EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1361

Nariadenie Rady (ES) č. 1361/2008 zo 16. decembra 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 219/2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR)

OJ L 352, 31.12.2008, p. 12–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 012 P. 139 - 144

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1361/oj

31.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 352/12


NARIADENIE RADY (ES) č. 1361/2008

zo 16. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 219/2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 171 a 172,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

keďže:

(1)

Od založenia spoločného podniku SESAR (ďalej len „spoločný podnik“) sa nariadením Rady (ES) č. 71/2008 z 20. decembra 2007 založil spoločný podnik Čisté nebo (3), nariadením Rady (ES) č. 72/2008 z 20. decembra 2007 spoločný podnik ENIAC (4), nariadením Rady (ES) č. 73/2008 z 20. decembra 2007 spoločný podnik pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky (5) a nariadením Rady (ES) č. 74/2008 z 20. decembra 2007 spoločný podnik ARTEMIS, ktorým sa vykonáva spoločná technologická iniciatíva pre vstavané počítačové systémy (6). Tieto spoločné podniky sú orgánmi založenými spoločenstvami v zmysle článku 185 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (7); na ich zamestnancov sa vzťahuje nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (8); na tieto spoločné podniky a ich zamestnancov sa vzťahuje Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev.

(2)

Keďže spoločný podnik SESAR je orgán zriadený spoločenstvami, je vhodné zosúladiť jeho právny štatút so štatútom ostatných novovytvorených spoločných podnikov, aby sa zabezpečilo, že s týmto spoločným podnikom sa bude rovnako zaobchádzať ako s ostatnými novovytvorenými spoločnými podnikmi.

(3)

V rozhodnutí Rady 2006/971/ES z 19. decembra 2006 o osobitnom programe Spolupráca, ktorým sa vykonáva siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (9), sa stanovuje, že výskumom sa vyvinie a zavedie inovačný systém riadenia letovej prevádzky (RLP) v rámci iniciatívy SESAR, čím sa taktiež zabezpečí najúčinnejšia koordinácia vývoja systémov RLP v Európe.

(4)

Podľa ročných pracovných programov na roky 2007 a 2008 týkajúcich sa témy Doprava (vrátane aeronautiky) v rámci osobitného programu Spolupráca, ktorým sa vykonáva siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013), Komisia poskytne spoločnému podniku SESAR ročné príspevky zo siedmeho rámcového programu v celkovej odhadovanej výške 350 miliónov EUR na celé trvanie programu.

(5)

Vo viacročnom pracovnom programe pre granty v oblasti transeurópskych dopravných sietí na obdobie rokov 2007 – 2013 sa stanovuje, že úlohou projektu SESAR je modernizácia RLP v Európe ako hlavná horizontálna priorita, pričom sa naň na uvedené obdobie prideľuje odhadovaný rozpočet vo výške 350 miliónov EUR.

(6)

Podľa odhadov Komisie bude príspevok Spoločenstva na spoločný podnik SESAR predstavovať 700 miliónov EUR poskytovaných rovnakým dielom zo siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu a rozvoja a z programu transeurópskych dopravných sietí.

(7)

Keďže spoločný podnik je orgán zriadený spoločenstvami, jeho rozhodovací proces by mal zaručiť autonómiu rozhodovania Spoločenstva, a to najmä v otázkach, ktoré majú vplyv na strategickú orientáciu spoločného podniku, na príspevky Spoločenstva a na nezávislosť a rovnaké zaobchádzanie so zamestnancami spoločného podniku.

(8)

Medzi spoločným podnikom SESAR a Belgickom by sa mala uzavrieť administratívna dohoda o výsadách a imunitách a o iných typoch podpory, ktorú by Belgicko malo poskytnúť spoločnému podniku.

(9)

S cieľom zabezpečiť efektívne riadenie zdrojov, ktoré sa poskytnú spoločnému podniku na výskumné účely, a aby sa so spoločným podnikom v čo najväčšej miere zaobchádzalo rovnako ako s porovnateľnými podnikmi, je potrebné zaistiť, aby sa fiškálne ustanovenia Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev uplatňovali spätne od vhodného dátumu.

(10)

Nariadenie (ES) č. 219/2007 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 219/2007

Nariadenie (ES) č. 219/2007 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Spoločný podnik zanikne 31. decembra 2016 alebo osem rokov po schválení európskeho akčného plánu riadenia letovej prevádzky (ďalej len ‚akčný plán RLP‘) Radou, podľa toho, k čomu dôjde skôr, ako to vyplýva z fázy definovania projektu SESAR. Rada rozhodne o takomto schválení na návrh Komisie.“

2.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Právny štatút

Spoločný podnik je orgánom Spoločenstva a má právnu subjektivitu. V každom členskom štáte požíva najrozsiahlejšiu právnu spôsobilosť a spôsobilosť na právne úkony, aké jeho právne predpisy priznávajú právnickým osobám. Môže najmä nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok alebo s ním nakladať, ako aj byť účastníkom súdneho konania.“

3.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 2a

Zamestnanci

1.   Na zamestnancov spoločného podniku a jeho výkonného riaditeľa sa vzťahuje Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a pravidlá spoločne prijaté inštitúciami Európskych spoločenstiev na účely uplatňovania tohto služobného poriadku a podmienok zamestnávania.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 7 ods. 2 stanov spoločného podniku, spoločný podnik vykonáva vo vzťahu k svojim zamestnancom právomoci udelené menovaciemu orgánu Služobným poriadkom úradníkov Európskych spoločenstiev a orgánu poverenému uzatváraním pracovných zmlúv na základe Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

3.   Správna rada prijíma po dohode s Komisiou vhodné vykonávacie predpisy uvedené v článku 110 ods. 1 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a v Podmienkach zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

4.   Personálne zdroje sa určia v pláne pracovných miest spoločného podniku, ktorý sa uvádza v ročnom rozpočte.

5.   Zamestnancov spoločného podniku tvoria dočasní zamestnanci a zmluvní zamestnanci prijatí na určitú dobu, ktorá sa môže len raz predĺžiť o dobu určitú. Celková doba zamestnania nepresiahne osem rokov a v žiadnom prípade nepresiahne čas trvania spoločného podniku.

6.   Všetky náklady týkajúce sa zamestnancov znáša spoločný podnik.

Článok 2b

Výsady a imunity

1.   Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev sa vzťahuje na spoločný podnik, ako aj na jeho zamestnancov a výkonného riaditeľa, pokiaľ sa na nich vzťahujú ustanovenia článku 2a ods. 1. Pokiaľ ide o dane a clá, uvedený protokol sa vzťahuje na spoločný podnik od 15. októbra 2008.

2.   Medzi spoločným podnikom a Belgickom sa uzatvorí administratívna dohoda týkajúca sa výsad a imunít a inej podpory, ktorú Belgicko poskytne spoločnému podniku.

Článok 2c

Zodpovednosť

1.   Zmluvná zodpovednosť spoločného podniku sa riadi príslušnými zmluvnými ustanoveniami a právom vzťahujúcim sa na príslušnú dohodu alebo zmluvu.

2.   V prípade mimozmluvnej zodpovednosti spoločný podnik nahradí akúkoľvek škodu spôsobenú jeho zamestnancami pri výkone ich funkcií v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právne poriadky členských štátov.

3.   Každá platba vykonaná spoločným podnikom v súvislosti so zodpovednosťou uvedenou v odsekoch 1 a 2 a náklady a výdavky vzniknuté v tejto súvislosti sa považujú za výdavok spoločného podniku a pokryje sa zo zdrojov spoločného podniku.

4.   Spoločný podnik nesie výlučnú zodpovednosť za plnenie svojich záväzkov.

Článok 2d

Právomoc Súdneho dvora a rozhodné právo

1.   Súdny dvor má právomoc:

a)

v každom spore medzi členmi, ktorý sa týka predmetu úpravy tohto nariadenia a/alebo stanov uvedených v článku 3;

b)

podľa ktorejkoľvek rozhodcovskej doložky obsiahnutej v dohodách a v zmluvách uzatvorených spoločným podnikom;

c)

v žalobách podaných proti spoločnému podniku vrátane rozhodnutí jeho orgánov za podmienok ustanovených v článkoch 230 a 232 zmluvy;

d)

v sporoch týkajúcich sa náhrady škody spôsobenej zamestnancami spoločného podniku pri výkone ich funkcií.

2.   Na všetky záležitosti, na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie alebo iné právne predpisy Spoločenstva, sa uplatňuje právo štátu, v ktorom sa nachádza sídlo spoločného podniku.“

4.

V článku 4 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Maximálny príspevok Spoločenstva predstavuje 700 miliónov EUR, z čoho 350 miliónov EUR sa vypláca z rozpočtových prostriedkov pridelených na tému Doprava (vrátane aeronautiky) osobitného programu Spolupráca siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu a technického rozvoja a 350 miliónov EUR z rozpočtu rámcového programu transeurópskych sietí na obdobie rokov 2007 – 2013. Príspevok Spoločenstva sa vypláca v súlade s článkom 54 ods. 2 písm. b) nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (10) (ďalej len ‚nariadenie o rozpočtových pravidlách‘).

Podmienky príspevku Spoločenstva sa určia prostredníctvom všeobecnej dohody a ročných dohôd o finančnom plnení uzavretých medzi Komisiou v mene Spoločenstva a spoločným podnikom.

Vo všeobecnej dohode sa pre Komisiu ustanoví právo nesúhlasiť s použitím príspevku Spoločenstva na účely, ktoré sú podľa jej názoru v rozpore so zásadami programov Spoločenstva uvedených v prvom pododseku alebo so zásadami nariadenia o rozpočtových pravidlách, alebo poškodzujú záujmy Spoločenstva. V prípade nesúhlasu Komisie nemôže spoločný podnik použiť príspevok Spoločenstva na tieto účely.

5.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 4a

Rozpočtové pravidlá

1.   Spoločný podnik prijme osobitné rozpočtové pravidlá v súlade s článkom 185 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Od pravidiel stanovených v nariadení Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 23. decembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách (11) sa môžu odchýliť v prípadoch, keď si to vyžiadajú osobitné prevádzkové potreby spoločného podniku, a po predchádzajúcom súhlase Komisie.

2.   Spoločný podnik má vlastné oddelenie vnútorného auditu.

Článok 4b

Absolutórium

Absolutórium na plnenie rozpočtu spoločného podniku za rok n udeľuje Európsky parlament do 15. mája roku n + 2 na základe odporúčania Rady. Správna rada v rozpočtových pravidlách spoločného podniku ustanoví postup, ktorý sa má uplatňovať pri udeľovaní absolutória, pričom sa zohľadňujú osobitné charakteristiky vyplývajúce z povahy spoločného podniku ako verejno-súkromného partnerstva, a najmä z príspevku súkromného sektora do rozpočtu.

6.

V článku 5 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Pozícia Spoločenstva v správnej rade, pokiaľ ide o rozhodnutia týkajúce sa pristúpenia nových členov a významných zmien akčného plánu RLP, sa prijíma v súlade s postupom uvedeným v článku 6 ods. 3.“

7.

Príloha sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Prechodné ustanovenia týkajúce sa personálu spoločného podniku

1.   Bez ohľadu na ustanovenia článku 1 bodu 3 tohto nariadenia všetky pracovné zmluvy uzatvorené spoločným podnikom SESAR, platné k 1. januáru 2009 (ďalej len „predchádzajúce zmluvy“), ostávajú v platnosti až do dátumu uplynutia ich platnosti bez ďalšieho obnovenia.

2.   Všetkým zamestnancom s predchádzajúcimi zmluvami sa ponúkne možnosť uchádzať sa o zmluvy dočasných zamestnancov podľa článku 2 písm. a) Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev ustanovených v nariadení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 v rôznych platových triedach stanovených v pláne pracovných miest.

S cieľom overiť spôsobilosť, výkonnosť a bezúhonnosť uchádzačov je prijatie všetkých zamestnancov, ktorí majú predchádzajúce zmluvy okrem výkonného riaditeľa podmienené interným výberovým konaním. Interné výberové konanie vykoná do 1. júla 2009 orgán poverený uzatváraním pracovných zmlúv.

V závislosti od typu a úrovne vykonávanej funkcie bude úspešným uchádzačom ponúknutá zmluva dočasného zamestnanca zodpovedajúca minimálnej lehote, ktorá ešte ostáva podľa predchádzajúcej zmluvy.

3.   Ak sa predchádzajúca zmluva uzatvorila na čas trvania spoločného podniku a zamestnanec akceptoval novú zmluvu dočasného zamestnanca za podmienok stanovených v odseku 2, takáto nová zmluva sa uzatvorí na dobu neurčitú v súlade s článkom 8 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

4.   Na zamestnancov s predchádzajúcimi zmluvami, ktorí sa rozhodli neuchádzať sa o zmluvy dočasných zamestnancov alebo ktorým neboli ponúknuté zmluvy dočasných zamestnancov v súlade s odsekom 2, sa naďalej uplatňujú belgické právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na pracovné zmluvy, a iné relevantné nástroje.

Článok 3

Prechodné ustanovenia týkajúce sa funkčného obdobia výkonného riaditeľa

Funkčné obdobie výkonného riaditeľa plniaceho túto funkciu k 1. januáru 2009 sa skončí k dátumu, keď prestane existovať spoločný podnik podľa ustanovení článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 219/2007. V prípade predĺženia trvania spoločného podniku sa začne nový postup vymenovania výkonného riaditeľa v súlade s článkom 7 ods. 2 prílohy k nariadeniu (ES) č. 19/2007. Ak musí byť výkonný riaditeľ nahradený počas svojho funkčného obdobia, jeho nástupca sa vymenuje v súlade s článkom 7 ods. 2 prílohy k nariadeniu (ES) č. 219/2007.

Článok 4

Predchádzajúce zmluvy a dohody

Bez toho, aby bol dotknutý článok 2, toto nariadenie nemá vplyv na práva ani povinnosti vyplývajúce zo zmlúv a iných dohôd, ktoré spoločný podnik uzavrel pred 1. januárom 2009.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2008

Za Radu

predsedníčka

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  Stanovisko z 18. novembra 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko z 3. decembra 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 21.

(5)  Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 38.

(6)  Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 52.

(7)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 86, korigendum v Ú. v. EÚ L 54, 22.2.2007, s. 30.

(10)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.“

(11)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.“


PRÍLOHA

Stanovy spoločného podniku sa menia a dopĺňajú takto:

1.

V článku 5 ods. 1 písm. f) sa na koniec dopĺňajú tieto slová:

„a monitorovanie činnosti výkonného riaditeľa“.

2.

Netýka sa slovenského znenia.

3.

Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa dopĺňa táto veta:

„Výkonný riaditeľ uplatňuje vo vzťahu k zamestnancom právomoci ustanovené v článku 2a ods. 2 nariadenia (ES) č. 219/2007.“;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Výkonného riaditeľa vymenúva správna rada na základe zoznamu aspoň s tromi kandidátmi, ktorých navrhuje Komisia po výzve na vyjadrenie záujmu uverejnenej v Úradnom vestníku Európskej únie a v iných periodikách alebo na internetových stránkach. Výkonný riaditeľ sa vymenúva na obdobie troch rokov. Po zhodnotení činnosti výkonného riaditeľa za toto obdobie správnou radou sa môže jeho funkčné obdobie predĺžiť raz najviac o štyri roky. Funkčné obdobie však v žiadnom prípade nemôže byť dlhšie ako dĺžka trvania spoločného podniku stanovená v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 219/2007.“;

c)

odsek 5 sa mení a dopĺňa takto:

i)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

prijíma, riadi a dohliada na zamestnancov spoločného podniku vrátane zamestnancov uvedených v článku 8;“

ii)

netýka sa slovenského znenia.

4.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 7a

Funkcia vnútorného auditu

Za vykonávanie funkcií zverených podľa článku 185 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách vnútornému audítorovi Komisie zodpovedá správna rada, ktorá prijíma vhodné opatrenia, pričom zohľadňuje veľkosť a rozsah pôsobnosti spoločného podniku.“

5.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Vysielanie zamestnancov do spoločného podniku

Každý člen spoločného podniku môže v súlade s podmienkami ustanovenými v príslušnej dohode uvedenej v článku 1 ods. 3 týchto stanov navrhnúť výkonnému riaditeľovi vyslanie svojich zamestnancov do spoločného podniku. Zamestnanci vyslaní do spoločného podniku musia konať úplne nezávisle pod dohľadom výkonného riaditeľa.“

6.

Článok 14 sa vypúšťa.

7.

Článok 15 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Výkonný riaditeľ členom každoročne predkladá odhady nákladov na projekt SESAR, tak ako ich schválila správna rada. Správna rada ustanoví v rozpočtových pravidlách spoločného podniku postup, ktorý sa má uplatňovať pri predkladaní odhadov nákladov.“;

b)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Výkonný riaditeľ na základe schválených odhadov nákladov na projekt a po zohľadnení pripomienok členov pripravuje návrh rozpočtu na nasledujúci rok a predkladá ho správnej rade na schválenie. Správna rada ustanoví v rozpočtových pravidlách spoločného podniku postup, ktorý sa má uplatňovať pri predkladaní návrhu rozpočtu.“

8.

V článku 17 sa dopĺňa tento odsek:

„3.   Vo všetkých rozhodnutiach prijatých spoločným podnikom a vo všetkých zmluvách uzavretých spoločným podnikom sa výslovne stanoví, že OLAF a Dvor audítorov môžu kontrolovať na mieste dokumenty všetkých dodávateľov a subdodávateľov, ktorí dostali finančné prostriedky Spoločenstva, a to aj v priestoroch konečných príjemcov.“

9.

Článok 19 sa nahrádza takto:

„Článok 19

Transparentnosť

1.   Na dokumenty, ktoré má v držbe spoločný podnik, sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (1).

2.   Spoločný podnik prijme praktické opatrenia na vykonávanie nariadenia (ES) č. 1049/2001 do 1. júla 2009.

3.   Rozhodnutia, ktoré prijme spoločný podnik v zmysle článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001, môžu byť predmetom sťažnosti adresovanej ombudsmanovi alebo žaloby pred Súdnym dvorom podľa podmienok ustanovených v článkoch 195 a 230 zmluvy.

10.

Článok 21 sa nahrádza takto:

„Článok 21

Poistenie

Výkonný riaditeľ navrhuje správnej rade, aby uzavrela potrebné poistenie, a spoločný podnik uzatvára také poistenie, ktoré od neho správna rada požaduje.“

11.

V článku 24 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Ak správna rada odsúhlasí návrhy uvedené v odseku 175-percentnou väčšinou hlasov a v súlade s článkom 4 ods. 5 týchto stanov, tieto návrhy sa predkladajú ako návrhy zmien a doplnení Komisii, ktorá ich, ak je to vhodné, prijíma v súlade s postupom stanoveným v článku 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 219/2007.“

12.

V článku 24 sa dopĺňa tento odsek:

„3.   Akákoľvek zmena a doplnenie, ktorá sa týka podstatných prvkov týchto stanov, a najmä zmena a doplnenie článkov 1, 3, 4, 5, 7, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 24 a 25, sa prijíma v súlade s článkom 172 zmluvy.“


(1)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.“


Top