Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0069

Nariadenie Komisie (ES) č. 69/2009 z 23. januára 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia Medzinárodného štandardu finančného výkazníctva (IFRS) 1 a Medzinárodného účtovného štandardu (IAS) 27 (Text s významom pre EHP)

OJ L 21, 24.1.2009, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 283 - 288

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/69/oj

24.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 21/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 69/2009

z 23. januára 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia Medzinárodného štandardu finančného výkazníctva (IFRS) 1 a Medzinárodného účtovného štandardu (IAS) 27

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1126/2008 (2) boli prijaté určité medzinárodné štandardy a interpretácie, ktoré existovali k 15. októbru 2008.

(2)

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) uverejnila v máji 2008 zmeny a doplnenia IFRS 1 Prvé uplatnenie medzinárodných štandardov finančného výkazníctva a IAS 27 Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka pod názvom „Obstarávacie náklady investície do dcérskej spoločnosti, spoločne ovládanej účtovnej jednotky alebo pridruženého podniku“. Zmenou a doplnením IFRS 1 sa umožňuje prvouplatňovateľovi používať v jeho individuálnej účtovnej závierke ako reprodukčnú cenu investície do dcérskej spoločnosti, spoločne ovládanej účtovnej jednotky alebo pridruženého podniku buď reálnu hodnotu stanovenú k dátumu prechodu danej účtovnej jednotky na IFRS alebo účtovnú hodnotu investície k tomuto dátumu podľa predchádzajúcich GAAP. Vymedzenie pojmu „metóda ocenenia obstarávacou cenou“ sa z IAS 27 vypúšťa, následkom čoho sa od investora požaduje, aby ako príjmy vykazoval vo svojej individuálnej účtovnej závierke všetky dividendy prijaté od dcérskej spoločnosti, spoločne ovládanej účtovnej jednotky alebo pridruženého podniku, a to aj vtedy, ak sa dividenda vypláca z predakvizičných rezerv. V zmenách a doplneniach IAS 27 sa takisto vysvetľuje, ako sa určujú obstarávacie náklady investície podľa IAS 27, keď materská spoločnosť reorganizuje prevádzkovú štruktúru svojej skupiny tak, že vytvorí novú účtovnú jednotku ako svoju materskú spoločnosť a táto nová materská spoločnosť získa kontrolu nad pôvodnou materskou spoločnosťou prostredníctvom emisie nástrojov vlastného imania výmenou za existujúce nástroje vlastného imania pôvodnej materskej spoločnosti.

(3)

Konzultácia so skupinou odborných znalcov (TEG) Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) potvrdzuje, že zmeny a doplnenia IFRS 1 a IAS 27 spĺňajú technické kritériá na prijatie stanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002. V súlade s rozhodnutím Komisie 2006/505/ES zo 14. júla 2006 o zriadení poradnej skupiny pre posudzovanie noriem na účely poskytovania poradenstva Komisii týkajúceho sa objektívnosti a neutrality stanovísk Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) (3) poradná skupina pre posudzovanie noriem posúdila stanovisko EFRAG-u ku schváleniu a informovala Komisiu, že toto stanovisko je vyvážené a objektívne.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1126/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Regulačného výboru pre účtovníctvo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1126/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 1 Prvé uplatnenie medzinárodných štandardov finančného výkazníctva sa mení a dopĺňa podľa prílohy k tomuto nariadeniu;

2.

Medzinárodný účtovný štandard (IAS) 27 Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka – obstarávacie náklady investície do dcérskej spoločnosti, spoločne ovládanej účtovnej jednotky alebo pridruženého podniku sa mení a dopĺňa podľa prílohy k tomuto nariadeniu;

3.

IAS 18, IAS 21 a IAS 36 sa menia a dopĺňajú v súlade so zmenami a doplneniami IAS 27 podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Každá spoločnosť uplatní zmeny a doplnenia IFRS 1 a IAS 27, ako sa ustanovujú v prílohe k tomuto nariadeniu, najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého finančného roku, ktorý sa začína po 31. decembri 2008.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. januára 2009

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 199, 21.7.2006, s. 33.


PRÍLOHA

MEDZINÁRODNÉ ÚČTOVNÉ ŠTANDARDY

IFRS 1 a IAS 27

Zmeny a doplnenia IFRS 1 Prvé uplatnenie medzinárodných štandardov finančného výkazníctva a IAS 27 Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka – obstarávacie náklady investície do dcérskej spoločnosti, spoločne ovládanej účtovnej jednotky alebo pridruženého podniku

Reprodukcia povolená v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Všetky existujúce práva vyhradené mimo EHP, s výnimkou práva reprodukovania na účely osobného použitia alebo iného riadneho nakladania. Ďalšie informácie je možné získať od IASB na adrese www.iasb.org

ZMENY A DOPLNENIA IFRS 1 PRVÉ UPLATNENIE MEDZINÁRODNÝCH ŠTANDARDOV FINANČNÉHO VÝKAZNÍCTVA A IAS 27 KONSOLIDOVANÁ A INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

NÁKLADY NA INVESTÍCIE DO DCÉRSKEJ SPOLOČNOSTI, SPOLUOVLÁDANEJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY ALEBO PRIDRUŽENÉHO PODNIKU

Zmeny a doplnenia IFRS 1

Prvé uplatnenie medzinárodných štandardov finančného výkazníctva

Po odseku 13 písm. e) sa pridáva odsek 13 písm. ea). Po odseku 23 sa pridávajú nadpis a odseky 23A a 23B. Menia a dopĺňajú sa odseky 25A a 34C. Po odseku 44 sa pridávajú nadpis a odsek 44A. Po odseku 47J sa pridáva odsek 47K.

VYKAZOVANIE A OCEŇOVANIE

Výnimky z iných IFRS

13

Účtovná jednotka si môže zvoliť jednu alebo viaceré z týchto výnimiek:

a)

ea)

investície do dcérskych spoločností, spoluovládaných účtovných jednotiek a pridružených podnikov (odseky 23A a 23B),

f)

Investície do dcérskych spoločností, spoluovládaných účtovných jednotiek a pridružených podnikov

23A

Keď účtovná jednotka zostavuje individuálnu účtovnú závierku, IAS 27 Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka od nej vyžaduje, aby účtovala svoje investície do dcérskych spoločností, spoluovládaných účtovných jednotiek a pridružených podnikov buď:

a)

v obstarávacej cene alebo

b)

v súlade s IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie.

23B

Ak prvouplatňovateľ oceňuje takéto investície v obstarávacej cene v súlade s odsekom 23A písm. a), oceňuje tieto investície vo svojom individuálnom otváracom IFRS výkaze o finančnej situácii v jednej z týchto hodnôt:

a)

náklady určené v súlade s IAS 27 alebo

b)

náklady určené v súlade s IAS 27 alebo

(i)

reálna hodnota (určená v súlade s IAS 39) k dátumu prechodu účtovnej jednotky na IFRS v jej individuálnej účtovnej závierke alebo

(ii)

účtovná hodnota podľa predchádzajúcich GAAP k tomuto dátumu.

Prvouplatňovateľ sa môže rozhodnúť pre možnosť (i) alebo (ii) na ocenenie svojej investície do každej dcérskej spoločnosti, spoluovládanej účtovnej jednotky alebo pridruženého podniku, ktorú sa rozhodne oceniť s použitím reprodukčnej ceny.

Určenie predtým vykazovaných finančných nástrojov

25A

IAS 39 povoľuje…

Výnimky z retrospektívneho uplatňovania iných IFRS

Nekontrolné podiely

34C

Prvouplatňovateľ uplatňuje ďalej uvedené požiadavky IAS 27 (v znení zmien a doplnení z roku 2008)…

PREZENTÁCIA A ZVEREJŇOVANIE

Používanie reprodukčnej ceny pre investície do dcérskych spoločností, spoluovládaných účtovných jednotiek a pridružených podnikov

44A

Podobne v prípade, keď účtovná jednotka používa reprodukčnú cenu vo svojom otváracom IFRS výkaze o finančnej situácii pre investície do dcérskej spoločnosti, spoluovládanej účtovnej jednotky alebo pridruženého podniku vo svojej individuálnej účtovnej závierke (pozri odsek 23B), v prvej IFRS individuálnej účtovnej závierke účtovnej jednotky sa zverejní:

a)

súhrnná reprodukčná cena tých investícií, ktorých reprodukčnou cenou je ich účtovná hodnota podľa predchádzajúcich GAAP,

b)

súhrnná reprodukčná cena tých investícií, ktorých reprodukčnou cenou je reálna hodnota a

c)

súhrnná úprava účtovných hodnôt vykázaných podľa predchádzajúcich GAAP.

DÁTUM NADOBUDNUTIA ÚČINNOSTI

47K

Náklady na investície do dcérskej spoločnosti, spoluovládanej účtovnej jednotky alebo pridruženého podniku (zmeny a doplnenia IFRS 1 a IAS 27) vydané v máji 2008 – pridali sa odseky 13 písm. ea), 23A, 23B a 44A. Účtovná jednotka uplatňuje tieto odseky na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2009 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje tieto odseky na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť.

Zmeny a doplnenia IAS 27

Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka (v znení zmien a doplnení Vylepšení IFRS z mája 2008)

V odseku 4 sa vypúšťa odkaz na „nákladovú metódu“. Po odseku 38 sa pridávajú odseky 38A až 38C. Po odseku 45A sa pridávajú odseky 45B a 45C.

DEFINÍCIE

[Odkaz na „nákladovú metódu“ sa vypúšťa.]

ÚČTOVANIE INVESTÍCIÍ DO DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ, SPOLUOVLÁDANÝCH ÚČTOVNÝCH JEDNOTIEK A PRIDRUŽENÝCH PODNIKOV V INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

38A

Účtovná jednotka vykazuje dividendu od dcérskej spoločnosti, spoluovládanej účtovnej jednotky alebo pridruženého podniku v hospodárskom výsledku vo svojej individuálnej účtovnej závierke, ak je ustanovené právo dostávať dividendu.

38B

Keď materská spoločnosť reorganizuje štruktúru svojej skupiny ustanovením novej účtovnej jednotky za svoju materskú spoločnosť spôsobom, ktorý spĺňa tieto kritéria:

a)

nová materská spoločnosť dosiahne ovládanie pôvodnej materskej spoločnosti vydaním kapitálových nástrojov výmenou za kapitálové nástroje pôvodnej materskej spoločnosti,

b)

majetok a záväzky novej skupiny a pôvodnej skupiny sú rovnaké bezprostredne pred reorganizáciou a po nej a

c)

vlastníci pôvodnej materskej spoločnosti pred reorganizáciou majú rovnaké absolútne a relatívne podiely na čistom majetku pôvodnej skupiny a novej skupiny bezprostredne pred reorganizáciou a po nej

a nová materská spoločnosť zaúčtuje svoju investíciu do pôvodnej materskej spoločnosti v súlade s odsekom 38 písm. a) vo svojej individuálnej účtovnej závierke, nová materská spoločnosť stanoví obstarávaciu cenu v účtovnej hodnote svojho podielu na položkách vlastného imania vykázaných v individuálnej účtovnej závierke pôvodnej materskej spoločnosti k dátumu reorganizácie.

38C

Podobne účtovná jednotka, ktorá nie je materskou spoločnosťou, môže ustanoviť účtovnú jednotku za svoju materskú spoločnosť spôsobom, ktorý spĺňa kritéria uvedené v odseku 38B. Požiadavky stanovené v odseku 38B sa rovnako uplatňujú na takéto reorganizácie. V takýchto prípadoch sú odkazy na „pôvodnú materskú spoločnosť“ a „pôvodnú skupinu“ odkazmi na „pôvodnú účtovnú jednotku“.

DÁTUM ÚČINNOSTI A PRECHODNÉ USTANOVENIA

45B

Náklady na investície do dcérskej spoločnosti, spoluovládanej účtovnej jednotky alebo pridruženého podniku (zmeny a doplnenia IFRS 1 a IAS 27) vydané v máji 2008 – vypustila sa definícia nákladovej metódy z odseku 4 a pridal sa odsek 38A. Účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny a doplnenia prospektívne na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2009 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje zmeny na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť a súčasne uplatňuje súvisiace zmeny a doplnenia IAS 18, IAS 21 a IAS 36.

45C

Náklady na investície do dcérskej spoločnosti, spoluovládanej účtovnej jednotky alebo pridruženého podniku (zmeny a doplnenia k IFRS 1 a IAS 27) vydané v máji 2008 – pridali sa odseky 38B a 38C. Účtovná jednotka uplatňuje tieto odseky prospektívne na reorganizácie, ku ktorým dôjde v ročných obdobiach, ktoré sa začínajú 1. januára 2009 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Účtovná jednotka sa môže ďalej rozhodnúť uplatňovať odseky 38B a 38C retrospektívne na minulé reorganizácie v súlade s rozsahom pôsobnosti týchto odsekov. Ak však účtovná jednotka prehodnotí akúkoľvek reorganizáciu tak, aby bola v súlade s odsekom 38B alebo 38C, prehodnotí všetky neskoršie reorganizácie v súlade s rozsahom pôsobnosti týchto odsekov. Ak účtovná jednotka uplatňuje odsek 38B alebo 38C na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť.

Príloha

Zmeny a doplnenia iných IFRS

Účtovné jednotky uplatňujú ďalej uvedené zmeny a doplnenia IAS 18, IAS 21 a IAS 36, keď uplatňujú súvisiace zmeny a doplnenia odsekov 4 a 38A štandardu IAS 27.

IAS 18   Výnosy

A1   IAS 18 sa mení a dopĺňa tak, ako je uvedené ďalej.

Odsek 32 sa mení a dopĺňa a odsek 38 sa pridáva tak, ako sa uvádza ďalej.

32   Ak nabehol nezaplatený úrok ešte pred nadobudnutím úročenej investície, následné prijatie úroku sa rozdelí medzi obdobie predchádzajúce nadobudnutiu a obdobie po nadobudnutí; ako výnos sa vykáže iba časť zodpovedajúca obdobiu po nadobudnutí.

38   Náklady na investície do dcérskej spoločnosti, spoluovládanej účtovnej jednotky alebo pridruženého podniku (zmeny a doplnenia IFRS 1 Prvé uplatnenie medzinárodných štandardov finančného výkazníctva a IAS 27 Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka) vydané v máji 2008 – zmenil a doplnil odsek 32. Účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu a doplnenie prospektívne na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2009 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje súvisiace zmeny a doplnenia v odsekoch 4 a 38A IAS 27 na skoršie obdobie, uplatňuje súčasne zmenu a doplnenie uvedené v odseku 32.

IAS 21   Vplyvy zmien kurzov cudzích mien

A2   V IAS 21 sa odsek 49 mení a dopĺňa takto:

49

Účtovná jednotka môže vyradiť alebo čiastočne vyradiť svoj podiel v zahraničnej prevádzke predajom, likvidáciou, vyplatením akciového kapitálu alebo vzdaním sa celej tejto účtovnej jednotky alebo jej časti. Zníženie účtovnej hodnoty zahraničnej prevádzky, buď z dôvodu jej vlastných strát alebo z dôvodu zníženia hodnoty vykázaného investorom, nie je čiastočné vyradenie. Preto sa v čase zníženia hodnoty nepreklasifikuje do hospodárskeho výsledku žiadna časť kurzového zisku alebo straty vykázaná v ostatných súhrnných príjmoch.

IAS 36   Zníženie hodnoty majetku

A3   V IAS 36 sa po odseku 12 písm. g) pridáva nadpis a písm. h). Po odseku 140C sa pridáva odsek 140D.

12   Pri posudzovaní, či existuje nejaký náznak, že by hodnota majetku mohla byť znížená, berie účtovná jednotka do úvahy aspoň tieto ukazovatele:

Dividenda z dcérskej spoločnosti, spoluovládanej účtovnej jednotky alebo pridruženého podniku

h)

v prípade investície do dcérskej spoločnosti, spoluovládanej účtovnej jednotky alebo pridruženého podniku investor vykazuje dividendu z tejto investície a k dispozícii sú dôkazy, že:

(i)

účtovná hodnota investície v individuálnej účtovnej závierke prevyšuje účtovné hodnoty v konsolidovanej účtovnej závierke čistého majetku podniku, do ktorého sa investuje vrátane pridruženého goodwillu; alebo

(ii)

dividenda prevyšuje celkové súhrnné príjmy dcérskej spoločnosti, spoluovládanej účtovnej jednotky alebo pridruženého podniku v období, v ktorom sa dividenda deklaruje.

140D   Náklady na investície do dcérskej spoločnosti, spoluovládanej účtovnej jednotky alebo pridruženého podniku (zmeny a doplnenia IFRS 1 Prvé uplatnenie medzinárodných štandardov finančného výkazníctva a IAS 27) vydané v máji 2008 – pridal sa odsek 12 písm. h). Účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu a doplnenie prospektívne na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2009 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje súvisiace zmeny a doplnenia v odsekoch 4 a 38A IAS 27 na skoršie obdobie, uplatňuje súčasne zmenu a doplnenie v odseku 12 písm. h).


Top