iný verejne uverejnený dokument, ktorý obsahuje tieto zosúhlasenia.

33

IAS 34 požaduje minimálne zverejnenia, ktoré sa zakladajú na domnienke, že používatelia finančného výkazu v priebehu účtovného roka majú takisto prístup k najnovšej ročnej účtovnej závierke. IAS 34 takisto však požaduje, aby účtovná jednotka zverejnila všetky udalosti alebo transakcie, ktoré sú významné na pochopenie bežného obdobia kratšieho ako účtovný rok. To znamená, že ak prvouplatňovateľ nezverejnil vo svojej poslednej účtovnej závierke v súlade s predchádzajúcimi GAAP informácie významné na pochopenie časti bežného obdobia, urobí tak v tomto finančnom výkaze v priebehu roka, alebo urobí krížový odkaz na iný uverejnený dokument, ktorý tieto informácie obsahuje.

DÁTUM ÚČINNOSTI

34

Účtovná jednotka uplatní tento štandard, ak jej prvá účtovná závierka podľa IFRS je za obdobie, ktoré sa začína 1. júla 2009 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené.

35

Účtovná jednotka uplatní zmeny a doplnenia uvedené v odsekoch D1 písm. n) a D23 na účtovné obdobia, ktoré sa začínajú 1. júla 2009 alebo neskôr. Ak účtovná jednotka uplatní IAS 23 Náklady na prijaté úvery a pôžičky (v znení revízie z roku 2007) na skoršie obdobie, uvedené zmeny a doplnenia sa uplatnia na toto skoršie obdobie.

36

IFRS 3 Podnikové kombinácie (v znení revízie z roku 2008) zmenil a doplnil odseky 19, C1 a C4 písm. f) a g). Ak účtovná jednotka uplatní IFRS 3 (revidovaný v roku 2008) na skoršie obdobie, tieto zmeny a doplnenia sa takisto uplatnia na toto skoršie obdobie.

37

IAS 27 Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka (v znení zmien a doplnení z roku 2008) zmenil a doplnil odseky 13 a B7. Ak účtovná jednotka uplatní IAS 27 (zmenený a doplnený v roku 2008) na skoršie obdobie, uvedené zmeny a doplnenia sa uplatnia na toto skoršie obdobie.

38

Obstarávacia cena investície do dcérskej spoločnosti, do spoluovládanej jednotky alebo do pridruženého podniku (Zmeny a doplnenia k IFRS 1 a IAS 27), vydané v máji 2008, pridali odseky 31, D1 písm. g), D14 a D15. Účtovná jednotka uplatní tieto odseky na účtovné obdobia, ktoré sa začínajú 1. júla 2009 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatní uvedené odseky na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť.

39

Odsek B7 bol zmenený a doplnený Zlepšeniami IFRS, ktoré boli vydané v máji 2008. Účtovná jednotka uplatní tieto zmeny a doplnenia na účtovné obdobia, ktoré sa začínajú 1. júla 2009 alebo neskôr. Ak účtovná jednotka uplatní IAS 27 (zmenený a doplnený v roku 2008) na skoršie obdobie, uvedené zmeny a doplnenia sa uplatnia na toto skoršie obdobie.

UKONČENIE PLATNOSTI IFRS 1 (VYDANÝ V ROKU 2003)

40

Tento štandard nahrádza IFRS 1 (vydaný v roku 2003 a zmenený a doplnený v máji 2008).

Dodatok A

Definícia pojmov

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť štandardu.

dátum prechodu na IFRS

Začiatok najskoršieho obdobia, pre ktoré účtovná jednotka prezentuje plne porovnávacie informácie podľa IFRS vo svojej prvej účtovnej závierke podľa IFRS.

reprodukčná cena

Suma použitá ako náhrada pre obstarávaciu cenu alebo obstarávaciu cenu po odpisoch k určitému dátumu. Následné odpisovanie alebo amortizácia predpokladá, že účtovná jednotka prvotne vykázala majetok alebo záväzok k určitému dátumu a že jeho obstarávacia cena sa rovnala reprodukčnej hodnote.

reálna hodnota

Suma, za ktorú by mohol byť majetok vymenený, alebo záväzok vysporiadaný, v nezávislej transakcii medzi informovanými, dobrovoľne súhlasiacimi stranami.

prvá účtovná závierka podľa IFRS

Prvá ročná účtovná závierka, v ktorej účtovná jednotka uplatní medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) na základe výslovného a bezvýhradného vyhlásenia o tom, že je v súlade s IFRS.

prvé obdobie vykazovania podľa IFRS

Posledné obdobie vykazovania, za ktoré sa zostavuje prvá účtovná závierka účtovnej jednotky podľa IFRS.

prvouplatňovateľ

Účtovná jednotka, ktorá prezentuje svoju prvú účtovnú závierku podľa IFRS.

medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS)

Štandardy a interpretácie, ktoré uplatňuje Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB). Tieto štandardy zahŕňajú:

a)

medzinárodné štandardy finančného výkazníctva;

b)

medzinárodné účtovné štandardy a

c)

interpretácie vytvorené Výborom pre interpretácie medzinárodného finančného vykazovania (IFRIC) alebo pôvodným Stálym interpretačným výborom (SIC).

otvárací výkaz o finančnej situácii podľa IFRS

Výkaz o finančnej situácii k dátumu prechodu na IFRS.

predchádzajúce GAAP

Základňa účtovníctva, ktorú prvouplatňovateľ používal bezprostredne pred uplatnením IFRS.

Príloha B

Výnimky z retrospektívneho uplatňovania iných IFRS

Táto príloha je neoddeliteľnou súčasťou IFRS.

B1

Účtovná jednotka uplatní tieto výnimky zo štandardu:

a)

ukončenia vykazovania finančných aktív a finančných záväzkov (odseky B2 a B3),

b)

účtovanie zabezpečenia (odseky B4 až B6), a

c)

nekontrolné podiely (odsek B7).

Ukončenie vykazovania finančných aktív a finančných záväzkov

B2

Okrem toho, ako je povolené v odseku B3, prvouplatňovateľ uplatní požiadavky na ukončenie vykazovania v IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie prospektívne na transakcie, do ktorých vstúpil 1. januára 2004 alebo neskôr. Inak povedané, ak prvouplatňovateľ ukončil vykazovanie nederivátových finančných aktív alebo nederivátových finančných záväzkov v súlade s predchádzajúcimi GAAP v dôsledku transakcie, ku ktorej došlo pred 1. januárom 2004, nevykazuje tieto aktíva ani záväzky v súlade s IFRS (pokiaľ nesplnia podmienky na vykazovanie v dôsledku neskoršej transakcie alebo udalosti).

B3

Účtovná jednotka môže bez ohľadu na odsek B2 uplatniť požiadavky na ukončenie vykazovania uvedené v IAS 39 retrospektívne od dátumu voľby uskutočnenej účtovnou jednotkou za predpokladu, že informácie potrebné na uplatňovanie IAS 39 na finančné aktíva a finančné záväzky, ktorých vykazovanie sa ukončilo v dôsledku minulých transakcií, získala účtovná jednotka v čase prvotného účtovania týchto transakcií.

Účtovanie zabezpečenia

B4

Podľa požiadavky IAS 39 k dátumu prechodu na IFRS účtovná jednotka:

a)

ocení všetky deriváty v reálnej hodnote a

b)

zruší všetky odložené straty a zisky vzniknuté pri derivátoch, ktoré sa vykázali v súlade s predchádzajúcimi GAAP ako keby boli aktíva alebo záväzky.

B5

Účtovná jednotka nezahrnie do svojho otváracieho výkazu o finančnej situácii podľa IFRS zabezpečovací vzťah takého typu, ktorý nespĺňa kritériá na účtovanie zabezpečenia v súlade s IAS 39 (napríklad mnoho zabezpečovacích vzťahov, kde zabezpečovací nástroj je peňažný nástroj alebo vypísaná opcia, kde zabezpečovaná položka je čistá pozícia, alebo kde zabezpečenie zabezpečuje úrokové riziko pri investícii držanej do splatnosti). Ak účtovná jednotka označila čistú pozíciu ako zabezpečovanú položku v súlade s predchádzajúcimi GAAP, môže označiť jednotlivú položku obsiahnutú v čistej pozícii ako zabezpečovanú položku v súlade s IFRS za predpokladu, že tak urobí najneskôr k dátumu prechodu na IFRS.

B6

Ak pred dátumom prechodu na IFRS účtovná jednotka označila transakciu za zabezpečenie, ale takéto zabezpečenie nespĺňa podmienky IAS 39 na účtovanie zabezpečenia, účtovná jednotka uplatní odseky 91 a 101 štandardu IAS 39 na ukončenie účtovania zabezpečenia. Transakcie, do ktorých účtovná jednotka vstúpila pred dátumom prechodu na IFRS, sa nemôžu retrospektívne označiť ako zabezpečenia.

Nekontrolné podiely

B7

Prvouplatňovateľ uplatní tieto požiadavky štandardu IAS 27 (v znení zmien a doplnení z roku 2008) prospektívne od dátumu prechodu na IFRS:

a)

požiadavka v odseku 28, že celkový komplexný výsledok je priradený vlastníkom materskej spoločnosti a nekontrolným podielom, i keď to má za následok mínusový zostatok nekontrolných podielov,

b)

požiadavky v odsekoch 30 a 31 o účtovaní zmien vo vlastníckom podiele materskej spoločnosti v dcérskej spoločnosti, ktoré nemajú za následok stratu ovládania, a

c)

požiadavky v odsekoch 34 až 37 o účtovaní straty kontroly nad dcérskou spoločnosťou a súvisiace požiadavky odseku 8A štandardu IFRS 5 Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončené činnosti.

Ak sa však prvouplatňovateľ rozhodne uplatňovať IFRS 3 (v znení revízie z roku 2008) retrospektívne na minulé podnikové kombinácie, uplatní aj štandard IAS 27 (v znení zmien a doplnení z roku 2008) v súlade s odsekom C1 tohto štandardu.

Dodatok C

Výnimky pri podnikových kombináciách

Táto príloha je neoddeliteľnou súčasťou IFRS. Účtovná jednotka uplatní ďalej uvedené požiadavky na podnikové kombinácie, ktoré účtovná jednotka vykázala pred dátumom prechodu na IFRS.

C1

Prvouplatňovateľ si môže zvoliť možnosť neuplatňovať IFRS 3 (v znení revízie z roku 2008) retrospektívne na minulé podnikové kombinácie (podnikové kombinácie, ku ktorým došlo pred dátumom prechodu na IFRS). Ak však prvouplatňovateľ prehodnotí akúkoľvek podnikovú kombináciu tak, aby vykazovala súlad s IFRS 3 (v znení revízie z roku 2008), prehodnotí aj všetky neskoršie podnikové kombinácie a súčasne uplatní IAS 27 (v znení zmien a doplnení z roku 2008) od toho istého dátumu. Ak si prvouplatňovateľ napríklad zvolí prehodnotenie podnikovej kombinácie, ku ktorej došlo 30. júna 20X6, prehodnotí všetky podnikové kombinácie, ku ktorým došlo medzi 30. júnom 20X6 a dátumom prechodu na IFRS, a súčasne od 30. júna 20X6 uplatní IAS 27 (zmenený a doplnený v roku 2008).

C2

Účtovná jednotka nemusí uplatniť štandard IAS 21 Vplyvy zmien kurzov cudzích mien retrospektívne na úpravy reálnej hodnoty a goodwill vzniknutý v podnikových kombináciách, ktoré nastali pred dátumom prechodu na IFRS. Ak účtovná jednotka neuplatní IAS 21 retrospektívne na tieto úpravy reálnej hodnoty a goodwill, považuje ich za majetok a záväzky účtovnej jednotky, skôr ako za majetok a záväzky nadobúdaného. Preto tento goodwill a úpravy reálnej hodnoty sú buď vyjadrené vo funkčnej mene účtovnej jednotky, alebo sú nepeňažnými položkami v cudzej mene, ktoré sa vykazujú s použitím výmenného kurzu uplatňovaného v súlade s predchádzajúcimi GAAP.

C3

Účtovná jednotka môže uplatniť IAS 21 retrospektívne na úpravy reálnej hodnoty a goodwill vyplývajúce buď:

a)

zo všetkých podnikových kombinácií, ktoré nastali pred dátumom prechodu na IFRS, alebo

b)

zo všetkých podnikových kombinácií, o ktorých účtovná jednotka rozhodne, že sa prehodnotia, aby boli v súlade s IFRS 3, ako povoľuje prv uvedený odsek C1.

C4

Ak prvouplatňovateľ neuplatní IFRS 3 retrospektívne na minulú podnikovú kombináciu, má to pre túto podnikovú kombináciu tieto následky:

a)

Prvouplatňovateľ dodrží tú istú klasifikáciu (ako nadobudnutie právnym nadobúdateľom, spätné nadobudnutie právnym nadobúdateľom, alebo zlúčenie podielov) ako vo svojej účtovnej závierke podľa predchádzajúcich GAAP.

b)

Prvouplatňovateľ vykáže všetky svoje aktíva a záväzky ku dňu prechodu na IFRS, ktoré boli nadobudnuté alebo prevzaté v rámci minulej podnikovej kombinácie, okrem:

(i)

niektorých finančných aktív a finančných záväzkov, ktorých vykazovanie sa ukončilo v súlade s predchádzajúcimi GAAP (pozri odsek B2); a

(ii)

aktív, vrátane goodwillu a záväzkov, ktoré sa nevykázali v konsolidovanom výkaze o finančnej situácii nadobúdateľa, ktorý bol vyhotovený v súlade s predchádzajúcimi GAAP, a ktoré by neplnili kritéria na vykázanie v súlade s IFRS v individuálnom výkaze o finančnej situácii nadobudnutého [pozri písm. f) až i) ďalej v texte].

Prvouplatňovateľ vykáže všetky z toho vyplývajúce zmeny úpravou nerozdelených ziskov (alebo prípadne inej kategórie vlastného imania), leda zmena vyplýva z vykázania nehmotného majetku, ktorý bol predtým zahrnutý v goodwille [pozri písm. g) bod (i) ďalej v texte].

c)

Prvouplatňovateľ vylúči zo svojho otváracieho výkazu o finančnej situácii podľa IFRS každú položku vykázanú v súlade s predchádzajúcimi GAAP, ktorá nespĺňa kritériá na vykázanie ako majetok alebo záväzok podľa IFRS. Prvouplatňovateľ účtuje z toho vyplývajúce zmeny takto:

(i)

prvouplatňovateľ možno klasifikoval minulú podnikovú kombináciu ako nadobudnutie a vykázal ako nehmotný majetok položku, ktorá nespĺňa kritériá na vykázanie ako majetok v súlade so štandardom IAS 38 Nehmotný majetok. Ak tak urobil, reklasifikuje túto položku (a ak sú príslušné odložené dane a nekontrolné podiely) ako časť goodwillu [pokiaľ neboli odpočítané z goodwillu priamo z vlastného imania v súlade s predchádzajúcimi GAAP, pozri písm. g) bod (i) a písm. i) ďalej v texte];

(ii)

prvouplatňovateľ vykáže všetky iné z toho vyplývajúce zmeny v nerozdelených ziskoch (1).

d)

Štandardy IFRS vyžadujú následné ocenenie niektorých aktív a záväzkov na základni, ktorá nie je založená na pôvodnej obstarávacej cene, ale na reálnej hodnote. Prvouplatňovateľ ocení tieto aktíva a záväzky na tejto základni vo svojom otváracom výkaze o finančnej situácii podľa IFRS, aj keď boli nadobudnuté alebo prevzaté v minulej podnikovej kombinácii. Vykáže všetky z toho vyplývajúce zmeny účtovnej hodnoty úpravou nerozdelených ziskov (alebo prípadne inej kategórie vlastného imania), skôr ako úpravou goodwillu.

e)

Účtovná hodnota aktív a záväzkov nadobudnutých alebo prevzatých v rámci podnikovej kombinácie, ktorá bola stanovená ihneď po kombinácii v súlade s predchádzajúcimi GAAP, sa považuje za reprodukčnú cenu v súlade s IFRS k tomuto dátumu. Ak štandardy IFRS požadujú neskoršie ocenenie týchto aktív a záväzkov na základe obstarávacej ceny, táto reprodukčná cena je základňou na odpisovanie alebo amortizáciu obstarávacej ceny od dátumu podnikovej kombinácie.

f)

Ak majetok nadobudnutý alebo záväzok prevzatý v minulej podnikovej kombinácii neboli vykázané v súlade s predchádzajúcimi GAAP, nemajú v otváracom výkaze o finančnej situácii podľa IFRS nulovú reprodukčnú cenu. Namiesto toho ich nadobúdateľ vykáže a ocení vo svojom konsolidovanom výkaze o finančnej situácii na základni, ktorú by štandardy IFRS požadovali vo výkaze o finančnej situácii nadobúdaného subjektu. Na ilustráciu: ak nadobúdateľ v súlade s predchádzajúcimi GAAP nekapitalizoval finančný lízing nadobudnutý v minulej podnikovej kombinácii, kapitalizuje tieto lízingy vo svojej konsolidovanej účtovnej závierke tak, ako by to požadoval IAS 17 Lízingy od nadobúdaného subjektu vo svojom výkaze o finančnej situácii podľa IFRS. Podobne, ak nadobúdateľ nevykazoval v súlade s predchádzajúcimi GAAP podmienený záväzok, ktorý stále existuje k dátumu prechodu na IFRS, nadobúdateľ vykáže tento podmienený záväzok k tomu dátumu, leda by IAS 37 Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva zakazoval jeho vykázanie v účtovnej závierke nadobúdaného subjektu. Naopak, ak bol majetok alebo záväzok zahrnutý do goodwillu v súlade s predchádzajúcimi GAAP, ale mohol by byť vykázaný samostatne podľa IFRS 3, takýto majetok alebo záväzok zostáva v goodwille, leda by IFRS požadovali jeho vykázanie v účtovnej závierke nadobúdaného subjektu.

g)

Účtovná hodnota goodwillu v otváracom výkaze o finančnej situácii podľa IFRS je jeho účtovnou hodnotou v súlade s predchádzajúcimi GAAP k dátumu prechodu na IFRS po týchto dvoch úpravách:

(i)

ak sa to vyžaduje podľa písm. c) bodu (i), prvouplatňovateľ zvýši účtovnú hodnotu goodwillu, ak preklasifikoval položku, ktorá bola v súlade s predchádzajúcimi GAAP vykázaná ako nehmotný majetok. Podobne, ak sa v prv uvedenom písmene f) požaduje, aby prvouplatňovateľ vykázal nehmotný majetok, ktorý v súlade s predchádzajúcimi GAAP bol súčasťou goodwillu, prvouplatňovateľ zníži v súlade s tým účtovnú hodnotu goodwillu (a prípadne takisto upraví odloženú daň a nekontrolné podiely),

(ii)

bez ohľadu na to, či existuje náznak zníženia hodnoty goodwillu, prvouplatňovateľ použije IAS 36 pri testovaní goodwillu na zníženie hodnoty k dátumu prechodu na IFRS a pri vykázaní z toho vyplývajúcich strát zo znehodnotenia v nerozdelených ziskoch (alebo, ak sa to požaduje podľa IAS 36, v prebytkoch z precenenia). Test na zníženie hodnoty sa vykoná podľa podmienok, ktoré existovali k dátumu prechodu na IFRS.

h)

Ďalšie úpravy účtovnej hodnoty goodwillu k dátumu prechodu na IFRS sa nevykonajú. Prvouplatňovateľ napríklad nemôže zmeniť účtovnú hodnotu goodwillu:

(i)

s cieľom vylúčiť náklady na výskum a vývoj nadobudnuté počas podnikovej kombinácie (leda by príslušný nehmotný majetok spĺňal kritériá na vykázanie v súlade s IAS 38 vo výkaze o finančnej situácii nadobudnutého);

(ii)

s cieľom upraviť predchádzajúce odpisy goodwillu;

(iii)

s cieľom zrušiť úpravy goodwillu, ktoré by štandard IFRS 3 nepovoľoval, avšak ktoré boli vykonané v súlade s predchádzajúcimi GAAP v dôsledku úprav aktív a záväzkov medzi dňom podnikovej kombinácie a dátumom prechodu na IFRS.

i)

Ak prvouplatňovateľ vykázal goodwill v súlade s predchádzajúcimi GAAP ako zníženie vlastného imania:

(i)

nevykáže takýto goodwill vo svojom otváracom výkaze o finančnej situácii podľa IFRS. Okrem toho nereklasifikuje tento goodwill do hospodárskeho výsledku, ak predá dcérsku spoločnosť alebo ak dôjde k zníženiu hodnoty investície do dcérskej spoločnosti;

(ii)

vykáže úpravy vyplývajúce z následného riešenia podmienky, od ktorej závisí suma protiplnenia za kúpu, v nerozdelených ziskoch.

j)

Je možné, že prvouplatňovateľ nevykonal konsolidáciu dcérskej spoločnosti, ktorú získal v rámci podnikovej kombinácie, v súlade s predchádzajúcimi GAAP (napríklad preto, že materská spoločnosť nepovažovala túto spoločnosť v súlade s predchádzajúcimi GAAP za dcérsku spoločnosť alebo nepripravila konsolidovanú účtovnú závierku). Prvouplatňovateľ upraví účtovné hodnoty aktív a záväzkov dcérskej spoločnosti tak, ako by sa to vyžadovalo na základe IFRS vo výkaze o finančnej situácii dcérskej spoločnosti. Reprodukčná cena goodwillu sa rovná rozdielu k dátumu prechodu na IFRS medzi:

(i)

podielom materskej spoločnosti na takto upravených účtovných hodnotách a

(ii)

obstarávacou cenou investície do dcérskej spoločnosti, ktorá je uvedená v individuálnej účtovnej závierke materskej spoločnosti.

k)

Ocenenie nekontrolných podielov a odloženej dane vyplýva z ocenenia ostatných aktív a záväzkov. Z toho dôvodu uvedené úpravy vykázaných aktív a záväzkov majú vplyv na nekontrolné podiely a odloženú daň.

C5

Výnimka v prípade minulých podnikových kombinácií sa takisto vzťahuje aj na investície v pridružených podnikoch a v podieloch na spoločnom podnikaní. Ďalej sa dátum vybratý podľa odseku C1 vzťahuje rovnako na všetky takéto nadobudnutia.


(1)  Také zmeny obsahujú reklasifikáciu z nehmotného majetku alebo doň, ak nebol goodwill vykázaný v súlade s predchádzajúcimi GAAP ako majetok. To nastane, keď v súlade s predchádzajúcimi GAAP účtovná jednotka a) odpočítala goodwill priamo z vlastného imania, alebo b) nevykázala podnikovú kombináciu ako nadobudnutie.

Príloha D

Výnimky z iných IFRS

Táto príloha je neoddeliteľnou súčasť IFRS.

D1

Účtovná jednotka si môže zvoliť jednu alebo viacero z týchto výnimiek:

a)

platby na základe podielov (odseky D2 a D3),

b)

poistné zmluvy (odsek D4),

c)

reálna hodnota alebo precenenie na reprodukčnú cenu (odseky D5 až D8),

d)

lízingy (odsek D9),

e)

zamestnanecké požitky (odseky D10 a D11),

f)

kumulatívne rozdiely z prepočtu (odseky D12 a D13),

g)

investície do dcérskych spoločností, spoluovládaných účtovných jednotiek a pridružených podnikov (odseky D14 a D15),

h)

majetok a záväzky dcérskych spoločností, pridružených podnikov a spoločných podnikov (odseky D16 a D17),

i)

zložené finančné nástroje (odsek D18),

j)

označenie predtým vykazovaných finančných nástrojov (odsek D19),

k)

ocenenie finančných aktív alebo finančných záväzkov pri prvotnom vykázaní reálnou hodnotou (odsek D20),

l)

záväzky vyplývajúce z ukončenia prevádzky zahrnuté do obstarávacej ceny nehnuteľností, strojov a zariadení (odsek D21),

m)

finančné aktíva alebo nehmotný majetok účtovaný v súlade s IFRIC 12 Zmluvy o licenciách na poskytovanie služieb (odsek D22), a

n)

náklady na prijaté úvery a pôžičky (odsek D23).

Účtovná jednotka neuplatní tieto výnimky analogicky k ostatným položkám.

Platby na základe podielov

D2

Prvouplatňovateľovi sa odporúča, ale sa od neho nevyžaduje, uplatňovať IFRS 2 Platby na základe podielov na nástroje vlastného imania, ktoré boli poskytnuté 7. novembra 2002 alebo skôr. Prvouplatňovateľovi sa takisto odporúča, ale sa od neho nevyžaduje, uplatňovať IFRS 2 na nástroje vlastného imania, ktoré boli poskytnuté po 7. novembri 2002 a nárokovateľné pred neskorším z dátumov a) dátum prechodu na IFRS a b) 1. január 2005. Ak si však prvouplatňovateľ zvolí použitie IFRS 2 na takéto nástroje vlastného imania, môže tak urobiť len vtedy, keď účtovná jednotka zverejnila reálnu hodnotu týchto nástrojov vlastného imania určenú k dátumu ocenenia podľa IFRS 2. Pre všetky poskytnuté nástroje vlastného imania, na ktoré nebol uplatňovaný IFRS 2 (napríklad nástroje vlastného imania poskytnuté 7. novembra 2002 a skôr), prvouplatňovateľ aj tak zverejní informácie požadované v odseku 44 a 45 IFRS 2. Ak prvouplatňovateľ zmení dátumy alebo podmienky poskytnutého nástroja vlastného imania, na ktoré sa IFRS 2 neuplatňoval, od účtovnej jednotky sa nevyžaduje uplatniť odseky 26 až 29 IFRS 2, ak úpravy vznikli pred dátumom prechodu na IFRS.

D3

Prvouplatňovateľovi sa odporúča, ale sa od neho nevyžaduje, uplatňovať IFRS 2 na záväzky vznikajúce z platieb na základe podielov, ktoré boli vysporiadané pred dátumom prechodu na IFRS. Prvouplatňovateľovi sa takisto odporúča, ale sa od neho nevyžaduje, uplatňovať IFRS 2 na záväzky, ktoré boli vysporiadané pred 1. januárom 2005. Na záväzky, na ktoré je uplatňovaný IFRS 2, nemusí prvouplatňovateľ zmeniť porovnávacie informácie v rozsahu informácií vzťahujúcich sa na obdobie alebo dátum, ktorý je skorší ako 7. november 2002.

Poistné zmluvy

D4

Prvouplatňovateľ môže uplatňovať prechodné ustanovenia uvedené v IFRS 4 Poistné zmluvy. IFRS 4 obmedzuje zmeny účtovnej politiky pre poistné zmluvy, vrátane zmien, vykonaných prvouplatňovateľom.

Reálna hodnota alebo precenenie na reprodukčnú cenu

D5

Účtovná jednotka si môže zvoliť ocenenie položky nehnuteľnosti, stroja alebo zariadenia k dátumu prechodu na IFRS v jej reálnej hodnote a použiť túto reálnu hodnotu ako jej reprodukčnú cenu k tomuto dátumu.

D6

Prvouplatňovateľ si môže zvoliť použitie precenenia podľa predchádzajúcich GAAP položky nehnuteľnosti, stroja a zariadenia k alebo pred dátumom prechodu na IFRS ako reprodukčnú cenu k dátumu precenenia, ak precenenie bolo k dátumu precenenia široko porovnateľné s:

a)

reálnou hodnotou, alebo

b)

obstarávacou cenou alebo obstarávacou cenou po odpisoch v súlade s IFRS upravenú so zohľadnením, napríklad, zmien vo všeobecnom alebo špecifickom cenovom indexe.

D7

Možnosti v odsekoch D5 a D6 platia aj pre:

a)

investičný nehnuteľný majetok, ak si účtovná jednotka zvolí použitie modelu obstarávacej ceny v IAS 40 Investičný nehnuteľný majetok, a

b)

nehmotný majetok, ktorý spĺňa:

(i)

kritériá na vykázanie v IAS 38 (vrátane spoľahlivého ocenenia pôvodnej obstarávacej ceny) a

(ii)

kritériá v IAS 38 na precenenie (vrátane existencie aktívneho trhu).

Účtovná jednotka nemôže použiť tieto možnosti v prípade iného majetku alebo v prípade iných záväzkov.

D8

Prvouplatňovateľ možno stanovil reprodukčnú cenu v súlade s predchádzajúcimi GAAP pre niektorý alebo všetok majetok a záväzky, keď ich ocenil reálnou hodnotou k určitému dátumu takej udalosti, ako je privatizácia alebo vstup na burzu. Môže použiť takéto udalosťou riadené ocenenie na reálnu hodnotu ako reprodukčnú cenu pri štandardoch IFRS k dátumu takéhoto ocenenia.

Lízingy

D9

Prvouplatňovateľ môže uplatniť prechodné ustanovenia v IFRIC 4 Určovanie, či je súčasťou zmluvy lízing. Prvouplatňovateľ teda môže určiť, či zmluva existujúca k dátumu prechodu na IFRS obsahuje lízing na základe skutočností a podmienok, ktoré existujú k tomuto dátumu.

Zamestnanecké požitky

D10

V súlade s IAS 19 Zamestnanecké požitky si môže účtovná jednotka zvoliť prístup „koridor“, pri ktorom nevykáže niektoré aktuárske zisky a straty. Retrospektívne uplatňovanie tohto prístupu vyžaduje, aby účtovná jednotka rozdelila kumulatívne aktuárske zisky a straty od začiatku plánu až po dátum prechodu na IFRS na vykázanú a nevykázanú časť. Prvouplatňovateľ si však môže zvoliť vykázanie všetkých kumulatívnych aktuárskych ziskov a strát k dátumu prechodu na IFRS, aj keď použije prístup koridor pre neskoršie aktuárske zisky a straty. Ak prvouplatňovateľ použije túto voľbu, uplatní ju na všetky plány.

D11

Účtovná jednotka môže zverejniť sumy požadované v štandarde IAS 19 odseku 120A písm. p) ako sumy, ktoré sú určené pre každé účtovné obdobie prospektívne od dátumu prechodu na IFRS.

Kumulatívne rozdiely z prepočtu

D12

V štandarde IAS 21 sa požaduje od účtovnej jednotky:

a)

aby vykázala niektoré rozdiely z prepočtu v ostatných súčastiach komplexného výsledku a zlúčila ich ako samostatnú zložku vlastného imania, a

b)

aby pri vyradení zahraničnej prevádzky reklasifikovala kumulatívny rozdiel z prevodu za túto zahraničnú prevádzku (vrátane prípadných ziskov a strát z príslušných zabezpečení) z vlastného imania do hospodárskeho výsledku ako časť zisku alebo straty pri vyradení.

D13

Prvouplatňovateľ však tieto podmienky nemusí spĺňať v prípade kumulovaných rozdielov z prevodu, ktoré existovali k dátumu prechodu na IFRS. Ak prvouplatňovateľ využije túto výnimku:

a)

kumulatívne rozdiely z prevodu pre všetky zahraničné prevádzky sa považujú za nulové k dátumu prechodu na IFRS a

b)

zisk alebo strata pri následnom vyradení zahraničnej prevádzky nemôže obsahovať rozdiely z prevodu, ktoré vznikli pred dátumom prechodu na IFRS a musí obsahovať neskoršie rozdiely z prevodu.

Investície do dcérskych spoločností, spoluovládaných účtovných jednotiek a pridružených podnikov

D14

Keď účtovná jednotka zostavuje samostatnú účtovnú závierku, IAS 27 (v znení zmien a doplnení z roku 2008) požaduje účtovať o investíciách účtovnej jednotky do dcérskych spoločností, spoluovládaných účtovných jednotiek a pridružených podnikov buď:

a)

v obstarávacej cene, alebo

b)

v súlade so štandardom IAS 39.

D15

Ak prvouplatňovateľ oceňuje takúto investíciu v obstarávacej cene v súlade s odsekom D14, ocení túto investíciu vo svojom samostatnom otváracom výkaze o finančnej situácii podľa IFRS jednou z týchto súm:

a)

obstarávacia cena stanovená v súlade s IAS 27 alebo

b)

reprodukčná cena. Reprodukčná cena takejto investície musí byť jej:

(i)

reálna hodnota (stanovená v súlade s IAS 39) k dátumu prechodu účtovnej jednotky na IFRS v jej samostatnej účtovnej závierke, alebo

(ii)

účtovná hodnota podľa predchádzajúcich GAAP k tomuto dátumu.

Prvouplatňovateľ si môže vybrať na ocenenie svojej investície do každej dcérskej spoločnosti, spoluovládanej účtovnej jednotky alebo do pridruženého podniku, ktorú sa rozhodne oceniť použitím reprodukčnej ceny, buď prv uvedený bod (i) alebo bod (ii).

Majetok a záväzky dcérskych spoločností, pridružených podnikov a spoločných podnikov

D16

V prípade, že dcérska spoločnosť sa stane prvouplatňovateľom neskôr ako jej materská spoločnosť, oceňuje dcérska spoločnosť vo svojej individuálnej účtovnej závierke svoj majetok a záväzky buď:

a)

v ich účtovnej hodnote, ktorá by na základe dátumu prechodu materskej spoločnosti na IFRS bola zahrnutá v konsolidovanej účtovnej závierke materskej spoločnosti, ak sa z dôvodu konsolidácie nevykonali konsolidačné úpravy a úpravy z dôvodu podnikovej kombinácie, v rámci ktorej materská spoločnosť nadobudla dcérsku spoločnosť, alebo

b)

v ich účtovnej hodnote v zmysle ostatných ustanovení tohto štandardu založenej na dátume, kedy dcérska spoločnosť prešla na IFRS. Tieto účtovné hodnoty sa môžu líšiť od hodnôt opísaných v písmene a):

(i)

ak výnimky v tomto štandarde majú za následok ocenenie, ktoré závisí od dátumu prechodu na IFRS;

(ii)

ak sa uplatňovaná účtovná politika v účtovnej závierke dcérskej spoločnosti líši od uplatňovanej v konsolidovanej účtovnej závierke. Dcérska spoločnosť môže napríklad ako účtovnú politiku uplatňovať model obstarávacej ceny uvedený v IAS 16 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia, zatiaľ čo skupina používa preceňovací model.

Podobná možnosť je k dispozícii aj pridruženej spoločnosti alebo spoločnému podniku, ktorý sa stane prvouplatňovateľom neskôr ako účtovná jednotka, ktorá má v ňom podstatný vplyv alebo ho spoluovláda.

D17

Ak sa však účtovná jednotka stane prvouplatňovateľom neskôr ako dcérska spoločnosť (alebo pridružený podnik alebo spoločný podnik), účtovná jednotka musí vo svojej konsolidovanej účtovnej závierke oceniť majetok a záväzky dcérskej spoločnosti (alebo pridruženého podniku alebo spoločného podniku) v tých istých účtovných hodnotách ako v účtovnej závierke dcérskej spoločnosti (alebo pridruženého podniku alebo spoločného podniku) po úprave pre konsolidáciu, účtovné úpravy vlastného imania a o vplyvy podnikovej kombinácie, v ktorej účtovná jednotka nadobudla dcérsku spoločnosť. Podobne v prípade, keď sa materská spoločnosť stane prvouplatňovateľom vo svojej individuálnej účtovnej závierke skôr alebo neskôr, ako pre svoju konsolidovanú účtovnú závierku ocení svoj majetok a záväzky v rovnakých sumách v oboch účtovných závierkach s výnimkou konsolidačných úprav.

Zložené finančné nástroje

D18

IAS 32 Finančné nástroje: prezentácia vyžaduje, aby účtovná jednotka rozdelila zložený finančný nástroj pri vzniku na oddelenú zložku záväzku a zložku vlastného imania. Ak zložka záväzku už neexistuje, retrospektívne uplatňovanie IAS 32 zahŕňa oddelenie dvoch častí vlastného imania. Prvá časť je v nerozdelených ziskoch minulých období a reprezentuje kumulatívny úrok priradený k zložke záväzku. Druhá časť predstavuje pôvodnú zložku vlastného imania. V súlade s týmto štandardom však prvouplatňovateľ nemusí oddeliť tieto dve zložky, ak zložka záväzku neexistuje k dátumu prechodu na IFRS.

Označenie predtým vykazovaných finančných nástrojov

D19

V štandarde IAS 39 je povolené, aby finančné aktívum bolo označené pri prvotnom vykázaní ako k dispozícii na predaj alebo finančný nástroj (za predpokladu splnenia určitých kritérií) označený ako finančné aktívum alebo finančný záväzok oceňované v reálnej hodnote cez hospodársky výsledok. Napriek týmto požiadavkám sa uplatňujú výnimky za týchto okolností:

a)

účtovná jednotka smie vykonať označenie ako k dispozícii na predaj k dátumu prechodu na IFRS,

b)

účtovná jednotka smie označiť k dátumu prechodu na IFRS akékoľvek finančné aktívum alebo finančný záväzok ako oceňované v reálnej hodnote cez hospodársky výsledok za predpokladu, že aktívum alebo záväzok plní kritériá v odseku 9 písm. b) bode (i), 9 písm. b) bode (ii) alebo 11A štandardu IAS 39 k tomuto dátumu.

Ocenenie finančných aktív alebo finančných záväzkov pri prvotnom vykázaní reálnou hodnotou

D20

Na rozdiel od požiadaviek odsekov 7 a 9 účtovná jednotka môže uplatniť požiadavky uvedené v poslednej vete odseku AG76 a v odseku AG76A štandardu IAS 39 jedným z týchto spôsobov:

a)

prospektívne pre transakcie uzatvorené po 25. októbri 2002, alebo

b)

prospektívne pre transakcie uzatvorené po 1. januári 2004.

Záväzky vyplývajúce z ukončenia prevádzky zahrnuté do obstarávacej ceny nehnuteľností, strojov a zariadení

D21

IFRIC 1 Zmeny v existujúcich záväzkoch vyplývajúcich z ukončenia prevádzky, obnovy prostredia a podobných záväzkov vyžaduje, aby sa špecifické zmeny v ukončení prevádzky, obnove prostredia alebo podobných záväzkoch pripočítali alebo odpočítali od obstarávacej ceny majetku, ktorého sa týkajú, pričom upravená odpisovateľná suma majetku sa následne prospektívne odpíše v priebehu doby jeho použiteľnosti. Prvouplatňovateľ nemusí postupovať v súlade s týmito požiadavkami na zmeny v takých záväzkoch, ku ktorým došlo pred dátumom prechodu na IFRS. Ak prvouplatňovateľ použije túto výnimku:

a)

ocení záväzok k dátumu prechodu na IFRS v súlade s IAS 37,

b)

v rozsahu, v rámci ktorého patrí takýto záväzok do pôsobnosti IFRIC 1, odhadnúť sumu, ktorá sa mohla zahrnúť do obstarávacej ceny súvisiaceho majetku v deň prvého vzniku takéhoto záväzku, a to diskontovaním takéhoto záväzku k uvedenému dátumu pri použití najlepšieho odhadu historickej rizikovo upravenej diskontnej sadzby, ktorá by sa na takýto záväzok uplatňovala v každom období, a

c)

vypočíta sumu akumulovaných odpisov z takejto sumy k dátumu prechodu na IFRS na základe aktuálneho odhadu doby použiteľnosti majetku a pri použití postupov odpisovania, prijatých účtovnou jednotkou v súlade s IFRS.

Finančné aktíva alebo nehmotný majetok účtovaný v súlade s IFRIC 12

D22

Prvouplatňovateľ môže uplatňovať prechodné ustanovenia uvedené v IFRIC 12.

Náklady na prijaté úvery a pôžičky

D23

Prvouplatňovateľ môže uplatňovať prechodné ustanovenia uvedené v štandarde IAS 23 odseku 27 a 28 v znení revízie z roku 2007. V týchto odsekoch sa odkazy na dátum účinnosti môžu vykladať ako 1. júl 2009 alebo dátum prechodu na IFRS, podľa toho, čo nastane neskôr.

Dodatok E

Krátkodobé výnimky zo štandardov IFRS

Táto príloha je neoddeliteľnou súčasťou IFRS.

[Príloha vyhradená pre budúce možné krátkodobé výnimky].


Top