Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0966

Nariadenie Komisie (ES) č. 966/2009 z  15. októbra 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 657/2008, ktoré stanovuje pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o pomoci Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách

OJ L 271, 16.10.2009, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 116 - 117

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2017; Nepriamo zrušil 32017R0040

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/966/oj

16.10.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 271/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 966/2009

z 15. októbra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 657/2008, ktoré stanovuje pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o pomoci Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 102 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Zo skúseností vyplýva, že určité výrobky v súčasnosti uvedené v prílohe I k nariadeniu Komisie (ES) č. 657/2008 (2) nie sú dostupné na trhu vo viacerých členských štátoch.

(2)

Zoznam výrobkov by sa mal rozšíriť s cieľom zabezpečiť v členských štátoch možnosť použitia širšieho spektra výrobkov oprávnených na pomoc. Miera pomoci pre výrobky v kategórii II by sa mala zachovať, keďže rozšírenie zoznamu produktov oprávnených na pomoc nezahŕňa zmenu parametrov stanovujúcich mieru pomoci.

(3)

Zo skúseností ďalej vyplýva, že vymedzenie pojmov syr a sladidlá nie je vyčerpávajúce, preto by sa uvedené vymedzenie malo zmeniť.

(4)

Nariadenie (ES) č. 657/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov nedoručil stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 657/2008 sa nahrádza textom v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. októbra 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 183, 11.7.2008, s. 17.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

ZOZNAM VÝROBKOV OPRÁVNENÝCH NA POMOC SPOLOČENSTVA

Kategória I

a)

tepelne upravené mlieko (1);

b)

tepelne upravené mlieko s čokoládou, ovocnou šťavou (2) alebo ochutené, obsahujúce minimálne 90 % hmotnostných mlieka uvedeného v písmene a) a obsahujúce maximálne 7 % pridaného cukru (3) a/alebo medu;

c)

fermentované mliečne výrobky obsahujúce alebo neobsahujúce ovocnú šťavu (2), ochutené alebo neochutené, obsahujúce minimálne 90 % hmotnostných mlieka uvedeného v písmene a) a obsahujúce maximálne 7 % pridaného cukru (3) a/alebo medu.

Kategória II

Ochutené a neochutené mliečne výrobky s ovocím (4), fermentované alebo nefermentované, obsahujúce minimálne 75 % hmotnostných mlieka uvedeného v kategórii I písm. a) a obsahujúce najviac 7 % pridaného cukru (5) a/alebo medu.

Kategória III

Čerstvé a spracované syry s obsahom nemliečnych zložiek maximálne 10 % (6).

Kategória IV

Syry Grana Padano a Parmigiano Reggiano.

Kategória V

Syry, ktoré obsahujú maximálne 10 % nemliečnych zložiek a na ktoré sa nevzťahujú kategórie III a IV (6).


(1)  Vrátane mliečnych nápojov neobsahujúcich laktózu.

(2)  Pridanie ovocnej šťavy v súlade so smernicou Rady 2001/112/ES z 20. decembra 2001, ktorá sa vzťahuje na ovocné šťavy a niektoré podobné produkty určené na ľudskú spotrebu.

(3)  Na účely tejto kategórie sa pod pojmom cukor rozumejú položky uvedené pod číselnými znakmi KN 1701 a 1702. Vo výrobkoch uvedených v tejto kategórii sa používajú sladidlá v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 94/35/ES z 30. júna 1994 o sladidlách používaných v potravinách.

(4)  Na účely tejto kategórie mliečne výrobky s ovocím vždy obsahujú ovocie, ovocnú dužinu, ovocný pretlak alebo ovocnú šťavu. Na účely tejto kategórie sa pod pojmom ovocie rozumejú položky uvedené v kapitole 8 kombinovanej nomenklatúry. Ovocná šťava, ovocná dužina a ovocný pretlak sa používajú v súlade so smernicou Rady 2001/112/ES z 20. decembra 2001, ktorá sa vzťahuje na ovocné šťavy a niektoré podobné produkty určené na ľudskú spotrebu.

(5)  Na účely tejto kategórie sa pod pojmom cukor rozumejú položky uvedené pod číselnými znakmi KN 1701 a 1702. Cukor pridaný k ovociu musí byť zahrnutý do pridaného cukru, ktorého celkové množstvo nesmie prekročiť 7 %. Vo výrobkoch v tejto kategórii sa použijú sladidlá v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 94/35/ES z 30. júna 1994 o sladidlách používaných v potravinách.

(6)  Výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto kategória, sú v súlade s požiadavkami v bode II prílohy XII k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.


Top