Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0254

Nariadenie Komisie (ES) č. 254/2009 z 25. marca 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o interpretáciu 12 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) (Text s významom pre EHP)

OJ L 80, 26.3.2009, p. 5–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 177 - 185

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/254/oj

26.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 80/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 254/2009

z 25. marca 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o interpretáciu 12 Výboru pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC)

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1126/2008 (2) boli prijaté určité medzinárodné štandardy a interpretácie, ktoré existovali k 15. októbru 2008.

(2)

Výbor pre interpretáciu medzinárodného finančného výkazníctva (IFRIC) uverejnil 30. novembra 2006 interpretáciu 12 týkajúcu sa zmlúv o licenciách na poskytovanie služieb (ďalej len „IFRIC 12“). IFRIC 12 je interpretácia, v ktorej sa uvádza objasnenie toho, akým spôsobom uplatňovať ustanovenia medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS), ktoré už Komisia schválila v súvislosti so zmluvami o licenciách na poskytovanie služieb. V interpretácii IFRIC 12 sa vysvetľuje, ako sa má v účtoch koncesionára vykazovať infraštruktúra, na ktorú sa vzťahujú zmluvy o licenciách na poskytovanie služieb. Vysvetľuje sa v nej zároveň rozdiel medzi rozličnými etapami zmluvy o licenciách na poskytovanie služieb (etapy výstavby/prevádzky) a spôsob, akými by sa v každom z týchto prípadov mali vykazovať výnosy a náklady. Rozlišujú sa v nej dva spôsoby vykazovania infraštruktúry a súvisiacich výnosov a nákladov („modely“ finančného majetku a nehmotného majetku) v závislosti od miery vystavenia koncesionára neistote, pokiaľ ide o jeho budúce výnosy.

(3)

Konzultácia so skupinou odborných znalcov (TEG) Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) potvrdzuje, že interpretácia IFRIC 12 spĺňa technické kritériá na prijatie stanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002. V súlade s rozhodnutím Komisie 2006/505/ES zo 14. júla 2006 o zriadení poradnej skupiny pre posudzovanie noriem na účely poskytovania poradenstva Komisii týkajúceho sa objektívnosti a neutrality stanovísk Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) (3) poradná skupina pre posudzovanie noriem posúdila stanovisko EFRAG-u ku schváleniu a informovala Európsku komisiu, že toto stanovisko je vyvážené a objektívne.

(4)

Dôsledkom prijatia IFRIC 12 sú zmeny a doplnenia medzinárodného štandardu finančného výkazníctva (IFRS) 1, IFRIC 4 a interpretácie 29 Stáleho interpretačného výboru (SIC) na zabezpečenie konzistentnosti medzi jednotlivými medzinárodnými účtovnými štandardmi.

(5)

Má sa za to, že spoločnosti môžu uplatňovať alebo pokračovať v uplatňovaní IFRIC 12.

(6)

Nariadenie (ES) č. 1126/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Regulačného výboru pre účtovníctvo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1126/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Interpretácia 12 Výboru pre interpretáciu medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRIC) Zmluvy o licenciách na poskytovanie služieb sa vkladá, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu;

2.

Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 1, IFRIC 4 a interpretácia 29 Stáleho interpretačného výboru (SIC) sa menia a dopĺňajú podľa prílohy B interpretácie IFRIC 12, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Každá spoločnosť uplatní IFRIC 12, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu, najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého finančného roku, ktorý sa začína po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. marca 2009

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 199, 21.7.2006, s. 33.


PRÍLOHA

MEDZINÁRODNÉ ÚČTOVNÉ ŠTANDARDY

IFRIC 12

Interpretácia IFRIC 12 Zmluvy o licenciách na poskytovanie služieb

Reprodukcia povolená v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Všetky existujúce práva vyhradené mimo EHP, s výnimkou práva reprodukovania na účely osobného použitia alebo iného riadneho nakladania. Ďalšie informácie je možné získať od IASB na adrese www.iasb.org

INTERPRETÁCIA IFRIC 12

Dojednania o koncesiách na poskytovanie služieb

REFERENCIE

Rámec pre prípravu a predkladanie účtovných závierok

IFRS 1 Prvé uplatnenie medzinárodných štandardov finančného výkazníctva

IFRS 7 Finančné nástroje: Poskytovanie informácií

IAS 8 Účtovné zásady, zmeny v účtovných odhadoch a chyby

IAS 11 Zákazková výroba

IAS 16 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia

IAS 17 Lízingy

IAS 18 Výnosy

IAS 20 Účtovanie štátnych dotácií a zverejňovanie štátnej pomoci

IAS 23 Náklady na prijaté úvery a pôžičky

IAS 32 Finančné nástroje: Prezentácia

IAS 36 Zníženie hodnoty majetku

IAS 37 Rezervy, podmienené záväzky a podmienený majetok

IAS 38 Nehmotný majetok

IAS 39 Finančné nástroje: Vykazovanie a oceňovanie

IFRIC 4 Určovanie, či je súčasťou zmluvy lízing

SIC-29 Zverejňovanie – dojednania o koncesiách na poskytovanie služieb

SÚVISLOSTI

1   V mnohých krajinách je infraštruktúra v oblasti verejných služieb (cesty, mosty, tunely, väznice, nemocnice, letiská, rozvody vody, dodávky energie a telekomunikačné siete) tradične budovaná, prevádzkovaná a udržiavaná verejným sektorom a financovaná z verejných rozpočtových prostriedkov.

2   V niektorých krajinách zaviedli vlády dojednania o zmluvnom poskytovaní služieb s cieľom prilákať súkromný sektor, aby sa podieľal na rozvoji, financovaní, prevádzke a udržiavaní takejto infraštruktúry. Môže ísť pritom o existujúcu infraštruktúru alebo infraštruktúru, ktorá sa má vybudovať počas trvania dojednania o poskytovaní služieb. Dojednanie patriace do rozsahu pôsobnosti tejto interpretácie sa väčšinou vzťahuje na subjekt zo súkromného sektora (prevádzkovateľa), ktorý infraštruktúru využívanú na účely poskytovania verejných služieb vybuduje, alebo ju počas vymedzeného obdobia zmodernizuje (napríklad prostredníctvom zvýšenia jej kapacity), a ktorý ju prevádzkuje a udržiava. Prevádzkovateľ je počas obdobia trvania dojednania za svoje služby platený. Dojednanie je upravené zmluvou, v ktorej sú stanovené výkonové parametre, mechanizmus úpravy cien a ustanovenia týkajúce sa riešenia sporov. Takéto dojednanie sa často opisuje ako dojednanie o koncesiách na poskytovanie služieb typu „vybudovanie-prevádzka-prevoď“, „modernizácia-prevádzka-prevod“ alebo „verejno-súkromné“ dojednanie o koncesiách na poskytovanie služieb.

3   Jednou z charakteristík týchto dojednaní o poskytovaní služieb je, že záväzok prijatý prevádzkovateľom má povahu verejnej služby. Cieľom verejnej politiky má byť poskytovanie infraštruktúrnych služieb verejnosti bez ohľadu na totožnosť strany, ktorá služby prevádzkuje. Dojednanie o poskytovaní služieb zmluvne zaväzuje prevádzkovateľa poskytovať služby verejnosti v mene subjektu verejného sektora. Ďalšie charakteristiky sú tieto:

a)

Stranou, ktorá zadáva dojednanie o poskytovaní služieb (zadávateľ), je subjekt z verejného sektora vrátane vládneho orgánu, alebo subjekt zo súkromného sektora, ktorému bola zverená zodpovednosť za službu.

b)

Prevádzkovateľ je zodpovedný aspoň za časť riadenia infraštruktúry a príslušných služieb a nekoná iba ako agent v mene zadávateľa.

c)

V zmluve sa stanovujú počiatočné ceny, ktoré majú byť účtované prevádzkovateľom, a regulujú sa cenové úpravy počas trvania dojednania o poskytovaní služieb.

d)

Prevádzkovateľ je na konci obdobia platnosti dojednania povinný za presne stanovených podmienok postúpiť zadávateľovi za malú protihodnotu alebo bez dodatočnej protihodnoty infraštruktúru bez ohľadu na to, ktorá strana ju pôvodne financovala.

ROZSAH PÔSOBNOSTI

4   Táto interpretácia poskytuje usmernenia, akým spôsobom majú prevádzkovatelia účtovne vykazovať verejno-súkromné dojednania o koncesiách na poskytovanie služieb.

5   Táto interpretácia sa vzťahuje na verejno-súkromné dojednania o koncesiách na poskytovanie služieb, ak

a)

zadávateľ kontroluje alebo reguluje, aké služby musí prevádzkovateľ poskytovať prostredníctvom infraštruktúry, komu ich musí poskytovať a za akú cenu; a

b)

zadávateľ na konci obdobia platnosti dojednania kontroluje (z titulu vlastníctva, nároku na užívanie, alebo inými prostriedkami) všetky podstatné zvyšné podiely na infraštruktúre.

6   Infraštruktúra, ktorá je využívaná v rámci verejno-súkromného dojednania o koncesiách na poskytovanie služieb počas celej životnosti (počas celej životnosti aktív), patrí do pôsobnosti tejto interpretácie, ak sú splnené podmienky uvedené v odseku 5 písm. a). V odsekoch AG1 až AG8 sú uvedené usmernenia, na základe ktorých sa určí, či verejno-súkromné dojednania o koncesiách na poskytovanie služieb patria do pôsobnosti tejto interpretácie a v akom rozsahu.

7   Táto interpretácia sa vzťahuje na:

a)

infraštruktúru, ktorú prevádzkovateľ vybuduje alebo získa od tretej strany na účely plnenia dojednania o poskytovaní služieb; a

b)

existujúcu infraštruktúru, ktorú zadávateľ sprístupní prevádzkovateľovi na účely plnenia dojednania o poskytovaní služieb.

8   V tejto interpretácii sa neupresňuje, akým spôsobom sa účtovne vykazuje infraštruktúra, ktorá bola prevádzkovateľom držaná a vykazovaná ako nehnuteľnosť, stroje a zariadenia ešte pred uzavretím dojednania o poskytovaní služieb. Na takúto infraštruktúru sa vzťahujú požiadavky IFRS o ukončení vykazovania (stanovené v štandarde IAS 16).

9   Táto interpretácia sa nezaoberá otázkou účtovného vykazovania na strane zadávateľa.

PREDMET

10   V tejto interpretácii sa stanovujú všeobecné zásady vykazovania a oceňovania záväzkov a súvisiacich práv vyplývajúcich z dojednaní o koncesiách na poskytovanie služieb. Požiadavky na uverejňovanie informácií o dojednaniach o koncesiách na poskytovanie služieb sú stanovené v SIC-29 Dojednania o koncesiách na poskytovanie služieb: Zverejňovanie. Táto interpretácia sa venuje týmto otázkam:

a)

práva prevádzkovateľa na infraštruktúru;

b)

vykazovanie a oceňovanie protihodnoty stanovenej dojednaním;

c)

služby spojené s výstavbou alebo modernizáciou;

d)

prevádzkové služby;

e)

náklady na úvery;

f)

následné účtovné vykazovanie finančných aktív a nehmotných aktív; a

g)

prvky poskytnuté prevádzkovateľovi zadávateľom.

KONSENZUS

Práva prevádzkovateľa na infraštruktúru

11   Infraštruktúra, na ktorú sa vzťahuje táto interpretácia, sa nevykazuje ako nehnuteľnosť, stroje a zariadenia prevádzkovateľa, pretože dojednaním o zmluvnom poskytovaní služieb sa prevádzkovateľovi nepostupuje právo kontrolovať užívanie infraštruktúry na účely poskytovania verejných služieb. V súlade s podmienkami stanovenými v zmluve má prevádzkovateľ prístup k prevádzke infraštruktúry na účely poskytovania verejnej služby v mene zadávateľa.

Vykazovanie a oceňovanie protihodnoty stanovenej dojednaním

12   V zmysle podmienok stanovených v zmluvných dojednaniach patriacich do pôsobnosti tejto interpretácie koná prevádzkovateľ ako poskytovateľ služieb. Prevádzkovateľ vybuduje alebo zmodernizuje infraštruktúru (služby spojené s výstavbou alebo modernizáciou) používanú na účely poskytovania verejných služieb a počas vymedzeného obdobia túto infraštruktúru prevádzkuje a udržiava (prevádzkové služby).

13   Prevádzkovateľ vykazuje a oceňuje príjmy za služby, ktoré poskytuje, v súlade so štandardmi IAS 11 a IAS 18. Ak prevádzkovateľ poskytuje viac ako jednu službu (t. j. služby spojené s výstavbou alebo modernizáciou a prevádzkové služby) na základe jedinej zmluvy alebo dojednania, protihodnota, ktorú prijal, alebo ktorú má prijať, sa príslušne rozdelí podľa reálnych hodnôt poskytnutých služieb, pokiaľ možno čiastky zistiť oddelene. Následný účtovný postup závisí od povahy protihodnoty. Následné zaúčtovanie protihodnoty prijatej v podobe finančných aktív a nehmotných aktív je podrobne opísané v nižšie uvedených odsekoch 23 až 26.

Služby spojené s výstavbou alebo modernizáciou

14   Prevádzkovateľ účtuje výnosy a náklady, ktoré súvisia so službami spojenými s výstavbou alebo modernizáciou, v súlade so štandardom IAS 11.

Protihodnota poskytnutá prevádzkovateľovi zadávateľom

15   Ak prevádzkovateľ poskytuje služby spojené s výstavbou alebo modernizáciou, protihodnota, ktorú prevádzkovateľ prijal, alebo ktorú má prijať, sa vykazuje v reálnej hodnote. Protihodnotou môže byť právo na:

a)

finančné aktíva, alebo

b)

nehmotné aktíva.

16   Prevádzkovateľ vykazuje finančné aktíva, pokiaľ má bezpodmienečné zmluvné právo na poberanie peňažných prostriedkov alebo iných finančných aktív za služby spojené s výstavbou od zadávateľa alebo na jeho príkaz; zadávateľ má len malú (resp. nemá žiadnu) možnosť vyhnúť sa plateniu, pretože dojednanie je obyčajne právne vymáhateľné. Prevádzkovateľ má bezpodmienečné právo na poberanie peňažných prostriedkov, ak zadávateľ zmluvne zaručí prevádzkovateľovi, že mu zaplatí a) stanovené alebo stanoviteľné čiastky alebo b) prípadný schodok medzi čiastkami prijatými od užívateľov verejných služieb a stanovenými alebo stanoviteľnými čiastkami, a to aj v prípade, ak je platba podmienená tým, že prevádzkovateľ zabezpečí, aby infraštruktúra spĺňala požiadavky na stanovenú kvalitu alebo účinnosť.

17   Prevádzkovateľ vykazuje nehmotné aktíva, pokiaľ získa právo (licenciu) účtovať poplatky užívateľom verejných služieb. Právo účtovať poplatky užívateľom verejných služieb nie je bezpodmienečným právom na poberanie peňažných prostriedkov, pretože sumy závisia od rozsahu, v akom užívatelia využívajú služby.

18   Ak je prevádzkovateľ platený za služby spojené s výstavbou čiastočne prostredníctvom finančných aktív a čiastočne prostredníctvom nehmotných aktív, je nevyhnutné, aby sa účtovala oddelene každá zložka protihodnoty prevádzkovateľa. Prijatá protihodnota alebo protihodnota, ktorá sa má prijať, sa na začiatku vykazuje za obe zložky v reálnej hodnote prijatej protihodnoty, alebo protihodnoty, ktorá sa má prijať.

19   Povaha protihodnoty, ktorú zadávateľ poskytne prevádzkovateľovi, sa určí v zmysle zmluvných podmienok a prípadne podľa príslušných podmienok zmluvného práva, ak existuje.

Prevádzkové služby

20   Prevádzkovateľ účtuje výnosy a náklady spojené s prevádzkovými službami v súlade so štandardom IAS 18.

Zmluvné záväzky obnoviť infraštruktúru na stanovenú úroveň prevádzkovateľnosti

21   Prevádzkovateľ môže mať zmluvné záväzky, ktoré musí splniť ako podmienku licencie a podľa ktorých a) musí udržiavať infraštruktúru na stanovenej úrovni prevádzkovateľnosti alebo b) musí obnoviť infraštruktúru, aby dosiahla určený stav predtým, ako sa na konci dojednania o poskytovaní služieb odovzdá zadávateľovi. Zmluvné povinnosti udržiavať alebo obnoviť infraštruktúru s výnimkou prvkov modernizácie (pozri odsek 14) sa vykazujú a oceňujú v súlade so štandardom IAS 37, t.j. podľa najlepšieho odhadu výdavkov, ktoré by boli nevyhnutné na splnenie súčasného záväzku k dátumu súvahy.

Náklady na úvery vzniknuté na strane prevádzkovateľa

22   V súlade so štandardom IAS 23 sa náklady na úvery, ktoré možno priradiť k takémuto dojednaniu, vykazujú ako výdavky za obdobie, počas ktorého vznikli s výnimkou, že prevádzkovateľ má zmluvné právo poberať nehmotné aktíva (právo účtovať poplatky užívateľom za verejné služby). V tomto prípade sa náklady na úvery, ktoré možno priradiť k dojednaniu, musia kapitalizovať počas výstavbovej fázy dojednania v súlade s povoleným alternatívnym režimom podľa tohto štandardu.

Finančné aktíva

23   Štandardy IAS 32 a 37 a IFRS 7 sa vzťahujú na finančné aktíva vykazované podľa odsekov 16 a18.

24   Čiastka splatná zadávateľom alebo na jeho príkaz sa účtuje v súlade so štandardom IAS 39 ako:

a)

úver alebo pohľadávka;

b)

finančné aktíva k dispozícii na predaj, alebo

c)

finančné aktíva v reálnej hodnote v podobe zisku alebo straty, pokiaľ to tak bolo klasifikované pri počiatočnom vykazovaní a ak sú splnené podmienky na túto klasifikáciu.

25   Ak sa čiastka splatná zadávateľom alebo na jeho príkaz vykazuje ako úver alebo pohľadávka, alebo ako finančné aktíva k dispozícii na predaj, v zmysle štandardu IAS 39 sa požaduje, aby sa úrok vypočítaný metódou efektívnej úrokovej sadzby vykázal v zisku alebo strate.

Nehmotné aktíva

26   Štandard IAS 38 sa uplatňuje na nehmotné aktíva vykázané v súlade s odsekmi 17 a 18. V odsekoch 45 až 47 štandardu IAS 38 sú uvedené usmernenia, ako sa oceňujú nehmotné aktíva získané výmenou za nepeňažné aktíva alebo aktíva, alebo kombináciu peňažných a nepeňažných aktív.

Prvky poskytnuté prevádzkovateľovi zadávateľom

27   V súlade s odsekom 11 sa prvky infraštruktúry, ktoré zadávateľ sprístupnil prevádzkovateľovi na účely plnenia dojednania o poskytovaní služieb, nevykazujú ako nehnuteľnosť, stroje alebo zariadenia prevádzkovateľa. Zadávateľ môže prevádzkovateľovi poskytnúť aj iné prvky, ktoré si prevádzkovateľ môže ponechať alebo s nimi môže podľa želania obchodovať. Ak takéto aktíva tvoria súčasť protihodnoty, ktorú má splatiť zadávateľ za služby, nepovažujú sa za vládne dotácie v zmysle štandardu IAS 20. Vykazujú sa ako aktíva prevádzkovateľa, ocenené v reálnej hodnote pri začiatočnom vykazovaní. Prevádzkovateľ vykazuje pasíva v súvislosti s nesplnenými záväzkami, ktoré prijal výmenou za aktíva.

DÁTUM NADOBUDNUTIA ÚČINNOSTI

28   Účtovná jednotka uplatňuje túto interpretáciu v ročnom účtovnom období, ktoré začína 1. januára 2008 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje túto interpretáciu v období, ktoré začalo pred 1. januárom 2008, musí o tejto skutočnosti informovať.

PRECHODNÉ USTANOVENIA

29   Bez tohto, aby boli dotknuté ustanovenia v odseku 30, zmeny v účtovných zásadách sa vykazujú v súlade so štandardom IAS 8, t. j. spätne.

30   Pokiaľ prevádzkovateľ nemôže v prípade konkrétneho dojednania o poskytovaní služieb uplatňovať túto interpretáciu spätne na začiatku najstaršieho vykazovaného obdobia, potom:

a)

vykáže finančné aktíva a nehmotné aktíva, ktoré existovali na začiatku najstaršieho vykazovaného obdobia;

b)

použije predchádzajúce účtovné hodnoty týchto finančných aktív a nehmotných aktív (ktoré už boli predtým klasifikované) ako ich účtovné hodnoty k danému dátumu; a

c)

vykoná test na zníženie hodnoty v prípade finančných aktív a nehmotných aktív vykázaných k danému dátumu. Pokiaľ to nie je možné, čiastky sa na zníženie hodnoty testujú na začiatku bežného obdobia.

Príloha A

USMERNENIA PRE UPLATŇOVANIE

Táto príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto interpretácie.

Rozsah pôsobnosti (odsek 5)

AG1   V odseku 5 tejto interpretácie sa upresňuje, že infraštruktúra patrí do pôsobnosti tejto interpretácie, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

zadávateľ kontroluje alebo reguluje, aké služby musí prevádzkovateľ poskytovať prostredníctvom infraštruktúry, komu ich musí poskytovať a za akú cenu; a

b)

zadávateľ na konci obdobia platnosti dojednania kontroluje (z titulu vlastníctva, nároku na užívanie, alebo inými prostriedkami) všetky podstatné zvyšné podiely na infraštruktúre.

AG2   Kontrola alebo regulácia uvedená v podmienke a) by sa mala uskutočniť prostredníctvom zmluvy alebo iným spôsobom (prostredníctvom regulačného orgánu) a zahŕňa aj tie prípady, keď zadávateľ kupuje všetky výstupy, alebo ak užívatelia kupujú všetky výstupy alebo ich časť. Pri uplatňovaní tejto podmienky sa zadávateľ a všetky súvisiace strany posudzujú spoločne. Ak je zadávateľom subjekt verejného sektora, verejný sektor ako celok spolu s prípadným regulačným orgánom konajúcim vo verejnom záujme sa posudzujú na účely tejto interpretácie ako strany spojené so zadávateľom.

AG3   Na účely splnenia podmienky a) nie je potrebné, aby mal zadávateľ úplnú kontrolu nad cenou: stačí, ak je cena regulovaná zadávateľom, zmluvou alebo regulačným orgánom, napr. prostredníctvom limitujúceho mechanizmu. Podmienka sa však uplatňuje na podstatné časti dojednania. Nepodstatné prvky dojednania ako horná hranica, ktorá sa uplatňuje iba v ojedinelých prípadoch, sa neberú do úvahy. Naopak, ak sa napr. v zmluve ponecháva na prevádzkovateľa, aby slobodne stanovil ceny, avšak každý nadmerný zisk sa musí vrátiť zadávateľovi, výnos prevádzkovateľa je ohraničený a podmienka cenovej kontroly je splnená.

AG4   Na účely splnenia podmienky b) by kontrola zadávateľa nad všetkými podstatnými zvyšnými podielmi mala obmedziť praktickú schopnosť prevádzkovateľa predať alebo založiť infraštruktúru a zabezpečiť zadávateľovi trvalé právo na užívanie počas celého obdobia trvania dojednania. Zvyšný podiel na infraštruktúre je odhadovaná bežná hodnota infraštruktúry vo veku a stave, aký sa očakáva na konci platnosti dojednania.

AG5   Kontrola by sa mala odlišovať od riadenia. Ak si zadávateľ ponechá stupeň kontroly opísaný v odseku 5 písm. a), ako aj všetky podstatné zvyšné podiely na infraštruktúre, prevádzkovateľ infraštruktúru iba riadi v mene zadávateľa, aj keď v mnohých prípadoch môže mať značnú voľnosť pri riadení.

AG6   Podmienky a) a b) spoločne určujú, kedy je infraštruktúra vrátane prípadných nahradení (pozri odsek 21) kontrolovaná zadávateľom počas celej ekonomickej životnosti. Napríklad, ak prevádzkovateľ musí nahradiť časť nejakého prvku infraštruktúry počas obdobia trvania dojednania (napr. vrchnú vrstvu vozovky alebo strechu budovy), tento prvok infraštruktúry sa berie do úvahy ako celok. Podmienka b) je splnená pre celú infraštruktúru vrátane časti, ktorá sa nahradila, ak zadávateľ kontroluje všetky podstatné zvyšné podiely na konečnej náhrade tejto časti.

AG7   Niekedy je používanie infraštruktúry čiastočne regulované spôsobom opísaným v odseku 5 písm. a) a čiastočne nie je regulované. Dojednania však môžu mať rôzne podoby:

a)

Každá infraštruktúra, ktorá je fyzicky oddeliteľná a schopná samostatnej prevádzky a spĺňa definíciu peňazotvornej jednotky v zmysle štandardu IAS 36, sa analyzuje oddelene, pokiaľ je úplne využívaná na neregulované účely. Napríklad sa to môže uplatňovať na súkromné krídlo nemocnice, pričom zvyšnú časť nemocnice využíva zadávateľ na ošetrovanie pacientov z radov verejnosti.

b)

Pokiaľ čisto vedľajšie činnosti (ako nemocničné predajne) nie sú regulované, kontrolné testovanie sa uplatňuje, akoby tieto služby neexistovali, pretože v prípadoch, ak zadávateľ kontroluje služby spôsobom opísaným v odseku 5, existencia vedľajších činností neznižuje kontrolu zadávateľa nad infraštruktúrou.

AG8   Prevádzkovateľ môže mať právo používať oddeliteľnú infraštruktúru opísanú v odseku AG7 písm. a) alebo zariadenia používané na poskytovanie vedľajších neregulovaných služieb opísané v odseku AG7 písm. b). V oboch prípadoch môže v podstate existovať lízing medzi zadávateľom a prevádzkovateľom. V tomto prípade sa musí zvoliť účtovný postup v zmysle štandardu IAS 17.

Príloha B

ZMENY A DOPLNENIA K IFRS 1 A OSTATNÉ INTERPRETÁCIE

Zmeny a doplnenia v tejto prílohe sa uplatňujú na ročné obdobie začínajúce 1. januárom 2008 alebo neskôr. Ak účtovná jednotka uplatňuje túto interpretáciu v rámci skoršieho obdobia, uplatňuje v rámci tohto skoršieho obdobia aj tieto zmeny a doplnenia.

B1   IFRS 1 Prvé uplatnenie medzinárodných štandardov finančného výkazníctva sa mení a dopĺňa takto: Nový text je podčiarknutý a zrušený text je prečiarknutý.

Odsek 9 sa mení a dopĺňa takto:

9

Prechodné ustanovenia v ostatných štandardoch MŠFV sa vzťahujú na zmeny v účtovných zásadách, ktoré vykonala jednotka, ktorá už používa MŠFV; tieto ustanovenia sa však nevzťahujú na prechod jednotky, ktorá po prvýkrát uplatňuje MŠFV, s výnimkou prípadov uvedených v odsekoch 25D, 25H, 34A až 34B.

V odseku 12 písm. a) sa odkaz na odseky 13–25G zmenil na odseky 13–25H.

V odseku 13 sa menia a dopĺňajú písm. k) a l) a vkladá sa písm. m):

k)

lízingy (odsek 25F); a

l)

oceňovanie reálnou hodnotou finančného majetku alebo finančných záväzkov pri prvotnom vykázaní (odsek 25G). ; a

m)

finančné aktíva alebo nehmotné aktíva v súlade s IFRIC 12 Dojednania o koncesiách na poskytovanie služieb (odsek 25H)..

Za odsek 25G sa vkladá nový nadpis a odsek 25H:

Dojednania o koncesiách na poskytovanie služieb

25H   Prvouplatňovateľ môže uplatniť prechodné ustanovenia IFRIC 12 Dojednania o koncesiách na poskytovanie služieb.

B2   IFRIC 4 Určovanie, či je súčasťou zmluvy lízing sa mení a dopĺňa takto:

Odsek 4 sa mení a dopĺňa takto (nový text je podčiarknutý):

4   Táto interpretácia sa nevzťahuje na zmluvy, ktoré:

a)

sú lízingom, alebo obsahujú lízing, a sú vyňaté z uplatňovania IAS 17; alebo

b)

sú verejno-súkromnými dojednaniami o koncesiách na poskytovanie služieb, ktoré patria do pôsobnosti IFRIC 12 Dojednania o koncesiách na poskytovanie služieb .

B3   SIC-29 Zverejňovanie – dojednania o koncesiách na poskytovanie služieb sa mení a dopĺňa takto (v zmenených a doplnených odsekoch je nový text podčiarknutý).

Názov sa mení a dopĺňa na Dojednania o koncesiách na poskytovanie služieb: Zverejňovanie.

V odsekoch 1 až 6 sa odkazy na „prevádzkovateľ koncesie“ menia na „prevádzkovateľ“ a odkazy na „poskytovateľ koncesie“ sa menia na „zadávateľ“.

V odseku 6 sa mení a dopĺňa písm. d) a vkladá sa písm. e):

d)

zmeny v dojednaniach, ktoré sa vyskytnú počas daného obdobia. ; a

e)

akým spôsobom bolo dojednanie o poskytovaní služieb klasifikované.

Za odsek 6 sa vkladá nový odsek 6A :

6A

Prevádzkovateľ uverejní výšku príjmov a ziskov alebo strát vykázaných za obdobie, počas ktorého došlo k výmene služieb spojených s výstavbou za finančné aktíva alebo nehmotné aktíva.


Top