EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0069

Smernica Rady 2009/69/ES z  25. júna 2009 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o daňové úniky súvisiace s dovozom

OJ L 175, 4.7.2009, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 289 - 290

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/69/oj

4.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/12


SMERNICA RADY 2009/69/ES

z 25. júna 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o daňové úniky súvisiace s dovozom

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 93,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

keďže:

(1)

S cieľom podporiť úsilie členských štátov sa Rada vo svojich záveroch zo zasadnutia z 28. novembra 2006 o hospodárskych a finančných záležitostiach dohodla na vytvorení stratégie boja proti daňovým podvodom, ktorá sa má realizovať na úrovni Spoločenstva, predovšetkým v oblasti daňových podvodov pri nepriamom zdaňovaní.

(2)

Niektoré opatrenia prerokované v tejto súvislosti si vyžadujú zmenu a doplnenie smernice 2006/112/ES (3).

(3)

Dovoz tovaru je oslobodený od dane z pridanej hodnoty (DPH), ak po dovoze nasleduje dodanie alebo premiestnenie tovaru zdaniteľnej osobe v inom členskom štáte. Podmienky, za ktorých sa uplatňuje toto oslobodenie od dane, stanovujú členské štáty. Zo skúseností však vyplýva, že rozdiely pri uplatňovaní zneužívajú obchodníci na to, aby sa vyhli plateniu DPH za tovar dovezený za uvedených okolností.

(4)

S cieľom zabrániť tomuto zneužívaniu je pre konkrétne transakcie potrebné špecifikovať na úrovni Spoločenstva súbor minimálnych podmienok, za ktorých sa oslobodenie od dane uplatňuje.

(5)

Keďže z uvedených dôvodov cieľ tejto smernice, a to riešenie problému únikov v oblasti DPH nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenie v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(6)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (4) sa členské štáty vyzývajú, aby vo vlastnom záujme a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a transpozičnými opatreniami.

(7)

Smernica 2006/112/ES by sa mala preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2006/112/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 22 sa nahrádza takto:

„Článok 22

Za nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva za protihodnotu sa považuje pridelenie tovaru pre ozbrojené sily štátu, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy, na ich použitie alebo na použitie civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, ktorý nebol zakúpený podľa všeobecných pravidiel zdanenia na domácom trhu členského štátu, ak by dovoz tohto tovaru nemohol byť oslobodený od dane podľa článku 143 ods. 1 písm. h).“

2.

V článku 140 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva, ktorého dovoz by bol v každom prípade oslobodený od dane podľa článku 143 ods. 1 písm. a), b) a c) a e) až l);“.

3.

Článok 143 sa mení a dopĺňa takto:

a)

úvodné slová sa nahrádzajú takto:

„1.   Členské štáty oslobodia od dane tieto transakcie:“;

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„2.   Oslobodenie od dane podľa odseku 1 písm. d) sa v prípadoch, keď po dovoze tovaru nasleduje dodanie tovaru oslobodeného od dane podľa článku 138 ods. 1 a článku 138 ods. 2 písm. c), uplatňuje iba vtedy, ak v čase dovozu dovozca poskytol príslušným orgánom členského štátu dovozu minimálne tieto informácie:

a)

svoje identifikačné číslo pre DPH pridelené v členskom štáte dovozu alebo identifikačné číslo pre DPH svojho daňového zástupcu, ktorý je povinný platiť DPH, pridelené v členskom štáte dovozu;

b)

identifikačné číslo pre DPH zákazníka, ktorému sa tovar dodáva v súlade s článkom 138 ods. 1, pridelené v inom členskom štáte alebo svoje vlastné identifikačné číslo pre DPH pridelené v členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru končí, keď sa tovar premiestňuje v súlade s článkom 138 ods. 2 písm. c);

c)

dôkaz, že dovážaný tovar je určený na prepravu alebo odoslanie z členského štátu dovozu do iného členského štátu.

Členské štáty však môžu ustanoviť, že dôkaz uvedený v písmene c) sa príslušným orgánom uvádza len na požiadanie.“

Článok 2

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou od 1. januára 2011. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Luxemburgu 25. júna 2009

Za Radu

predseda

L. MIKO


(1)  Stanovisko z 24. apríla 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko z 13. mája 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.


Top