Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0460

Nariadenie Komisie (ES) č. 460/2009 zo 4. júna 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o interpretáciu 16 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) (Text s významom pre EHP)

OJ L 139, 5.6.2009, p. 6–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 065 P. 88 - 96

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/460/oj

5.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 139/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 460/2009

zo 4. júna 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o interpretáciu 16 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC)

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných štandardov (1), najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1126/2008 (2) sa prijali určité medzinárodné štandardy a interpretácie, ktoré existovali k 15. októbru 2008.

(2)

Výbor pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) uverejnil 3. júla 2008 interpretáciu 16 Zabezpečenie čistej investície do zahraničnej prevádzky (ďalej len „IFRIC 16“). IFRIC 16 je interpretácia, v ktorej sa objasňuje spôsob uplatňovania požiadavky Medzinárodného účtovného štandardu (IAS) 21 a IAS 39 v prípadoch, keď účtovná jednotka zabezpečuje kurzové riziko vyplývajúce z jej čistej investície do zahraničných prevádzok.

(3)

Konzultácia so skupinou odborných znalcov (TEG) Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) potvrdzuje, že interpretácia IFRIC 16 spĺňa technické kritériá na prijatie stanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002. V súlade s rozhodnutím Komisie 2006/505/ES zo 14. júla 2006 o zriadení poradnej skupiny pre posudzovanie noriem na účely poskytovania poradenstva Komisii týkajúceho sa objektívnosti a neutrality stanovísk Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) (3) poradná skupina pre posudzovanie noriem posúdila stanovisko EFRAG-u ku schváleniu a informovala Komisiu, že toto stanovisko je vyvážené a objektívne.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1126/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Regulačného výboru pre účtovníctvo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Do prílohy k nariadeniu (ES) č. 1126/2008 sa vkladá interpretácia 16 Zabezpečenie čistej investície do zahraničnej prevádzky Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC), ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Každá spoločnosť uplatní IFRIC 16, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu, najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého finančného roka začínajúceho sa po 30. júni 2009.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. júna 2009

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 199, 21.7.2006, s. 33.


PRÍLOHA

MEDZINÁRODNÉ ÚČTOVNÉ ŠTANDARDY

IFRIC 16

Interpretácia IFRIC 16 Zabezpečenie čistej investície do zahraničnej prevádzky

Reprodukcia povolená v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Všetky existujúce práva vyhradené mimo EHP, s výnimkou práva reprodukovania na účely osobného použitia alebo iného riadneho nakladania. Ďalšie informácie je možné získať od IASB na adrese www.iasb.org

INTERPRETÁCIA IFRIC 16

Zabezpečenie čistej investície do zahraničnej prevádzky

ODKAZY

IAS 8 Účtovné politiky, zmeny v účtovných odhadoch a chyby

IAS 21 Vplyvy zmien kurzov cudzích mien

IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie

VÝCHODISKÁ

1

Mnoho vykazujúcich účtovných jednotiek má investície do zahraničných prevádzok (ako sa definuje v štandarde IAS 21 ods. 8). Takýmito zahraničnými prevádzkami môžu byť dcérske spoločnosti, pridružené podniky, spoločné podniky alebo pobočky. V IAS 21 sa od účtovnej jednotky požaduje, aby stanovila funkčnú menu každej zo svojich zahraničných prevádzok ako menu hlavného ekonomického prostredia danej prevádzky. Pri prepočítavaní výsledkov a finančnej situácie zahraničnej prevádzky do prezentačnej meny je potrebné, aby účtovná jednotka vykázala kurzové rozdiely v ostatných súčastiach komplexného výsledku, pokým účtovná jednotka nevyradí zahraničnú prevádzku.

2

Účtovanie zabezpečenia menového rizika pochádzajúceho z čistej investície do zahraničnej prevádzky sa použije len vtedy, keď sú čisté aktíva danej zahraničnej prevádzky zahrnuté v účtovnej závierke (1). Položka, ktorá je zabezpečená v súvislosti s menovým rizikom pochádzajúcim z čistej investície do zahraničnej prevádzky môže byť sumou čistých aktív, ktorá sa rovná účtovnej hodnote čistých aktív zahraničnej prevádzky alebo je nižšia ako táto hodnota.

3

V IAS 39 sa požaduje určiť vhodnú zabezpečenú položku a vhodné zabezpečovacie nástroje v zabezpečovacom vzťahu. Ak je v prípade zabezpečenia čistej investície určený zabezpečovací vzťah, zisk alebo strata zo zabezpečovacieho nástroja, ktorý je stanovený ako efektívne zabezpečenie čistej investície, sa vykážu v ostatných súčastiach komplexného výsledku a zahrnú sa do kurzových rozdielov vzniknutých pri prepočte výsledkov a finančnej situácie zahraničnej prevádzky.

4

Účtovná jednotka s mnohými zahraničnými prevádzkami môže byť vystavená mnohým menovým rizikám. Touto interpretáciou sa poskytuje návod pri identifikovaní menových rizík, ktoré spĺňajú kritériá ako zabezpečené riziko v zabezpečení čistej investície do zahraničnej prevádzky.

5

IAS 39 umožňuje účtovnej jednotke určiť ako zabezpečovacie nástroje proti menovému riziku buď derivátový alebo nederivátový finančný nástroj (alebo kombináciu derivátových a nederivátových finančných nástrojov). Touto interpretáciou sa poskytuje návod, kde v rámci skupiny môžu byť zabezpečovacie nástroje, ktoré sú zabezpečeniami čistej investície do zahraničnej prevádzky, držané, aby spĺňali kritériá na účtovanie zabezpečenia.

6

V štandardoch IAS 21 a IAS 39 sa požaduje, aby sa kumulované sumy vykázané v ostatných súčastiach komplexného výsledku, ktoré sa týkajú aj kurzových rozdielov vznikajúcich pri prepočte výsledkov a finančnej situácie zahraničnej prevádzky aj zisku alebo straty zo zabezpečovacieho nástroja, ktorý je stanovený ako efektívne zabezpečenie čistej investície, reklasifikovali z vlastného imania do hospodárskeho výsledku ako reklasifikačná úprava v prípade, keď materská spoločnosť vyradí zahraničnú prevádzku. Touto interpretáciou sa poskytuje návod, ako by účtovná jednotka mala stanoviť sumy, ktoré sa reklasifikujú z vlastného imania do hospodárskeho výsledku pri zabezpečovacom nástroji pri aj zabezpečenej položke.

ROZSAH PÔSOBNOSTI

7

Táto interpretácia sa uplatňuje na účtovnú jednotku, ktorá zabezpečuje menové riziko vyplývajúce z jej čistých investícií do zahraničných prevádzok, a chce splniť kritériá na účtovanie zabezpečenia v súlade s IAS 39. Z dôvodu zjednodušenia táto interpretácia označuje takúto účtovnú jednotku ako materskú spoločnosť, a účtovnú závierku, v ktorej sú zahrnuté čisté aktíva zahraničných prevádzok, ako konsolidovanú účtovnú závierku. Všetky odkazy na materskú spoločnosť sa uplatňujú rovnako na účtovnú jednotku, ktorá má čistú investíciu do zahraničnej prevádzky, ktorou je spoločný podnik, pridružený podnik alebo pobočka.

8

Táto interpretácia sa uplatňuje len na zabezpečenia čistých investícií do zahraničných prevádzok; nemala by sa uplatňovať analogicky na iné druhy účtovania zabezpečenia.

RIEŠENÝ PROBLÉM

9

Investície do zahraničných prevádzok môžu byť držané priamo materskou spoločnosťou alebo nepriamo prostredníctvom jej dcérskej spoločnosti alebo dcérskych spoločností. Problémy, ktorými sa zaoberá táto interpretácia, sú tieto:

a)

charakter zabezpečovaného rizika a suma zabezpečenej položky, pre ktoré môže byť zabezpečovací vzťah určený:

(i)

či môže materská spoločnosť určiť ako zabezpečené riziko len kurzové rozdiely vznikajúce z rozdielu medzi funkčnými menami materskej spoločnosti a jej zahraničnej prevádzky, alebo či môže takisto určiť ako zabezpečené riziko kurzové rozdiely vznikajúce z rozdielu medzi prezentačnou menou konsolidovanej účtovnej závierky materskej spoločnosti a funkčnou menou zahraničnej prevádzky;

(ii)

ak materská spoločnosť má v držbe zahraničnú prevádzku nepriamo, či môže zabezpečené riziko zahŕňať len kurzové rozdiely vznikajúce z rozdielov vo funkčných menách medzi zahraničnou prevádzkou a jej priamou materskou spoločnosťou, alebo či môže zabezpečené riziko takisto zahŕňať akékoľvek kurzové rozdiely medzi funkčnou menou zahraničnej prevádzky a akejkoľvek materskej spoločnosti na medzistupni alebo materskej spoločnosti najvyššej úrovne (t. j. či skutočnosť, že čistá investícia do zahraničnej prevádzky je držaná prostredníctvom materskej spoločnosti na medzistupni, má vplyv na ekonomické riziko materskej spoločnosti najvyššej úrovne).

b)

kde v skupine môže byť v držbe zabezpečovací nástroj:

(i)

či vzťah spĺňajúci podmienky na účtovanie zabezpečenia môže byť zriadený, len ak účtovná jednotka zabezpečujúca svoju čistú investíciu je stranou zabezpečovacieho nástroja, alebo či akákoľvek účtovná jednotka v skupine, bez ohľadu na svoju funkčnú menu, môže mať v držbe zabezpečovací nástroj;

(ii)

či charakter zabezpečovacieho nástroja (derivát alebo nederivát) alebo metóda konsolidácie ovplyvňuje posudzovanie efektívnosti zabezpečenia.

c)

aké sumy by mali byť reklasifikované z vlastného imania do hospodárskeho výsledku ako reklasifikačné úpravy pri vyradení zahraničnej prevádzky:

(i)

keď sa zahraničná prevádzka, ktorá bola zabezpečená, vyradí, aké sumy by sa mali reklasifikovať z rezervy z prepočtu cudzej meny materskej spoločnosti vzhľadom na zabezpečovací nástroj a vzhľadom na danú zahraničnú prevádzku z vlastného imania do hospodárskeho výsledku v konsolidovanej účtovnej závierke materskej spoločnosti;

(ii)

či metóda konsolidácie má vplyv na stanovenie súm, ktoré sa reklasifikujú z vlastného imania do hospodárskeho výsledku.

KONSENZUS

Charakter zabezpečovaného rizika a suma zabezpečenej položky, pre ktoré môže byť určený zabezpečovací vzťah

10

Účtovanie zabezpečenia sa môže uplatňovať len na kurzové rozdiely vznikajúce medzi funkčnou menou zahraničnej prevádzky a funkčnou menou materskej spoločnosti.

11

Pri zabezpečení menových rizík vznikajúcich z čistej investície do zahraničnej prevádzky môže byť zabezpečenou položkou suma čistých aktív, ktorá sa rovná účtovnej hodnote čistých aktív zahraničnej prevádzky v konsolidovanej účtovnej závierke materskej spoločnosti alebo je nižšia ako táto hodnota. Účtovná hodnota čistých aktív zahraničnej prevádzky, ktorá môže byť určená ako zabezpečená položka v konsolidovanej účtovnej závierke materskej spoločnosti, závisí od toho, či akákoľvek nižšia úroveň materskej spoločnosti zahraničnej prevádzky uplatnila účtovanie zabezpečenia na všetky čisté aktíva danej zahraničnej prevádzky alebo ich časť a či toto účtovanie je zachované v konsolidovanej účtovnej závierke materskej spoločnosti.

12

Zabezpečené riziko môže byť určené ako menové riziko vznikajúce medzi funkčnou menou zahraničnej prevádzky a funkčnou menou akejkoľvek materskej spoločnosti (priama materská spoločnosť, materská spoločnosť na medzistupni alebo materská spoločnosť najvyššej úrovne) danej zahraničnej prevádzky. Skutočnosť, že čistá investícia je držaná prostredníctvom materskej spoločnosti na medzistupni, nemá vplyv na charakter ekonomického rizika vyplývajúceho z expozície voči menovému riziku pre materskú spoločnosť najvyššej úrovne.

13

Vystavenie menovému riziku vznikajúce z čistej investície do zahraničnej prevádzky môže spĺňať kritériá na účtovanie zabezpečenia v konsolidovanej účtovnej závierke len raz. Preto ak sú tie isté čisté aktíva zahraničnej prevádzky zabezpečené proti rovnakému riziku viac ako jednou materskou spoločnosťou v rámci skupiny (napríklad spoločne priamou materskou spoločnosťou aj nepriamou materskou spoločnosťou), kritériá na účtovanie zabezpečenia bude spĺňať len jeden zabezpečovací vzťah v konsolidovanej účtovnej závierke materskej spoločnosti najvyššej úrovne. Zabezpečovací vzťah určený jednou materskou spoločnosťou v jej konsolidovanej účtovnej závierke nemusí byť zachovaný ďalšou materskou spoločnosťou vyššej úrovne. Ak však zabezpečovací vzťah nie je zachovaný materskou spoločnosťou vyššej úrovne, účtovanie zabezpečenia použité materskou spoločnosťou nižšej úrovne musí byť zrušené predtým, ako je vykázané účtovanie zabezpečenia materskou spoločnosťou vyššej úrovne.

Kde môže byť v držbe zabezpečovací nástroj

14

Derivátový alebo nederivátový nástroj (alebo kombinácia derivátových a nederivátových nástrojov) môže byť určený ako zabezpečovací nástroj v zabezpečení čistej investície do zahraničnej prevádzky. Zabezpečovací nástroj (zabezpečovacie nástroje) môže (môžu) mať v držbe akákoľvek účtovná jednotka alebo účtovné jednotky v rámci skupiny (s výnimkou zahraničnej prevádzky, ktorá je sama osebe zabezpečená), pokiaľ sú splnené požiadavky na určenie, dokumentáciu a efektívnosť uvedené v IAS 39 ods. 88, ktoré sa týkajú zabezpečenia čistej investície. Konkrétne, zabezpečovacia stratégia skupiny by mala byť jasne zdokumentovaná kvôli možnosti rozdielnych určení na rôznych úrovniach skupiny.

15

Na účely posudzovania efektívnosti sa zmena v hodnote zabezpečovacieho nástroja vzťahujúca sa na kurzové riziko počíta vo vzťahu k funkčnej mene tej materskej spoločnosti, voči funkčnej mene ktorej sa zabezpečené riziko oceňuje, v súlade s dokumentáciou účtovania zabezpečenia. V závislosti od toho, kde je zabezpečovací nástroj držaný, pri absencii účtovania zabezpečenia by celková zmena v hodnote mohla byť vykázaná v hospodárskom výsledku, v ostatných súčastiach komplexného výsledku, alebo v oboch. Na posudzovanie efektívnosti však nemá vplyv to, či je zmena v hodnote zabezpečovacieho nástroja vykázaná v hospodárskom výsledku alebo v ostatných súčastiach komplexného výsledku. Ako súčasť aplikovania účtovania zabezpečenia je celková efektívna časť zmeny zahrnutá v ostatných súčastiach komplexného výsledku. Na posudzovanie efektívnosti nemá vplyv to, či zabezpečovací nástroj je derivátovým alebo nederivátovým nástrojom, alebo to, či je metódou konsolidácie.

Vyradenie zabezpečenej zahraničnej prevádzky

16

Keď sa zahraničná prevádzka, ktorá bola zabezpečená, vyradí, suma reklasifikovaná do hospodárskeho výsledku ako reklasifikačná úprava z rezervy z prepočtu cudzej meny v konsolidovanej účtovnej závierke materskej spoločnosti vo vzťahu k zabezpečovaciemu nástroju je suma, ktorú je potrebné identifikovať podľa štandardu IAS 39 ods. 102. Táto suma predstavuje kumulovaný zisk alebo stratu zo zabezpečovacieho nástroja, ktorá bola stanovená ako efektívne zabezpečenie.

17

Suma reklasifikovaná do hospodárskeho výsledku z rezervy z prepočtu cudzej meny v konsolidovanej účtovnej závierke materskej spoločnosti vzhľadom na čistú investíciu do danej zahraničnej prevádzky podľa IAS 21 ods. 48 predstavuje sumu zahrnutú v rezerve materskej spoločnosti z prepočtu cudzej meny vzhľadom na danú zahraničnú prevádzku. V konsolidovanej účtovnej závierke materskej spoločnosti najvyššej úrovne súhrnná čistá suma vykázaná v rezerve z prepočtu cudzej meny vzhľadom na všetky zahraničné prevádzky nie je ovplyvnená metódou konsolidácie. To, či materská spoločnosť najvyššej úrovne používa priamu alebo postupnú metódu konsolidácie (2) však môže mať vplyv na sumu zahrnutú v jej rezerve z prepočtu cudzej meny vzťahujúcu sa na jednotlivú zahraničnú prevádzku. Použitie postupnej metódy konsolidácie môže mať za následok reklasifikovanie takej sumy do hospodárskeho výsledku, ktorá sa líši od sumy, ktorá bola použitá na stanovenie efektívnosti zabezpečenia. Tento rozdiel možno eliminovať tým, že sa stanoví suma, ktorá sa vzťahuje na danú zahraničnú prevádzku, ktorá by bola vznikla, ak by bola použitá priama metóda konsolidácie. Uskutočnenie takejto úpravy sa štandardom IAS 21 nepožaduje. Je to však výber účtovnej politiky, ktorý by sa mal dodržiavať konzistentne v prípade všetkých čistých investícií.

DÁTUM ÚČINNOSTI

18

Účtovná jednotka uplatní túto interpretáciu na účtovné obdobia, ktoré sa začínajú 1. októbra 2008 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje túto interpretáciu na obdobie, ktoré sa začína pred 1. októbrom 2008, táto jednotka zverejní túto skutočnosť.

PRECHODNÉ USTANOVENIA

19

IAS 8 špecifikuje spôsob, akým účtovná jednotka uplatňuje zmeny v účtovnej politike vyplývajúce z prvotného uplatnenia interpretácie. Od účtovnej jednotky sa nepožaduje, aby bola v súlade s uvedenými požiadavkami, keď uplatňuje túto interpretáciu po prvýkrát. Ak účtovná jednotka určila zabezpečovací nástroj ako zabezpečenie čistej investície, ale takéto zabezpečenie nespĺňa podmienky na účtovanie zabezpečenia v tejto interpretácii, účtovná jednotka uplatní štandard IAS 39, aby prospektívne ukončila toto účtovanie zabezpečenia.


(1)  Toto je prípad konsolidovanej účtovnej závierky, účtovnej závierky, v ktorej sú investície účtované pomocou metódy vlastného imania, účtovnej závierky, v ktorej sú podielovo konsolidované podiely spoločníkov na spoločnom podnikaní (predmet zmeny ako navrhovala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy v septembri 2007 v ED 9 Spoločné dohody) a účtovnej závierky, ktorá zahŕňa pobočku.

(2)  Priama metóda je metóda konsolidácie, ktorou je účtovná závierka zahraničnej prevádzky prepočítaná priamo do funkčnej meny materskej spoločnosti najvyššej úrovne. Postupná metóda je metóda konsolidácie, v ktorej je účtovná závierka zahraničnej prevádzky najskôr prepočítaná do funkčnej meny akejkoľvek materskej spoločnosti (materských spoločností) na medzistupni a potom je prepočítaná do funkčnej meny materskej spoločnosti najvyššej úrovne (alebo do prezentačnej meny, ak je iná ako funkčná mena).

Príloha

Návod na uplatňovanie

Táto príloha je neoddeliteľnou súčasťou tejto interpretácie.

AG1   Táto príloha znázorňuje uplatňovanie interpretácie použitím štruktúry podniku ilustrovanej ďalej. Vo všetkých prípadoch by boli opísané zabezpečovacie vzťahy testované na efektívnosť v súlade so štandardom IAS 39, hoci sa toto testovanie nerozoberá v tejto prílohe. Materská spoločnosť, ktorá je materskou spoločnosťou najvyššej úrovne, prezentuje svoju konsolidovanú účtovnú závierku vo svojej funkčnej mene euro (EUR). Každá z dcérskych spoločností je plne vlastnená. Čistá investícia materskej spoločnosti do dcérskej spoločnosti B vo výške 500 miliónov £ [funkčná mena libry šterlingov (GBP)] zahŕňa ekvivalent vo výške 159 miliónov £, čo predstavuje čistú investíciu dcérskej spoločnosti B do dcérskej spoločnosti C vo výške 300 miliónov US$ [funkčná mena americké doláre (USD)]. Inými slovami, čisté aktíva dcérskej spoločnosti B iné ako je jej investícia do dcérskej spoločnosti C sú vo výške 341 miliónov £.

Charakter zabezpečovaného rizika, pre ktoré môže byť určený zabezpečovací vzťah (odseky 10 až 13)

AG2   Materská spoločnosť môže zabezpečiť svoju čistú investíciu do každej z dcérskych spoločností A, B a C pre kurzové riziko medzi ich príslušnými funkčnými menami (japonský jen (JPY), libry šterlingov a americké doláre) a eurom. Materská spoločnosť môže okrem toho zabezpečiť menové riziko USD/GBP medzi funkčnými menami dcérskej spoločnosti B a dcérskej spoločnosti C. Vo svojej konsolidovanej účtovnej závierke môže dcérska spoločnosť B zabezpečiť svoju čistú investíciu do dcérskej spoločnosti C pre kurzové riziko medzi ich funkčnými menami – americkými dolármi a librami šterlingov. V ďalej uvedených príkladoch predstavuje určené riziko spotové menové riziko, pretože zabezpečovacie nástroje nie sú derivátmi. Ak by zabezpečovacie nástroje boli forwardové zmluvy, materská spoločnosť by mohla určiť forwardové menové riziko.

Image

Suma zabezpečenej položky, pre ktorú môže byť určený zabezpečovací vzťah (odseky 10 až 13)

AG3   Materská spoločnosť chce zabezpečiť menové riziko zo svojej čistej investície do dcérskej spoločnosti C. Predpokladajme, že dcérska spoločnosť A má externú prijatú pôžičku vo výške 300 miliónov US$. Čisté aktíva dcérskej spoločnosti A na začiatku obdobia vykazovania sú vo výške 400 000 miliónov ¥ vrátane príjmov z externej pôžičky vo výške 300 miliónov US$.

AG4   Zabezpečenou položkou môže byť suma čistých aktív, ktorá sa rovná účtovnej hodnote čistej investície materskej spoločnosti do dcérskej spoločnosti C (300 miliónov US$) v jej konsolidovanej účtovnej závierke, alebo je nižšia ako táto hodnota. Vo svojej konsolidovanej účtovnej závierke môže materská spoločnosť určiť externú prijatú pôžičku v dcérskej spoločnosti A vo výške 300 miliónov US$ ako zabezpečenie rizika spotového výmenného kurzu EUR/USD, ktoré sa týka jej čistej investície do čistých aktív dcérskej spoločnosti C vo výške 300 miliónov US$. V tomto prípade je aj kurzový rozdiel EUR/USD z externej pôžičky v dcérskej spoločnosti A vo výške 300 miliónov US$ aj kurzový rozdiel EUR/USD z čistej investície do dcérskej spoločnosti C vo výške 300 miliónov US$ zahrnutý v rezerve z prepočtu cudzej meny v konsolidovanej účtovnej závierke materskej spoločnosti po uplatnení účtovania zabezpečenia.

AG5   Pri absencii účtovania zabezpečenia by bol celkový kurzový rozdiel USD/EUR z externej prijatej pôžičky v dcérskej spoločnosti A vo výške 300 miliónov US$ vykázaný v konsolidovanej účtovnej závierke materskej spoločnosti takto:

zmena spotového výmenného kurzu USD/JPY, prepočítaná na euro, v hospodárskom výsledku, a

zmena spotového výmenného kurzu JPY/EUR v ostatných súčastiach komplexného výsledku.

Materská spoločnosť môže namiesto určenia uvedeného v odseku AG4 určiť vo svojej konsolidovanej účtovnej závierke externú prijatú pôžičku v dcérskej spoločnosti A vo výške 300 miliónov US$ ako zabezpečenie rizika spotového výmenného kurzu GBP/USD medzi dcérskou spoločnosťou C a dcérskou spoločnosťou B. V tomto prípade by bol celkový kurzový rozdiel USD/EUR z externej pôžičky v dcérskej spoločnosti A vo výške 300 miliónov US$ vykázaný v konsolidovanej účtovnej závierke materskej spoločnosti nasledovne:

zmena spotového výmenného kurzu GBP/USD v rezerve z prepočtu cudzej meny týkajúca sa dcérskej spoločnosti C,

zmena spotového výmenného kurzu GBP/JPY, prepočítaná na euro, v hospodárskom výsledku, a

zmena spotového výmenného kurzu JPY/EUR v ostatných súčastiach komplexného výsledku.

AG6   Materská spoločnosť nemôže vo svojej konsolidovanej účtovnej závierke určiť externú prijatú pôžičku v dcérskej spoločnosti A vo výške 300 miliónov US$ ako zabezpečenie jednak rizika spotového výmenného kurzu EUR/USD, jednak rizika spotového výmenného kurzu GBP/USD. Jeden zabezpečovací nástroj môže zabezpečiť rovnaké určené riziko len raz. Dcérska spoločnosť B nemôže vo svojej konsolidovanej účtovnej závierke použiť účtovanie zabezpečenia, pretože zabezpečovací nástroj je v držbe mimo skupinu, ktorá zahŕňa dcérsku spoločnosť B a dcérsku spoločnosť C.

Kde v skupine môže byť v držbe zabezpečovací nástroj? (odseky 14 a 15)

AG7   Ako je uvedené v odseku AG5, celková zmena v hodnote týkajúca sa menového rizika externej prijatej pôžičky v dcérskej spoločnosti A vo výške 300 miliónov US$ by bola vykázaná v konsolidovanej účtovnej závierke materskej spoločnosti pri absencii účtovania zabezpečenia aj v hospodárskom výsledku (spotové riziko USD/JPY) aj v ostatných súčastiach komplexného výsledku (spotové riziko EUR/JPY). Na účely posudzovania efektívnosti zabezpečenia určeného v odseku AG4 sú zahrnuté obe sumy, pretože zmena v hodnote zabezpečovacieho nástroja aj zabezpečenej položky sa počíta vo vzťahu k funkčnej mene materskej spoločnosti euro voči funkčnej mene dcérskej spoločnosti C americký dolár, v súlade s dokumentáciou zabezpečenia. Metóda konsolidácie (t. j. priama metóda alebo postupná metóda) nemá vplyv na posudzovanie efektívnosti zabezpečenia.

Sumy reklasifikované do hospodárskeho výsledku pri vyradení zahraničnej prevádzky (odseky 16 a 17)

AG8   Keď je vyradená dcérska spoločnosť C, sumy reklasifikované z rezervy z prepočtu cudzej meny (FCTR) do hospodárskeho výsledku v konsolidovanej účtovnej závierke materskej spoločnosti sú:

a)

čo sa týka externej prijatej pôžičky dcérskej spoločnosti A vo výške 300 miliónov US$, suma, ktorú požaduje identifikovať štandard IAS 39, t. j. celková zmena v hodnote vo vzťahu k menovému riziku, ktorá bola vykázaná v ostatných súčastiach komplexného výsledku ako účinná časť zabezpečenia, a

b)

čo sa týka čistej investície do dcérskej spoločnosti C vo výške 300 miliónov US$, suma stanovená metódou konsolidácie účtovnej jednotky. Ak materská spoločnosť používa priamu metódu, jej rezerva z prepočtu cudzej meny v súvislosti s dcérskou spoločnosťou C bude stanovená priamo výmenným kurzom EUR/USD. Ak materská spoločnosť používa postupnú metódu, jej rezerva z prepočtu cudzej meny v súvislosti s dcérskou spoločnosťou C bude určená rezervou z prepočtu cudzej meny, ktorá je vykázaná dcérskou spoločnosťou B odzrkadľujúc výmenný kurz GBP/USD, a prepočítaná do funkčnej meny materskej spoločnosti použitím výmenného kurzu EUR/GBP. Používanie postupnej metódy konsolidácie materskou spoločnosťou v predchádzajúcich obdobiach nevyžaduje alebo nevylučuje, aby materská spoločnosť stanovila výšku rezervy z prepočtu cudzej meny, ktorá sa reklasifikuje, keď materská spoločnosť vyradí dcérsku spoločnosť C, ako sumu, ktorá by bola vykázaná, keby materská spoločnosť vždy používala priamu metódu, v závislosti od jej účtovnej politiky.

Zabezpečenie viac ako jednej zahraničnej prevádzky (odseky 11, 13 a 15)

AG9   Ďalej uvedené príklady ilustrujú, že v konsolidovanej účtovnej závierke materskej spoločnosti, riziko, ktoré môže byť zabezpečené, je vždy riziko medzi jej funkčnou menou (euro) a funkčnými menami dcérskych spoločností B a C. Bez ohľadu na to, ako sú zabezpečenia určené, maximálne sumy, ktoré môžu byť efektívnymi zabezpečeniami a sú zahrnuté v rezerve z prepočtu cudzej meny v konsolidovanej účtovnej závierke materskej spoločnosti, v prípade keď sú obe zahraničné prevádzky zabezpečené, sú sumy 300 miliónov US$ pri EUR/USD riziku a 341 miliónov £ pri EUR/GBP riziku. Iné zmeny v hodnote spôsobené zmenami vo výmenných kurzoch sú zahrnuté v konsolidovanom hospodárskom výsledku materskej spoločnosti. Samozrejme by bolo možné, aby materská spoločnosť určila 300 miliónov US$ len na zmeny v spotovom výmennom kurze USD/GBP alebo 500 miliónov £ len na zmeny v spotovom výmennom kurze GBP/EUR.

Materská spoločnosť má v držbe zabezpečovacie nástroje v USD aj v GBP

AG10   Materská spoločnosť môže chcieť zabezpečiť menové riziko v súvislosti so svojou čistou investíciou v dcérskej spoločnosti B rovnako ako riziko v súvislosti s dcérskou spoločnosťou C. Predpokladajme, že materská spoločnosť má v držbe vhodné zabezpečovacie nástroje denominované v amerických dolároch a v librách šterlingov, ktoré by mohla určiť ako zabezpečenia svojich čistých investícií v dcérskej spoločnosti B a v dcérskej spoločnosti C. Určenia, ktoré môže vo svojej konsolidovanej účtovnej závierke materská spoločnosť urobiť, zahŕňajú tieto, ale nielen tieto:

a)

zabezpečovací nástroj vo výške 300 miliónov US$ určený ako zabezpečenie čistej investície do dcérskej spoločnosti C vo výške 300 miliónov US$ v prípade rizika, ktoré predstavuje spotový výmenný kurz (EUR/USD) medzi materskou spoločnosťou a dcérskou spoločnosťou C, a zabezpečovací nástroj až do výšky 341 miliónov £ určený ako zabezpečenie čistej investície do dcérskej spoločnosti B vo výške 341 miliónov £ v prípade rizika, ktoré predstavuje spotový výmenný kurz (EUR/GBP) medzi materskou spoločnosťou a dcérskou spoločnosťou B,

b)

zabezpečovací nástroj vo výške 300 miliónov US$ určený ako zabezpečenie čistej investície do dcérskej spoločnosti C vo výške 300 miliónov US$ v prípade rizika, ktoré predstavuje spotový výmenný kurz (GBP/USD) medzi dcérskou spoločnosťou B a dcérskou spoločnosťou C, a zabezpečovací nástroj až do výšky 500 miliónov £ určený ako zabezpečenie čistej investície do dcérskej spoločnosti B vo výške 500 miliónov £ v prípade rizika, ktoré predstavuje spotový výmenný kurz (EUR/GBP) medzi materskou spoločnosťou a dcérskou spoločnosťou B.

AG11   Riziko EUR/USD plynúce z čistej investície materskej spoločnosti do dcérskej spoločnosti C je iné ako riziko EUR/GBP plynúce z čistej investície materskej spoločnosti do dcérskej spoločnosti B. V prípade opísanom v odseku AG10(a) však pri určení zabezpečovacieho nástroja denominovaného v USD, ktorý má materská spoločnosť v držbe, má už materská spoločnosť plne zabezpečené riziko EUR/USD zo svojej čistej investície do dcérskej spoločnosti C. Ak by materská spoločnosť určila aj nástroj denominovaný v GBP, ktorý má v držbe, ako zabezpečenie svojej čistej investície do dcérskej spoločnosti B vo výške 500 miliónov £, 159 miliónov £ tejto čistej investície, ktoré predstavuje GBP ekvivalent jej čistej investície do dcérskej spoločnosti C v USD, by bolo v konsolidovanej účtovnej závierke materskej spoločnosti zabezpečené dvakrát proti riziku GBP/EUR.

AG12   V prípade opísanom v odseku AG10 písm. b), ak materská spoločnosť určí zabezpečené riziko ako spotový výmenný kurz (GBP/USD) medzi dcérskou spoločnosťou B a dcérskou spoločnosťou C, len GBP/USD časť zmeny v hodnote svojho zabezpečovacieho nástroja vo výške 300 miliónov US$ je zahrnutá v rezerve materskej spoločnosti z prepočtu cudzej meny, ktorá sa týka dcérskej spoločnosti C. Zvyšok zmeny (ekvivalent GBP/EUR zmeny zo 159 miliónov £) je zahrnutý v konsolidovanom hospodárskom výsledku materskej spoločnosti, ako sa uvádza v odseku AG5. Keďže určenie rizika USD/GBP medzi dcérskymi spoločnosťami B a C nezahŕňa riziko GBP/EUR, materská spoločnosť môže takisto určiť svoju čistú investíciu do dcérskej spoločnosti B až do výšky 500 miliónov £ v prípade rizika, ktoré predstavuje spotový výmenný kurz (GBP/EUR) medzi materskou spoločnosťou a dcérskou spoločnosťou B.

Dcérska spoločnosť B má v držbe zabezpečovací nástroj v USD

AG13   Predpokladajme, že dcérska spoločnosť B má v držbe externý dlh vo výške 300 miliónov US$, príjmy z ktorého boli prevedené do materskej spoločnosti vnútropodnikovým úverom denominovaným v librách šterlingov. Keďže aktíva aj záväzky vzrástli o 159 miliónov £, čisté aktíva dcérskej spoločnosti B sú nezmenené. Dcérska spoločnosť B by mohla určiť externý dlh ako zabezpečenie rizika GBP/USD z jej čistej investície do dcérskej spoločnosti C vo svojej konsolidovanej účtovnej závierke. Materská spoločnosť by mohla ponechať určenie tohto zabezpečovacieho nástroja dcérskej spoločnosti B ako zabezpečenie svojej čistej investície do dcérskej spoločnosti C vo výške 300 miliónov US$ v prípade rizika GBP/USD (pozri odsek 13) a materská spoločnosť by mohla určiť zabezpečovací nástroj v GBP, ktorý má v držbe ako zabezpečenie celej svojej čistej investície do dcérskej spoločnosti B vo výške 500 miliónov £. Prvé zabezpečenie určené dcérskou spoločnosťou B by sa posudzovalo vo vzťahu k funkčnej mene dcérskej spoločnosti B (libry šterlingov) a druhé zabezpečenie určené materskou spoločnosťou by sa posudzovalo vo vzťahu k funkčnej mene materskej spoločnosti (euro). V tomto prípade bolo v konsolidovanej účtovnej závierke materskej spoločnosti zabezpečené len riziko GBP/USD z čistej investície materskej spoločnosti do dcérskej spoločnosti C, a to zabezpečovacím nástrojom v USD, nebolo zabezpečené celé riziko EUR/USD. Preto v konsolidovanej účtovnej závierke materskej spoločnosti môže byť zabezpečené celé riziko EUR/GBP z čistej investície materskej spoločnosti do dcérskej spoločnosti B vo výške 500 miliónov £.

AG14   Účtovanie úverového záväzku materskej spoločnosti voči dcérskej spoločnosti B vo výške 159 miliónov £ sa však musí takisto zohľadniť. Ak sa úverový záväzok materskej spoločnosti neposudzuje ako súčasť jej čistej investície do dcérskej spoločnosti B, pretože nespĺňa podmienky uvedené v IAS 21 ods. 15, kurzový rozdiel GBP/EUR vznikajúci pri prepočte by bol zahrnutý v konsolidovanom hospodárskom výsledku materskej spoločnosti. Ak sa úverový záväzok voči dcérskej spoločnosti B vo výške 159 miliónov £ posudzuje ako súčasť čistej investície materskej spoločnosti, táto čistá investícia by bola len vo výške 341 miliónov £ a suma, ktorú by materská spoločnosť mohla určiť ako položku zabezpečenú proti riziku GBP/EUR, by sa znížila z 500 miliónov £ na 341 miliónov £.

AG15   Ak by materská spoločnosť zrušila zabezpečovací vzťah určený dcérskou spoločnosťou B, materská spoločnosť by mohla určiť externú prijatú pôžičku držanú dcérskou spoločnosťou B vo výške 300 miliónov US$, ako zabezpečenie svojej čistej investície do dcérskej spoločnosti C vo výške 300 miliónov US$ v prípade rizika EUR/USD a mohla byť určiť zabezpečovací nástroj v GBP, ktorý má v držbe, ako zabezpečenie čistej investície do dcérskej spoločnosti B len do výšky 341 miliónov £. V tomto prípade by bola efektívnosť oboch zabezpečení počítaná vo vzťahu k funkčnej mene materskej spoločnosti (euro). Preto by boli zmena USD/GBP v hodnote externej pôžičky držanej dcérskou spoločnosťou B aj zmena GBP/EUR v hodnote úverového záväzku materskej spoločnosti voči dcérskej spoločnosti B (ekvivalent USD/EUR súhrnne) zahrnuté v rezerve z prepočtu cudzej meny v konsolidovanej účtovnej závierke materskej spoločnosti. Keďže materská spoločnosť už má plne zabezpečené riziko EUR/USD zo svojej čistej investície do dcérskej spoločnosti C, môže zabezpečiť len do výšky 341 miliónov £ riziko EUR/GBP plynúce z jej čistej investície do dcérskej spoločnosti B.


Top