Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0824

Nariadenie Komisie (ES) č. 824/2009 z 9. septembra 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard (IAS) 39 a medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 7 (Text s významom pre EHP)

OJ L 239, 10.9.2009, p. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 064 P. 176 - 178

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/824/oj

10.9.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 239/48


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 824/2009

z 9. septembra 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard (IAS) 39 a medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 7

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1126/2008 (2) sa prijali určité medzinárodné štandardy a interpretácie, ktoré existovali k 15. októbru 2008.

(2)

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) uverejnila 27. novembra 2008 zmeny a doplnenia medzinárodného účtovného štandardu 39 a medzinárodného štandardu finančného výkazníctva 7 (Reklasifikácia finančných aktív – dátum účinnosti a prechodné ustanovenia), ďalej len „zmeny a doplnenia IAS 39 a IFRS 7“. V zmenách a doplneniach IAS 39 a IFRS 7 sa ujasňuje dátum účinnosti a prechodné ustanovenia zmien a doplnení týchto štandardov, ktoré vydala IASB 13. októbra 2008.

(3)

Konzultácia so skupinou odborných znalcov (TEG) Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) potvrdzuje, že zmeny a doplnenia IAS 39 a IFRS 7 spĺňajú technické kritériá prijatia stanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002. V súlade s rozhodnutím Komisie č. 2006/505/ES zo 14. júla 2006 o zriadení poradnej skupiny pre posudzovanie noriem na účely poskytovania poradenstva Komisii týkajúceho sa objektívnosti a neutrality stanovísk Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) (3) poradná skupina pre posudzovanie noriem posúdila stanovisko EFRAG-u ku schváleniu a informovala Komisiu, že toto stanovisko je vyvážené a objektívne.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1126/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Keďže toto nariadenie sa nemusí uplatňovať retroaktívne, ani účtovné závierky už pripravené a predložené na základe nariadenia Komisie (ES) č. 1004/2008 (4) sa nemusia retroaktívne meniť a dopĺňať.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Regulačného výboru pre účtovníctvo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prílohe k nariadeniu (ES) č. 1126/2008 Medzinárodný účtovný štandard (IAS) 39 Finančné nástroje: Vykazovanie a oceňovanie a Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 7 Finančné nástroje: Zverejňovanie sa mení a dopĺňa tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

V prípade, že spoločnosť už predložila svoje účtovné závierky v súlade s nariadením (ES) č. 1004/2008, nemusí svoje účtovné závierky opätovne predkladať.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. septembra 2009

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 199, 21.7.2006, s. 33.

(4)  Ú. v. EÚ L 275, 16.10.2008, s. 37.


PRÍLOHA

MEDZINÁRODNÉ ÚČTOVNÉ ŠTANDARDY

IAS 39 a IFRS 7

Reklasifikácia finančných aktív – dátum účinnosti a prechodné ustanovenia (zmeny a doplnenia IAS 39 Finančné nástroje: Vykazovanie a oceňovanie a IFRS 7 Finančné nástroje: Zverejňovanie)

Reprodukcia je povolená v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Všetky existujúce práva vyhradené mimo EHP, s výnimkou práva reprodukovania na účely osobného použitia alebo iného riadneho nakladania. Ďalšie informácie je možné získať od IASB na adrese www.iasb.org

Reklasifikácia finančných aktív – dátum účinnosti a prechodné ustanovenia (zmeny a doplnenia IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie a IFRS 7 Finančné nástroje: zverejňovanie)

Zmeny a doplnenia IAS 39

Vypúšťa sa odsek 103G a vkladajú sa odseky 103H a 103I.

DÁTUM ÚČINNOSTI A PRECHODNÉ USTANOVENIA

103H

Reklasifikáciou finančných aktív (zmeny a doplnenia IAS 39 a IFRS 7), vydanou v októbri 2008, sa zmenili a doplnili odseky 50 a AG8 a vložili odseky 50B až 50F. Účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny a doplnenia k 1. júlu 2008 alebo neskôr. Účtovná jednotka nereklasifikuje finančné aktívum v súlade s odsekom 50B, 50D alebo 50E pred 1. júlom 2008. Akákoľvek reklasifikácia finančného aktíva vykonaná k 1. novembru 2008 alebo neskoršiemu dátumu nadobudne účinnosť až od dátumu, kedy sa reklasifikácia vykonala. Akákoľvek reklasifikácia finančného aktíva v súlade s odsekom 50B, 50D alebo 50E sa neuplatňuje retrospektívne na obdobia pred 1. júlom 2008.

103I

Reklasifikáciou finančných aktív – dátum účinnosti a prechodné ustanovenia (zmeny a doplnenia IAS 39 a IFRS 7), vydanou v novembri 2008, sa mení a dopĺňa odsek 103H. Účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu a doplnenie k 1. júlu 2008 alebo neskôr.

Zmeny a doplnenia IFRS 7

Mení a dopĺňa sa odsek 44E a vkladá sa odsek 44F.

DÁTUM ÚČINNOSTI A PRECHODNÉ USTANOVENIA

44E

Reklasifikáciou finančných aktív (zmeny a doplnenia IAS 39 a IFRS 7), vydanou v októbri 2008, sa zmenil a doplnil odsek 12 a vložil odsek 12A. Účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny a doplnenia k 1. júlu 2008 alebo neskôr.

44F

Reklasifikáciou finančných aktív – dátum účinnosti a prechodné ustanovenia (zmeny a doplnenia IAS 39 a IFRS 7), vydanou v novembri 2008, sa mení a dopĺňa odsek 44E. Účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu a doplnenie k 1. júlu 2008 alebo neskôr.


Top